To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund."

Transkript

1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Statsforvaltningen og kommunen mente ikke at de to borgere skulle have været partshørt. Statsforvaltningen henviste bl.a. til at kommunen ikke kunne have nægtet at give tilladelse til byggeriet uanset om parterne var kommet med supplerende oplysninger og indsigelser. 5. januar 2011 Forvaltningsret: Miljøret: 21.1 Ombudsmanden mente at kommunen burde have partshørt de to borgere. Han mente også at statsforvaltningen burde have påtalt over for kommunen at det ikke skete. Ombudsmanden henviste bl.a. til at det ikke er en betingelse for pligten til at partshøre i en ansøgningssag at myndigheden kan nægte at træffe den afgørelse som der er blevet søgt om. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse Statsforvaltningen Hovedstaden fastslog i afgørelsen af 18. august 2009 at I havde en væsentlig interesse i udfaldet af byggesagen, og at I derfor var parter i sagen. Jeg er enig i denne opfattelse. I det følgende tager jeg stilling til om I burde have været partshørt inden Herlev Kommune traf afgørelse om at meddele byggetilladelse. Forvaltningslovens 19 Forvaltningslovens 19, stk. 1, har følgende ordlyd: 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme

2 med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Efter denne regel er der 4 betingelser som skal være opfyldt for at en myndighed har pligt til at partshøre: Der skal i sagen foreligge oplysninger om sagens faktiske omstændigheder (1) som parten ikke kan antages at være bekendt med indgår i sagen (2). Oplysningerne skal være til ugunst for den pågældende part (3), og oplysningerne skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse (4). Statsforvaltningens opfattelse Statsforvaltningen Hovedstaden mener ikke at I skulle have været partshørt. Statsforvaltningen har bl.a. peget på at der ikke forelå oplysninger af væsentlig betydning for kommunens isolerede og formelle afgørelse i henhold til byggelovens 16 som I skulle have været hørt over, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, 2. pkt. Statsforvaltningen har henvist til at spørgsmålet om partshøring i forhold til den del af afgørelsen som er truffet i medfør af byplanvedtægten, er afgjort af Naturklagenævnet. De omhandlede indbliksgener relaterede sig til forhold som var omfattet af byplanvedtægten, og det faldt derfor uden for statsforvaltningens kompetence at tage stilling til disse. Statsforvaltningen har derudover henvist til at kommunen uanset eventuelle supplerende oplysninger og indsigelser fra parterne ikke kunne have nægtet at give tilladelse til byggeriet da det overholdt alle relevante bestemmelser. Desuden forudsatte kommunen i byggetilladelsen at alle bestemmelser blev overholdt. Statsforvaltningen mener derfor heller ikke at der forelå oplysninger herom som I skulle have været hørt over. Byggetilladelse kunne ikke nægtes Jeg har overvejet om det har betydning for spørgsmålet om partshøring at statsforvaltningen har oplyst at kommunen ikke kunne have nægtet at udstede en byggetilladelse. Det er min opfattelse at dette ikke har betydning for spørgsmålet om partshøring. Det skyldes at det ikke efter forvaltningslovens 19, stk. 1, er en betingelse for at der i ansøgningssager er pligt til at partshøre, at myndigheden kan nægte at træffe den afgørelse som der er blevet søgt om. 2/11

3 Vilkår Et andet forhold er at I ikke nødvendigvis ville have været uden muligheder for at påvirke kommunens afgørelse hvis kommunen havde partshørt jer selv om den ikke kunne have nægtet at udstede byggetilladelsen. Hvis kommunen kunne have stillet vilkår i byggetilladelsen for udformningen af byggeriet, ville en partshøring således have givet jer mulighed for at opfordre kommunen til at indsætte sådanne vilkår. Jeg kan se at Statsforvaltningen Hovedstaden har været inde på den samme tanke. I et brev af 21. april 2009 bad statsforvaltningen Erhvervs- og Byggestyrelsen om en vejledende udtalelse om en kommunes mulighed for at stille vilkår for en byggetilladelse i de situationer hvor ansøgeren har en byggeret. Erhvervs- og Byggestyrelsen svarede i et brev af 24. juni 2009, men tog i svaret ikke direkte stilling til om Herlev Kommune i den foreliggende sag kunne have stillet vilkår i byggetilladelsen. Statsforvaltningen har ikke omtalt dette spørgsmål i afgørelsen af 18. august 2009 eller i sin udtalelse til mig. Efter min opfattelse kan der være tvivl om hvorvidt Herlev Kommune kunne have stillet vilkår for udformningen af byggeriet. I den forbindelse har 6 D, stk. 1, i byggeloven (som dengang var offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) betydning. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 6 D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Denne regel fremgik tidligere af kommuneplanlovens 44, stk. 1, men den blev med små ændringer overført fra kommuneplanloven til byggeloven ved lov nr. 270 af 2. maj 1990 om ændring af byggeloven, brandloven og kommuneplanloven. Bestemmelsen er nærmere omtalt i cirkulære nr. 65 af 26. juni 1986 om lov om kommuneplanlægning. Det fremgår af dette cirkulære at kommuneplanlovens 44, stk. 1, normalt kun kunne anvendes i tilfælde hvor bebyggelsen mv. i området på forhånd var karakteriseret ved en særlig helhedsvirkning, og navnlig hvor der var tale om bevaringsværdige ældre bymiljøer. Det fremgår videre at Planstyrelsen ved afgørelser om anvendelsen af 44, stk. 1, havde lagt afgørende vægt på om den eksisterende bebyggelse i området i sammenhæng med omgivelserne i øvrigt på forhånd var karakteriseret ved en særlig arkitektonisk (landskabsmæssig eller æstetisk) helhedsvirkning. Hvor der var tale om nyere bebyggelse, var der lagt vægt på om denne helhedsvirkning var særlig tilstræbt i planlægningen for området, eventuelt i form af en fælles bebyggelsesform. Det som er anført i cirkulæret, bygger på bemærkninger som blev fremsat af Folketingets Udvalg om Fysisk Planlægning i forbindelse med Folketingets 3/11

4 behandling af det lovforslag som kommuneplanloven byggede på. Jeg henviser til Folketingstidende , 2. samling, tillæg B, sp. 659 f. Det kan tilføjes at i det lovforslag som dannede grundlag for lov nr. 270 af 2. maj 1990, er kommuneplanlovens 44, stk. 1, nævnt som en bestemmelse der blev anvendt af kommunerne som styringsinstrument i byggesager der specielt af æstetiske grunde påkaldte sig opmærksomhed. Jeg henviser til Folketingstidende , tillæg A, sp Bestemmelsen er derudover omtalt flere steder i den juridiske faglitteratur. Jeg henviser til Ellen Margrethe Basse, Miljøretten 2, 2. udgave (2006), s. 603 f, Bendt Andersen og Ole Christiansen, Kommuneplanloven med kommentarer, 3. udgave (1989), s. 460 ff, og Bendt Andersen i W. E. von Eyben (hovedred.), Dansk Miljøret 2, Bygge- og planlovgivning, s. 226 f. Det fremgår ikke af sagen om Herlev Kommune eller Statsforvaltningen Hovedstaden undersøgte om byggelovens 6 D, stk. 1, kunne anvendes i denne sag. Desuden er de betingelser som ifølge det ovennævnte cirkulære skal være opfyldt hvis en kommune ønsker at bruge denne bestemmelse, ikke formuleret særlig præcist. Jeg har ikke taget stilling til om bestemmelsen kunne have været anvendt i denne sag. Som sagen er oplyst for mig, kan det dog ikke udelukkes at betingelserne for at bruge bestemmelsen var opfyldt. Jeg henviser til at det er anført i Herlev Kommunes kommuneplan , s. 13, at Eventyrkvarteret (hvor de berørte ejendomme ligger) er et eksempel på de villakvarterer som rummer særlige kvaliteter der skal bevares. Endvidere henviser jeg til den beskrivelse af de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske træk ved Eventyrkvarteret der fremgår af lokalplan 65 (s. 2-3), som blev vedtaget i Lovgennemgang Statsforvaltningen har i udtalelsen til mig karakteriseret byggetilladelsen som en isoleret og formel afgørelse. I det omfang det er muligt at knytte vilkår til en byggetilladelse, kan den dog efter min opfattelse ikke betragtes som blot en formel afgørelse. Selv om det ikke har direkte betydning for spørgsmålet om partshøring, vil jeg nævne at det efter min opfattelse heller ikke er rigtigt at betegne byggetilladelsen som en isoleret afgørelse. Bygningsreglement 1995, som gjaldt dengang, indeholdt i kapitel 1.9 en bestemmelse som bl.a. fastsatte at kommunen ikke måtte give byggetilladelse før den havde undersøgt om byggearbejdet var i strid med en række andre love der var relevante for byggesagsbehandling, herunder planloven. Denne regel, der nu fremgår af bygningsreglement 2010, kapitel 1.10, er nærmere omtalt i den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 543 ff*. Der er således en sammenhæng mellem reglerne om byggetilladelse og den øvrige lovgivning om regulering af bebyggelse. 4/11

5 Oplysninger til ugunst for parten Det er fastsat i forvaltningslovens 19, stk. 1, 2. pkt., at pligten til at partshøre kun gælder med hensyn til oplysninger som er til ugunst for den pågældende part og af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Det er altså ikke alle oplysninger i sagen som skal indgå i partshøringen. Da Herlev Kommune fik de oplysninger som bygherren indsendte om det påtænkte byggeri, skulle kommunen derfor vurdere om oplysningerne var til ugunst for jer. Om oplysningerne var til ugunst for jer, kunne kommunen ikke vide med sikkerhed da kommunen ikke vidste hvordan I så på sagen på det tidspunkt. På grund af byggeriets dimensioner og udformning var det ikke utænkeligt at oplysningerne måtte anses for at være til ugunst for jer. I John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 396, er det anført at det undertiden som følge af afgørelsens karakter ikke vil være muligt at afgøre om en oplysning er til ugunst for parten. I sådanne tilfælde vil der altid være pligt til at partshøre. På samme side er det også anført at det i sager hvor der er flere parter, ofte vil være sådan at den ene part ikke umiddelbart har kendskab til oplysninger som den anden part kommer med. Der må derfor regelmæssigt partshøres i sådanne sager. Oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse I denne sag har statsforvaltningen anført at der ikke forelå oplysninger som havde væsentlig betydning for kommunens afgørelse om at udstede en byggetilladelse. Statsforvaltningen har i den forbindelse henvist til at byggetilladelsen var en formel afgørelse. Den materielle del af afgørelsen blev truffet i medfør af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægten, som det faldt uden for statsforvaltningens kompetence at tage stilling til. Når en myndighed skal vurdere om en oplysning har væsentlig betydning for en sags afgørelse, må den tage udgangspunkt i de regler som den påtænkte afgørelse er omfattet af. Hvis disse regler giver mulighed for at tillægge en bestemt oplysning væsentlig betydning for den kommende afgørelse, skal denne oplysning indgå i partshøringen medmindre den af andre grunde ikke er omfattet af pligten til at partshøre. I en sag hvor der er ansøgt om en byggetilladelse, skal partshøringen derfor omfatte de oplysninger i sagen som kan få væsentlig betydning for indholdet af den kommende afgørelse om byggetilladelsen. Når kommunen skal beslutte hvilke oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder der skal indgå i partshøringen, må den med udgangspunkt i byggelovens og bygningsreglementets regler om byggetilladelser vurdere hvilke af sagens oplysninger der kan tænkes at få væsentlig betydning for om der skal udstedes en bygge- 5/11

6 tilladelse, og i givet fald det nærmere indhold af byggetilladelsen. Dog er det kun de regler i bygningsreglementet som kan anvendes i den pågældende sag, der skal indgå i denne vurdering. Pligten til at partshøre falder ikke bort selv om myndigheden har en formodning om at den pågældende part lægger vægt på oplysninger som ikke er omfattet af pligten til at partshøre. Herlev Kommune kunne altså ikke undlade at partshøre jer selv om den eventuelt forventede at I ville lægge vægt på oplysningerne om indbliksgener og ikke på de oplysninger som kunne tænkes at få væsentlig betydning for om der skulle udstedes en byggetilladelse, og i givet fald det nærmere indhold af byggetilladelsen. Underretning når parten ikke kender sagens eksistens Spørgsmålet om hvorvidt Herlev Kommune skulle have partshørt jer, rummer et yderligere aspekt. Det er nemlig lagt til grund i retspraksis og ombudsmandspraksis at en myndighed kan have pligt til at underrette en part i en sag når parten ikke ved at sagen er under behandling hos myndigheden. Dette er også omtalt i den juridiske faglitteratur. Vestre Landsret fastslog i en dom som er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, s ff, at det forudsætningsvis fremgår af forvaltningslovens 19 at en part i en klagesag som den der forelå for retten, skal underrettes om at der verserer en sag. I den pågældende sag havde en kommune meddelt et boligselskab en byggetilladelse som naboerne klagede over til statsamtet. Kommunen erkendte i klagesagen at byggetilladelsen ikke var lovlig. Statsamtet gav naboerne medhold uden først at have partshørt boligselskabet, som var uvidende om klagen. Kommunen ændrede herefter standpunkt igen og fastholdt at byggetilladelsen var lovlig. Naboerne anlagde sag mod kommunen hvor de stillede krav om at det ulovlige byggeri skulle rives ned. Kommunen anlagde sag mod statsamtet og gjorde gældende at statsamtets afgørelse var ugyldig fordi statsamtet ikke havde partshørt boligselskabet. Landsretten gav kommunen medhold og udtalte at det var i strid med forvaltningslovens 19 eller grundsætningen i denne bestemmelse at statsamtet ikke havde orienteret boligselskabet om at der verserede en sag. Statsamtet havde desuden tilsidesat 19 eller ulovbestemte principper om partshøring ved at undlade at høre boligselskabet da kommunen fuldstændig og til ugunst for boligselskabet ændrede opfattelse og erkendte at byggetilladelsen ikke var lovlig. Jeg henviser også til den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2002, s. 491 ff*. Denne pligt til inden der træffes afgørelse i en sag, at gøre en part bekendt med at sagen eksisterer, kan formentlig fastslås med størst sikkerhed i de tilfælde hvor en myndighed står over for at træffe afgørelse om påbud, forbud 6/11

7 eller andre former for mere følelige indgreb over for den enkelte borger. Det må dog antages at denne pligt også indtræder i andre tilfælde hvor det har betydning for parten at kende sagens eksistens for at kunne varetage sine interesser. I den forbindelse kan det nævnes at det i lovforslaget til forvaltningsloven er anført at de foreslåede bestemmelser i lovens kapitel 5 om partshøring ( 19-21) i praksis måtte antages at medføre at parter i de få tilfælde hvor en sag blev behandlet af en myndighed uden at parten var blevet gjort bekendt med det, ville blive gjort bekendt med sagen inden myndigheden traf afgørelse. Jeg henviser til Folketingstidende , tillæg A, sp. 94. Jeg henviser i øvrigt til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 367 f, med omtale af bl.a. de sager som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1986, s. 82 ff*, og for 1993, s. 287 ff* og s. 156 ff*. Jeg henviser endvidere til Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s. 252 f, og Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 513 f. I denne sag må det antages at det ville have haft betydning for jeres mulighed for at varetage jeres interesser hvis kommunen inden den udstedte byggetilladelsen, havde oplyst jer om at den havde byggesagen om jeres naboejendom under behandling. Hvis kommunen havde givet jer denne oplysning, ville I således have haft mulighed for at opfordre kommunen til at anvende sine beføjelser efter byggelovens 6 D, stk. 1, eller planlovens 14. Den sidstnævnte bestemmelse giver kommunen mulighed for at nedlægge forbud mod at der retligt eller faktisk etableres forhold som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst have gyldighed i et år. Konklusion Samlet mener jeg at Herlev Kommune burde have partshørt jer inden kommunen traf afgørelse om at meddele byggetilladelse. Jeg mener at Statsforvaltningen Hovedstaden burde have påtalt over for Herlev Kommune at dette ikke skete. Jeg har gjort myndighederne bekendt med min opfattelse. Jeg har ikke henstillet til myndighederne at genoptage sagen. Det skyldes at jeres indsigelser drejede sig om indbliksgener som var omfattet af en byplanvedtægt, og som Statsforvaltningen Hovedstaden derfor ikke havde kompetence til at tage stilling til. Jeg returnerer jeres bilag. Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i sagen. 7/11

8 Sagsfremstilling I en udtalelse af 19. januar 2009 [gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2009 som sag nr. 4-2*] henstillede jeg til Statsforvaltningen Hovedstaden at genoptage sagen om A og B s klage til statsforvaltningen over Herlev Kommunes afgørelse af 26. januar 2006 om byggetilladelse til et byggeri på A og B s nabogrund. I min udtalelse kritiserede jeg at statsforvaltningen havde afvist A og B s klage fordi statsforvaltningen anså den for at angå forhold som lå uden for statsforvaltningens kompetence. Jeg skrev også i udtalelsen at jeg havde overvejet om jeg burde tage stilling til om A og B kunne anses for klageberettigede i forhold til kommunens afgørelse. Jeg afstod imidlertid fra det fordi statsforvaltningen først skulle have lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål. Min udtalelse af 19. januar 2009 indeholder en gennemgang af sagens forløb frem til udtalelsen. Statsforvaltningen Hovedstaden traf den 18. august 2009 afgørelse om at A og B var klageberettigede efter byggeloven i forhold til Herlev Kommunes afgørelse af 26. januar Statsforvaltningen henviste til at A og B havde en væsentlig interesse i udfaldet af sagen fordi der med byggeriet blev opført en etage i 1. sals højde med en 17 meter lang facade med 4 vinduer. Statsforvaltningen kunne derfor behandle A og B s klage over at kommunen ikke partshørte dem efter byggelovgivningen inden kommunen meddelte byggetilladelse til byggeriet. I afgørelsen af 18. august 2009 skrev statsforvaltningen at den ikke mente at kommunen burde have partshørt A og B efter byggelovgivningen. Statsforvaltningen lagde vægt på at byggelovens 16 ikke selvstændigt regulerer nogen af de forhold som A og B havde en væsentlig individuel interesse i, uanset at de var klageberettigede og parter i sagen. Statsforvaltningen mente ikke at der i relation til byggelovens bestemmelser forelå oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse som A og B skulle have været bekendt med, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, 2. pkt. Baggrunden for dette var at de bygningsregulerende bestemmelser, som gav A og B indbliksgener, og som A og B havde klaget over, var omfattet af en byplanvedtægt. Da de omhandlede indbliksgener relaterede sig til forhold som var omfattet af planloven og ikke byggeloven, faldt det uden for statsforvaltningens kompetence at tage stilling til indbliksgenerne. A og B klagede i et brev af 28. august 2009 til mig over Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 18. august Af deres klage fremgik bl.a. følgende: Iht. forvaltningsloven har vi partsret, fordi vi netop ikke var bekendt med myndighedens bestemte oplysninger i bygherres ansøgning om byggetilladelse. Altaner, udvendige trapper og store vinduespartier er til væsent- 8/11

9 lig ugunst for naboer, fordi det giver ubehagelige indbliksgener hos naboer og naboers naboer. Med partshøring ville naboer være blevet gjort bekendt med oplysningerne, og naboer ville have fået lejlighed til at fremkomme med udtalelser for at finde en for alle parter acceptabel løsning, inden byggeriet blev igangsat. I et brev af 9. oktober 2009 bad jeg Statsforvaltningen Hovedstaden og Herlev Kommune om udtalelser i anledning af A og B s klage til mig. Jeg bad statsforvaltningen om med baggrund i det som A og B havde anført i deres klage, nærmere at begrunde hvorfor de efter statsforvaltningens opfattelse ikke skulle have været partshørt inden kommunen udstedte byggetilladelsen. Jeg bad også statsforvaltningen om at uddybe hvorfor det som jeg forstod det var statsforvaltningens opfattelse havde betydning for kommunens pligt til at partshøre at de forhold (indbliksgener) som A og B s klage efterfølgende viste sig at angå, var omfattet af en byplanvedtægt. Herlev Kommune oplyste den 12. november 2009 at den grundlæggende præmis til spørgsmålet var at der var udstedt en byggetilladelse til det pågældende byggeri i henhold til bygningsreglementet og den dagældende byplanvedtægt hvortil der ikke krævedes dispensation af nogen art. Byggeriet holdt sig inden for de dagældende regler for området, hvad enten de var udstukket i bygningsreglementet eller i byplanvedtægten. Det var kommunens opfattelse at man som nabo til hver en tid måtte være indstillet på at blive mødt med et byggeri af den omhandlede karakter, ligesom man selv til hver en tid havde haft ret til at opføre et lignende byggeri hos sig selv. Der var med byplanvedtægtens bestemmelser gjort op med byggeriets mulige omfang, herunder antal etager og afstand til skel mv. Når dette var overholdt, var naboer ikke parter i en given byggesag fordi der i byplanvedtægten var gjort op med spørgsmålet om indbliksgener, forstået på den måde at et byggeri i to fulde etager uanset udformning i sagens natur ville give indblik til nabogrundene. Hvis der havde været tale om at byggeriet krævede dispensation, var der blevet foretaget en naboorientering om de punkter der udløste en eventuel dispensation. Dette var for eksempel tilfældet i en tilsvarende sag som A og B havde nævnt. Statsforvaltningen Hovedstaden skrev i et brev af 25. november 2009 at det fremgår af byggelovens 8, stk. 4, at byggelovgivningens bestemmelser viger hvor forholdet er reguleret af bestemmelser i en lokalplan. Byplanvedtægten for området regulerede sagens spørgsmål om blandt andet etageantal og afstand til skel. Kommunen havde derfor truffet en afgørelse efter planloven om de bebyggelsesregulerende forhold. Statsforvaltningens kompetence til at behandle klagen omfattede herefter alene kommunens formelle udstedelse af byggetilladelsen i henhold til byggelovens 16, som på grund af ovenstående ikke regulerede de materielle spørgsmål om højde og afstand til skel i sagen. Herefter fremgik følgende af statsforvaltningens udtalelse: 9/11

10 For så vidt angår forvaltningsretlige spørgsmål i sagen, er statsforvaltningens kompetence således også begrænset til kun at omfatte kommunens formelle afgørelse om at udstede en byggetilladelse i henhold til byggelovens 16. Statsforvaltningen finder, at kommunen berettiget kunne foretage en forudgående vurdering af, at der ikke var oplysninger af væsentlig betydning for kommunens isolerede og formelle afgørelse i henhold til byggelovens 16, som parterne burde have været hørt over i medfør af forvaltningslovens 19. Spørgsmålet om hvorvidt kommunen skulle have foretaget partshøring forud for den materielle del af afgørelsen som er truffet i medfør af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægten, må afgøres af Naturklagenævnet, som er klageinstans, for så vidt angår kommunens afgørelser truffet i medfør af planlovgivningen. Naturklagenævnet har truffet afgørelse herom den 6. november Statsforvaltningen er ikke enig med kommunen i at klagerne ikke kan betragtes som parter i forhold til byggetilladelsen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser, fordi byggeriet overholder disse bestemmelser. Kommunens ret til at undlade partshøring må efter statsforvaltningens opfattelse begrundes med, at kommunen uanset supplerende oplysninger og indsigelser fra parterne ikke kan nægte byggeriet, da det overholder alle for forholdet gældende bestemmelser. Der foreligger derfor ikke oplysninger i relation til kommunens behandling af sagen i henhold til disse bestemmelser, som parterne skal høres over. Det skal afslutningsvis bemærkes, at statsforvaltningen heller ikke finder, at det forhold, at klagerne eventuelt efter ombudsmandens opfattelse må anses som parter i forhold til byggesagen i sin helhed, herunder i forhold til f.eks. konstruktioner, VVS-installationer, lydkrav m.v., kan føre til et andet resultat. Byggetilladelsen forudsætter alle bygningsreglementets bestemmelser overholdt, hvorfor oplysninger herom fra parterne ikke kan have betydning for kommunens afgørelse. Herudover kan kommunens afgørelser om disse forhold ikke siges at være til ugunst for klagerne. A og B kommenterede i et brev af 14. december 2009 Statsforvaltningen Hovedstaden og Herlev Kommunes udtalelser. 10/11

11 NOTER: (*) FOB 1986, s. 82, FOB 1993, s. 156 og 287, FOB 2002, s. 491, FOB 2004, s. 543, og FOB 2009, sag nr /11

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt,

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, kan der ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune Ved Klinten 21

AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune Ved Klinten 21 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. november 2011 J.nr.: NMK-33-00811 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag).

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag). AO 1 Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området gældende lokalplan, jf. planlovens 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune 1 Esbjerg Byråd har en svær opgave foran sig. Til Fra Esbjerg Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 31/01/2012 Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune Indledning Jeg vil indledningsvis henvise til min påtale af år

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen,

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen, Dato 14. oktober 2014 Dokument 14/09655 Side Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af del af S - jeres ref. 254294 kmd/ivb Du har ved brev af 4. juli 2014 på vegne af A klaget over

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere