Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt"

Transkript

1 Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen

2 CASA Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19: "Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Delrapport 4 Projektprogram til hovedprojekt Delrapport til projekt 19: Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor under AlmenNet 8 CASA, Juli 2009 Elektronisk udgave: ISBN:

4

5 Forord Denne rapport udgør den femte delrapport som led i fase 1 af det større projekt Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor, hvor man i første omgang sætter fokus på ressourceforbrug (energi og vand). Senere planlægges en tilsvarende indsats vedrørende indeklima (termisk, lys, luft og lyd) og eksternt miljø (kemikalier, indkøb, udearealer og affald). Fase 1 i projektet består af en række aktiviteter med følgende overskifter: Kortlægning af sektorbehov. Udvikling af bygninger, bygningsdele og installationer. Miljø- og energiledelse. Projektprogram for hovedprojekt, herunder erfaringsdeling i AlmenNet. Denne delrapport omhandler den sidste og fjerde aktivitet. I forlængelse af denne delrapport vil forprojektets delrapporter blive sammenskrevet i en AlmenNet rapport. Sigtet med aktivitet 4 Projektprogram for hovedprojekt har været at samle op på de mange problemstillinger og anbefalinger fra de foregående delrapporter og udmønte disse i en række mulige delprojekter i et kommende hovedprojekt. I aktivitet 4 er foregået 3 forløb: En bearbejdning af problemstillinger og anbefalinger fra de foregående delrapporter og udarbejdelse af 10 råskitser til projektforslag baseret på de foregående delrapporter. Gennemførelse af en workshop hvor deltagerne var aktører inden for og udenom den almene boligsektor, og hvor formålet var at kvalificere de 10 projektforslag. Udarbejdelse af et projektprogram med afsæt i workshoppens bidrag. Med denne delrapport fremlægges resultatet af dette arbejde. Hovedsigtet er at præsentere de 10 delprojekter, som det samlede forprojekt har ledt frem til, og som bør indgå i et efterfølgende hovedprojekt. Rapporten vil således danne grundlag for en række egentlige ansøgninger, hvor der kan være forskellige finansieringskilder bag et projekt, og som forventes samlet at ville indeholde en lang række aktører inden for og udenom den almene boligsektor.

6 Forarbejdet med at udarbejde de 10 råskitser til projektprogrammer samt planlæggelse og gennemførelse af energiworkshop 4 er foregået i et samarbejde med CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse), som har udarbejdet denne delrapport. Workshoppen er gennemført den 2. juni Rapporten er udarbejdet i juni Projektet er gennemført med støtte fra Realdania til Domea, og projektet gennemføres i regi af AlmenNet, der har nedsat en styregruppe for projektet: John Engel, Domea (formand). Bjarne Krog-Jensen, Fruehøjgård. Holger Lunde Jørgensen, Ringgården. Jesper Rasmussen, Bo-Vest. Per Bro Kardel, 3B. Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet, projektkoordinator. 2

7 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Råskitser til potentielle projekter Udvælgelse af 10 potentielle projekter Energiworkshop Projektprogram Projekt 1: Klimaskærmens energirenovering og fornyelse med vægt på facader og vinduer Projekt 2: Ventilation og varmeinstallationers energirenovering og fornyelse Projekt 3: Alternativ energiforsyning Projekt 4: Vand- og elinstallationer samt forbrug Projekt 5: Energimærkning og dokumentation i afdelinger Projekt 6: Økonomi og finansiering Projekt 7: Opkvalificering af driftspersonalet ( de blå mænd ) i organisatorisk sammenhæng Projekt 8: Formidling og kampagner Projekt 9: Uddannelse og træning i energiløsninger Projekt 10: Kortlægning af potentialer, energistrategier og udviklingsnetværk Bilag 1: Deltagere Bilag 2: Eksempel på projekttema med anbefalinger Bilag 3: Resumé af oplæg til de 10 delprojekter

8 4

9 1 Resumé Gennem 3 energiworkshops er tidligere i forprojektet indhentet 222 konkrete anbefalinger knyttet til forskellige problemstillinger. Via en systematisk klassifikation af hver enkelt er der foretaget en gruppering af disse efter problemfelter og temaer. Der blev i denne proces indkredset følgende 10 potentielle projekter, hvortil der via denne proces var knyttet en lang række af disse anbefalinger: Projekt 1: Klimaskærmens energirenovering og fornyelse med vægt på facader og vinduer. Projekt 2: Ventilation og varmeinstallationers energirenovering og fornyelse. Projekt 3: Alternativ energiforsyning. Projekt 4: Vand- og elinstallationer samt forbrug. Projekt 5: Energimærkning, dokumentation og rapportering for afdeling. Projekt 6: Økonomi og finansiering. Projekt 7: Opkvalificering af driftspersonalet (de blå mænd) i organisatorisk sammenhæng. Projekt 8: Formidling og kampagner. Projekt 9: Uddannelse og træning i energiløsninger. Projekt 10: Kortlægning af potentialer, energistrategier og udviklingsnetværk. I bilag 2 er vist et eksempel på projekt 1 med tilknyttede anbefalinger. Hvert projekttema blev som optakt til den 4. energiworkshop gennemarbejdet til en råskitse for et kommende projekt, og de 10 råskitser var udgangspunktet for workshoppens arbejde. I workshoppen deltog 32 personer. De 14 kom fra boligorganisationer, mens 18 var fra aktører udenom boligorganisationerne. Deltagerne i workshoppen kunne forinden afholdelsen tilmelde sig en arbejdsgruppe om formiddagen og en arbejdsgruppe om eftermiddagen, idet projekt 1-5 blev behandlet i grupper om formiddagen, og projekt 6-10 blev behandlet i grupper om eftermiddagen. To af projekterne havde så få tilmeldinger, at de ikke blev behandlet på workshoppen, nemlig projekt 2 og 7, medens projekterne 1 og 8 blev behandlet i to parallelle arbejdsgrupper. Hver gruppe afleverede som afslutning på deres arbejde et skriftligt bidrag til, hvorledes projektet kan gennemføres, hvad angår indhold, deltagere, budget og finansiering. Endvidere havde deltagerne mulighed for at forhol- 5

10 de sig til, hvorvidt de vil inddrages i den videre proces med udformning af konkrete projektbeskrivelser og det senere ansøgningsarbejde. Efterfølgende er råskitserne bearbejdet til et samlet projektprogram, som præsenteres her i rapporten. 6

11 2 Råskitser til potentielle projekter Som grundlag for at udarbejde relevante projektforslag i hovedprojektet er der gennemført en proces, hvor anbefalingerne fra de tre første workshops (delrapporterne 1, 2 og 3) er indlagt i en database (ved brug af Excel). Hver anbefaling blev herefter klassificeret, dels efter hvilke problemfelter, anbefalingen vedrører, dels hvilke temaer de vedrører. Der blev anvendt følgende opdelinger og klassifikationer for problemfelter: A. Analyser, afklaring og vidensindsamling. B. Fælles anvisninger og metoder. C. Udvikling og forædlingsarbejde. D. Afprøvning og effektdokumentation på byggeri. E. Uddannelse, træning, læreruddannelse og kompendiemateriale. F. Formidling og kampagner. G. Forankring og anvendelse i boligorganisationer og byggesager. H. Samarbejde og netværk knyttet til eksterne aktører. I. Politisk bestemte rammer og regler. J. Organisatorisk/planlægning horisontalt i boligorganisationen. Der blev anvendt følgende opdelinger og klassifikationer for temaer i de tre foregående delrapporter: Del 1: Kortlægning, potentialer og strategier 11. Kortlægning af sektorforbrug, omfang og økonomi. 12. Besparelsespotentialer og forbedringsprognoser. 13. Kataloger over dokumenterede energiløsninger. 14. Modeller, programmer og visualisering. 15. Strategiske samarbejder og netværk om innovation. 16. Politiske tiltag. Del 2: Bygninger, bygningsdele og installationer 21. Facader, ydervægge og isolering. 22. Vinduer, udvendige døre og glaspartier. 23. Tag og tagkonstruktion. 24. Terrændæk og kældre. 25. Varmeinstallationer fordeling og traditionel produktion forbrug. 26. Ventilation, naturligt og med og uden varmegenvinding. 27. Vandinstallationer og -forbrug. 28. Elinstallationer og -forbrug. 29. Alternativ energiforsyning solfanger, vindmøller og brint. 7

12 Del 3: Energiledelse, samarbejde og formidling 31. Beboerinformation, kampagner, adfærdsmønster og personlig rådgiver. 32. De blå mænd, nye kompetencer samt driftsværktøjer og -leverancer. 33. Energimærkning, -dokumentation og -rapportering for afdeling. 34. Energiøkonomi, nye finansieringsformer og finansieringsfonde. 35. Energiledelse i nybygning og fremtidssikring vertikal og horisontal. 36. Energiledelse i drift og vedligehold vertikal og horisontal. 37. Styring og kontrol. Samtidig blev der registreret kilden til anbefalingen (rapport og afsnit), og anbefalingen fik et identifikationsnummer. En anbefaling kan således være knyttet til flere problemfelter og til flere temaer. Uddrag fra databasen med i alt 222 anbefalinger: ID Anbefaling Rapport Afsnit Problemfelt Tema Behov for redskab, der belyser, hvad det kræver at løfte en boligafdeling fra et energimærke til det næste Hvorledes afviger energimærkningen af de almene boliger sig fra boligmassen generelt? Behov for en fælles forståelsesramme for potentielle energibesparelser Afklaring af, om boligorganisationerne også har en opgave i at søge at påvirke det private energiforbrug, herunder beboernes energikøb Udgifter til anskaffelse af systemer til fx kontrol og styring bør kunne konteres på driftsregnskabet, da det så lettere kan afvejes mod energibesparelserne Information om overforbruget af energi kan fremme motivationen Det er ikke mangel på teknik og tekniske løsninger, som er hovedproblemet men det skal måske formidles bedre, at det er sådan B A B G A A B G F F G

13 2.1 Udvælgelse af 10 potentielle projekter Styregruppen for forprojektet fastlagde en række overordnede tilgange til projekttyper, og med dette som udgangspunkt blev der fastlagt overskrifter til 10 potentielle projekter eller delprojekter i hovedprojektet. Der blev herefter foretaget en række kørsler for at indkredse de anbefalinger, som i forskellige kombinationer kunne hentes ud fra rapporterne og knyttes til hvert af de 10 delprojekter. Der blev herved udarbejdet en struktureret bruttoliste over anbefalinger knyttet til hvert af de 10 delprojekter. I bilag 2 er vist resultatet for ét af delprojekterne. I bilag 3 er præsenteret et resumé af alle de 10 delprojekter, som de så ud efter disse kørsler i databasen. De 10 bruttobeskrivelser af delprojekterne blev herefter underlagt en kvalitativ sammenskrivning, og der blev endvidere foretaget en fordeling af projektaktiviteter mellem de 10 delprojekter for at reducere overlap mellem projekterne. Disse 10 delprojektbeskrivelser (råskitser) dannede herefter udgangspunkt for arbejdet med projekterne på energiworkshop 4. 9

14 10

15 3 Energiworkshop 4 Hovedsigtet med energiworkshop 4 var at kvalificere de 10 råskitser til nye delprojekter ved at inddrage potentielle projektdeltagere i kvalificeringen. Alle, som tidligere havde været inviteret til og deltaget i de foregående workshops, blev inviteret (ca. 190 personer), idet der med invitationen blev bilagt resumeer af de 10 delprojekter, og ved tilmelding kunne man vælge at deltage i et gruppearbejde på workshoppen om et af delprojekterne om formiddagen og et andet delprojekt om eftermiddagen. Det fremgik af invitationen, at den især var stilet til samarbejdspartnere og interessenter, som på den ene eller anden måde kunne overveje at indgå i et eller flere af de nye projekter. Som basis for den enkelte gruppes arbejde lå et oplæg, der tog afsæt i de mange udfordringer og anbefalinger, som er indhentet via de tre første energiworkshops. Som beskrevet i foregående kapitel var disse blevet struktureret og rubriceret under hvert af de 10 potentielle delprojekter. Formålet med workshoppen var således at gennemarbejde, kvalificere og konkretisere indholdet i de enkelte delprojekter med afsæt i anbefalingerne fra de tidligere energiworkshops herunder: Hvilke elementer skal projektet indeholde? Hvilke løsninger skal der arbejdes med? Hvem bør deltage i projektet? Etc. Sigtet var via et gruppearbejde på et par timer at bidrage med input til indhold, deltagere og økonomi i ét konkret delprojekt. Det er således tanken, at workshopdeltagerne kan indgå i ansøgningen, som vil blive udarbejdet i forlængelse af workshoppen. Endvidere forventes deltagerne at kunne bidrage til projekternes gennemførelse ved fx at inddrage eksisterende byggeprojekter, igangværende udviklingstiltag, demonstrationsbyggeri i afdelinger eller andre tiltag, som kan være relevante at koble på et projekt. Workshoppen var todelt, idet fem projekter var på bordene om formiddagen og andre fem projekter om eftermiddagen. Workshoppen blev afholdt den 2. juni 2009 i Aktivitetshuset, Hørgården, Amager Fælledvej 73 på Amager. Deltagerlisten fremgår af bilag 1. 11

16 12

17 4 Projektprogram I dette kapitel præsenteres 10 projekter, som er udarbejdet på basis af workshoppen. 4.1 Projekt 1: Klimaskærmens energirenovering og fornyelse med vægt på facader og vinduer Nedenstående opsamling dækker to workshopgrupper, som har arbejdet med projektet. Via forprojektet er der blevet påpeget et stort potentiale for at billiggøre renoveringer, såfremt især facadeløsninger kan standardiseres. Der efterspørges endvidere produkter, som indarbejder energiproduktion. Desuden efterlyses danskproducerede vinduer, som er klimamæssigt bedre. Workshopbidrag: En række aktører har i mangel af kvalificerede danske vinduesløsninger været i kontakt med tyske og østrigske leverandører. Erfaringen var, at tyske og østrigske leverandører er lidt billigere, mens de tyske entreprenører er for dyre. Generelt vurderes de tyske og østrigske produkter at være længere fremme rent teknisk i forhold til det danske stade, men deres design er ikke optimalt. Udfordringen er at skabe et design, som dels fungerer godt, dels skal være et modulært system, der ikke tager udgangspunkt i det enkelte byggeri, så det sikres, at markedet bliver stort og attraktivt. Det er ligeledes vigtigt at få etableret et basalt og effektivt industriprodukt, der kan overbevise eventuelle skeptikere. 1. Formål og forventet resultat Projektet har til formål at sætte gang i facadeområdet i retning mod, at danske leverandører kan tilbyde industrialiserede elementer, som er fleksible, samt at skabe bedre overblik over løsninger for indsatser omkring klimaskærmen generelt. Heri indgår endvidere etablering af et mere effektivt strategisk samarbejde mellem boligorganisationerne. Stikord er: Industrialisering, forenkling og billiggørelse af facaderenoveringer, energimæssig helhedsvurdering af danskproducerede vinduesløsninger, bedre overblik over løsningsmuligheder samt etablering af strategisk samarbejde blandt boligorganisationer omkring produktudvikling og indkøb. 2. Aktiviteter og fremgangsmåde Workshopbidrag: Det kan indledningsvis være relevant at opdele den eksisterende boligmasse i prioriterede kategorier alt efter typen af mulig indsats. 13

18 Nogle aktører har fokus på træfacader, mens andre foretrækker beton for at give boligen en termisk masse. Man anser endvidere faseskiftende materialer 1 som interessante. Hvad angår isoleringsmaterialet, går udviklingen i dag i retning mod isoleringsværdien for stillestående luft, hvilket er den maksimale isoleringsværdi for den nuværende teknologi. Næste skridt kunne være vakuumteknik, men det er meget dyrt. Der er her behov for et gennembrud og en tilpasning af teknikken. Endvidere er der usikkerhed omkring holdbarheden. Projektet kan bestå af følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Udvikling og afprøvning på demobyggerier I tilknytning til 4-5 konkrete renoveringsprojekter gennemføres udvikling og afprøvning samt effektvurdering for følgende problemstillinger vedrørende facadeløsninger: Muligheden og potentialet for en industrialiseret produktion af præfabrikerede eller fleksible facadeelementer set i lyset af samtidige krav om tilpassede løsninger, herunder bedre incitamenter til producenterne. En række renoveringsprojekter inddrages i udvikling og afprøvning. Afprøvning af at lægge en ny facade hen over den oprindelige facade, så det nye element ikke behøver at skulle passe helt ind. Afprøvning af byggesystemer hvad angår isolering, ophængning og udseende, herunder sandwichelementer Udvikling af integrerede løsninger som fx energiproducerende facadepartier, nye løsninger omkring solafskærmning samt bedre løsninger omkring lysindfald. Workshopbidrag: Arkitema K/S samarbejder aktuelt med Confac, Randers om sandwichelementer, som vil kunne være interessante at inddrage i et projekt. Lading arkitekter + konsulenter A/S arbejder aktuelt med karnapløsninger, hvor installationer lægges udvendigt. Begge disse aktører vil gerne inddrages i et projektsamarbejde. 1 Faseskiftende materialer eller phase changing materials (PCM) er en gruppe af stoffer, der ved stuetemperatur har fast form, men ved højere temperaturer bliver flydende og dermed oplagrer varme. Dette sker typisk i dagtimerne pga. solbestråling, intern varmeudveksling fra computere, personbelastning mm. Om natten, når temperaturen falder, får materialet atter fast form og afgiver dermed den lagrede varme. På denne måde kan PCM have en kølende effekt i dagtimerne og opvarmende effekt i aften- og nattetimerne. Der kan herved spares på udgifter til varme og i kontorbyggerier også til køling. På markedet findes allerede gipsplader med PCM fx Micronal PCM Smartboard. Der er dog en masse igangværende projekter, bl.a. på Teknologisk Institut, hvor PCM-kuglerne blandes direkte i betonen. PCM i beton forbedrer betonens i forvejen gode varmeakkumuleringsevne. 14

19 Et projekt skal kombinere udvikling og demonstrationsbyggeri. Der kan indgå aspekter som solvægge, solceller og varmepumper. Det vil endvidere være interessant at evaluere de gennemførte tagprojekter, hvor tagarealer er blevet inddraget til boligformål. Et projekt skal ikke kun se på facade og vinduer, men på hele pakken dvs. hele klimaskærmen og ikke kun dele heraf. Et projekt kan starte med klimaskærmen, men bør successivt gå videre med pilotprojekter, der fokuserer på det indvendige. Projektet skal have fokus på montageprocessen og genhusningsaspektet hvorledes opnås en lavere pris her? Målet for en udviklingsproces må være at opnå en tilbagebetalingstid på år (succeskrav). Der skal indgå 3-4 boligorganisationer, så det er muligt at benchmarke forskellige løsninger op mod hinanden. Der bør indgå forskellige bygningstyper, herunder forskellige energiklasser, og det skal være større boligselskaber. Aktivitet 2: Sammenligning af danskproducerede vinduer Der gennemføres en sammenligning af det samlede energiaspekt (livscyklus) for alle danskproducerede vinduesløsninger gennem afprøvning i byggeprojekter. Kvalitativ sammenligning af døre og vinduer på markedet med parametre som arkitektur, U-værdi, montage, drift og pris. Aktivitet 3: Sammenlignende analyser Der gennemføres en række analyser, som afklarer følgende problemstillinger: Isoleringspotentialet via vinduer og facader sat i relation til CO 2 -prisen for indsatsen. Prissammenligning af forskellige facadeløsninger. Mulige konfliktpunkter mellem lokalplaner, lejlighedsstørrelser og renoveringer. Kvalitativ sammenligning af døre og vinduer på markedet med parametre som arkitektur, U-værdi, montage, drift og pris. Aktivitet 4: Samarbejde om udvikling og indkøb Etablering af øget samarbejde mellem boligorganisationerne for at fremme udviklingen af energimæssigt mere optimale produkter, herunder undersøge potentialet for at etablere et fælles indkøbsmarked for isoleringsmaterialer blandt boligforeninger. Aktivitet 5: Hindrende love og regler Udarbejdelse af et notat, hvor der beskrives regler og love, som virker hindrende for en energirigtig indsats, fx arealkravet i almenboligloven. 15

20 Workshopbidrag: Det blev anbefalet, at formidlingsaspektet prioriteres højt i projektet. Det skal tænkes ind fra dag 1 i demonstrationsbyggerier. Der kan fx benyttes U Build 2 teknologi til brugerinteraktion, dvs. en interaktiv 3D hjemmeside, hvor brugere, udførende og alle andre interessenter kan følge projektet og komme med forslag og kommentarer. Smith Innovation ApS kan bidrage hermed. Det er vigtigt at få uddannelsessektoren med og gerne med besøg på byggepladsen. Der skal også tænkes ud over landets grænser. Fælleseje er vigtig for vidensdeling. Derfor skal der også være en faglig funderet evaluering. 3. Deltagere og organisation 4-5 boligafdelinger, der kan indgå med facaderenoveringsprojekter. En række boligafdelinger der udskifter vinduer ved brug af diverse danske producenter. Der samarbejdes med producenter, leverandører, energikonsulenter, rådgivere og videnscentre. Et boligselskab varetager projektlederrollen, og der etableres en styregruppe, som koordinerer det samlede projekt. Der etableres en netværksgruppe, som via en række seminarer og workshops inddrages i projektets gennemførelse. Workshopbidrag: Den største udfordring er at finde dem, der vil være med til at trække det store læs være garant for systemløsning. Dansk Industri kunne være en spændende partner, mens det anses for tvivlsomt, om Dansk Byggeri vil indgå i et projekt. SBi og DTU kan aktiveres. Der bør indgå 4-6 producenter. Der blev ved workshoppen peget på følgende som mulige: o Confac, Randers o H.C. Hansen vinduessystem o Jytas A/S, Galten præfabrikeret soltag (via Cenergia) o MT-Højgård (tage) Følgende aktører deltog i workshoppen og har udvist interesse for at blive inddraget i det videre projektarbejde: o Årstidernes Arkitekter o Pilkington (blev forhindret, men har efterfølgende udtrykt interesse) o Teknologisk Institut o Saint Gobain Isover a/s o sbs/renovering U Build er et nyt digitalt redskab til brugerinddragelse udviklet i et samarbejde mellem en række virksomheder og videnspartnere på tværs af byggeriets værdikæde med støtte fra det af Realdania støttede initiativ Byggeriets Innovation. 16

21 o Smith Innovation Aps o PKE-Consult o Lading arkitekter + konsulenter A/S o NCC o Grontmij-carlbro o Arkitema K/S 4. Budget og tidsplan Projektet anslås at kunne gennemføres med et tilskud på 1-2 mio. kr., idet der fra medvirkende aktører forventes at kunne indgå timer fra tilknyttede projekter af samme værdi. Projektet formodes at forløbe over 2-3 år. Workshopbidrag: Hvem skal tage risikoen for at udvikle disse nye produkter? Det vil være nødvendigt, at flere parter går ind og deles om risikoen, herunder at det offentlige bærer en del af risikoen ud fra en samfundsmæssig betragtning. Men producenter og bygherre må også være med. Det anslås, at et projekt af denne karakter vil forudsætte en finansiering til skalamodeller til projektdeltagere på 3 mio. kr., og at der til projektgruppens koordinering m.m. ligeledes vil være behov for 3 mio. kr. Mulige finansieringskilder ud over Realdania: o PSO-midler fra energiselskaber o Energiforskningsprogrammet o Energistyrelsen o EUDP o Landsbyggefonden 4.2 Projekt 2: Ventilation og varmeinstallationers energirenovering og fornyelse (Dette projekt blev ikke bearbejdet på workshoppen, da der var for lille tilslutning hertil). Der er et stort behov for udvikling og afprøvning af servicevenlige, decentrale løsninger samt afprøvning af, hvornår der bør vælges centrale hhv. decentrale løsninger. Endvidere er der behov for mere viden om lavtemperaturløsninger samt erfaringer med digitalisering og fjernaflæsning i energisystemet. 1. Formål og forventet resultat Projektet har til formål især at fremme udviklingen af decentrale løsninger inden for såvel ventilationsanlæg som varmeanlæg. Endvidere skal der ska- 17

22 bes mere viden om lavtemperaturforsyning og digitalisering af varmesystemer. 2. Aktiviteter og fremgangsmåde Projektet kan bestå af følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Udvikling og afprøvning af ventilationsanlæg Der gennemføres et udviklings- og afprøvningsprojekt med servicevenlige decentrale ventilationsanlæg eller -koncepter. Endvidere foretages en erfaringsopsamling af, hvorledes ventilation bedst integreres i ældre boliger, herunder evt. brug af eksisterende faldstammer og brug af centralt eller decentralt anlæg samt udvikling af et redskab til at vurdere, hvilket koncept der er det bedste i den givne situation. Aktivitet 2: Udvikling og afprøvning af decentrale varmesystemer Tilsvarende gennemføres et projekt med udvikling og afprøvning af servicevenlige decentrale varmesystemer som alternativ til radiatorer (til lavenergi/passivhuse). Endvidere foretages en erfaringsopsamling, og der gennemføres beregningsmetoder og forsøg, der sammenligner central og decentral varmestyring, så der fås et bedre grundlag til at bedømme fordele og ulemper. Aktivitet 3: Forsøg med lavtemperatur fjernvarme med ESCO-løsning Forsøg med lavtemperatur fjernvarme i samarbejde med kommuner og energiselskaber og evt. som ESCO-løsning, herunder øget vidensformidling om ledningstab og lavtemperaturdrift. Endvidere gennemføres en analyse af de økonomiske, finansielle barrierer for tiltag især vedrørende ledningstab og lavtemperatur. Aktivitet 4: Digital styring, dokumentation og fjernaflæsning Erfaring med og dokumentation af digitalisering af varmesystemer samt brug af sensorer til fjernaflæsning. 3. Deltagere og organisering 4-5 boligafdelinger der kan indgå med hhv. ventilations- og varmesystemer i aktivitet 1 og 2. Der samarbejdes med producenter og leverandører, energikonsulenter, rådgivere og videnscentre. Et boligselskab indgår i forsøg med lavtemperatur fjernvarme. En boligorganisation varetager projektlederrollen, og der etableres en styregruppe, som koordinerer det samlede projekt. 4. Budget og tidsplan Projektet anslås at kunne gennemføres med et tilskud på ½-1 mio. kr., idet der fra medvirkende aktører forventes at kunne indgå timer fra tilknyttede projekter af samme værdi. Projektet formodes at løbe over 1-2 år. 18

23 4.3 Projekt 3: Alternativ energiforsyning Der er i forprojektet påpeget mange problemaspekter, når et boligselskab begiver sig ud i alternativ energiforsyning. Der efterlyses integrerede løsninger med energiproducerende produkter, at der foretages en bedre erfaringsopsamling samt analyseres for, i hvilket omfang gældende regler blokerer for tiltag. 1. Formål og forventet resultat Projektet har til formål dels at fremme integration af energiproduktion i produkter som vinduer og facader, dels at skabe bedre viden om renovering til passivhusstandard. Endvidere er det ønsket at skabe et overblik over love og regler, som i dag virker hindrende for øget brug af vedvarende energi og lavenergi i den almene boligsektor. 2. Aktiviteter og fremgangsmåde Projektet kan bestå af følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Udvikling og afprøvning af vinduer med solceller mv. Udvikling/afprøvning af integrerede løsninger som fx vinduer med indbyggede solceller, partier med intelligent solafskærmning og energiproducerende facadepartier, herunder udnyttelse af passiv solvarme i eksisterende bygninger. Workshoppen: Solceller er faldet 25 % i pris det sidste år. Måske kommer der yderligere fald i det næste års tid. Brintteknologi er et felt, hvor der er behov for viderebearbejdning. Der kan evt. hentes erfaringer omkring biogas fra organisk husholdningsaffald i Malmø. Der kan ses på grundvandskøling og varmepumper. Mulighederne for ESCO-samarbejde bør undersøges. Der er ikke altid sammenhæng mellem den bedste salgstale og den bedste løsning. Der er behov for en uvildig instans til at anbefale og udarbejde rapporter. Der er et generelt behov for at hæve vidensniveauet. Aktivitet 2: Erfaringer med renovering efter passivhusstandard Erfaringsopsamling med renovering til passivhusstandard med fokus på barrierer og danske leverandørers produkter hertil. Heri kan indgå en analyse, der via en række beregningseksempler gennemgår forskellige løsningsscenarier for energiforsyning af passivhuse (helhedsbedømmelse inkl. drift, miljø og økonomi). Aktivitet 3: Hindringer i regler og love Udarbejdelse af et notat, hvor der beskrives regler og love, som virker hindrende for at implementere vedvarende energi i den almene boligsektor, herunder ejerskab til vindmøller, energigrænser for tilslutningspligt og behov for dispensationsmuligheder. Workshoppen: 19

24 På workshoppen blev bekræftet en række problemstillinger, som der bør arbejdes med: o Fjernvarmetilslutningskravet. o Den faste afgift på forbrug er et problem. Den nuværende bruttoafregning på varme, vand og el bør ændres til nettoenergiafregning knyttet direkte til forbrugstallet. o Bekendtgørelsen for almene boligforeningers sideaktiviteter - hvad man som almen boligforening har ret til af aktiviteter er en barriere for tiltag. o Der efterlyses en vedvarende energilov. o Behov for billigere lån og andre incitamenter. 3. Deltagere og organisering En række boligafdelinger kan indgå med renoveringsbyggeri, som stilles til rådighed for afprøvning. Der samarbejdes med producenter og leverandører, energikonsulenter, rådgivere og videnscentre. Et boligselskab varetager projektlederrollen, og der etableres en styregruppe, som koordinerer det samlede projekt. Der etableres en netværksgruppe, som via en række seminarer og workshops inddrages i projektets gennemførelse. Workshoppen: Force kan evt. hjælpe med at føde nye projekter. Følgende aktører deltog i workshoppen og har udvist interesse for at blive inddraget i det videre projektarbejde: o FSBbolig o Dantherm Power A/S o Cenergia o Boligforeningen 3B 4. Budget og tidsplan Projektet anslås at kunne gennemføres med et tilskud på ½-1 mio. kr., idet der fra medvirkende aktører forventes at kunne indgå timer fra tilknyttede projekter af samme værdi. Projektet formodes at løbe over 1-2 år. 4.4 Projekt 4: Vand- og elinstallationer samt forbrug Energiforbrug og vandforbrug er for de fleste beboere usynligt. Der er efterspurgt redskaber og metoder, der kan synliggøre det usynlige for herigennem at tydeliggøre forbrug og besparelsespotentiale for den enkelte beboer. 20

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Andrea Mortensen Cand.polyt.arch am@civil.aau.dk AAU + Isover www.zeb.aau.dk Conference, August 25, 2010 1/13 Parcelhuse opført indtil 2010: 1.036.568

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Delrapport 1 Kortlægning af sektorbehov

Delrapport 1 Kortlægning af sektorbehov Delrapport 1 Kortlægning af sektorbehov med fokus på energi i det eksisterende byggeri i den almene boligsektor Delrapport til projekt 19: "Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor"

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Himmerland Boligforenings erfaringer med bæredygtighed i praksis Lars A. Engberg Sven Buch SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Dato: 26. juni 2013 Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Baggrund Der er på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Delrapport 3 Miljø- og energiledelse

Delrapport 3 Miljø- og energiledelse Delrapport 3 Miljø- og energiledelse Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Maj 2009 Karl Vogt-Nielsen og Sofie Vinther Nielsen CASA

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Koustrup mark 90 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Faksingevej 11 B 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-136000 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: H N Andersens Vej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-044601 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere