Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser"

Transkript

1 Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi Brevid Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi Generelle bemærkninger Mange af høringssvarerne kvitterer for, at det er en god og velformuleret strategi. Nogle af svarene peger på, at der bør være mere fokus på, hvordan strategien kan omsættes til handling, samt hvordan regionens aktører og borgere kan være med til at implementere strategien. 1. Greve og Roskilde Kommuner ønsker, at det bliver tydeligere, hvordan ord omsættes til handling. Tydeliggørelse af samspillet med de regionale aktører omkring implementering af handlingerne. 2. Vækstforum Sjælland ønsker fortsat fokus på synlighed og effekt i en fokuseret vedvarende indsats. ad 1) Metoderne, der anvendes ved implementeringen beskrives nærmere i det regionale billede og på regionens hjemmeside. Administrationen foreslår, at der tilføjes et afsnit om implementering i det regionale billede. ad 2) Hensigten med at opstille målsætninger og indikatorer er medvirkende til at sætte yderligere fokus på effekt og synlighed. Det samme gør sig gældende med de opstillede effektmål for aktiviteterne i handlingsplanen. Der arbejdes løbende med synlighed af indsatserne, der er forbundet med den regionale udviklingsstrategi, erhvervsudviklingsstrategien og Lokal Agenda21 strategien samt den øvrige indsats. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige 3. Roskilde Kommune bemærker, at der er behov for fokus på de investeringer, der giver værditilvækst. Der skal være fokus på eksekvering frem for udarbejdelse af strategier og planer. 4. Vordingborg Kommune ser gerne, at der ikke blot står (side 11) at vi er gode til at samarbejde. Der bør stå, at vi har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem kommunerne og regionen og mellem offentlige og private virksomheder og videns-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. 5. DN Sorø er uenige i afsnittet om vækstbegrebet og velstandsforøgelse, da det ikke hænger sammen med global bæredygtighed. Savner andre målestokke end materiel velstand 6. DN Sorø mangler beskrivelse af, hvordan borgerne involveres i de forskellige projekter. ad 3) Regionsrådet er enige i, at der skal være fokus på gennemførselen af handlingerne. ad 4) Det foreslås, at formuleringen ændres til at vi har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem kommunerne og regionen. ad 5) Det fremgår af visionen på side 8 at, udvikling sker på et bæredygtigt grundlag. Bæredygtig udvikling er på den måde et fundament for arbejdet med den regionale udvikling. Bemærkninger opfattes som tilgodeset igennem visionen og medfører ingen tekstmæssige ad 6) Borgerinvolvering sker primært igennem samarbejde med relevante aktører. I LA21 strategien er der fokus på facilitering af borgerrettede aktiviteter. 1

2 Visionen for den regionale udvikling Der er generelt opbakning til den foreslåede vision. Ingen De ti målsætninger Der er generelt opbakning til de ti målsætninger. En række af høringssvarerne forholder sig de enkelte målsætninger. På baggrund af høringssvarerne foreslås der enkelte uddybninger af målsætningerne. Målsætning 1 Ingen bemærkninger i høringssvarerne. Målsætning 2 7. Guldborgsund Kommune: Ændre målsætning således, at det er 30 % af energiforbruget, der dækkes af vedvarende energi i Målsætning 3 Overordnet er der tilslutning til målsætningerne. Målsætning 4 8. Zealand Business Connection foreslår fokusering i målsætning 4, så der sker en satsning på vikinger og middelalder i stedet for at ville det hele. 9. Zealand Business Connection foreslår at skrive fødevarer ind i målsætningerne Målsætning 5 Overordnet er der tilslutning til målsætningerne. Målsætning Slagelse Kommune foreslår, at der formuleres en ny målsætning om, at der skal sikres et udvidet udbytte af de massive anlægsinvesteringer på sygehusområdet. Slagelse Kommune foreslår, at det præciseres i en målsætning, at der skal skabes bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører. Målsætning Mangel på test- og udviklingsmuligheder inden for økologi, sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser (IDA) Målsætning 8 Målsætning 9 Målsætning 10 Se administrationens eget forslag til ændring af indikator for målsætning 1 (se sidste side i bilaget). ad 7) Kommunerne og regionen har i fællesskab i den regionale klimastrategi besluttet, at arbejde for mindst at opfylde EU's klimamål på 20 % vedvarende energi i Et nyt mål på området vil kræve enighed på området. Det foreslås, at målsætningerne for vedvarende energi og reduktion af CO2-udslip drøftes med kommunerne i fællesskab inden en evt. ændring af målsætningen omkring vedvarende energi. Det kan ske i forbindelse med behandling af en eventuel revision af den eksisterende fælles regional klimastrategi. Ingen ad 8 og 9) Yderligere fokusering på vikinger og middelalder kan ske gennem de konkrete handlinger. Vækstforums turismestrategi sætter fokus på fødevarer og kulturhistorie. Under det kulturhistoriske tema har Østdansk Turisme i første omgang prioriteret at arbejde med vikinger og middelalder. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige ændringer Ingen ad 10) Det foreslås, at målsætning 6 udvides med en tekst, om, at der skal sikres et udvidet udbytte af anlægsinvesteringer. Der skal arbejdes for et styrket offentligt - privat samarbejde. ad 11) Det foreslås, at ordet tiltrække ændres til fremme og etablere. Der er ingen bemærkninger i høringssvarerne, der medfører tekstmæssige Se sidste side for administrationens eget forslag til ændring. Se sidste side for administrationens egne forslag til Der er ingen bemærkninger, der medfører tekstmæssige 2

3 Tema: Talent, ildhu og nytænkning Generelt afspejler høringssvarene en tilfredshed med, at strategien giver plads til innovativ nytænkning. Flere af høringssvarene kvitterer for samarbejdet med regionen i forhold til etablering af nye samarbejder. 12. IDA ønsker, at der sikres adgang til effektive og overskuelige innovationsmiljøer. Støtte til at få flere højt uddannede ud i virksomhederne (videnspilotordning). 13. IDA peger på, at velfærds- og sundhedsteknologier kan give et nyt eksporteventyr, hvis, som minimum, de sjællandske offentlige instanser spiller sammen. Det overrasker IDA, at samspillet mellem regionens hospitalsvæsen, virksomheder og borgere inden for sundheds- og velfærdsteknologi ikke fylder mere. Foreslår derfor, at der arbejdes med: - national videnbank for velfærdsteknologi - risikovillig kapital - Eksportfremmenetværk - Testhuse som ægte living labs. Ad 12) Regionen vil gerne arbejde for, at der er adgang til effektive innovationsmiljøer. Det sker blandt andet gennem Vækstforums samarbejdskontrakter som styrker brugen af innovationsmiljøer. Det vurderes, at strategien i sin nuværende form rummer dette aspekt. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige Ad 13) Strategien beskriver særligt på side 12 samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder. Det vurderes, at strategien giver rammen for at fremme dette samarbejde, som regionen er enige med IDA i er helt centralt. Regionen har d.31. okt netop fremlagt et udkast til en politik for offentligt - privat samarbejde for at fremme dette. Regionen har etableret et Sundhedsinnovationscenter på Næstved Sygehus. Tema: Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Samlet set, er der tilfredshed i høringssvarerne med, at der bygges videre på de styrkepositioner der er udpeget i erhvervsudviklingsstrategien. Samtidig er der også tilfredshed med, at natur indgår som styrkeposition. 14. Slagelse Kommune: Regionens fødevarekammer består ikke kun af landbaserede muligheder, men også af søbaserede muligheder. 15. Slagelse Kommune mener, at etnisk Erhvervsfremme bør indgå i strategien. 16. Stevns Kommune: Inden for turisme ønskes fokus på markedsføring frem for produktudvikling. Det bør være ligevægtigt. 17. Vordingborg Kommune: Vordingborgs styrkeposition inden for vidensarbejdspladser inden for psykiatri og pædagogik bør nævnes. 18. Vordingborg Kommune: Ønsker, at de bosætnings- og turistmæssige potentialer (side 14-15), der er i de maritime miljøer og kystlandskaber, fremhæves tydeligere i HP. 19. RUC peger på, at den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen flere gange omtaler erhvervsmæssige brancher, der karakteriseres som vækstområder uden nærmere henvisning, hvori det egentlige potentiale er for Ad 14) Det indarbejdes i den regionale udviklingsstrategi, at der også er basis for at arbejde med udvikling af marine fødevare. Ad 15) Etnisk Erhvervsfremme indarbejdes ikke i teksten. Ad 16) Regionsrådet anerkender, at markedsføring er nødvendig. Gennem lovgivningen er det fastlagt, at regionerne og kommunerne skal varetage udviklingen på turismeområdet. Dette afspejles i Vækstforums turismestrategi. Bemærkningen medfører ingen tekst Ad 17) Regionsrådet anerkender den viden, som gennem mange år er oparbejdet i Vordingborg. Det foreslås, at det nævnes i det regionale billede. Ad 18) De bosætningsmæssige potentialer tilføjes på side 14 i den regionale udviklingsstrategi. Ad 19) Baggrunden findes i analysen En ny strategivej for Region Sjælland med et tilhørende bilagsbind. Den kan ses på regionens hjemmeside v/sider/default.aspx. Analysen danner grundlaget 3

4 Region Sjælland inden for de enkelte styrkepositioner, som nævnes. 20. IDA foreslår, at det i 2015 er 60 % af de kommunale og regionale offentlige indkøb, der tager grønne hensyn (i dag er det 47 %). 21. Yderligere fokus på regionens grønne infrastruktur og rekreative potentiale, herunder regionale naturparker og nationalparker (Friluftsrådet og ØDT) 22. Kulturhistorien bør afspejles tydeligere i RUS. (ØDT) for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Ad 20) Region Sjælland har i sin indkøbspolitik fra 2007 et princip om, at Region Sjælland lægger vægt på at mindske miljøbelastningen gennem sine indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. I en kommende revision af indkøbspolitikken vil der fortsat være fokus på dette. Region Sjælland er repræsenteret i de fællesoffentlige indsatser, der fremmer miljørigtige grønne indkøb i Danmark". Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Ad 21) De rekreative potentialer nævnes i handlingsplanen side 11, Det rekreative potentiale er en del af den attraktive region. Det rekreative potentiale tydeliggøres i den regionale udviklingsstrategi. Ad 22) Kultur nævnes allerede i målsætning 4. Administrationen foreslår, at kulturhistorie bliver nævnt i den regionale udviklingsstrategi på side 15. Tema: Kompetenceløft på alle niveauer Høringssvarene afspejler samlet set en tilfredshed med at uddannelses- og kompetenceløft er udpeget som et centralt område i strategien. Der er mange positive tilkendegivelser om samarbejde om kompetenceløft og opkvalificering i regi af Kompetenceparat Faxe Kommune nævner campus for ungdomsuddannelser. 24. Næstved Kommune peger på mulighederne for campusdannelse i Næstved. Har forventning om, at regionen støtter etableringen af mulighederne for nye efter- og videruddannelsestilbud. Ad 23-26) Regionen arbejder generelt for at fremme campusdannelse i regionen. Campusdannelse nævnes i forslaget til handlingsplanen. 25. Roskilde Kommune. Campus Roskilde ved RUC bør nævnes. 26. Vordingborg Kommune bakker op om campus. 27. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland foreslår, at sætte fokus på de voksne ikkefaglærte. 28. RUC foreslår, at der bør tænkes mere på hvilken rolle de regionale uddannelsesinstitutioner, skal spille. Foreslår, at der på side 7 RUS indføjes, at der skal arbejdes for at få flere højtuddannede ind i virksomhederne i regionen. 29. IDA peger på, at uddannelsesinstitutionerne skal have bedre ressourcer til at udvikle efteruddannelsestilbud. Ad 27) Der er nogle høringssvar, der peger på, at der skal være mere fokus på efter- og videreuddannelse, især af de svageste på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at det er tilstrækkeligt omfang er beskrevet i både den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen. Ad 28) Højtuddannede i virksomheder indarbejdes i den regionale udviklingsstrategi side 7. Ad 29 og 30) Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har igangsat en ambitiøs satsning kaldet Kompetenceparat 2020 med det formål at hæve 4

5 30. IDA nævner, at uddannelsesmiljøer med en stærk erhvervsprofil bør styrkes. kompetenceniveauet i regionen frem mod Som led i Kompetenceparat 2020 vil der blive sat fokus på livslang læring i bogstaveligste forstand, dvs. fra vuggestue/børnehave til efter- og videreuddannelse. Som en del af indsatsen under Kompetenceparat 2020 vil der blive arbejdet ekstraordinært med efter- og videreuddannelse. Det vil ske i regi af regionens to VEU-centre. I dialog med VEU-centrene har vi udvalgt fire særlige indsatsområder indenfor efter- og videreuddannelse: - Øget brug af mobil undervisning og lignende. - Indarbejde innovation og iværksætteri i AMUuddannelser - Øget fokus på det internationale element/internationale kompetencer - Kobling af erhvervsuddannelser, VEU og folkeoplysningssektoren. Også Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan beskæftiger sig med uddannelse og kompetence. Her lægges der særligt vægt på udviklingen af uddannelsesmiljøer med stærk tilknytning til erhvervet, herunder især de potentielle vækstområder: sundhed & velfærd, samt klima, energi og miljø. 31. Holbæk og Vordingborg Kommune peger på vigtigheden af kort vej mellem hjem og uddannelse. Ad 31) Regionen har arbejdet med at bruge E-læring for at gøre afstanden mellem hjem og uddannelse kortere. Der tilføjes en sætning i den regionale udviklingsstrategi om E-læring. Tema: Region Sjælland som bindeled Høringssvarene afspejler samlet set tilfredshed med, at der i strategien er lagt op til et fokus på infrastruktur. I forhold til Femern Bælt-forbindelsen pointeres det, at højhastighedstog, tog og vejtrafiktilslutning er af væsentlig betydning. Samtidig også positive tilkendegivelser om at fortsætte samarbejdet i STRING, herunder arbejdet med en bæredygtig transportkorridor. Internationale forbindelser 32. Der mangler fokus på betydningen for udviklingen af regionen af den europæiske trafikkorridor via Gedser - Rostock (bl.a. Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Østdansk Turisme). Ad 32) Regionen har fokus på både Femern og Gedser - Rostock forbindelsen. Den regionale fokus på Gedser Rostock ses helt konkret igennem drift af den regionale busforbindelse 740 til Gedser Færge. Region Sjælland deltager i Scandria projektet, som har fokus på udviklingen af Gedser - Rostock forbindelsen. Se administrationens eget forslag til ændring af målsætning 8, der vil tilgodese forslaget. 33. Der bør tages tydeligere ansvar for at fjerne hindringer, der fremmer integrationsprocessen (Malmø Stad og Region Skåne) Ad 33) Region Sjælland sætter i øjeblikket i regi af Femern Bælt Komiteen, større fokus på, hvordan grænsehindringer over Femern kan reduceres. Arbejdet med at fremme integrationsprocessen mellem Sverige og Danmark varetages igennem Øresundskomiteen, som Region Sjælland også er en del af. Målsætning 10 handler om at styrke integrationen mellem de grænsenære regioner. Der er således i strategien sat fokus på integration. Der tilføjes ikke yderligere tekst i forslagene. 5

6 Infrastruktur 34. Lolland Kommune peger på, at der børe være fokus på videreudvikling af rute 9 fra Maribo til Tårs for at sikre forbindelse fra det sydlige DK til Tyskland. Opretholdelse af færgeforbindelser til småøerne er centralt. Opgradering af Lolland Falster Airport bør fremhæves som et infrastrukturelt aktiv for regionen. 35. Vordingborg Kommune ønsker tydeliggjort, at vi ikke bare udnytter, men også bidrager til at understøtte Kastrup Lufthavn som internationalt transportknudepunkt. 36. Roskilde Byråd peger på, at den fremtidige forbindelse over Kattegat bør nævnes (undtagen enhedslisten og dansk folkeparti). Der skal arbejdes for højhastighedstog Århus København. Der skal lige ledes arbejdes for fortsat udvikling af Roskilde Lufthavn. 37. Guldborgsund Kommune peger på omfartsvejen omkring Nykøbing F fase Køge Kommune peger på behovet for fælles indsats omkring de store infrastrukturprojekter (Kbh. - Ringsted, Femern, udvidelse af Køge bugt motorvejen, motorvejsrampe ved Vemmedrup og Ring 5). Ad 34) Region Sjælland rummer en lang række infrastrukturelle knudepunkter som stationer, havne og terminaler. Her til kommer flere flyvepladser og lufthavne. Det er regionens synspunkt, at Lolland Falster Airport på linje med en række andre trafikale knudepunkter medvirker til regionens vækst og udvikling. Region Sjælland vurderer samtidigt overordnet, at adgangen til og udviklingen af Københavns Lufthavn i Kastrup er af meget væsentlig betydning for regionens udvikling. Ad 35) Teksten ændres til, at vi bidrager til at understøtte Kastrup Lufthavn som internationalt transportknudepunkt. Ad 36 40) Regionen noterer de konkrete ønsker til infrastrukturforbedringer. Der er igangsat en fælles regional-kommunal proces, der skal afklare mulighederne for en fast Kattegat forbindelse, en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse, en ny ringforbindelse uden om København samt en opkobling på det europæiske højhastighedstognet i den fælles regionale interessevaretagelse på transportområdet. Der afholdes KKR/KKU møde om dette 8. nov I Regionsrådets budgetaftalen for 2012 er aftalt, at Kattegat forbindelsen søges prioriteret. 39. Ringsted Kommune peger på, at vejforbindelsen Holbæk-Ringsted-Haslev skal forbedres samt etablering af forbindelse mellem Syd- og Vestmotorvejen for at bidrage til vækst og udvikling. 40. Stevns Kommune peger på at der for Stevnstrafikken er det særligt udfordringerne med at komme igennem Køge frem til motorvejen. 41. Solrød Kommune ønsker, at Fingerplan 2007s transportkorridor bliver flyttet ud af kommunen. Ad 41) Synspunkt er noteret. 42. Malmø Stad: Kapacitetsproblemer på Øresundsbron 43. Region Skåne foreslår, at Region Sjælland skal analysere, hvilken effekt en HH-forbindelse kan få for regionen. Ad 42) Region Sjælland er opmærksom på mulige fremtidige kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. Regionen har blandt andet sammen med Malmø Stad arbejdet med dette i IBU- projektet. Medfører ingen tekstmæssige Ad 43) En mulig HH-forbindelsen er blevet analyseret nøje i forbindelse med IBU-projektet. Det vurderes løbende, om det er nødvendigt med supplerende undersøgelse. Medfører ingen tekstmæssige 6

7 44. RUC foreslår analyse af mobilitetsmønstre (nationale, internationale, regional pendling). 45. Bedre mobilt bredbånd er en forudsætning for erhvervsudvikling. (Guldborgsund Kommune og ØDT). 46. Roskilde Kommune: Mere fokus på København som vækstdriver for regionen. Udnytte og optimere synergien mellem de to regioner. 47. Lolland Kommune: Både naboskabet til Hovedstaden og til de tyske metropoler er relevant. Sammenhængende interreg programmer 48. Østdansk Turisme foreslår, at Region Sjælland arbejder for, at Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig Holstein samles i det kommende Interregprogram, så det er muligt at arbejde med udviklingsprojekter i begge områder i fællesskab. Offentlig trafik 49. Østdansk Turisme ønsker at regionen arbejder for, at det bliver nemmere og billigere at krydse Femern Bælt. Ad 44) De regionale pendlingsmønstre blev analyseret i forbindelse med oprettelsen af R-nettet. Pendlingen over Øresund analyseres i forbindelse med Tendens Øresund. Pendlingen til og fra Hovedstadsregionen overvåges jævnligt, da det har en stor betydning på udviklingen i Region Sjælland. En analyse af mobiliteten over Femern Bælt kan dog være relevant ligesom mobiliteten over Storebælt/Kattegat kan overvejes som en handling i forbindelse med analyser omkring en fast Kattegatforbindelse. En bredere undersøgelse og tilgang til mobiliteten i regionen kan være interessant og regionen noterer RUCs forslag og dets kompetencer på området. Ad 45) Region Sjælland er opmærksom på vigtigheden af udbredelsen af mobilt bredbånds betydning for udviklingen. Ad 46-47) I strategien er der lagt stor vægt på regionens centrale placering i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo. Administrationen foreslår, at Berlin også kommer til at fremgå af målsætning 9. Det vurderes, at strategien balancerer med hensyn til de nævnte metropolers betydning for udviklingen af regionen. Der ændres derfor ikke i teksten. Ad 48) I den kommende strukturfondsperiode lægger EU op til en større mulighed for samarbejde og fleksibilitet på tværs af de forskellige programmer. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at tilføje dette til forslagene. Ad 49) Det er vigtigt for at udnytte den kommende Femern Bælt forbindelse, at det gøres nemt og billigt at krydse bæltet, og at trafikbetjeningen på begge sider bindes sammen på en enkel og tilgængelig måde. Regionen arbejder på flere områder med problemstillingen og som et lille men konkret eksempel kan nævnes billetten Easyway-ticket. Her er det muligt at købe en billet til turen fra Nykøbing Falster med den regionale bus 740 og med Scandlines færge til Rostock, og her benytte byens kollektive trafik. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige 50. MOVIA vil gerne have en tydeligere henvisning til R-nettet. Ad 50 og 51) Det foreslås, at R-nettet nævnes i RUS faktaboks side Vordingborg Kommune savner fokus på regionens eget bidrag til et sammenhængende kollektivt trafiksystem i form af bedre R-net. 7

8 52. Stevns Kommune ønsker fokus på, at Østbanen kobles op på Køge Nord. 53. Stevns Kommune ønsker, at Region Sjælland arbejder for, at hele Sjælland bliver ét takstområde, hvis ikke rejsekortet snart gør dette overflødigt. Ad 52) Regionen har blandt andet i høringssvar til København Ringsted projektet være inde på lignende overvejelser ligesom der arbejdes med den fremtidige udvikling af de regionale lokalbaner. Trafikeringen af Køge Nord og den kommende trafikbetjening af Sjælland skal drøftes med staten frem mod færdiggørelse af København-Ringsted og Femern forbindelsen. Regionen vil være aktiv i denne forbindelse. Administrationen foreslår, at der i den regionale udviklingsstrategi tilføjes, at der skal arbejdes for en bedre sammenhængende kollektiv trafik særligt med fokus på at forbedre mulighederne for at skifte mellem de forskellige kollektive trafikmidler. Ad 53) Regionen er meget opmærksom på problemstillingen med flere takstområder på Sjælland. Indførelsen af Rejsekort er et første stort skridt i retningen af at løse problemstillingen i forhold til de dagligdagsproblemer kunderne oplever. Der skal dog efterfølgende arbejdes med at få harmoniseret takster og rejseregler. Regionen arbejder med problemstillingen bl.a. gennem regionens bestyrelsesarbejde i MOVIA. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige 54. Vordingborg Kommune ønsker hurtigbusser fra den østlige del af Sydsjælland til København. Ad 54) Region Sjælland har sammen med MOVIA undersøgt muligheden for at etablere direkte busser fra Sjælland mod København og Hovedstadsområdet. Passagergrundlaget viste sig ikke at være tilstrækkeligt og dermed ville sådanne ruter kræve betydelige tilskud. Trafikbetjeningen af Sydsjælland vil blive ændret med opgraderingen af Sydbanen i forbindelse med København-Ringsted projektet og Femern Bælt. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Administrationens forslag til præciseringer den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen A Målsætning 1 Nuværende tekst: Den årlige realvækst i bruttonationalproduktet pr. indbygger skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Administrationen foreslår, at effektmålet for målsætning 1 ændres til: Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i regionen skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner B Målsætning 9 B1. Administrationen foreslår, at der i målsætning 9 tilføjes Berlin således, at der står i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo. B2. Det foreslås endvidere, at sætningen gennem et voksende arbejdsmarkedsopland fjernes. B3. Ordet erhvervsudvikling tilføjes i 8

9 sætningen Regionen indgår aktivt i en række aktiviteter vedrørende infrastruktur, erhvervsudvikling og arbejdskraftens mobilitet C Målsætning 8 Administrationen foreslår, at ordet befolkningen ændres til borgerne. D Handlingsplanen side 6 Administrationen foreslår, at det i handlingsplanen side 6 tilføjes, at aktiviteten også handler om sundhedsinnovation. Teksten ændres til Samarbejde om sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Effektmålene for ovennævnte aktivitet udvides med: Adgangen til risikovillig kapital til gennemførelse af projekter er øget. Muligheden for at modne idéer til innovation kan sælges til kommerciel udnyttelse er styrket. 9

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Dato: 3. marts 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Allan Schneidermann

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.3 Orientering vedrørende status for COPENHAGEN...2 Bilag 1: trafikcharter - godkendt i styregruppen.docx...2 3.5 Orientering om den Regionale

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere