Bilag 1. Region Sjælland Allèen Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger"

Transkript

1 Bilag 1 Region Sjælland Allèen Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1

2 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen Sorø De ved byggeprojekterne involverede parter, herunder bygherre, hospitalernes projektafdelinger, rådgivere, entreprenører, leverandører. Bygherren, bygherrerådgiver, andre rådgivere og entreprenører er sammen med Tryg forpligtiget til at afholde 2-4 årlige møder. Mødeformål er risk management: såsom status på projektet, tidsplaner, kontrakter og erfaringsudveksling. Willis indkalder med dagsorden og fremsender referater. Alle arbejder i forbindelse med ny hospitalsstruktur i region Sjælland Bygningerne er under opførelsen brandforsikret på entrepriseforsikringen. Skader på bestående bygninger i forbindelse med entreprisen er dækket på entrepriseforsikringen for op til DKK.100 mio. Forsikringsperiode Selvrisiko Professionelt ansvar: Bygherreansvar Erhvervsansvar Bygge- og anlægsperiode: Fra accept til aflevering dog længst til og med 31. december Jfr. ABR er der herefter en 5årig afløbsperiode. DKK pr. skade som den ansvarlige entreprenør skal afholde. Selvrisikoen nedsættes til DKK pr. skade, når der sammenlagt har været skader over selvrisikoen på DKK pr. hospital. Bygherre har i henhold til forpligtelse i de indgåede kontrakter med rådgiverne, udtaget en projektansvarsforsikring med en forsikringssum på DKK. 100 mio. Krav fra 3. mand mod bygherren, Krav fra 3. mand mod bygherren, eller de sikrede indbyrdes. Dækningssum DKK Selvrisiko Personskader DKK. 0 Enhver tingskade, farlige arbejder: DKK Selvrisikoen nedsættes til DKK pr. skade når der har været skader over selvrisikoen på DKK pr. projekt. Enhver tingskade, bygherre: DKK Særlige udvidelser: 2

3 Klimaskærmen skal være lukket og tæt, inden der monteres gulve, lette vægge, skabe, køkkener, badeværelser, lofter, beklædninger eller andre fugtfølsomme genstande. Jorddækning/oprydning: Forsikringen dækker med indtil DKK (1. risikoforsikring) nødvendige udgifter til Oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lign. Lejet af bygherren og beroende på byggepladsen (forsikringssted) Retablering af de under pkt. 1 nævnte materialer Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v. og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen og som har ramt de forsikrede genstande beroende på eller i den forsikrede jord. LEG 3 - Dækning for projekteringsfejl, mangelfulde materialer/udført arbejde m.v. Forsikringen er udvidet til at dække skader/tab reparationsudgiften, som følge af skader, der skyldes: mangelfulde materialer slid eller gradvis forringelse mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion mangelfuldt udført arbejde, herunder mangelfuld afstivning og afdækning. Dækningen er dog begrænset til den omkostning som det ville have kostet at udbedre sådanne fejl og mangler, hvis disse var konstateret og udbedret før forsikringsbegivenhedens indtræden. Forceringsomkostninger Forsinkelse Indbyrdes ansvar: Blandede interesser: Hvis det i forbindelse med en skade kan nedbringe den samlede skadesomkostning at der afholdes omkostninger til over-, nat-og helligdagsarbejde, eller ekspresfragt er disse omkostninger dækket med indtil DKK. 25 mio. I tilfælde af at byggeriet forsinkes, kan hospitalerne forlænge ansvarsdækningen på policen i op til 24 måneder mod at betale en merpræmie på DKK pr. måned Såfremt der sker en ansvarsskade og det ikke er indlysende hvem skadevolder er, dækker policen omkostningerne til at fastlægge ansvaret hos rådgiverne, for hvem der skal afholde selvrisikoen. Forsikringen er udvidet til at yde (bygherren) dækning, når entreprenører projekterer og udfører fysiske leverancer/arbejdsydelser. 3

4 Dækning for fejl i design, projektering eller beregning i de af entreprenørerne leverede konstruktioner/bygningsdele. Uanset at den ansvarspådragende fejl i design, projektering og/eller beregning er begået af en på forsikringen sikret entreprenør, der også har leveret den mangelfulde bygningsdel eller præsteret den mangelfulde arbejdsydelse, er forsikringen udvidet til at omfatte den ansvarlige entreprenørs erstatningsansvar overfor bygherren. Det præciseres, at fejl og mangler forårsaget ved andet end design, projektering og/eller beregning ikke er omfattet af nærværende udvidelse. Forsikringen dækker således ikke mangelansvar der skyldes eksempelvis fejl i den fysiske udførelse af bygningsdelen eller arbejdsydelsen samt fejl eller mangler i råvarer eller halvfabrikata (eksemplerne er ikke udtømmende). Det er desuden en forudsætning for dækning under nærværende udvidelse, at bygherre har rejst sit krav overfor den ansvarlige entreprenør, og at sidstnævnte på grund af insolvens (betalingsstandsning eller konkursbehandling) ikke er betalingsdygtig. Dækningssummen for nærværende udvidelse udgør DKK pr. begivenhed, dog maksimalt DKK for forsikringens samlede løbetid. Selvrisiko beløb indgår ikke i beregningen af den for forsikringen gældende aggregerede selvrisiko på DKK Ved erstatningsydelse under nærværende forsikring indtræder Tryg i bygherrens krav mod den ansvarlige entreprenør. Dette gælder uanset at sidstnævnte er en sikret part under forsikringen. Ikke forsikrede rådgivningstyper: Forsikringen dækker ikke ansvar som direkte eller indirekte er en følge af rene rådgivningsydelser for; - software til anvendelse af eller på hospitalerne, - egentlige/rene juridiske forhold ved projekterne, - investerings- eller finansieringsforhold, - økonomi ved valgte løsninger etc. Anmeldelse af skade efter forsikringens ophør: Krav til rådgivere: Sidste frist anmeldelse af skader under entreprisedelen på denne police vil være 31. december Sikrede rådgivere ved projektet er forpligtiget til at deltage i sagsop og forsvar ved eventuelle erstatningskrav. at rådgiverne er indforstået med at selvrisiko pålægges skadevolder (og ikke bygherre). 4

5 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere