Spørgsmål om inhabilitet blandt medlemmer af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 14. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål om inhabilitet blandt medlemmer af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 14. juni 2013"

Transkript

1 Spørgsmål om inhabilitet blandt medlemmer af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed En forsker klagede til ombudsmanden over behandlingen af to sager om hende ved Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). UVVU var i begge sager nået frem til, at hun havde begået videnskabelig uredelighed. Det var forskerens opfattelse, at nogle af medlemmerne af UVVU havde været inhabile ved behandlingen af hendes sager. Hun begrundede det især med, at tre UVVU-medlemmer i kraft af deres ansættelse på det universitet, hvor de to personer, der havde indbragt sagerne for UVVU, også var ansat, havde så nær tilknytning til anmelderne, at de ikke burde have medvirket ved afgørelsen. 14. juni 2013 Forvaltningsret Ombudsmanden mente ikke, at der var udsigt til, at han kunne kritisere UVVU s afgørelse om ikke at anse de pågældende for inhabile ved behandlingen af sagerne. At de var ansat af det pågældende universitet, gav efter ombudsmandens opfattelse ikke i sig selv grundlag for at anse dem for inhabile der skulle noget mere til. Han lagde bl.a. vægt på, at ingen af de tre medlemmer efter det oplyste havde sådanne relationer til andre involverede i sagen, at der forelå omstændigheder, som efter gældende praksis var egnede til at vække tvivl om deres upartiskhed (forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5). Han pegede bl.a. på, at der ikke var oplyst om nære venskaber mellem nogen af de tre UVVU-medlemmer og de to ansatte ved universitetet, som havde indbragt sagerne for UVVU. Der var heller ikke oplysninger, der tydede på, at der var et sådant personligt modsætningsforhold mellem nogen af UVVUmedlemmerne og forskeren, at dette kunne tale for inhabilitet. Det gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger, at UVVU havde afvist, at der forelå inhabilitet i UVVU, fordi den ene af de to anmeldere havde været suppleant i UVVU i en del af perioden, hvor forskerens sager var under behandling. Ombudsmanden lagde vægt på, at UVVU havde oplyst, at den pågældende på intet tidspunkt havde deltaget i behandlingen af forskerens sager. Ombudsmanden afsluttede derfor sagen uden at gennemføre en egentlig undersøgelse. (Sag nr. 12/05547)

2 UVVU havde i to afgørelser vedrørende en forsker, A, fundet, at hun havde begået videnskabelig uredelighed. Den 11. september 2012 klagede A til mig over UVVU s behandling af sagerne og gjorde i den forbindelse gældende, at flere af UVVU s medlemmer havde været inhabile ved behandlingen af hendes sager. Da UVVU kun havde forholdt sig til en mindre del af A s indsigelser vedrørende inhabilitet, sendte jeg den 4. oktober 2012 klagen tilbage til udvalget, med henblik på at udvalget tog stilling til A s indsigelser om inhabilitet begrundet i UVVU-medlemmernes relationer til anmelderne. UVVU traf den 30. november 2012 afgørelse om inhabilitetsspørgsmålet, hvorefter A på ny klagede til mig. Ombudsmandens udtalelse 1. Retsgrundlaget I kapitel 2 i forvaltningsloven (nu lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012) er der fastsat regler om personlig, speciel inhabilitet. Bestemmelsen i 3 har følgende ordlyd: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindel- 2/13

3 se med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Det centrale formål med reglerne om inhabilitet er at forebygge, at der træffes konkrete afgørelser af usaglig karakter som følge af påvirkning af særlige personlige interesser. Interessen skal være uvedkommende i forhold til udøvelsen af den konkrete forvaltningsfunktion, for at der kan statueres inhabilitet, jf. også forvaltningslovens 3, stk. 2. Varetagelse af vedkommende dvs. saglige hensyn fører ikke til inhabilitet. Forvaltningslovens 3, stk. 1, opstiller en række situationer, som generelt betragtet kan indebære en risiko for, at der træffes usaglige afgørelser. Som reglerne er udformet, er det således den abstrakte risiko for usaglig indflydelse, der afskæres. Virkningen af speciel inhabilitet er, at den inhabile ikke må medvirke ved sagens behandling eller afgørelse. Inhabilitetsformerne falder i fire konkrete tilfældegrupper (lovens 3, stk. 1, nr. 1-4) og en opsamlingsbestemmelse i 3, stk. 1, nr. 5. Opsamlingsbestemmelsen udgør et supplement til 3, stk. 1, nr. 1-4, og danner samtidig grundlag for at statuere inhabilitet i selvstændige typer af sager. I praksis har bestemmelsen især fundet anvendelse i tre kategorier af sager, nemlig i tilfælde af nære venskaber, ved konstaterbare personlige modsætningsforhold, og i tilfælde hvor en forvaltningsperson er fremkommet med offentlige forhåndstilkendegivelser om udfaldet af en sag. Venskabsinhabilitet kan foreligge, hvis der er tale om et egentligt venskab. Det er derimod fast antaget, at almindelige kollegiale forbindelser ikke bevirker inhabilitet. Inhabilitet på grund af personlige modsætningsforhold forudsætter, at modsætningsforholdet er af en vis styrke og direkte karakter. Det skal endvidere være konstaterbart og gensidigt, forstået på den måde at det ikke er tilstrækkeligt, at parten alene hævder, at der er et modsætningsforhold, hvis det ikke kan lægges til grund, at forvaltningspersonen har et modsætningsforhold til parten. Rent faglige, professionelle uoverensstemmelser og tvister, f.eks. i videnskabelige sammenhænge, kan i almindelighed ikke i sig selv udgøre grundlag for inhabilitet, heller ikke i tilfælde hvor uenigheden er ledsaget af et 3/13

4 betydeligt personligt engagement fra begge sider. Det samme gælder politiske modsætningsforhold. Fra ombudsmandspraksis kan bl.a. henvises til udtalelsen omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1990, s. 583 (j. nr )*, hvor en professor klagede over, at han af det daværende Undervisningsministerium var blevet anset for inhabil ved nedsættelsen af et bedømmelsesudvalg, med henvisning til at der bestod et modsætningsforhold mellem ham og en af ansøgerne. Ombudsmanden mente ikke, at forholdet var omfattet af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, da der var tale om et fagligt begrundet modsætningsforhold, hvor kun ansøgeren hævdede, at modsætningsforholdet også var af personlig karakter. Sagen gav dog ikke anledning til kritik, da ombudsmanden ikke ville anfægte myndighedernes ret til at yde videregående retsgarantier end dem, der fulgte af forvaltningsloven. Se desuden omtalen af sagen i Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen, 1. udgave (2011), s Den tredje hovedgruppe offentlige forhåndstilkendegivelser om udfaldet af en sag omfatter tilfælde, hvor en forvaltningsperson med en vis fasthed og præcision har udtalt sig om spørgsmål af betydning for sagens behandling eller afgørelse. Almindeligt holdte udsagn om forståelsen af sagens retsgrundlag fører i almindelighed ikke til inhabilitet, og heller ikke tidligere tilkendegivne opfattelser uden forbindelse til den nu foreliggende sag vil normalt være nok til at udløse inhabilitet. Se fra retspraksis bl.a. dommen i Ugeskrift for Retsvæsen H, hvor Højesteret ikke anså kirkeministeren for inhabil i en sag om irettesættelse af en præst for at bære præstekjole under en demonstration mod fri abort. Det forhold, at ministeren tidligere i en avisartikel havde udtalt sig mod præsters brug af præstekjoler under demonstrationer, gjorde hende ikke inhabil. I kendelsen i Ugeskrift for Retsvæsen H statuerede Højesteret inhabilitet hos et sagkyndigt medlem af en undersøgelseskommission. Kommissionen, der havde afgivet betænkning den 4. juli 1982, var med identisk sammensætning blevet gennedsat, efter at Danmarks Radio den 19. maj 1983 havde bragt en tv-udsendelse om det skibsforlis, som kommissionen undersøgte. Højesteret anså det sagkyndige medlem for inhabilt efter den dagældende 62 i retsplejeloven, med den begrundelse at han ikke alene før kommissionen blev nedsat på ny, men også efter dette tidspunkt, offentligt havde udtalt sig vurderende om spørgsmål, som var omfattet af kommissionens undersøgelse. Den sidstnævnte kendelse må dog ses i lyset af, at habilitetskravene i retsplejeloven er strengere end dem, der følger af forvaltningsloven. Efter retspleje- 4/13

5 lovens 61 (dengang 62) skal der således statueres inhabilitet, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens (her kommisionsmedlemmets) fuldstændige upartiskhed, hvorimod der efter forvaltningsloven skal foreligge omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om forvaltningspersonens upartiskhed (og altså ikke fuldstændige upartiskhed). Der skal med andre ord i almindelighed mindre til, før der foreligger inhabilitet efter retsplejeloven. For en nærmere gennemgang af praksis vedrørende forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, kan jeg bl.a. henvise til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 194 ff., Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen, 1. udgave (2011), s. 101 ff., Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, Retssikkerhed, Proces, Sagsbehandling, 3. udgave (2010), s. 259 ff., samt Jens Garde m.fl., Forvaltningsret Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s. 90 ff. (særligt s. 100, s. 105 og s. 119 f.). Se også forarbejderne til lov nr. 571 af 19. december 1985, forvaltningsloven, lovforslag nr. L 4 af 2. oktober 1984, Folketingstidende , lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 8.a., og de specielle bemærkninger til Ombudsmandens bemærkninger til UVVU s afgørelse og (A) s øvrige argumenter vedrørende inhabilitet 2.1. Afgrænsning (A) har særligt gjort gældende, at tre medlemmer af UVVU ved behandlingen af hendes sager har været inhabile efter bestemmelserne i 3, stk. 1, nr. 3 og 5. Hun støtter først og fremmest sit synspunkt på, at de pågældende i kraft af deres ansættelse ved (X) Universitet har så nær tilknytning til (X) Universitet, hvor de to anmeldere ((B) og (C)) også er ansat, at de ikke burde have medvirket ved sagsbehandlingen. Det er (A) s opfattelse, at UVVU med afgørelsen af 30. november 2012 har indrømmet, at der har været tæt kontakt mellem (to af) UVVU-medlemmerne og den ene af anmelderne (B) idet de pågældende har været medlemmer af Det Frie Forskningsråd samtidig. Vedrørende UVVU-medlem (D) har (A) med henvisning til et vedlagt presseklip endvidere peget på, at (D) har rettet beskyldninger mod hende om at stå bag nogle anonyme spørgsmål i en sag om afsløring af misbrug af forskningsmidler i det tidligere forskningsråd. Det er på dette grundlag (A) s opfattelse, at (D) ikke er objektivt indstillet i forhold til hendes person. (A) mener i den forbindelse, at det er påfaldende, at (D) ikke har vedlagt dokumentation for, at 5/13

6 hun er blevet fejlciteret i det pågældende dagblad, således som hun har oplyst over for UVVU. Jeg forstår (A) s bemærkninger sådan, at hun mener, at de nævnte forhold viser, at der er et personligt modsætningsforhold mellem (D) og hende, og at (D) (også) af denne grund har været inhabil ved behandlingen af sagerne om hende Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3 Ved afgørelsen af 30. november 2012 har UVVU i forhold til bestemmelsen i 3, stk. 1, nr. 3, lagt vægt på, at alle tre medlemmer, som har medvirket ved afgørelserne i (A) s to sager, er offentligt ansatte, hvorfor bestemmelsen ikke kan bringes i anvendelse. Der er ikke udsigt til, at jeg ved en ombudsmandsundersøgelse vil kunne kritisere denne vurdering. Jeg henviser til, at bestemmelsen kun omfatter personer, der deltager i ledelsen af eller på anden måde har nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, som har en særlig interesse i sagens udfald. En sådan situation foreligger ikke i denne sag, allerede fordi ingen af de UVVU-medlemmer, som har deltaget i behandlingen af (A) s sager, efter det oplyste har tilknytning til private juridiske personer med særlig interesse i sagens udfald Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5 Jeg mener heller ikke, at der er udsigt til, at jeg vil kunne kritisere, at udvalget ikke har anset de tre UVVU-medlemmer for inhabile efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Udvalget har lagt vægt på, at ingen af de tre medlemmer er i en situation, som er egnet til at vække tvivl om deres upartiskhed, således som forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, fortolkes i praksis. UVVU har herved lagt vægt på, at de pågældende ikke har særlige relationer til de parter, som de to sager vedrører, herunder (A). I forhold til (D) har udvalget derudover henvist til, at forholdet vedrørende de anonyme spørgsmål ikke har nogen relation til de to konkrete afgørelser fra UVVU, og at (D) i øvrigt har afvist at have udtalt sig, som det fremgik af det pågældende dagblad. Særligt om UVVU-medlem (E) For så vidt angår UVVU-medlem (E) bemærker jeg, at han ifølge oplysningerne i sagen ikke har nogen form for professionel eller privat relation til andre involverede i sagen, dvs. hverken til anmelderne eller til (A), ligesom der ikke er oplysninger om et modsætningsforhold til (A). Jeg bemærker, at den omstændighed, at han ligesom anmelderne er ansat ved (X) Universitet, ikke i sig selv giver grundlag for at statuere inhabilitet efter reglerne i forvaltningsloven, jf. herved også pkt. 2.4 nedenfor. 6/13

7 Særligt om UVVU-medlem (F) Der er som følge af det anførte heller ikke grundlag for at anse UVVU-medlem (F) for inhabil på grund af sin ansættelse (i 50 pct. af arbejdstiden) på (X) Universitet. Om (F) er det yderligere oplyst, at han i perioden var medlem af Det Frie Forskningsråd, hvor også (B) var medlem. Heller ikke dette forhold kan føre til, at der bør statueres inhabilitet efter forvaltningsloven. Jeg bemærker i den forbindelse, at der ikke i sagen foreligger oplysninger om eksempelvis et nært venskab eller en anden særlig relation mellem (F) og (B) (eller (C)), ligesom der ikke er oplysninger om et modsætningsforhold mellem (F) og (A). Særligt om UVVU-medlem (D) For så vidt angår UVVU-medlem (D) har jeg som nævnt forstået, at (A) ved siden af de ovennævnte forhold vedrørende (D) s og andre UVVU-medlemmers tilknytning til anmelderne, herunder gennem samtidigt medlemskab af Det Frie Forskningsråd er af den opfattelse, at der er et sådant modsætningsforhold mellem hende selv og (D), at sidstnævnte ikke burde have medvirket ved behandlingen af (A) s sager. Ud fra de oplysninger, som jeg har modtaget i sagen, mener jeg ikke, at der er udsigt til, at jeg i forbindelse med en egentlig undersøgelse af sagen ville kunne konstatere, at der foreligger et modsætningsforhold mellem (A) og (D) af en sådan karakter, at (D) ikke burde have deltaget i sagsbehandlingen, jf. herved pkt. 1 ovenfor. Jeg bemærker, at professionelle uoverensstemmelser i f.eks. videnskabelige sammenhænge efter gældende ret normalt ikke i sig selv kan være grundlag for inhabilitet. Det presseklip om (D) s angivelige udtalelser til pressen, som er vedlagt (A) s klage, kan efter min opfattelse heller ikke føre til, at (D) må anses for inhabil. Det gælder, allerede fordi (D) efter sine egne oplysninger er fejlciteret. Jeg bemærker i øvrigt, at den angivelige udtalelse angår en sag, der ikke har sammenhæng med de to UVVU-sager om (A). Der er dermed heller ikke anledning til på dette grundlag at statuere inhabilitet ud fra en betragtning om, at (D) på forhånd har tilkendegivet en opfattelse af, hvordan (A) s to konkrete sager i UVVU burde behandles og/eller afgøres. UVVU har oplyst, at (D) sammen med 57 andre forskere tidligere har skrevet under på en opfordring til (X) Universitet om at undersøge (A) s sager til bunds. Jeg har overvejet, om dette forhold uanset at (A) ikke selv har peget på det kan indebære, at (D) må anses for inhabil efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Jeg har i den forbindelse overvejet, om forholdet må anses for at have karakter af en forhåndstilkendegivelse om behandlingen eller udfaldet af (A) s sager ved UVVU. 7/13

8 Af referatet af udvalgets møde den 8. februar 2011 fremgår, at UVVU på mødet overvejede spørgsmålet og besluttede, at forholdet ikke medførte, at (D) måtte anses for inhabil. Det åbne brev, som (D) og 57 andre forskere den 22. december 2010 sendte til (X) Universitet, har karakter af en generel opfordring til universitetet om at undersøge alle forhold i sagerne om (A), herunder universitetets håndtering af sagerne. Det fremgår, at opfordringen er motiveret af et ønske om, at (X) Universitet og dansk forskning kan bevare sin internationale troværdighed. Efter at bestyrelsen for (X) Universitet havde afvist at imødekomme ønsket, blev opfordringen den 28. februar 2011 genfremsat over for universitetet, denne gang med 351 underskrivere, herunder (D). Underskriverne af brevet pegede i det nye brev bl.a. på, at de undersøgelser, som Kammeradvokaten (i januar 2011) havde igangsat, ikke var den undersøgelse, som underskriverne ønskede, alene af den grund at Kammeradvokaten i denne sammenhæng er universitetets advokat og dermed ikke er uvildig i en undersøgelse, der indbefatter universitetets håndtering af sagen. Som det fremgår, indeholder brevene, som (D) skrev under på, en generelt holdt opfordring fra et større antal forskere til universitetet om at undersøge alle sager om (A), herunder både (A) s og universitetets rolle i sagerne. Brevene indeholder ingen tilkendegivelse af det ønskede udfald af en sådan undersøgelse, men fremstår som mere generelt motiveret af et ønske om at værne om (X) Universitets og dansk forsknings troværdighed. Der er således bl.a. ikke tale om, at man i brevene opfordrer til, at en eller flere konkrete sager endsige specifikke spørgsmål i eller aspekter af en konkret sag særligt skal undersøges. Under de anførte omstændigheder mener jeg ikke, at der er udsigt til, at jeg vil kunne kritisere, at UVVU ikke har anset forholdet for inhabilitetsbegrundende efter forvaltningslovens bestemmelser. Jeg har herefter ikke fundet grundlag for at gå nærmere ind på, om der efter principperne om god forvaltningsskik eventuelt kunne sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af, at (D) efter at have været medunderskriver på de omhandlede breve deltog i behandlingen af (A) s sager. Jeg henviser navnlig til, at dette spørgsmål ikke er omfattet af klagen, og til, at forholdet under alle omstændigheder ikke ville kunne antages at påvirke gyldigheden af UVVU s afgørelser. Særligt om UVVU-medlem (B) Det kan heller ikke give mig anledning til bemærkninger, at UVVU (på ny) har afvist, at der foreligger inhabilitet i udvalget på grund af (B) s eventuelle rolle i sagen. Jeg henviser i den forbindelse til, at udvalget såvel i de to afgørelser af ( ) [dato; min bemærkning] som i afgørelsen af 30. november 2012 har op- 8/13

9 lyst, at (B) var suppleant i UVVU frem til udgangen af januar 2012, men at han på intet tidspunkt har deltaget i behandlingen af (A) s sager. Jeg bemærker i øvrigt, at (B) efter det oplyste få dage efter at sagerne om (A) var indbragt for UVVU meddelte sekretariatet for UVVU, at han anså sig for inhabil i (A) s sager (sekretariatets telefonnotat af 23. november 2010), jf. herved forvaltningslovens 6, stk. 1, som bestemmer, at den, der anser sig for inhabil, skal give meddelelse herom til myndigheden. Som sagen foreligger oplyst for mig, har jeg ingen grund til at betvivle, at han rent faktisk ikke har deltaget i behandlingen af (A) s sager Afsluttende bemærkninger herunder om inhabilitet alene i kraft af ansættelse ved (X) Universitet Jeg finder afslutningsvis anledning til at knytte nogle yderligere bemærkninger til (A) s hovedsynspunkt vedrørende inhabilitet, nemlig at de deltagende UVVU-medlemmer alene i kraft af at være ansat på (X) Universitet må anses for at være inhabile i hendes sager. (A) s synspunkt kan være udtryk for den opfattelse, at ansatte ved universiteter og andre forskningsinstitutioner, som potentielt kan blive involveret i en sag om videnskabelig uredelighed, ikke bør kunne udpeges som medlemmer af UVVU. Et sådant synspunkt rækker væsentligt videre end reglerne om generel inhabilitet, dvs. den almindelige (uskrevne) retsgrundsætning, hvorefter man helt udelukkes fra at beklæde visse poster, hvor man ofte ville være afskåret fra at udføre sin forvaltningsmæssige funktion på grund af speciel inhabilitet. Se om generel inhabilitet bl.a. Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen, 1. udgave (2011), s. 125 ff. En så vidtgående regel måtte efter min opfattelse fremgå af regelgrundlaget for UVVU. Forskningsrådsloven (lovbekendtgørelse nr af 6. september 2010 om forskningsrådgivning m.v.) fastslår imidlertid i 32, stk. 3, at medlemmer og suppleanter alle skal være anerkendte forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, men fastsætter ikke andre hverken positive eller negative habilitetskrav til medlemmer af UVVU. Det er således på dette område de ulovbestemte regler om generel inhabilitet, der er gældende. Samlet set mener jeg ikke, at der er udsigt til, at jeg kan kritisere resultatet af UVVU s afgørelse af 30. november 2012 og den heri indeholdte vurdering af spørgsmålet om mulig inhabilitet blandt de tre UVVU-medlemmer, der deltog i behandlingen af (A) s sager. Derfor har jeg besluttet ikke at gennemføre en egentlig undersøgelse af sagen. (A) s øvrige indsigelser om inhabilitet hos UVVU-medlemmer herunder indsigelsen i hendes oprindelige klage om, at tre andre navngivne UVVU-medlemmer havde særligt nære personlige bånd til anmelderne i sagen giver 9/13

10 mig i den forbindelse ikke grundlag for at foretage mere. Jeg bemærker, at de sidstnævnte ifølge oplysningerne i sagen ikke har deltaget i behandlingen af (A) s sager. (A) har anført, at hendes indsigelser om inhabilitet også gør sig gældende i forhold til den nye sag om vurdering af ( ) [et antal; min bemærkning] af hendes videnskabelige artikler, som (X) Universitet den 29. november 2012 har indbragt for UVVU. Hertil skal jeg bemærke, at jeg først vil kunne behandle en eventuel klage fra (A), når UVVU har truffet afgørelse i sagen (ombudsmandslovens 14), jf. herved også mit brev af 4. oktober 2012 til (A). Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere i sagen. Sagsfremstilling Den 11. september 2012 klagede A til mig over UVVU s behandling af to sager vedrørende hende. Ved af 17. september 2012 præciserede hun klagen nærmere. Begge sager var i november 2010 blevet indbragt for UVVU af henholdsvis B og C, begge ansat ved X Universitet. UVVU kom i begge sager til den konklusion, at A havde begået videnskabelig uredelighed, jf. udvalgets afgørelser af ( ) [dato; min bemærkning]. Jeg forstod, at A s klage særligt var begrundet i, at flere af UVVU s medlemmer efter hendes opfattelse havde været inhabile i forbindelse med behandlingen af de to sager. A støttede især sin klage på det forhold, at tre af de UVVU-medlemmer, der havde behandlet hendes sag, var ansat ved X Universitet, hvor også de to anmeldere var ansat. Det ene af medlemmerne havde ifølge hende desuden rettet nogle nærmere angivne beskyldninger mod hende. Derudover var det A s opfattelse, at en række andre medlemmer af UVVU, som efter hendes opfattelse havde særligt nære personlige bånd til B og C, havde haft indflydelse på hendes sager, selv om de pågældende efter det oplyste ikke havde været med til at træffe de to afgørelser, som hun anfægtede. A pegede også på det forhold, at B frem til januar 2012 var tilknyttet UVVU som suppleant. 10/13

11 Til brug for behandlingen af A s klage indhentede jeg oplysninger fra UVVU om bl.a. udvalgets håndtering af problemstillinger vedrørende eventuel inhabilitet hos medlemmer af UVVU. Jeg modtog i den forbindelse notat af en telefonsamtale den 23. november 2010 mellem B og sekretariatet for UVVU, hvoraf det fremgik, at B selv anså sig for inhabil i sagerne om A. Endvidere modtog jeg referater af møder i UVVU, hvoraf det fremgik, at udvalget på to møder havde drøftet forskellige spørgsmål om inhabilitet. På mødet, der fandt sted den 6. december 2010, besluttede UVVU, at den omstændighed, at et medlem havde ansættelse på X Universitet, ikke alene skulle medføre, at medlemmet var inhabilt. Samtidig besluttede udvalget at erklære G inhabil i henhold til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, fordi han som prodekan på Y Fakultet indgik i ledelsen på X Universitet. Udvalget lagde vægt på, at sagen måtte anses som værende af væsentlig betydning for universitetet, hvorfor dette forhold var egnet til at vække tvivl om hans upartiskhed. Udvalget besluttede at indkalde to suppleanter fra Z-by til behandling af sagen. På mødet den 8. februar 2011 drøftede udvalget bl.a. UVVU-medlem D s habilitet. Dette skete, i lyset af at hun sammen med 57 andre forskere havde skrevet under på en opfordring til X Universitet om at foretage en tilbundsgående undersøgelse af A s sager. Endvidere fremgik det, at hun som medlem af Det Frie Forskningsråd ( ) havde deltaget i behandlingen af ansøgninger fra A og andre ansøgere. Udvalget mente ikke, at de nævnte forhold førte til, at D burde anses for inhabil. Da UVVU (i de to afgørelser af ( ) [dato; min bemærkning]) alene havde forholdt sig til A s indsigelse om inhabilitet hos B, anså jeg det ikke for hensigtsmæssigt at behandle denne mindre del af hendes indsigelser, før udvalget havde truffet afgørelse om alle de inhabilitetsindsigelser, som hun havde gjort gældende i sagen. Ved brev af 4. oktober 2012 sendte jeg derfor A s klage videre til UVVU som en anmodning fra hende om, at udvalget over for hende tog stilling til hendes indsigelser om inhabilitet hos en række UVVU-medlemmer begrundet i de omhandlede medlemmers relationer til anmelderne i sagen. Jeg bad A om at vente på svaret fra UVVU, før hun besluttede, om hun ville klage til mig igen. Ved af 24. december 2012 klagede A på ny til mig, idet hun ved brev af 30. november 2012 havde fået svar fra UVVU (vedhæftet hendes ). 11/13

12 UVVU indledte brevet med at konstatere, at begge afgørelser var truffet af seks navngivne UVVU-medlemmer (ud over formanden), og at der derudover havde deltaget yderligere et navngivet medlem ved behandlingen af sagerne frem til dennes udtrædelse af UVVU den 14. juni Udvalget bemærkede, at ud over de nævnte personer havde ingen andre hverken tidligere eller nuværende UVVU-medlemmer eller -suppleanter deltaget i sagsbehandlingen. Videre bemærkede UVVU, at udvalget havde forstået det således, at A med sin af 17. september 2012 havde præciseret, at hendes indsigelser om inhabilitet hos UVVU s medlemmer rettede sig mod tre nærmere bestemte UVVU-medlemmer, nemlig D, E og F, og at hun bl.a. begrundede sine indsigelser med, at de pågældende alle var ansat af X Universitet, samt, for så vidt angik D, med, at hun havde beskyldt A for at stå bag nogle anonyme spørgsmål i en sag om afsløring af misbrug af forskningsmidler i det tidligere forskningsråd. Dette forhold havde A underbygget med et presseklip fra X Universitet (vedrørende en artikel i et dagblad i 2011), hvoraf det bl.a. fremgik, at D og en anden professor tidligere havde udtalt, at de var overbeviste om, at A stod bag anklagerne (i form af de anonyme spørgsmål). De tre medlemmer havde til brug for UVVU s vurdering af inhabilitetsspørgsmålet afgivet oplysninger over for udvalget om deres professionelle og personlige forhold, herunder om deres eventuelle relationer til andre involverede i sagen. Det fremgik af de indhentede oplysninger, at de alle tre var ansat af X Universitet, idet D og F dog samtidig var ansat andetsteds (et hospital/en region). D var i perioden medlem af Det Frie Forskningsråd, i hvilken periode B også var medlem heraf. Det samme gjorde sig gældende for F i perioden Alle tre medlemmer havde oplyst over for udvalget, at de ikke i øvrigt hverken fagligt, professionelt eller privat havde relationer til de to anmeldere. D havde i øvrigt oplyst, at hun hverken over for Ritzaus Bureau som var det eneste medie, hun havde talt med eller over for andre havde beskyldt navngivne personer for at stå bag de anonyme henvendelser. Dagbladets artikel og gengivelse af hendes udtalelser måtte efter hendes opfattelse derfor bero på en fejl. Det var på dette grundlag UVVU s vurdering, at ingen af de tre UVVU-medlemmer, der havde deltaget i behandlingen af A s sager, havde været inhabile. 12/13

13 Udvalget begrundede det for det første med, at bestemmelsen i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3 som A havde påberåbt sig i klagen ikke kunne bringes i anvendelse, da alle tre medlemmer var offentligt ansatte. For det andet henviste udvalget til, at ingen af de tre medlemmer i øvrigt var i en situation, som var egnet til at vække tvivl om deres upartiskhed efter den målestok, der anvendtes i retspraksis, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Dette begrundede udvalget nærmere med, at ingen af de tre medlemmer efter det oplyste havde særlige relationer til de parter, som de to sager vedrører, herunder A. Om D bemærkede nævnet derudover, at forholdet vedrørende de anonyme spørgsmål ikke havde nogen relation til de to konkrete afgørelser fra UVVU. Videre henviste udvalget til, at D havde afvist at have udtalt sig til medierne som påstået. Med henvisning til de to afgørelser af ( ) [dato; min bemærkning] gentog UVVU afslutningsvis, at B alene have været suppleant i UVVU frem til udgangen af januar 2012, og at han ikke havde deltaget i behandlingen af A s sager. I sin klage af 24. december 2012 bad A mig om at vurdere afgørelsen fra UVVU. Hun gjorde bl.a. gældende, at UVVU med afgørelsen indrømmede, at der havde været tæt kontakt mellem UVVU-medlemmerne og B i kraft af disses samtidige medlemskab af Det Frie Forskningsråd. Det var hendes opfattelse, at B havde haft rigelig adgang til enhver form for indirekte afgørelse og påvirkning af de 3 ansvarlige UVVU-medlemmer. I forhold til D stillede A sig undrende over for, hvorfor hun ikke havde gjort indsigelse over for de medier, der havde bragt citatet. A henviste til, at D kunne have indhentet dokumentation fra Ritzaus Bureau for sin påstand. A oplyste afslutningsvis, at X Universitet den 29. november 2012 havde indbragt en ny sag for UVVU, idet udvalget var blevet bedt om at vurdere ( ) [et antal; min bemærkning] af hendes videnskabelige artikler efter A s opfattelse med henblik på at universitetet kunne fratage hende hendes akademiske grader i form af hendes ph.d.-grad og doktorgrad. A anførte, at det var dette forhold, der oprindelig var årsagen til, at hun henvendte sig til ombudsmanden, og hun bemærkede, at hendes indsigelser om inhabilitet også var gældende i forhold til denne sag. NOTE: (*) FOB 1990, s. 583 (j. nr ). 13/13

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-400-00063, NMK-400-00067 og NMK-400-00069 Ref.: nahau DELAFGØRELSE angående et klagepunkt om

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling

Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling Udtalt over for undervisningsministeriet, at der i en konkret sag havde foreligget omstændigheder, der var egnede til at skabe et sådant modsætningsforhold,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

2014-11. 14. marts 2014

2014-11. 14. marts 2014 2014-11 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere