BoligKorsør afd. 12. Projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligKorsør afd. 12. Projektforslag 2014.06.17"

Transkript

1 BoligKorsør afd. 12 Projektforslag

2 BYGHERRE BoligKorsør Caspar Brands Plads 3A 4220 Korsør Tlf.: BYGGEFORRETNINGSFØRER Domea Oldenburg Allé Taastrup Tlf.: PROJEKTGRUPPEN Totalrådgiver og arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: Ingeniør: Lyngkilde A/S Præstøvej 39 DK-4700 Næstved Tlf.: Landskabsarkitekt: Thing & Brandt Landskab Ryesgade 23, 2. sal DK-2200 København N Tlf.: BAGGRUND FOR PROJEKTET: Nærværende projektforslag bygger på en helhedsplan som blev udarbejdet af AI-gruppen og GHB landskabsarkitekter i Helhedsplanen dannede baggrund for ansøgning om og tilsagn om støtte hos Landsbyggefonden og ansøgning om skema A hos Slagelse Kommune. På denne baggrund udbød BoligKorsør opgaven om at viderebearbejde og realisere projektet frem til og med gennemførelsen af byggefasen, og denne opgave blev vundet af nærværende rådgiverteam. Efterfølgende har der været afholdt en række møder med byggeudvalget, boligselskabet, beboerne, kommunen og projektet er blevet viderebearbejdet frem til dette projektforslag. En del løsninger har gennemgået nødvendige ændringer og justeringer, men overordnet set er helhedsplanens intentioner blevet videreført. INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for projektet side 2 Luftfoto side 3 Overordnet beskrivelse side 4 Oversigtstegning side 6 Tegninger side 7 3D-views side 27 Bygningsdelsbeskrivelse side 34 Rækkefølgeplan side 38 Tidsplan side 39 BoligKorsør

3 STAMDATA: Antal boliger: 234 som reduceres til 198. Adresser: Elme Allé 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Kommuneplan 2013 Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 42, 44, 46, 48 og 50, ThiesensOrtofotos Allé 35, 37, 39 41, (DDO land): COWI og har den fulde ophavsret til deplaner: ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Linde Allé 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 og 77, 4220 Korsør neplan 2013 LUFTFOTO Antal boliger: 234 som reduceres til 198. BoligKorsør

4 OVERORDNET BESKRIVELSE RENOVERING AF KLIMASKÆRM FACADER De eksisterende facader er i dag uisolerede og består hovedsageligt af massivt murværk med gener som kondensproblemer og kuldenedfald samt store udgifter til opvarmning. De eksisterende vinduer er indadgående plastikvinduer som er nedslidte og utætte. For at forbedre disse forhold efterisoleres facaderne udvendigt og der opmures en ny teglskalmur i røde sten. Vinduerne udskiftes til nye træ/aluvinduer som monteres ca. 50 mm bag udvendig facadeflugt. Ved opgangspartier udføres der nye glasoverdækninger. ALTANER De nuværende altaner er indeliggende og udført i beton som er indmuret og indstøbt i den øvrige konstruktion med en del kuldebrosproblemer til følge. Altanerne er forholdsvist små. Det indgår således i helhedsplanen at tillægge de nuværende altaner til stuernes areal, flytte stuefacaden ud i flugt med facaden og herefter montere helt nye udeliggende altaner. For samtidigt at udvide altanernes anvendelighed hen over årets løb, monteres der foldeglas der kan holde på varmen og skabe læ på de årstider hvor det ellers ville være for koldt at opholde sig på altanen. Alle stuealtaner forsynes med trapper ned til terræn. TAGE Udskiftning af de eksisterende tegltage var egentligt ikke en del af helhedsplanen, men da tagenes tilstand er dårlig og yderliger blevet forværret en del siden den seneste store storm og grundet de store totaløkonomiske fordele som er forbundet ved at udski fte tagene som en del af helhedsplanen, er det belevet besluttet at medtage dette arbejde. I forbindelse med efterisolering af facaderne tilpasses tagfoden den nye forøgede facadedybde. TILGÆNGELIGHEDSTILTAG Som en del af moderniseringen af afdelingen og for samtidig at skabe bedst mulighed for at ældre beboere kan blive boende i afdelingen længst muligt, etableres der niveaufri til en del boliger i bebyggelsen enten i form af elevatorer eller i form af smulighed til stuelejligheder via rampe fra altansiden. ELEVATORER Elevatorer etableres i 8 opgange og føres helt ned i kældrene. Adgang til elevatorerne udføres med egen direkte fra terræn via egen indgangsdør ved siden af den eksisterende opgangsdør. Pladsen til elevatorskakten tages fra lejlighederne til den ene side af opgangen. Lejlighederne på begge sider omdisponeres så også indretningen bliver tilgængelig og ved at reducere antallet af rum opnås til gengæld større køkkener med møbleringsmulighed samt badeværelser med gode pladsforhold. ADGANG TIL STUELEJLIGHEDER FRA ALTANSIDE I de to blokke nr. 2 og 3 etableres der niveaufri til stuelejlighederne fra altansiden via en rampe i terræn som udligner forskellen på terræn og de højtliggende stueetager. Herved får de glasinddækkede altaner karakter af vindfang. Disse lejligheder omdisponeres ligeledes så indretningen bliver tilgængelig efter samme principper som ved de lejligheder hvor der etableres elevatorer. Dog reduceres der ikke nødvendigvis i antallet af rum i disse lejligheder fordi der samtidigt udføres vandrettes sammenlægninger (se nedenfor). SAMMENLÆGNINGER/UDVIDELSER AF LEJLIGHEDER For at kunne tiltrække nye og varierede typer af lejere og ikke mindst gøre afdelingen mere attraktiv for børnefamilier indgår der i helhedsplanen at flere lejligheder sammenlægges eller udvides til større lejligheder. Fælles for de fleste lejlighedssammenlægninger gælder at indretningen ændres i retning af færre små rum, store køkkener med spisemulighed, større gennemlysning i form af åbenhed mellem køkkener og stuer samt større og tilgængelige badeværelser. For nogle af lejlighederne gælder endvidere at de får to altaner. I blok 2 og 3 ombygges stuelejlighederne således at 12 nuværende lejligheder reduceres til 10 større boliger. Disse boliger er alle af varierende indretning og størrelser. I disse lejligheder vil der forekomme en del inddækninger af rørinstallationer og bærende bjælker som er nødvendige på grund af de ovenliggende lejligheder som ikke sammenlægges. RÆKKEHUSE Blok 7 og 10 reduceres i højden ved at de to øverste etager nedrives. Stuelejlighederne forsynes med et nyt udnyttet tag og der indrettes hermed 8 nye rækkehuse i to plan. Rækkehusene får indgang via de oprindelige opgangsdøre og trapper som deles to og to. De enkelte lejligheder indrettes med stue, køkken, bad og værelse i stueetagen og med yderligere to værelser på 1. sal. Stuen udføres med et dobbelhøjt rum med åbning mod reposen på 1. sal og med ovenlysvinduer. Rækkehusene vil i facadeudtryk komme til at ligne de øvrige blokke meget med samme vinduesformater og samme altaner, men tagene vil ikke blive udført valmede som på de øvrige blokke. NEDRIVNING Helhedsplanen omfatter nedrivning af de to øverste etager på blok 7 og 10 samt nedrivning af hele blok 5. Der har i projektforslags perioden været afholdt møde med Slagelses Kommune, for at belyse de i kvalificeringsrapportens nævnte problemstillinger, i forhold til myndigheder. På mødet er blevet berørt bla. tilgængelighed, Lyd, Brandforhold, tæthed og energi. Det blev i den forbindelse aftalt at der skal ansøges om dispensation for flg. forhold, som Kommunen har givet tilsagn om kan godkendes: MYNDIGHEDER Tilgængelighed: Der ansøges om dispensation for anvendelse af type 2 elevator, og i stedet benytte en langsom kørende lift løsning (0,15 m pr. sekund). Trappereposer hvor der etableres Lifte, opfylder ikke BR10 s krav om bredder. Der ansøges om dispensation for forholdet. Ved blok 7 og 10 søges der dispensation for krav om niveaufri. Brandforhold: Brandmyndighederne fastslår at alle brandsektioneringer skal ske vandret mellem etageadskillelser, dog vil der hvor der etableres lodrette sammenlægninger af boliger, blevet foretaget sektionering lodret. Ved de lodrette sammenlægninger vil der ikke kunne skabes forbindelse til trappe fra begge etager. I stedet foretages der teknisk bytte, og der etableres serieforbundne røgalarmer på begge etager. Generelt skal der monteres røgalarmer i samtlige boliger. I boliger med to etager skal der monteres to serie forbundne røgalarmer. I boliger med mere end et opholdsrum der vender mod altan skal der etableres en røgalarm pr. rum der vender mod altan. Røgalarmer skal være serieforbundne. Lydforhold: Alle steder hvor der etableres nye lejlighedsskel skal disse overholde lydkrav i BR10. KONSTRUKTIONER BYGGESYSTEM/STABILITET Tagkonstruktionen er udført med hanebåndsspær, båret af på de murede facadevægge. Bærende vægge er opført i teglmursten. Etageadskillelser opført som enkeltspændt armeret dækskonstruktion af teglblokke. Ved indgangssiden spænder etagedæk mellem facader og hovedskillerum, og ved altansiden spænder etagedæk mellem murede tværvægge. Der er ligeledes tegldæk med tagrum. Kældrene er udført som en insitu-støbt betonkonstruktion fra fundament til underside kældervinduer. vægge omkring elevatorskakt udføres af teglsten. Væggene udføres i forbandt med eksisterende murværk og indgår i det bærende og stabiliserende system, i det elevator og etageadskillelser fastgøres hertil. Det vurderes ikke der er behov for yderligere stabiliserende tiltag i forbindelse med renoveringen. KÆLDERTRAPPER Eksisterende kældertrapper rives ned, pga. reducering af gangbredden ved etablering af ny skalmur. Der opføres nye tilsvarende kældertrapper i insitu-støbt beton, så gangbredden kan bibeholdes. BESKRIVELSE BoligKorsør

5 ALTANER Altanernes altandæk er simpel understøttet ved lejlighedsskel og tværvæg med selvbærende altanbrystninger. Fremtidige altaner udføres som præfabrikerede fiberbetonaltaner ophængt i bæreprofiler ud for etageadskillelser. Det er i projektforslagsfasen vurderet at der ikke er behov for understøttende søjler i altanfront. SKALMUR Ny facadeklimaskærm udføres med skalmur af teglsten, som bæres af på fundamentsbjælker langs facaderne. Fundamentsbjælker støbes over ministålpæle som rammes langs facaderne. Hvor løsningen ikke er mulig pga. kældertrapper og.lign. monteres konsolbjælker for bæring af ny skalmur. INSTALLATIONER VENTILATIONSANLÆG For at forbedre indeklimaet rummede helhedsplanen endvidere etablering af udsugning i alle boliger, men da myndighederne af energimæssige hensyn ikke accepterer udsugning uden varmegenvinding, er dette nu blevet ændret til at hver enkelt bolig forsynes med sit eget individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget monteres i gangen oppe over et nedbygget loft. Der etableres endvidere rørkasser i nogle rum som inddækning af kanalerne. Ventilationsanlæggene vil betyde en stor forbedring i indeklima og komfort idet den indblæste luft vil blive forvarmet med varmen fra den gamle luft inden denne blæses ud, når ude temperaturen er høj vil luften passere uden om opvarmningselementet. RADIATORER Alle radiatorer i opholdsstuer udskiftes, arbejdet er nødvendiggjort af at der foretages renovering af den væg som radiatorerne er ophængte på. Øvrige steder hvor udskiftning ikke er nødvendiggjort af ombygning genanvendes eksisterende varmekilder. Varmefordelingsmålere etableres på alle nye radiatorer. RENOVERING AF VAND- OG AFLØBSINTALLATIONER I eksisterende boliger hvor der ikke foretages ombygning/ny indretning genanvendes den eksisterende vandinstallation. I ombyggede boliger etableres ny skjult installation. Forbrugsvandmåler etableres for alle forbrugssteder i alle lejligheder. I eksisterende boliger hvor der ikke foretages ombygning/ny indretning, genanvendes den eksisterende afløbsinstallation. Fra ombyggede boliger etableres ny afløbsinstallationn under etageadskillelse i den underliggende etage. UDEAREALER Helhedsplanen omfatter en række tiltag der samlet skal løfte friarealerne til Bolig Korsør afdeling 12. Forslaget vil give lege- og opholdsarealer et nyt indhold, så det bliver attraktivt at bruge og bevæge sig rundt i området. Der anlægges nye stier som binder friarealerne samme og giver mulighed for et nyt bevægelsesmønster. Beplantningen bygger videre på de kvaliteter der er i dag og supplere med et nyt lag af frodighed. Der skabes niveaufri til de nye opgange med elevator og til stuelejlighederne i blok 2 og 3. Trafikalt lukkes nogle veje så der ikke er gennemkørende trafik og en splads udviders Nedenfor er de enkelte tiltag beskrevet: GANGFORBINDELSER Der etableres slyngede stier med en bredde 120 cm, der belægges med hårdt stampet slotsgrus. BELYSNING Langs de nye stiforbindelser etableres. Pullerterne placeres med 15 meters afstand, hvilket giver et lysniveau hvor man føler sig sikker på stisystemet. GRÆSBAKKER bakkerne udformes som præcise formationer og ramper i landskabet. bakkerne som er mellem cm høje zoneinddeler og skaber rumlig forskellighed i haverne. Voldene opbygges af råjord og muld som tilsås med plænegræs eller alternativt udlægges med rullegræs. Ved blok 2 og 3 udformes græsbakkerne så en niveaufri rampe med til stuelejlighederne kan anlægges. BEPLANTNING Udgangspunktet i beplantningsstrategien er at genbruge og viderebringe så meget af den nuværende beplantning som muligt. Der er en del større træer og buskbeplantninger der bidrager med stor rumlig og æstetisk karakter til området. TRÆER - ALLÉBEPLANTNING For at skabe et rumligt sammenhængende forløb en mellem afd. 7 og afd. 12 plantes en trærække at Kirsebærtræer TRÆER - BLOMSTRENDE TRÆER & VILDGRÆS Haverummene beplantes med en lang række små forskellige blomstrende træer som Bærmispel, Kornel, og Malus. Nogle steder med en underbeplantning af vildgræs med blomster og stauder. HÆKKE Ved fremtidige terrasser ved stuelejlighederne i blok 4+6 plantes der klippede hække. BUSKBEPLANTNINGER Der suppleres til den nuværende buskbeplantning i bebyggelsen med nye blomstrende buske. STAUDEBEDE På terrasserne ude i haverummene hvor der etableres staudebede. Staudebede afgrænses af en ståkant omkring sig for at lette driften. AKTIVITETER r Der etableres opholdsterrasser som belægges med lysgrå betonfliser. På terrasserne anlægges en træpergola med slyngplanter, en grillplads i beton og blomstrende staudebede. Lege- og aktivitetsområder Der etableres legepladser med gynger, legehuse, og balancestubbe. En del af det legeinventar der findes i området i dag genbruges. Underlaget er sandkassesand, og faldsand. Legepladserne afgrænses af en sidekant af træsveller. Et større legeområde etableres ved mellem blok 6,7, og 8. Legeområdet afgrænses af en gummibelagt kørebane for bla. Løbehjul. Derudover etableres der små grusbelagte pladser med fitnesselementer til fysisk aktivitet. SKURE OG TØRREGÅRDE tørregårde og skure bygges sammen og dækkes af slyngplanter. Konstruktionen beklædes med sortmalet trælameller. Skure og tørregårdene belægges med lysgrå betonfliser. De lukkede skure oplyses med væg-armatur TRAFIK Vejene lukkes med aftagelige er ved blok ;1, 6,7, 8, 9, 12, 13. BESKRIVELSE BoligKorsør

6 Elme Allé B B B BLOK 1 A A A 39 B B B 24 A A A Q Elme Allé B B B P Thiesens Allé A A A 28 N O 35 Thiesens Allé M N O P Q Linde Allé 57 Elme Allé R S T U BLOK 7 M 53 BLOK Linde Allé 73 U 51 D D D T 71 C C C BLOK 6 S Linde Allé R BLOK B B B 47 A A A Elme Allé BLOK C D C D C D BLOK 9 BLOK 13 Linde Allé 65 BLOK 14 D D D C C C Elme Allé B B B BLOK 12 Linde Allé Linde Allé Linde Allé A A A 50 BOLIG KORSØR OVERSIGT OVER LEJLIGHEDSTYPER WHITE ARKITEKTER OVERSIGTSTEGNING BoligKorsør

7 TYPE A - 2 RUMS 2-rums LEJLIGHEDSPLANER 1:100 TYPE B - 2 RUMS 2-rums TYPE C - 2 RUMS 2-rums TYPE D - 2 RUMS 2-rums BoligKorsør

8 TYPE M - 2 RUMS 2-rums LEJLIGHEDSPLANER 1:100 7 TYPE N - 3 RUMS 3-rums BoligKorsør

9 TYPE O - 4 RUMS TYPE P - 2 RUMS 4-rums LEJLIGHEDSPLANER 1: TYPE Q - 2 RUMS 2-rums 2-rums BoligKorsør

10 TYPE R- 4 RUMS (NEDRE PLAN) 4-rums TYPE S - 4 RUMS 4-rums TYPE T - 4 RUMS 4-rums TYPE U - 4 RUMS 4-rums (NEDRE PLAN) (NEDRE PLAN) (NEDRE PLAN) Mål: 1:100 (en cm på tegningen svarer til 1 m i virkeligheden) LEJLIGHEDSPLANER RÆKKEHUS - STUEETAGE 1:100 BoligKorsør

11 TYPE R - 4 RUMS (ØVRE PLAN) TYPE S - 4 RUMS (ØVRE PLAN) TYPE T - 4 RUMS (ØVRE PLAN) TYPE U - 4 RUMS (ØVRE PLAN) LEJLIGHEDSPLANER RÆKKEHUS - 1. SAL 1:100 BoligKorsør

12 HAVEFACADE - NORMALBLOK INDGANGSFACADE - NORMALBLOK FACADER 1:150 BoligKorsør

13 INDGANGSFACADE - RÆKKEHUSE HAVEFACADE - RÆKKEHUSE FACADER 1:100 BoligKorsør

14 VÆRELSE GANG VÆRELSE STUE KØKKEN VÆRELSE GANG VÆRELSE STUE KØKKEN VÆRELSE GANG VÆRELSE STUE KØKKEN SNIT I NORMALBLOK - TVÆRSNIT A-A SNIT I NORMALBLOK - TVÆRSNIT B-B SNIT 1:100 BoligKorsør

15 VÆRELSE GANG VÆRELSE VÆRELSE BAD STUE KØKKEN SNIT I RÆKKEHUS - TVÆRSNIT A-A SNIT I RÆKKEHUS - TVÆRSNIT B-B SNIT 1:100 BoligKorsør

16 FREMTIDIG PLAN EKSISTERENDE PLAN SNIT A-A ALTANER 1:50 BoligKorsør

17 ELME ALLE ELME ALLE ELME ALLE bakke Fitness /buske garager 4 r r ELME ALLE /buske garager 4 AFD. 7 FJORDVÆNGET r AFD. 7 BLOK 5 bakke Leg AFD. 7 BLOK 7 BLOK 3 Leg bakke BLOK 1 Udvidet belægning legeplads m. ny sidekant sgård Ny kirsebærrække Ny træer Fitness Ny kirsebærrække SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ Ny ærrække Leg. BLOK 1 Udvidet belægning Leg sgård Ny kirsebærrække Trappe Ny r sgård THIESENS ALLE garage Fitnes Viceværtgarager 3 Ny kirsebærrække Teknikrum Fælleshus Ophold med grønt sedumtag Ny kirsebærallé BLOK 7 bakke Forplads Gummikørebane Balancestubbe legeplads Petanque supleret med nye legeredskaber og sidekanter BLOK 8 THIESENS ALLE bakke legeplads m. ny sidekant BLOK 10 træer BLOK 11 beplantning BLOK 1 3 garager 2 bakke med pergola, staudebed og grill r fyrtræer Fitnessredskaber BLOK 14 Viceværtgarager 3 AFD. 7 FJORDVÆNGET Leg 9.50 r AFD. 7 Ny beplantning Fitness r AFD. 7 BLOK 6 Panelhegn Parkour betonelementer Grus Boldbane/ sportsunderlag Boldbane Panelhegn Trampoliner bakke træ Legebakke garager Ny 2belægning legeplads m. ny sidekant Legeplads Parkour bakke græsbakke e uske t ning Ophold Cykel p. BLOK 1 Udvidet belægning Fælleshus garager 4 Boldspil petanque bakke Leg bakke Boldspil legeplads Petanque Areal til boldspil Parkour Forplads beplantnng sgård r Skur beplantnng AFD. 7 BLOK 1 BLOK 3 Ny bakke bakke Rampe/belægning Nyt legeområde LINDE ALLE BLOK 8 bakke Rampe/belægning Trappe Fitnes leg træ Ny kirsebærallé m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke LINDE ALLE BLOK 11 BLOK 6 SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ fyrtræer r BLOK 9 SIGNATURFORKLARING BLOK 12 træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber LINDE ALLE r Fitnes BLOK 6 BLOK 9 Nyt allétræ beplantning BLOK 12 garager 2 Legeplads Parkour BYGGESAG BYGHERRE FASE : LOKALISERING : EMNE : MÅL : græsbakke TOTALRÅDGIVER OG ARKITEKT : : Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling 7, 12 BoligKorsør PROJEKTFASE LOKALISERING EMNE MÅLESTOK White arkitekter A/S DOK. NR.: TEGN.AF Tegn. : Kontrol : KONTR.AFGodk. : Vestre Kaj 2, 1. sal GODK.AF 4700 Næstved N DATO : SAG NR.: TEGN.NR. DATO Fælleshus Ny Forplads LANDSKAB bakke Nyt legeområde Ny kirsebærallé leg m. pergola, grill og fyrtræer med pergola, staudebed og grill INGENIØR Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI Tlf: Præstøvej Næstved Tlf: SAG NR.: LANDSKABSARKITEKT BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling 12 BoligKorsør Thing & Brandt Landskab SAG NR.: Ryesgade 23, 2. sal 2200 København N Tlf: EMNE: Udearealer MÅL: 1:750 Fitnessredskaber Legeplads TOTALRÅDGIVER OG ARKITEKT r

18 AFDELING 12 BLOK 1+2 ELME ALLE tebed ård akke Leg e ceværtgarager tk ld HIESENS ALLE ering BLOK 1 /buske Udvidet belægning Ny Forplads Fælleshus garager 4 Boldspil Leg AFD. 7 BLOK 7 LANDSKAB BLOK 1 Parkour Teknikrum Boldspil AFD. 7 BLOK 6 Udvidet belægning Forplads Petanque sgård garager 4 Leg r Leg Viceværtgarager 3 Ophold Fitnes bakke bakke Ny BLOK 6 Ny kirsebærallé sgård /buske bakke Nyt legeområde r Ny kirsebærrække Ny Panelhegn Fælleshus med grønt sedumtag Boldbane/ sportsunderlag BLOK 1 leg BLOK 8 Parkour betonelementer Grus Fitnes Udvidet belægning Forplads Ny kirsebærallé garager 4 Petanque leg træ legeplads m. ny sidekant BLOK 9 Fitnes Ny kirsebærallé m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke Trampoliner sgård r Ny kirsebærrække BLOK 7 BLOK 11 bakke Ny Gummikørebane Nyt træ Balancestubbe Nyt allétræ legeplads supleret med nye legeredskaber beplantning BLOK og 3 sidekanter SIGNATURFORKLARING træ fyrtræer BLOK 12 garager 2 BLOK 8 med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber legeplads m. ny sidekant Nyt allétræ beplantning træer Fitness Legeplads BLOK 10 med pergola, staudebed og grill bakke træer med pergola, staudebed og grill Legebakke Ny kirsebærrække BLOK 11 BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling Fitnessredskaber EMNE: Udearealer MÅL: 1:750 garager 2 THIESENS ALLE træ Nyt træ r SIGNATURFORKLARING Nyt allétræ beplantning Legeplads Parkour græsbakke SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Fitnessredskaber Parkour græsbakke r N Grus Eks Ny belæg til niveau

19 AFDELING ELME ALLE Udvidet belægning garager 4 ård akke Leg /buske BLOK 1 Udvidet belægning garager 4 Leg r sgård r Ny Fitnes træer Fitness r ELME ALLE SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning med pergola, staudebed og grill Forplads er e ceværtgarager tk ld ering BLOK 1 Petanque Ny Forplads legeplads m. ny sidekant Udvidet belægning Fælleshus garager 4 Boldspil Leg Parkour Boldspil Forplads LANDSKAB Trampoliner sgård Petanque sgård Ny kirsebærrække r BLOK 7 bakke Balancestubbe BLOK 6 legeplads supleret Fitnes med nye legeredskaber og sidekanter bakke Ny Ny kirsebærallé Ny Gummikørebane bakke Nyt legeområde BLOK 8 leg BLOK 8 THIESENS ALLE Fitnes bakke Ny kirsebærallé leg træ legeplads m. ny sidekant BLOK 9 Ny kirsebærallé m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke træer BLOK 10 Legebakke Ny kirsebærrække BLOK 11 SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning fyrtræer BLOK 11 med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber EMNE: BLOK 12 garager 2 garager 2 r Ny ærrække fyrtræer græsbakke legeplads m. ny sidekant Legeplads BLOK 1 3 r Fitnessredskaber garager 2 BLOK 14 BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling Udearealer MÅL: 1:750 bakke SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ Nyt allétræ beplantning bakke med pergola, staudebed og grill Legeplads Parkour Fitnessredskaber Parkour græsbakke N ELME ALLE

20 m. ny sidekant Ny kirsebærrække Ny kirsebærrække Ny ærrække AFDELING THIESENS ALLE BLOK 7 BLOK 10 BLOK 1 3 SIGNATURFORKLARING garager 2 r Forplads ård akke ter ld Leg e ceværtgarager tk ld ering Petanque BLOK 1 /buske Udvidet belægning LINDE ALLE Fælleshus garager 4 Boldspil Leg BLOK 1 Parkour Boldspil Udvidet belægning Trampoliner Forplads BLOK 6 Petanque sgård garager 4 Leg bakke Balancestubbe Gummikørebane legeplads supleret med nye legeredskaber sgård og sidekanter r Ny bakke bakke Nyt legeområde r Ny BLOK 8 BLOK 8 bakke Fitnes legeplads m. ny sidekant træ leg træ Ny kirsebærallé Fitnes Ny kirsebærallé BLOK 9 træer m. pergola, grill og staudebede Legebakke bakke Legebakke BLOK 11 BLOK 11 SIGNATURFORKLARING træ Nyt træ fyrtræer legeplads m. ny sidekant fyrtræer bakke garager 2 r Nyt træ BLOK 12 Nyt allétræ bakke Nyt træ SIGNATURFORKLARING træ beplantning Nyt allétræ r BLOK 14 med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber Legeplads LINDE ALLE med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber træ beplantning Parkour græsbakke ELME ALLE Fitnes BLOK 6 BLOK 9 Nyt allétræ beplantning BLOK 12 garager 2 Legeplads Parkour græsbakke N Ny Forplads LANDSKAB bakke Ny kirsebærallé leg med pergola, staudebed og grill Fitnessredskaber EMNE: BYGGESAG Realisering af helhedsplan - BoligKorsør Afdeling Udearealer MÅL: 1:750

21 LANDSKAB BoligKorsør

22 LANDSKAB BoligKorsør

23 LEJLIGHEDSPLANER - VANDRETTE SAMMENLÆGNINGER 3D-VIEWS BoligKorsør

24 LEJLIGHEDSPLANER - TYPE A/B ELEVATOR 3D-VIEWS BoligKorsør

25 LEJLIGHEDSPLANER - GENERELLE ÆNDRINGER 3D-VIEWS BoligKorsør

26 LEJLIGHEDSPLANER - RÆKKEHUS STUEETAGEN 3D-VIEWS BoligKorsør

27 LEJLIGHEDSPLANER - RÆKKEHUS 1. SAL 3D-VIEWS BoligKorsør

28 RÆKKEHUS SNIT 3D-VIEWS BoligKorsør

29 UDFØRELSESPERIODER FOR Alle måneder skal forstås som måneder efter byggestart. Der forventes byggestart i januar 2015 Elme Alle MÅNED 8-13 BYGNING FASE 5 57 FASE 6 MÅNED BYGNING FASE 8 MÅNED 17-21BYGNING FASE 7 MÅNED BYGNING FÆLLESHUS FASE 9 MÅNED BYGNING 5. FASE 4 MÅNED 8-11 BYGNING FASE 3 MÅNED 7-11 BYGNING MÅNED 3-7 BYGNING FASE FASE 1 MÅNED 1-6 BYGNING EFTER MÅNED 22 ER ALLE FÆRDIGE Linde Alle RÆKKEFØLGEPLAN BoligKorsør

30 BOLIG KORSØR Afd. 7 Fjordvænget og afd. 12 Alleerne OVERORDNET TIDSPLAN Overordnet tidsplan, projektering og udbud AFD. 7 OG 12 PROJEKTERING OG UDBUD Dato: Rev. Dato: ÅR AKTIVITET MDR. Februar Marts April Maj Juni Juli August SeptemberOktober November DecemberJanuarFebruar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November DecemberJanuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November DecemberJanuar Februar Marts April Maj Juni Juli AugustSeptemberOktober November December UGER Forslag Udarbejdelse af projektforslag Bygherregodkendelse, projektforslag Myndigheds - og hovedprojekt Myndighedsprojekt Ansøgning byggetilladelse, myndighedsbehandling Hovedprojekt, udbudsmateriale Intern og tværfaglig granskning, samt opretning Ekstern granskning Opretning efter ekstern granskning Bygh.godk. myndighedsprojekt og hovedprojekt og udsendelse Udbud Udbud flyttefirma Annoncering af præ-kval og udvælgelse hoved entr. Udvælgelse tilbudsgivere, valg flyttefirma Tilbudsudregning, licitation Godkendelse licitationsresultat, budget Advisering af Slagelse Kommune Vedr. Skema B Skema B udarbejdelse Skema B Drøftelse med LBF v. budget overskr. Skema B Fremsendelse og godkendelse Skema B Godkendelse Udførelse Mobiliseringsperiode Byggepladsetablering Gennemførelse - anslået i alt måneder Endelig aflevering - vurderet november 2016 Overdragelse - vurderet december 2016 Orienterende Byg.udvalgsmøde i forb. med færdigt HP og Lic. Byggeudvalgsmøder( afholdes ca. hver 3. måned under udførelse) SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! SOMMERFERIE! TIDSPLAN White arkitekter A/S BoligKorsør

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION Tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER

Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Undersøgelsesrapport oktober 2012 Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 9, GALGEBAKKEN

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg. REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato 2014-01-16 Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle

Læs mere

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION - tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s. 3 1.2. Oversigtskort......s.

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere