Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen 1 4000 Roskilde"

Transkript

1 Roskilde kommune Att. Ejendomme og Indkøb Rådhusbuen Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Tlf.: Tilladelse efter 8 i lov om forurenet jord til bygge-og anlægsarbejde og ændret anvendelse i forbindelse med delvis nedrivning af bygninger på matr. nr. 9g Viby By, Viby, Søndergade 11, 4130 Viby Sjælland Den 20. marts 2014 har Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb søgt om tilladelse til byggeog anlægsarbejde i forbindelse med delvis nedrivning og ændret anvendelse af nogle af de tidligere fabriksbygninger på matr. nr. 9g, Viby By, Viby, Søndergade 11 i Viby. Beliggenheden af matriklen fremgår af bilag 1, projektområdet af bilag 2 og de bygninger som nedrives af bilag 3. Ejendommen var tidligere del af virksomheden Pharmacosmos industrigrund, se bilag 1, med oplag af olieprodukter og andre stoffer. På matr. nr. 9g Viby By, Viby har Region Sjælland kortlagt to delarealer på vidensniveau 2 samt de øvrige udearealer på vidensniveau 1, se kortbilag 1 og 2. Kortlægningen er revideret ud fra resultaterne af Roskilde Kommunes undersøgelser i foråret 2013, jævnfør Region Sjællands brev af 28. november Projektet kræver for de V2 kortlagte dele af projektområdet en tilladelse efter jordforureningslovens 8, idet det ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og der er tale om såvel et bygge- og anlægsarbejde som en ændret arealanvendelse. Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag, meddeler hermed Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb, tilladelse til det ansøgte i henhold til jordforureningslovens 8 stk. 1 og stk. 2. Tilladelsen gives på en række vilkår, som er anført nedenfor, og omfatter alene tilladelse til: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med delvis nedrivning af bygninger og etablering af fast belægning Ændret anvendelse af bygning til kulturel institution med almen adgang Ændret anvendelse af nye udearealer til alment tilgængeligt, rekreativt område. Området, som tilladelsen omfatter, er alene de V2 kortlagte dele af projektområdet, som vist på bilag 2. Projektområdet støder mod syd op til V1-kortlagte udearealer, som ikke berøres af projektet. Der er tidligere d. 2. december 2013 givet tilladelse efter 8 i lov om forurenet jord til ændret anvendelse af disse udearealer til alment tilgængeligt,rekreativt område. Tilladelsen skal være taget i brug inden for et år fra den dato tilladelsen er meddelt. Hvis projektet ikke er påbegyndt inden et år fra denne dato, skal der søges om en ny tilladelse. 11. april 2014 Sagsnr Brevid Ref. MGH Dir. tlf Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag 08-14

2 Tilladelsens vilkår Side2/15 Generelle vilkår 1. Det ansøgte projekt skal indrettes, som beskrevet i ansøgningen, med de justeringer som fremgår af nedenstående vilkår. 2. Der skal fremsendes en tidsplan for arbejdets udførelse til Roskilde Kommune senest 1 uge før arbejdet påbegyndes. 3. Roskilde Kommune skal straks kontaktes hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold end det, der på forhånd var forventet og beskrevet i afsnittet om forureningssituationen på ejendommen. 4. Projektet skal udføres under miljøteknisk tilsyn. Tilsynet skal foretages af et kvalificeret firma, og skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6, 7 og 13, 1998 samt nr Tilsynet skal sikre, at projektet udføres i overensstemmelse med tilladelsens vilkår og herunder: Forestå sortering af opgravet jord Forestå al form for prøvetagning og beregning, herunder dokumentation af jord til bortskaffelse og genindbygning. Sikre at genindbygget jord overholder givne kriterier Forestå og fotodokumentere udlægning af membran og belægning Forestå afrapportering, jf. vilkår 15 og 16. Vilkår til hindring af kontakt med forurenet jord og sikring af grundvand 5. Projektområdet, som vist på bilag 2, samt areal for midlertidig opbevaring af afgravet jord skal afspærres under arbejdets udførsel for at hindre uvedkommendes kontakt med forurenet jord. 6. Retablering af udgravningerne på den V2 kortlagte del af projektområdet, som vist på bilag 2, skal ske med uforurenede materialer udlagt på markeringsnet til adskillelse af rene materialer og den underliggende udokumenterede jord. Evt. jord til genindbygning skal være dokumenteret uforurenet, jævnfør vilkår Hele den V2-kortlagte del af projektområdet, som markeret på bilag 2, skal være sikret mod kontakt med forurenet jord og nedsivning ved faste, tætte belægninger. Belægningen skal etableres med et fald, så regnvand ledes væk fra de V2-kortlagte områder. Arealet skal vedligeholdes, så belægningen altid er intakt. Dette vilkår vil blive tinglyst på ejendommen. 8. De nye belægninger skal være etableret senest 14 dage efter at gulve og fundamenter er bortgravet. Vilkår til håndtering af forurenet jord 9. Prøver til brug for kategorisering af jord, der skal bortskaffes, skal udtages efter retningslinierne i jordflytningsbekendtgørelsen og analyseres for totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH er, Cr, Cd, Cu, Pb, Zn og Ni. Prøver skal udtages på en måde, så tabet af flygtige stoffer reduceres mest mulig. Prøverne kan udtages på stedet eller hos godkendt jordmodtager. 10. Jord af forskellig forureningsgrad, eller med forskellig forureningssammensætning, må ikke sammenblandes under håndteringen.

3 11. Mellemdeponering af opgravet jord på ejendommen under arbejdets udførsel kan ske forudsat afdækning af underliggende jord (f.eks. opbevaring i containere eller på fiberdug) og tæt overdækning (f.eks. presenning), så der ikke sker udvaskning af forurenede komponenter til eller sammenblanding med den underliggende jord. Side3/ Opgravet jord indeholdende mobile forureningskomponenter skal bortskaffes straks efter opgravning eller opbevares i tætte, overdækkede containere. Vilkår om dokumentation for rene materialer 13. Der skal fremsendes dokumentation for oprindelsesstedet for alle tilkørte materialer af grus og evt. jord. 14. Jord til genindbygning skal opfylde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og være analyseret efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen, med det prøveantal, der gælder for jord, hvor anvendelsen fordrer, at jorden er uforurenet. Jord, der ikke er omfattet af anmeldepligt i jordflytningsbekendtgørelsen, skal analyseres med det prøveantal, der fremgår af vedlagte bilag 5. Vilkår om dokumentationsrapport 15. Senest 4 uger efter jordarbejdets afslutning skal det udførte arbejde rapporteres til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag. Kopi af rapporten skal endvidere sendes til Region Sjælland. 16. Afrapporteringen skal som minimum indeholde: Redegørelse for nedrivningen og gravearbejdernes udførsel, herunder vurdering og sortering af jorden ved opgravningen samt plan, der viser graveområder og -dybder. Planen skal være forsynet med målestok og nordpil. Redegørelse for håndtering og bortskaffelse af den opgravede jord, herunder opgravet mængde, opbevaring, analyseresultater og dokumentation for bortskaffelse af den opgravede jord. Dokumentation for udlægning af markeringsnet i form af fotos og plan med angivelse af fotovinkler, placering af markeringsnet, målestok og nordpil. Redegørelse og dokumentation for tilførsel af rene materialer til retablering af terræn Dokumentation for belægningernes tæthed i form af produktblade eller -beskrivelser fra producenten, fotos og plan med angivelse af belægningstype, hældninger, afløb, målestok, nordpil og fotovinkler. Øvrige bemærkninger Hvis der observeres tegn på forurening, skal Roskilde Kommune kontaktes straks og arbejdet skal indstilles. Bortskaffelse af jord skal følge jordflytningsbekendtgørelsens krav til dokumentation og anmeldelse. Arbejdstilsynets regler om arbejde med forurenet jord skal følges. Opgravede belægninger, olietanke og andet affald skal håndteres og bortskaffes efter Roskilde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Tilladelsen omhandler kun forhold til forurenet jord, og projektet kan kræve andre tilladelser og dispensationer.

4 Beskrivelse og vurdering af projektet Side4/15 Grundlag for tilladelsen Projektet og forureningstilstanden er beskrevet i følgende materiale: Ansøgning om 8-tilladelse fremsendt d. 20. marts 2014 Mails af 24.og 25. marts samt 9. april 2014 med supplerende oplysninger fra ansøger Forureningsundersøgelse, Søndergade og Toftehøj 14, 4130 Viby Sjælland af 16. maj 2013 udført af DMR Miljørådgivning A/S for Roskilde Kommune Region Sjællands høringssvar af 7. og 11. april 2014 til udkast til tilladelse og ændring vedr. vilkår 7 og 17/sidste punkt. Ansøgers projektbeskrivelse og beskrivelse af forureningsforhold Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb, søger om tilladelse efter lov om forurenet jord til bygge- og anlægsarbejde og ændret anvendelse i forbindelse med delvis nedrivning af bygninger, som berører to V2 kortlagte delarealer på ejendommen Søndergade 11, 4130 Viby Sjælland, matr. nr. 9g, Viby By, Viby. Projektet omfatter nedrivning af en laboratoriefløj, en mellembygning og 2 stålhaller i alt ca. 800 m 2. Efter nedrivningen etableres fast belægning på de områder, hvor bygningerne er nedrevet. Belægningen udføres som eksisterende fortovsbelægning med SF- sten på et stabilt underlag. Endvidere omfatter projektet ændret anvendelse af den tidligere fabrikshal til bygning for kulturelle formål. Generelt udføres der kun de nødvendige reparationer på hallen efter nedrivningen af de tilstødende bygninger, herunder også afpropning og lukning af alle gulvafløb og huller i betondækket. Der udføres ikke mindre ruminddeling i hallen, som vil fremstå som den gør i dag som et stort rum med højt til loftet. Efter nedrivningen indgår de nye udearealer i de udendørsarealer, hvor der tidligere er indhentet tilladelse til anvendelse til offentlige formål af rekreativ karakter. Fundamenterne opgraves ifm. nedrivningen, og gravearbejdet vil kun være i det omfang det er yderst nødvendigt. Uden for det kortlagte område bliver jorden på grunden og planeres ud i det område hvor der er nedrevet. Herpå vil der som nævnt blive udlagt stabilt underlag og belægning. Ved mellembygningen og laboratoriet, hvor der er kortlagt V2, vil jord, der graves op i forbindelse med opgravning af fundamenter, blive bortskaffet. Der vil blive taget prøver af jorden inden den køres væk for beslutning om hvor jorden deponeres. Der vil ikke ske oprensning af forureningen i forbindelse med projektet, da den ændrede anvendelse er midlertidig. Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med hele Pharmacosmosgrunden, og der vil derfor først blive taget endelig stilling til en evt. oprensning, når der tages beslutning om de fremtidige planer for området. Forureningssituationen på ejendommen Roskilde Kommune har i foråret 2013 i forbindelse med kommunens køb af ejendommen undersøgt forureningsforholdene som følge af aktiviteterne på de tidligere Viby Andelsmejeri ( ) og Pharmacosmos A/S ( ). Undersøgelsen omfattede hele den tidligere fabriksejendom på matr. nr. 9g, 9l, 9m, 9iq og 9if med tilhørende oplag af phenol, syre og olie-

5 produkter og to villaer. Indledningsvist er der udført en poreluftscreening med målinger af flygtige komponenter i 92 screeningspunkter. Efterfølgende er der udført 27 miljøtekniske boringer, heraf 9 filtersatte, hvorfra der er udtaget vandprøver. Endelig er der udtaget 27 poreluftmålinger. Side5/15 Der er ved undersøgelserne konstateret følgende forureninger i de to V2 kortlagte delarealer inden for projektområdet: a) Centralt under fabriksbygningen er der ved en tidligere fyringsolietank T22, se kortbilag 4, påvist indhold af fyringsolie i jorden i niveauet 2,3-3,3 mut. Jordforureningen vurderes at have en horisontal udbredelse på minimum 75 m 2, svarende til mindst 135 tons forurenet jord. b) Kulbrinter i grundvand i de asfalterede udearealer umiddelbart syd for fabriksbygningen indikerer muligvis mindre olieforurening ved den tidligere tank T24, se kortbilag 4. c) Forureninger med henholdsvis tjærestoffer, tungmetal og tungere olieprodukter er konstateret i fyldjorden ved førnævnte T24. Disse forureninger vurderes at skyldes tilkørt jord og/eller lokale spild. Region Sjælland oplyser i deres kortlægningsbrev af 28. november 2013, at arealerne kortlagt på vidensniveau 2 indgår i den offentlige indsats, da de konstaterede forureninger kan true vigtigt grundvand. Dette til forskel fra de øvrige arealer kortlagt på vidensniveau 1, som ikke indgår i den offentlige indsats. Roskilde Kommunes vurdering Dele af projektområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven og der sker både bygge- og anlægsarbejde og ændring af arealanvendelsen til alment tilgængeligt område. Ejendommen er endvidere en del af det offentlige indsatsområde med hensyn til grundvand. Projektet skal derfor have en tilladelse efter Jordforureningslovens 8 stk. 1 og stk 2. Tilladelsen omfatter alene de kortlagte delarealer. Roskilde Kommune vurderer, at der er behov for at fastsætte vilkår som sikrer, at der ikke opstår mulighed for kontakt med forurenet jord, at risikoen for spredning af forureningen i grundvandet ikke forværres og at den offentlige indsats ikke fordyres, mens der ikke er behov for at fastsætte vilkår ud fra andre hensyn. Sikring af indeklima I undersøgelsen fra 2013 er der i fabriksbygningen ved tank T22 målt 260 ug/m3 totalkulbrinter og 0,23 ug/m3 benzen i poreluften under gulv i målepunktet PL19. Dette er i størrelsesordenen en faktor 2 over Miljøstyrelsens afdampningskriterier på hhv 100 ug/m3 og 0,13 ug/m3 for de pågældende stoffer. Øvrige resultater overholder Miljøstyrelsens afdampningskriterium. De konstaterede forureninger vurderes dog ikke at udgøre en risiko for afdampning til indeluften ved den planlagte arealanvendelse til kulturelle formål. Vurderingen er baseret på, at der konservativt kan regnes med en reduktionsfaktor på en faktor 100 over et betongulv uden synlige revner. Der er ikke observeret relevante synlige revner og gulvene i fabriksbygningen er målt til at være fra15-30 cm. Da der i projektet sker afpropning af kloakker og lukning af huller i betondækket og det målte niveau er lavt sammenholdt med reduktionsfaktoren vurderer Roskilde Kommune, at der ikke er behov for at fastsætte vilkår af hensyn til indeklimaet.

6 Hindring af kontakt med forurenet jord Ved nedrivning af mellembygningen og laboratoriebygningen opstår risiko for kontakt med forureningen. Roskilde Kommune stiller derfor vilkår om, at den planlagte belægning skal opretholdes og vedligeholdes, og at den afgravede jord ikke må genanvendes på ejendommen med mindre den er dokumenteret at være uforurenet jævnfør Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Den opgravede jord på de V2-kortlagte delarealer bortskaffes fra ejendommen, men kan udgøre en risiko for kontakt med forurenet jord under arbejdets udførsel. Roskilde Kommune stiller derfor vilkår om, at projektområdet og arealer for midlertidigt oplag af jord skal afspærres for uvedkommende. Side6/15 Hensyn til grundvand og den offentlige indsats Der sker ved projektet ingen fjernelse af forureningerne ved tankene T22 og T24. Når bygningerne nedrives øges risikoen for at forureningen spredes, hvilket kan fordyre den offentlige indsats. Dette afværges ifølge ansøger ved at etablere en fast belægning af SF-sten. Ansøger har oplyst, at belægningerne vil blive etableret som blokstensbelægning (S eller SF sten) og med et fald, da terrænet i dag ligger laver omkring bygningerne og der skal være niveau-fri adgang fra flugtvejene. Blokstensbelægninger med grusfuger er fra start ikke 100 % tætte. Roskilde Kommune vurderer dog, at denne belægning sikrer, at der ikke sker en væsentlig forøget nedsivning gennem det V2-kortlagte areal, forudsat at den udføres korrekt og etableres med et fald, så vandet ledes væk fra det V2-kortlagte område. For at undgå utilsigtet spredning af forurening stiller Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag, endvidere vilkår om udlæg af markeringsnet til adskillelse af rene materialer til genindbygning og den underliggende udokumenterede jord, samt om at udgravningen skal lukkes og den nye belægning etableres inden for 14 dage efter at nedrivningen er afsluttet. Med disse vilkår vurderer Roskilde Kommune, at risikoen for at projektet øger spredningen af forureningen er begrænset, og at det ikke fordyrer den offentlige indsats. Håndtering af forurenet jord For at undgå sammenblanding af jord af forskellige forureningsgrad og forurening af underliggende jord stiller Roskilde Kommune krav til opgravning, håndtering og mellemdeponering af jord på ejendommen. Ud fra resultaterne fra de tidligere undersøgelser fastsættes analyseprogrammet til olieprodukter, benz(a)pyren, PAH samt metallerne Cd, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn, men ikke phenoler eller chlorerede opløsningsmidler. Region Sjællands udtalelser Et udkast til nærværende tilladelse blev d. 27. marts 2014 sendt til udtalelse i Region Sjælland samt efterfølgende et forslag til ændringer vedr. vilkår 7 og 17 om vilkår til belægning og dokumentation heraf. Region Sjælland har med brev af 7. april 2014 meddelt, at de ikke har bemærkninger til det første udkast og efterfølgende i mail af 11. april 2014 at de accepterer de ændrede vilkår 7 og 17. Partshøring Et udkast blev endvidere d. 27. marts 2014 sendt i høring hos ansøger, som den 7. og 9. april har stillet spørgsmål til dokumentationskravet vedrørende belægningernes tæthed og sendt

7 supplerende oplysninger om fald i belægninger og fugemateriale med henblik på accept af at anvende belægningssten uden bundne fugematerialer. Side7/15 Roskilde Kommune har på denne baggrund ændret vilkår 7 og vilkår 17, sidste punkt. Begrundelsen herfor er indarbejdet i afsnittet om Roskilde Kommunes vurdering under Hensyn til grundvand og den offentlige indsats. Klage og søgsmål Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. jordforureningslovens 16, stk. 1. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Dette skal ske senest 12 måneder efter at I har fået afgørelsen, jf. Jordforureningslovens 87. Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller til sagen i øvrigt, er I velkommen til at kontakte mig på telefonnummer Venlig hilsen Marthe Gudmand-Høyer Miljøplanlægger Bilag: 1. Kortlægninger på Pharmacosmos tidligere ejendomme. 2. Projektområde og område for tilladelsen 3. Situationsplan over bygninger, der nedrives. 4. Placering af prøvetagningspunkter og konstateret forurening 5. Dokumentationskrav til tilført uforurenet jord 6. Region Sjællands udtalelser Kopi sendt til: Region Sjælland, att. og Erhvervsafdelingen, att. byggesagsbehandler Karin Kristensen Kehlet, Veje og Grønne Områder, att. projektleder Tina Vesth,

8 Bilag 1: Kortlægninger på Pharmacosmos tidligere ejendomme Side8/15

9 Bilag 2: Projektområde (lilla) og område for tilladelsen (rødt inden for lilla) Side9/15 Bilag 3: Bygninger, som nedrives og ændrer anvendelse til udearealer med offentlig adgang. (Kilde: ansøgningen)

10 Bilag 4: Placering af prøvetagningspunkter og konstateret forurening (Kilde Forureningsundersøgelsen af 16. maj 2013) Side10/15

11 Bilag 5 dokumentationskrav til tilført uforurenet jord Side11/15 Al tilført jord, der skal anvendes til afdækningsjord i forbindelse med byggeprojektet skal være dokumenteret ren. I det følgende beskrives kravene til denne dokumentation. Jord omfattet af anmeldepligt i jordflytningsbekendtgørelsen 2*: Jorden skal dokumenteres i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens retningslinjer. Jorden skal analyseres med det antal prøver, der efter bekendtgørelsens bilag 1 gælder for jord, hvor anvendelsen fordrer, at jorden er uforurenet. Andre oplysninger om mulige forureningskilder Kommer jorden fra: et område, hvor der tidligere har været industri eller losseplads et byområde, som ikke er omfattet af områdeklassifikation et privat parkerings- eller vejareal et område, hvor der vides at have foregået en mulig forurenende aktivitet skal jorden analyseres efter samme retningslinjer, som jord omfattet af anmeldepligt. Ingen oplysninger om mulige forureningskilder: Hvis der foreligger dokumentation for, at jorden ikke er omfattet af anmeldepligt, og at jorden i øvrigt ikke kommer fra: et område, hvor der tidligere har været industri eller losseplads, et byområde, som ikke er omfattet af områdeklassifikation, et privat parkerings eller vejareal et område, hvor der vides at have foregået en mulig forurenende aktivitet, skal der foretages følgende dokumentation: Såfremt de tilførte jordmængder er mindre end 2000 tons analyseres en prøve per 300 tons, dog mindst tre prøver. Der skal analyseres for bly, benz(a)pyren og olie. Vurdering af om jordkvalitetskriterierne er overholdt, foretages efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledningen). Såfremt de tilførte jordmængder er større end 2000 tons vurderes prøvetagningsfrekvensen konkret. Analyseprogram som ovenfor. Grusgrave For jord fra grusgrave kræves der ikke dokumentation i form af analyser, såfremt der er tale om de oprindelige aflejringer (intakte materialer). Dog kræves dokumentation for jordens oprindelse i form af vejesedler eller lignende fra leverandøren Note *: Ifølge 2 i bekendtgørelse 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbin-delse med flytning af jord. Er følgende flytninger anmeldepligtige: 1 Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. 2 Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet 3 Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet 4 Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. 5 Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af område klassificering, hvor den er opgravet 6 Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg

12 Bilag 6: Region Sjællands udtalelser Side12/15

13 Side13/15

14 Side14/15

15 Side15/15

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår:

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår: Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Kyst P/S Havnen 39 4600 Køge Att.: Fleming Lynge (fly@kogekyst.dk) Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidigt oplag

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik Daugaard Pedersen A/S Dato: 25-06-2014 Merkurvej 2 6000 Kolding Sagsnr.: 14/9991 Mail: bp@daugaardp.dk Dok. nr.: 11 Ref: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej 19 8600 Silkeborg

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Dispensation til modtagelse af fyldjord i grusgrav på Bolbroholtvej 5

Dispensation til modtagelse af fyldjord i grusgrav på Bolbroholtvej 5 Regionshuset Horsens V.J. Grusindustri v. Vagn Jørgensen Bolbroholtvej 5 Klakring 7130 Juelsminde Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tlf. 87 28 50 05 www.jor.rm.dk Dispensation til

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Viborg Kommune Region Midtjylland April 2014 INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Regionshuset Holstebro Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tl. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat at modtage rent jord i eksisterende

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Ellen Wejdling Center for Byg & Miljø D 4646 4956 E elwe@lejre.dk Dato: 20. august

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Steen Høygaard Sønderskovvej Daugård. Dispensation til modtagelse af fyldjord i Skibballe Grusgrav

Steen Høygaard Sønderskovvej Daugård. Dispensation til modtagelse af fyldjord i Skibballe Grusgrav Regionshuset Horsens Steen Høygaard Sønderskovvej 5 8721 Daugård Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tlf. 87 28 50 05 www.jor.rm.dk Dispensation til modtagelse af fyldjord i Skibballe

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere