Vejledning til lov om mark- og vejfred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til lov om mark- og vejfred"

Transkript

1 Vejledning til lov om mark- og vejfred

2 Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte skader, som hans husdyr forvolder på en anden mands afgrøder, beplantning eller bevoksning, eller skader som husdyr forvolder på en anden mands husdyr. Der er tale om et objektivt ansvar for ejeren af det skadevoldende dyr, hvilket indebærer, at han pådrager sig ansvar, selv om han ikke er skyld i, at skaden er sket. Hvis offeret, som er pådraget skaden, ønsker at fremsætte krav om erstatning skal han, inden 7 dage efter, han er blevet bekendt med skaden, fremsætte anmodning om at få skaden vurderet af de beskikkede vurderingsmænd. Når skaden er anmeldt, skal der hurtigst muligt afholdes en vurderingsforretning, hvortil såvel den skadelidte som ejeren af det/de skadevoldende dyr (hvis han/hun er udfundet) indkaldes. Selve forretningen foretages normalt af vurderingsformanden og yderligere 1 vurderingsmand, men formanden kan, hvis han undtagelsesvis finder, at der er nogle ganske specielle forhold, der taler for det, også lade begge vurderingsmænd deltage sammen med sig selv. Hvis skaden er omfattet af mark og vejfredsloven, skal vurderingsmændene ved en kendelse afgøre erstatningsspørgsmålet. Vurderingsmændene skal, ud over at afsige kendelse om erstatningens størrelse og omfang m.v., også i kendelsen tage stilling til, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med vurderingsforretningen. Vederlaget for vurderingsforretninger er pt kr., som fordeles med kr. 758 til formanden og kr. 505 til den medvirkende vurderingsmand. Deltager begge vurderingsmænd sammen med formanden, er prisen og fordelingen den samme som ved et hegnsyn. Hvis skaden falder uden for mark og vejfredsloven Hvis det under vurderingsforretningen viser sig, at der ganske vist er sket skade, men en skade, der falder uden for mark og vejfredslovens rammer, bliver det vurderingsmændenes opgave at få parterne til at prøve på at indgå forlig om erstatning. Hvis forlig ikke er muligt, skal vurderingsmændene lave en beskrivelse af skadernes karakter og omfang, men da skaden ikke er omfattet af loven, har de ikke selv hjemmel til at træffe afgørelse, men skal henvise skadelidte til at søge afgørelse ved domstolene, hvor han kan henvise til vurderingsmændenes skadesbeskrivelse. Side 1 af 6

3 Vurderingsmændene skal også i dette tilfælde tage stilling til, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med vurderingsforretningen. NB! Mark og Vejfredsloven indeholder regler om vurderingsforretninger, og det kan nævnes, at Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpeger tre vurderingsmænd, hvoraf den ene udpeges som formand. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at medlemmerne af kommunens hegnsyn også udpeges som vurderingsmænd. Kun få vurderingsforretninger finder sted efter Mark og vejfredsloven. Da der kun gennemføres ganske få vurderingsforretninger hvert år, kan det være ret vanskeligt for vurderingsmændene at holde sig ajour med reglerne. Foreningen har derfor gennemgået bekendtgørelsen, og peger i det efterfølgende på de vigtigste paragraffer, som man skal være opmærksomme på: Til en vurderingsforretning efter Mark og Vejfredsloven er det alene kapitel I, II og VII, der er brug for, og det vil sige: Kapitel I: Kapitel II: Kapitel VII: 1: Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget Stk.3: Loven omfatter ikke hunde. 2: Det drejer sig om objektivt ansvar, der betyder, at der kan kræves erstatning uanset, om der er passet godt på dyrene eller ej. 3: Nærlæs grundigt hele denne vigtige paragraf: Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse.) 18: En skade skal anmeldes til formanden inden 7 dage efter, at skaden er blevet bekendt. Hvis formandens navn og telefonnummer ikke er oplyst f.eks. i den lokale telefonnøgle, bedes man påtale det, så enhver kan finde det! 20: Vurderingsmændenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 21, 22, 23, 24, 25: Orienteringer. 26: Formand og én tilkaldt vurderingsmand sørger for vurderingsforretningen. Side 2 af 6

4 Sjældent brug for den tredje vurderingsmand, der gør vederlaget måske unødigt større for skadevolder. Derimod kan der ved større skader, som vurderingsmændene ikke selv magter at vurdere, være nødvendigt med sagkyndig bistand. F.eks. ved markskader: planteavlskonsulent skader i haver: gartner skade på dyr: dyrlæge Bemærk venligst stk. 4, hvor der er tale om culpa (betyder skyld) alene her kan der søges forlig! 27: Protokol for Mark og Vejfred (se model efterfølgende). 28: Skadelidte er pligtig til forskudsvis at udrede vederlag til vurderingsmændene. 29 og 30: Orienteringer. Kapitlerne III, IV, V og VI benyttes ikke i forbindelse med vurderingsforretninger om husdyransvar. Er Du ellers i tvivl om noget vedr. Mark og Vejfred er du altid velkommen til at ringe til Helge Sølgaard på tlf Modeleksempel for udformning af en protokol Som et eksempel på hvorledes en protokol kan udformes, vises i det følgende et tænkt eksempel på en sådan: PROTOKOL: Den 18. august 2006 kl. 10 blev der afholdt vurderingsforretning (Sag nr. 02/06) på ejendommen Ølvej 12, 9999 Maltgær. Rekvirent (skadelidte): Hans Hansen, Ølvej 12, 9999 Maltgær mod Modpart (skadevolder): Jens Jensen, Ølvej 14, 9999 Maltgær. Vurderingsforretningen blev afholdt efter skriftlig anmodning fra Hans Hansen. Rekvirenten, Hans Hansen, mødte personligt. Modparten, Jens Jensen, mødte ligeledes personligt. Side 3 af 6

5 Parterne var indkaldt pr. telefon til mødet. Som vurderingsmænd deltog Peder Pedersen (formand) og Niels Nielsen. Parternes påstande: Rekvirenten, Hans Hansen, fremførte i henhold til mark og vejfredsloven krav om erstatning for påførte skader. Modparten, Jens Jensen, ønskede ikke at betale erstatning. Sagsfremstilling: Rekvirenten, Hans Hansen, oplyste, at han var blevet bekendt med skaderne den 14. august 2006, hvor han havde konstateret, at 10 store kvier, tilhørende Jens Jensen, befandt sig på hans grund. Han havde straks jaget dyrene tilbage til naboen, Jens Jensens ejendom. Modparten, Jens Jensen, erkendte, at han var ejer af de omhandlede dyr. Han mente dog ikke, at han kunne blive erstatningsansvarlig. Der forelå undskyldende forhold, da et tordenvejr foregående nat havde medført strømsvigt i el hegnet. Han ønskede derfor ikke at betale erstatning, eller anmelde skaden til sit forsikringsselskab, hvor han i øvrigt havde selvrisiko. Vurderingsmændene lægger til grund, at de påviste skader på Hans Hansens ejendom er forårsaget af Jens Jensens indtrængende dyr, og at anmeldelse retsmæssigt er sket i henhold til Lov om Mark og Vejfred 18, stk. 1 og 2. Skadesopgørelse Skade på bedriften: Der blev foretaget vurdering af skaderne således: Hvedemark: 500 m² afgrøde ødelagt = kr. 500 Raps liggende på skår + ulempeerstatning = kr El hegn ødelagt = kr. 600 Skade på privat grund: Reparation af græsplæne = kr I alt (ekskl. moms) = kr Rekvirenten oplyste, at han har momsregistreret landbrug. Kendelse: Side 4 af 6

6 Efter Mark og Vejfredslovens 3 er der objektivt ansvar for skader omfattet af denne bestemmelse. Modparten, Jens Jensen, er derfor erstatningspligtig, uanset om der måtte foreligge undskyldende omstændigheder. Jens Jensen skal derfor betale kr , til Hans Hansen. Omkostningerne ved vurderingsforretningen, kr. 800, betales af Jens Jensen til Maltgær Kommune. Beløbene betales inden den 3. september Kendelsen er oplæst for begge parter ved vurderingsforretningen. Vurderingsforretningen afsluttet kl Underskrevet: Peder Pedersen, vurderingsformand Niels Nielsen, vurderingsmand. Meddelelse: Udskrift af protokollen fremsendes til parterne snarest muligt. Udskriftens rigtighed bekræftes. Maltgær Kommune den 18. august 2006 / Erik Eriksen. Huskeregler og supplerende bemærkninger Som nævnt forekommer der kun ganske få sager hvert år, hvorfor der i det følgende kan nævnes nogle praktiske forhold til støtte for vurderingsforretningen: Ved forlig: Husk parternes underskrifter. Erstatningen: For at få denne udbetalt er det vigtigt, at skadelidte kan påvise, hvem der er skadevolder ( 19, stk. 1), hvis man ikke har optaget de fremmede husdyr ( 19, stk. 2). Erstatningsbeløbet: Der skelnes mellem momsregistrerede og ikkemomsregistrerede virksomheder/personer. I alle tilfælde skal skadelidte holdes skadesløs, d.v.s. at momsregistrerede virksomheder/personer kun skal have de reelle tab dækket. Momsen anses ikke for et tab og skal derfor ikke udbetales. Erstatninger til ikke momsregistrerede virksomheder/personer skal derimod tillægges moms, hvis det kan dokumenteres, at det vurderede beløb indeholder moms. Hvis skadelidte modtager et beløb, og selv sørger for at skaden udbedres, beregnes beløbet uden moms (skadevolder kan ikke foretage modregning i sit momsregnskab af et begravet momsbeløb). Sagkyndig bistand: Ifølge 26, stk. 1 fastsætter vurderingsmændene vederlaget hertil, og det henregnes til sagens omkostninger. Her tillægges moms, hvis den Side 5 af 6

7 pågældende sagkyndige er momsregistreret eller ansat i en momsregistreret virksomhed. Forudbetaling ( 28): Udgifter for afholdelse af vurderingsforretningen kan af vurderingsmændene kræves forudbetalt af skadelidte. I praksis benyttes denne regel sjældent, men skadelidte må nemlig betale sagsomkostningerne, hvis skadevolderen ikke findes, og husdyrene ikke er optaget og kan indbringe sagsomkostningerne ved et evt. salg ( 5 12). Skader på korn og insilageopslag, bygninger og lignende ( 26, stk. 4) : Hvis forlig ikke opnås, affatter vurderingsmændene en beskrivelse af skadens art og omfang, og henviser skadelidte til at gøre erstatningskrav gældende ved domstolene. Når eksempelvis kvæg eller heste løber ud af indhegninger, er det ofte p.g.a. afledning eller rust i el hegn (for svag strøm) eller manglende tilsyn og vedligeholdelse af hegnet. Dette må gerne indgå i beskrivelsen af hændelsesforløbet, men det er dommerens opgave at finde ud af, om der foreligger fejl eller skyld (culpa) fra skadevolderens side. I disse tilfælde foreligger der nemlig ikke objektivt ansvar, men kun ansvar ved skyld (culpa ansvar). Hegn i eller ved skel: Hvis én af parterne beklager sig over sådanne, henvises til en hegnsynsforretning med indkaldelse i henhold til hegnsloven. Side 6 af 6

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Information 4 14.3.2010

Information 4 14.3.2010 Information 4 14.3.2010 Generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling 2010 13 parceller repræsenteret ved fremmøde 3 parceller ved fuldmagt Pkt.1 - valg af dirigent Jan Johansen valgt. Pkt. 2

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde... 3 2. Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist)... 4 3. Garanterede

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet betænkning nr. 1019 1984 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5173-7 Stougaard Jensen/København Ju

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere