Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv."

Transkript

1 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516

2

3 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr København 2010

4 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Pris: Kr. 100 pr. bog inkl. moms 2

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... side Udvalgets nedsættelse og kommissorium. side Udvalgets sammensætning. side Betænkningens opbygning og afgrænsning. side Sammenfatning af udvalgets overvejelser side 11 Kapitel 2. Gældende ret vedrørende forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger... side Indledende bemærkninger side Nærmere om straffeloven og forvaltningsloven offentliggørelse af fortrolige oplysninger og tavshedspligt... side Straffelovens 152 og 152 e.. side Fortrolighedskriteriet, forvaltningslovens 27 og grundlæggende principper... side Andre sanktioner end straf for overtrædelse af tavshedspligten.. side Nærmere om fortrolige oplysninger om fysiske personer.. side Tavshedspligten efter forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 3 side Generelt... side Særligt om oplysninger om disciplinære sanktioner.. side Tavshedspligten efter forvaltningslovens 27, stk. 1, nr side Generelt.. side Særligt om oplysninger om strafbare forhold side Persondatalovens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions betydning for adgangen til at offentliggøre oplysninger om fysiske personer side Persondatalovens formål og anvendelsesområde... side Behandling af personoplysninger.. side Grundlæggende principper for behandling af personoplysninger side Materielle behandlingsregler i persondataloven.... side Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.. side Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.. side Særligt om retsinformationssystemer. side Særligt om forholdet til modtagerne af oplysningerne.. side 48 3

6 4.3. Myndighedernes pligter før offentliggørelse side Anmeldelse, udtalelse eller tilladelse... side Oplysningspligt.. side Den registreredes øvrige rettigheder mv.. side Retten til indsigt... side Øvrige relevante bestemmelser.. side Overtrædelse af persondataloven.. side Erstatning.. side Straf mv. side Nærmere om fortrolige oplysninger vedrørende juridiske personer side Sammenfatning om kravet til hjemlen for offentliggørelse mv.... side Litteratur side 65 Kapitel 3. Ordninger med offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv... side Indledning.. side Generelle bemærkninger om offentliggørelse af ikke-anonymiserede oplysninger. side Ordninger med offentliggørelse i ikke-anonymiseret form side Økonomi- og Erhvervsministeriet. side Udenrigsministeriet. side Justitsministeriet. side Forsvarsministeriet. side Klima- og Energiministeriet.. side Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling side Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. side Transportministeriet.. side Kulturministeriet side Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse... side Miljøministeriet side Beskæftigelsesministeriet. side 103 Kapitel 4. Udvalgets overvejelser... side Indledning.. side Overordnede overvejelser side 107 4

7 2.1. Ved eller i henhold til lov... side Er der konkret behov for offentliggørelsesordningen?.. side Afvejning af samfundsmæssige hensyn og oplysningernes karakter... side Behovet for sagsbehandlingsregler... side Overvejelser om, hvilke oplysninger som normalt er af følsom karakter... side Overvejelser om hensyn bag offentliggørelsesordninger... side Overvejelser om krav til sagsbehandlingen... side "Tjekliste" ved indførelse af ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater, afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form... side 122 Bilag.... side 123 Udvalgets brev af 19. marts 2009 til samtlige ministerier... side 123 Statsministeriets høringssvar.. side 126 Økonomi- og Erhvervsministeriets høringssvar. side 127 Udenrigsministeriets høringssvar side 179 Finansministeriets høringssvar side 184 Justitsministeriets høringssvar. side 185 Forsvarsministeriets høringssvar side 212 Skatteministeriets høringssvar side 222 Klima- og Energiministeriets høringssvar.. side 226 Undervisningsministeriets høringssvar... side 243 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings høringssvar... side 244 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høringssvar... side 248 Transportministeriets høringssvar... side 274 Kulturministeriets høringssvar side 277 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses høringssvar.. side 282 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations høringssvar side 287 Kirkeministeriets høringssvar. side 288 Miljøministeriets høringssvar. side 289 Beskæftigelsesministeriets høringssvar.. side 291 Indenrigs- og Socialministeriets høringssvar.. side 298 5

8 6

9 Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalget om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater mv. blev nedsat i januar Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet: 1. I de senere år er det blevet stadig mere udbredt af hensyn til at sikre forbrugeren en relevant og aktuel information i lovgivningen at fastsætte bestemmelser om, at der kan eller skal ske offentliggørelse af bl.a. offentlige myndigheders kontrol- og analyseresultater og afgørelser mv. om personer og/eller virksomheder i identificerbar form. Denne form for offentliggørelse der i stigende grad sker via internettet omfatter i mange tilfælde oplysninger, der ellers ville være fortrolige, herunder oplysninger om f.eks. personer eller virksomheder, der ikke har overholdt regler fastsat i lovgivningen. Som et eksempel på en lovbestemt offentliggørelsesordning kan nævnes Finanstilsynets offentliggørelse på internettet af virksomheder, der har fået en advarsel som følge af bl.a. overtrædelser af reglerne om god skik fastsat i medfør af lov om finansiel virksomhed. Andre eksempler er Erhvervs- og Byggestyrelsens offentliggørelse af bl.a. navnene på bygningssagkyndige, der er blevet tildelt en advarsel eller har fået inddraget beskikkelsen som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter, Fødevarestyrelsens offentliggørelse på internettet af kontrolresultater i forbindelse med fødevarekontrollens tilsyn i detail- og engrosfødevarevirksomheder (den såkaldte smileyordning) og Sundhedsstyrelsens offentliggørelse på internettet af bl.a. navnene på autoriserede sundhedspersoner, der enten er under skærpet tilsyn, har fået påbud eller har fået foretaget ændringer i deres autorisationsforhold. Spørgsmålet om offentliggørelse af offentlige myndigheders afgørelser mv. har også været drøftet i Folketinget i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af, hvilke landbrugsbedrifter der overtræder reglerne for dyrevelfærd (B 73 af 9. januar 2007). 2. Offentlige myndigheders adgang til at offentliggøre resultatet af kontrolbesøg mv. skal som udgangspunkt afgøres efter de almindelige regler om tavshedspligt i forvaltningsloven og straffeloven samt efter reglerne i persondataloven. Tavshedspligtreglerne indebærer bl.a., at det i almindelighed ikke vil være berettiget at offentliggøre oplysninger om, at der f.eks. er indledt eller gennemført en straffesag mod 7

10 en fysisk person, herunder en personligt drevet virksomhed. Hvis oplysninger af den nævnte karakter vedrører et selskab eller anden juridisk person, vil oplysningerne ikke være omfattet af tavshedspligten, medmindre der er tale om oplysninger om drifts- eller forretningsmæssige forhold, der efter deres nærmere indhold må anses for fortrolige. Offentlige myndigheders offentliggørelse på internettet af oplysninger om strafbare forhold vedrørende personer og i det omfang oplysningerne kan henføres til fysiske personer virksomheder vil som udgangspunkt være i strid med persondatalovens 8. I persondatalovens 9, stk. 1, er det samtidig fastsat, at oplysninger omfattet af bl.a. lovens 8 alligevel må behandles, når det sker med henblik på at føre retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning, og behandlingen er nødvendig for førelsen af systemerne. Persondatalovens 9 anvendes i praksis bl.a. i forhold til offentlige myndigheders og nævns offentliggørelse af afgørelser, der er anonymiserede i overensstemmelse med Datatilsynets vilkår herfor, på deres hjemmesider på internettet. Det er som sket ved f.eks. smiley-ordningen nævnt ovenfor muligt at fravige de almindelige regler om tavshedspligt i forvaltningsloven samt straffeloven. Det forudsætter imidlertid, at der ved lov eller regler udstedt i medfør af lov fastsættes særlige regler herom. Gennemførelse af sådanne særlige regler om offentliggørelse må ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 3. I en række tilfælde er det vigtigt, at forbrugerne har mulighed for via internettet at skaffe sig information om offentlige myndigheders kontrolresultater mv. Samtidig er det vigtigt, at sådanne ordninger gennemføres og udformes i overensstemmelse med persondatamæssige hensyn. Der kan derfor være behov for mere principielt at overveje, i hvilke tilfælde hensynet til at sikre forbrugerne en relevant og aktuel information kan begrunde, at der indføres ordninger, som indebærer offentliggørelse på internettet af offentlige myndigheders kontrol- og analyseresultater, afgørelser mv. På denne baggrund har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, der skal gennemgå de regler i lovgivningen, som indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder og nævn mv. kan offentliggøre oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet. Udvalget skal endvidere være opmærksom på eventuelle EU-regler på området. 8

11 I forbindelse hermed skal udvalget overveje, hvilke hensyn der kan begrunde regler af den nævnte karakter, og om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater mv. i givet fald skal ske Udvalgets sammensætning Udvalget har ved betænkningens afgivelse haft følgende sammensætning: Formand: Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand. Øvrige medlemmer: Professor, dr. jur. Peter Blume (repræsentant fra universiteterne) Kontorchef Susan Bramsen (udpeget efter indstilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) Lovråd Jens-Christian Bülow (udpeget af Justitsministeriet) Direktør Janni Christoffersen (udpeget efter indstilling fra Datatilsynet) Underdirektør Susanne Dolberg (udpeget efter indstilling fra Finansrådet) Advokat Carsten Jensen (udpeget efter indstilling fra Advokatrådet) Fuldmægtig Birgitte Buchwald Jørgensen (udpeget efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet) Chefkonsulent Susanne Kofoed (udpeget efter indstilling fra Landbrugsraadet) Retschef Helle Hübertz Krogsøe (udpeget efter indstilling fra Danske Advokater) Chefkonsulent Helle Borg Larsen (udpeget efter indstilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse). Kontorchef Kaj-Henrik Ludolph (udpeget efter indstilling fra Skatteministeriet) Konsulent Ulla Lyk-Jensen (udpeget efter indstilling fra DI) Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen (udpeget efter indstilling fra Dansk Erhverv) Fuldmægtig Krista Risgaard (udpeget efter indstilling fra Økonomi og Erhvervsministeriet) Vicestatsadvokat Eva Rønne (udpeget efter indstilling fra Rigsadvokaten) 9

12 Hvervet som sekretær for udvalget er varetaget af fuldmægtig Christian Hesthaven, Justitsministeriet Betænkningens opbygning og afgrænsning Udvalget skal efter sit kommissorium gennemgå de regler i lovgivningen, som indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder og nævn mv. (forvaltningsmyndigheder) i ikkeanonymiseret form kan offentliggøre oplysninger om fysiske eller juridiske personer i kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet. I forbindelse hermed skal udvalget overveje, hvilke hensyn der kan begrunde regler af den nævnte karakter, og om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater mv. i givet fald skal ske. Udvalget har på denne baggrund set det som sin opgave med afsæt i gældende ret og eksisterende offentliggørelsesordninger at komme med fremadrettede anbefalinger og retningslinjer for indførelsen af eventuelle nye ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personer i lovgivningen. Kapitel 2 indeholder således en redegørelse for gældende ret i forhold til forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personer i almindelighed, mens kapitel 3 på baggrund af en høring af samtlige ministerier indeholder en gennemgang af de allerede etablerede ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form. Udvalgets høringsbrev og de enkelte ministeriers høringssvar er optaget som bilag til betænkningen. Udvalget har på denne baggrund gjort sig nærmere overvejelser om, hvilke hensyn der fremadrettet bør være bærende for sådanne eventuelle nye offentliggørelsesordninger i lovgivningen, og hvilke forhold der i øvrigt bør inddrages i vurderingen af, om sådanne ordninger bør indføres. Udvalget har i den forbindelse udarbejdet retningslinjer herfor, der kan være vejledende for ministeriernes udformning af sådanne eventuelle fremtidige ordninger. Der henvises herom til kapitel 4. Det er hensigten, at disse overvejelser og retningslinjer kan indgå i de enkelte ministeriers lovforberedende arbejde og den lovtekniske vurdering af lovforslag, hvor der overvejes indført nye offentliggørelsesordninger af den omhandlede karakter. 10

13 Udvalget skal i denne forbindelse fastslå, at udvalget ikke har haft til opgave at vurdere eksisterende ordninger af den nævnte karakter, men at udvalgets forslag til retningslinjer selvsagt også vil kunne anvendes ved eventuelle kommende revisioner af sådanne eksisterende ordninger. Det bemærkes desuden, at udvalget ikke har set det som sin opgave at beskæftige sig med ordninger, hvor der i lovgivningen er fastsat pligt for nærmere angivne typer af virksomheder til at offentliggøre oplysninger om virksomhedens forhold, eller med forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af afgørelser mv. vedrørende andre myndigheder. Udvalget har desuden ikke set det som sin opgave at beskæftige sig med ordninger, der vedrører offentlige myndigheders offentliggørelse af oplysninger, som ikke har karakter af kontrolresultater eller afgørelser mv., men derimod for eksempel sammenligninger (benchmarking) eller beskrivelser af virksomheder mv. For så vidt angår udvalgets overvejelser om afgrænsningen af de ordninger, som udvalget skal beskæftige sig med, henvises der i øvrigt til indledning på kapitel Sammenfatning af udvalgets overvejelser Udvalget skal ifølge sit kommissorium overveje, hvilke hensyn der kan begrunde indførelse af nye regler om, at forvaltningsmyndigheder systematisk kan offentliggøre oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form. Udvalget skal endvidere overveje, om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger af denne karakter, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater, afgørelser mv. i givet fald skal ske. Som nævnt i udvalgets kommissorium kan det tænkes, at der under ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form sker offentliggørelse af oplysninger, som kan være fortrolige. De almindelige regler om offentlige myndigheders håndtering af fortrolige oplysninger indebærer, at sådanne oplysninger som udgangspunkt ikke kan offentliggøres. Ordninger med systematisk offentliggørelse af fortrolige oplysninger rejser derfor spørgsmål i forhold til disse almindelige regler. Der kan også i øvrigt efter omstændighederne peges på nogle retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der skal overvejes i forbindelse med sådanne ordninger. 11

14 Det er nævnt i udvalgets kommissorium, at det samtidig i de senere år er blevet stadig mere udbredt af hensyn til at sikre forbrugerne en relevant og aktuel information i lovgivningen at fastsætte bestemmelser om, at der kan etableres offentliggørelsesordninger af den nævnte karakter. Efter udvalgets opfattelse må det antages, at der navnlig efter, at det er blevet teknisk muligt at gøre kontrolresultaterne, afgørelser mv. tilgængelige for den potentielle målgruppe på internettet i mange sammenhænge for myndighederne vil være tale om et effektivt redskab til sikring af, at lovgivningen på et givent område overholdes. Risikoen for at få offentliggjort et negativt kontrolresultat eller en negativ afgørelse vil således i sig selv være en motivation for den enkelte fysiske eller juridiske person til at overholde lovgivningen. Dette må alt andet lige også være væsentligt for de fysiske og juridiske personer, som agerer inden for den pågældende lovgivnings område, og som overholder lovgivningen. De pågældende fysiske og juridiske personer kan derfor også have en interesse i velfungerende offentliggørelsesordninger af den nævnte karakter. Det må på denne baggrund antages, at der også fremover vil kunne opstå situationer, hvor det af hensyn til samfundsmæssige interesser vurderes at være hensigtsmæssigt at etablere ordninger, hvorefter forvaltningsmyndigheder systematisk kan offentliggøre kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form. Udvalget har derfor set det som sin opgave med afsæt i gældende ret som er beskrevet i kapitel 2 at vurdere, hvilke hensyn der fremadrettet kan være relevante for sådanne eventuelle nye ordninger, under hvilke omstændigheder sådanne nye ordninger bør indføres, og hvorledes de retssikkerhedsmæssige spørgsmål i øvrigt kan håndteres. I sidste ende vil spørgsmålet om, hvorvidt en konkret ny offentliggørelsesordning af den omhandlede karakter skal indføres, herefter i almindelighed bero på en politisk vurdering. Med systematisk offentliggørelse forstås i denne forbindelse i betænkningen, at der på et givent område sker offentliggørelse enten af alle afgørelser eller af en flerhed af afgørelser efter nærmere retningslinjer. I modsætning hertil står for eksempel en myndigheds offentliggørelse af oplysninger om en enkelt afgørelse for eksempel på grund af stor forudgående presseomtale af eller politisk interesse for sagen. Udvalget har ikke haft til opgave at forholde sig til situationer af den sidstnævnte karakter. Udvalget har på baggrund af en høring af de enkelte ministerier i kapitel 3 gennemgået de eksisterende ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form. Der er i den forbindelse en meget klar tendens til, at offentliggørelsesordninger af den nævnte karakter uanset at der i forhold til juridiske personer efter 12

15 omstændighederne ville være hjemmel hertil efter gældende ret etableres ved eller i henhold til lov. Den omstændighed, at offentliggørelse af oplysninger om overtrædelse af lovgivningen i almindelighed må betragtes som indgribende for de fysiske eller juridiske personer, det vedrører, taler efter udvalgets opfattelse for, at også fremtidige nye offentliggørelsesordninger etableres ved eller i henhold til lov. Efter udvalgets opfattelse bør lovhjemlen til at etablere ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form i den forbindelse være klar, ligesom det i givet fald bør fremgå af bemærkningerne til en sådan lovbestemmelse, hvordan der med den påtænkte ordning sker eller vil kunne ske fravigelse af persondataloven og de almindelige regler om tavshedspligt. Udvalget anbefaler endvidere sammenfattende, at myndigheder, inden der indføres nye ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikkeanonymiseret form, nærmere overvejer de forhold, som er anført i kapitel 4, pkt Det skal her særligt fremhæves, at der efter udvalgets opfattelse bør foretages en konkret afvejning af hensynet til de fysiske eller juridiske personer, som oplysningerne vedrører, over for de hensyn til samfundsmæssige interesser, der søges varetaget med den pågældende ordning. Denne afvejning bør afspejles i bemærkningerne til det lovforslag, som indeholder hjemmel til, at offentliggørelsesordningen indføres. Det vil i forbindelse med afvejningen have betydning, hvilke typer af oplysninger der kan forventes offentliggjort, herunder om der for eksempel er tale om oplysninger om strafbare forhold eller mulige strafbare forhold eller andre oplysninger, hvis offentliggørelse i øvrigt i almindelighed vil blive betragtet som særligt indgribende. Jo mere følsomme oplysninger, der er tale om, jo mere tungtvejende samfundsmæssige hensyn må der efter udvalgets opfattelse kræves. En offentliggørelsesordning bør således efter udvalgets opfattelse ikke indrettes på en sådan måde, at den er mere indgribende, end formålet det vil sige varetagelsen af de relevante samfundsmæssige interesser tilsiger. Det bemærkes, at vægtningen af de hensyn, som søges varetaget med offentliggørelsesordningen, over for hensynet til de personer, som de oplysninger, der vil kunne blive offentliggjort, vedrører, efter udvalgets opfattelse ikke vil være den samme, når det drejer sig om juridiske personer, som når det drejer sig om fysiske personer. Der skal forenklet udtrykt mere tungtvejende hensyn til, for at der kan ske offentliggørelse af oplysninger om fysiske 13

16 personer. Denne betragtning bygger på, at juridiske personer ikke omfattes af de privatlivsog personlighedshensyn, der er centrale i persondataretten, og at beskyttelsesinteressen i forhold til juridiske personer således i al væsentlighed alene er de økonomiske interesser, der kan lide skade ved, at oplysninger om den pågældende juridiske person offentliggøres og eventuelt anvendes uretmæssigt. Det anførte ændrer imidlertid efter udvalgets opfattelse ikke ved, at for en juridisk person er de økonomiske interesser selvsagt meget væsentlige. En offentliggørelsesordning, som berører en juridisk persons økonomiske interesser, kan i den forstand efter omstændighederne være meget mærkbar. Den ansvarlige myndighed bør således efter udvalgets opfattelse i alle tilfælde også når ordningen alene omfatter oplysninger om juridiske personer nøje overveje, om der foreligger så tilstrækkeligt tungtvejende hensyn til samfundsmæssige interesser, at der er det fornødne proportionale grundlag for at etablere en ordning af den omhandlede karakter. Dette skyldes som nævnt, at ordningen afhængig af dens konkrete karakter kan være ganske indgribende over for den enkelte fysiske eller juridiske person. Det skal efter udvalgets opfattelse haves med i overvejelserne, at de pågældende fysiske eller juridiske personer i forvejen ofte vil have modtaget en bebyrdende forvaltningsafgørelse eller et belastende kontrolresultat fra en forvaltningsmyndighed, som der efter ordningen offentliggøres oplysninger om. Offentliggørelse af oplysninger, som af den pågældende vil kunne opfattes som følsomme, vil således i den forbindelse kunne betragtes som et yderligere indgreb i forlængelse af den bebyrdende forvaltningsafgørelse eller det belastende kontrolresultat. De betænkeligheder af retssikkerhedsmæssig karakter mv., der efter omstændighederne kan peges på ved indførelse af ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form, vil i nogen grad kunne håndteres med passende regulering af myndighedernes behandling af sager omfattet af ordningerne. Spørgsmålet om, hvilke sagsbehandlingsregler der er hensigtsmæssige under hver enkelt af de fremtidige ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personers overtrædelse af lovgivningen, som kan tænkes indført, må imidlertid efter udvalgets opfattelse bero på en konkret vurdering. Denne vurdering må skulle tage udgangspunkt i, hvilke samfundsmæssige hensyn der søges varetaget med offentliggørelsen, hvilke oplysninger der konkret kan forventes offentliggjort under ordningen, om der med ordningen alene offentliggøres oplysninger om juridiske personer, eller om der (eventuelt også) skal eller vil kunne ske offentliggørelse af oplysninger om fysiske personer, og hvilke regler om behandling af sager der konkret er administrativt mulige eller praktisk relevante. 14

17 Udvalget har sammenfattende udarbejdet følgende tjekliste, som myndighederne bør anvende i forbindelse med overvejelser om ved eller i henhold til lov at indføre nye ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form: 1. Er der konkret behov for, at der sker offentliggørelse på en sådan måde, at navne på fysiske eller juridiske personer fremgår eller kan udledes af det offentliggjorte? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt Kan der under ordningen forventes offentliggjort oplysninger om den enkelte fysiske eller juridiske person, hvis offentliggørelse i almindelighed må betragtes som værende særligt indgribende, og som derfor taler imod at etablere ordningen? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt Kan der peges på samfundsmæssige hensyn, som taler for at etablere ordningen? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt Er de under nr. 3 nævnte samfundsmæssige interesser så tungtvejende, at ordningen på trods af karakteren af de oplysninger om fysiske og juridiske personer, som kan forventes offentliggjort under ordningen, jf. nr. 2 bør etableres? Der henvises om denne afvejning navnlig til kapitel 4, pkt. 2.3 sammenholdt med pkt. 3 og pkt Er lovhjemlen til at etablere ordningen klar, og fremgår det i givet fald af bemærkningerne, hvordan der med den påtænkte ordning sker eller vil kunne ske fravigelse af persondataloven og de almindelige regler om tavshedspligt? Der henvises herom til kapitel 4, pkt Hvilke regler bør der af retssikkerhedsmæssige grunde opstilles administrativt for forvaltningsmyndighedens behandling af sager, som falder ind under den påtænkte offentliggørelsesordning? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt. 2.4 og pkt

18 København, den 26. marts 2010 Jens Møller (formand) Peter Blume Susan Bramsen Jens-Christian Bülow Janni Christoffersen Susanne Dolberg Carsten Jensen Birgitte Buchwald Jørgensen Susanne Kofoed Helle Hübertz Krogsøe Helle Borg Larsen Kaj-Henrik Ludolph Ulla Lyk-Jensen Lone Rasmussen Krista Risgaard Eva Rønne Christian Hesthaven 16

19 Kapitel 2. Gældende ret vedrørende forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger 1. Indledende bemærkninger I dette kapitel gennemgås de almindelige regler for forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger. Ved forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger forstås i denne sammenhæng, at myndigheden gør oplysningerne tilgængelige for en ubestemt kreds af modtagere, herunder for eksempel på en hjemmeside på internettet. Det bemærkes indledningsvist, at forvaltningsmyndigheder i deres virke skal overholde god forvaltningsskik, og at de skal agere inden for de rammer, der kan udledes af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om proportionalitet og saglighed i forvaltningen. Dette gælder også ved forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger. De almindelige regler om tavshedspligt for offentligt ansatte mv., der findes i straffelovens e og forvaltningslovens 27, har betydning for vurderingen af, om en oplysning skal anses for fortrolig, og disse regler skal inddrages i overvejelserne, når en forvaltningsmyndighed overvejer at videregive, herunder offentliggøre, oplysninger, som kan være fortrolige. Det følger af disse regler, at forvaltningsmyndigheder i almindelighed ikke må offentliggøre tavshedsbelagte oplysninger. Disse overordnede regler gælder både, når oplysningerne vedrører fysiske personer, og når oplysningerne vedrører juridiske personer. En indledende omtale af disse regler findes i dette kapitels pkt. 2. I dette kapitels pkt. 3 foretages herefter en nærmere gennemgang af spørgsmålet om fortrolighed særligt vedrørende oplysninger om fysiske personer (herunder enkeltmandsejede virksomheder, jf. dette kapitels pkt. 4.1). De nævnte almindelige regler om tavshedspligt udfyldes og suppleres i den forbindelse af persondataloven, som er helt central i forhold til ordninger, hvorunder forvaltningsmyndigheder systematisk offentliggør oplysninger om kontrolresultater, afgørelser mv., i det omfang det offentliggjorte omfatter oplysninger om fysiske personer. Hvis der ikke ved lov er fastsat særlige regler om, under hvilke betingelser en forvaltningsmyndighed kan offentliggøre personoplysninger (oplysninger om fysiske personer), vil dette således skulle ske under iagttagelse af reglerne i persondataloven. Lovgiver har navnlig med udgangspunkt i et EU-direktiv fastsat detaljerede regler i persondataloven om, hvornår en behandling af personoplysninger er berettiget inden for lovens 17

20 anvendelsesområde, og det må i forhold til straffelovens 152 antages, at en behandling herunder en offentliggørelse af personoplysninger ikke vil være strafbar, hvis det er sket efter reglerne i persondataloven. De relevante regler i persondataloven er nærmere omtalt i dette kapitels pkt. 4. Ofte vil forvaltningsmyndigheders ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger i ikke-anonymiseret form af kontrolresultater mv. (også) omfatte oplysninger om juridiske personer. Der er ikke som i persondataloven med hensyn til oplysninger om fysiske personer i dansk ret fastsat retningslinjer af betydning for, hvornår forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af sådanne oplysninger om juridiske personer kan ske inden for rammerne af straffelovens e og forvaltningslovens 27. Spørgsmålet om, hvilke oplysninger om juridiske personer der er fortrolige og ikke uden videre vil kunne offentliggøres, er nærmere omtalt i dette kapitels pkt. 5. Dette kapitels pkt. 6 indeholder nogle sammenfattende bemærkningerne om, hvilke krav der kan stilles til hjemlen for, at en forvaltningsmyndighed konkret kan offentliggøre oplysninger. 2. Nærmere om straffeloven og forvaltningsloven offentliggørelse af fortrolige oplysninger og tavshedspligt 2.1. Straffelovens 152 og 152 e Bestemmelserne i straffelovens 152 og 152 e har betydning for spørgsmålet om en forvaltningsmyndigheds offentliggørelse af fortrolige oplysninger. Straffelovens 152 og 152 e har følgende ordlyd: 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 152 e. Bestemmelserne i d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende: 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller 18

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvaltningsskik

Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvaltningsskik Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvaltningsskik A, der var ansat som retschef ved Formandens Departement, fratrådte i juni 2013 sin stilling på baggrund af en fratrædelsesaftale

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag En statsadvokat indstillede efterforskningen i en sag hvor en politiassistent var mistænkt for uberettiget at videregive

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere