BoligKorsør afd. 12. Projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligKorsør afd. 12. Projektforslag 2014.06.17"

Transkript

1 BoligKorsør afd. 12 Projektforslag

2 BYGHERRE BoligKorsør Caspar Brands Plads 3A 4220 Korsør Tlf.: BYGGEFORRETNINGSFØRER Domea Oldenburg Allé Taastrup Tlf.: PROJEKTGRUPPEN Totalrådgiver og arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: Ingeniør: Lyngkilde A/S Præstøvej 39 DK-4700 Næstved Tlf.: Landskabsarkitekt: Thing & Brandt Landskab Ryesgade 23, 2. sal DK-2200 København N Tlf.: BAGGRUND FOR PROJEKTET: Nærværende projektforslag bygger på en helhedsplan som blev udarbejdet af AI-gruppen og GHB landskabsarkitekter i Helhedsplanen dannede baggrund for ansøgning om og tilsagn om støtte hos Landsbyggefonden og ansøgning om skema A hos Slagelse Kommune. På denne baggrund udbød BoligKorsør opgaven om at viderebearbejde og realisere projektet frem til og med gennemførelsen af byggefasen, og denne opgave blev vundet af nærværende rådgiverteam. Efterfølgende har der været afholdt en række møder med byggeudvalget, boligselskabet, beboerne, kommunen og projektet er blevet viderebearbejdet frem til dette projektforslag. En del løsninger har gennemgået nødvendige ændringer og justeringer, men overordnet set er helhedsplanens intentioner blevet videreført. INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for projektet side 2 Luftfoto side 3 Overordnet beskrivelse side 4 Oversigtstegning side 6 Tegninger side 7 3D-views side 27 Bygningsdelsbeskrivelse side 34 Rækkefølgeplan side 38 Tidsplan side 39 BoligKorsør

3 STAMDATA: Antal boliger: 234 som reduceres til 198. Adresser: Elme Allé 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Kommuneplan 2013 Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 42, 44, 46, 48 og 50, ThiesensOrtofotos Allé 35, 37, 39 41, (DDO land): COWI og har den fulde ophavsret til deplaner: ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Linde Allé 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 og 77, 4220 Korsør neplan 2013 LUFTFOTO Antal boliger: 234 som reduceres til 198. BoligKorsør

4 OVERORDNET BESKRIVELSE RENOVERING AF KLIMASKÆRM FACADER De eksisterende facader er i dag uisolerede og består hovedsageligt af massivt murværk med gener som kondensproblemer og kuldenedfald samt store udgifter til opvarmning. De eksisterende vinduer er indadgående plastikvinduer som er nedslidte og utætte. For at forbedre disse forhold efterisoleres facaderne udvendigt og der opmures en ny teglskalmur i røde sten. Vinduerne udskiftes til nye træ/aluvinduer som monteres ca. 50 mm bag udvendig facadeflugt. Ved opgangspartier udføres der nye glasoverdækninger. ALTANER De nuværende altaner er indeliggende og udført i beton som er indmuret og indstøbt i den øvrige konstruktion med en del kuldebrosproblemer til følge. Altanerne er forholdsvist små. Det indgår således i helhedsplanen at tillægge de nuværende altaner til stuernes areal, flytte stuefacaden ud i flugt med facaden og herefter montere helt nye udeliggende altaner. For samtidigt at udvide altanernes anvendelighed hen over årets løb, monteres der foldeglas der kan holde på varmen og skabe læ på de årstider hvor det ellers ville være for koldt at opholde sig på altanen. Alle stuealtaner forsynes med trapper ned til terræn. TAGE Udskiftning af de eksisterende tegltage var egentligt ikke en del af helhedsplanen, men da tagenes tilstand er dårlig og yderliger blevet forværret en del siden den seneste store storm og grundet de store totaløkonomiske fordele som er forbundet ved at udski fte tagene som en del af helhedsplanen, er det belevet besluttet at medtage dette arbejde. I forbindelse med efterisolering af facaderne tilpasses tagfoden den nye forøgede facadedybde. TILGÆNGELIGHEDSTILTAG Som en del af moderniseringen af afdelingen og for samtidig at skabe bedst mulighed for at ældre beboere kan blive boende i afdelingen længst muligt, etableres der niveaufri til en del boliger i bebyggelsen enten i form af elevatorer eller i form af smulighed til stuelejligheder via rampe fra altansiden. ELEVATORER Elevatorer etableres i 8 opgange og føres helt ned i kældrene. Adgang til elevatorerne udføres med egen direkte fra terræn via egen indgangsdør ved siden af den eksisterende opgangsdør. Pladsen til elevatorskakten tages fra lejlighederne til den ene side af opgangen. Lejlighederne på begge sider omdisponeres så også indretningen bliver tilgængelig og ved at reducere antallet af rum opnås til gengæld større køkkener med møbleringsmulighed samt badeværelser med gode pladsforhold. ADGANG TIL STUELEJLIGHEDER FRA ALTANSIDE I de to blokke nr. 2 og 3 etableres der niveaufri til stuelejlighederne fra altansiden via en rampe i terræn som udligner forskellen på terræn og de højtliggende stueetager. Herved får de glasinddækkede altaner karakter af vindfang. Disse lejligheder omdisponeres ligeledes så indretningen bliver tilgængelig efter samme principper som ved de lejligheder hvor der etableres elevatorer. Dog reduceres der ikke nødvendigvis i antallet af rum i disse lejligheder fordi der samtidigt udføres vandrettes sammenlægninger (se nedenfor). SAMMENLÆGNINGER/UDVIDELSER AF LEJLIGHEDER For at kunne tiltrække nye og varierede typer af lejere og ikke mindst gøre afdelingen mere attraktiv for børnefamilier indgår der i helhedsplanen at flere lejligheder sammenlægges eller udvides til større lejligheder. Fælles for de fleste lejlighedssammenlægninger gælder at indretningen ændres i retning af færre små rum, store køkkener med spisemulighed, større gennemlysning i form af åbenhed mellem køkkener og stuer samt større og tilgængelige badeværelser. For nogle af lejlighederne gælder endvidere at de får to altaner. I blok 2 og 3 ombygges stuelejlighederne således at 12 nuværende lejligheder reduceres til 10 større boliger. Disse boliger er alle af varierende indretning og størrelser. I disse lejligheder vil der forekomme en del inddækninger af rørinstallationer og bærende bjælker som er nødvendige på grund af de ovenliggende lejligheder som ikke sammenlægges. RÆKKEHUSE Blok 7 og 10 reduceres i højden ved at de to øverste etager nedrives. Stuelejlighederne forsynes med et nyt udnyttet tag og der indrettes hermed 8 nye rækkehuse i to plan. Rækkehusene får indgang via de oprindelige opgangsdøre og trapper som deles to og to. De enkelte lejligheder indrettes med stue, køkken, bad og værelse i stueetagen og med yderligere to værelser på 1. sal. Stuen udføres med et dobbelhøjt rum med åbning mod reposen på 1. sal og med ovenlysvinduer. Rækkehusene vil i facadeudtryk komme til at ligne de øvrige blokke meget med samme vinduesformater og samme altaner, men tagene vil ikke blive udført valmede som på de øvrige blokke. NEDRIVNING Helhedsplanen omfatter nedrivning af de to øverste etager på blok 7 og 10 samt nedrivning af hele blok 5. Der har i projektforslags perioden været afholdt møde med Slagelses Kommune, for at belyse de i kvalificeringsrapportens nævnte problemstillinger, i forhold til myndigheder. På mødet er blevet berørt bla. tilgængelighed, Lyd, Brandforhold, tæthed og energi. Det blev i den forbindelse aftalt at der skal ansøges om dispensation for flg. forhold, som Kommunen har givet tilsagn om kan godkendes: MYNDIGHEDER Tilgængelighed: Der ansøges om dispensation for anvendelse af type 2 elevator, og i stedet benytte en langsom kørende lift løsning (0,15 m pr. sekund). Trappereposer hvor der etableres Lifte, opfylder ikke BR10 s krav om bredder. Der ansøges om dispensation for forholdet. Ved blok 7 og 10 søges der dispensation for krav om niveaufri. Brandforhold: Brandmyndighederne fastslår at alle brandsektioneringer skal ske vandret mellem etageadskillelser, dog vil der hvor der etableres lodrette sammenlægninger af boliger, blevet foretaget sektionering lodret. Ved de lodrette sammenlægninger vil der ikke kunne skabes forbindelse til trappe fra begge etager. I stedet foretages der teknisk bytte, og der etableres serieforbundne røgalarmer på begge etager. Generelt skal der monteres røgalarmer i samtlige boliger. I boliger med to etager skal der monteres to serie forbundne røgalarmer. I boliger med mere end et opholdsrum der vender mod altan skal der etableres en røgalarm pr. rum der vender mod altan. Røgalarmer skal være serieforbundne. Lydforhold: Alle steder hvor der etableres nye lejlighedsskel skal disse overholde lydkrav i BR10. KONSTRUKTIONER BYGGESYSTEM/STABILITET Tagkonstruktionen er udført med hanebåndsspær, båret af på de murede facadevægge. Bærende vægge er opført i teglmursten. Etageadskillelser opført som enkeltspændt armeret dækskonstruktion af teglblokke. Ved indgangssiden spænder etagedæk mellem facader og hovedskillerum, og ved altansiden spænder etagedæk mellem murede tværvægge. Der er ligeledes tegldæk med tagrum. Kældrene er udført som en insitu-støbt betonkonstruktion fra fundament til underside kældervinduer. vægge omkring elevatorskakt udføres af teglsten. Væggene udføres i forbandt med eksisterende murværk og indgår i det bærende og stabiliserende system, i det elevator og etageadskillelser fastgøres hertil. Det vurderes ikke der er behov for yderligere stabiliserende tiltag i forbindelse med renoveringen. KÆLDERTRAPPER Eksisterende kældertrapper rives ned, pga. reducering af gangbredden ved etablering af ny skalmur. Der opføres nye tilsvarende kældertrapper i insitu-støbt beton, så gangbredden kan bibeholdes. BESKRIVELSE BoligKorsør

5 ALTANER Altanernes altandæk er simpel understøttet ved lejlighedsskel og tværvæg med selvbærende altanbrystninger. Fremtidige altaner udføres som præfabrikerede fiberbetonaltaner ophængt i bæreprofiler ud for etageadskillelser. Det er i projektforslagsfasen vurderet at der ikke er behov for understøttende søjler i altanfront. SKALMUR Ny facadeklimaskærm udføres med skalmur af teglsten, som bæres af på fundamentsbjælker langs facaderne. Fundamentsbjælker støbes over ministålpæle som rammes langs facaderne. Hvor løsningen ikke er mulig pga. kældertrapper og.lign. monteres konsolbjælker for bæring af ny skalmur. INSTALLATIONER VENTILATIONSANLÆG For at forbedre indeklimaet rummede helhedsplanen endvidere etablering af udsugning i alle boliger, men da myndighederne af energimæssige hensyn ikke accepterer udsugning uden varmegenvinding, er dette nu blevet ændret til at hver enkelt bolig forsynes med sit eget individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget monteres i gangen oppe over et nedbygget loft. Der etableres endvidere rørkasser i nogle rum som inddækning af kanalerne. Ventilationsanlæggene vil betyde en stor forbedring i indeklima og komfort idet den indblæste luft vil blive forvarmet med varmen fra den gamle luft inden denne blæses ud, når ude temperaturen er høj vil luften passere uden om opvarmningselementet. RADIATORER Alle radiatorer i opholdsstuer udskiftes, arbejdet er nødvendiggjort af at der foretages renovering af den væg som radiatorerne er ophængte på. Øvrige steder hvor udskiftning ikke er nødvendiggjort af ombygning genanvendes eksisterende varmekilder. Varmefordelingsmålere etableres på alle nye radiatorer. RENOVERING AF VAND- OG AFLØBSINTALLATIONER I eksisterende boliger hvor der ikke foretages ombygning/ny indretning genanvendes den eksisterende vandinstallation. I ombyggede boliger etableres ny skjult installation. Forbrugsvandmåler etableres for alle forbrugssteder i alle lejligheder. I eksisterende boliger hvor der ikke foretages ombygning/ny indretning, genanvendes den eksisterende afløbsinstallation. Fra ombyggede boliger etableres ny afløbsinstallationn under etageadskillelse i den underliggende etage. UDEAREALER Helhedsplanen omfatter en række tiltag der samlet skal løfte friarealerne til Bolig Korsør afdeling 12. Forslaget vil give lege- og opholdsarealer et nyt indhold, så det bliver attraktivt at bruge og bevæge sig rundt i området. Der anlægges nye stier som binder friarealerne samme og giver mulighed for et nyt bevægelsesmønster. Beplantningen bygger videre på de kvaliteter der er i dag og supplere med et nyt lag af frodighed. Der skabes niveaufri til de nye opgange med elevator og til stuelejlighederne i blok 2 og 3. Trafikalt lukkes nogle veje så der ikke er gennemkørende trafik og en splads udviders Nedenfor er de enkelte tiltag beskrevet: GANGFORBINDELSER Der etableres slyngede stier med en bredde 120 cm, der belægges med hårdt stampet slotsgrus. BELYSNING Langs de nye stiforbindelser etableres. Pullerterne placeres med 15 meters afstand, hvilket giver et lysniveau hvor man føler sig sikker på stisystemet. GRÆSBAKKER bakkerne udformes som præcise formationer og ramper i landskabet. bakkerne som er mellem cm høje zoneinddeler og skaber rumlig forskellighed i haverne. Voldene opbygges af råjord og muld som tilsås med plænegræs eller alternativt udlægges med rullegræs. Ved blok 2 og 3 udformes græsbakkerne så en niveaufri rampe med til stuelejlighederne kan anlægges. BEPLANTNING Udgangspunktet i beplantningsstrategien er at genbruge og viderebringe så meget af den nuværende beplantning som muligt. Der er en del større træer og buskbeplantninger der bidrager med stor rumlig og æstetisk karakter til området. TRÆER - ALLÉBEPLANTNING For at skabe et rumligt sammenhængende forløb en mellem afd. 7 og afd. 12 plantes en trærække at Kirsebærtræer TRÆER - BLOMSTRENDE TRÆER & VILDGRÆS Haverummene beplantes med en lang række små forskellige blomstrende træer som Bærmispel, Kornel, og Malus. Nogle steder med en underbeplantning af vildgræs med blomster og stauder. HÆKKE Ved fremtidige terrasser ved stuelejlighederne i blok 4+6 plantes der klippede hække. BUSKBEPLANTNINGER Der suppleres til den nuværende buskbeplantning i bebyggelsen med nye blomstrende buske. STAUDEBEDE På terrasserne ude i haverummene hvor der etableres staudebede. Staudebede afgrænses af en ståkant omkring sig for at lette driften. AKTIVITETER r Der etableres opholdsterrasser som belægges med lysgrå betonfliser. På terrasserne anlægges en træpergola med slyngplanter, en grillplads i beton og blomstrende staudebede. Lege- og aktivitetsområder Der etableres legepladser med gynger, legehuse, og balancestubbe. En del af det legeinventar der findes i området i dag genbruges. Underlaget er sandkassesand, og faldsand. Legepladserne afgrænses af en sidekant af træsveller. Et større legeområde etableres ved mellem blok 6,7, og 8. Legeområdet afgrænses af en gummibelagt kørebane for bla. Løbehjul. Derudover etableres der små grusbelagte pladser med fitnesselementer til fysisk aktivitet. SKURE OG TØRREGÅRDE tørregårde og skure bygges sammen og dækkes af slyngplanter. Konstruktionen beklædes med sortmalet trælameller. Skure og tørregårdene belægges med lysgrå betonfliser. De lukkede skure oplyses med væg-armatur TRAFIK Vejene lukkes med aftagelige er ved blok ;1, 6,7, 8, 9, 12, 13. BESKRIVELSE BoligKorsør

6 Elme Allé B B B BLOK 1 A A A 39 B B B 24 A A A Q Elme Allé B B B P Thiesens Allé A A A 28 N O 35 Thiesens Allé M N O P Q Linde Allé 57 Elme Allé R S T U BLOK 7 M 53 BLOK Linde Allé 73 U 51 D D D T 71 C C C BLOK 6 S Linde Allé R BLOK B B B 47 A A A Elme Allé BLOK C D C D C D BLOK 9 BLOK 13 Linde Allé 65 BLOK 14 D D D C C C Elme Allé B B B BLOK 12 Linde Allé Linde Allé Linde Allé A A A 50 BOLIG KORSØR OVERSIGT OVER LEJLIGHEDSTYPER WHITE ARKITEKTER OVERSIGTSTEGNING BoligKorsør

7 TYPE A - 2 RUMS 2-rums LEJLIGHEDSPLANER 1:100 TYPE B - 2 RUMS 2-rums TYPE C - 2 RUMS 2-rums TYPE D - 2 RUMS 2-rums BoligKorsør

8 TYPE M - 2 RUMS 2-rums LEJLIGHEDSPLANER 1:100 7 TYPE N - 3 RUMS 3-rums BoligKorsør

9 TYPE O - 4 RUMS TYPE P - 2 RUMS 4-rums LEJLIGHEDSPLANER 1: TYPE Q - 2 RUMS 2-rums 2-rums BoligKorsør

10 TYPE R- 4 RUMS (NEDRE PLAN) 4-rums TYPE S - 4 RUMS 4-rums TYPE T - 4 RUMS 4-rums TYPE U - 4 RUMS 4-rums (NEDRE PLAN) (NEDRE PLAN) (NEDRE PLAN) Mål: 1:100 (en cm på tegningen svarer til 1 m i virkeligheden) LEJLIGHEDSPLANER RÆKKEHUS - STUEETAGE 1:100 BoligKorsør

11 TYPE R - 4 RUMS (ØVRE PLAN) TYPE S - 4 RUMS (ØVRE PLAN) TYPE T - 4 RUMS (ØVRE PLAN) TYPE U - 4 RUMS (ØVRE PLAN) LEJLIGHEDSPLANER RÆKKEHUS - 1. SAL 1:100 BoligKorsør

12 HAVEFACADE - NORMALBLOK INDGANGSFACADE - NORMALBLOK FACADER 1:150 BoligKorsør

13 INDGANGSFACADE - RÆKKEHUSE HAVEFACADE - RÆKKEHUSE FACADER 1:100 BoligKorsør

14 VÆRELSE GANG VÆRELSE STUE KØKKEN VÆRELSE GANG VÆRELSE STUE KØKKEN VÆRELSE GANG VÆRELSE STUE KØKKEN SNIT I NORMALBLOK - TVÆRSNIT A-A SNIT I NORMALBLOK - TVÆRSNIT B-B SNIT 1:100 BoligKorsør

15 VÆRELSE GANG VÆRELSE VÆRELSE BAD STUE KØKKEN SNIT I RÆKKEHUS - TVÆRSNIT A-A SNIT I RÆKKEHUS - TVÆRSNIT B-B SNIT 1:100 BoligKorsør

16 FREMTIDIG PLAN EKSISTERENDE PLAN SNIT A-A ALTANER 1:50 BoligKorsør

17 ELME ALLE ELME ALLE ELME ALLE bakke Fitness /buske garager 4 r r ELME ALLE /buske garager 4 AFD. 7 FJORDVÆNGET r AFD. 7 BLOK 5 bakke Leg AFD. 7 BLOK 7 BLOK 3 Leg bakke BLOK 1 Udvidet belægning legeplads m. ny sidekant sgård Ny kirsebærrække Ny træer Fitness Ny kirsebærrække SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ Ny ærrække Leg. BLOK 1 Udvidet belægning Leg sgård Ny kirsebærrække Trappe Ny r sgård THIESENS ALLE garage Fitnes Viceværtgarager 3 Ny kirsebærrække Teknikrum Fælleshus Ophold med grønt sedumtag Ny kirsebærallé BLOK 7 bakke Forplads Gummikørebane Balancestubbe legeplads Petanque supleret med nye legeredskaber og sidekanter BLOK 8 THIESENS ALLE bakke legeplads m. ny sidekant BLOK 10 træer BLOK 11 beplantning BLOK 1 3 garager 2 bakke med pergola, staudebed og grill r fyrtræer Fitnessredskaber BLOK 14 Viceværtgarager 3 AFD. 7 FJORDVÆNGET Leg 9.50 r AFD. 7 Ny beplantning Fitness r AFD. 7 BLOK 6 Panelhegn Parkour betonelementer Grus Boldbane/ sportsunderlag Boldbane Panelhegn Trampoliner bakke træ Legebakke garager Ny 2belægning legeplads m. ny sidekant Legeplads Parkour bakke græsbakke e uske t ning Ophold Cykel p. BLOK 1 Udvidet belægning Fælleshus garager 4 Boldspil petanque bakke Leg bakke Boldspil legeplads Petanque Areal til boldspil Parkour Forplads beplantnng sgård r Skur beplantnng AFD. 7 BLOK 1 BLOK 3 Ny bakke bakke Rampe/belægning Nyt legeområde LINDE ALLE BLOK 8 bakke Rampe/belægning Trappe Fitnes leg træ Ny kirsebærallé m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke LINDE ALLE BLOK 11 BLOK 6 SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ fyrtræer r BLOK 9 SIGNATURFORKLARING BLOK 12 træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber LINDE ALLE r Fitnes BLOK 6 BLOK 9 Nyt allétræ beplantning BLOK 12 garager 2 Legeplads Parkour BYGGESAG BYGHERRE FASE : LOKALISERING : EMNE : MÅL : græsbakke TOTALRÅDGIVER OG ARKITEKT : : Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling 7, 12 BoligKorsør PROJEKTFASE LOKALISERING EMNE MÅLESTOK White arkitekter A/S DOK. NR.: TEGN.AF Tegn. : Kontrol : KONTR.AFGodk. : Vestre Kaj 2, 1. sal GODK.AF 4700 Næstved N DATO : SAG NR.: TEGN.NR. DATO Fælleshus Ny Forplads LANDSKAB bakke Nyt legeområde Ny kirsebærallé leg m. pergola, grill og fyrtræer med pergola, staudebed og grill INGENIØR Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI Tlf: Præstøvej Næstved Tlf: SAG NR.: LANDSKABSARKITEKT BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling 12 BoligKorsør Thing & Brandt Landskab SAG NR.: Ryesgade 23, 2. sal 2200 København N Tlf: EMNE: Udearealer MÅL: 1:750 Fitnessredskaber Legeplads TOTALRÅDGIVER OG ARKITEKT r

18 AFDELING 12 BLOK 1+2 ELME ALLE tebed ård akke Leg e ceværtgarager tk ld HIESENS ALLE ering BLOK 1 /buske Udvidet belægning Ny Forplads Fælleshus garager 4 Boldspil Leg AFD. 7 BLOK 7 LANDSKAB BLOK 1 Parkour Teknikrum Boldspil AFD. 7 BLOK 6 Udvidet belægning Forplads Petanque sgård garager 4 Leg r Leg Viceværtgarager 3 Ophold Fitnes bakke bakke Ny BLOK 6 Ny kirsebærallé sgård /buske bakke Nyt legeområde r Ny kirsebærrække Ny Panelhegn Fælleshus med grønt sedumtag Boldbane/ sportsunderlag BLOK 1 leg BLOK 8 Parkour betonelementer Grus Fitnes Udvidet belægning Forplads Ny kirsebærallé garager 4 Petanque leg træ legeplads m. ny sidekant BLOK 9 Fitnes Ny kirsebærallé m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke Trampoliner sgård r Ny kirsebærrække BLOK 7 BLOK 11 bakke Ny Gummikørebane Nyt træ Balancestubbe Nyt allétræ legeplads supleret med nye legeredskaber beplantning BLOK og 3 sidekanter SIGNATURFORKLARING træ fyrtræer BLOK 12 garager 2 BLOK 8 med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber legeplads m. ny sidekant Nyt allétræ beplantning træer Fitness Legeplads BLOK 10 med pergola, staudebed og grill bakke træer med pergola, staudebed og grill Legebakke Ny kirsebærrække BLOK 11 BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling Fitnessredskaber EMNE: Udearealer MÅL: 1:750 garager 2 THIESENS ALLE træ Nyt træ r SIGNATURFORKLARING Nyt allétræ beplantning Legeplads Parkour græsbakke SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Fitnessredskaber Parkour græsbakke r N Grus Eks Ny belæg til niveau

19 AFDELING ELME ALLE Udvidet belægning garager 4 ård akke Leg /buske BLOK 1 Udvidet belægning garager 4 Leg r sgård r Ny Fitnes træer Fitness r ELME ALLE SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning med pergola, staudebed og grill Forplads er e ceværtgarager tk ld ering BLOK 1 Petanque Ny Forplads legeplads m. ny sidekant Udvidet belægning Fælleshus garager 4 Boldspil Leg Parkour Boldspil Forplads LANDSKAB Trampoliner sgård Petanque sgård Ny kirsebærrække r BLOK 7 bakke Balancestubbe BLOK 6 legeplads supleret Fitnes med nye legeredskaber og sidekanter bakke Ny Ny kirsebærallé Ny Gummikørebane bakke Nyt legeområde BLOK 8 leg BLOK 8 THIESENS ALLE Fitnes bakke Ny kirsebærallé leg træ legeplads m. ny sidekant BLOK 9 Ny kirsebærallé m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke træer BLOK 10 Legebakke Ny kirsebærrække BLOK 11 SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning fyrtræer BLOK 11 med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber EMNE: BLOK 12 garager 2 garager 2 r Ny ærrække fyrtræer græsbakke legeplads m. ny sidekant Legeplads BLOK 1 3 r Fitnessredskaber garager 2 BLOK 14 BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling Udearealer MÅL: 1:750 bakke SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning bakke med pergola, staudebed og grill Legeplads Parkour Fitnessredskaber Parkour græsbakke N ELME ALLE

20 m. ny sidekant Ny kirsebærrække Ny kirsebærrække Ny ærrække AFDELING THIESENS ALLE BLOK 7 BLOK 10 BLOK 1 3 SIGNATURFORKLARING garager 2 r Forplads ård akke ter ld Leg e ceværtgarager tk ld ering Petanque BLOK 1 /buske Udvidet belægning LINDE ALLE Fælleshus garager 4 Boldspil Leg BLOK 1 Parkour Boldspil Udvidet belægning Trampoliner Forplads BLOK 6 Petanque sgård garager 4 Leg bakke Balancestubbe Gummikørebane legeplads supleret med nye legeredskaber sgård og sidekanter r Ny bakke bakke Nyt legeområde r Ny BLOK 8 BLOK 8 bakke Fitnes legeplads m. ny sidekant træ leg træ Ny kirsebærallé Fitnes Ny kirsebærallé BLOK 9 træer m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke Legebakke BLOK 11 BLOK 11 SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ fyrtræer legeplads m. ny sidekant fyrtræer bakke garager 2 r Nyt træ BLOK 12 Nyt allétræ bakke Nyt træ SIGNATURFORKLARING træ beplantning Nyt allétræ r BLOK 14 med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber Legeplads LINDE ALLE med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber træ beplantning Parkour græsbakke ELME ALLE Fitnes BLOK 6 BLOK 9 Nyt allétræ beplantning BLOK 12 garager 2 Legeplads Parkour græsbakke N Ny Forplads LANDSKAB bakke Ny kirsebærallé leg med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber EMNE: BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling Udearealer MÅL: 1:750

21 LANDSKAB BoligKorsør

22 LANDSKAB BoligKorsør

23 LEJLIGHEDSPLANER - VANDRETTE SAMMENLÆGNINGER 3D-VIEWS BoligKorsør

24 LEJLIGHEDSPLANER - TYPE A/B ELEVATOR 3D-VIEWS BoligKorsør

25 LEJLIGHEDSPLANER - GENERELLE ÆNDRINGER 3D-VIEWS BoligKorsør

26 LEJLIGHEDSPLANER - RÆKKEHUS STUEETAGEN 3D-VIEWS BoligKorsør

27 LEJLIGHEDSPLANER - RÆKKEHUS 1. SAL 3D-VIEWS BoligKorsør

28 RÆKKEHUS SNIT 3D-VIEWS BoligKorsør

29 UDFØRELSESPERIODER FOR Alle måneder skal forstås som måneder efter byggestart. Der forventes byggestart i januar 2015 Elme Alle MÅNED 8-13 BYGNING FASE 5 57 FASE 6 MÅNED BYGNING FASE 8 MÅNED 17-21BYGNING FASE 7 MÅNED BYGNING FÆLLESHUS FASE 9 MÅNED BYGNING 5. FASE 4 MÅNED 8-11 BYGNING FASE 3 MÅNED 7-11 BYGNING MÅNED 3-7 BYGNING FASE FASE 1 MÅNED 1-6 BYGNING EFTER MÅNED 22 ER ALLE FÆRDIGE Linde Alle RÆKKEFØLGEPLAN BoligKorsør

30 BOLIG KORSØR Afd. 7 Fjordvænget og afd. 12 Alleerne OVERORDNET TIDSPLAN Overordnet tidsplan, projektering og udbud AFD. 7 OG 12 PROJEKTERING OG UDBUD Dato: Rev. Dato: ÅR AKTIVITET MDR. Februar Marts April Maj Juni Juli August SeptemberOktober November DecemberJanuarFebruar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November DecemberJanuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November DecemberJanuar Februar Marts April Maj Juni Juli AugustSeptemberOktober November December UGER Forslag Udarbejdelse af projektforslag Bygherregodkendelse, projektforslag Myndigheds - og hovedprojekt Myndighedsprojekt Ansøgning byggetilladelse, myndighedsbehandling Hovedprojekt, udbudsmateriale Intern og tværfaglig granskning, samt opretning Ekstern granskning Opretning efter ekstern granskning Bygh.godk. myndighedsprojekt og hovedprojekt og udsendelse Udbud Udbud flyttefirma Annoncering af præ-kval og udvælgelse hoved entr. Udvælgelse tilbudsgivere, valg flyttefirma Tilbudsudregning, licitation Godkendelse licitationsresultat, budget Advisering af Slagelse Kommune Vedr. Skema B Skema B udarbejdelse Skema B Drøftelse med LBF v. budget overskr. Skema B Fremsendelse og godkendelse Skema B Godkendelse Udførelse Mobiliseringsperiode Byggepladsetablering Gennemførelse - anslået i alt måneder Endelig aflevering - vurderet november 2016 Overdragelse - vurderet december 2016 Orienterende Byg.udvalgsmøde i forb. med færdigt HP og Lic. Byggeudvalgsmøder( afholdes ca. hver 3. måned under udførelse) SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! TIDSPLAN White arkitekter A/S BoligKorsør

BoligKorsør afd. 7. Projektforslag 2014.06.17

BoligKorsør afd. 7. Projektforslag 2014.06.17 BoligKorsør afd. 7 Projektforslag 2014.06.17 BYGHERRE BoligKorsør Caspar Brands Plads 3A 4220 Korsør Tlf.: +45 58 57 18 00 www.boligkorsoer.dk BYGGEFORRETNINGSFØRER Domea Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

BOLIGKORSØR AFD. 25 NORBRINKEN. Projektforslag 12.03.2014

BOLIGKORSØR AFD. 25 NORBRINKEN. Projektforslag 12.03.2014 BOLIGKORSØR AFD. 25 NORBRINKEN Projektforslag 12.03.2014 Projektforslag til renovering d. 16.03.2014 Udført af: Bygherre: Totalrådgiver: BoligKorsør Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S Afd. 25 Norbrinken

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere