Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv."

Transkript

1 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516

2

3 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr København 2010

4 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Pris: Kr. 100 pr. bog inkl. moms 2

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... side Udvalgets nedsættelse og kommissorium. side Udvalgets sammensætning. side Betænkningens opbygning og afgrænsning. side Sammenfatning af udvalgets overvejelser side 11 Kapitel 2. Gældende ret vedrørende forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger... side Indledende bemærkninger side Nærmere om straffeloven og forvaltningsloven offentliggørelse af fortrolige oplysninger og tavshedspligt... side Straffelovens 152 og 152 e.. side Fortrolighedskriteriet, forvaltningslovens 27 og grundlæggende principper... side Andre sanktioner end straf for overtrædelse af tavshedspligten.. side Nærmere om fortrolige oplysninger om fysiske personer.. side Tavshedspligten efter forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 3 side Generelt... side Særligt om oplysninger om disciplinære sanktioner.. side Tavshedspligten efter forvaltningslovens 27, stk. 1, nr side Generelt.. side Særligt om oplysninger om strafbare forhold side Persondatalovens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions betydning for adgangen til at offentliggøre oplysninger om fysiske personer side Persondatalovens formål og anvendelsesområde... side Behandling af personoplysninger.. side Grundlæggende principper for behandling af personoplysninger side Materielle behandlingsregler i persondataloven.... side Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.. side Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.. side Særligt om retsinformationssystemer. side Særligt om forholdet til modtagerne af oplysningerne.. side 48 3

6 4.3. Myndighedernes pligter før offentliggørelse side Anmeldelse, udtalelse eller tilladelse... side Oplysningspligt.. side Den registreredes øvrige rettigheder mv.. side Retten til indsigt... side Øvrige relevante bestemmelser.. side Overtrædelse af persondataloven.. side Erstatning.. side Straf mv. side Nærmere om fortrolige oplysninger vedrørende juridiske personer side Sammenfatning om kravet til hjemlen for offentliggørelse mv.... side Litteratur side 65 Kapitel 3. Ordninger med offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv... side Indledning.. side Generelle bemærkninger om offentliggørelse af ikke-anonymiserede oplysninger. side Ordninger med offentliggørelse i ikke-anonymiseret form side Økonomi- og Erhvervsministeriet. side Udenrigsministeriet. side Justitsministeriet. side Forsvarsministeriet. side Klima- og Energiministeriet.. side Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling side Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. side Transportministeriet.. side Kulturministeriet side Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse... side Miljøministeriet side Beskæftigelsesministeriet. side 103 Kapitel 4. Udvalgets overvejelser... side Indledning.. side Overordnede overvejelser side 107 4

7 2.1. Ved eller i henhold til lov... side Er der konkret behov for offentliggørelsesordningen?.. side Afvejning af samfundsmæssige hensyn og oplysningernes karakter... side Behovet for sagsbehandlingsregler... side Overvejelser om, hvilke oplysninger som normalt er af følsom karakter... side Overvejelser om hensyn bag offentliggørelsesordninger... side Overvejelser om krav til sagsbehandlingen... side "Tjekliste" ved indførelse af ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater, afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form... side 122 Bilag.... side 123 Udvalgets brev af 19. marts 2009 til samtlige ministerier... side 123 Statsministeriets høringssvar.. side 126 Økonomi- og Erhvervsministeriets høringssvar. side 127 Udenrigsministeriets høringssvar side 179 Finansministeriets høringssvar side 184 Justitsministeriets høringssvar. side 185 Forsvarsministeriets høringssvar side 212 Skatteministeriets høringssvar side 222 Klima- og Energiministeriets høringssvar.. side 226 Undervisningsministeriets høringssvar... side 243 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings høringssvar... side 244 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høringssvar... side 248 Transportministeriets høringssvar... side 274 Kulturministeriets høringssvar side 277 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses høringssvar.. side 282 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations høringssvar side 287 Kirkeministeriets høringssvar. side 288 Miljøministeriets høringssvar. side 289 Beskæftigelsesministeriets høringssvar.. side 291 Indenrigs- og Socialministeriets høringssvar.. side 298 5

8 6

9 Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalget om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater mv. blev nedsat i januar Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet: 1. I de senere år er det blevet stadig mere udbredt af hensyn til at sikre forbrugeren en relevant og aktuel information i lovgivningen at fastsætte bestemmelser om, at der kan eller skal ske offentliggørelse af bl.a. offentlige myndigheders kontrol- og analyseresultater og afgørelser mv. om personer og/eller virksomheder i identificerbar form. Denne form for offentliggørelse der i stigende grad sker via internettet omfatter i mange tilfælde oplysninger, der ellers ville være fortrolige, herunder oplysninger om f.eks. personer eller virksomheder, der ikke har overholdt regler fastsat i lovgivningen. Som et eksempel på en lovbestemt offentliggørelsesordning kan nævnes Finanstilsynets offentliggørelse på internettet af virksomheder, der har fået en advarsel som følge af bl.a. overtrædelser af reglerne om god skik fastsat i medfør af lov om finansiel virksomhed. Andre eksempler er Erhvervs- og Byggestyrelsens offentliggørelse af bl.a. navnene på bygningssagkyndige, der er blevet tildelt en advarsel eller har fået inddraget beskikkelsen som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter, Fødevarestyrelsens offentliggørelse på internettet af kontrolresultater i forbindelse med fødevarekontrollens tilsyn i detail- og engrosfødevarevirksomheder (den såkaldte smileyordning) og Sundhedsstyrelsens offentliggørelse på internettet af bl.a. navnene på autoriserede sundhedspersoner, der enten er under skærpet tilsyn, har fået påbud eller har fået foretaget ændringer i deres autorisationsforhold. Spørgsmålet om offentliggørelse af offentlige myndigheders afgørelser mv. har også været drøftet i Folketinget i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af, hvilke landbrugsbedrifter der overtræder reglerne for dyrevelfærd (B 73 af 9. januar 2007). 2. Offentlige myndigheders adgang til at offentliggøre resultatet af kontrolbesøg mv. skal som udgangspunkt afgøres efter de almindelige regler om tavshedspligt i forvaltningsloven og straffeloven samt efter reglerne i persondataloven. Tavshedspligtreglerne indebærer bl.a., at det i almindelighed ikke vil være berettiget at offentliggøre oplysninger om, at der f.eks. er indledt eller gennemført en straffesag mod 7

10 en fysisk person, herunder en personligt drevet virksomhed. Hvis oplysninger af den nævnte karakter vedrører et selskab eller anden juridisk person, vil oplysningerne ikke være omfattet af tavshedspligten, medmindre der er tale om oplysninger om drifts- eller forretningsmæssige forhold, der efter deres nærmere indhold må anses for fortrolige. Offentlige myndigheders offentliggørelse på internettet af oplysninger om strafbare forhold vedrørende personer og i det omfang oplysningerne kan henføres til fysiske personer virksomheder vil som udgangspunkt være i strid med persondatalovens 8. I persondatalovens 9, stk. 1, er det samtidig fastsat, at oplysninger omfattet af bl.a. lovens 8 alligevel må behandles, når det sker med henblik på at føre retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning, og behandlingen er nødvendig for førelsen af systemerne. Persondatalovens 9 anvendes i praksis bl.a. i forhold til offentlige myndigheders og nævns offentliggørelse af afgørelser, der er anonymiserede i overensstemmelse med Datatilsynets vilkår herfor, på deres hjemmesider på internettet. Det er som sket ved f.eks. smiley-ordningen nævnt ovenfor muligt at fravige de almindelige regler om tavshedspligt i forvaltningsloven samt straffeloven. Det forudsætter imidlertid, at der ved lov eller regler udstedt i medfør af lov fastsættes særlige regler herom. Gennemførelse af sådanne særlige regler om offentliggørelse må ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 3. I en række tilfælde er det vigtigt, at forbrugerne har mulighed for via internettet at skaffe sig information om offentlige myndigheders kontrolresultater mv. Samtidig er det vigtigt, at sådanne ordninger gennemføres og udformes i overensstemmelse med persondatamæssige hensyn. Der kan derfor være behov for mere principielt at overveje, i hvilke tilfælde hensynet til at sikre forbrugerne en relevant og aktuel information kan begrunde, at der indføres ordninger, som indebærer offentliggørelse på internettet af offentlige myndigheders kontrol- og analyseresultater, afgørelser mv. På denne baggrund har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, der skal gennemgå de regler i lovgivningen, som indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder og nævn mv. kan offentliggøre oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet. Udvalget skal endvidere være opmærksom på eventuelle EU-regler på området. 8

11 I forbindelse hermed skal udvalget overveje, hvilke hensyn der kan begrunde regler af den nævnte karakter, og om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater mv. i givet fald skal ske Udvalgets sammensætning Udvalget har ved betænkningens afgivelse haft følgende sammensætning: Formand: Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand. Øvrige medlemmer: Professor, dr. jur. Peter Blume (repræsentant fra universiteterne) Kontorchef Susan Bramsen (udpeget efter indstilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) Lovråd Jens-Christian Bülow (udpeget af Justitsministeriet) Direktør Janni Christoffersen (udpeget efter indstilling fra Datatilsynet) Underdirektør Susanne Dolberg (udpeget efter indstilling fra Finansrådet) Advokat Carsten Jensen (udpeget efter indstilling fra Advokatrådet) Fuldmægtig Birgitte Buchwald Jørgensen (udpeget efter indstilling fra Beskæftigelsesministeriet) Chefkonsulent Susanne Kofoed (udpeget efter indstilling fra Landbrugsraadet) Retschef Helle Hübertz Krogsøe (udpeget efter indstilling fra Danske Advokater) Chefkonsulent Helle Borg Larsen (udpeget efter indstilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse). Kontorchef Kaj-Henrik Ludolph (udpeget efter indstilling fra Skatteministeriet) Konsulent Ulla Lyk-Jensen (udpeget efter indstilling fra DI) Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen (udpeget efter indstilling fra Dansk Erhverv) Fuldmægtig Krista Risgaard (udpeget efter indstilling fra Økonomi og Erhvervsministeriet) Vicestatsadvokat Eva Rønne (udpeget efter indstilling fra Rigsadvokaten) 9

12 Hvervet som sekretær for udvalget er varetaget af fuldmægtig Christian Hesthaven, Justitsministeriet Betænkningens opbygning og afgrænsning Udvalget skal efter sit kommissorium gennemgå de regler i lovgivningen, som indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder og nævn mv. (forvaltningsmyndigheder) i ikkeanonymiseret form kan offentliggøre oplysninger om fysiske eller juridiske personer i kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet. I forbindelse hermed skal udvalget overveje, hvilke hensyn der kan begrunde regler af den nævnte karakter, og om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater mv. i givet fald skal ske. Udvalget har på denne baggrund set det som sin opgave med afsæt i gældende ret og eksisterende offentliggørelsesordninger at komme med fremadrettede anbefalinger og retningslinjer for indførelsen af eventuelle nye ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personer i lovgivningen. Kapitel 2 indeholder således en redegørelse for gældende ret i forhold til forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personer i almindelighed, mens kapitel 3 på baggrund af en høring af samtlige ministerier indeholder en gennemgang af de allerede etablerede ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form. Udvalgets høringsbrev og de enkelte ministeriers høringssvar er optaget som bilag til betænkningen. Udvalget har på denne baggrund gjort sig nærmere overvejelser om, hvilke hensyn der fremadrettet bør være bærende for sådanne eventuelle nye offentliggørelsesordninger i lovgivningen, og hvilke forhold der i øvrigt bør inddrages i vurderingen af, om sådanne ordninger bør indføres. Udvalget har i den forbindelse udarbejdet retningslinjer herfor, der kan være vejledende for ministeriernes udformning af sådanne eventuelle fremtidige ordninger. Der henvises herom til kapitel 4. Det er hensigten, at disse overvejelser og retningslinjer kan indgå i de enkelte ministeriers lovforberedende arbejde og den lovtekniske vurdering af lovforslag, hvor der overvejes indført nye offentliggørelsesordninger af den omhandlede karakter. 10

13 Udvalget skal i denne forbindelse fastslå, at udvalget ikke har haft til opgave at vurdere eksisterende ordninger af den nævnte karakter, men at udvalgets forslag til retningslinjer selvsagt også vil kunne anvendes ved eventuelle kommende revisioner af sådanne eksisterende ordninger. Det bemærkes desuden, at udvalget ikke har set det som sin opgave at beskæftige sig med ordninger, hvor der i lovgivningen er fastsat pligt for nærmere angivne typer af virksomheder til at offentliggøre oplysninger om virksomhedens forhold, eller med forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af afgørelser mv. vedrørende andre myndigheder. Udvalget har desuden ikke set det som sin opgave at beskæftige sig med ordninger, der vedrører offentlige myndigheders offentliggørelse af oplysninger, som ikke har karakter af kontrolresultater eller afgørelser mv., men derimod for eksempel sammenligninger (benchmarking) eller beskrivelser af virksomheder mv. For så vidt angår udvalgets overvejelser om afgrænsningen af de ordninger, som udvalget skal beskæftige sig med, henvises der i øvrigt til indledning på kapitel Sammenfatning af udvalgets overvejelser Udvalget skal ifølge sit kommissorium overveje, hvilke hensyn der kan begrunde indførelse af nye regler om, at forvaltningsmyndigheder systematisk kan offentliggøre oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form. Udvalget skal endvidere overveje, om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger af denne karakter, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater, afgørelser mv. i givet fald skal ske. Som nævnt i udvalgets kommissorium kan det tænkes, at der under ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form sker offentliggørelse af oplysninger, som kan være fortrolige. De almindelige regler om offentlige myndigheders håndtering af fortrolige oplysninger indebærer, at sådanne oplysninger som udgangspunkt ikke kan offentliggøres. Ordninger med systematisk offentliggørelse af fortrolige oplysninger rejser derfor spørgsmål i forhold til disse almindelige regler. Der kan også i øvrigt efter omstændighederne peges på nogle retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der skal overvejes i forbindelse med sådanne ordninger. 11

14 Det er nævnt i udvalgets kommissorium, at det samtidig i de senere år er blevet stadig mere udbredt af hensyn til at sikre forbrugerne en relevant og aktuel information i lovgivningen at fastsætte bestemmelser om, at der kan etableres offentliggørelsesordninger af den nævnte karakter. Efter udvalgets opfattelse må det antages, at der navnlig efter, at det er blevet teknisk muligt at gøre kontrolresultaterne, afgørelser mv. tilgængelige for den potentielle målgruppe på internettet i mange sammenhænge for myndighederne vil være tale om et effektivt redskab til sikring af, at lovgivningen på et givent område overholdes. Risikoen for at få offentliggjort et negativt kontrolresultat eller en negativ afgørelse vil således i sig selv være en motivation for den enkelte fysiske eller juridiske person til at overholde lovgivningen. Dette må alt andet lige også være væsentligt for de fysiske og juridiske personer, som agerer inden for den pågældende lovgivnings område, og som overholder lovgivningen. De pågældende fysiske og juridiske personer kan derfor også have en interesse i velfungerende offentliggørelsesordninger af den nævnte karakter. Det må på denne baggrund antages, at der også fremover vil kunne opstå situationer, hvor det af hensyn til samfundsmæssige interesser vurderes at være hensigtsmæssigt at etablere ordninger, hvorefter forvaltningsmyndigheder systematisk kan offentliggøre kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form. Udvalget har derfor set det som sin opgave med afsæt i gældende ret som er beskrevet i kapitel 2 at vurdere, hvilke hensyn der fremadrettet kan være relevante for sådanne eventuelle nye ordninger, under hvilke omstændigheder sådanne nye ordninger bør indføres, og hvorledes de retssikkerhedsmæssige spørgsmål i øvrigt kan håndteres. I sidste ende vil spørgsmålet om, hvorvidt en konkret ny offentliggørelsesordning af den omhandlede karakter skal indføres, herefter i almindelighed bero på en politisk vurdering. Med systematisk offentliggørelse forstås i denne forbindelse i betænkningen, at der på et givent område sker offentliggørelse enten af alle afgørelser eller af en flerhed af afgørelser efter nærmere retningslinjer. I modsætning hertil står for eksempel en myndigheds offentliggørelse af oplysninger om en enkelt afgørelse for eksempel på grund af stor forudgående presseomtale af eller politisk interesse for sagen. Udvalget har ikke haft til opgave at forholde sig til situationer af den sidstnævnte karakter. Udvalget har på baggrund af en høring af de enkelte ministerier i kapitel 3 gennemgået de eksisterende ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form. Der er i den forbindelse en meget klar tendens til, at offentliggørelsesordninger af den nævnte karakter uanset at der i forhold til juridiske personer efter 12

15 omstændighederne ville være hjemmel hertil efter gældende ret etableres ved eller i henhold til lov. Den omstændighed, at offentliggørelse af oplysninger om overtrædelse af lovgivningen i almindelighed må betragtes som indgribende for de fysiske eller juridiske personer, det vedrører, taler efter udvalgets opfattelse for, at også fremtidige nye offentliggørelsesordninger etableres ved eller i henhold til lov. Efter udvalgets opfattelse bør lovhjemlen til at etablere ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form i den forbindelse være klar, ligesom det i givet fald bør fremgå af bemærkningerne til en sådan lovbestemmelse, hvordan der med den påtænkte ordning sker eller vil kunne ske fravigelse af persondataloven og de almindelige regler om tavshedspligt. Udvalget anbefaler endvidere sammenfattende, at myndigheder, inden der indføres nye ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikkeanonymiseret form, nærmere overvejer de forhold, som er anført i kapitel 4, pkt Det skal her særligt fremhæves, at der efter udvalgets opfattelse bør foretages en konkret afvejning af hensynet til de fysiske eller juridiske personer, som oplysningerne vedrører, over for de hensyn til samfundsmæssige interesser, der søges varetaget med den pågældende ordning. Denne afvejning bør afspejles i bemærkningerne til det lovforslag, som indeholder hjemmel til, at offentliggørelsesordningen indføres. Det vil i forbindelse med afvejningen have betydning, hvilke typer af oplysninger der kan forventes offentliggjort, herunder om der for eksempel er tale om oplysninger om strafbare forhold eller mulige strafbare forhold eller andre oplysninger, hvis offentliggørelse i øvrigt i almindelighed vil blive betragtet som særligt indgribende. Jo mere følsomme oplysninger, der er tale om, jo mere tungtvejende samfundsmæssige hensyn må der efter udvalgets opfattelse kræves. En offentliggørelsesordning bør således efter udvalgets opfattelse ikke indrettes på en sådan måde, at den er mere indgribende, end formålet det vil sige varetagelsen af de relevante samfundsmæssige interesser tilsiger. Det bemærkes, at vægtningen af de hensyn, som søges varetaget med offentliggørelsesordningen, over for hensynet til de personer, som de oplysninger, der vil kunne blive offentliggjort, vedrører, efter udvalgets opfattelse ikke vil være den samme, når det drejer sig om juridiske personer, som når det drejer sig om fysiske personer. Der skal forenklet udtrykt mere tungtvejende hensyn til, for at der kan ske offentliggørelse af oplysninger om fysiske 13

16 personer. Denne betragtning bygger på, at juridiske personer ikke omfattes af de privatlivsog personlighedshensyn, der er centrale i persondataretten, og at beskyttelsesinteressen i forhold til juridiske personer således i al væsentlighed alene er de økonomiske interesser, der kan lide skade ved, at oplysninger om den pågældende juridiske person offentliggøres og eventuelt anvendes uretmæssigt. Det anførte ændrer imidlertid efter udvalgets opfattelse ikke ved, at for en juridisk person er de økonomiske interesser selvsagt meget væsentlige. En offentliggørelsesordning, som berører en juridisk persons økonomiske interesser, kan i den forstand efter omstændighederne være meget mærkbar. Den ansvarlige myndighed bør således efter udvalgets opfattelse i alle tilfælde også når ordningen alene omfatter oplysninger om juridiske personer nøje overveje, om der foreligger så tilstrækkeligt tungtvejende hensyn til samfundsmæssige interesser, at der er det fornødne proportionale grundlag for at etablere en ordning af den omhandlede karakter. Dette skyldes som nævnt, at ordningen afhængig af dens konkrete karakter kan være ganske indgribende over for den enkelte fysiske eller juridiske person. Det skal efter udvalgets opfattelse haves med i overvejelserne, at de pågældende fysiske eller juridiske personer i forvejen ofte vil have modtaget en bebyrdende forvaltningsafgørelse eller et belastende kontrolresultat fra en forvaltningsmyndighed, som der efter ordningen offentliggøres oplysninger om. Offentliggørelse af oplysninger, som af den pågældende vil kunne opfattes som følsomme, vil således i den forbindelse kunne betragtes som et yderligere indgreb i forlængelse af den bebyrdende forvaltningsafgørelse eller det belastende kontrolresultat. De betænkeligheder af retssikkerhedsmæssig karakter mv., der efter omstændighederne kan peges på ved indførelse af ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form, vil i nogen grad kunne håndteres med passende regulering af myndighedernes behandling af sager omfattet af ordningerne. Spørgsmålet om, hvilke sagsbehandlingsregler der er hensigtsmæssige under hver enkelt af de fremtidige ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personers overtrædelse af lovgivningen, som kan tænkes indført, må imidlertid efter udvalgets opfattelse bero på en konkret vurdering. Denne vurdering må skulle tage udgangspunkt i, hvilke samfundsmæssige hensyn der søges varetaget med offentliggørelsen, hvilke oplysninger der konkret kan forventes offentliggjort under ordningen, om der med ordningen alene offentliggøres oplysninger om juridiske personer, eller om der (eventuelt også) skal eller vil kunne ske offentliggørelse af oplysninger om fysiske personer, og hvilke regler om behandling af sager der konkret er administrativt mulige eller praktisk relevante. 14

17 Udvalget har sammenfattende udarbejdet følgende tjekliste, som myndighederne bør anvende i forbindelse med overvejelser om ved eller i henhold til lov at indføre nye ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form: 1. Er der konkret behov for, at der sker offentliggørelse på en sådan måde, at navne på fysiske eller juridiske personer fremgår eller kan udledes af det offentliggjorte? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt Kan der under ordningen forventes offentliggjort oplysninger om den enkelte fysiske eller juridiske person, hvis offentliggørelse i almindelighed må betragtes som værende særligt indgribende, og som derfor taler imod at etablere ordningen? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt Kan der peges på samfundsmæssige hensyn, som taler for at etablere ordningen? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt Er de under nr. 3 nævnte samfundsmæssige interesser så tungtvejende, at ordningen på trods af karakteren af de oplysninger om fysiske og juridiske personer, som kan forventes offentliggjort under ordningen, jf. nr. 2 bør etableres? Der henvises om denne afvejning navnlig til kapitel 4, pkt. 2.3 sammenholdt med pkt. 3 og pkt Er lovhjemlen til at etablere ordningen klar, og fremgår det i givet fald af bemærkningerne, hvordan der med den påtænkte ordning sker eller vil kunne ske fravigelse af persondataloven og de almindelige regler om tavshedspligt? Der henvises herom til kapitel 4, pkt Hvilke regler bør der af retssikkerhedsmæssige grunde opstilles administrativt for forvaltningsmyndighedens behandling af sager, som falder ind under den påtænkte offentliggørelsesordning? Der henvises herom navnlig til kapitel 4, pkt. 2.4 og pkt

18 København, den 26. marts 2010 Jens Møller (formand) Peter Blume Susan Bramsen Jens-Christian Bülow Janni Christoffersen Susanne Dolberg Carsten Jensen Birgitte Buchwald Jørgensen Susanne Kofoed Helle Hübertz Krogsøe Helle Borg Larsen Kaj-Henrik Ludolph Ulla Lyk-Jensen Lone Rasmussen Krista Risgaard Eva Rønne Christian Hesthaven 16

19 Kapitel 2. Gældende ret vedrørende forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger 1. Indledende bemærkninger I dette kapitel gennemgås de almindelige regler for forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger. Ved forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger forstås i denne sammenhæng, at myndigheden gør oplysningerne tilgængelige for en ubestemt kreds af modtagere, herunder for eksempel på en hjemmeside på internettet. Det bemærkes indledningsvist, at forvaltningsmyndigheder i deres virke skal overholde god forvaltningsskik, og at de skal agere inden for de rammer, der kan udledes af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om proportionalitet og saglighed i forvaltningen. Dette gælder også ved forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger. De almindelige regler om tavshedspligt for offentligt ansatte mv., der findes i straffelovens e og forvaltningslovens 27, har betydning for vurderingen af, om en oplysning skal anses for fortrolig, og disse regler skal inddrages i overvejelserne, når en forvaltningsmyndighed overvejer at videregive, herunder offentliggøre, oplysninger, som kan være fortrolige. Det følger af disse regler, at forvaltningsmyndigheder i almindelighed ikke må offentliggøre tavshedsbelagte oplysninger. Disse overordnede regler gælder både, når oplysningerne vedrører fysiske personer, og når oplysningerne vedrører juridiske personer. En indledende omtale af disse regler findes i dette kapitels pkt. 2. I dette kapitels pkt. 3 foretages herefter en nærmere gennemgang af spørgsmålet om fortrolighed særligt vedrørende oplysninger om fysiske personer (herunder enkeltmandsejede virksomheder, jf. dette kapitels pkt. 4.1). De nævnte almindelige regler om tavshedspligt udfyldes og suppleres i den forbindelse af persondataloven, som er helt central i forhold til ordninger, hvorunder forvaltningsmyndigheder systematisk offentliggør oplysninger om kontrolresultater, afgørelser mv., i det omfang det offentliggjorte omfatter oplysninger om fysiske personer. Hvis der ikke ved lov er fastsat særlige regler om, under hvilke betingelser en forvaltningsmyndighed kan offentliggøre personoplysninger (oplysninger om fysiske personer), vil dette således skulle ske under iagttagelse af reglerne i persondataloven. Lovgiver har navnlig med udgangspunkt i et EU-direktiv fastsat detaljerede regler i persondataloven om, hvornår en behandling af personoplysninger er berettiget inden for lovens 17

20 anvendelsesområde, og det må i forhold til straffelovens 152 antages, at en behandling herunder en offentliggørelse af personoplysninger ikke vil være strafbar, hvis det er sket efter reglerne i persondataloven. De relevante regler i persondataloven er nærmere omtalt i dette kapitels pkt. 4. Ofte vil forvaltningsmyndigheders ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger i ikke-anonymiseret form af kontrolresultater mv. (også) omfatte oplysninger om juridiske personer. Der er ikke som i persondataloven med hensyn til oplysninger om fysiske personer i dansk ret fastsat retningslinjer af betydning for, hvornår forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af sådanne oplysninger om juridiske personer kan ske inden for rammerne af straffelovens e og forvaltningslovens 27. Spørgsmålet om, hvilke oplysninger om juridiske personer der er fortrolige og ikke uden videre vil kunne offentliggøres, er nærmere omtalt i dette kapitels pkt. 5. Dette kapitels pkt. 6 indeholder nogle sammenfattende bemærkningerne om, hvilke krav der kan stilles til hjemlen for, at en forvaltningsmyndighed konkret kan offentliggøre oplysninger. 2. Nærmere om straffeloven og forvaltningsloven offentliggørelse af fortrolige oplysninger og tavshedspligt 2.1. Straffelovens 152 og 152 e Bestemmelserne i straffelovens 152 og 152 e har betydning for spørgsmålet om en forvaltningsmyndigheds offentliggørelse af fortrolige oplysninger. Straffelovens 152 og 152 e har følgende ordlyd: 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 152 e. Bestemmelserne i d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende: 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller 18

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

IX. REGLERNE OM TAVSHEDSPLIGT 145. Formålet med bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens 27 er dels at præcisere og udvide

IX. REGLERNE OM TAVSHEDSPLIGT 145. Formålet med bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens 27 er dels at præcisere og udvide IX. REGLERNE OM TAVSHEDSPLIGT 145. Formålet med bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningslovens 27 er dels at præcisere og udvide anvendelsesområdet for straffelovens bestemmelser om tavshedspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold)

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Dok. 900388 Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) 2 I lov nr. 604

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt

Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Dato 30. september 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/12242-10 Side 1/5 Afgørelse af klage over undtagelse af oplysninger fra aktindsigt Vejdirektoratet

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Tavshedspligten på friskoler

Tavshedspligten på friskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Dato: 04.08.09 Giro 828-2218 Tavshedspligten på friskoler I henhold til friskolelovens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. september 2016 (J.nr. 2016-4768). Tredjemand meddelt

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole OPLÆG FOR REGION MIDTJYLLAND AFDELINGSLEDERE I PSYKIATRIEN DEN 29. FEBRUAR 2016 VIBEKE

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt. 25. juni 2012

Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt. 25. juni 2012 2012-13. Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt Et folketingsmedlem var efter et valg kandidat til en ministerpost. Inden regeringen blev dannet, blev han indkaldt til et møde i

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Aarhus School of Business, Aarhus University Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Dias 2 Hvad går det så ud på? Den offentlige forvaltning = Universitetets

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere