Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser"

Transkript

1 Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi Brevid Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi Generelle bemærkninger Mange af høringssvarerne kvitterer for, at det er en god og velformuleret strategi. Nogle af svarene peger på, at der bør være mere fokus på, hvordan strategien kan omsættes til handling, samt hvordan regionens aktører og borgere kan være med til at implementere strategien. 1. Greve og Roskilde Kommuner ønsker, at det bliver tydeligere, hvordan ord omsættes til handling. Tydeliggørelse af samspillet med de regionale aktører omkring implementering af handlingerne. 2. Vækstforum Sjælland ønsker fortsat fokus på synlighed og effekt i en fokuseret vedvarende indsats. ad 1) Metoderne, der anvendes ved implementeringen beskrives nærmere i det regionale billede og på regionens hjemmeside. Administrationen foreslår, at der tilføjes et afsnit om implementering i det regionale billede. ad 2) Hensigten med at opstille målsætninger og indikatorer er medvirkende til at sætte yderligere fokus på effekt og synlighed. Det samme gør sig gældende med de opstillede effektmål for aktiviteterne i handlingsplanen. Der arbejdes løbende med synlighed af indsatserne, der er forbundet med den regionale udviklingsstrategi, erhvervsudviklingsstrategien og Lokal Agenda21 strategien samt den øvrige indsats. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige 3. Roskilde Kommune bemærker, at der er behov for fokus på de investeringer, der giver værditilvækst. Der skal være fokus på eksekvering frem for udarbejdelse af strategier og planer. 4. Vordingborg Kommune ser gerne, at der ikke blot står (side 11) at vi er gode til at samarbejde. Der bør stå, at vi har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem kommunerne og regionen og mellem offentlige og private virksomheder og videns-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. 5. DN Sorø er uenige i afsnittet om vækstbegrebet og velstandsforøgelse, da det ikke hænger sammen med global bæredygtighed. Savner andre målestokke end materiel velstand 6. DN Sorø mangler beskrivelse af, hvordan borgerne involveres i de forskellige projekter. ad 3) Regionsrådet er enige i, at der skal være fokus på gennemførselen af handlingerne. ad 4) Det foreslås, at formuleringen ændres til at vi har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem kommunerne og regionen. ad 5) Det fremgår af visionen på side 8 at, udvikling sker på et bæredygtigt grundlag. Bæredygtig udvikling er på den måde et fundament for arbejdet med den regionale udvikling. Bemærkninger opfattes som tilgodeset igennem visionen og medfører ingen tekstmæssige ad 6) Borgerinvolvering sker primært igennem samarbejde med relevante aktører. I LA21 strategien er der fokus på facilitering af borgerrettede aktiviteter. 1

2 Visionen for den regionale udvikling Der er generelt opbakning til den foreslåede vision. Ingen De ti målsætninger Der er generelt opbakning til de ti målsætninger. En række af høringssvarerne forholder sig de enkelte målsætninger. På baggrund af høringssvarerne foreslås der enkelte uddybninger af målsætningerne. Målsætning 1 Ingen bemærkninger i høringssvarerne. Målsætning 2 7. Guldborgsund Kommune: Ændre målsætning således, at det er 30 % af energiforbruget, der dækkes af vedvarende energi i Målsætning 3 Overordnet er der tilslutning til målsætningerne. Målsætning 4 8. Zealand Business Connection foreslår fokusering i målsætning 4, så der sker en satsning på vikinger og middelalder i stedet for at ville det hele. 9. Zealand Business Connection foreslår at skrive fødevarer ind i målsætningerne Målsætning 5 Overordnet er der tilslutning til målsætningerne. Målsætning Slagelse Kommune foreslår, at der formuleres en ny målsætning om, at der skal sikres et udvidet udbytte af de massive anlægsinvesteringer på sygehusområdet. Slagelse Kommune foreslår, at det præciseres i en målsætning, at der skal skabes bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører. Målsætning Mangel på test- og udviklingsmuligheder inden for økologi, sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser (IDA) Målsætning 8 Målsætning 9 Målsætning 10 Se administrationens eget forslag til ændring af indikator for målsætning 1 (se sidste side i bilaget). ad 7) Kommunerne og regionen har i fællesskab i den regionale klimastrategi besluttet, at arbejde for mindst at opfylde EU's klimamål på 20 % vedvarende energi i Et nyt mål på området vil kræve enighed på området. Det foreslås, at målsætningerne for vedvarende energi og reduktion af CO2-udslip drøftes med kommunerne i fællesskab inden en evt. ændring af målsætningen omkring vedvarende energi. Det kan ske i forbindelse med behandling af en eventuel revision af den eksisterende fælles regional klimastrategi. Ingen ad 8 og 9) Yderligere fokusering på vikinger og middelalder kan ske gennem de konkrete handlinger. Vækstforums turismestrategi sætter fokus på fødevarer og kulturhistorie. Under det kulturhistoriske tema har Østdansk Turisme i første omgang prioriteret at arbejde med vikinger og middelalder. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige ændringer Ingen ad 10) Det foreslås, at målsætning 6 udvides med en tekst, om, at der skal sikres et udvidet udbytte af anlægsinvesteringer. Der skal arbejdes for et styrket offentligt - privat samarbejde. ad 11) Det foreslås, at ordet tiltrække ændres til fremme og etablere. Der er ingen bemærkninger i høringssvarerne, der medfører tekstmæssige Se sidste side for administrationens eget forslag til ændring. Se sidste side for administrationens egne forslag til Der er ingen bemærkninger, der medfører tekstmæssige 2

3 Tema: Talent, ildhu og nytænkning Generelt afspejler høringssvarene en tilfredshed med, at strategien giver plads til innovativ nytænkning. Flere af høringssvarene kvitterer for samarbejdet med regionen i forhold til etablering af nye samarbejder. 12. IDA ønsker, at der sikres adgang til effektive og overskuelige innovationsmiljøer. Støtte til at få flere højt uddannede ud i virksomhederne (videnspilotordning). 13. IDA peger på, at velfærds- og sundhedsteknologier kan give et nyt eksporteventyr, hvis, som minimum, de sjællandske offentlige instanser spiller sammen. Det overrasker IDA, at samspillet mellem regionens hospitalsvæsen, virksomheder og borgere inden for sundheds- og velfærdsteknologi ikke fylder mere. Foreslår derfor, at der arbejdes med: - national videnbank for velfærdsteknologi - risikovillig kapital - Eksportfremmenetværk - Testhuse som ægte living labs. Ad 12) Regionen vil gerne arbejde for, at der er adgang til effektive innovationsmiljøer. Det sker blandt andet gennem Vækstforums samarbejdskontrakter som styrker brugen af innovationsmiljøer. Det vurderes, at strategien i sin nuværende form rummer dette aspekt. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige Ad 13) Strategien beskriver særligt på side 12 samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder. Det vurderes, at strategien giver rammen for at fremme dette samarbejde, som regionen er enige med IDA i er helt centralt. Regionen har d.31. okt netop fremlagt et udkast til en politik for offentligt - privat samarbejde for at fremme dette. Regionen har etableret et Sundhedsinnovationscenter på Næstved Sygehus. Tema: Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Samlet set, er der tilfredshed i høringssvarerne med, at der bygges videre på de styrkepositioner der er udpeget i erhvervsudviklingsstrategien. Samtidig er der også tilfredshed med, at natur indgår som styrkeposition. 14. Slagelse Kommune: Regionens fødevarekammer består ikke kun af landbaserede muligheder, men også af søbaserede muligheder. 15. Slagelse Kommune mener, at etnisk Erhvervsfremme bør indgå i strategien. 16. Stevns Kommune: Inden for turisme ønskes fokus på markedsføring frem for produktudvikling. Det bør være ligevægtigt. 17. Vordingborg Kommune: Vordingborgs styrkeposition inden for vidensarbejdspladser inden for psykiatri og pædagogik bør nævnes. 18. Vordingborg Kommune: Ønsker, at de bosætnings- og turistmæssige potentialer (side 14-15), der er i de maritime miljøer og kystlandskaber, fremhæves tydeligere i HP. 19. RUC peger på, at den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen flere gange omtaler erhvervsmæssige brancher, der karakteriseres som vækstområder uden nærmere henvisning, hvori det egentlige potentiale er for Ad 14) Det indarbejdes i den regionale udviklingsstrategi, at der også er basis for at arbejde med udvikling af marine fødevare. Ad 15) Etnisk Erhvervsfremme indarbejdes ikke i teksten. Ad 16) Regionsrådet anerkender, at markedsføring er nødvendig. Gennem lovgivningen er det fastlagt, at regionerne og kommunerne skal varetage udviklingen på turismeområdet. Dette afspejles i Vækstforums turismestrategi. Bemærkningen medfører ingen tekst Ad 17) Regionsrådet anerkender den viden, som gennem mange år er oparbejdet i Vordingborg. Det foreslås, at det nævnes i det regionale billede. Ad 18) De bosætningsmæssige potentialer tilføjes på side 14 i den regionale udviklingsstrategi. Ad 19) Baggrunden findes i analysen En ny strategivej for Region Sjælland med et tilhørende bilagsbind. Den kan ses på regionens hjemmeside v/sider/default.aspx. Analysen danner grundlaget 3

4 Region Sjælland inden for de enkelte styrkepositioner, som nævnes. 20. IDA foreslår, at det i 2015 er 60 % af de kommunale og regionale offentlige indkøb, der tager grønne hensyn (i dag er det 47 %). 21. Yderligere fokus på regionens grønne infrastruktur og rekreative potentiale, herunder regionale naturparker og nationalparker (Friluftsrådet og ØDT) 22. Kulturhistorien bør afspejles tydeligere i RUS. (ØDT) for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Ad 20) Region Sjælland har i sin indkøbspolitik fra 2007 et princip om, at Region Sjælland lægger vægt på at mindske miljøbelastningen gennem sine indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. I en kommende revision af indkøbspolitikken vil der fortsat være fokus på dette. Region Sjælland er repræsenteret i de fællesoffentlige indsatser, der fremmer miljørigtige grønne indkøb i Danmark". Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Ad 21) De rekreative potentialer nævnes i handlingsplanen side 11, Det rekreative potentiale er en del af den attraktive region. Det rekreative potentiale tydeliggøres i den regionale udviklingsstrategi. Ad 22) Kultur nævnes allerede i målsætning 4. Administrationen foreslår, at kulturhistorie bliver nævnt i den regionale udviklingsstrategi på side 15. Tema: Kompetenceløft på alle niveauer Høringssvarene afspejler samlet set en tilfredshed med at uddannelses- og kompetenceløft er udpeget som et centralt område i strategien. Der er mange positive tilkendegivelser om samarbejde om kompetenceløft og opkvalificering i regi af Kompetenceparat Faxe Kommune nævner campus for ungdomsuddannelser. 24. Næstved Kommune peger på mulighederne for campusdannelse i Næstved. Har forventning om, at regionen støtter etableringen af mulighederne for nye efter- og videruddannelsestilbud. Ad 23-26) Regionen arbejder generelt for at fremme campusdannelse i regionen. Campusdannelse nævnes i forslaget til handlingsplanen. 25. Roskilde Kommune. Campus Roskilde ved RUC bør nævnes. 26. Vordingborg Kommune bakker op om campus. 27. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland foreslår, at sætte fokus på de voksne ikkefaglærte. 28. RUC foreslår, at der bør tænkes mere på hvilken rolle de regionale uddannelsesinstitutioner, skal spille. Foreslår, at der på side 7 RUS indføjes, at der skal arbejdes for at få flere højtuddannede ind i virksomhederne i regionen. 29. IDA peger på, at uddannelsesinstitutionerne skal have bedre ressourcer til at udvikle efteruddannelsestilbud. Ad 27) Der er nogle høringssvar, der peger på, at der skal være mere fokus på efter- og videreuddannelse, især af de svageste på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at det er tilstrækkeligt omfang er beskrevet i både den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen. Ad 28) Højtuddannede i virksomheder indarbejdes i den regionale udviklingsstrategi side 7. Ad 29 og 30) Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har igangsat en ambitiøs satsning kaldet Kompetenceparat 2020 med det formål at hæve 4

5 30. IDA nævner, at uddannelsesmiljøer med en stærk erhvervsprofil bør styrkes. kompetenceniveauet i regionen frem mod Som led i Kompetenceparat 2020 vil der blive sat fokus på livslang læring i bogstaveligste forstand, dvs. fra vuggestue/børnehave til efter- og videreuddannelse. Som en del af indsatsen under Kompetenceparat 2020 vil der blive arbejdet ekstraordinært med efter- og videreuddannelse. Det vil ske i regi af regionens to VEU-centre. I dialog med VEU-centrene har vi udvalgt fire særlige indsatsområder indenfor efter- og videreuddannelse: - Øget brug af mobil undervisning og lignende. - Indarbejde innovation og iværksætteri i AMUuddannelser - Øget fokus på det internationale element/internationale kompetencer - Kobling af erhvervsuddannelser, VEU og folkeoplysningssektoren. Også Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan beskæftiger sig med uddannelse og kompetence. Her lægges der særligt vægt på udviklingen af uddannelsesmiljøer med stærk tilknytning til erhvervet, herunder især de potentielle vækstområder: sundhed & velfærd, samt klima, energi og miljø. 31. Holbæk og Vordingborg Kommune peger på vigtigheden af kort vej mellem hjem og uddannelse. Ad 31) Regionen har arbejdet med at bruge E-læring for at gøre afstanden mellem hjem og uddannelse kortere. Der tilføjes en sætning i den regionale udviklingsstrategi om E-læring. Tema: Region Sjælland som bindeled Høringssvarene afspejler samlet set tilfredshed med, at der i strategien er lagt op til et fokus på infrastruktur. I forhold til Femern Bælt-forbindelsen pointeres det, at højhastighedstog, tog og vejtrafiktilslutning er af væsentlig betydning. Samtidig også positive tilkendegivelser om at fortsætte samarbejdet i STRING, herunder arbejdet med en bæredygtig transportkorridor. Internationale forbindelser 32. Der mangler fokus på betydningen for udviklingen af regionen af den europæiske trafikkorridor via Gedser - Rostock (bl.a. Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Østdansk Turisme). Ad 32) Regionen har fokus på både Femern og Gedser - Rostock forbindelsen. Den regionale fokus på Gedser Rostock ses helt konkret igennem drift af den regionale busforbindelse 740 til Gedser Færge. Region Sjælland deltager i Scandria projektet, som har fokus på udviklingen af Gedser - Rostock forbindelsen. Se administrationens eget forslag til ændring af målsætning 8, der vil tilgodese forslaget. 33. Der bør tages tydeligere ansvar for at fjerne hindringer, der fremmer integrationsprocessen (Malmø Stad og Region Skåne) Ad 33) Region Sjælland sætter i øjeblikket i regi af Femern Bælt Komiteen, større fokus på, hvordan grænsehindringer over Femern kan reduceres. Arbejdet med at fremme integrationsprocessen mellem Sverige og Danmark varetages igennem Øresundskomiteen, som Region Sjælland også er en del af. Målsætning 10 handler om at styrke integrationen mellem de grænsenære regioner. Der er således i strategien sat fokus på integration. Der tilføjes ikke yderligere tekst i forslagene. 5

6 Infrastruktur 34. Lolland Kommune peger på, at der børe være fokus på videreudvikling af rute 9 fra Maribo til Tårs for at sikre forbindelse fra det sydlige DK til Tyskland. Opretholdelse af færgeforbindelser til småøerne er centralt. Opgradering af Lolland Falster Airport bør fremhæves som et infrastrukturelt aktiv for regionen. 35. Vordingborg Kommune ønsker tydeliggjort, at vi ikke bare udnytter, men også bidrager til at understøtte Kastrup Lufthavn som internationalt transportknudepunkt. 36. Roskilde Byråd peger på, at den fremtidige forbindelse over Kattegat bør nævnes (undtagen enhedslisten og dansk folkeparti). Der skal arbejdes for højhastighedstog Århus København. Der skal lige ledes arbejdes for fortsat udvikling af Roskilde Lufthavn. 37. Guldborgsund Kommune peger på omfartsvejen omkring Nykøbing F fase Køge Kommune peger på behovet for fælles indsats omkring de store infrastrukturprojekter (Kbh. - Ringsted, Femern, udvidelse af Køge bugt motorvejen, motorvejsrampe ved Vemmedrup og Ring 5). Ad 34) Region Sjælland rummer en lang række infrastrukturelle knudepunkter som stationer, havne og terminaler. Her til kommer flere flyvepladser og lufthavne. Det er regionens synspunkt, at Lolland Falster Airport på linje med en række andre trafikale knudepunkter medvirker til regionens vækst og udvikling. Region Sjælland vurderer samtidigt overordnet, at adgangen til og udviklingen af Københavns Lufthavn i Kastrup er af meget væsentlig betydning for regionens udvikling. Ad 35) Teksten ændres til, at vi bidrager til at understøtte Kastrup Lufthavn som internationalt transportknudepunkt. Ad 36 40) Regionen noterer de konkrete ønsker til infrastrukturforbedringer. Der er igangsat en fælles regional-kommunal proces, der skal afklare mulighederne for en fast Kattegat forbindelse, en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse, en ny ringforbindelse uden om København samt en opkobling på det europæiske højhastighedstognet i den fælles regionale interessevaretagelse på transportområdet. Der afholdes KKR/KKU møde om dette 8. nov I Regionsrådets budgetaftalen for 2012 er aftalt, at Kattegat forbindelsen søges prioriteret. 39. Ringsted Kommune peger på, at vejforbindelsen Holbæk-Ringsted-Haslev skal forbedres samt etablering af forbindelse mellem Syd- og Vestmotorvejen for at bidrage til vækst og udvikling. 40. Stevns Kommune peger på at der for Stevnstrafikken er det særligt udfordringerne med at komme igennem Køge frem til motorvejen. 41. Solrød Kommune ønsker, at Fingerplan 2007s transportkorridor bliver flyttet ud af kommunen. Ad 41) Synspunkt er noteret. 42. Malmø Stad: Kapacitetsproblemer på Øresundsbron 43. Region Skåne foreslår, at Region Sjælland skal analysere, hvilken effekt en HH-forbindelse kan få for regionen. Ad 42) Region Sjælland er opmærksom på mulige fremtidige kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. Regionen har blandt andet sammen med Malmø Stad arbejdet med dette i IBU- projektet. Medfører ingen tekstmæssige Ad 43) En mulig HH-forbindelsen er blevet analyseret nøje i forbindelse med IBU-projektet. Det vurderes løbende, om det er nødvendigt med supplerende undersøgelse. Medfører ingen tekstmæssige 6

7 44. RUC foreslår analyse af mobilitetsmønstre (nationale, internationale, regional pendling). 45. Bedre mobilt bredbånd er en forudsætning for erhvervsudvikling. (Guldborgsund Kommune og ØDT). 46. Roskilde Kommune: Mere fokus på København som vækstdriver for regionen. Udnytte og optimere synergien mellem de to regioner. 47. Lolland Kommune: Både naboskabet til Hovedstaden og til de tyske metropoler er relevant. Sammenhængende interreg programmer 48. Østdansk Turisme foreslår, at Region Sjælland arbejder for, at Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig Holstein samles i det kommende Interregprogram, så det er muligt at arbejde med udviklingsprojekter i begge områder i fællesskab. Offentlig trafik 49. Østdansk Turisme ønsker at regionen arbejder for, at det bliver nemmere og billigere at krydse Femern Bælt. Ad 44) De regionale pendlingsmønstre blev analyseret i forbindelse med oprettelsen af R-nettet. Pendlingen over Øresund analyseres i forbindelse med Tendens Øresund. Pendlingen til og fra Hovedstadsregionen overvåges jævnligt, da det har en stor betydning på udviklingen i Region Sjælland. En analyse af mobiliteten over Femern Bælt kan dog være relevant ligesom mobiliteten over Storebælt/Kattegat kan overvejes som en handling i forbindelse med analyser omkring en fast Kattegatforbindelse. En bredere undersøgelse og tilgang til mobiliteten i regionen kan være interessant og regionen noterer RUCs forslag og dets kompetencer på området. Ad 45) Region Sjælland er opmærksom på vigtigheden af udbredelsen af mobilt bredbånds betydning for udviklingen. Ad 46-47) I strategien er der lagt stor vægt på regionens centrale placering i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo. Administrationen foreslår, at Berlin også kommer til at fremgå af målsætning 9. Det vurderes, at strategien balancerer med hensyn til de nævnte metropolers betydning for udviklingen af regionen. Der ændres derfor ikke i teksten. Ad 48) I den kommende strukturfondsperiode lægger EU op til en større mulighed for samarbejde og fleksibilitet på tværs af de forskellige programmer. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at tilføje dette til forslagene. Ad 49) Det er vigtigt for at udnytte den kommende Femern Bælt forbindelse, at det gøres nemt og billigt at krydse bæltet, og at trafikbetjeningen på begge sider bindes sammen på en enkel og tilgængelig måde. Regionen arbejder på flere områder med problemstillingen og som et lille men konkret eksempel kan nævnes billetten Easyway-ticket. Her er det muligt at købe en billet til turen fra Nykøbing Falster med den regionale bus 740 og med Scandlines færge til Rostock, og her benytte byens kollektive trafik. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige 50. MOVIA vil gerne have en tydeligere henvisning til R-nettet. Ad 50 og 51) Det foreslås, at R-nettet nævnes i RUS faktaboks side Vordingborg Kommune savner fokus på regionens eget bidrag til et sammenhængende kollektivt trafiksystem i form af bedre R-net. 7

8 52. Stevns Kommune ønsker fokus på, at Østbanen kobles op på Køge Nord. 53. Stevns Kommune ønsker, at Region Sjælland arbejder for, at hele Sjælland bliver ét takstområde, hvis ikke rejsekortet snart gør dette overflødigt. Ad 52) Regionen har blandt andet i høringssvar til København Ringsted projektet være inde på lignende overvejelser ligesom der arbejdes med den fremtidige udvikling af de regionale lokalbaner. Trafikeringen af Køge Nord og den kommende trafikbetjening af Sjælland skal drøftes med staten frem mod færdiggørelse af København-Ringsted og Femern forbindelsen. Regionen vil være aktiv i denne forbindelse. Administrationen foreslår, at der i den regionale udviklingsstrategi tilføjes, at der skal arbejdes for en bedre sammenhængende kollektiv trafik særligt med fokus på at forbedre mulighederne for at skifte mellem de forskellige kollektive trafikmidler. Ad 53) Regionen er meget opmærksom på problemstillingen med flere takstområder på Sjælland. Indførelsen af Rejsekort er et første stort skridt i retningen af at løse problemstillingen i forhold til de dagligdagsproblemer kunderne oplever. Der skal dog efterfølgende arbejdes med at få harmoniseret takster og rejseregler. Regionen arbejder med problemstillingen bl.a. gennem regionens bestyrelsesarbejde i MOVIA. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige 54. Vordingborg Kommune ønsker hurtigbusser fra den østlige del af Sydsjælland til København. Ad 54) Region Sjælland har sammen med MOVIA undersøgt muligheden for at etablere direkte busser fra Sjælland mod København og Hovedstadsområdet. Passagergrundlaget viste sig ikke at være tilstrækkeligt og dermed ville sådanne ruter kræve betydelige tilskud. Trafikbetjeningen af Sydsjælland vil blive ændret med opgraderingen af Sydbanen i forbindelse med København-Ringsted projektet og Femern Bælt. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Administrationens forslag til præciseringer den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen A Målsætning 1 Nuværende tekst: Den årlige realvækst i bruttonationalproduktet pr. indbygger skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Administrationen foreslår, at effektmålet for målsætning 1 ændres til: Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i regionen skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner B Målsætning 9 B1. Administrationen foreslår, at der i målsætning 9 tilføjes Berlin således, at der står i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo. B2. Det foreslås endvidere, at sætningen gennem et voksende arbejdsmarkedsopland fjernes. B3. Ordet erhvervsudvikling tilføjes i 8

9 sætningen Regionen indgår aktivt i en række aktiviteter vedrørende infrastruktur, erhvervsudvikling og arbejdskraftens mobilitet C Målsætning 8 Administrationen foreslår, at ordet befolkningen ændres til borgerne. D Handlingsplanen side 6 Administrationen foreslår, at det i handlingsplanen side 6 tilføjes, at aktiviteten også handler om sundhedsinnovation. Teksten ændres til Samarbejde om sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Effektmålene for ovennævnte aktivitet udvides med: Adgangen til risikovillig kapital til gennemførelse af projekter er øget. Muligheden for at modne idéer til innovation kan sælges til kommerciel udnyttelse er styrket. 9

Ændringer i bilaget i forhold til den første politiske behandling er markeret med understregninger.

Ændringer i bilaget i forhold til den første politiske behandling er markeret med understregninger. Brevid 1536456 Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Ændringer i bilaget i forhold til den første politiske behandling er markeret med understregninger. Høringssvarenes

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget.

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget. Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 4600 Køge Dato: 21. maj 2012 Sagsnr.: 3973 Brevid: 1713899 Høringssvar til Køge Kommuneplanstrategi 2011 Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø UDKAST Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse 2013. Region Sjælland bemærkede

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Greve Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Dato: Udkast Høringssvar til Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland UDKAST Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland 1. Formål I forbindelse med udarbejdelsen af den nyligt vedtagne regionale udviklingsstrategi 2012-2015 blev Det regionale Billede udarbejdet.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Sundhedsaftaler 1 Sundhedsaftale En Sundhedsaftale 20 mio.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland overvejelser til drøftelse

Fremtidens Region Sjælland overvejelser til drøftelse Fremtidens Region Sjælland overvejelser til drøftelse Formål Region Sjælland har i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi mulighed for at styrke en positiv udvikling

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Nedenfor gives en gennemgang af særlige fokusområder, som udvalget har beskæftiget sig med

Nedenfor gives en gennemgang af særlige fokusområder, som udvalget har beskæftiget sig med Afrapportering fra Miljø, energi og udviklingsudvalgets arbejde i 2012-2013 Miljø, energi og udviklingsudvalgets opgave er at være rådgivende, politikforberedende og debatskabende inden for miljø-, energi-

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Udkast. Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk

Udkast. Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde 2 4300 Holbæk Udkast Høringssvar til Forslag til Holbæk Kommuneplan 2013 Region Sjælland har modtaget Forslag til Holbæk Kommuneplan 2013 i høring og har

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere