Formål med Idékataloget Baggrund Patientforløbet Kronikermodellen Idékataloget Anbefalinger til den konkrete indsats...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med Idékataloget... 4. Baggrund... 5. Patientforløbet... 6. Kronikermodellen... 7. Idékataloget Anbefalinger til den konkrete indsats..."

Transkript

1 IDÉK ATALOG TIL KOMMUNERNES INDSATS FOR BORGERE MED KOL I LET TIL MODERAT GRAD DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Formål med Idékataloget... 4 Baggrund... 5 Patientforløbet... 6 Kronikermodellen... 7 Idékataloget Anbefalinger til den konkrete indsats... 8 Forudsætninger for gennemførsel af det kommunale tilbud Referencer Medlemmer af Programledelsen KOL pr. november SIDE 3

4 Formål med Idékataloget Idékataloget giver konkrete anbefalinger til den patientrettede forebyggende kommunale indsats til borgere med KOL i let til moderat grad. Målet med idékataloget er at give kommunerne et evidensbaseret arbejdsredskab til iværksættelse af indsatsen. Idékataloget kan indgå i en KAN- Sundhedsaftale. Iværksætter kommunen aktiviteterne i Idékataloget, lever man op til såvel Sundhedsstyrelsens som internationale anbefalinger vedrørende kommunernes indsats overfor borgere med KOL i let til moderat grad. SIDE 4

5 Baggrund En tidlig kommunal indsats til borgere med KOL i let til moderat grad har dokumenteret effekt. Mindst mennesker i Danmark har KOL og tallet er stigende. I en kommune med indbyggere vil omkring 4000 borgere have sygdommen; heraf vil ca.1200 allerede have KOL i moderat til svær grad % af alle sygdomstilfælde hænger direkte sammen med rygning. De resterende % skyldes bl.a. arbejdsmiljøet. Beregninger fra 2002 viser, at behandling af KOL kostede 1,9 mia. kr. om året og at 97 % af omkostningerne gik til behandling på sygehuset, dvs. hovedsageligt behandling af borgere med KOL i svær og meget svær grad. Det skønnes, at der også er mindst borgere, der har sygdommen, uden at den er diagnosticeret. Samtidig ved man, at jo tidligere diagnosen stilles og behandling sættes i gang, des større er muligheden for at bremse sygdommens udvikling. KOL-Programledelsen har bl.a. anbefalet, at de praktiserende læger intensiverer indsatsen for tidlig opsporing og diagnosticering. En efterfølgende tidlig rehabiliterende indsats i kommunalt regi vil give borgeren med KOL bedre mulighed for at opretholde sin livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen kan bidrage til, at sygdommens udvikling bremses og sygehusindlæggelser undgås. SIDE 5

6 Patientforløbet Den markerede del af forløbet findes i dette Idékatalog, mens de øvrige forløb er i KOL-Programledelsens andre publikationer. Behandlingsindsats: Vejledning følges. Praktiserende læger er tovholder SIDE 6

7 Kronikermodellen KOL-Programledelsen har anvendt principperne i Kronikermodellen fra Sundhedsstyrelsen som ramme for sine anbefalinger. Kronikermodellens grundtanke er, at der på højt fagligt niveau udføres en behandling, som indebærer: at borgeren styrker sin handlekompetence i forhold til egen sundhed, KOL-Programledelsens publikationer: Sygehusene: Program for KOL-patienter, der indlægges med akut forværring, samt program for forebyggelse af indlæggelse og ambulant behandling at borgeren får forståelse for at etablere egenomsorg, at borgeren kommer til at håndtere, mestre og kontrollere sin sygdom, at familien får støtte til at hjælpe det kronisk syge familiemedlem, og at borgeren rustes til at foretage hensigtsmæssige livsstilsvalg. Sygehus Meget svær KOL op til 10% af ptt. Kommune og Praktiserende læger Moderat KOL 10-15% af ptt. I figuren ses en oversigt over stratificering af borgere med KOL, samt over hvilke aktører i Sundhedsvæsenet, der som hovedregel bør forestå behandlingen. Endvidere indeholder figuren en oversigt over Programledelsens publikationer. (kilde: Sundhedsstyrelsen/diseasemanagement programme in Maastrict) Kommunerne: Idékatalog til kommunernes indsats for borgere med KOL i let til moderat grad Praktiserende læger: Vejledning om diagnosticering og behandling Kommune og Praktiserende læger 70-80% af ptt. SIDE 7

8 Idékataloget Anbefalinger til den konkrete indsats 1. Kommunen skal sikre let henvisningsadgang for de praktiserende læger Den praktiserende læge har fokus på tidlig opsporing og diagnosticering af KOL. Lægen skal kunne henvise til videre forebyggelse og rehabilitering i kommunalt regi. Derfor skal der være en sundhedsprofessionel kontaktperson. Kommunen skal sikre, at det er synligt og tydeligt, hvem den praktiserende læge, borgeren eller den pårørende skal henvende sig til. at afdække behov for tilbud sammen med borgeren, at sikre at tilbuddene igangsættes, at støtte borgeren i at udvikle kapacitet til at tage ansvar for egen situation (f.eks. ved brug af Patientens egen handleplan) at koordinere indsats og kommunikation med praktiserende læger og andre fagprofessionelle, at afklare behov og muligheder for opfølgende tiltag sammen med borgeren, at have løbende kontakt med borgeren ved samtaler, telefon- og som en del af den forebyggende aktivitet. SIDE 8 2. Borgere med KOL skal tilknyttes en sundhedsprofessionel kontaktperson (care manager) Kontaktpersonens (care managerens) rolle er først og fremmest 3. Borgere med KOL i let til moderat grad skal tilbydes en individuelt tilpasset rehabilitering Rehabiliteringsindsatsen skal tilpasses individuelt. Den sundhedsprofessionelle vurderer sammen med borgeren, hvilke tilbud der

9 er relevante. Der tages udgangspunkt i et helhedssyn på borgerens livsvilkår. Tilbud kan gives på hold eller individuelt. 4. Borgere med KOL i let til moderat grad tilbydes følgende: Undervisning i mestring af KOL Rygeafvænning for rygerne Fysisk træning Ernæringsvejledning og behandling Psykosocial støtte. Vejledning i brug af medicin Undervisning i mestring af KOL: Målet med undervisningen er at borgeren får styrket sin handlekompetence i forhold til ansvar for egen sundhed og sin evne til at mestre sygdommen på det fysiske, psykiske og sociale plan, at borgeren lærer at håndtere forværringer af sygdommen, at borgeren erkender betydningen af rygestop. Der bør tilbydes undervisning, der giver kendskab til sygdommens karakter og effekten af forebyggelse og rehabilitering. Undervisning kan med fordel foregå på hold. Borgeren skal have undervisning i: sygdomsforståelse, årsager til KOL og konsekvenser, behandling, medicinens virkninger og bivirkninger, inhalationsteknik, rengøring af apparatur og inhalatorer, vejrtrækningsteknikker, herunder opbringning af sekret, tegn på forværring af sygdommen, forhold, der kan bedre og lette samlivet, mestring af angst ved åndenødsanfald, ernæringsrigtig kost, motion. SIDE 9

10 SIDE 10 Rygeafvænning: Rygestop er borgerens mest effektive mulighed for selv at standse tab af lungefunktion og mindske symptomerne. Såfremt borgeren ryger, skal han/hun: tilbydes hjælp til rygeafvænning, informeres om skaderne ved at fortsætte med at ryge, tilbydes motiverende samtaler, have information om mulighederne for farmakologisk behandling. Fysisk træning: Målet er: at borgeren får en forbedret fysisk kondition, lungefunktion og opbygger muskelmasse, at give borgeren bedre mulighed for at mestre lungesymptomer. Borgeren bør have mulighed for at blive henvist til fysisk træning. Borgeren skal informeres om værdien af fysisk aktivitet og skal opfordres til at motionere selv, gerne i form af gåture eller cykling. Der bør laves superviseret træning i minimum 7 uger, hvor den enkelte belaster med 70-85% af max. iltoptagelse. Den fysiske træning skal planlægges individuelt, men kan med fordel ske på hold. Holdtræning er med til at skabe netværk, hvilket er en vigtig bestanddel i rehabilitering af KOL-patienter, da det er en gruppe, der let isoleres socialt. Ernæringsvejledning og behandling: Målet er at gøre borgeren opmærksom på vægtens betydning, at give borgeren hjælp til selvhjælp til forebyggelse af både overvægt og undervægt, og til forebyggelse af fejlernæring. Der bør især fokuseres på forebyggelse af tab af muskelmasse. Der skal gives individuel vejledning,

11 herunder hjælp til at lave kostplaner og vejledning i, hvordan proteinbehovet kan dækkes, uanset om man er under- eller overvægtig. Generel ernæringsvejledning kan gives på hold. Borgerne bør ernæringsscreenes mindst 1 gang årligt, inklusiv registrering af vægt, højde og beregning af BMI. Psykosocial støtte: Målet er: at forebygge, at borgeren kommer ind i en ond cirkel, hvor tiltagende åndenød betyder fald i funktionsevne med deraf følgende risiko for social isolation. Borgeren bør ved enhver opfølgning få sin sociale situation og sine psykiske reaktionsmønstre på sygdommen vurderet. Kronisk nedsat lungefunktion med åndenød kan medføre angst. Det skal afdækkes på hvilken måde borgerens netværk, f.eks. familie, naboer og venner kan støtte op om borgeren. Eksempelvis kan de få tilbud om deltagelse i undervisning og information om sygdommen. Vejledning i brug af medicin: Målet er: at støtte borgeren ved usikkerhed om brug af den lægeordinerede medicinering, at sikre korrekt brug af medicin, at vejlede ved usikkerhed om inhalationsteknik og rengøring af inhalationsapparater. Den sundhedsprofessionelle skal ud fra en individuel vurdering af borgerens behov følge op på korrekt brug af den ordinerede medicin, eksempelvis korrekt inhalation af præparaterne. Det skal understreges, at den praktiserende læge fortsat har ansvaret for sikring af den rette medicinske behandling og justering af den. SIDE 11

12 5. Borgeren skal kende mulighederne for opfølgende tiltag Borgeren skal informeres om selvhjælpsgrupper, foreninger for KOL-patienter, muligheder for fortsættelse af fysisk træning m.m. Det anbefales endvidere, at de kommunale tilbud suppleres med generel uddannelse i at leve med en kronisk sygdom. Her kan man med fordel anvende Sundhedsstyrelsens koncept om patient til patientuddannelse. 6. Indsats og effekt skal dokumenteres og monitoreres Indsatsen skal monitoreres. Det anbefales, at der måles på mindst følgende områder: grad af efterlevelse af Idékatalogets anbefalinger, grad af efterlevelse af kliniske retningslinjer inden for KOL. Effekten skal monitoreres. Det anbefales, at der måles på mindst følgende områder: kondition før og efter træning, antal rygere, der henvises til rygestop (blandt borgere, der ryger), rygeophør efter 3,6,12 mdr. (blandt henviste rygere), Det anbefales at bruge www. rygestopbasen.dk til registrering mht. rygestop. Indsatsen bør dokumenteres og det anbefales at gøre det elektronisk. Der kan f.eks. tages stikprøver med regelmæssige intervaller. SIDE 12

13 Forudsætninger for gennemførsel af det kommunale tilbud 7. Borgere med KOL skal behandles af et tværfagligt team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og diætister Kommunen bør sikre, at personale, der arbejder med KOL, har specialviden om KOL-sygdommen, dens symptomer og behandling. Der bør være løbende mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Der kan eventuelt laves aftaler med sygehusets lungeteam om undervisning af kommunens personale. 8. Kontaktpersonen (Care manager) skal have kompetencer, så han/ hun kan støtte borgeren i mestring af egen situation Kontaktpersonen skal derfor kunne mestre en anerkendende og problemløsende kommunikationsform. Endvidere skal han/hun kunne arbejde med metoden Patientens egen Handleplan. Kommunen bør sikre, at der blandt kommunens sygeplejersker og terapeuter er personer, der kan undervise og vejlede øvrigt personale i behandling og rehabilitering af borgere med KOL. SIDE 13

14 Referencer SIDE 14 Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv Lungesygdom, Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, 2004, NIV Retningslinjerr for behandling med Non-invasiv Ventilation ved akut exacerbation i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Lungemedicinsk Selskab, marts 2005 ( link på Omkostninger ved behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), Lone Bilde, Anders Rud Svenning, DSI institut for Sundhedsvæsen juni 2004 Kronisk sygdom, patient, sundhedsvæsen og samfund, redaktion Svend Juul Jørgensen, Sundhedsstyrelsen, december GOLD guidelines and recommendations. GOLD=The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Patientuddannelse at leve med en kronisk sygdom, Sundhedsstyrelsen 2005, eller Rygeophør på sygehus. Fakta, metoder og Anbefalinger. Netværk af forebyggende Sygehuse i Danmark og Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse.2001 Medicinske Sygdomme, O. Andreé Larsen og Vibeke Andreé Larsen. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen Lungefysioterapi, Ulla Ingwersen og Jens B. Andersen Lev med kronisk bronkitis, Peter Lange, Ebbe Taudorf og Birthe Hellquist. Phd. afhandling, august 2005: Guidet Egen-Beslutning af Vibeke Zoffmann

15 Hjemmesider: GOLD Summary 2003, goldcopd.dk, com Netværk af forebyggende Sygehuse: Om ED Wagner, udvikler af Kronikermodellen: Det samlede sæt anbefalinger fra KOL-Programledelsen kan bruges som inspiration til hensigtsmæssig tilrettelæggelse af patientforløb for andre livsstilssygdomme. Vejledning til udarbejdelse af Patientens egen handleplan og samtlige øvrige publikationer og relevante links m.m. kan findes på hjemmesiden: SIDE 15

16 Medlemmer af Programledelsen KOL pr. november 2006 Programchef Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, Horsens og Brædstrup Sygehus, Sekretariat og redaktion Organisationskonsulent Marit Nielsen-Man, Horsens og Brædstrup Sygehus, Medlemmer 1. Reservelæge, speciallæge i intern medicin, ph.d. Elisabeth Bendstrup, Vejle og Give Sygehus Afdelingsfysioterapeut Anne Mette Dalgaard, Fredericia og Kolding Sygehus Afdelingsfysioterapeut Aase Bahn, Vejle og Give Sygehus, udtrådt pr ) Afdelingsfysioterapeut Hanne Dyrmose, Vejle og Give Sygehus Diætist Inge Gram, Fredericia og Kolding Sygehus Fysioterapeut Christian Troelsen, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt (udtrådt pr ) Fysioterapeut Mikael Elsborg, Horsens og Brædstrup Sygehus (udtrådt pr ) Lungemedicinsk sygeplejerske Karen Marie Brøste Wells, Horsens og Brædstrup Sygehus Ergoterapeut Ellen Laugesen, Horsens og Brædstrup Sygehus Kontorchef Anette Bækgaard Jacobsen, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt Kontorchef Frank Ingemann Jensen, Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt. (udtrådt pr ) Ledende terapeut Dorte Lykke Jensen, Kolding Kommune Leder Jette Larsson, Fredericia Kommune Overlæge, speciallæge i intern medicin og nefrologi Gudrun Kjær Steffensen, Fredericia og Kolding Sygehus Overlæge, speciallæge i lungemedicin og intern medicin Tina Brandt Sørensen, Horsens og Brædstrup Sygehus Oversygeplejerske Anne Sahl, Vejle og Give Sygehus Praktiserende læge Ebbe Wendel Eriksen, Vejle Amt Lungemedicinsk sygeplejerske Bente Grøn, Fredericia og Kolding Sygehus Sygeplejerske Jytte Damgaard, Vejle og Give Sygehus Ældrechef Gitte Vandall, Tørring Uldum Kommune Mediasyd, Vejle Amt UDGIVET AF VEJLE AMT, KOL- PROGRAMLEDELSEN KONTAKT: PROGRAMCHEF ANNA BIRTE SPARVATH hs. vejleamt. dk FLERE OPLYSNINGER: www. kol- pro gramledelse, dk

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Netværksgruppen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Netværksgruppen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Slutprodukter fra Netværksgruppen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom I. Rehabilitering af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Fakta, definitioner og anbefalinger II. Delrapporter 1-4 Høringsudgave Ordinært

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Sygdomsspecifik patientuddannelse. Hjerte-kar sygdomme

Sygdomsspecifik patientuddannelse. Hjerte-kar sygdomme Region Hovedstaden KPU Sygdomsspecifik patientuddannelse for Hjerte-kar sygdomme Marts 2012 KPUK Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om indhold af rapporten... 8 1. Formål og mål...

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

KRONISK SYGDOM. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb

KRONISK SYGDOM. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb KRONISK SYGDOM Patient, sundhedsvæsen og samfund Forudsætninger for det gode forløb 2005 Kronisk sygdom Patient, sundhedsvæsen og samfund Forudsætninger for det gode forløb 2005 Kronisk sygdom. Patient,

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Kommunal Rehabilitering

Kommunal Rehabilitering Kommunal Rehabilitering En introduktion til projektet Det gode sammenhængende rehabiliteringsforløb - for borgere med KOL og type 2-diabetes i Brønderslev Kommune Indhold Forord...............................

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Forløbsprogram for hjertekarsygdom

Forløbsprogram for hjertekarsygdom Forløbsprogram for hjertekarsygdom Fokus på rehabilitering efter blodprop i hjertet og svær hjertekrampe 3. udgave revideret oktober 2012 Opdateret januar 2013 1 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover?

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? UNGENYT Fra 1. januar 2007 bliver det danske sundhedssystem ændret, og ansvaret for kronisk syge patienter bliver lagt i nye hænder. Lungenyt

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Silkeborgklyngen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 De kommunale opgaver i forløbsprogrammerne

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere