Den Lille Onkolog. Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital. August udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Lille Onkolog. Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital. August 2005 9. udgave"

Transkript

1 Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital August udgave 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD, 9. udgave, ONKOLOGISKE GRUNDBEGREBER Tumorbiologi og kemoterapi Endokrin behandling Radiofysiske grundbegreber Radiobiologi Knoglemarvstransplantation (KMT) Cytokiner og vækstfaktorer Information ved kliniske forsøg Responskriterier Performance Status Evaluering af toksicitet GENNEMGANG AF SYGDOMSGRUPPER Hoved- og halscancer Generelt om klassifikation og radioterapi af hoved- og halscancer Cavum oris cancer Cavum nasi og sinus paranasale cancer Larynxcancer Pharynxcancer Spytkirtel cancer Thyreoideacancer Øsophagus cancer Hud Hudcancer Maligne melanomer Sarkomer Knoglesarkomer Bløddelssarkomer Lungecancer Mamma cancer Mave-tarm kanalen Ventrikelcancer Pancreascancer Coloncancer Rectumcancer Analcancer Gastrointestinale Stromale Tumorer (GIST) Uro-genitalt Nyrecancer Blærecancer Prostatacancer Testiscancer Peniscancer Gynækologisk Onkologi Ovariecancer

3 3.8.2 Corpus utericancer Cervix utericancer Vaginalcancer Vulvacancer Neuro-Onkologi Hæmatologi Akut myeloid leukæmi (AML) Myelodysplastiske syndromer (MDS) Kronisk myeloid leukæmi (CML) Myelofibrose Polycythaemia vera Akut lymfatisk leukæmi (ALL) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Hodgkin's sygdom Lymphoma malignum non-hodgkin (NHL) Myelomatose Maligne sygdomme hos børn Metastase fra ukendt primærtumor BEHANDLING Palliativ behandling Strålebehandling Planlægning og fraktioneringsregimer Bivirkninger ved strålebehandling og komplikationer Organspecifikke strålebivirkninger Cytostatika Alfabetisk gennemgang af de enkelte cytostatika Understøttende behandling Kvalme/opkastning Smertebehandling ved cancersygdomme Hormonel substitutionsbehandling Parenteral ernæring Behandling af infektioner hos hæmatologiske patienter med granulocytopeni eller anden sværere immundefekt Vejledning for behandling af infektioner hos onkologiske patienter Antikoagulationsbehandling ved dyb venetrombose Forholdsregler ved splenektomi Influenzavaccination AKUTTE ONKOLOGISKE OG HÆMATOLOGISKE TILSTANDE Hypercalcæmi ved maligne lidelser Hyponatriæmi Vena Cava Superior Syndrom Perikardiel tamponade Behandlingsinduceret hjerteinsufficiens (anthracykliner) Hjernemetastaser Meningeal karcinomatose Medullært spinalt tværsnitssyndrom Behandling af kramper Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) Trombocytopeni

4 5.12 Patologiske knoglefrakturer Pleuraekssudat Ascites Paravenøs infusion af cytostatika Anafylaktisk shock Akut Tumorlyse Syndrom Paraneoplastiske syndromer ONKOLOGISK SOCIALMEDICIN De Socialmedicinske Ydelser Attestudstedelse Terminal pleje Hospiceophold Medicintilskud til voksne Rekreation Rehabilitering VAGTINSTRUKS Vagttype Vagtens hovedpunkter Praktiske forhold i vagten Visitation Akut stråle/kemobehandling Overflyttelse til intensiv-afdeling (ITA) Presse Uheld med ioniserende stråling Dødsfald hos indlagte patienter STIKORDSREGISTER

5 FORORD, 9. udgave, 2005 Den Lille Onkolog foreligger hermed i sin 9. udgave. Det er stadig samme grundtanke, som da 1. udgave blev udarbejdet i 1987 nemlig at introducere læseren i klinisk onkologi på onkologisk afd. R, Odense Universitetshospital. Revisionen er foregået ved at yngre læger i afdelingen har fået uddelegeret den primære revisionsopgave, hvorefter de ansvarlige overlæger for de enkelte fagområder har godkendt indholdet og formuleringerne i de enkelte afsnit. Afsnittet om hæmatologi (3.10) er ikke revideret og fremtræder derfor fuldstændig identisk med afsnittet fra 8. udgave. Afsnittet om socialmedicin er grundigt gennemarbejdet og revideret af læge Tine B. Larsen og socialrådgiver Lisbeth Langkilde. Vi vil fortsætte med udviklingen af Den Lille Onkolog. Vi ønsker f.eks. at udbygge adgangen til billedmateriale specielt i forhold til vores stråleterapiafsnit. Det vil være muligt i en elektronisk udgave i fremtiden. Den Lille Onkolog vil i denne omgang foreligge i almindelig papirformat, men vil også være tilgængelig i formater til håndholdte PDA er (PALM og lomme-pc). De elektroniske udgaver kan findes på flg. link www://ouh.dk under onkologisk afd. R. Læge Troels Bergmann takkes for sin indsats ved transformering til elektroniske udgaver. Sekretær Anette Christiansen takkes for sin indsats med revision af Den Lille Onkolog. Lars Bastholt Jesper Grau Eriksen 5

6 2. ONKOLOGISKE GRUNDBEGREBER 2.1 Tumorbiologi og kemoterapi Tumorbiologi Vi kan bedre lægge en strategi for diagnostik, behandling, screening og prævention, når vi forstår patogenesen af en given cancer, og kendskab til tumorbiologien er derfor væsentlig. De 23 humane kromosompar er opbygget af en unik sekvens af DNA-basepar. Disse koder for aminosyresekvenser, som fører til dannelse af proteiner, der er ansvarlige for alle basale metaboliske processer, som fører til, at de enkelte celler lever og gennemfører deres funktion i det væv, de er opstået i. Ganske få ændringer i dette genetiske apparat kan føre til dannelsen af en malign tumor, hvis ændringerne rammer de normale cellulære mekanismer, som er ansvarlige for vækstkontrol, celledifferentiering, og celledød (apoptose). Antallet af celler i et væv afhænger af balancen mellem celleproliferation og celledød. Celleproliferationen holdes i balance af onkogener, der stimulerer væksten, og tumorsuppressorgener, som hæmmer væksten, og tilsvarende findes proapoptotiske gener, som er i en balance med antiapoptotiske gener. Ændring i et af disse gener fører til en forstyrrelse i cellens vækstkontrol og giver dermed mulighed for udvikling af en malign tumor. Eksempler på onkogener, som kan aktiveres er medlemmer af epidermal-growth-factor-familien, myc (en transskriptionsfaktor) og ras (et intercellulært signalstyringsprotein). Omvendt vil bortfald af tumorsuppressorgenernes funktion også kunne føre til en ukontrolleret celleproliferation. Eksempler på tumorsuppressorgener er p53, BRCA1 og BRCA2. Et øget antiapoptotisk signal vil ligeledes kunne føre til en ubalance og dannelsen af en tumor. Eksempel på dette er overekspression af BEL-2. Tumorsuppressorgenet P53 fungerer som en kontrolport for nyopståede DNA-skader. En defekt i dette gen vil medføre en annullering så der opstår DNAskader og dermed øges risikoen for udvikling af cancer. Karcinogener Et utal af kemiske faktorer kan føre til mutationer i et af de ovennævnte områder og dermed føre til en ubalance. Eksempler på kemiske faktorer er cigaretrøg, asbest, anilinfarvestoffer, arsenik, aflatoxin og vinylklorider. Eksempler på fysiske faktorer, der kan føre til malignitet, er UV-stråler og ioniserende stråling. Også virale faktorer kan føre til udvikling af en malign tumor, det gælder fx Epstein-Barr-virus, humant papillomavirus og hepatitis B-virus. Der er også beviser for, at en defekt i immunforsvaret, specielt en defekt T-cellefunktion (AIDS), fører til et øget antal maligne tumorer. Også endokrine faktorer kan bevirke dannelse af en tumor. Mange celler har nemlig hormonreceptorer i deres kerne, og en overstimulation af enten endogene eller eksogene hormoner kan føre til en øget celleproliferation, oftest ledende til en benign hyperplasi, men i enkelte tilfælde også til en malign proliferation. Eksempler på disse hormoner er østrogener og TSH. Cellekinetik For at kendskabet til cytostatikas virkningsmekanismer kan udnyttes rationelt, må det sættes i relation til vor viden om cellekinetiske forhold. Cellerne i en tumor befinder sig enten i hvilefase (G 0 -fasen) eller i en delingscyklus, i hvilken hvert gennemløb, der varer fra 1-5 dage, resulterer i 2 nye celler. Der er en ligevægt mellem G 0 -celler og celler i delingsfasen. Cellerne i cyklus gennemløber 4 faser (se Figur 1). 6

7 Figur 1: I S-fasen syntetiseres DNA, hvorved indholdet heraf fordobles med henblik på den efterfølgende celledeling. I G 2 -fasen foregår der syntese af RNA og protein. M-fasen repræsenterer den synlige mitose, hvor cellernes indhold fordeles i to nye celler. I den efterfølgende G 1 -fase foregår påny syntese af RNA og protein. Forskelle i cyklustider beror først og fremmest på en forskel i varigheden af G 1 -fasen, og det kan derfor diskuteres, om ikke en celle med meget lang G 1 -fase i virkeligheden skal betragtes som en G 0 -celle. Da alle celler indeholder DNA, hvad enten de er i cyklus eller ej, er det klart, at stoffer, der alkylerer DNA eller binder sig til DNA, vil udvise en cyklus-u-specifik effekt. Alkylerende stoffer og antibiotika er derfor virksomme over for tumorceller, uanset hvor i cellecyklus de befinder sig. Omvendt er stoffer, der interfererer med DNA-syntesen eller med afviklingen af mitosen, cyklus-specifikke, og de har derfor ingen virkning over for celler i G 0 -fasen. Til disse stoffer hører antimitotika og antimetabolitter. Blandt de sidstnævnte er de fleste tilmed fase-specifikke, fordi de udelukkende virker i S-fasen i kraft af en DNA-syntesehæmning. Tumorvækst Maligne tumorer er monoklonale og udviser såkaldt Gomperziansk vækst. Gomperziansk vækst vil sige en eksponentiel vækst, der efterhånden retarderes eksponentielt, idet en malign tumor hos mennesket "tilstræber" en endelig letal størrelse på omkring celler, svarende til ca. 1 kg tumor (Figur 2). En tumor på 10 9 celler svarer til ca. 1 g tumorceller, hvilket i praksis repræsenterer diagnosegrænsen, både ved solide tumorer og ved leukæmier. Tumorer indeholdende mindre end 10 9 celler er subkliniske celler svarer til 2 30 tumorceller, hvilket indebærer 30 fordoblinger af den oprindelige tumorcelle. Da fordoblingstiden er konstant for den enkelte tumor på den initiale del af vækstkurven, kan man med kendskab til fordoblingstiden således give et skøn over tumors prædiagnostiske levetid. Denne varierer fra omkring ½ år for de hurtigst voksende tumorer til adskillige år for de mest almindelige solide tumorer. 7

8 Figur 2: Den sidste del af vækstkurven flader ud, idet fordoblingstiden tiltager, fordi flere og flere tumorceller overgår fra delingscyklus til hvilefase. Tumors vækstfraktion er forholdet mellem antallet af celler i delingscyklus og alle cellerne i tumor. Små tumorer med en høj vækstfraktion vokser således hurtigt, mens store tumorer med en lav vækstfraktion vokser langsomt. Da celler i delingscyklus er følsomme for flere typer af cytostatika end celler i hvilefasen, er cytotoksisk behandling mest effektiv over for små tumorer. En konsekvens heraf kan være, at en reduktion af en tumors størrelse ved hjælp af kirurgi eller strålebehandling vil medføre, at cellerne i den resterende del af tumor vil overgå fra hvilefase til delingsfasen, og derved gøres tumor mere kemoterapifølsom. Dette rekrutteringsprincip forsøges udnyttet i den praktiske kemoterapi. Princippet om at små tumorer er mest kemoterapifølsomme udgør grundlaget for recidivprofylaktisk adjuverende kemoterapi. Alment om kemoterapi Cytostatika er medikamenter, der hæmmer cellevækst ved at hæmme DNA-syntesen, DNAreplikationen eller proteinsyntesen. Da væksten hæmmes for såvel tumorceller som normale celler, medfører behandling med cytostatika uundgåeligt en række bivirkninger. Den ønskede effekt af behandlingen, drab af tumorceller, stiger med stigende cytostatikadosis, hvorfor dosis generelt ikke justeres efter den ønskede effekt, men efter bivirkningsniveauet, idet man tilstræber at give den maksimalt tolerable dosis. Da cytostatikas virkningsbredde er smal, og den individuelle tolerans tilmed varierer betydeligt, kræver en sikker gennemførelse af behandlingen en nøje monitorering af patienten og betydelig erfaring hos behandleren. Herudover kræver en rationel anvendelse af cytostatika kendskab til både cellekinetik og tumorbiologi og til de enkelte stoffers farmakodynamik. Cytostatikas virkningsmekanismer Cytostatika kan inddeles i 5 hovedgrupper efter deres virkningsmekanismer. 1. Antimetabolitter hæmmer syntesen af puriner og pyrimidiner og/eller dannelsen eller funktionen af nukleotider og/eller polymerisationen af disse til DNA. Det sker enten via forskellige enzymatiske processer eller via kompetitivt hæmmende mekanismer, baseret på en strukturel lighed mellem antimetabolitter og puriner/pyrimidiner. Herved hæmmes i første række DNA-syntesen, hvorfor stoffernes hovedaktivitet er koncentreret til S-fasen i cellecyklus. Antimetabolitter, der kun hæmmer DNA, er rent S-fase-specifikke, mens antimetabolitter, der også hæmmer RNA-syntesen, er mere bredt cyklus-specifikke. 8

9 2. Antimitotika er plantealkaloider, der udøver deres mitosehæmmende virkning via det cytoplasmatiske protein tubulin, som de bindes til. Vinca-alkaloiderne forhindrer polymeriseringen af tubulin til mikrotubuli, og forhindrer dermed dannelsen af mitose-tenen. Efter behandling med podophyllotoxin-derivaterne ses præmitotisk blokade i cyklus tillige med DNA-strengbrud. Disse stoffer er fasespecifikke. 3. Alkylerende stoffers virkning er baseret på kovalent binding af alkylgrupper til intracellulære molekyler, først og fremmest DNA. Resultatet er en etablering af tværforbindelser mellem DNA-strengene ("cross-linking"), brud på DNA-strengene og distorsion af DNA's sekundære og tertiære struktur. Herved fortabes DNA's matricefunktion og replikationsevne. De fleste alkylerende stoffer (de polyfunktionelle) har "cross-linking" som hovedvirkning, men enkelte stoffer (de monofunktionelle) fremkalder først og fremmest strengbrud. Disse strengbrud menes at være årsag til stoffernes karcinogene egenskaber. 4. Antibiotika bindes til DNA ved at skydes ind mellem DNA-strengens basepar ("intercalation"). Også denne strukturelle ændring af DNA-molekylet kompromitterer DNA's matricefunktion ("frameshift"). De tumorhæmmende antibiotika er en heterogen gruppe, og næsten alle antibiotika giver også anledning til DNA-brud udover ovennævnte virkning. Dette gælder for bl.a. anthracyklinerne og bleomycin, men især for mitomycin C, der opfører sig som et monofunktionelt alkylerende stof. 5. Modifikation af proteinsyntesen ses efter indgift af steroidhormoner og L-asparaginase. Steroidhormoner virker via specifikke receptorer af proteinkarakter. Hormonreceptoren aktiveres af det relevante hormon, og komplekset translokeres til cellekernen. Dette vil via DNA medføre nedsat koncentration af m-rna i cellens cytoplasma med deraf nedsat dannelse af specifikke proteiner. L-asparaginase er et enzym, der nedbryder asparaginsyre, som er en essentiel aminosyre for neoplastiske lymfoide celler, men ikke for normale lymfocytter. Når tumorcellerne depleteres for asparaginsyre, hæmmes deres proteinsyntese og vækst. Log-Kill og kinetisk resistens Ved gentagen indgift af den samme dosis af et cytostatikum dræbes færre og færre tumorceller pr. gang. Celledrabet foregår efter såkaldt første ordens kinetik, således at en gentagen dosis ikke dræber samme antal, men den samme procentdel af de tilbageværende tumorceller. Dette betegnes som Log-Kill fænomenet. I Figur 3 antages det, at en enkelt dosis cytostatikum medfører et tre dekaders celledrab, men på grund af den nødvendige restitutionsperiode mellem behandlingerne kræves der mere end 4 doser for at eliminere en tumor på celler. 9

10 Figur 3: I den kliniske situation, hvor et celledrab på en dekade er mere realistisk, indebærer dette, at en tilsigtet kurativ behandling af en tumor på celler kræver mere end 12 behandlingsserier. En undtagelse fra denne regel er dog c. testis. Det ses også af Figur 3, at betingelsen for tumorsvind under behandlingen er, at tumor er følsom for cytostatika, og at den nødvendige behandlingspause inden næste dosis ikke er for lang. Begrebet "kinetisk resistens" betegner den situation, hvor en i øvrigt kemoterapifølsom tumor vokser frem til sin oprindelige størrelse i en behandlingspause. Dette fænomen ses især ved hurtigt voksende hæmatologiske neoplasmer som ALL og Burkitts lymfom. Resistens og polykemoterapi Forudsætningen for cytostatikas letale effekt er, at stofferne når deres target i cellerne, evt. via en mellemliggende aktiveringsproces. Resistens er en følge af tumorcellers evne til at undgå den letale effekt af et eller flere cytostatika. I nogle tilfælde kan denne resistens være til stede i de fleste celler før behandlingen (primær resistens), mens den i andre tilfælde initialt kun optræder i enkelte celler eller udvikles under behandlingen. Disse enkelte celler opnår imidlertid hurtigt en proliferationsfordel over for de cytostatikafølsomme celler, således at tumor gradvis bliver helt resistent (sekundær resistens). Krydsresistens kan iagttages både mellem kemisk beslægtede og kemisk ubeslægtede stoffer. Tabel 1 viser de kendte resistensmekanismer. 10

11 Figur 4: Figur 4 illustrerer et typisk behandlingsforløb ved en tumor, der indeholder kemoterapifølsomme celler og enkelte resistente celler. Efter to behandlingsserier er den synlige tumor forsvundet, og efter 5 serier er alle følsomme celler dræbt. I mellemtiden har de resistente celler prolifereret uhindret, og de manifesterer sig nu med fornyet, synlig tumorvækst, når deres antal passerer Klinisk iagttages det, at der indtræder en remission efter 2. serie, efterfulgt af et recidiv efter 5. behandlingsserie. Sandsynligheden for optræden af resistente celler er en funktion af den spontane mutationsrate og antallet af tumorceller. Hvorvidt mutationsraten kan øges yderligere som følge af den mutagene virkning, som mange cytostatika besidder, er uvist. Ved en terapi, som kun omfatter et enkelt medikament antages det, at ca. 1 ud af hver 10 6 tumorceller vil vise sig resistent. Det betyder at klinisk manifeste tumorer er inkurable med cytostatisk monoterapi. Ved behandling med en kombination af cytostatika med forskellige angrebspunkter udviser færre celler resistens, og der opstår herved mulighed for at opnå en kurativ effekt selv ved klinisk erkendbare tumorer, der indeholder mere end 10 9 celler. Tabel 1: Resistensmekanismer 1. Nedsat transport af stoffet ind i cellen eller øget ekskretion heraf. 2. Nedsat aktivering af stoffet. 3. Forøget inaktivering af stoffet. 4. Ændring af target-molekyler. 5. Øget produktion af target-molekyler (gen-amplifikation). 6. Alternativ metabolisk proces. 7. Udbedring af skaden. En betragtning af tabel 1 giver indtryk af, at flere af de anførte resistensmekanismer (nr. 1, 3, 5, 6) kan brydes via en dosisøgning. Dette kan være ensbetydende med, at cytostatisk behandling vil være mere effektiv i intermitterende store doser end ved kontinuerlig daglig indgift. Det følger af det ovenstående, at såvel primær som sekundær resistens vil være mindst udtalt, når cytostatisk behandling gives som intermitterende polykemoterapi i maksimalt tolerable doser. Mange kliniske iagttagelser bekræfter rigtigheden af denne strate- 11

12 gi. I øvrigt opnås der ved en kombination af flere stoffer en vis spredning af bivirkningsmønsteret i forhold til enkeltstofterapi i maksimalt tolerable doser. Ved en kombination af to cytostatika, der begge er marvtoksiske, skal dosis af hvert stof sædvanligvis reduceres til 70 % af den fulde dosis af det enkelte stof. Hvor der anvendes 3 marvtoksiske stoffer, skal dosis af hvert stof reduceres til ca. 50 % af den fulde enkeltstofdosis. Vi nærmer os nu individuelle stofdoser, der bliver for små til at være effektive, hvorfor kombinationsregimer sjældent indeholder mere end 3 eller 4 forskellige stoffer. Hvis der anvendes tre marvtoksiske stoffer samtidigt, kan kombinationen dog tilsættes et eller to af de ikke-marvtoksiske stoffer i fulde doser, fx vincristin, cisplatin, bleomycin, prednisolon eller metotrexat. Toksicitet Toksicitet af cytostatika kan inddeles i 2 hovedgrupper. De generelle bivirkninger kan fremkaldes i større eller mindre grad af alle cytostatika gennem stoffernes virkning på hæmatopoietiske, epitheliale og gonadale celler, samt på brækcentret via kemo-triggerzonen i bunden af IV. ventrikel. Denne form for toksicitet er dosisrelateret og kan oftest reduceres til et tolerabelt niveau ved dosisreduktion og supplering med en passende understøttende behandling (se afsnittet om understøttende behandling senere i bogen). De specielle bivirkninger fremkaldes af bestemte cytostatika (Tabel 2). Denne form for toksicitet er også dosisrelateret, men når disse bivirkninger optræder, vil det ofte være nødvendigt at stoppe behandlingen med det udløsende medikament enten permanent eller i længere tid, indtil restitution er indtrådt. Efter visse organskader indtræder der ikke restitution. Det gælder fx for cisplatin-induceret høretab og anthracyklin betinget cardiomyopati. Risikoen for udvikling af specielle bivirkninger nødvendiggør en omhyggelig monitorering af patienten og overholdelse af forskellige sikkerhedsregler ved administration af medikamenterne. Eksempelvis må en enkeltdosis på 2 mg ikke overskrides for Vincristin, og en kumuleret dosis på 450 mg/m 2 ikke overskrides for Adriamycin. Indgift af cisplatin kræver, at patienten gennemgår et bestemt hydreringsregime, og indgift af adriamycin eller andre antracycliner, hvor der er planlagt længerevarende behandling, kræver for nogle undersøgelse af hjertets uddrivningsfraktion. 12

13 Organ/funktion Symptomer Medikament Restitution Perifere nerver Neuritis vinca-alkaloider cisplatin taxaner Oxaliplatin Cerebrum Psykiske prokarbazin ifosfamid (+) (+) (+) Cerebellum Ataksi high-dose cytosar (+) N. VIII Høretab cisplatin - Meninges Arachnoiditis intraspin. metotrexat - Cor Myopati antracykliner mitoxantrone high-dose cyclofosfamid Pulmones Pneumonitis Fibrose Fibrose bleomycin busulfan CCNU (-) - - Renes Tubulusskade cisplatin high-dose metotrexat (+) (+) Hepar Tarm Levercelleskade Obstipation Diarrè L-asparaginase metotrexat 6-mercaptopurin klorambucil CCNU Vinorelbine Campto SIADH-syndrom Væskeretention cyclofosfamid + Tumor Smerter vinorelbine + Tabel 2: Specielle toksiske symptomer Administrationsformer Nogle alkylerende stoffer og antimetabolitter kan gives peroralt, men mange af de cytostatika, som almindeligvis anvendes, optages enten dårligt eller slet ikke efter oral indgift og må derfor gives parenteralt. Kun få cytostatika som fx bleomycin, cytosin-arabinosid og metotrexat er så lidt lokalirriterende, at de kan gives subkutant eller intramuskulært. Forskellige teknikker har også været anvendt for at opnå særligt høje koncentrationer lokalt, fx intraarteriel administration eller applikation i præformerede hulrum som pleura, peritoneum eller urinblæren. CNS udgør i de tilfælde hvor blod-hjernebarrieren er intakt et farmakologisk reservat med dårlig indtrængen af cytostatika indgivet peroralt eller intravenøst. Profylakse mod meningeal 13

14 leukæmi ved ALL indebærer derfor administration af cytostatika intratekalt. Almindeligvis anvendes injektion intraspinalt, men injektion i subgalealt reservoir, hvorfra et kateter fører til hjerneventriklerne, anvendes af og til og giver en højere koncentration af cytostatika intrakranielt. Af eksempler på cytostatika, der kan gives intratekalt kan nævnes thiotepa, metotrexat, cytosin-arabinosid, hydrokortison og vepesid. Ved konventionel korttidsinfusion (bolusinjektion) af cyklus-specifikke stoffer er behandlingseffekten ikke optimal ved de stoffer, der elimineres så hurtigt, at en del af de potentielt følsomme celler først når til den fase hvor stoffet er aktivt, efter at stofkoncentrationen er faldet til et subterapeutisk niveau. Løsningen på dette problem kan være at indgive cyklus-specifikke stoffer flere gange dagligt, at give dem som kontinuerlig infusion over flere dage, eller at indgive dem i "mega-doser", hvis udskillelse tager så lang tid, at alle potentielt følsomme celler når frem til den relevante fase i cyklus, mens koncentrationen er høj. Sidstnævnte metode har den ekstra fordel, at en række resistensmekanismer kan brydes samtidig, jf. Tabel 1, men prisen herfor er selvfølgelig et højere toksicitetsniveau. Cytosin-arabinosid og 5-fluorouracil er medikamenter med kort plasmahalveringstid, hvis terapeutiske effekt er blevet øget væsentligt ved hjælp af kontinuerlig infusion eller ved indgift i høje doser (high-dose-arac), men på bekostning af højere toksicitet. Ved anvendelse af metotrexat foreligger der den specielle omstændighed, at der findes en antidot, leukovorin, der kan eliminere virkninger af medikamentet. Medikament Organ Dosisreduktion Metotrexat Hydroxy-urea Cisplatin Carboplatin Nyrer Proportionalt med reduktion af clearance Cyclofosfamid Nyrer 50 % reduktion v. clearance < 25 ml/min. Bleomycin Nyrer % reduktion v. clearance < 25 ml/min. Antracykliner Vinca-alkaloider Lever 50 % reduktion v. bilirubin > 20 mmol/l Tabel 3. Dosisreduktion ved nedsat nyre- eller leverfunktion. Udskillelse og dosismodifikationer Elimination af cytostatika foregår via metabolisering og ved udskillelse hepatisk eller renalt. De enkelte stoffers farmakokinetik er yderst forskellig, og der kan derfor ikke generaliseres. I praksis kan man klare sig med relativt få og enkle regler vedrørende dosismodifikationer for visse stoffer, når der foreligger nedsat funktion af lever og nyrer, se tabel 3. Styring af kemoterapi Da den terapeutiske virkningsbredde for cytostatika er meget smal, tilstræber man en så nøjagtig dosering som muligt ved at anvende størrelsen af legemsoverfladen som doseringsgrundlag. Legemsoverfladen bestemmes ved hjælp af et nomogram på basis af patientens højde og vægt. Doserne af cytostatika tilpasses i princippet således, at der hele tiden gives den maksimalt tolerable dosis. Denne justeres først og fremmest i henhold til den hæmatologiske 14

15 toksicitet, men dosisreduktion kan også blive nødvendig ved udtalt kvalme/opkastning, stomatitis, eller tegn til organtoksicitet. Alt andet lige er varigheden af marvdepressionen længst efter behandling med cyklus-uspecifikke cytostatika, især de alkylerende stoffer. Sædvanligvis nås laveste værdi (nadir) for leukocytter omkring dage efter en enkelt større dosis af et eller flere stoffer, og der er som regel indtrådt fuld marvrestitution 3 uger efter indgiften. Den metastatiske proces Figur 5: 15

16 Man kan dele den metastatiske proces op i en række punkter. Den primære proliferation efter dannelse af den maligne klon sker ved ernæring lokalt via diffusion. Så snart tumorprocessen vokser ud over 1 mm s størrelse kræves der mere ernæring, og der starter en proces med nydannelse af kar, dvs. angiogenese. Ved den videre vækst sker der en nedregulering af adhærencemolekyler intercellulært, hvorved cellerne løsnes fra hinanden. Herefter begynder tumor at vokse invasivt lokalt og vokser derved også ind i lokale lymfe- og blodkar. Afhængig af koncentrationen af lymfekar og blodkar vil det føre til en lymfogen eller hæmatogen metastatering. Under denne lymfogene eller hæmatogene transport af tumorceller dør langt flertallet af tumorcellerne. Enkelte tumorceller, specielt i klumper, kan emboliseres i kapillærer i andre organer og starte en proliferation. Forudsætning for proliferation i andre organer er, at vækstbetingelser i det pågældende organ favoriserer en vækst af tumor. De korrekte vækstfaktorer skal være til stede, for at tumor kan begynde at vokse som en metastase. Herefter kører processen forfra med invasion, angiogenese og til slut så dannelse af metastaser fra metastasen. Under denne proces vil den fænotypiske heterogenicitet, der er i en tumorproces, føre til en heterogenecitet også blandt de metastatiske processer. Det betyder, at cellesammensætningen i metastaser og primærtumor kan være forskellig, at cellesammensætningen i metastaser i forskellige organer vil være forskellige, men også at cellesammensætningen indenfor det samme organ kan være forskellig. Tumorheterogenicitet En tumorproces er monoklonal, men under proliferationsprocessen fører en høj mutationsrate i tumor til en fænotypisk heterogenecitet, men også til en høj dødsrate blandt tumorcellerne. Det betyder, at man trods en cellecyklusvarighed på 2-3 dage ofte kan se tumorfordoblingstider, der varierer fra 3-5 uger og helt op til uger. 2.2 Endokrin behandling Baggrund Hormoner spiller en stor rolle i regulering af væksten i normale væv. En række kræfttyper udtrykker ligeledes hormonreceptorer på cellekernens overflade. Tilstedeværelsen af et givet hormon kan dermed stimulere tumorcellen til vækst. Kræftsygdomme såsom prostatacancer, mammacancer, thyreoideacancer og cancer corporis uteri, udtrykker ofte hormonafhængige receptorer og er derfor tilgængelige for endokrin terapi. Både mammacancer og endometrie cancer udtrykker ofte østrogen receptorer. Tilsvarende udtrykker et flertal af prostata cancere androgenreceptorer. En forudsætning for effekt af en given endokrin behandling er, at tumorcellerne udtrykker de aktuelle receptorer. Ved mammacancer, udvælges patienter til hormonel behandling sædvanligvis på basis af østrogen og/eller progesteronreceptor ekspression i den primære tumor. Østrogenreceptorer bestemmes i dag immunhistokemisk, hvilket sker på enten frisk frosset væv eller på paraffinindstøbt materiale ved hjælp af monoklonale antistoffer. Det er velkendt at receptorpositivitet for østrogen og progesteron receptorer har en prædiktiv værdi for terapirespons. Imidlertid er der ikke komplet korrelation mellem receptor ekspression og terapirespons. Formentlig kan en del af diskrepansen tilskrives analysefejl, men man ved også, at en del af steroidreceptorerne som måles i tumorvæv er enten ikkefunktionelle, eller påvirkes via andre signalveje. 16

17 Virkningsmekanismer Tumorsygdomme kan udvikles under indflydelse af såvel steroid- som peptidhormoner. Den endokrine behandling baseres på, at man påvirker interaktionen mellem steroid/peptid hormon og deres respektive receptorer. Langt den overvejende del af endokrin terapi aktuelt er rettet mod enten at hæmme dannelsen af steroidhormoner, eller ved at hindre de fysiologisk forekommende steroider i at binde sig til receptorerne. Dette gælder for antiøstrogen og aromatasehæmmere ved mammacancer eller GnRH-agonister ved mamma og prostatacancer. Thyroxinterapi ved thyreoideacancer er et eksempel på hæmning af et peptidhormon. Steroidhormoner spiller en stor rolle indenfor endokrin terapi hvorfor viden om deres virkningsmekanismer samt interaktion med receptoren er vigtig. Steroid hormonerne cirkulerer i blodbanen i meget lave koncentrationer og er primært bundet til transportglobuliner. Den mindre del af de ubundne steroider kan pga. deres lipofile opbygning frit diffundere ind i celler og her interagere med deres respektive receptorer. Der findes en receptor for hver type af steroidhormon. De forskellige typer af receptorer har dog fælles træk, idet deres struktur og opbygning er ens. De består af en DNA bindende del og en steroidbindende del, som holdes adskilt af et mellemstykke som er omtrent lige stort for alle receptorerne. Ved binding af hormon til receptoren sker en række ændringer i receptorens conformation, så DNA bindingsdomænet bindes til DNA. Receptorhormonkomplekset bindes til hormon inducerbare gener og transskriptionen aktiveres, med efterfølgende dannelse af mrna, translation og proteinsyntese. Flere typer af tumorceller fx prostata og mammacancer celler er afhængige af den steroidaktiverede hormonreceptor for deres fortsatte vækst og overlevelse. Får cellerne ikke denne stimulering, ophører DNA syntesen, cellerne går i G0-fase og kan undergå apoptose. Det er denne mekanisme, man udnytter ved antihormonbehandling og kastration, hvor behandlingen kan resultere i udtalt tumorregression Resistens overfor endokrin behandling Det har længe været kendt at man under en endokrin behandling kan udvikle det der hedder erhvervet resistens (progression af kræften på en behandling efter initial respons). Dette kan optræde efter måneder eller flere år. Der findes forskellige resistensmekanismer. Ved prostatacancer er det almindeligt at genet for androgenreceptoren amplificeres, så der dannes flere androgenreceptorer, der dermed øger muligheden for at nogle receptorer bindes til androgen og derved stimulere cellen på ny. Ved mammacancer er der nu identificeret flere såkaldte receptor-mutanter som mangler den østrogenbindende del, men alligevel bindes til DNA og stimulerer transskription. Endokrin behandling ved mamma cancer En stor indsigt i brugen af og forståelsen for de steroide hormoner ved maligne lidelser er opnået ved deres anvendelse i behandling af mammacancer % af de primære mammakarcinomer klassificeres som østrogenreceptorpositive. En forudsætning for effekt af endokrin terapi er, at tumorcellerne udtrykker østrogenreceptorer. Både præ- og postmenopausale mammacancerpatienter har et tilstrækkeligt højt endogent østrogenniveau til at understøtte væksten af hormonafhængige mammatumorer. Eliminationen af den østrogenmedierede væktstimulation er derfor forudsætningen for tumorrespons i de tilfælde, hvor væksten af tumor afhænger af tilstedeværelsen af østrogen. Antiøstrogen behandlingen dækker over to forskellige behandlingsprincipper. Begge har til 17

18 formål at fjerne eller ophæve østrogens stimulation af hormon følsomme celler. 1. Hæmning af østrogenreceptoren: Antihormoner (fx. tamoxifen) virker ved at kompetitivt inhibere hormonreceptorerne på cellekernens overflade. Antiøstrogenreceptorkomplekser aktiverer transskriptionen på en anden måde, end når østrogenreceptoren har bundet østrogen og hindrer derved østrogenhormonets vækstsignal i at nå cellekernen. Hæmningen sker både i østrogenfølsomt brystkræftvæv, men også i normalt væv, der er afhængig af kvindeligt kønshormon. Resultatet af hæmningen er nedregulering og eventuelt stop af de følsomme cellers vækst. Tamoxifen, virker antiøstrogent i mamma, har agonistiske aktiviteter i fx knogle og endometrium. 2. Hæmning af østrogen produktion: mammacancer hos postmenopausale patienter er som anført også afhængige af østrogen. Østrogenreceptoren har tilstrækkelig affinitet til at binde østrogen også ved de lave koncentrationer, som findes hos postmenopausale kvinder. Hos postmenopausale kvinder dannes østrogener primært ved hjælp af aromataseenzymet, som omdanner adrenale androgener (først og fremmest androstendion) til østron og østradiol. Dette sker i perifer væv som fedt og muskler, samt de stromaceller der omgiver mammatumorcellerne. Denne proces kan hæmmes med aromatasehæmmere. Aromatase er et cytokrom P-450 enzym kompleks, som katalyserer omdannelsen af androgen og androstenedion samt testosteron til østrogen, østron og østradiol. Dette enzym er mål for udvikling af nye østrogenhæmmere. Type 1 aromatasehæmmere er steroider, der irreversibelt hæmmer aromatasecytokrom p450-enzymet (fungerer som substrat). Type 2 inhibitorer er nonsteroide som hæmmer aromatase enzymet reversibelt. Aromatasehæmmere Aminoglutetimid Type 1 aromatasehæmmere Aromasin (kemisk navn: exemestan) Type 2 aromatasehæmmere Arimidex (kemisk navn: anastrozol) Femar (kemisk navn: letrozol) Kliniske iagttagelser tyder på, at der ikke foreligger krydsresistens mellem henholdsvis type 1 og type 2 aromatasehæmmere. Dette giver mulighed for at øge antallet af yderligere behandlingslinjer med hormonterapi ved recidiv/ sygdoms aktivitet før evt. skift til mere toksisk kemoterapi regimer hos postmenopausale kvinder med avanceret mammacancer. Hos præmenopausale skal behandling med aromatasehæmmere være forudgået af kastration, idet behandlingen ellers vil medføre positiv feedback af GnRH i hypofysen med øget dannelse af gonadotropiner (LH/FSH), som bevirker øget produktion af østrogen fra ovarierne og dermed risiko for øget stimulering af tumorceller. Behandlingen med aminoglutetimid er i dag afløst af behandling med tredje generations aromatasehæmmere (letrozol, anastrazol og exemestan). Disse specifikke aromatasehæmmere har i store, kliniske undersøgelser vist sig at være mere effektive end tamoxifen og 18

19 gestagener (megace). De betragtes således som førstevalgspræparater, når det gælder endokrin behandling af metastaserende mammacancer, og aktuelt afventes resultaterne fra Femta protokollen mhp. aromataseinhibitorenes plads i den adjuverende situation. Aktuelt tilbydes postmenopausale kvinder på baggrund af indtil nu publicerede resultater en kombination af tamoxifen og aromatasehæmmere. Endokrin behandling af cancer corporis uteri Endometrie epitelet er meget følsom for hormoner. Østrogens primære påvirkning stimulerer vækst, mens gestagen hæmmer vækst, og inducerer differentiering. Både østrogen og progesteron receptorer findes i det normale epitel og tillige findes de i en række af de carcinomer som udgår fra endometriet. Behandling af corpuscancer med gestagener i høje doser har vist response hos % af patienterne. Patienter med veldifferentierede adenokarcinomer og højt indhold af progesteronreceptorer har bedst effekt af behandlingen. Endokrin behandling af prostata cancer Endokrin behandling ved cancer prostata har til formål at hindre androgen stimulering af tumorcellerne. Dette opnås ved enten 1. kastration kirurgisk eller medicinsk medførende nedsættelse af plasmatestosteron koncentrationen 2. Receptorblokade med antiandrogener. Ad. 1: østrogen behandling medfører via påvirkning af hypofysen en nedsat gonadotropinudskillelse og dermed lave testosteron niveauer. Østrogen har ikke en direkte effekt på prostatakirtlen og siden man i 70 érne påviste de kardiovaskulære bivirkninger samt gynækomasti er denne terapiform stort set forladt. Kirurgisk kastration eller medikamentel kastration med GnRH agonister er de hyppigste behandlinger i Norden. Bilateral orkiektomi ved c. prostata eliminerer 90 % af organismens endogene androgenproduktion og ca. 70 % af patienter med prostatacancer responderer på denne behandling, der ofte medfører hurtig palliation. GnRH agonister gives som depotinjektioner og giver initial en stigning i testosteronniveauet. Efter ca. 3 uger har en udtrætning af hypofysen fundet sted og testosteron koncentrationen i blod når kastrationsniveauet. For at undgå den initielle høje testosteron koncentration kan man kombinere med antiandrogener. Endokrin behandling af thyroidea cancer Follikulære og papillære thyreoideacancer stimuleres af thyreoideastimulerende hormon (TSH). Ved tilførsel af levothyroxin/liothyronin hos patienter med disse cancerformer hæmmes dannelsen af thyreotropin releasing hormon i hypothalamus og supprimerer dermed TSH produktionen. Formålet med behandlingen er dels at substituere patienter som er totalt thyreoidektomeret, dels at supprimere TSH. For yderligere information omkring den specifikke endokrine behandling henvises til de enkelte afsnit for hhv. mamma -, endometrie, thyroidea- samt prostata-cancer. 2.3 Radiofysiske grundbegreber 19

20 Indledning Til strålebehandling anvendes ioniserende stråling. Ved ioniserende stråling forstås stråling, der er i stand til at løsrive elektroner fra atomer (atomerne ioniseres), hvorved der overføres energi fra kilde til modtager. I levende celler ioniseres langt overvejende atomer i vandmolekyler, og der opstår høj-reaktive, oxiderende radikaler, der kan reagere kemisk med og beskadige DNA-molekyler, hvorved der forårsages genetiske ændringer, som ultimativt kan medføre celledrab. Der benyttes to stråletyper, 1) elektronstråling (= beta-stråling) og 2) røntgen- eller gammastråling. Røntgen- og gammastråling er elektromagnetisk stråling som fx mikrobølger og synligt lys. Mens man ofte opfatter mikrobølger og synligt lys som bølger, er det ofte mest hensigtsmæssigt at opfatte røntgen- og gammastråling som partikelstråling. Partiklerne kaldes fotoner. En foton er masseløs, men har en energi. Forskellen mellem røntgen- og gammastråling består alene i deres oprindelse. Virkningen på levende celler er den samme. Fotoner ved røntgenstråling er menneskeskabte og dannes ved energirige elektroners vekselvirkning med stof (ofte Wolfram), medens gammastråling udsendes af radioaktive atomkerner. De energirige elektroner kan også benyttes direkte til behandling. Dette gøres ved at fjerne Wolframpladen i stråleapparatet, så elektronerne fortsætter uden opbremsning til patienten. De enkelte elektroners og fotoners energi angives i enheden elektronvolt (ev)/volt (V), kiloelektronvolt (kev)/kilovolt (KV) eller megaelektronvolt (MeV)/megavolt (MV). 1 ev er per definition den kinetiske energi, der tildeles en elektron ved dens acceleration over en spænding på 1 V. Da ladningen af en elektron er 1,6 x C bliver 1 ev lig med 1,6 x Joule. Moderne strålebehandlingsapparater til dybdeterapi kan danne energier større end 1 MV og kaldes højvoltapparater til forskel fra konventionelle røntgenapparater, hvor fotonenergien er lavere end ca. 300 kv. Partiklernes energi kan bruges som et mål for deres gennemtrængningsevne, idet høj energi giver stor gennemtrængningsevne. For elektroner og fotoner med samme energi vil fotonerne have den største gennemtrængningsevne. Strålings udbredelse sker med lysets hastighed og efter rette linier ud fra fokus i strålebehandlingsapparaterne. Strålingens intensitet (energi pr. m 2 pr. sekund) vil være størst lige ved fokus og aftage med kvadratet på afstanden. Hvis en bestemt mængde fotoner i fx 1 meters afstand passerer et areal på 10 x 10 cm, vil de samme fotoner i 2 meters afstand brede sig ud over et areal på 20 x 20 cm. Derved er fotonantallet pr. cm 2 nedsat med en faktor 4 (afstandskvadratloven). Strålingsabsorption i væv Som nævnt kan man behandle med elektroner eller fotoner. Elektronernes kinetiske energi afleveres i patienten som ioniseringer. Ved sammenstød med patientens atomer slås elektroner løs. Dette kræver energi, og den tages fra elektronernes bevægelsesenergi. Sammenstødene og ioniseringerne fortsætter, indtil elektronerne har mistet al deres energi. Elektronernes rækkevidde i vævet bestemmes af deres primære energi. Energien afgives med ca. 2 MeV pr. cm blødt væv. 20

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD, 8. udgave, Januar 2003... 4 2. ONKOLOGISKE GRUNDBEGREBER... 5 2.1 Tumorbiologi

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer August 2007 Udarbejdet af Dansk Sarkom Gruppe v/anders Krarup-Hansen. Overlæge. phd., Formand for Dansk Sarkom Gruppe, Onkologisk afdeling. Herlev Hospital

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Bachelorprojekt: Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling

Bachelorprojekt: Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling Bachelorprojekt: Gennemgang af kendte effekter af ioniserende stråling Rune Høirup Madsen Afleveringsdato: 15. december 2006. Omfang: 10 ECTS-point. Vejleder: Stig Steenstrup, NBI. INDHOLD 2 Indhold 1

Læs mere

Sarkomer og aggressive benigne tumorer Referenceprogram udarbejdet under Dansk Sarkomgruppe (DSG)

Sarkomer og aggressive benigne tumorer Referenceprogram udarbejdet under Dansk Sarkomgruppe (DSG) Sarkomer og aggressive benigne tumorer Referenceprogram udarbejdet under Dansk Sarkomgruppe (DSG) Johnny Keller (red.) Revideret og godkendt ved DSG s årsmøde d. 10.1.2013 Indhold 1.0 introduktion 1.1

Læs mere

Guidelines for behandling af. Thyreoideacancer. Danmark. Revideret oktober 2005

Guidelines for behandling af. Thyreoideacancer. Danmark. Revideret oktober 2005 Guidelines for behandling af Thyreoideacancer I Danmark Revideret oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Guidelines - Thyreoideacancer revideret oktober 2005 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPE... 7 INDLEDNING... 8 PATOLOGI...

Læs mere

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen ---

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Kompendie til Miljø- og Arbejdsmedicin og Farlig Forurening 2000 Skrevet af: --- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Redigeret af manan (1. december

Læs mere

Kræft og kræftfremkaldende stoffer

Kræft og kræftfremkaldende stoffer KAPITEL 2 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Håkan Wallin Lisbeth E Knudsen Ulla Vogel Peter Møller 64 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft forårsaget af påvirkninger

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA September 2015 1 Indhold Anvendte forkortelser og betegnelser... 5 Forord... 7 Arbejdsgruppe... 9 Introduktion...

Læs mere

TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET

TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET REDIGERET AF UFFE MIDTGÅRD, LEIF SIMONSEN OG LISBETH E. KNUDSEN BASISBOG TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET BIND II REDIGERET AF UFFE MIDTGÅRD, LEIF SIMONSEN OG LISBETH E. KNUDSEN BASISBOG TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Livsstil, sundhed og kræft

Livsstil, sundhed og kræft Livsstil, sundhed og kræft Redaktør Per Kim Nielsen Forfattere: Anja Olsen, Anne Tjønneland, Caroline Winkel, Christina Funch Lassen, Christoffer Johansen, Claus Zachariae, Gerda Engholm, Gert Nielsen,

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012. Jubilæumsskrift

Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012. Jubilæumsskrift Dansk Hæmatologisk Selskab 1972 2012 Jubilæumsskrift 1 2 Dansk Hæmatologisk Selskab 40 år Indholdsfortegnelse Forord--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M.

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Human Papillomavirus - Vaccination af drenge? Emil K. Ottosen Estrid Böttiger Rasmus Ibsen Sara F. Pedersen Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Larsen Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark Kliniske retningslinier for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA Juni 2009 1 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPER... 6 INDLEDNING... 7 PATOLOGI... 9 HISTOLOGISKE TYPER... 9 Follikulært

Læs mere

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver Ny aldringsforskning resultater og perspektiver ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Cancerforebyggelse med fytokemikalier

Cancerforebyggelse med fytokemikalier Cancerforebyggelse med fytokemikalier Cancer Prevention with Phytochemicals Johnny Normann Olsen (200128) Ankerhus Seminarium, Sorø 26. maj 2003 Vejleder: Niels Holmquist Nøgleord: cancer / kræft, forebyggelse,

Læs mere

Lægemiddelforskning. Ph.d. Liselotte Brix Jensen er adjunkt ved Institut for Farmakologi.

Lægemiddelforskning. Ph.d. Liselotte Brix Jensen er adjunkt ved Institut for Farmakologi. Lægemiddelforskning 2005 Ph.d. Liselotte Brix Jensen er adjunkt ved Institut for Farmakologi. L æ g e m i d d e l f o r s k n i n g 2 0 0 5 Forskning ved DFU Danmarks Farmaceutiske Universitet har som

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere