Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt"

Transkript

1 Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen

2 CASA Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19: "Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Delrapport 4 Projektprogram til hovedprojekt Delrapport til projekt 19: Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor under AlmenNet 8 CASA, Juli 2009 Elektronisk udgave: ISBN:

4

5 Forord Denne rapport udgør den femte delrapport som led i fase 1 af det større projekt Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor, hvor man i første omgang sætter fokus på ressourceforbrug (energi og vand). Senere planlægges en tilsvarende indsats vedrørende indeklima (termisk, lys, luft og lyd) og eksternt miljø (kemikalier, indkøb, udearealer og affald). Fase 1 i projektet består af en række aktiviteter med følgende overskifter: Kortlægning af sektorbehov. Udvikling af bygninger, bygningsdele og installationer. Miljø- og energiledelse. Projektprogram for hovedprojekt, herunder erfaringsdeling i AlmenNet. Denne delrapport omhandler den sidste og fjerde aktivitet. I forlængelse af denne delrapport vil forprojektets delrapporter blive sammenskrevet i en AlmenNet rapport. Sigtet med aktivitet 4 Projektprogram for hovedprojekt har været at samle op på de mange problemstillinger og anbefalinger fra de foregående delrapporter og udmønte disse i en række mulige delprojekter i et kommende hovedprojekt. I aktivitet 4 er foregået 3 forløb: En bearbejdning af problemstillinger og anbefalinger fra de foregående delrapporter og udarbejdelse af 10 råskitser til projektforslag baseret på de foregående delrapporter. Gennemførelse af en workshop hvor deltagerne var aktører inden for og udenom den almene boligsektor, og hvor formålet var at kvalificere de 10 projektforslag. Udarbejdelse af et projektprogram med afsæt i workshoppens bidrag. Med denne delrapport fremlægges resultatet af dette arbejde. Hovedsigtet er at præsentere de 10 delprojekter, som det samlede forprojekt har ledt frem til, og som bør indgå i et efterfølgende hovedprojekt. Rapporten vil således danne grundlag for en række egentlige ansøgninger, hvor der kan være forskellige finansieringskilder bag et projekt, og som forventes samlet at ville indeholde en lang række aktører inden for og udenom den almene boligsektor.

6 Forarbejdet med at udarbejde de 10 råskitser til projektprogrammer samt planlæggelse og gennemførelse af energiworkshop 4 er foregået i et samarbejde med CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse), som har udarbejdet denne delrapport. Workshoppen er gennemført den 2. juni Rapporten er udarbejdet i juni Projektet er gennemført med støtte fra Realdania til Domea, og projektet gennemføres i regi af AlmenNet, der har nedsat en styregruppe for projektet: John Engel, Domea (formand). Bjarne Krog-Jensen, Fruehøjgård. Holger Lunde Jørgensen, Ringgården. Jesper Rasmussen, Bo-Vest. Per Bro Kardel, 3B. Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet, projektkoordinator. 2

7 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Råskitser til potentielle projekter Udvælgelse af 10 potentielle projekter Energiworkshop Projektprogram Projekt 1: Klimaskærmens energirenovering og fornyelse med vægt på facader og vinduer Projekt 2: Ventilation og varmeinstallationers energirenovering og fornyelse Projekt 3: Alternativ energiforsyning Projekt 4: Vand- og elinstallationer samt forbrug Projekt 5: Energimærkning og dokumentation i afdelinger Projekt 6: Økonomi og finansiering Projekt 7: Opkvalificering af driftspersonalet ( de blå mænd ) i organisatorisk sammenhæng Projekt 8: Formidling og kampagner Projekt 9: Uddannelse og træning i energiløsninger Projekt 10: Kortlægning af potentialer, energistrategier og udviklingsnetværk Bilag 1: Deltagere Bilag 2: Eksempel på projekttema med anbefalinger Bilag 3: Resumé af oplæg til de 10 delprojekter

8 4

9 1 Resumé Gennem 3 energiworkshops er tidligere i forprojektet indhentet 222 konkrete anbefalinger knyttet til forskellige problemstillinger. Via en systematisk klassifikation af hver enkelt er der foretaget en gruppering af disse efter problemfelter og temaer. Der blev i denne proces indkredset følgende 10 potentielle projekter, hvortil der via denne proces var knyttet en lang række af disse anbefalinger: Projekt 1: Klimaskærmens energirenovering og fornyelse med vægt på facader og vinduer. Projekt 2: Ventilation og varmeinstallationers energirenovering og fornyelse. Projekt 3: Alternativ energiforsyning. Projekt 4: Vand- og elinstallationer samt forbrug. Projekt 5: Energimærkning, dokumentation og rapportering for afdeling. Projekt 6: Økonomi og finansiering. Projekt 7: Opkvalificering af driftspersonalet (de blå mænd) i organisatorisk sammenhæng. Projekt 8: Formidling og kampagner. Projekt 9: Uddannelse og træning i energiløsninger. Projekt 10: Kortlægning af potentialer, energistrategier og udviklingsnetværk. I bilag 2 er vist et eksempel på projekt 1 med tilknyttede anbefalinger. Hvert projekttema blev som optakt til den 4. energiworkshop gennemarbejdet til en råskitse for et kommende projekt, og de 10 råskitser var udgangspunktet for workshoppens arbejde. I workshoppen deltog 32 personer. De 14 kom fra boligorganisationer, mens 18 var fra aktører udenom boligorganisationerne. Deltagerne i workshoppen kunne forinden afholdelsen tilmelde sig en arbejdsgruppe om formiddagen og en arbejdsgruppe om eftermiddagen, idet projekt 1-5 blev behandlet i grupper om formiddagen, og projekt 6-10 blev behandlet i grupper om eftermiddagen. To af projekterne havde så få tilmeldinger, at de ikke blev behandlet på workshoppen, nemlig projekt 2 og 7, medens projekterne 1 og 8 blev behandlet i to parallelle arbejdsgrupper. Hver gruppe afleverede som afslutning på deres arbejde et skriftligt bidrag til, hvorledes projektet kan gennemføres, hvad angår indhold, deltagere, budget og finansiering. Endvidere havde deltagerne mulighed for at forhol- 5

10 de sig til, hvorvidt de vil inddrages i den videre proces med udformning af konkrete projektbeskrivelser og det senere ansøgningsarbejde. Efterfølgende er råskitserne bearbejdet til et samlet projektprogram, som præsenteres her i rapporten. 6

11 2 Råskitser til potentielle projekter Som grundlag for at udarbejde relevante projektforslag i hovedprojektet er der gennemført en proces, hvor anbefalingerne fra de tre første workshops (delrapporterne 1, 2 og 3) er indlagt i en database (ved brug af Excel). Hver anbefaling blev herefter klassificeret, dels efter hvilke problemfelter, anbefalingen vedrører, dels hvilke temaer de vedrører. Der blev anvendt følgende opdelinger og klassifikationer for problemfelter: A. Analyser, afklaring og vidensindsamling. B. Fælles anvisninger og metoder. C. Udvikling og forædlingsarbejde. D. Afprøvning og effektdokumentation på byggeri. E. Uddannelse, træning, læreruddannelse og kompendiemateriale. F. Formidling og kampagner. G. Forankring og anvendelse i boligorganisationer og byggesager. H. Samarbejde og netværk knyttet til eksterne aktører. I. Politisk bestemte rammer og regler. J. Organisatorisk/planlægning horisontalt i boligorganisationen. Der blev anvendt følgende opdelinger og klassifikationer for temaer i de tre foregående delrapporter: Del 1: Kortlægning, potentialer og strategier 11. Kortlægning af sektorforbrug, omfang og økonomi. 12. Besparelsespotentialer og forbedringsprognoser. 13. Kataloger over dokumenterede energiløsninger. 14. Modeller, programmer og visualisering. 15. Strategiske samarbejder og netværk om innovation. 16. Politiske tiltag. Del 2: Bygninger, bygningsdele og installationer 21. Facader, ydervægge og isolering. 22. Vinduer, udvendige døre og glaspartier. 23. Tag og tagkonstruktion. 24. Terrændæk og kældre. 25. Varmeinstallationer fordeling og traditionel produktion forbrug. 26. Ventilation, naturligt og med og uden varmegenvinding. 27. Vandinstallationer og -forbrug. 28. Elinstallationer og -forbrug. 29. Alternativ energiforsyning solfanger, vindmøller og brint. 7

12 Del 3: Energiledelse, samarbejde og formidling 31. Beboerinformation, kampagner, adfærdsmønster og personlig rådgiver. 32. De blå mænd, nye kompetencer samt driftsværktøjer og -leverancer. 33. Energimærkning, -dokumentation og -rapportering for afdeling. 34. Energiøkonomi, nye finansieringsformer og finansieringsfonde. 35. Energiledelse i nybygning og fremtidssikring vertikal og horisontal. 36. Energiledelse i drift og vedligehold vertikal og horisontal. 37. Styring og kontrol. Samtidig blev der registreret kilden til anbefalingen (rapport og afsnit), og anbefalingen fik et identifikationsnummer. En anbefaling kan således være knyttet til flere problemfelter og til flere temaer. Uddrag fra databasen med i alt 222 anbefalinger: ID Anbefaling Rapport Afsnit Problemfelt Tema Behov for redskab, der belyser, hvad det kræver at løfte en boligafdeling fra et energimærke til det næste Hvorledes afviger energimærkningen af de almene boliger sig fra boligmassen generelt? Behov for en fælles forståelsesramme for potentielle energibesparelser Afklaring af, om boligorganisationerne også har en opgave i at søge at påvirke det private energiforbrug, herunder beboernes energikøb Udgifter til anskaffelse af systemer til fx kontrol og styring bør kunne konteres på driftsregnskabet, da det så lettere kan afvejes mod energibesparelserne Information om overforbruget af energi kan fremme motivationen Det er ikke mangel på teknik og tekniske løsninger, som er hovedproblemet men det skal måske formidles bedre, at det er sådan B A B G A A B G F F G

13 2.1 Udvælgelse af 10 potentielle projekter Styregruppen for forprojektet fastlagde en række overordnede tilgange til projekttyper, og med dette som udgangspunkt blev der fastlagt overskrifter til 10 potentielle projekter eller delprojekter i hovedprojektet. Der blev herefter foretaget en række kørsler for at indkredse de anbefalinger, som i forskellige kombinationer kunne hentes ud fra rapporterne og knyttes til hvert af de 10 delprojekter. Der blev herved udarbejdet en struktureret bruttoliste over anbefalinger knyttet til hvert af de 10 delprojekter. I bilag 2 er vist resultatet for ét af delprojekterne. I bilag 3 er præsenteret et resumé af alle de 10 delprojekter, som de så ud efter disse kørsler i databasen. De 10 bruttobeskrivelser af delprojekterne blev herefter underlagt en kvalitativ sammenskrivning, og der blev endvidere foretaget en fordeling af projektaktiviteter mellem de 10 delprojekter for at reducere overlap mellem projekterne. Disse 10 delprojektbeskrivelser (råskitser) dannede herefter udgangspunkt for arbejdet med projekterne på energiworkshop 4. 9

14 10

15 3 Energiworkshop 4 Hovedsigtet med energiworkshop 4 var at kvalificere de 10 råskitser til nye delprojekter ved at inddrage potentielle projektdeltagere i kvalificeringen. Alle, som tidligere havde været inviteret til og deltaget i de foregående workshops, blev inviteret (ca. 190 personer), idet der med invitationen blev bilagt resumeer af de 10 delprojekter, og ved tilmelding kunne man vælge at deltage i et gruppearbejde på workshoppen om et af delprojekterne om formiddagen og et andet delprojekt om eftermiddagen. Det fremgik af invitationen, at den især var stilet til samarbejdspartnere og interessenter, som på den ene eller anden måde kunne overveje at indgå i et eller flere af de nye projekter. Som basis for den enkelte gruppes arbejde lå et oplæg, der tog afsæt i de mange udfordringer og anbefalinger, som er indhentet via de tre første energiworkshops. Som beskrevet i foregående kapitel var disse blevet struktureret og rubriceret under hvert af de 10 potentielle delprojekter. Formålet med workshoppen var således at gennemarbejde, kvalificere og konkretisere indholdet i de enkelte delprojekter med afsæt i anbefalingerne fra de tidligere energiworkshops herunder: Hvilke elementer skal projektet indeholde? Hvilke løsninger skal der arbejdes med? Hvem bør deltage i projektet? Etc. Sigtet var via et gruppearbejde på et par timer at bidrage med input til indhold, deltagere og økonomi i ét konkret delprojekt. Det er således tanken, at workshopdeltagerne kan indgå i ansøgningen, som vil blive udarbejdet i forlængelse af workshoppen. Endvidere forventes deltagerne at kunne bidrage til projekternes gennemførelse ved fx at inddrage eksisterende byggeprojekter, igangværende udviklingstiltag, demonstrationsbyggeri i afdelinger eller andre tiltag, som kan være relevante at koble på et projekt. Workshoppen var todelt, idet fem projekter var på bordene om formiddagen og andre fem projekter om eftermiddagen. Workshoppen blev afholdt den 2. juni 2009 i Aktivitetshuset, Hørgården, Amager Fælledvej 73 på Amager. Deltagerlisten fremgår af bilag 1. 11

16 12

17 4 Projektprogram I dette kapitel præsenteres 10 projekter, som er udarbejdet på basis af workshoppen. 4.1 Projekt 1: Klimaskærmens energirenovering og fornyelse med vægt på facader og vinduer Nedenstående opsamling dækker to workshopgrupper, som har arbejdet med projektet. Via forprojektet er der blevet påpeget et stort potentiale for at billiggøre renoveringer, såfremt især facadeløsninger kan standardiseres. Der efterspørges endvidere produkter, som indarbejder energiproduktion. Desuden efterlyses danskproducerede vinduer, som er klimamæssigt bedre. Workshopbidrag: En række aktører har i mangel af kvalificerede danske vinduesløsninger været i kontakt med tyske og østrigske leverandører. Erfaringen var, at tyske og østrigske leverandører er lidt billigere, mens de tyske entreprenører er for dyre. Generelt vurderes de tyske og østrigske produkter at være længere fremme rent teknisk i forhold til det danske stade, men deres design er ikke optimalt. Udfordringen er at skabe et design, som dels fungerer godt, dels skal være et modulært system, der ikke tager udgangspunkt i det enkelte byggeri, så det sikres, at markedet bliver stort og attraktivt. Det er ligeledes vigtigt at få etableret et basalt og effektivt industriprodukt, der kan overbevise eventuelle skeptikere. 1. Formål og forventet resultat Projektet har til formål at sætte gang i facadeområdet i retning mod, at danske leverandører kan tilbyde industrialiserede elementer, som er fleksible, samt at skabe bedre overblik over løsninger for indsatser omkring klimaskærmen generelt. Heri indgår endvidere etablering af et mere effektivt strategisk samarbejde mellem boligorganisationerne. Stikord er: Industrialisering, forenkling og billiggørelse af facaderenoveringer, energimæssig helhedsvurdering af danskproducerede vinduesløsninger, bedre overblik over løsningsmuligheder samt etablering af strategisk samarbejde blandt boligorganisationer omkring produktudvikling og indkøb. 2. Aktiviteter og fremgangsmåde Workshopbidrag: Det kan indledningsvis være relevant at opdele den eksisterende boligmasse i prioriterede kategorier alt efter typen af mulig indsats. 13

18 Nogle aktører har fokus på træfacader, mens andre foretrækker beton for at give boligen en termisk masse. Man anser endvidere faseskiftende materialer 1 som interessante. Hvad angår isoleringsmaterialet, går udviklingen i dag i retning mod isoleringsværdien for stillestående luft, hvilket er den maksimale isoleringsværdi for den nuværende teknologi. Næste skridt kunne være vakuumteknik, men det er meget dyrt. Der er her behov for et gennembrud og en tilpasning af teknikken. Endvidere er der usikkerhed omkring holdbarheden. Projektet kan bestå af følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Udvikling og afprøvning på demobyggerier I tilknytning til 4-5 konkrete renoveringsprojekter gennemføres udvikling og afprøvning samt effektvurdering for følgende problemstillinger vedrørende facadeløsninger: Muligheden og potentialet for en industrialiseret produktion af præfabrikerede eller fleksible facadeelementer set i lyset af samtidige krav om tilpassede løsninger, herunder bedre incitamenter til producenterne. En række renoveringsprojekter inddrages i udvikling og afprøvning. Afprøvning af at lægge en ny facade hen over den oprindelige facade, så det nye element ikke behøver at skulle passe helt ind. Afprøvning af byggesystemer hvad angår isolering, ophængning og udseende, herunder sandwichelementer Udvikling af integrerede løsninger som fx energiproducerende facadepartier, nye løsninger omkring solafskærmning samt bedre løsninger omkring lysindfald. Workshopbidrag: Arkitema K/S samarbejder aktuelt med Confac, Randers om sandwichelementer, som vil kunne være interessante at inddrage i et projekt. Lading arkitekter + konsulenter A/S arbejder aktuelt med karnapløsninger, hvor installationer lægges udvendigt. Begge disse aktører vil gerne inddrages i et projektsamarbejde. 1 Faseskiftende materialer eller phase changing materials (PCM) er en gruppe af stoffer, der ved stuetemperatur har fast form, men ved højere temperaturer bliver flydende og dermed oplagrer varme. Dette sker typisk i dagtimerne pga. solbestråling, intern varmeudveksling fra computere, personbelastning mm. Om natten, når temperaturen falder, får materialet atter fast form og afgiver dermed den lagrede varme. På denne måde kan PCM have en kølende effekt i dagtimerne og opvarmende effekt i aften- og nattetimerne. Der kan herved spares på udgifter til varme og i kontorbyggerier også til køling. På markedet findes allerede gipsplader med PCM fx Micronal PCM Smartboard. Der er dog en masse igangværende projekter, bl.a. på Teknologisk Institut, hvor PCM-kuglerne blandes direkte i betonen. PCM i beton forbedrer betonens i forvejen gode varmeakkumuleringsevne. 14

19 Et projekt skal kombinere udvikling og demonstrationsbyggeri. Der kan indgå aspekter som solvægge, solceller og varmepumper. Det vil endvidere være interessant at evaluere de gennemførte tagprojekter, hvor tagarealer er blevet inddraget til boligformål. Et projekt skal ikke kun se på facade og vinduer, men på hele pakken dvs. hele klimaskærmen og ikke kun dele heraf. Et projekt kan starte med klimaskærmen, men bør successivt gå videre med pilotprojekter, der fokuserer på det indvendige. Projektet skal have fokus på montageprocessen og genhusningsaspektet hvorledes opnås en lavere pris her? Målet for en udviklingsproces må være at opnå en tilbagebetalingstid på år (succeskrav). Der skal indgå 3-4 boligorganisationer, så det er muligt at benchmarke forskellige løsninger op mod hinanden. Der bør indgå forskellige bygningstyper, herunder forskellige energiklasser, og det skal være større boligselskaber. Aktivitet 2: Sammenligning af danskproducerede vinduer Der gennemføres en sammenligning af det samlede energiaspekt (livscyklus) for alle danskproducerede vinduesløsninger gennem afprøvning i byggeprojekter. Kvalitativ sammenligning af døre og vinduer på markedet med parametre som arkitektur, U-værdi, montage, drift og pris. Aktivitet 3: Sammenlignende analyser Der gennemføres en række analyser, som afklarer følgende problemstillinger: Isoleringspotentialet via vinduer og facader sat i relation til CO 2 -prisen for indsatsen. Prissammenligning af forskellige facadeløsninger. Mulige konfliktpunkter mellem lokalplaner, lejlighedsstørrelser og renoveringer. Kvalitativ sammenligning af døre og vinduer på markedet med parametre som arkitektur, U-værdi, montage, drift og pris. Aktivitet 4: Samarbejde om udvikling og indkøb Etablering af øget samarbejde mellem boligorganisationerne for at fremme udviklingen af energimæssigt mere optimale produkter, herunder undersøge potentialet for at etablere et fælles indkøbsmarked for isoleringsmaterialer blandt boligforeninger. Aktivitet 5: Hindrende love og regler Udarbejdelse af et notat, hvor der beskrives regler og love, som virker hindrende for en energirigtig indsats, fx arealkravet i almenboligloven. 15

20 Workshopbidrag: Det blev anbefalet, at formidlingsaspektet prioriteres højt i projektet. Det skal tænkes ind fra dag 1 i demonstrationsbyggerier. Der kan fx benyttes U Build 2 teknologi til brugerinteraktion, dvs. en interaktiv 3D hjemmeside, hvor brugere, udførende og alle andre interessenter kan følge projektet og komme med forslag og kommentarer. Smith Innovation ApS kan bidrage hermed. Det er vigtigt at få uddannelsessektoren med og gerne med besøg på byggepladsen. Der skal også tænkes ud over landets grænser. Fælleseje er vigtig for vidensdeling. Derfor skal der også være en faglig funderet evaluering. 3. Deltagere og organisation 4-5 boligafdelinger, der kan indgå med facaderenoveringsprojekter. En række boligafdelinger der udskifter vinduer ved brug af diverse danske producenter. Der samarbejdes med producenter, leverandører, energikonsulenter, rådgivere og videnscentre. Et boligselskab varetager projektlederrollen, og der etableres en styregruppe, som koordinerer det samlede projekt. Der etableres en netværksgruppe, som via en række seminarer og workshops inddrages i projektets gennemførelse. Workshopbidrag: Den største udfordring er at finde dem, der vil være med til at trække det store læs være garant for systemløsning. Dansk Industri kunne være en spændende partner, mens det anses for tvivlsomt, om Dansk Byggeri vil indgå i et projekt. SBi og DTU kan aktiveres. Der bør indgå 4-6 producenter. Der blev ved workshoppen peget på følgende som mulige: o Confac, Randers o H.C. Hansen vinduessystem o Jytas A/S, Galten præfabrikeret soltag (via Cenergia) o MT-Højgård (tage) Følgende aktører deltog i workshoppen og har udvist interesse for at blive inddraget i det videre projektarbejde: o Årstidernes Arkitekter o Pilkington (blev forhindret, men har efterfølgende udtrykt interesse) o Teknologisk Institut o Saint Gobain Isover a/s o sbs/renovering U Build er et nyt digitalt redskab til brugerinddragelse udviklet i et samarbejde mellem en række virksomheder og videnspartnere på tværs af byggeriets værdikæde med støtte fra det af Realdania støttede initiativ Byggeriets Innovation. 16

21 o Smith Innovation Aps o PKE-Consult o Lading arkitekter + konsulenter A/S o NCC o Grontmij-carlbro o Arkitema K/S 4. Budget og tidsplan Projektet anslås at kunne gennemføres med et tilskud på 1-2 mio. kr., idet der fra medvirkende aktører forventes at kunne indgå timer fra tilknyttede projekter af samme værdi. Projektet formodes at forløbe over 2-3 år. Workshopbidrag: Hvem skal tage risikoen for at udvikle disse nye produkter? Det vil være nødvendigt, at flere parter går ind og deles om risikoen, herunder at det offentlige bærer en del af risikoen ud fra en samfundsmæssig betragtning. Men producenter og bygherre må også være med. Det anslås, at et projekt af denne karakter vil forudsætte en finansiering til skalamodeller til projektdeltagere på 3 mio. kr., og at der til projektgruppens koordinering m.m. ligeledes vil være behov for 3 mio. kr. Mulige finansieringskilder ud over Realdania: o PSO-midler fra energiselskaber o Energiforskningsprogrammet o Energistyrelsen o EUDP o Landsbyggefonden 4.2 Projekt 2: Ventilation og varmeinstallationers energirenovering og fornyelse (Dette projekt blev ikke bearbejdet på workshoppen, da der var for lille tilslutning hertil). Der er et stort behov for udvikling og afprøvning af servicevenlige, decentrale løsninger samt afprøvning af, hvornår der bør vælges centrale hhv. decentrale løsninger. Endvidere er der behov for mere viden om lavtemperaturløsninger samt erfaringer med digitalisering og fjernaflæsning i energisystemet. 1. Formål og forventet resultat Projektet har til formål især at fremme udviklingen af decentrale løsninger inden for såvel ventilationsanlæg som varmeanlæg. Endvidere skal der ska- 17

22 bes mere viden om lavtemperaturforsyning og digitalisering af varmesystemer. 2. Aktiviteter og fremgangsmåde Projektet kan bestå af følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Udvikling og afprøvning af ventilationsanlæg Der gennemføres et udviklings- og afprøvningsprojekt med servicevenlige decentrale ventilationsanlæg eller -koncepter. Endvidere foretages en erfaringsopsamling af, hvorledes ventilation bedst integreres i ældre boliger, herunder evt. brug af eksisterende faldstammer og brug af centralt eller decentralt anlæg samt udvikling af et redskab til at vurdere, hvilket koncept der er det bedste i den givne situation. Aktivitet 2: Udvikling og afprøvning af decentrale varmesystemer Tilsvarende gennemføres et projekt med udvikling og afprøvning af servicevenlige decentrale varmesystemer som alternativ til radiatorer (til lavenergi/passivhuse). Endvidere foretages en erfaringsopsamling, og der gennemføres beregningsmetoder og forsøg, der sammenligner central og decentral varmestyring, så der fås et bedre grundlag til at bedømme fordele og ulemper. Aktivitet 3: Forsøg med lavtemperatur fjernvarme med ESCO-løsning Forsøg med lavtemperatur fjernvarme i samarbejde med kommuner og energiselskaber og evt. som ESCO-løsning, herunder øget vidensformidling om ledningstab og lavtemperaturdrift. Endvidere gennemføres en analyse af de økonomiske, finansielle barrierer for tiltag især vedrørende ledningstab og lavtemperatur. Aktivitet 4: Digital styring, dokumentation og fjernaflæsning Erfaring med og dokumentation af digitalisering af varmesystemer samt brug af sensorer til fjernaflæsning. 3. Deltagere og organisering 4-5 boligafdelinger der kan indgå med hhv. ventilations- og varmesystemer i aktivitet 1 og 2. Der samarbejdes med producenter og leverandører, energikonsulenter, rådgivere og videnscentre. Et boligselskab indgår i forsøg med lavtemperatur fjernvarme. En boligorganisation varetager projektlederrollen, og der etableres en styregruppe, som koordinerer det samlede projekt. 4. Budget og tidsplan Projektet anslås at kunne gennemføres med et tilskud på ½-1 mio. kr., idet der fra medvirkende aktører forventes at kunne indgå timer fra tilknyttede projekter af samme værdi. Projektet formodes at løbe over 1-2 år. 18

23 4.3 Projekt 3: Alternativ energiforsyning Der er i forprojektet påpeget mange problemaspekter, når et boligselskab begiver sig ud i alternativ energiforsyning. Der efterlyses integrerede løsninger med energiproducerende produkter, at der foretages en bedre erfaringsopsamling samt analyseres for, i hvilket omfang gældende regler blokerer for tiltag. 1. Formål og forventet resultat Projektet har til formål dels at fremme integration af energiproduktion i produkter som vinduer og facader, dels at skabe bedre viden om renovering til passivhusstandard. Endvidere er det ønsket at skabe et overblik over love og regler, som i dag virker hindrende for øget brug af vedvarende energi og lavenergi i den almene boligsektor. 2. Aktiviteter og fremgangsmåde Projektet kan bestå af følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Udvikling og afprøvning af vinduer med solceller mv. Udvikling/afprøvning af integrerede løsninger som fx vinduer med indbyggede solceller, partier med intelligent solafskærmning og energiproducerende facadepartier, herunder udnyttelse af passiv solvarme i eksisterende bygninger. Workshoppen: Solceller er faldet 25 % i pris det sidste år. Måske kommer der yderligere fald i det næste års tid. Brintteknologi er et felt, hvor der er behov for viderebearbejdning. Der kan evt. hentes erfaringer omkring biogas fra organisk husholdningsaffald i Malmø. Der kan ses på grundvandskøling og varmepumper. Mulighederne for ESCO-samarbejde bør undersøges. Der er ikke altid sammenhæng mellem den bedste salgstale og den bedste løsning. Der er behov for en uvildig instans til at anbefale og udarbejde rapporter. Der er et generelt behov for at hæve vidensniveauet. Aktivitet 2: Erfaringer med renovering efter passivhusstandard Erfaringsopsamling med renovering til passivhusstandard med fokus på barrierer og danske leverandørers produkter hertil. Heri kan indgå en analyse, der via en række beregningseksempler gennemgår forskellige løsningsscenarier for energiforsyning af passivhuse (helhedsbedømmelse inkl. drift, miljø og økonomi). Aktivitet 3: Hindringer i regler og love Udarbejdelse af et notat, hvor der beskrives regler og love, som virker hindrende for at implementere vedvarende energi i den almene boligsektor, herunder ejerskab til vindmøller, energigrænser for tilslutningspligt og behov for dispensationsmuligheder. Workshoppen: 19

24 På workshoppen blev bekræftet en række problemstillinger, som der bør arbejdes med: o Fjernvarmetilslutningskravet. o Den faste afgift på forbrug er et problem. Den nuværende bruttoafregning på varme, vand og el bør ændres til nettoenergiafregning knyttet direkte til forbrugstallet. o Bekendtgørelsen for almene boligforeningers sideaktiviteter - hvad man som almen boligforening har ret til af aktiviteter er en barriere for tiltag. o Der efterlyses en vedvarende energilov. o Behov for billigere lån og andre incitamenter. 3. Deltagere og organisering En række boligafdelinger kan indgå med renoveringsbyggeri, som stilles til rådighed for afprøvning. Der samarbejdes med producenter og leverandører, energikonsulenter, rådgivere og videnscentre. Et boligselskab varetager projektlederrollen, og der etableres en styregruppe, som koordinerer det samlede projekt. Der etableres en netværksgruppe, som via en række seminarer og workshops inddrages i projektets gennemførelse. Workshoppen: Force kan evt. hjælpe med at føde nye projekter. Følgende aktører deltog i workshoppen og har udvist interesse for at blive inddraget i det videre projektarbejde: o FSBbolig o Dantherm Power A/S o Cenergia o Boligforeningen 3B 4. Budget og tidsplan Projektet anslås at kunne gennemføres med et tilskud på ½-1 mio. kr., idet der fra medvirkende aktører forventes at kunne indgå timer fra tilknyttede projekter af samme værdi. Projektet formodes at løbe over 1-2 år. 4.4 Projekt 4: Vand- og elinstallationer samt forbrug Energiforbrug og vandforbrug er for de fleste beboere usynligt. Der er efterspurgt redskaber og metoder, der kan synliggøre det usynlige for herigennem at tydeliggøre forbrug og besparelsespotentiale for den enkelte beboer. 20

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Delrapport 2 Udvikling af bygninger, bygningsdele og installationer med fokus på energi i det eksisterende byggeri i den almene boligsektor

Delrapport 2 Udvikling af bygninger, bygningsdele og installationer med fokus på energi i det eksisterende byggeri i den almene boligsektor Delrapport 2 Udvikling af bygninger, bygningsdele og installationer med fokus på energi i det eksisterende byggeri i den almene boligsektor Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere