Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE"

Transkript

1 PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund - kol er en folkesygdom... 4 Formål med program for kol-patienter, der indlægges med akut forværring samt program for forebyggelse af indlæggelse og ambulant behandling... 4 Resumé af anbefalingerne... 6 Forløbsbeskrivelse... 8 Forebyggelse af akut indlæggelse... 8 Patientens 1. Døgn ved indlæggelse... 9 Patientens ankomst og ophold på sengeafsnittet Tværfagligt i lungeteamet Forestående udskrivelse Kvalitetssikring SIDE

4 Indledning BAGGRUND - KOL ER EN FOLKESYGDOM Mindst mennesker i Danmark har KOL. Tallet er stigende og det menes, at mindst det samme antal mennesker har sygdommen, uden at diagnosen endnu er blevet stillet % af alle KOL-tilfælde skyldes rygning; % skyldes bl.a. arbejdsmiljøet. KOL er årsag til ca. 20% 1) af alle akutte indlæggelser på intern medicinske afdelinger. KOL er en sygdomstilstand, karakteriseret ved luftvejsobstruktion (begrænsning i luftstrømningshastigheden), der ikke er fuldt reversibel. KOL er til stede, når det volumen, der kan udåndes i det 1. sekund (forceret ekspiratorisk volumen i 1 sekund = FEV1) er mindre end 70% af hele det volumen, der kan udåndes (den forcerede vitalkapacitet = FVC.) Sværhedsgraden af luftvejsobstruktionen for en person defineres herefter som nedsættelsen af FEV1 i forhold til den forventede normalværdi for personen. Obstruktionen er progredierende og associeret med en abnorm inflammatorisk luftvejsrespons over for skadelige partikler, røg og dampe. Beregninger fra 2002 viste, at behandling af KOL kostede 1,9 mia. kr. om året og at 97 % af omkostningerne gik til behandling på sygehus, dvs. hovedsagelig til behandling af patienter med KOL i svær og meget svær grad. Jo tidligere sygdommen diagnosticeres og behandles, des større er mulighederne for at bremse sygdommen og sikre patientens livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. FORMÅL MED PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBUL ANT BEHANDLING Målet er at give sygehusene en række anbefalinger for behandling af patienter, der indlægges med akut forværring af KOL og for forebyggelse af indlæggelse og ambulant behandling. Der er som oftest tale om patienter med svær og meget svær KOL. Når patienter med KOL indlægges på sygehuset, er det afgørende, at deres behandling er i overensstemmelse med evidensbaserede retningslinjer og best practise på området. 1) Kilde: Netværk af forebyggende sygehuse 2) Se bl.a. Kronisk sygdom, Patient, sundhedsvæsen og samfund, redaktion Svend Juul Jørgensen, Sundhedsstyrelsen 2005 Dette program følger internationale evidensbaserede retningslinjer vedrørende håndtering af patienter med KOL, og anbefalinger fra Netværk af Forebyggende Sygehuse. Endvidere anvendes Kronikermodellen 2) som evidensbaseret reference. Arbejdsgange, arbejdsopgaver og kliniske retningslinjer er udførligt beskrevet for at gøre det let at implementere programmet. Programmet indeholder tips i fodnoterne til integration af programmet i såvel SIDE 4

5 IBMs udgave af den elektroniske patientjournal (EPJ,) som den fungerer på Kolding, Fredericia, Vejle og Give Sygehuse, som i CSC s udgave af EPJ, som den fungerer på Horsens og Brædstrup Sygehus. Det anbefales, at programmet bliver integreret i EPJ så tværfagligt, som det er teknisk muligt i de 2 systemer. SUP (standardiseret udtræk fra patientjournaler) kan anvendes til udtræk af patientens journal fra de sygehuse, der er med i SUP. Programmet er opdelt i: 1) Forløbsbeskrivelse. 2) Kliniske retningslinjer, checklister og vejledninger. De kliniske retningslinjer er af praktiske årsager opdelt i monofaglige retningslinjer, men bør læses og kendes af alle medlemmer i det tværfaglige lungeteam. Patientforløb: Den markerede del af forløbet er inkluderet i dette program, mens de øvrige forløb er i KOL-Programledelsens andre publikationer. Behandlingsindsats: Vejledning følges. Praktiserende læger er tovholder Se mere på: Hjemmesiden er interaktiv og de enkelte elementer i programmet kan findes ved klik det rette sted på billederne. SIDE

6 RESUMÉ AF ANBEFALINGERNE Med henblik på at give et hurtigt overblik er samtlige anbefalinger samlet i det følgende: Forebyggelse af indlæggelse: Det anbefales, at patienter med svær og meget svær KOL skal have mulighed for at få ambulant vejledning og kontrol på sygehuset ved speciallæge i lungemedicin/det tværfaglige lungeteam, frem for en indlæggelse. at der etableres en case manager funktion på sygehuset 3). at praktiserende læger skal kunne få telefonisk rådgivning fra sygehusets speciallæge i lungemedicin på alle hverdage. at praktiserende læge inden for 48 timer på hverdage, kan henvise patienter til speciallægeambulatoriet. at alle sygehuse har en lungesygeplejerske med udadgående funktion. Patientens 1. døgn ved indlæggelse: Det anbefales, at vagthavende læge tilser patienter med KOL indenfor 1/2 time efter indlæggelse. at speciallæge i lungemedicin eller anden læge i tæt samarbejde med lungemedicineren, senest 24 timer efter patientens indlæggelse, har foretaget en revurdering af patientens tilstand og udarbejdet den lægelige del af behandlingsplanen. at patienterne screenes af en fysioterapeut inden for det første døgn. at der udarbejdes en tværfaglig behandlings- trænings- og plejeplan senest 24 timer efter patientens indlæggelse 4). 3) se også Kronisk Sygdom Patient, sundhedsvæsen og samfund, Sundhedsstyrelsen dec ) EPJ- Horsens: Rapport kan laves som udskrift fra EPJ og det kan overvejes at gøre det i Fælles ark. SIDE

7 Patientens ankomst og ophold på sengeafsnittet: Det anbefales, at behandlingen udføres af et lungeteam, der består af: Speciallæge i lungemedicin, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Plejepersonale med speciel interesse for lungemedicin, Lungesygeplejerske med udgående funktion, Diætist og/eller ernæringssygeplejerske. at patienter med KOL samles på 1 sengeafsnit, hvor personalet har specialviden og kompetence i forhold til denne patientgruppe. at der er mulighed for at få Lomholt ved alle sengepladser, at der er mulighed for at tilbyde behandling med NIV. at patienten undervises i egenomsorg og mestringsstrategier under indlæggelsen. at lungeteamet afholder mindst 1 ugentlig tværfaglig konference. Forestående udskrivelse: Det anbefales at patienter med KOL i svær og meget svær grad mindst 1 gang får tilbud om opfølgende undervisning svarende til indholdet på sygehusets lungeskole. at lungesygeplejersken udfører følg-hjem sygepleje efter individuel vurdering af patienterne. at inddrage primær sektor direkte i planlægning af patientens udskrivelse. at der udarbejdes en fælles tværfaglig rapport om forløbet til patienten, hvor det tydeligt fremgår hvad den opfølgende indsats består af 5). at epikrisen sendes til egen læge på udskrivningsdagen og at patienten får kopi med hjem. 5) Rapport kan laves som udskrift fra fælles journal i EPJ på Horsens og Brædstrup. SIDE

8 Forløbsbeskrivelse FOREBYGGELSE AF AKUT INDLÆGGELSE: Mange patienter med svær og meget svær KOL er i dag i ambulante forløb på sygehuset, tilknyttet en lungemedicinsk speciallæge. De får endvidere vejledning, behandling og kontrol hos øvrige fagpersoner fra lungeteamet, når det er relevant. Muligheden for ambulante forløb er med til at forebygge indlæggelser og langt de fleste patienter bør fortsætte i dette regi. Det anbefales derfor, at patienter med svær og meget svær KOL fortsat får mulighed for at få ambulant vejledning og kontrol på sygehuset ved speciallæge i lungemedicin/det tværfaglige lungeteam. Med henblik på yderligere at styrke forebyggelse af akut indlæggelse anbefales det, at nogle patienter med svær og meget svær KOL ud fra en individuel vurdering kan tilknyttes en case manager og at patienten følges ambulant i hospitalsregi 6). Derfor anbefales det, at der etableres en case managerfunktion på sygehuset 7). Case managerfunktionen kan varetages af en sundhedsprofessionel, typisk en sygeplejerske. Case manageren er en del af sygehusets tværfaglige lungeteam. Speciallægen i teamet har det behandlingsmæssige ansvar for patienten. Hovedopgaven er, i samarbejde med patienten og ud fra patientens behov at koordinere tværfaglig og tværsektoriel behandling og rehabilitering, samt sikre opfølgning og justering af initiativerne. Nogle af patienterne med svær og meget svær KOL, som tilses ambulant på sygehuset behøver ikke dette tilbud, men kan i stedet behandles af den praktiserende læge. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt for den praktiserende læge at have mulighed for at rådføre sig med en speciallæge i lungemedicin. Derfor anbefales det, at praktiserende læger skal kunne få telefonisk rådgivning fra sygehusets speciallæge i lungemedicin på alle hverdage. 6) se også Kronisk Sygdom Patient, sundhedsvæsen og samfund, Sundhedsstyrelsen dec ) Se beskrivelse af case Med henblik på at undgå unødige indlæggelser og sikre en optimal behandling, bør den praktiserende læge hurtigt kunne få patienten tilset af speciallægen/det tværfaglige lungeteam. manager funktion i Del 2, Kliniske retningslinjer, checklister og vejledninger. SIDE 8

9 Derfor anbefales det, at praktiserende læge kan henvise patienten til en speciallæge på sygehuset inden for 48 timer på hverdage. Patienter i kontinuerlig iltbehandling, skal regelmæssigt have besøg af en lungesygeplejerske 8). Ved forværring i patientens tilstand skal lungesygeplejersken tilkaldes og i samarbejde med speciallæge i lungemedicinen vurdere, hvorvidt der er behov for indlæggelse. Patientens praktiserende læge involveres efter behov. I dag har mange sygehuse en lungesygeplejerske med udgående funktion tilknyttet. Det anbefales, at alle sygehuse har en lungesygeplejerske med udadgående funktion. PATIENTENS 1. DØGN VED INDLÆGGELSE Før patientens ankomst: Patienten indlægges på Visitationsafsnittet gennem praktiserende læge/vagtlæge og i nogle tilfælde gennem skadestuen. Ved indlæggelse går besked til medicinsk vagthavende læge på Visitationsafsnittet, der giver den ansvarshavende sygeplejerske besked. Der vælges en kontaktsygeplejerske 9). Denne sygeplejerske sender bud efter patientens eventuelle tidligere papirjournal/henter journaloplysningerne i EPJ. Plejepersonale gør en plads klar til patienten. Tværfaglig indsats er nødvendig: Allerede ved indlæggelsen på Visitationsafsnittet er det vigtigt at sikre en tværfaglig vurdering af KOL-patienten. Der er behov for en tværfaglig indsats, der som minimum inddrager lægens, sygeplejerskerens og fysioterapeutens kompetencer. Det er kontaktsygeplejersken, der sikrer den tværfaglige koordinering. Når patienten er ankommet til Visitationsafsnittet: Plejepersonalets opgaver: Patienten modtages ved ankomsten til Visitationsafsnittet af kontaktsygeplejersken. Mange KOL patienter og deres pårørende er angste og urolige i den akutte situation. Derfor lægger personalet i sin kommunikation stor vægt på præcis og enkel information og gentagelse heraf. Checklister for sygepleje til patienter med KOL på Visitationsafsnit og de kliniske retningslinjer for sygepleje til patienter med KOL anvendes. 8) Se Vejledning til oxygen behandling i eget hjem. 9) Se Vejledning for Kontaktpersoner og forløbsansvarlige læge. SIDE

10 Patientens fysiske og psykiske tilstand vurderes af sygeplejersken. De Kliniske retningslinjer for modtagelse og behandling af patienter med akut forværring af KOL, samt Checkliste for sygepleje 10) anvendes. Vurderingen danner udgangspunkt for information til patienten, kontakt til vagthavende læge og prioritering af de handlinger, der skal iværksættes. Kontaktsygeplejerskeren sikrer, at den ordinerede medicinske behandling iværksættes. Der skrives sygeplejejournal/dokumenteres i EPJ 11). Patienten observeres, Kliniske retningslinjer og checkliste for sygepleje af patienter med KOL bruges fortsat. Når patienten er i stand til at modtage information, foretages der indlæggelsessamtale og patient samt evt. pårørende informeres om behandlingsplanen på kort sigt/det forventede forløb. Er patienten ude af stand til at opfatte informationen, skal den gives til eventuelle pårørende og gentages senere. Lægens opgaver: Det anbefales, at vagthavende læge tilser patienter med KOL indenfor 1/2 time efter indlæggelse. Vagthavende læge optager journal, iværksætter akut behandling og bestiller røntgen af thorax, og andre akutte undersøgelser. Kliniske retningslinjer følges. Det anbefales, at speciallæge i lungemedicin eller anden læge i tæt samarbejde med lungemedicineren, har foretaget en revurdering af patientens tilstand og udarbejdet den lægelige del af behandlingsplanen, senest 24 timer efter patientens indlæggelse. Behandlingsplanen skal også indeholde overvejelser angående udskrivning og efterbehandling, i henhold til kliniske retningslinjer. Fysioterapeutens opgaver: Det anbefales, at patienterne screenes af en fysioterapeut inden for det første døgn. 10) Se Checklister for Sygepleje til patienter med KOL på visitationsafsnit. 11) Plejeplan og checklister kan laves samlet i EPJ, Vejle & Give, Kolding & Fredericia sygehuse. Kliniske retningslinjer og checklister for fysioterapi anvendes. Kort tværfaglig morgenkonference på Visitationsafsnittet: Morgenkonferencen er et tværfagligt forum med deltagelse af stuegangslæger, sygeplejersker i Visitationsafsnittet, fysio- og ergoterapeut. Målet er at sikre en tværfaglig vurdering af det videre forløb med udgangspunkt i patientens behandlingsplan. SIDE 10

11 Væsentlige emner på morgenkonferencen er behandling og pleje af patient i forhold til, hvordan man kan bidrage til den pågældende patients mestring af egen sygdom efter udskrivning. Samarbejdsaftalen 12) om træning og træningsplaner inddrages. Målet er, at såvel involveret personale som patient og pårørende lettere kan overskue den samlede behandlingsplan, samt at sikre effektiv opfølgning Afslutning af forløbet i Visitationsafsnittet: Der er 3 muligheder: 1. Patienten udskrives til egen læge. Checkliste for det tværfaglige team kriterier for udskrivelse anvendes. Epikrise sendes til patientens egen læge og udleveres i kopi til patienten med det samme. Er patienten i kontakt med hjemmeplejen kontaktes denne med henblik på at sikre videre opfølgning. Det samme gælder naturligvis, hvis det vurderes at patientens rehabilitering kan styrkes ved hjælp fra kommunen og patienten ikke tidligere har været tilknyttet kommunen. 2. Hvis personalet, ved fælles gennemgang inden morgenkonferencen, vurderer at patienten skal være indlagt mere end et døgn, kan patienten overflyttes til sengeafsnittet. Forudsætningen er, at der er udarbejdet en foreløbig behandlingsplan, at den følger med på sengeafsnittet, at det er sikret, at plejepersonalet på sengeafsnittet har modtaget besked om patientens ankomst og, at eventuelle pårørende er informeret om flytningen. 3. Patienten overflyttes til sengeafsnit efter morgenkonferencen. Ansvarshavende sygeplejerske fra Visitationsafsnittet sikrer, at sengeafsnittet får besked og at eventuelle pårørende informeres om flytningen. 12) Samarbejdsaftale om træning og træningsplaner Håndbogen om samarbejde om træning og træningsplaner på sygehusene og i primær sektor i Vejle Amt beskriver en aftale som Vejle Amt og amtets 16 kommuner har indgået om ansvars og opgavefordelingen af en træningsindsats i forbindelse med loven om genoptræningsplaner fra SIDE 11

12 Program for behandling på sygehus, patienter med akut forværring af KOL Patientens modtagelse på visitationsafsnit Patient/ pårørende praktiserende læge, hjemmepleje Visitationsafsnit, plejepersonale Visitationsafsnit, læger Visitationsafsnit,fysio/ ergoterapi, rygestopinstruktør, røntgen Start Pt./pårørende kontakter praktiserende læge Kontakt sygeplejerske: Se kliniske retningslinjer og checkliste for sygepleje på visitationsafsnit. Vagthavende læge, se Kliniske retningslinjer for lægens modtagelse mv. Røntgen af thorax, hvis indikation. Pat./pårørende kontakter Falck Iværksættelse af behandling, observation mm. Se Checkliste for sygepleje på visitationsafsnit. Pt. s tilstand revurderes, behandlingsplan udarbejdes inden 24 t. efter indlæggelse (pt. flyttes evt. direkte til sengeafsnit). Fysioterapeut (og evt. ergoterapeut) screener pt., Se Kliniske retningslinjer for fysioterapi og Checkliste for fysioterapi på VA og Checkliste til fysioterapeutisk undersøgelse af KOL pt. Rygestopinstruktør kontaktes hvis behov. Patientens tilstand behandles på tværfaglig morgen konference på VA: Se checkliste for det tværfaglige team, kriterier for udskrivelse Mulighed 1: Pt. udskrives, får kopi af epikrise og epikrise sendes med det samme til praktiserende læge Kommune kontaktes evt. Sygeplejerske Mulighed 3: Pt. overflyttes til sengeafsnit, som får besked om overflytning, klargør af stue, lungeteam parat. Andre relevante fagpers. Læger Behandlingsplan/revurderet behandlingsplan, tværfagligt. Evt. ergoterapeut Fysioterapeut SIDE 12

13 PATIENTENS ANKOMST OG OPHOLD PÅ SENGEAFSNIT TET Best practise 13) viser, at organisering i et tværfagligt team optimerer behandlingen af KOL-patienter. Derfor anbefales det, at behandlingen udføres af et lungeteam, hvor følgende faggrupper indgår: Speciallæge i lungemedicin, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Plejepersonale med speciel interesse for lungemedicin, lltsygeplejerske med udgående funktion, Diætist og/eller ernæringssygeplejerske. Rygestopinstruktører. For at det tværfaglige team kan fungere bedst muligt er det hensigtsmæssigt at KOL-patienterne samles på 1 sengeafsnit. Det anbefales derfor, at patienter med KOL samles på et sengeafsnit, hvor personalet har specialviden og kompetence i forhold til denne patientgruppe. Akut indlagte KOL-patienter har tit brug for ilt. Det anbefales, at der er mulighed for at give patienter med akut forværring behandling med Non Invasiv Ventilation(NIV) 14). Det anbefales derfor at der er mulighed for at få Lomholtudstyr ved alle sengepladser, og mulighed behandling med NIV. Kontaktsygeplejerskens opgaver: Når patienten ankommer, modtages patienten af kontaktsygeplejersken i overensstemmelse med vejledning for kontaktsygeplejerske og forløbsansvarlig læge. Kontaktsygeplejersken varetager sygeplejen i overensstemmelse med checkliste for patienter med KOL, og de kliniske retningslinjer for sygepleje til KOL patienter. Kontaktsygeplejersken sikrer, at der er kontinuitet i behandlingen. Det vil bl.a. sige, at der følges op på de ordinationer og den behandlingsplan, der er fulgt med fra Visitationsafsnittet. Der tages kontakt til hjemmeplejen med henblik på drøftelse af udskrivelsestidspunkt m.m. Diætister/ernæringssygeplejerske adviseres med henblik på tilsyn. 13) Anbefales også af Netværk af Forebyggende Sygehuse: Rehabilitering af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, maj 2004, s. 23 Professionel organisering er det nødvendigt at inddrage flere faggrupper, der kan bidrage med hver deres kompetence Høringsudgave af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning og rehabilitering af KOL KOL-rehabilitering udføres som en multidisciplinær indsats på tværs af faggrænser og sektorer s.22 14) Se link på - Retningslinjer for behandling med Non-invasiv Ventilation. Citat herfra: Der er betydelig evidens for at KOL patienter med akut respirationsinsufficiens kan profitere af NIV, idet det er vist i flere kontrollerede undersøgelser at behandlingen reducerer såvel dødeligheden under indlæggelse som risikoen for at patienten må respiratorbehandles invasivt SIDE 13

14 Opgaver for speciallæge i lungemedicin: Vurderer patienten og ordinerer behandling i overensstemmelse med den kliniske retningslinje for lægens modtagelse og behandling. Speciallægen i lungemedicin indgår i det tværfaglige team og varetager kontaktlægefunktionen/er forløbsansvarlig læge i overensstemmelse med vejledning for kontaktsygeplejerske og forløbsansvarlig læge. Det vil bl.a. sige, at lungemedicineren har det overordnede ansvar for patientens undersøgelser og behandlingsforløb og for varetagelse af information og drøftelse med patient og pårørende om væsentlige forhold vedrørende behandling og opfølgning herpå. Fysio- og ergoterapeuternes opgaver: Fysio- og ergoterapeuterne ordinerer selv og iværksætter behandling i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer og checklister for fysio- og ergoterapeuter. Krav om lægeordination af fysio- og ergoterapeutisk behandling, kan være en unødig formel hindring for hurtig indsats overfor patienten. Er dette tilfældet, anbefales det, at der laves en rammeaftale mellem terapeuterne og lægerne vedrørende ordination af fysio- og ergoterapeutisk behandling. Stuegang efter faglig vurdering af patienterne: Kontaktlæge og kontaktsygeplejerske går stuegang efter en faglig vurdering af patienterne. Kliniske retningslinjer og checklister følges. Personalet kan eventuelt opfordre patienterne (og deres pårørende) til at skrive en lille dagbog/gæstebog. Målet er, at de bagefter kan huske deres forløb og samtidig får skrevet spørgsmål til personalet ned, så de husker at stille dem. T VÆRFAGLIGT I LUNGETEAMET Undervisning af patienten: Det anbefales, at patienten guides i egenomsorg og mestringsstrategier under indlæggelsen. Den ordinerede behandlingsplan, checklister og kliniske retningslinjer følges. Der koordineres mellem faggrupperne. Der arbejdes ud fra metoden Patientens egen handleplan. Angst og depression er velkendte følger af KOL. Det er vigtigt, at personalet har fokus på psykisk pleje af patienten. Det synliggøres og dokumenteres tværfagligt, hvad der gøres mht. patientens psykiske pleje. SIDE 14

15 Ugentlig tværfaglig konference: Der er daglig kontakt mellem fysioterapeut/ ergoterapeut og sygeplejersker, gerne på andre tidspunkter end stuegang. Det vurderes hvilke komplicerede patientforløb, der skal tages op på den ugentlige tværfaglige konference. Kontaktsygeplejersken er koordinator for forløbet og samler det tværfaglige team, indkalder til konferencer m.m. Udover den ugentlige tværfaglige konference afholdes korte konference (som regel om morgenen), med det formål at koordinere og sikre effektiv opfølgning af behandlingen af patienterne. Konferencerne bør ligge på fastlagte tidspunkter. Det anbefales at lungeteamet afholder mindst 1 ugentlig tværfaglig konference. De komplicerede og ofte langvarige patientforløb gennemgås ugentligt på den tværfaglige konference med deltagelse af stuegangsgående læge, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og diætist/ernæringssygeplejerske, samt rygestopinstruktør hvis relevant. På konferencen udarbejdes henvisninger og tværfaglige planer med henblik på patientens behandling og rehabilitering. Den (de) tværfaglige konference(r) bør ligge på et skemalagt tidspunkt. Under indlæggelsen kontrolleres patientens inhalationsteknik, saturation og evt. arteriepunktur. Ændret inhalationsmedicinering og kontinuerlig iltbehandling drøftes ved stuegang mellem patient, læge og sygeplejerske. Ved hjemmeiltbehandling vurderes patienten i samarbejde med lungesygeplejerskeren. SIDE 15

16 Program for behandling på sygehus, patienter med akut forværring af KOL Patientens ankomst og ophold på sengeafsnit Patient/ pårørende praktiserende læge, hjemmepleje Sengeafsnit, plejepersonale Sengesafsnit, læger Sengeafsnit, fysio/ ergoterapi, rygestopinstruktør, røntgen Pt. overflyttes/er blevet overflyttet, modtages af plejepersonale. Kontaktsygeplejerske følger kliniske retningslinjer. Se Checkliste for sygepleje på sengeafsnit og Vejledning for kontaktsygeplejerske og forløbsansvarlig læge. Stuegang: Tilser patienten, revurdering af behandlingsplan fra VA, ordinationer. Se Kliniske retningslinjer for lægens modtagelse mv. og Vejledning for kontaktsygeplejerske og forløbsansvarlig læge. Hjælp til rygestop, hvis ordineret. Fysioterapeut vurderer pt. og iværksætter behandling. Se Kliniske retningslinjer for fysioterapi og Checkliste for fysioterapi på sengeafsnit og Checkliste til fysioterapeutisk undersøgelse af KOL pt. Hjemmepleje: Drøftelse af mulig udskrivelsestidspkt. med mere. Checkliste for sygepleje på sengeafsnit og Checkliste for det tværfaglige team vedr. udskrivelse. Lungesygeplejerske, hvis behov. Se Kliniske retningslinjer for lægens modtagelse mv. Behandling, observation, evt. kontakt til hjemmeplejen. Se Checkliste for sygepleje på sengeafsnit. Løbende kontakt, koordinering vedr. behandlingsindsats. Ergoterapeut vurderer pt. og iværksætter behandling. Se Kliniske retningslinjer for ergoterapi. Sygeplejerske Speciallæge i lungemedicin Ergoterapeut Fysioterapeut Undervisning af patienter: Inhalationsteknik, mestringsstrategier mm. Se Checkliste for sygepleje på sengeafsnit. Behandlingsplan følges, revurderes løbende. Se Kliniske retningslinjer for lægens modtagelse mv. Fysioterapeut: Undervisning af pt. træning, træningsplaner, mestringsstrategier, Kliniske retningslinjer for fysioterapi og Fysioterapi på sengeafsnit. Ergoterapeut: Undervisning af pt., ADL-træning, træningsplaner, mestringsstrategier. Se Kliniske retningslinjer for ergoterapi. Forestående udskrivelse SIDE 16

17 FORESTÅENDE UDSKRIVELSE Det anbefales at inddrage primær sektor direkte i planlægning af patientens udskrivelse Udskrivelse skal forberedes løbende og starte ved patientens indlæggelse. Primær sektor skal involveres fra indlæggelsen starter og skal ved udskrivelse have kopi af Patientens egen handleplan, rapport m.m. Teamet anvender Checkliste for det tværfaglige team - kriterier for udskrivelse af patienter med KOL og evt. Vejledning til oxygen behandling i eget hjem Samarbejdsaftaler mellem kommuner og sygehus om udskrivelse følges ligeledes. Det tværfaglige team forbereder patienten psykisk til udskrivelse. Blandt andet skal det overvejes, hvordan der fortsat kan støttes op om patientens styrkelse af egenomsorg og mestring, eksempelvis med udarbejdelse af Patientens egen handleplan 15), selvadministration af medicin m.m. om patienten har behov for en kontaktperson (care manager)og anden opfølgning i kommunalt regi. om patienten har behov for følg-hjem sygepleje ved lungesygeplejersken. om patienten har behov for en case manager. om der er behov for en udskrivningskonference med deltagelse af pårørende, relevante fagpersoner fra kommune, praktiserende læge m.m. om patienten skal fortsætte på lungeskole. Lungeskol tilbydes som hovedregel hver patient en gang. I enkelte tilfælde henviser man dog patienten igen, hvis det skønnes at kunne have effekt. Der kan være mulighed for opfølgning i kommunalt regi i patientens hjemkommune 16). Det anbefales at sikre, at patienter med KOL i svær og meget svær grad mindst en gang får tilbud om opfølgende undervisning svarende til indholdet på sygehusets lungeskole. Det anbefales at lungesygeplejersken udfører følg-hjem sygepleje efter individuel vurdering af patienterne. Ved udskrivelsessamtalen skal det blandt andet sikres, at patienten får information om, hvordan den opfølgende rehabilitering kommer til at foregå. Det anbefales, at der udarbejdes en fælles tværfaglig rapport om forløbet til patienten, hvor det tydeligt fremgår hvad den opfølgende indsats består af. 15) Beskrivelse og skabelon kan findes i del 2, Kliniske retningslinjer, checklister og vejledninger 16) se Idékatalog til kommunerne på SIDE 17

18 Den tværfaglige rapport skal indeholde den lovpligtige plan for genoptræning. Kopi gives til primær sektor og patienten selv. Med henblik på at sikre optimal koordinering får patienten med det samme kopi med hjem af epikrisen og sygehuset sender den samtidig til egen læge. Det anbefales altså, at epikrisen sendes til egen læge på udskrivningsdagen og at patienten får kopi med hjem. Det skal fremgå af epikrisen, hvilke opfølgende handlinger, den praktiserende læge bør iværksætte 17). Endvidere bør epikrisen indeholde vejledning om undersøgelser og kontroller samt om fortsat medicinering. 17) Se vejledning til de praktiserende læger på www. kol-programledelse.dk SIDE 18

19 Program for behandling på sygehus, patienter med akut forværring af KOL Forestående udskrivelse Praktiserende læge, hjemmepleje Sengeafsnit, plejepersonale Løbende kontakt, koordinering vedr. behandlingsindsats. Sengeafsnit, lungemediciner Fysioterapi, ergoterapi, rygestopinstruktør Andet relevant personale Kontakt sygeplejerske lungemediciner Fysioterapeut Evt. diætist/ ernæringssp. Evt. rygestopinstruktør Ergoterapeut Revurderet behandlingsplan, tværfagligt Hjemmesygepleje involveres i udskrivelse, forbereder pt. hjemkomst. Udskrivningssamtale: Gennemgang af forløbet, udlevering af træningsplaner, kostplan med mere information om opfølgning i primær og/eller i ambulant regi. Se Checkliste for det tværfaglige team, kriterier for udskrivelse og Kliniske retningslinjer. Opfølgning på behandlingsplan, plan for udskrivelse, opfølgning efter udskrivelse. Se Checkliste for det tværfaglige team, kriterier for udskrivelse. Terapeuter: Evt. hjemmebesøg før udskrivelse. Se Checkliste for det tværfalige team, kriterier for udskrivelse. Følg hjemsygepleje. Pt. udskrives, får kopi af epikrise og epikrise sendes med det samme til praktiserende læge. Kommunnen får info om udskrivelse. Opfølgende tilbud om rehabilitering: Lunge/KOL-skole på sygehuset Kommunale tilbud om træning og rehabilitering Kommunale tilbud om kontaktperson/care manager Ophold på Livsstilscentret, Brædstrup Sygehus Opfølgning hos egen læge. Ambulant opfølgning på sygehus SIDE 19

20 KVALITETSSIKRING Audit: Der afholdes en tværfaglig og tværsektoriel audit mindst en gang årligt med deltagelse af lungeteamet og samarbejdspartnere i praksis og i kommunerne. Audit kan evt. laves i fællesskab mellem flere sygehuse. Det anbefales, at lungeteamet tager initiativ til afholdelse af audit. Forebyggelse af indlæggelse: Den forebyggende indsats vurderes ved fokusgruppeinterviews blandt de praktiserende læger med henblik på evaluering af lægernes brug af mulighed for: rådgivning hos sygehusets speciallæger og ambulant tilsyn af patienter inden for 48 timer Til audit udvælges 10 journaler, som gennemgås med henblik på vurdering af, i hvilken grad Programledelsens anbefalinger er fulgt. Følgende indikatorer vedrørende behandlingen vurderes: Under indlæggelse: Har alle patienter fået målt O2 saturation og ved sat. < 92% fået målt A-punktur? Har alle patienter fået udført spirometri? Er medicinering gennemført i henhold til GOLD guidelines? Er alle patienter ernæringsscreenet? Er der handlet på ernæringsscreeningen for alle patienter? Er alle patienters inhalationsteknik kontrolleret? Har de patienter, der har behov, fået undervisning i inhalationsteknik? Er alle patienters funktionsevne vurderet? Er alle patienters åndenød vurderet efter MRC-skalaen? Har alle patienter med behov for det fået udarbejdet træningsplan? Har rygere fået tilbud om hjælp til rygestop? Er alle patienter vurderet af en fysio- og ergoterapeut? Har alle patienter fået vurderet eventuel comorbiditet? Ved udskrivelse: Har der været telefonisk kontakt mellem sygehus og hjemmepleje under indlæggelsen? Har den praktiserende læge fået epikrisen med det samme? Har patienterne fået tilbud om opfølgende rehabilitering? Ved måling markeres enten ja, nej eller ikke relevant Kvantitative registreringer for alle indlagte patienter med KOL: Antal indlæggelser/år Antal genindlæggelser Mortalitet indlæggelse og års mortalitet Forslaget til kvalitetssikring indeholder ikke en omfattende kvantitativ evaluering. Dette skyldes blandt andet, at KOL i løbet af 2006/2007 kommer til at indgå i det Nationale Indikator Projekt (NIP). SIDE 20

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere