To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund."

Transkript

1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Statsforvaltningen og kommunen mente ikke at de to borgere skulle have været partshørt. Statsforvaltningen henviste bl.a. til at kommunen ikke kunne have nægtet at give tilladelse til byggeriet uanset om parterne var kommet med supplerende oplysninger og indsigelser. 5. januar 2011 Forvaltningsret: Miljøret: 21.1 Ombudsmanden mente at kommunen burde have partshørt de to borgere. Han mente også at statsforvaltningen burde have påtalt over for kommunen at det ikke skete. Ombudsmanden henviste bl.a. til at det ikke er en betingelse for pligten til at partshøre i en ansøgningssag at myndigheden kan nægte at træffe den afgørelse som der er blevet søgt om. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse Statsforvaltningen Hovedstaden fastslog i afgørelsen af 18. august 2009 at I havde en væsentlig interesse i udfaldet af byggesagen, og at I derfor var parter i sagen. Jeg er enig i denne opfattelse. I det følgende tager jeg stilling til om I burde have været partshørt inden Herlev Kommune traf afgørelse om at meddele byggetilladelse. Forvaltningslovens 19 Forvaltningslovens 19, stk. 1, har følgende ordlyd: 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme

2 med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Efter denne regel er der 4 betingelser som skal være opfyldt for at en myndighed har pligt til at partshøre: Der skal i sagen foreligge oplysninger om sagens faktiske omstændigheder (1) som parten ikke kan antages at være bekendt med indgår i sagen (2). Oplysningerne skal være til ugunst for den pågældende part (3), og oplysningerne skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse (4). Statsforvaltningens opfattelse Statsforvaltningen Hovedstaden mener ikke at I skulle have været partshørt. Statsforvaltningen har bl.a. peget på at der ikke forelå oplysninger af væsentlig betydning for kommunens isolerede og formelle afgørelse i henhold til byggelovens 16 som I skulle have været hørt over, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, 2. pkt. Statsforvaltningen har henvist til at spørgsmålet om partshøring i forhold til den del af afgørelsen som er truffet i medfør af byplanvedtægten, er afgjort af Naturklagenævnet. De omhandlede indbliksgener relaterede sig til forhold som var omfattet af byplanvedtægten, og det faldt derfor uden for statsforvaltningens kompetence at tage stilling til disse. Statsforvaltningen har derudover henvist til at kommunen uanset eventuelle supplerende oplysninger og indsigelser fra parterne ikke kunne have nægtet at give tilladelse til byggeriet da det overholdt alle relevante bestemmelser. Desuden forudsatte kommunen i byggetilladelsen at alle bestemmelser blev overholdt. Statsforvaltningen mener derfor heller ikke at der forelå oplysninger herom som I skulle have været hørt over. Byggetilladelse kunne ikke nægtes Jeg har overvejet om det har betydning for spørgsmålet om partshøring at statsforvaltningen har oplyst at kommunen ikke kunne have nægtet at udstede en byggetilladelse. Det er min opfattelse at dette ikke har betydning for spørgsmålet om partshøring. Det skyldes at det ikke efter forvaltningslovens 19, stk. 1, er en betingelse for at der i ansøgningssager er pligt til at partshøre, at myndigheden kan nægte at træffe den afgørelse som der er blevet søgt om. 2/11

3 Vilkår Et andet forhold er at I ikke nødvendigvis ville have været uden muligheder for at påvirke kommunens afgørelse hvis kommunen havde partshørt jer selv om den ikke kunne have nægtet at udstede byggetilladelsen. Hvis kommunen kunne have stillet vilkår i byggetilladelsen for udformningen af byggeriet, ville en partshøring således have givet jer mulighed for at opfordre kommunen til at indsætte sådanne vilkår. Jeg kan se at Statsforvaltningen Hovedstaden har været inde på den samme tanke. I et brev af 21. april 2009 bad statsforvaltningen Erhvervs- og Byggestyrelsen om en vejledende udtalelse om en kommunes mulighed for at stille vilkår for en byggetilladelse i de situationer hvor ansøgeren har en byggeret. Erhvervs- og Byggestyrelsen svarede i et brev af 24. juni 2009, men tog i svaret ikke direkte stilling til om Herlev Kommune i den foreliggende sag kunne have stillet vilkår i byggetilladelsen. Statsforvaltningen har ikke omtalt dette spørgsmål i afgørelsen af 18. august 2009 eller i sin udtalelse til mig. Efter min opfattelse kan der være tvivl om hvorvidt Herlev Kommune kunne have stillet vilkår for udformningen af byggeriet. I den forbindelse har 6 D, stk. 1, i byggeloven (som dengang var offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) betydning. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 6 D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Denne regel fremgik tidligere af kommuneplanlovens 44, stk. 1, men den blev med små ændringer overført fra kommuneplanloven til byggeloven ved lov nr. 270 af 2. maj 1990 om ændring af byggeloven, brandloven og kommuneplanloven. Bestemmelsen er nærmere omtalt i cirkulære nr. 65 af 26. juni 1986 om lov om kommuneplanlægning. Det fremgår af dette cirkulære at kommuneplanlovens 44, stk. 1, normalt kun kunne anvendes i tilfælde hvor bebyggelsen mv. i området på forhånd var karakteriseret ved en særlig helhedsvirkning, og navnlig hvor der var tale om bevaringsværdige ældre bymiljøer. Det fremgår videre at Planstyrelsen ved afgørelser om anvendelsen af 44, stk. 1, havde lagt afgørende vægt på om den eksisterende bebyggelse i området i sammenhæng med omgivelserne i øvrigt på forhånd var karakteriseret ved en særlig arkitektonisk (landskabsmæssig eller æstetisk) helhedsvirkning. Hvor der var tale om nyere bebyggelse, var der lagt vægt på om denne helhedsvirkning var særlig tilstræbt i planlægningen for området, eventuelt i form af en fælles bebyggelsesform. Det som er anført i cirkulæret, bygger på bemærkninger som blev fremsat af Folketingets Udvalg om Fysisk Planlægning i forbindelse med Folketingets 3/11

4 behandling af det lovforslag som kommuneplanloven byggede på. Jeg henviser til Folketingstidende , 2. samling, tillæg B, sp. 659 f. Det kan tilføjes at i det lovforslag som dannede grundlag for lov nr. 270 af 2. maj 1990, er kommuneplanlovens 44, stk. 1, nævnt som en bestemmelse der blev anvendt af kommunerne som styringsinstrument i byggesager der specielt af æstetiske grunde påkaldte sig opmærksomhed. Jeg henviser til Folketingstidende , tillæg A, sp Bestemmelsen er derudover omtalt flere steder i den juridiske faglitteratur. Jeg henviser til Ellen Margrethe Basse, Miljøretten 2, 2. udgave (2006), s. 603 f, Bendt Andersen og Ole Christiansen, Kommuneplanloven med kommentarer, 3. udgave (1989), s. 460 ff, og Bendt Andersen i W. E. von Eyben (hovedred.), Dansk Miljøret 2, Bygge- og planlovgivning, s. 226 f. Det fremgår ikke af sagen om Herlev Kommune eller Statsforvaltningen Hovedstaden undersøgte om byggelovens 6 D, stk. 1, kunne anvendes i denne sag. Desuden er de betingelser som ifølge det ovennævnte cirkulære skal være opfyldt hvis en kommune ønsker at bruge denne bestemmelse, ikke formuleret særlig præcist. Jeg har ikke taget stilling til om bestemmelsen kunne have været anvendt i denne sag. Som sagen er oplyst for mig, kan det dog ikke udelukkes at betingelserne for at bruge bestemmelsen var opfyldt. Jeg henviser til at det er anført i Herlev Kommunes kommuneplan , s. 13, at Eventyrkvarteret (hvor de berørte ejendomme ligger) er et eksempel på de villakvarterer som rummer særlige kvaliteter der skal bevares. Endvidere henviser jeg til den beskrivelse af de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske træk ved Eventyrkvarteret der fremgår af lokalplan 65 (s. 2-3), som blev vedtaget i Lovgennemgang Statsforvaltningen har i udtalelsen til mig karakteriseret byggetilladelsen som en isoleret og formel afgørelse. I det omfang det er muligt at knytte vilkår til en byggetilladelse, kan den dog efter min opfattelse ikke betragtes som blot en formel afgørelse. Selv om det ikke har direkte betydning for spørgsmålet om partshøring, vil jeg nævne at det efter min opfattelse heller ikke er rigtigt at betegne byggetilladelsen som en isoleret afgørelse. Bygningsreglement 1995, som gjaldt dengang, indeholdt i kapitel 1.9 en bestemmelse som bl.a. fastsatte at kommunen ikke måtte give byggetilladelse før den havde undersøgt om byggearbejdet var i strid med en række andre love der var relevante for byggesagsbehandling, herunder planloven. Denne regel, der nu fremgår af bygningsreglement 2010, kapitel 1.10, er nærmere omtalt i den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 543 ff*. Der er således en sammenhæng mellem reglerne om byggetilladelse og den øvrige lovgivning om regulering af bebyggelse. 4/11

5 Oplysninger til ugunst for parten Det er fastsat i forvaltningslovens 19, stk. 1, 2. pkt., at pligten til at partshøre kun gælder med hensyn til oplysninger som er til ugunst for den pågældende part og af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Det er altså ikke alle oplysninger i sagen som skal indgå i partshøringen. Da Herlev Kommune fik de oplysninger som bygherren indsendte om det påtænkte byggeri, skulle kommunen derfor vurdere om oplysningerne var til ugunst for jer. Om oplysningerne var til ugunst for jer, kunne kommunen ikke vide med sikkerhed da kommunen ikke vidste hvordan I så på sagen på det tidspunkt. På grund af byggeriets dimensioner og udformning var det ikke utænkeligt at oplysningerne måtte anses for at være til ugunst for jer. I John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 396, er det anført at det undertiden som følge af afgørelsens karakter ikke vil være muligt at afgøre om en oplysning er til ugunst for parten. I sådanne tilfælde vil der altid være pligt til at partshøre. På samme side er det også anført at det i sager hvor der er flere parter, ofte vil være sådan at den ene part ikke umiddelbart har kendskab til oplysninger som den anden part kommer med. Der må derfor regelmæssigt partshøres i sådanne sager. Oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse I denne sag har statsforvaltningen anført at der ikke forelå oplysninger som havde væsentlig betydning for kommunens afgørelse om at udstede en byggetilladelse. Statsforvaltningen har i den forbindelse henvist til at byggetilladelsen var en formel afgørelse. Den materielle del af afgørelsen blev truffet i medfør af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægten, som det faldt uden for statsforvaltningens kompetence at tage stilling til. Når en myndighed skal vurdere om en oplysning har væsentlig betydning for en sags afgørelse, må den tage udgangspunkt i de regler som den påtænkte afgørelse er omfattet af. Hvis disse regler giver mulighed for at tillægge en bestemt oplysning væsentlig betydning for den kommende afgørelse, skal denne oplysning indgå i partshøringen medmindre den af andre grunde ikke er omfattet af pligten til at partshøre. I en sag hvor der er ansøgt om en byggetilladelse, skal partshøringen derfor omfatte de oplysninger i sagen som kan få væsentlig betydning for indholdet af den kommende afgørelse om byggetilladelsen. Når kommunen skal beslutte hvilke oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder der skal indgå i partshøringen, må den med udgangspunkt i byggelovens og bygningsreglementets regler om byggetilladelser vurdere hvilke af sagens oplysninger der kan tænkes at få væsentlig betydning for om der skal udstedes en bygge- 5/11

6 tilladelse, og i givet fald det nærmere indhold af byggetilladelsen. Dog er det kun de regler i bygningsreglementet som kan anvendes i den pågældende sag, der skal indgå i denne vurdering. Pligten til at partshøre falder ikke bort selv om myndigheden har en formodning om at den pågældende part lægger vægt på oplysninger som ikke er omfattet af pligten til at partshøre. Herlev Kommune kunne altså ikke undlade at partshøre jer selv om den eventuelt forventede at I ville lægge vægt på oplysningerne om indbliksgener og ikke på de oplysninger som kunne tænkes at få væsentlig betydning for om der skulle udstedes en byggetilladelse, og i givet fald det nærmere indhold af byggetilladelsen. Underretning når parten ikke kender sagens eksistens Spørgsmålet om hvorvidt Herlev Kommune skulle have partshørt jer, rummer et yderligere aspekt. Det er nemlig lagt til grund i retspraksis og ombudsmandspraksis at en myndighed kan have pligt til at underrette en part i en sag når parten ikke ved at sagen er under behandling hos myndigheden. Dette er også omtalt i den juridiske faglitteratur. Vestre Landsret fastslog i en dom som er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, s ff, at det forudsætningsvis fremgår af forvaltningslovens 19 at en part i en klagesag som den der forelå for retten, skal underrettes om at der verserer en sag. I den pågældende sag havde en kommune meddelt et boligselskab en byggetilladelse som naboerne klagede over til statsamtet. Kommunen erkendte i klagesagen at byggetilladelsen ikke var lovlig. Statsamtet gav naboerne medhold uden først at have partshørt boligselskabet, som var uvidende om klagen. Kommunen ændrede herefter standpunkt igen og fastholdt at byggetilladelsen var lovlig. Naboerne anlagde sag mod kommunen hvor de stillede krav om at det ulovlige byggeri skulle rives ned. Kommunen anlagde sag mod statsamtet og gjorde gældende at statsamtets afgørelse var ugyldig fordi statsamtet ikke havde partshørt boligselskabet. Landsretten gav kommunen medhold og udtalte at det var i strid med forvaltningslovens 19 eller grundsætningen i denne bestemmelse at statsamtet ikke havde orienteret boligselskabet om at der verserede en sag. Statsamtet havde desuden tilsidesat 19 eller ulovbestemte principper om partshøring ved at undlade at høre boligselskabet da kommunen fuldstændig og til ugunst for boligselskabet ændrede opfattelse og erkendte at byggetilladelsen ikke var lovlig. Jeg henviser også til den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2002, s. 491 ff*. Denne pligt til inden der træffes afgørelse i en sag, at gøre en part bekendt med at sagen eksisterer, kan formentlig fastslås med størst sikkerhed i de tilfælde hvor en myndighed står over for at træffe afgørelse om påbud, forbud 6/11

7 eller andre former for mere følelige indgreb over for den enkelte borger. Det må dog antages at denne pligt også indtræder i andre tilfælde hvor det har betydning for parten at kende sagens eksistens for at kunne varetage sine interesser. I den forbindelse kan det nævnes at det i lovforslaget til forvaltningsloven er anført at de foreslåede bestemmelser i lovens kapitel 5 om partshøring ( 19-21) i praksis måtte antages at medføre at parter i de få tilfælde hvor en sag blev behandlet af en myndighed uden at parten var blevet gjort bekendt med det, ville blive gjort bekendt med sagen inden myndigheden traf afgørelse. Jeg henviser til Folketingstidende , tillæg A, sp. 94. Jeg henviser i øvrigt til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 367 f, med omtale af bl.a. de sager som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1986, s. 82 ff*, og for 1993, s. 287 ff* og s. 156 ff*. Jeg henviser endvidere til Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s. 252 f, og Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 513 f. I denne sag må det antages at det ville have haft betydning for jeres mulighed for at varetage jeres interesser hvis kommunen inden den udstedte byggetilladelsen, havde oplyst jer om at den havde byggesagen om jeres naboejendom under behandling. Hvis kommunen havde givet jer denne oplysning, ville I således have haft mulighed for at opfordre kommunen til at anvende sine beføjelser efter byggelovens 6 D, stk. 1, eller planlovens 14. Den sidstnævnte bestemmelse giver kommunen mulighed for at nedlægge forbud mod at der retligt eller faktisk etableres forhold som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst have gyldighed i et år. Konklusion Samlet mener jeg at Herlev Kommune burde have partshørt jer inden kommunen traf afgørelse om at meddele byggetilladelse. Jeg mener at Statsforvaltningen Hovedstaden burde have påtalt over for Herlev Kommune at dette ikke skete. Jeg har gjort myndighederne bekendt med min opfattelse. Jeg har ikke henstillet til myndighederne at genoptage sagen. Det skyldes at jeres indsigelser drejede sig om indbliksgener som var omfattet af en byplanvedtægt, og som Statsforvaltningen Hovedstaden derfor ikke havde kompetence til at tage stilling til. Jeg returnerer jeres bilag. Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i sagen. 7/11

8 Sagsfremstilling I en udtalelse af 19. januar 2009 [gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2009 som sag nr. 4-2*] henstillede jeg til Statsforvaltningen Hovedstaden at genoptage sagen om A og B s klage til statsforvaltningen over Herlev Kommunes afgørelse af 26. januar 2006 om byggetilladelse til et byggeri på A og B s nabogrund. I min udtalelse kritiserede jeg at statsforvaltningen havde afvist A og B s klage fordi statsforvaltningen anså den for at angå forhold som lå uden for statsforvaltningens kompetence. Jeg skrev også i udtalelsen at jeg havde overvejet om jeg burde tage stilling til om A og B kunne anses for klageberettigede i forhold til kommunens afgørelse. Jeg afstod imidlertid fra det fordi statsforvaltningen først skulle have lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål. Min udtalelse af 19. januar 2009 indeholder en gennemgang af sagens forløb frem til udtalelsen. Statsforvaltningen Hovedstaden traf den 18. august 2009 afgørelse om at A og B var klageberettigede efter byggeloven i forhold til Herlev Kommunes afgørelse af 26. januar Statsforvaltningen henviste til at A og B havde en væsentlig interesse i udfaldet af sagen fordi der med byggeriet blev opført en etage i 1. sals højde med en 17 meter lang facade med 4 vinduer. Statsforvaltningen kunne derfor behandle A og B s klage over at kommunen ikke partshørte dem efter byggelovgivningen inden kommunen meddelte byggetilladelse til byggeriet. I afgørelsen af 18. august 2009 skrev statsforvaltningen at den ikke mente at kommunen burde have partshørt A og B efter byggelovgivningen. Statsforvaltningen lagde vægt på at byggelovens 16 ikke selvstændigt regulerer nogen af de forhold som A og B havde en væsentlig individuel interesse i, uanset at de var klageberettigede og parter i sagen. Statsforvaltningen mente ikke at der i relation til byggelovens bestemmelser forelå oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse som A og B skulle have været bekendt med, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, 2. pkt. Baggrunden for dette var at de bygningsregulerende bestemmelser, som gav A og B indbliksgener, og som A og B havde klaget over, var omfattet af en byplanvedtægt. Da de omhandlede indbliksgener relaterede sig til forhold som var omfattet af planloven og ikke byggeloven, faldt det uden for statsforvaltningens kompetence at tage stilling til indbliksgenerne. A og B klagede i et brev af 28. august 2009 til mig over Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 18. august Af deres klage fremgik bl.a. følgende: Iht. forvaltningsloven har vi partsret, fordi vi netop ikke var bekendt med myndighedens bestemte oplysninger i bygherres ansøgning om byggetilladelse. Altaner, udvendige trapper og store vinduespartier er til væsent- 8/11

9 lig ugunst for naboer, fordi det giver ubehagelige indbliksgener hos naboer og naboers naboer. Med partshøring ville naboer være blevet gjort bekendt med oplysningerne, og naboer ville have fået lejlighed til at fremkomme med udtalelser for at finde en for alle parter acceptabel løsning, inden byggeriet blev igangsat. I et brev af 9. oktober 2009 bad jeg Statsforvaltningen Hovedstaden og Herlev Kommune om udtalelser i anledning af A og B s klage til mig. Jeg bad statsforvaltningen om med baggrund i det som A og B havde anført i deres klage, nærmere at begrunde hvorfor de efter statsforvaltningens opfattelse ikke skulle have været partshørt inden kommunen udstedte byggetilladelsen. Jeg bad også statsforvaltningen om at uddybe hvorfor det som jeg forstod det var statsforvaltningens opfattelse havde betydning for kommunens pligt til at partshøre at de forhold (indbliksgener) som A og B s klage efterfølgende viste sig at angå, var omfattet af en byplanvedtægt. Herlev Kommune oplyste den 12. november 2009 at den grundlæggende præmis til spørgsmålet var at der var udstedt en byggetilladelse til det pågældende byggeri i henhold til bygningsreglementet og den dagældende byplanvedtægt hvortil der ikke krævedes dispensation af nogen art. Byggeriet holdt sig inden for de dagældende regler for området, hvad enten de var udstukket i bygningsreglementet eller i byplanvedtægten. Det var kommunens opfattelse at man som nabo til hver en tid måtte være indstillet på at blive mødt med et byggeri af den omhandlede karakter, ligesom man selv til hver en tid havde haft ret til at opføre et lignende byggeri hos sig selv. Der var med byplanvedtægtens bestemmelser gjort op med byggeriets mulige omfang, herunder antal etager og afstand til skel mv. Når dette var overholdt, var naboer ikke parter i en given byggesag fordi der i byplanvedtægten var gjort op med spørgsmålet om indbliksgener, forstået på den måde at et byggeri i to fulde etager uanset udformning i sagens natur ville give indblik til nabogrundene. Hvis der havde været tale om at byggeriet krævede dispensation, var der blevet foretaget en naboorientering om de punkter der udløste en eventuel dispensation. Dette var for eksempel tilfældet i en tilsvarende sag som A og B havde nævnt. Statsforvaltningen Hovedstaden skrev i et brev af 25. november 2009 at det fremgår af byggelovens 8, stk. 4, at byggelovgivningens bestemmelser viger hvor forholdet er reguleret af bestemmelser i en lokalplan. Byplanvedtægten for området regulerede sagens spørgsmål om blandt andet etageantal og afstand til skel. Kommunen havde derfor truffet en afgørelse efter planloven om de bebyggelsesregulerende forhold. Statsforvaltningens kompetence til at behandle klagen omfattede herefter alene kommunens formelle udstedelse af byggetilladelsen i henhold til byggelovens 16, som på grund af ovenstående ikke regulerede de materielle spørgsmål om højde og afstand til skel i sagen. Herefter fremgik følgende af statsforvaltningens udtalelse: 9/11

10 For så vidt angår forvaltningsretlige spørgsmål i sagen, er statsforvaltningens kompetence således også begrænset til kun at omfatte kommunens formelle afgørelse om at udstede en byggetilladelse i henhold til byggelovens 16. Statsforvaltningen finder, at kommunen berettiget kunne foretage en forudgående vurdering af, at der ikke var oplysninger af væsentlig betydning for kommunens isolerede og formelle afgørelse i henhold til byggelovens 16, som parterne burde have været hørt over i medfør af forvaltningslovens 19. Spørgsmålet om hvorvidt kommunen skulle have foretaget partshøring forud for den materielle del af afgørelsen som er truffet i medfør af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægten, må afgøres af Naturklagenævnet, som er klageinstans, for så vidt angår kommunens afgørelser truffet i medfør af planlovgivningen. Naturklagenævnet har truffet afgørelse herom den 6. november Statsforvaltningen er ikke enig med kommunen i at klagerne ikke kan betragtes som parter i forhold til byggetilladelsen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser, fordi byggeriet overholder disse bestemmelser. Kommunens ret til at undlade partshøring må efter statsforvaltningens opfattelse begrundes med, at kommunen uanset supplerende oplysninger og indsigelser fra parterne ikke kan nægte byggeriet, da det overholder alle for forholdet gældende bestemmelser. Der foreligger derfor ikke oplysninger i relation til kommunens behandling af sagen i henhold til disse bestemmelser, som parterne skal høres over. Det skal afslutningsvis bemærkes, at statsforvaltningen heller ikke finder, at det forhold, at klagerne eventuelt efter ombudsmandens opfattelse må anses som parter i forhold til byggesagen i sin helhed, herunder i forhold til f.eks. konstruktioner, VVS-installationer, lydkrav m.v., kan føre til et andet resultat. Byggetilladelsen forudsætter alle bygningsreglementets bestemmelser overholdt, hvorfor oplysninger herom fra parterne ikke kan have betydning for kommunens afgørelse. Herudover kan kommunens afgørelser om disse forhold ikke siges at være til ugunst for klagerne. A og B kommenterede i et brev af 14. december 2009 Statsforvaltningen Hovedstaden og Herlev Kommunes udtalelser. 10/11

11 NOTER: (*) FOB 1986, s. 82, FOB 1993, s. 156 og 287, FOB 2002, s. 491, FOB 2004, s. 543, og FOB 2009, sag nr /11

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt,

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, kan der ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016 2016-22 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse En kommune havde givet tilladelse til opførelse af en gyllebeholder, uden at der forelå en landzonetilladelse.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse FOU nr 2016.22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. september 2016 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2016-22. Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Dato 14. november 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/10994-12 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Ugyldighedsvirkning af underkendelse af afgørelse om ikkelokalplanpligt

Ugyldighedsvirkning af underkendelse af afgørelse om ikkelokalplanpligt Ugyldighedsvirkning af underkendelse af afgørelse om ikkelokalplanpligt Udtalt over for planstyrelsen, at der ikke forelå sådanne hensyn til en bygherre, at styrelsen kunne undlade - i konsekvens af sin

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Assens kommune Rådhus Allé Assens

Assens kommune Rådhus Allé Assens Assens kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens 2015-42261 Dato: 10-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Anna Lise Jensen og Kaj Aksel Jensen vedrørende deres klage over afslag på retlig lovliggørelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune Ved Klinten 21

AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune Ved Klinten 21 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. november 2011 J.nr.: NMK-33-00811 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Rettevejledning til AO om Lilleskolen

Rettevejledning til AO om Lilleskolen Rettevejledning til AO om Lilleskolen 1. Formelle mangler ved kommunens afgørelse 1.1. Myndighedsinhabilitet Storborg Kommune er både ansøger og kompetent myndighed efter byggeloven. Der foreligger derfor

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere