Klagenævnet for Udbud J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.:"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: / (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 3. maj 2005 K E N D E L S E 1. Taxa Stig ved Stig Marcussen 2. Haslev Taxi ved Jesper Trust 3. Nykøbing Sjælland Radio-Taxi ved Finn Kyllesbech Larsen 4. Gunners Taxi ved Gunner P. Pedersen (advokat Suzanne T. Estrup, København) mod Vestsjællands Amt (advokat Claus Berg, København) Den 20. december 2001 indgik indklagede, Vestsjællands Amt, kontrakt med Falcks Redningskorps A/S bl.a. om siddende patientsport i Vestsjællands Amt for perioden Kontrakten blev indgået uden, at der forinden var gennemført EU-udbud efter direktiv 92/50 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, som ændret ved direktiv 97/52 (Tjenesteydelsesdirektivet). Den 23. oktober 2002 indgav Dansk Taxi Forbund klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Vestsjællands Amt. Den 31. oktober 2002 indgav Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Vestsjællands Amt. Ved kendelse af 8. april 2003 vedrørende klagen fra Dansk Taxi Forbund og ved kendelse af 28. april 2003 vedrørende klagen fra Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark statuerede Klagenævnet følgende:»påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falcks Redningskorps A/S om siddende patienttransport i Vestsjællands Amt uden forinden at gennemføre EU-udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet.«

2 2.»Spørgsmål 4 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falcks Redningskorps A/S om akut ambulancekørsel i Vestsjællands Amt uden forinden at gennemføre EU-udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet.Spørgsmål 5 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falcks Redningskorps A/S om liggende patienttransport i Vestsjællands Amt uden forinden at gennemføre EU-udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet.«Den 7. september 2004 indgav klagerne, 1. Taxa Stig ved Stig Marcussen, 2. Haslev Taxi ved Jesper Trust, 3. Nykøbing Sjælland Radio-Taxi ved Finn Kyllesbech Larsen og 4. Gunners Taxi ved Gunner P. Pedersen, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Vestsjællands Amt. Klagen har været behandlet på et møde den 18. april De 4 klagere har alle nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falck Redningskorps A/S om siddende patienttransport i Vestsjællands Amt for perioden uden forinden at gennemføre EU-udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EUudbudsretten ved efter, at Klagenævnets ved kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 havde konstateret, at indklagede havde handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falck Redningskorps A/S om siddende patienttransport, ambulancekørsel og liggende patienttransport i Vestsjællands Amt for perioden , ikke at have opsagt kontrakten med Falcks Redningskorps A/S og derefter at have gennemført EU-udbud.

3 Klager 1, Taxa Stig ved Stig Marcussen har endvidere nedlagt følgende påstande vedrørende erstatning: 3. Påstand 3 Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale kr. med procesrente Påstand 4 (subsidiær i forhold til påstand 3) Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale et beløb mindre end kr. med procesrente Klager 2, Haslev Taxi ved Jesper Trust har endvidere nedlagt følgende påstande vedrørende erstatning: Påstand 5 Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale kr. med procesrente Påstand 6 (subsidiær i forhold til påstand 5) Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale et beløb mindre end kr. med procesrente Påstand 7 Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale kr. med procesrente

4 Påstand 8 (subsidiær i forhold til påstand 7) Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale et beløb mindre end kr. med procesrente 4. Klager 4, Gunners Taxi ved Gunner P. Pedersen har endvidere nedlagt følgende påstande vedrørende erstatning: Påstand 9 Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale kr. med procesrente Påstand 10 (subsidiær i forhold til påstand 9) Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale et beløb mindre end kr. med procesrente Indklagede har nedlagt følgende påstande: Ad påstand 1: Ad påstand 2: Ad påstand 3-10: Klagen tages til følge. Klagen tages ikke til følge. Frifindelse. Indklagede har endvidere nedlagt påstand om afvisning for så vidt angår det tab, der vedrører perioden efter den 8. april De 4 klagere har opgjort det tab, der er anført i påstand 3, 5, 7 og 9 efter følgende principper, idet påstandsbeløbet fremkommer som summen af post A, B og C:

5 Post A. Klagerens tab i årene : Tabet er beregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige indkomst ved kørsel for Falcks Redningskorps A/S under den gamle ordning i de 3 forudgående år og den aktuelle kørsel for Falcks Redningskorps A/S i 2002 og 2003 under den nye kontrakt ganget med en dækningsgrad på 54 %. 5. Post B. Klagerens tab i årene : Det årlige tab i hvert af de 4 år er beregnet som gennemsnittet af tabet i 2002 og 2003, jf. under post A. Post C. Advokatudgifter på kr. Klageren Stig Marcussen har forklaret, at Falcks Redningskorps A/S under den gamle ordning fratrak 6 % af det indkørte beløb som administrationsgebyr. Han kører fortsat for Falck, men væsentligt mindre, og han har måttet sælge den ene af sine to biler og afskedige en chauffør. Såfremt den siddende patienttransport var blevet udbudt særskilt, ville taxavognmændene i Vestsjællands Amt fra begge hovedorganisationer have slået sig sammen og stiftet en forening, som herefter kunne have budt på kørslen og således som det har været tilfældet i en lang række amtskommuner fået kontrakten. Han og de øvrige klagere ville have tilsluttet sig en sådan forening, og de ville dermed have fået del i kørslen under den nye kontrakt i samme omfang som under den gamle ordning. Det er ikke realistisk at forestille sig, at en sådan forening ville have kunnet afgive tilbud, hvis den siddende patienttransport var blevet udbudt sammen med den liggende patienttransport og akut ambulancekørsel. Han har ikke den nødvendige uddannelse til at udføre liggende patienttransport og akut ambulancekørsel. Klageren Finn Kyllesbech Larsen har forklaret, at han har 6 biler, og at han har haft en væsentlig nedgang i kørslen efter indgåelsen af den nye kontrakt. Såfremt den siddende patienttransport var blevet udbudt særskilt, kunne vognmændene i området gennem en forening have fået kontrakten. Hvis alle 3 kørsler var blevet udbudt samlet, kunne foreningen muligvis også have afgivet tilbud. Det kunne være sket på grundlag af et samarbejde med underentreprenører. Han har ikke den nødvendige uddannelse til at udføre liggende patienttransport og akut ambulancekørsel.

6 Klageren Gunner P. Pedersen har forklaret, at han har haft en betydelig nedgang i kørslen for Falcks Redningskorps A/S, og at han i 2002 måtte sælge en bil og i 2003 yderligere en bil. 6. Taxivognmand P. E. Ingemann har forklaret, at han er formand for Vestsjællands Amts Taxiforening. De to hovedorganisationer og deres lokale underafdelinger i amterne har stor erfaring med at afgive tilbud på den siddende patienttransport, hvor denne kørsel er blevet udbudt særskilt, og de foreninger, som har afgivet tilbud på de lokale taxivognmænds vegne, har i de fleste amter opnået at få kontrakterne om denne kørsel. Kørselsleder Bjarne Vesterholm, der er kørselsleder ved Vejle Amts Patientbefordring (VEP), har forklaret om, hvorledes patienttransporten fungerer i Vejle Amt, hvor den siddende patienttransport siden 1992 på grundlag af EU-udbud har været forestået af en forening stiftet af de lokale taxivognmænd. Parternes anbringender: Ad overtrædelserne af EU-udbudsretten: Ad påstand 1 Indklagede har erkendt at have handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i denne påstand. Ad påstand 2 Klagerne har gjort gældende, at indklagede, efter at Klagenævnet for Udbud ved kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 havde statueret, at indklagede handlede i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falcks Redningskorps A/S vedrørende de 3 tjenesteydelser, fordi der ikke forinden var gennemført EU-udbud, efter EU-udbudsretten var forpligtet til at opsige kontrakten med Falcks Redningskorps A/S, uanset at kontrakten var indgået for perioden , og endvidere efter EU-udbudsretten var forpligtet til herefter at gennemføre EU-udbud med henblik på, at der på grundlag heraf kunne indgås en eller flere nye kontrakter om de pågældende tjenesteydelser, og at indklagede ved at undlade dette har handlet i strid med EU-udbudsretten.

7 Indklagede har gjort gældende, at der ikke efter Klagenævnets kendelser af 8. april 2003 og 28. april 2003 efter EU-udbudsretten påhvilede indklagede nogen pligt til at opsige kontrakten med Falcks Redningskorps A/S og derefter gennemføre et udbud, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med EU-udbudsretten. 7. Ad erstatningsgrundlaget: Ad påstand 1 Klagerne har vedrørende erstatningsgrundlaget i relation til påstand 1 gjort gældende, at den overtræde1se af Tjenesteydelsesdirektivet, som er anført i påstand 1, efter dansk rets almindelige erstatningsregler indebærer, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, da klagerne på grund af den begåede fejl blev afskåret fra forud for indklagedes indgåelse af kontrakten for perioden at afgive tilbud såvel vedrørende den siddende patienttransport, hvis denne tjenesteydelse var blevet udbudt isoleret, som vedrørende den siddende patienttransport, den liggende patienttransport og den akutte ambulancekørsel, hvis disse tjenesteydelser var blevet udbudt samlet, samt da det er overvejende sandsynligt, at klagerne, hvis tjenesteydelsen eller tjenesteydelserne var blevet udbudt, ville have fået kontrakten i hvert fald kontrakten om tjenesteydelsen siddende patienttransport. Indklagede har bestridt, at overtrædelsen at Tjenesteydelsesdirektivet i påstand 1 indebærer, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede har herved gjort gældende, at indklagede før Klagenævnets kendelse af 8. april 2003 ligesom en række andre danske offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med EU-udbudsret, herunder Konkurrencestyrelsen og Justitsministeriets lovkontor var i kvalificeret god tro med hensyn til, at der ikke var udbudspligt efter Tjenesteydelsesdirektivet vedrørende akut ambulancekørsel og liggende patienttransport, samt at der heller ikke var udbudspligt efter Tjenesteydelsesdirektivet vedrørende siddende patienttransport, når der skal indgås en samlet kontrakt om alle disse 3 tjenesteydelser, og at indklagedes undladelse af i slutningen af 2001 at gennemføre EU-udbud således ikke er et uagtsomt forhold og derfor ikke er ansvarspådragende for indklagede. Ad påstand 2 Klagerne har vedrørende erstatningsgrundlaget i relation til påstand 2 gjort gældende, at den overtrædelse at Tjenesteydelsesdirektivet, som er anført i

8 påstand 2, efter dansk rets almindelige erstatningsregler indebærer, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, da klagerne på grund af indklagedes undladelse af i perioden at gennemføre et udbud blev afskåret fra at afgive tilbud såvel på den siddende patienttransport, hvis denne tjenesteydelse var blevet udbudt isoleret, som på den siddende patienttransport, den liggende patienttransport og den akutte ambulancekørsel, hvis disse tjenesteydelser var blevet udbudt samlet, samt da det er overvejende sandsynligt, at klagerne, hvis tjenesteydelsen siddende patienttransport var blevet udbudt, i hvert fald ville have fået kontrakten om den siddende patienttransport. 8. Indklagede har vedrørende erstatningsgrundlaget i relation til påstand 2 bestridt, at en eventuel overtrædelse af EU-udbudsretten, som anført i påstand 2, indebærer, at indklagede efter dansk rets almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede har endvidere gjort gældende, at en eventuel pligt for indklagede til efter modtagelsen af Klagenævnets kendelse af 8. april 2003 at tage initiativer vedrørende de pågældende tjenesteydelser for den resterende del af kontraktsperioden i henhold til kontrakten med Falcks Redningskorps A/S i givet fald følger af danske retsregler, herunder forvaltningsretlige regler, og at spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med tilsidesættelse af sådanne danske retsregler, ikke henhører under Klagenævnets kompetence. Indklagede har på denne baggrund nedlagt påstand om afvisning af de 8 erstatningspåstande for så vidt angår de tab, der vedrører tiden efter den 8. april Ad erstatningskravet: Klagerne har vedrørende erstatningskravene i første række gjort gældende, at klagerne har krav på erstatning efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse, og har i anden række gjort gældende, at de har krav på erstatning af negativ kontraktsinteresser, nemlig de advokatomkostninger m.v., som klagesagerne har påført dem. Indklagede har til støtte for sin påstand om frifindelse også med henblik på den situation, at Klagenævnet tager påstand 2 til følge i første række gjort gældende, at indklagede som anført i Klagenævnets kendelser af 8. april 2003 og 28. april 2003 både i slutningen af 2001 og senere havde været berettiget til at udbyde den siddende patienttransport, den liggende patienttransport og akut ambulancekørsel samlet, at indklagede, hvis amtet havde været klar over, at der skulle gennemføres EU-udbud, såvel ved et

9 udbud i 2001 som ved et udbud i tiden efter april 2003 faktisk ville have udbudt disse 3 ydelser samlet, at hverken de 4 klagere hver for sig eller de 4 klagere som medlem af en forening af hyrevognmænd i Vestsjællands Amt havde haft mulighed for at afgive tilbud på disse 3 tjenesteydelser samlet, idet en sådan forening ikke ville være blevet prækvalificeret, og idet en sådan forening i hvert fald ikke havde haft mulighed for at afgive et tilbud, som kunne blive valgt som grundlag for indgåelse af kontrakt, samt at indklagedes undladelse af såvel i 2001 som i perioden efter april 2003 at gennemføre EU-udbud således ikke har påført klagerne noget tab. 9. Indklagede har endvidere bestridt klagernes opgørelse af deres erstatningskrav og har gjort gældende, at klageren ikke har opfyldt deres tabsbegrænsningspligt. Klagenævnet udtaler: Ad overtrædelsen af EU-udbudsretten Ad påstand 1 Klagenævnet udtalte i præmisserne i kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 bl.a. følgende:»ad spørgsmål 4 og spørgsmål 5 Henvisningen i Tjenesteydelsesdirektivets bilag I, A og bilag I, B til CPC-nomenklaturen må fortolkes som en henvisning til De Forende Nationers CPC-nomenklatur (fælles vareklassifikation), som den var gældende på tidspunktet for vedtagelsen af Tjenesteydelsesdirektivet i En fortolkning af henvisningen i de nævnte bilag som en henvisning til»det til enhver tid gældende CPC-nomenklatur«ville indebære, at det blev overladt til De Forenede Nationer at ændre gældende EUudbudsregler. I 7. betragtning i præambel 6 til Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 er det da også forudsat, at der senere kan blive behov for, at fællesskabet foretager ændringer i henvisningerne i de anførte bilag til CPC-nomenklaturen. Ad spørgsmål 4

10 10. I overensstemmelse med EF-domstolens dom af 24. september 1998 sag C-76/97 (Tögel) skal det vurderes, om tjenesteydelsen (1) akut ambulancekørsel består af tjenesteydelser af forskellig beskaffenhed, og Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at tjenesteydelsen (1) akut ambulancekørsel dels består af»landtransport«, som henhører under Tjenesteydelsesdirektivets bilag I.A., kategori 2, (»landtransport«), jf. CPC-nomenklaturen (CPC-referencenummer 712), dels består af»behandling«, (»general and specialized medical services delivered in the ambulance«), som henhører under Tjenesteydelsesdirektivets bilag I.B., kategori 25 (»social- og sundhedsvæsen«), jf. CPC-nomenklaturen (CPC-referencenummer 93192). Dette indebærer, at Tjenesteydelsesdirektivets artikel 10 om aftaler, der omfatter flere tjenesteydelser, hvoraf en eller flere er omfattet af artikel 8, og en eller flere tjenesteydelser er omfattet af artikel 9, finder anvendelse. Klagenævnet har ikke anmodet indklagede om mere præcise oplysninger om den økonomiske værdi af henholdsvis den tjenesteydelse, der er omfattet af artikel 8, og den tjenesteydelse, der er omfattet af artikel 9, idet Klagenævnet anser det for sikkert, at udgifterne til transporten af personer (»landtransport«) væsentligt overstiger udgifterne til den præhospitale indsats (»sundheds- og socialvæsen«), der udøves under den akutte ambulancekørsel. Det følger herefter af artikel 10, at tjenesteydelsen isoleret betragtet skulle have været i EU-udbud. Indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i spørgsmål 4. Ad spørgsmål 5 I overensstemmelse med EF-domstolens dom af 24. september 1998 sag C-76/97 (Tögel) skal det vurderes, om tjenesteydelsen (2) liggende patienttransport består af tjenesteydelser af forskellige beskaffenhed, dels af»landtransport«, som henhører under Tjenesteydelsesdirektivets bilag I.A., kategori 2 (»landtransport«), jf. CPC-nomenklaturen (CPCreference-nummer 712), dels består af»behandling«(»general and specialized medical services delivered in the ambulance«), som henhører under Tjenesteydelsesdirektivets bilag I.B., kategori 25 (»social- og sundhedsvæsen«), jf. CPC-nomenklaturen (CPC-referencenummer 93192). Indklagede har oplyst, at der under liggende patienttransport udføres medicinsk observation og iltbehandling m.v. Dette indebærer, at Tjenesteydelsesdirektivets artikel 10 finder anvendelse. Klagenævnet anser det for sikkert, at udgifterne til»landtransport«væsentligt overstiger udgifterne til»social- og sundhedsvæsen«, og tjenesteydelsen (2) liggende patienttransport skulle således isoleret betragtet have været i EUudbud. Indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i spørgsmål 5.

11 11. Ad påstand 1 Under henvisning til det, der er anført ad spørgsmål 4 og 5 skulle såvel tjenesteydelsen (1) akut ambulancekørsel som tjenesteydelsen (2) liggende patienttransport have været i EU-udbud, og det samme gælder (3) siddende patienttransport, som alene omfatter»transport af personer«, jf. CPC-nomenklaturen (CPC-referencenummer 712), jf. Tjenesteydelsesdirektivets bilag I.A., kategori 2»landtransport«. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge. Det er under parternes procedure vedrørende påstand 1 på mødet den 8. november 2002 i sagen vedrørende klagen fra Dansk Taxi Forbund af begge parter forudsat, at der alene kunne undlades EU-udbud vedrørende tjenesteydelse (3) siddende patienttransport, der isoleret betragtet skal i EU-udbud, såfremt indklagede uden at handle i strid med Tjenesteydelsesdirektivet kunne beslutte, at der skulle indgås en samlet kontrakt om alle de 3 tjenesteydelser, og såfremt værdien af tjenesteydelse (1) og (2), som ikke skulle EU-udbud, oversteg værdien af tjenesteydelse (3), eller værdien af tjenesteydelse (1), som ikke isoleret skulle i EUudbud, oversteg den samlede værdi af tjenesteydelse (2) og tjenesteydelse (3). Det følger af det, der er anført ad spørgsmål 4 og spørgsmål 5, at tjenesteydelse (1) og tjenesteydelse (2) begge isoleret skulle have været i EU-udbud, og parternes procedure på mødet har således bygget på den forkerte forudsætning, at i hvert fald tjenesteydelse (1) ikke isoleret skulle i EU-udbud. Klagenævnet har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt desuagtet at tage stilling til, om indklagede i den konkrete situation ville have været berettiget til at beslutte at indgå en samlet kontrakt om alle 3 tjenesteydelser og gennemføre et samlet EU-udbud om alle 3 tjenesteydelser. Ved besvarelsen af dette spørgsmål forudsætter Klagenævnet således, at indklagede ville gennemfører et samlet EUudbud vedrørende alle 3 tjenesteydelser. Indklagede har i en længere årrække haft en kontrakt med Falcks Redningskorps A/S, som omfattede alle 3 tjenesteydelser, og efter oplysningerne om baggrunden for, at indklagede i 2001 ønskede denne praksis fortsat, har indklagede haft saglige grunde til at træffe beslutning om fortsat at have én kontrakt om alle 3 tjenesteydelser. Indklagede ville således ikke have handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet, hvis indklagede havde besluttet at indgå en samlet kontrakt vedrørende alle 3 tjenesteydelser og derefter have gennemført et EU-udbud vedrørende alle 3 tjenesteydelser med henblik på at indgå en sådan samlet kontrakt.«af de grunde, som Klagenævnet har anført i kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003, tager Klagenævnet påstand 1 til følge. Ad påstand 2

12 12. Indklagede handlede som konstateret ved kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 i strid med EU-udbudsretten ved at indgå kontrakten med Falcks Redningskorps A/S uden forinden at gennemføre EU-udbud. Det, som Klagenævnet herefter skal tage stilling til, er, om der i tiden efter, at Klagenævnet ved kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 havde konstateret denne overtrædelse, efter EU-udbudsreglerne påhvilede indklagede en pligt til at opsige kontrakten med Falcks Redningskorps A/S og derefter gennemføre EU-udbud. Kontrollen med, at EU-udbudsreglerne i Tjenesteydelsesdirektivet bliver håndhævet i de enkelte medlemslande, er i et vist omfang reguleret af EUudbudsretten, jf. Direktiv 89/665/EØF (Kontroldirektivet). Det fremgår imidlertid af Kontroldirektivet, at reguleringen af, hvorledes der nationalt skal reageres på overtrædelse af EU-udbudsretten, skal ske ved nationale regler, jf. særligt artikel 2, stk. 1, og det følger alene af Kontroldirektivet, at sådanne regler skal kunne sikre en effektiv håndhævelse af disse fællesskabsregler, jf. særligt artikel 2, stk. 7. I artikel 2, stk. 6, er det endvidere udtrykkeligt fastsat, at virkningen af beføjelserne efter artikel 2, stk. 1, på den kontrakt, der er indgået på grundlag af beslutningen om at indgå kontrakt, fastlægges efter national ret. Det følger af det anførte, at der ikke efter det pågældende Kontroldirektiv påhviler en dansk ordregivende myndighed nogen pligt til i en situation, som den foreliggende, at opsige den indgåede kontrakt og derefter gennemføre et nyt udbud. Da der heller ikke efter EU-retten i øvrigt påhviler danske ordregivere en sådan pligt, tager Klagenævnet ikke påstand 2 til følge. Klagenævnet bemærker herefter følgende vedrørende lov om Klagenævnet for Udbud: Det nævnte Kontroldirektiv er i Danmark implementeret bl.a. ved lov om Klagenævnet for Udbud. Denne lov indeholder ikke nationale danske regler, som pålægger en offentlig ordregiver, som i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt har handlet i strid med EU-udbudsreglerne, at opsige den indgåede kontrakt med henblik på at gennemføre et udbud eller et nyt udbud. Ad erstatningsgrundlaget:

13 13. Indklagedes overtrædelse af EU-udbudsretten som anført i påstand 1 indebærer, at indklagede er erstatningspligtig over for klagerne som potentielle tilbudsgivere under det eller de udbud, der skulle have været gennemført i Ad erstatningskravet: Klagenævnet lægger efter det oplyste herunder de oplysninger der fremkom i forbindelse med Klagenævnets behandling at de klagesager, der blev afsluttet med kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 til grund, at det i 2001 var indklagedes ønske at indgå en samlet kontrakt med én kontraktspart om alle de 3 tjenesteydelser siddende patienttransport, liggende patienttransport og akut ambulancekørsel, og det lægges endvidere til grund, at indklagede, hvis indklagede i 2001 havde været klar over, at der efter EU udbudsreglerne skulle gennemføres udbud vedrørende alle tre tjenesteydelser eller dog vedrørende en eller to at tjenesteydelserne, ville have besluttet at gennemføre et samlet udbud vedrørende alle tre tjenesteydelser. Klagenævnet finder i øvrigt anledning til at tilføje, at indklagede, hvis indklagede i tiden efter april 2003 havde været forpligtet til at gennemføre et udbud, efter Klagenævnets vurdering også da ville have gennemført et udbud af de 3 tjenesteydelser samlet. Efter det oplyste lægger Klagenævnet til grund, at en forening af taxivognmænd i Vestsjællands Amt nok i 2001 kunne have afgivet tilbud under et udbud alene vedrørende tjenesteydelsen siddende patienttransport, og at en sådan forening muligt på grundlag af sit tilbud kunne have opnået at få kontrakten vedrørende denne tjenesteydelse, men Klagenævnet anser det efter det oplyste for udelukket, at klagerne i 2001 som medlemmer af en lokal forening af taxivognmænd i Vestsjællands Amt eller på anden måde havde haft mulighed for under et samlet udbud af alle de 3 tjenesteydelser at afgive et tilbud, som kunne føre til, at de fik tildelt den udbudte kontrakt. Indklagedes udladelse af i slutningen af 2001 at gennemføre et udbud har således ikke haft nogen betydning for klagernes erhvervsvirksomheder, fordi en gennemførelse i slutningen af 2001 af et samlet udbud vedrørende alle 3 tjenesteydelser ikke ville have ført til, at klagerne havde fået kontrakten med indklagede. Den nedgang i siddende patienttransport, som klagerne har konstateret i perioden fra 2002, er derimod en følge af, at indklagede ønskede indgået en ny aftale om patienttransport til afløsning af den tidligere aftale af 6. og 14. juli 1996, hvilket amtskommunen var berettiget til, og det

14 14. skal i den forbindelse præciseres, at indklagede ikke over for klagerne havde nogen forpligtelse til i den nye kontrakt at medtage en bestemmelse om, at den nye kontraktspart skulle anvende taxivogne til siddende patienttransport eller anvende taxivognmænd til siddende patienttransport i et nærmere fastsat omfang. Da overtrædelsen ad påstand 1 således ikke har påført klagerne noget tab, tages post A og B ikke til følge. Da der ikke er grundlag for at pålægge indklagede at betale erstatning vedrørende udgifter til advokat, tages post C ikke til følge. Klagenævnet tager således indklagedes påstand om frifindelse til følge. Ad sagsomkostninger: Da Klagenævnet allerede ved kendelserne af 8. april 2003 og 28. april 2003 har konstateret indklagedes overtrædelse af EU-udbudsreglerne anført i påstand 1, er der ikke grundlag for at pålægge indklagede at betale sagsomkostninger til klagerne. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved den 20. december 2001 at indgå kontrakt med Falck Redningskorps A/S om siddende patienttransport i Vestsjællands Amt for perioden uden forinden at gennemføre EU-udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet. Påstand 2 tages ikke til følge. Ad påstand 3 14: Indklagede frifindes. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klagerne. Klagegebyret tilbagebetales. Carsten Haubek

15 15. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-177.490 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 8. maj 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-177.490 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 8. maj 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-177.490 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 8. maj 2003 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund 7. kreds (advokat Suzanne T. Estrup, København) mod Vestsjællands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-220.969 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 28. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-220.969 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 28. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-220.969 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 28. april 2003 K E N D E L S E Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (advokat Suzanne T. Estrup, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002716 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 2. november 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002716 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 2. november 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002716 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 2. november 2005 K E N D E L S E Øjenlæge Klaus Trier ApS (selv) mod Københavns Amt (advokat René Offersen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014633 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 K E N D E L S E Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS (advokat Klaus Antonsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 21. februar 2007 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ 2005-000-2378 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 22. september 2005 K E N D E L S E Vestegnens Tolke- og Rådgivningsservice ved Hawshir Ahmed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-37.538 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005 K E N D E L S E BN Produkter Danmark A/S (advokat Poul Mortensen, Vejle) mod Odense Renovationsselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Saskia Krüger Larsen, København) mod Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: /

Klagenævnet for Udbud J.nr.: / Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-109.746/ 2005-0002377 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Erik Hammer) 10. marts 2006 K E N D E L S E 1. Fagligt Fælles Forbund og 2. Landsorganisationen i Danmark (advokat Mads

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 K E N D E L S E Jyllands Posten A/S (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011415 (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 K E N D E L S E Magnus Informatik A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved specialkonsulent,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-72.226 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 K E N D E L S E (Svend B. Thomsen Varde A/S) (advokat Mogens Hansen, København) mod Blåvandshuk Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: /

Klagenævnet for Udbud J.nr.: / Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-49.351/ 2005-0002368 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Thomas Jensen) 7. september 2005 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Vejle Kommune (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002747 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 14. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002747 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 14. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002747 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 14. juli 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen Nabofronten mod Biogasanlæg ved Lis Jørgensen, Vestermarievej 48,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) 15. september 2009 K E N D E L S E Almenbo a.m.b.a. (advokat Rolf B. Ledertoug, Glostrup) mod Den selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003934 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 K E N D E L S E S-Card A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-240.561 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 K E N D E L S E Tolkeservice v/ Aso Hamid (advokat Flemming Schiøler Christiansen, Thisted) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere