Lokalplan nr B for Tune Bygade 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30"

Transkript

1 Tune Byga Lokalplan nr B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger

2 Sagsnr Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober 2008 godkendt af Greve Byråd til offentlig fremlæggelse i perioden fra den x. november 2008 til den x. januar Eventuelle indsigelser skal være kommunen i hænde inden den x. januar 2009 kl. 12. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning 4 Miljøvurdering 5 Lokalplanens bestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Lokalplanområdet 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 7 5 Vejadgang og parkering 7 6 Ledninger, forsyning og belysning 7 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9 10 Forudsætninger for ibrugtagen 9 11 Grundejerforening eller ejerforening 9 12 Ophævelse af servitutter og deklarationer 9 13 Retsvirkninger 10 Vedtagelsespåtegning 10 Bilag: Eksisterende forhold Bilag 1 Bebyggelsesplan Bilag 2 Facade- og plantegninger Bilag 3

3 Forslag til lokalplan 15.06B for Tune Bygade 30, 3 seniorboliger Redegørelse Området Dette lokalplanforslag omfatter en ejendom på 1072 m2 og en privat fællesvej (adgangsvejen) beliggende i den sydlige del af Tune Landsby. Ejendommen er en kombineret erhvervs- og beboelses-ejendom. Mod syd grænser ejendommen op til det åbne land. Lokalplanområdet Anledning Ejeren af ejendommen har søgt om tilladelse til at indrette 3 boliger i en etage i de eksisterende bygninger. Ejendommen må karakteriseres som en af de kombinerede bolig- og erhvervsejendomme, som det kan være vanskeligt at finde anvendelse for. Der findes 1 beboelsesbygning samt 2 erhvervsbygninger i 1½-2 etager. Det er Greve Kommunes opfattelse, at en indretning med 3 boliger, ikke vil påføre området større gener i form af forøget trafik eller andet i forhold til en benyttelse til håndværkserhverv i kombination med beboelse, som det er tilladt efter gældende lokalplan nr for Tune Landsby. Eksisterende bebyggelse Bygningerne på ejendommen har tidligere været anvendt til fremstilling af bitavler og er typiske erhvervsejendomme med irregulære dør- og vinduesåbninger og asymmetrisk tagkonstruktion på bygningerne B3 og B2. Der er gennem tiden foretaget en del ombygninger/udvidelser, som tydeligt kan ses på murværket. Bebyggelsen består af 2 erhvervsbygninger og en beboelses-

4 bygning, der sammen med en garage danner et sammenhængende trefløjet bygningsanlæg. De to erhvervsbygninger B1 og B3 er i h.hv. 2- og 1½ etage og beboelsesbygningen B2 er i 1-1½ etage. B4 er en lav garagebygning. Etagearealet på ejendommen udgør i dag ca. 132 m² boligareal og 322 m2 erhvervsareal. Alle bygningerne er opført i gule mursten med fibercement-tagbeklædning. Bebyggelsen set fra markerne (set fra sydsiden). Eksisterende gavl på bygning B3 set fra adgangsvej Bygning B1, hvori ny bolig indrettes i stueetagen og depoter på 1. sal.

5 Lokalplanforslaget Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe flere boliger med en størrelse og udformning, der egner sig for kommunens mange seniorer. Samtidig får de tiloversblevne erhvervsbygninger en ny anvendelse og det undgås, at bygningerne står tomme og forfalder. Der åbnes mulighed for, at der kan indrettes to nye boliger i stueetagen i erhvervsbygningerne, så der i alt bliver 3 boliger på ejendommen, tagetagerne afblændes og 2. etage på den højeste bygning anvendes til depoter. Lokalplanområdet er fuldt udbygget med en bebyggelsesprocent før ombygning på ca. 45. I forbindelse med ombygningen kalkes ejendommens uensartede murfacader over; der vælges en farve til alle facader. Indretning af boliger I stueetagen af bygning B1, B2 og B3 indrettes én bolig i én etage. Til hver bolig hører en privat terrasse. Bygningerne B1, B2 og B3 må hver især kun anvendes til én bolig for én familie. Der skal indrettes depoter på første sal i B1 til hver bolig med adgang fra udvendig trappe. Der kan opføres 3 sammenbyggede udhuse. Fælles friarealer Hegn Udstykning Vej og parkering Hidtidige lokalplaner Arealet mellem bygningerne og carportene skal fungere som fællesareal med adgang til boligerne og parkering. Et lille fælles friareal er placeret tæt på det vestlige skel. Ved udstykning må de private haver kun hegnes med levende hegn. Dog må der enkelte steder ved bygningerne etableres faste hegn. Der gives mulighed for, at de 3 boliger kan udstykkes. Adgangsvejen til ejendommen fra Tune Bygade er en grusbelagt privat fællesvej. Denne lokalplan åbner mulighed for, at adgangsvejen kan asfalteres. Der skal etableres i alt 6 parkeringspladser på ejendommen. Heraf må 3 overdækkes som åbne carporte. Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr , bevarende lokalplan for Tune Landsby. Ejendommen er i lokalplan nr udlagt til bolig og erhverv. Dette ændres i nærværende lokalplan til, at ejendommen kun må anvendes til boligformål. I lokalplan nr er det fastlagt, at der kun må indret-

6 tes én bolig pr. ejendom og at grunde ikke må udstykkes med en størrelse, der er mindre end 900 m2. For at finde anvendelse for de eksisterende bygninger, der står tomme efter nedlagt erhverv, gives der i denne lokalplan mulighed for, at der indrettes yderligere 2 boliger udover den allerede eksisterende. Boligerne vil kunne udstykkes med grundstørrelser mindre end 900 m2. I lokalplan nr er det fastlagt, at en del af de små veje, herunder også den private fællesvej i denne lokalplan, kun må anlægges i grus. I denne lokalplan gives der mulighed for, at vejen kan asfalteres uden niveauforskel i form af hævede kantsten og med grus- eller græsrabat. Bebyggelsesprocenten for matr.nr. 66a og nabomatriklen mod vest måtte i lokalplan nr højst udgøre 31 %, ved en udstykning af en del af matriklen ( nu nabogrund) er bebyggelsesprocenten på matr. nr. 66a hævet til ca. 45. Lokalplan nr aflyses indenfor det aktuelle lokalplanområde i forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan. Kommuneplan Ejendommen er omfattet af rammebestemmelserne for ramme-område 4B15, Tune Landsby Rammebestemmelserne fastlægger følgende: Blandingen af boliger, erhverv, butikker og offentlige formål, der karakteriserer landsbyen, skal fortsat være mulig. I særlige tilfælde kan større, ældre bygninger tillades indrettet til flere boliger, f.eks. i forbindelse med bygningsbevaring. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Dog kan der i særlige tilfælde af hensyn til bevaring af bygninger tillades en højere bebyggelsesprocent. Ældre karakteristiske bygninger, vejforløb og beplantning samt den karakteristiske afgrænsning mellem land og by skal bevaret. Ny bebyggelse skal tilpasses landsbytraditioner ne, hvad angår beliggenhed, form og materialer. Den påtænkte anvendelse til boliger falder indenfor ovennævnte rammer. Efter nedlæggelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen står den bygningerne tomme. For at bevare bygningerne gives der tilladelse til at ændre anvendelsen af bygningerne til boligformål.

7 Regionplan 2005 Fingerplan 2007 Grundejerforening Miljøvurdering Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i regionplanen er udpeget som sårbart område med særlige drikkevandsinteresser. Der må derfor ikke etableres aktiviteter eller anlæg indenfor lokalplanområdet, som kan true grundvandet. I henhold til Fingerplan 2007 ligger lokalplanområdet i et støjkonsekvensområde for Kbh`s lufthavn i Roskilde med en støjbelastning på db. Lokalplanen indeholder derfor særlige krav til isolering af bebyggelsen i forhold til støjniveau i opholdsrum, se 7.5. Der skal etableres en ny grundejerforening, hvortil der er medlemspligt, for alle ejendomme indenfor lokalplanområdet. Hvis ejendommen ikke udstykkes i parceller, skal der oprettes en ejerforening for alle boligejere indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen/ejerforeningen har til opgave at forestå vedligeholdelse af veje, parkerings-, fællesarealer og fælles faciliteter i øvrigt. Kommunen har foretaget en screening af de miljømæssige forhold ud fra lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke udløser behov for gennemførelse af en miljøvurdering og har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

8 Bolig 3 B3 Bolig 2 B2 B4 Bolig 1 B1 Forslag til lokalplan nr B for Tune Bygade 30, 3 senioregnede boliger I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at give mulighed for indretning af en bolig i stueetagen i hver af de tre bygninger, B1, B2 og B3. at fastsætte retningslinier for disponering af grunden med hensyn til private terrasser/haver, fælles friareal, udhuse og parkering. 2 Lokalplanområdet 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter matr. nr. 66a, samt del af matr.nr. 98 og 66e, alle Tune By, Tune samt parceller udstykket efter 1. august 2008 fra dette område. Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Matr. nr. 66a må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse. Der må maksimalt indrettes tre boliger inden for matr. nr. 66a, med tilhørende fælles adgangs-, opholds- og parkeringsarealer. 3.2 Bygning B1, B2 og B3 må kun anvendes til boligformål, i hver bygning må der kun indrettes en bolig for en familie sal på bygning B1 skal indrettes til depoter for de tre boliger. Der må kun etableres adgang fra udvendig trappe. Tagetagerne i bygning B2 og B3 skal afblændes. 3.4 Bygning B4 må kun anvendes til fælles udhus. 3.5 Der tillades ikke grundvandstruende aktiviteter og anlæg indenfor lokalplanområdet.

9 4 Udstykning 4.1 Matr. nr. 66a må maksimalt udstykkes i 3 boligparceller med andel i fælles adgangs-, opholds-, parkerings- og vejarealer. Udstykning skal ske i overensstemmelse med principperne på bilag 2. Udstykningsplan skal godkendes af Greve Kommune. Alternativt må ejendommen opdeles i 3 ejerlejligheder med tilhørende andel i fælles adgangs-, opholds- og parkeringsarealer. Opdelingen skal ske efter en af Greve Kommune godkendt, samlet plan i overensstemmelse med principperne på bilag 2. 5 Vejadgang og parkering 5.1 Grusvejen fra Tune Bygade til matr. nr. 66a må asfalteres uden niveauforskel i form af hævede kantsten, - og med grus- eller græsrabat. 5.2 Der skal inden for matr. nr. 66a etableres 2 parkeringspladser pr. bolig med en placering, der fremgår af bilag 2. Parkeringspladser skal være 2,5 m x 5 m. 5.3 Der må opføres 1 åben carport pr. bolig med en placering som det fremgår af bilag 2. 6 Ledninger, forsyning og belysning 6.1 El-ledninger og andre kabler må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Belysning af parkeringsarealer og opholdsarealer må kun udføres som parkbelysning. Placering af fællesbelysning skal fremgå af vejprojektet. 6.3 Bebyggelsen tilsluttes den kollektive varmeforsyning - i dette tilfælde naturgas. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ejendommen er fuldt udbygget, der kan ikke opføres mere bebyggelse. 7.2 Intet punkt af bygningerne B1, B2 og B3 s tagflade må gives en højde, der overstiger 8.50 m målt fra terræn eller niveauplan. Bygningernes højde til skæringen mellem tagflade og ydermur må ikke overstige 6.00 m målt fra terræn eller niveauplan. Tagets vinkel med vandret plan skal ligge mellem 23 og Ved ombygning af tagkonstruktionen må rygningshøjden på bygning B2 ikke gøres højere end den er i dag og rygningshøjden på B3 må ikke overstige rygningshøjden på B2.

10 7.4 Der må opføres 1 udhus pr. bolig på fællesarealet. Udhuse og carporte skal opføres som samlet bebyggelse med en placering, der fremgår af bilag 2. Hvert udhus må højst være 3,5m Ved indretning af beboelse inden for lokalplanområdet skal ydervægge, vinduer og døre konstrueres således, at støjniveauet i opholdsrum ikke overstiger 30 Db i forhold til flystøj. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes former eller materialer, der efter Byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Ydervægge må kun udføres i teglsten, der skal fremstå i vandskuret eller filset murværk, der males eller kalkes i gule, hvide eller lyse grålige farver. Ydervægge på alle bygninger inden for lokalplanområdet skal have samme farve (herfra er undtaget carporte og udhuse). 8.3 Der må ikke tilsættes farvestoffer til fugematerialer. Istandsættelse og indretning af 3 boliger i eksisterende bebyg-gelse skal følge nedenstående retningslinier: 8.4 Ved ombygning skal tage beklædes med mørke plader, tagpap eller røde, uglaserede teglsten. 8.5 Tage må højst forsynes med udhæng på 30 cm. 8.6 Der må ikke isættes ovenlys i tagflader med taghældning over Tag på fælles udhus udføres som built-uptag med tagpap eller med samme tag og hældning som den del af bygning B2, som udhuset er sammenbygget med. 8.8 Der må ikke isættes vinduer i facader i 1. sal s højde i bygning B2/B3`s vestfacade eller i bygning B1`s østfacade. 8.9 Vinduer og døre skal udføres i træ og holdes i dæmpede farver. Farvevalget skal være ens for de enkelte elementer for bygningerne som helhed Udhuse og carporte skal opføres med built-uptag. Udhuse skal opføres i træ og males i dæmpede farver. Carporte skal opføres med åbne sider Antenner føres frem i kabel til de enkelte boliger. Individuelle paraboler må ikke placeres synligt fra vej eller åbne marker og ikke over 2½ m s højde over terræn.

11 8.12 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Byrådet kan dog give tilladelse til opsætning af små skilte efter særskilt ansøgning i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn, eller som fast hegn i max. 1 m s højde. 9.2 Afgrænsning af de private haver eller fællesareal mod fælles-arealer indenfor lokalplanområdet må kun udføres som levende hegn. Interne hegn mellem boligerne kan dog, i en afstand af indtil 2.5 m fra bygningen, udføres som fast hegn på de strækninger, der fremgår af bilag Ved beplantning af fællesarealer og levende hegn m.v. skal der fortrinsvis anvendes løvfældende træer og buske, der naturligt er hjemmehørende i den danske flora. 9.4 Stativer til dagrenovation placeres nær indkørslen som vist på bilag 2 (2 alternativer). Hvis der ikke indkøbes træbeklædte miljøstativer, skal der opføres en åben renovationsgård i trækonstruktion, således at stativerne/containeren ikke er synlig fra vej. 9.5 Udendørs oplag må ikke finde sted. 10 Forudsætninger for ibrugtagen 10.1 Før de nye boliger kan tages i brug skal følgende anlæg være etableret: Parkeringspladser som vist på bilag 2. Tilslutning til Naturgasforsyning, jf. 6.2 Indretning af fællesarealer som nævnt under 9 11 Grundejerforening eller ejerforening 11.1 Der skal oprettes en ny grundejerforening eller ejerforening (i det tilfælde, at ejendommen ikke udstykkes), der skal forestå vedligeholdelse af parkeringsarealer og øvrige fællesarealer og fælles faciliteter på ejendommen matr. nr. 66a og parceller heraf. Alle ejendomme (eller boligejere) inden for matr. nr. 66a og parceller heraf har medlemspligt til denne grundejer-forening (ejerforening) Vedtægter og vedtægtsændringer for en ejer-/grundejer-forening skal godkendes af Greve Byråd. Ejer-/grundejerforeningen skal oprettes, senest når Greve Kommune måtte forlange det. 12 Ophævelse af lokalplaner og servitutter 12.1 Indenfor lokalplanområdet ophæves lokalplan nr ved taget af Greve Byråd d

12 13 Midlertidige retsvirkninger Endelige retsvirkninger 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi-sterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra x. oktober 2008, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst til x. ok-tober Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplanforsla-get er udløbet, kan byrådet ifølge planlovens 17 stk. 2 dog tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20, stk. 1, medmindre den efter Byrådets skøn er af underordnet betydning, jf. 20, stk. 2. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående lokalplanforslag vedtaget af Greve Byråd den x. september 2008 til offentlig fremlæggelse fra den x. oktober 2008 til den x. december P.b.v. Hans Barlach Borgmester Jesper Brandt Centerchef 10

13 Tune Bygade B3 B2 B4 B1 Signaturforklaring: Lokalplangrænse Matrikelskel LOKALPLAN NR B BILAG 1 Eksisterende forhold Mål: 1:4000 Tune Bygade 30, senioregnede boliger Dato: August 2008 Greve Kommune Rådhusholmen Greve TLF:

14 N Adgangsvej 69a R P P P Evt. carporte 1 66e T Ny bolig R S P P P 66a Fælles friareal 19f Træ på nabogrund T Eksisterende bolig Eksisterende fælles udhus Ny bolig T Signaturforklaring: 19b Lokalplangrænse 24a P R S T Matrikelskel ved udstykning Fast hegn tilladt Parkering Renovationsstativer eller -gård Afhentningsplads for storskrald Terrasse LOKALPLAN NR B BILAG 2 Bebyggelsesplan Mål: 1:250 Tune Bygade 30, 3 senioregnede boliger Dato: August 2008 Greve Kommune Rådhusholmen Greve TLF:

15 Bolig 2 Bolig 3 Bygning B1 s facader, bolig 1 i stueetagen Bolig 1 LOKALPLAN NR B BILAG 3 Facade- og plantegninger Tune Bygade 30, senioregnede boliger Dato: August 2008 Greve Kommune Rådhusholmen Greve TLF:

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere