Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser"

Transkript

1 Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi Brevid Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi Generelle bemærkninger Mange af høringssvarerne kvitterer for, at det er en god og velformuleret strategi. Nogle af svarene peger på, at der bør være mere fokus på, hvordan strategien kan omsættes til handling, samt hvordan regionens aktører og borgere kan være med til at implementere strategien. 1. Greve og Roskilde Kommuner ønsker, at det bliver tydeligere, hvordan ord omsættes til handling. Tydeliggørelse af samspillet med de regionale aktører omkring implementering af handlingerne. 2. Vækstforum Sjælland ønsker fortsat fokus på synlighed og effekt i en fokuseret vedvarende indsats. ad 1) Metoderne, der anvendes ved implementeringen beskrives nærmere i det regionale billede og på regionens hjemmeside. Administrationen foreslår, at der tilføjes et afsnit om implementering i det regionale billede. ad 2) Hensigten med at opstille målsætninger og indikatorer er medvirkende til at sætte yderligere fokus på effekt og synlighed. Det samme gør sig gældende med de opstillede effektmål for aktiviteterne i handlingsplanen. Der arbejdes løbende med synlighed af indsatserne, der er forbundet med den regionale udviklingsstrategi, erhvervsudviklingsstrategien og Lokal Agenda21 strategien samt den øvrige indsats. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige 3. Roskilde Kommune bemærker, at der er behov for fokus på de investeringer, der giver værditilvækst. Der skal være fokus på eksekvering frem for udarbejdelse af strategier og planer. 4. Vordingborg Kommune ser gerne, at der ikke blot står (side 11) at vi er gode til at samarbejde. Der bør stå, at vi har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem kommunerne og regionen og mellem offentlige og private virksomheder og videns-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. 5. DN Sorø er uenige i afsnittet om vækstbegrebet og velstandsforøgelse, da det ikke hænger sammen med global bæredygtighed. Savner andre målestokke end materiel velstand 6. DN Sorø mangler beskrivelse af, hvordan borgerne involveres i de forskellige projekter. ad 3) Regionsrådet er enige i, at der skal være fokus på gennemførselen af handlingerne. ad 4) Det foreslås, at formuleringen ændres til at vi har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem kommunerne og regionen. ad 5) Det fremgår af visionen på side 8 at, udvikling sker på et bæredygtigt grundlag. Bæredygtig udvikling er på den måde et fundament for arbejdet med den regionale udvikling. Bemærkninger opfattes som tilgodeset igennem visionen og medfører ingen tekstmæssige ad 6) Borgerinvolvering sker primært igennem samarbejde med relevante aktører. I LA21 strategien er der fokus på facilitering af borgerrettede aktiviteter. 1

2 Visionen for den regionale udvikling Der er generelt opbakning til den foreslåede vision. Ingen De ti målsætninger Der er generelt opbakning til de ti målsætninger. En række af høringssvarerne forholder sig de enkelte målsætninger. På baggrund af høringssvarerne foreslås der enkelte uddybninger af målsætningerne. Målsætning 1 Ingen bemærkninger i høringssvarerne. Målsætning 2 7. Guldborgsund Kommune: Ændre målsætning således, at det er 30 % af energiforbruget, der dækkes af vedvarende energi i Målsætning 3 Overordnet er der tilslutning til målsætningerne. Målsætning 4 8. Zealand Business Connection foreslår fokusering i målsætning 4, så der sker en satsning på vikinger og middelalder i stedet for at ville det hele. 9. Zealand Business Connection foreslår at skrive fødevarer ind i målsætningerne Målsætning 5 Overordnet er der tilslutning til målsætningerne. Målsætning Slagelse Kommune foreslår, at der formuleres en ny målsætning om, at der skal sikres et udvidet udbytte af de massive anlægsinvesteringer på sygehusområdet. Slagelse Kommune foreslår, at det præciseres i en målsætning, at der skal skabes bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører. Målsætning Mangel på test- og udviklingsmuligheder inden for økologi, sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser (IDA) Målsætning 8 Målsætning 9 Målsætning 10 Se administrationens eget forslag til ændring af indikator for målsætning 1 (se sidste side i bilaget). ad 7) Kommunerne og regionen har i fællesskab i den regionale klimastrategi besluttet, at arbejde for mindst at opfylde EU's klimamål på 20 % vedvarende energi i Et nyt mål på området vil kræve enighed på området. Det foreslås, at målsætningerne for vedvarende energi og reduktion af CO2-udslip drøftes med kommunerne i fællesskab inden en evt. ændring af målsætningen omkring vedvarende energi. Det kan ske i forbindelse med behandling af en eventuel revision af den eksisterende fælles regional klimastrategi. Ingen ad 8 og 9) Yderligere fokusering på vikinger og middelalder kan ske gennem de konkrete handlinger. Vækstforums turismestrategi sætter fokus på fødevarer og kulturhistorie. Under det kulturhistoriske tema har Østdansk Turisme i første omgang prioriteret at arbejde med vikinger og middelalder. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige ændringer Ingen ad 10) Det foreslås, at målsætning 6 udvides med en tekst, om, at der skal sikres et udvidet udbytte af anlægsinvesteringer. Der skal arbejdes for et styrket offentligt - privat samarbejde. ad 11) Det foreslås, at ordet tiltrække ændres til fremme og etablere. Der er ingen bemærkninger i høringssvarerne, der medfører tekstmæssige Se sidste side for administrationens eget forslag til ændring. Se sidste side for administrationens egne forslag til Der er ingen bemærkninger, der medfører tekstmæssige 2

3 Tema: Talent, ildhu og nytænkning Generelt afspejler høringssvarene en tilfredshed med, at strategien giver plads til innovativ nytænkning. Flere af høringssvarene kvitterer for samarbejdet med regionen i forhold til etablering af nye samarbejder. 12. IDA ønsker, at der sikres adgang til effektive og overskuelige innovationsmiljøer. Støtte til at få flere højt uddannede ud i virksomhederne (videnspilotordning). 13. IDA peger på, at velfærds- og sundhedsteknologier kan give et nyt eksporteventyr, hvis, som minimum, de sjællandske offentlige instanser spiller sammen. Det overrasker IDA, at samspillet mellem regionens hospitalsvæsen, virksomheder og borgere inden for sundheds- og velfærdsteknologi ikke fylder mere. Foreslår derfor, at der arbejdes med: - national videnbank for velfærdsteknologi - risikovillig kapital - Eksportfremmenetværk - Testhuse som ægte living labs. Ad 12) Regionen vil gerne arbejde for, at der er adgang til effektive innovationsmiljøer. Det sker blandt andet gennem Vækstforums samarbejdskontrakter som styrker brugen af innovationsmiljøer. Det vurderes, at strategien i sin nuværende form rummer dette aspekt. Bemærkningen medfører ingen tekstmæssige Ad 13) Strategien beskriver særligt på side 12 samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder. Det vurderes, at strategien giver rammen for at fremme dette samarbejde, som regionen er enige med IDA i er helt centralt. Regionen har d.31. okt netop fremlagt et udkast til en politik for offentligt - privat samarbejde for at fremme dette. Regionen har etableret et Sundhedsinnovationscenter på Næstved Sygehus. Tema: Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Samlet set, er der tilfredshed i høringssvarerne med, at der bygges videre på de styrkepositioner der er udpeget i erhvervsudviklingsstrategien. Samtidig er der også tilfredshed med, at natur indgår som styrkeposition. 14. Slagelse Kommune: Regionens fødevarekammer består ikke kun af landbaserede muligheder, men også af søbaserede muligheder. 15. Slagelse Kommune mener, at etnisk Erhvervsfremme bør indgå i strategien. 16. Stevns Kommune: Inden for turisme ønskes fokus på markedsføring frem for produktudvikling. Det bør være ligevægtigt. 17. Vordingborg Kommune: Vordingborgs styrkeposition inden for vidensarbejdspladser inden for psykiatri og pædagogik bør nævnes. 18. Vordingborg Kommune: Ønsker, at de bosætnings- og turistmæssige potentialer (side 14-15), der er i de maritime miljøer og kystlandskaber, fremhæves tydeligere i HP. 19. RUC peger på, at den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen flere gange omtaler erhvervsmæssige brancher, der karakteriseres som vækstområder uden nærmere henvisning, hvori det egentlige potentiale er for Ad 14) Det indarbejdes i den regionale udviklingsstrategi, at der også er basis for at arbejde med udvikling af marine fødevare. Ad 15) Etnisk Erhvervsfremme indarbejdes ikke i teksten. Ad 16) Regionsrådet anerkender, at markedsføring er nødvendig. Gennem lovgivningen er det fastlagt, at regionerne og kommunerne skal varetage udviklingen på turismeområdet. Dette afspejles i Vækstforums turismestrategi. Bemærkningen medfører ingen tekst Ad 17) Regionsrådet anerkender den viden, som gennem mange år er oparbejdet i Vordingborg. Det foreslås, at det nævnes i det regionale billede. Ad 18) De bosætningsmæssige potentialer tilføjes på side 14 i den regionale udviklingsstrategi. Ad 19) Baggrunden findes i analysen En ny strategivej for Region Sjælland med et tilhørende bilagsbind. Den kan ses på regionens hjemmeside v/sider/default.aspx. Analysen danner grundlaget 3

4 Region Sjælland inden for de enkelte styrkepositioner, som nævnes. 20. IDA foreslår, at det i 2015 er 60 % af de kommunale og regionale offentlige indkøb, der tager grønne hensyn (i dag er det 47 %). 21. Yderligere fokus på regionens grønne infrastruktur og rekreative potentiale, herunder regionale naturparker og nationalparker (Friluftsrådet og ØDT) 22. Kulturhistorien bør afspejles tydeligere i RUS. (ØDT) for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Ad 20) Region Sjælland har i sin indkøbspolitik fra 2007 et princip om, at Region Sjælland lægger vægt på at mindske miljøbelastningen gennem sine indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. I en kommende revision af indkøbspolitikken vil der fortsat være fokus på dette. Region Sjælland er repræsenteret i de fællesoffentlige indsatser, der fremmer miljørigtige grønne indkøb i Danmark". Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Ad 21) De rekreative potentialer nævnes i handlingsplanen side 11, Det rekreative potentiale er en del af den attraktive region. Det rekreative potentiale tydeliggøres i den regionale udviklingsstrategi. Ad 22) Kultur nævnes allerede i målsætning 4. Administrationen foreslår, at kulturhistorie bliver nævnt i den regionale udviklingsstrategi på side 15. Tema: Kompetenceløft på alle niveauer Høringssvarene afspejler samlet set en tilfredshed med at uddannelses- og kompetenceløft er udpeget som et centralt område i strategien. Der er mange positive tilkendegivelser om samarbejde om kompetenceløft og opkvalificering i regi af Kompetenceparat Faxe Kommune nævner campus for ungdomsuddannelser. 24. Næstved Kommune peger på mulighederne for campusdannelse i Næstved. Har forventning om, at regionen støtter etableringen af mulighederne for nye efter- og videruddannelsestilbud. Ad 23-26) Regionen arbejder generelt for at fremme campusdannelse i regionen. Campusdannelse nævnes i forslaget til handlingsplanen. 25. Roskilde Kommune. Campus Roskilde ved RUC bør nævnes. 26. Vordingborg Kommune bakker op om campus. 27. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland foreslår, at sætte fokus på de voksne ikkefaglærte. 28. RUC foreslår, at der bør tænkes mere på hvilken rolle de regionale uddannelsesinstitutioner, skal spille. Foreslår, at der på side 7 RUS indføjes, at der skal arbejdes for at få flere højtuddannede ind i virksomhederne i regionen. 29. IDA peger på, at uddannelsesinstitutionerne skal have bedre ressourcer til at udvikle efteruddannelsestilbud. Ad 27) Der er nogle høringssvar, der peger på, at der skal være mere fokus på efter- og videreuddannelse, især af de svageste på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at det er tilstrækkeligt omfang er beskrevet i både den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen. Ad 28) Højtuddannede i virksomheder indarbejdes i den regionale udviklingsstrategi side 7. Ad 29 og 30) Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har igangsat en ambitiøs satsning kaldet Kompetenceparat 2020 med det formål at hæve 4

5 30. IDA nævner, at uddannelsesmiljøer med en stærk erhvervsprofil bør styrkes. kompetenceniveauet i regionen frem mod Som led i Kompetenceparat 2020 vil der blive sat fokus på livslang læring i bogstaveligste forstand, dvs. fra vuggestue/børnehave til efter- og videreuddannelse. Som en del af indsatsen under Kompetenceparat 2020 vil der blive arbejdet ekstraordinært med efter- og videreuddannelse. Det vil ske i regi af regionens to VEU-centre. I dialog med VEU-centrene har vi udvalgt fire særlige indsatsområder indenfor efter- og videreuddannelse: - Øget brug af mobil undervisning og lignende. - Indarbejde innovation og iværksætteri i AMUuddannelser - Øget fokus på det internationale element/internationale kompetencer - Kobling af erhvervsuddannelser, VEU og folkeoplysningssektoren. Også Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan beskæftiger sig med uddannelse og kompetence. Her lægges der særligt vægt på udviklingen af uddannelsesmiljøer med stærk tilknytning til erhvervet, herunder især de potentielle vækstområder: sundhed & velfærd, samt klima, energi og miljø. 31. Holbæk og Vordingborg Kommune peger på vigtigheden af kort vej mellem hjem og uddannelse. Ad 31) Regionen har arbejdet med at bruge E-læring for at gøre afstanden mellem hjem og uddannelse kortere. Der tilføjes en sætning i den regionale udviklingsstrategi om E-læring. Tema: Region Sjælland som bindeled Høringssvarene afspejler samlet set tilfredshed med, at der i strategien er lagt op til et fokus på infrastruktur. I forhold til Femern Bælt-forbindelsen pointeres det, at højhastighedstog, tog og vejtrafiktilslutning er af væsentlig betydning. Samtidig også positive tilkendegivelser om at fortsætte samarbejdet i STRING, herunder arbejdet med en bæredygtig transportkorridor. Internationale forbindelser 32. Der mangler fokus på betydningen for udviklingen af regionen af den europæiske trafikkorridor via Gedser - Rostock (bl.a. Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Østdansk Turisme). Ad 32) Regionen har fokus på både Femern og Gedser - Rostock forbindelsen. Den regionale fokus på Gedser Rostock ses helt konkret igennem drift af den regionale busforbindelse 740 til Gedser Færge. Region Sjælland deltager i Scandria projektet, som har fokus på udviklingen af Gedser - Rostock forbindelsen. Se administrationens eget forslag til ændring af målsætning 8, der vil tilgodese forslaget. 33. Der bør tages tydeligere ansvar for at fjerne hindringer, der fremmer integrationsprocessen (Malmø Stad og Region Skåne) Ad 33) Region Sjælland sætter i øjeblikket i regi af Femern Bælt Komiteen, større fokus på, hvordan grænsehindringer over Femern kan reduceres. Arbejdet med at fremme integrationsprocessen mellem Sverige og Danmark varetages igennem Øresundskomiteen, som Region Sjælland også er en del af. Målsætning 10 handler om at styrke integrationen mellem de grænsenære regioner. Der er således i strategien sat fokus på integration. Der tilføjes ikke yderligere tekst i forslagene. 5

6 Infrastruktur 34. Lolland Kommune peger på, at der børe være fokus på videreudvikling af rute 9 fra Maribo til Tårs for at sikre forbindelse fra det sydlige DK til Tyskland. Opretholdelse af færgeforbindelser til småøerne er centralt. Opgradering af Lolland Falster Airport bør fremhæves som et infrastrukturelt aktiv for regionen. 35. Vordingborg Kommune ønsker tydeliggjort, at vi ikke bare udnytter, men også bidrager til at understøtte Kastrup Lufthavn som internationalt transportknudepunkt. 36. Roskilde Byråd peger på, at den fremtidige forbindelse over Kattegat bør nævnes (undtagen enhedslisten og dansk folkeparti). Der skal arbejdes for højhastighedstog Århus København. Der skal lige ledes arbejdes for fortsat udvikling af Roskilde Lufthavn. 37. Guldborgsund Kommune peger på omfartsvejen omkring Nykøbing F fase Køge Kommune peger på behovet for fælles indsats omkring de store infrastrukturprojekter (Kbh. - Ringsted, Femern, udvidelse af Køge bugt motorvejen, motorvejsrampe ved Vemmedrup og Ring 5). Ad 34) Region Sjælland rummer en lang række infrastrukturelle knudepunkter som stationer, havne og terminaler. Her til kommer flere flyvepladser og lufthavne. Det er regionens synspunkt, at Lolland Falster Airport på linje med en række andre trafikale knudepunkter medvirker til regionens vækst og udvikling. Region Sjælland vurderer samtidigt overordnet, at adgangen til og udviklingen af Københavns Lufthavn i Kastrup er af meget væsentlig betydning for regionens udvikling. Ad 35) Teksten ændres til, at vi bidrager til at understøtte Kastrup Lufthavn som internationalt transportknudepunkt. Ad 36 40) Regionen noterer de konkrete ønsker til infrastrukturforbedringer. Der er igangsat en fælles regional-kommunal proces, der skal afklare mulighederne for en fast Kattegat forbindelse, en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse, en ny ringforbindelse uden om København samt en opkobling på det europæiske højhastighedstognet i den fælles regionale interessevaretagelse på transportområdet. Der afholdes KKR/KKU møde om dette 8. nov I Regionsrådets budgetaftalen for 2012 er aftalt, at Kattegat forbindelsen søges prioriteret. 39. Ringsted Kommune peger på, at vejforbindelsen Holbæk-Ringsted-Haslev skal forbedres samt etablering af forbindelse mellem Syd- og Vestmotorvejen for at bidrage til vækst og udvikling. 40. Stevns Kommune peger på at der for Stevnstrafikken er det særligt udfordringerne med at komme igennem Køge frem til motorvejen. 41. Solrød Kommune ønsker, at Fingerplan 2007s transportkorridor bliver flyttet ud af kommunen. Ad 41) Synspunkt er noteret. 42. Malmø Stad: Kapacitetsproblemer på Øresundsbron 43. Region Skåne foreslår, at Region Sjælland skal analysere, hvilken effekt en HH-forbindelse kan få for regionen. Ad 42) Region Sjælland er opmærksom på mulige fremtidige kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. Regionen har blandt andet sammen med Malmø Stad arbejdet med dette i IBU- projektet. Medfører ingen tekstmæssige Ad 43) En mulig HH-forbindelsen er blevet analyseret nøje i forbindelse med IBU-projektet. Det vurderes løbende, om det er nødvendigt med supplerende undersøgelse. Medfører ingen tekstmæssige 6

7 44. RUC foreslår analyse af mobilitetsmønstre (nationale, internationale, regional pendling). 45. Bedre mobilt bredbånd er en forudsætning for erhvervsudvikling. (Guldborgsund Kommune og ØDT). 46. Roskilde Kommune: Mere fokus på København som vækstdriver for regionen. Udnytte og optimere synergien mellem de to regioner. 47. Lolland Kommune: Både naboskabet til Hovedstaden og til de tyske metropoler er relevant. Sammenhængende interreg programmer 48. Østdansk Turisme foreslår, at Region Sjælland arbejder for, at Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig Holstein samles i det kommende Interregprogram, så det er muligt at arbejde med udviklingsprojekter i begge områder i fællesskab. Offentlig trafik 49. Østdansk Turisme ønsker at regionen arbejder for, at det bliver nemmere og billigere at krydse Femern Bælt. Ad 44) De regionale pendlingsmønstre blev analyseret i forbindelse med oprettelsen af R-nettet. Pendlingen over Øresund analyseres i forbindelse med Tendens Øresund. Pendlingen til og fra Hovedstadsregionen overvåges jævnligt, da det har en stor betydning på udviklingen i Region Sjælland. En analyse af mobiliteten over Femern Bælt kan dog være relevant ligesom mobiliteten over Storebælt/Kattegat kan overvejes som en handling i forbindelse med analyser omkring en fast Kattegatforbindelse. En bredere undersøgelse og tilgang til mobiliteten i regionen kan være interessant og regionen noterer RUCs forslag og dets kompetencer på området. Ad 45) Region Sjælland er opmærksom på vigtigheden af udbredelsen af mobilt bredbånds betydning for udviklingen. Ad 46-47) I strategien er der lagt stor vægt på regionens centrale placering i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo. Administrationen foreslår, at Berlin også kommer til at fremgå af målsætning 9. Det vurderes, at strategien balancerer med hensyn til de nævnte metropolers betydning for udviklingen af regionen. Der ændres derfor ikke i teksten. Ad 48) I den kommende strukturfondsperiode lægger EU op til en større mulighed for samarbejde og fleksibilitet på tværs af de forskellige programmer. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at tilføje dette til forslagene. Ad 49) Det er vigtigt for at udnytte den kommende Femern Bælt forbindelse, at det gøres nemt og billigt at krydse bæltet, og at trafikbetjeningen på begge sider bindes sammen på en enkel og tilgængelig måde. Regionen arbejder på flere områder med problemstillingen og som et lille men konkret eksempel kan nævnes billetten Easyway-ticket. Her er det muligt at købe en billet til turen fra Nykøbing Falster med den regionale bus 740 og med Scandlines færge til Rostock, og her benytte byens kollektive trafik. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige 50. MOVIA vil gerne have en tydeligere henvisning til R-nettet. Ad 50 og 51) Det foreslås, at R-nettet nævnes i RUS faktaboks side Vordingborg Kommune savner fokus på regionens eget bidrag til et sammenhængende kollektivt trafiksystem i form af bedre R-net. 7

8 52. Stevns Kommune ønsker fokus på, at Østbanen kobles op på Køge Nord. 53. Stevns Kommune ønsker, at Region Sjælland arbejder for, at hele Sjælland bliver ét takstområde, hvis ikke rejsekortet snart gør dette overflødigt. Ad 52) Regionen har blandt andet i høringssvar til København Ringsted projektet være inde på lignende overvejelser ligesom der arbejdes med den fremtidige udvikling af de regionale lokalbaner. Trafikeringen af Køge Nord og den kommende trafikbetjening af Sjælland skal drøftes med staten frem mod færdiggørelse af København-Ringsted og Femern forbindelsen. Regionen vil være aktiv i denne forbindelse. Administrationen foreslår, at der i den regionale udviklingsstrategi tilføjes, at der skal arbejdes for en bedre sammenhængende kollektiv trafik særligt med fokus på at forbedre mulighederne for at skifte mellem de forskellige kollektive trafikmidler. Ad 53) Regionen er meget opmærksom på problemstillingen med flere takstområder på Sjælland. Indførelsen af Rejsekort er et første stort skridt i retningen af at løse problemstillingen i forhold til de dagligdagsproblemer kunderne oplever. Der skal dog efterfølgende arbejdes med at få harmoniseret takster og rejseregler. Regionen arbejder med problemstillingen bl.a. gennem regionens bestyrelsesarbejde i MOVIA. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige 54. Vordingborg Kommune ønsker hurtigbusser fra den østlige del af Sydsjælland til København. Ad 54) Region Sjælland har sammen med MOVIA undersøgt muligheden for at etablere direkte busser fra Sjælland mod København og Hovedstadsområdet. Passagergrundlaget viste sig ikke at være tilstrækkeligt og dermed ville sådanne ruter kræve betydelige tilskud. Trafikbetjeningen af Sydsjælland vil blive ændret med opgraderingen af Sydbanen i forbindelse med København-Ringsted projektet og Femern Bælt. Bemærkningen medfører ikke tekstmæssige Administrationens forslag til præciseringer den regionale udviklingsstrategi og handlingsplanen A Målsætning 1 Nuværende tekst: Den årlige realvækst i bruttonationalproduktet pr. indbygger skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Administrationen foreslår, at effektmålet for målsætning 1 ændres til: Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i regionen skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner B Målsætning 9 B1. Administrationen foreslår, at der i målsætning 9 tilføjes Berlin således, at der står i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo. B2. Det foreslås endvidere, at sætningen gennem et voksende arbejdsmarkedsopland fjernes. B3. Ordet erhvervsudvikling tilføjes i 8

9 sætningen Regionen indgår aktivt i en række aktiviteter vedrørende infrastruktur, erhvervsudvikling og arbejdskraftens mobilitet C Målsætning 8 Administrationen foreslår, at ordet befolkningen ændres til borgerne. D Handlingsplanen side 6 Administrationen foreslår, at det i handlingsplanen side 6 tilføjes, at aktiviteten også handler om sundhedsinnovation. Teksten ændres til Samarbejde om sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Effektmålene for ovennævnte aktivitet udvides med: Adgangen til risikovillig kapital til gennemførelse af projekter er øget. Muligheden for at modne idéer til innovation kan sælges til kommerciel udnyttelse er styrket. 9

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 12 Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser 6 bilag Hospicepladser fordelt på planlægningsområder Planlægningsområde

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere