Industrisamfundets kulturarv er i disse år i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrisamfundets kulturarv er i disse år i"

Transkript

1 59 Der var ved at dukke en ny slags mennesker op i min barndom, en sekt næsten, folk som var anderledes end andre, som tog til møder, hvor der blev sunget og talt, og som tog i skoven med ko- HUS- MODEREN Et minde fra industrisamfundet Af Keld Dalsgaard Larsen Industrisamfundets kulturarv er i disse år i fokus. Formodentlig fordi der hersker en fornemmelse af, at industrisamfundet som sådan er på vej ud af historien. Kulturministeriet har i nogle år haft industrisamfundets kulturarv som satsningsområde, og i den forbindelse har Kulturarvstyrelsen ønsket en udpegning af 25 industriminder af national betydning. Og 2007 er udnævnt til industrikulturens år. Den hidtidige fokusering på industrisamfundets kulturarv har taget sit udgangspunkt i industriproduktionen med fremhævelse af fabrikker og arbejderboliger. Det er i og for sig ganske udmærket, men jeg har ved flere lejligheder talt for en væsentlig bredere forståelse af industrisamfundet og dets kulturarv. 1 Kun derved kan vi få en fornemmelse af industrisamfundet som en historisk epoke en ny civilisation som grundlæggende har forandret danskernes liv gennem de seneste knap 200 år. I mine forsøg på at eksemplificere industrisamfundets altfavnende påvirkning har jeg arbejdet med husmoderen som historisk fænomen. 2 Nærværende artikel ønsker at give et illustrativt overblik og indblik i husmoderens epoke med fænomenets fremkomst i 1800-tallet og dets forsvinden inden for de sidste tre årtier af 1900-tallet. Det er en ganske dramatisk historie med arbejderbevægelsen som en vigtig aktør. Artiklen vil tage udgangspunkt i et citat fra Martin Andersen Nexøs erindringsbog Et lille Kræ fra Artiklen sætter fokus på arbejderbevægelsens syn på husmoderen fra fænomenets fremkomst i 1800-tallet til dets forsvinden i 1960 erne. Alle skal arbejde for føden I Martin Andersens Nexøs barndom var normen, at alle i en arbejderfamilie skulle arbejde for at skaffe til dagens fornødenheder. Mænd, kvinder og børn var tvunget til at arbejde. Erindringsskildringen er gribende. Men midt i alle elendigheder toner et modbillede frem:

2 60 ARBEJDERHISTORIE NR ne og børn om søndagen i stedet for at sidde på værtshus. Deri lignede de de andre hellige, men dertil var der noget frækt over dem, som de andre ikke havde. De satte sig op mod øvrigheden, drog rundt i procession med en rød fane foran sig, og ville selv bestemme arbejdslønnen. Mor og de andre koner snakkede om dem, som et halvforrykt folkefærd, der ville vende op og ned på alting. De bar så galt ugelønnen hjem i stedet for at drikke den op, og ville have at kone og børn ikke måtte gå på arbejde!. 3 Martin Andersen Nexøs interessante påstand er således, at den socialdemokratiske arbejderbevægelse var drivkraften i implementeringen af den borgerlige familienorm i arbejderklassen. Påstanden vil i det følgende blive undersøgt. Først med hensyn til alles deltagelse i arbejdslivet og dernæst om arbejderbevægelsens syn på kvindernes position som arbejdere og husmødre. Forældrene på arbejde Kapitalismens markedsøkonomi skabte industrialisering og et arbejdsmarked for den frisatte arbejdskraft. Og i den tidlige industrialisering er det let at genfinde Martin Andersen Nexøs udsagn om, at alle i det nye proletariat måtte søge arbejde for at få økonomien til at strække. Det havde en hel række negative konsekvenser, blandt andet for børnene. Silkeborgs første distriktslæge C. Fibiger har i to afhandlinger behandlet sagen. 4 I afhandlingen fra 1863 spillede børnene ikke den store rolle, men der var alligevel et problem med større børnedødelighed blandt arbejderne. Det fik lægen til at skrive følgende: Fabrikslivet har altså ingen gunstig indvirkning på dødelighedsforholdet, som sandsynligen har sin grund deri, at mødrene over halvparten af døgnet er fraværende, og de spæde børn savner den nødvendige pleje. Jeg har set engang i en beretning om dødeligheden blandt småbørn i London, at den stod i omvendt forhold til arbejdsløsheden, eller når arbejdsløsheden var stor, var dødeligheden mindre, og omvendt; i Silkeborg kendes der intet til arbejdsløshed, blandt fabriksarbejderne, thi de Drewsenske hjul (Silkeborg Papirfabrik) suser rundt både ved nat og ved dag, og skønt dette storartede og sindrige etablissement ikke har fremkaldt særegne sygdomme, er det næppe aldeles uskyldig med hensyn til dødeligheden blandt småbørn. 5

3 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 61 Th. Langs Skolekøkken o Th. Langs private skole lagde vægt på de praktiske fag, herunder også husgerning. Borgerskolens piger kom i de ældre klasser over på dette skolekøkken for at lære rigtig husholdning. Mange arbejderpigerne oplevede det som noget af et kulturchok. Blandt andet skulle de dække bord med servietter, kniv og gaffel. På billedet ses et hold piger i den obligatoriske påklædning: forklæde, kappe på hovedet og grydelapper om livet. (Foto: Silkeborg Museum)

4 62 ARBEJDERHISTORIE NR I afhandlingen i 1870 kom børnenes forhold mere i fokus. Og lægen var alvorligt bekymret. Børnene gik for lud og koldt vand, og resultatet var en alarmerende høj børnedødelighed. C. Fibiger fremhævede, at langt hovedparten af børnedødeligheden var at finde i arbejderklassen. I femåret opregnede lægen 147 børnedødsfald i alderen 0-5 år, og 75% af disse (106) var børn af arbejdere, tjenestefolk m.m.. C. Fibigers kommentar til denne triste kendsgerning var følgende: Denne optælling taler tydeligt nok for de ubemidlede stænders forsømmelighed og ligegyldighed over for deres børn. 6 En kreds af borgerskabets kvinder i Silkeborg tog initiativ til oprettelse af et børneasyl. I avisannoncen lød begrundelsen således: Handelspladsen er nemlig for størstedelen beboet af unge mennesker, hvis børn endnu er små, og blandt de ubemidlede familier, navnligen fabriksarbejderne og arbejdsfolk, er det i regelen tilfældet, at forældrene den største del af døgnet nødvendigvis må være fraværende på arbejde, mens børnene imidlertid er overladte til sig selv,.. (Silkeborg Avis ). Den bagvedliggende præmis er en klar erkendelse af, at i arbejderklassen måtte nødvendigvis såvel far som mor arbejde en stor del af døgnet for at underholde familien. Og i den situation ønsker borgerskabets kvinder at tilbyde pasning af de forsømte fattige børn. Initiativets kvinder havde ikke selv den nødvendighed over sig, så de efterlevede selv det borgerlige ideal om den hjemmegående husmoder. Dronning Louises Asyl i Silkeborg åbnede den 14. januar Der blev overalt i Danmark i denne periode taget initiativ til sådanne børneasyler for at imødegå problemet med, at alle også mødre måtte søge ud på arbejdsmarkedet. I Viborg kom initiativet i februar 1872, hvor begrundelsen for oprettelsen lød således: Hensigten med asylet er, at hjælpe den arbejdende klasses kår ved at skaffe børnene et sted at være medens forældrene eller den enlige moder arbejder, således at børnene ikke skal være overladte til sig selv og drive om i gårde og gader, mangengang sultne og forfrosne. Endvidere at moderen ikke, når hun går på arbejde skal se sig nødsaget til at lukke børnene inde i det lille kammer. Der tilbringer de så dagen uden fader og moder, medens den ældste af dem, sættes til at passe de mindre. Overbevisningen om det fordærvelige i dette forhold har fremkaldt de over hele Danmark velbekendte asyler for småbørn, 7 I den tidlige industrialisering tegnede der sig således et billede af et arbejdsmarked med mænd og kvinder, fædre og mødre og i et vist omfang også børn. Men hvordan forholdt den unge arbejderbevægelse sig til denne problematik? Har Martin Andersen Nexø ret i, at arbejderbevægelsens løsningsmodel var det borgerlige familieideal udstrakt til alle i samfundet? Offentlig opdragelse og folkekøkkener? Den tidlige arbejderbevægelse var noget tvetydig med hensyn til synet på kvinders position på arbejdsmarkedet. Og det er ikke slet så enkelt, som Martin Andersen Nexø skildrer det i sine erindringer. Ledende kredse i Socialdemokratiet og fagbevægelsen hældte i perioden frem mod år 1900 til den grundholdning, at såvel mænd som kvinder var kommet ud på arbejdsmarkedet for at blive, og at arbejderbevægelsen måtte tage udgangspunkt i denne situation. Socialdemokratiet udsendte i 1888 en stor kommenteret udgave af sit program ved Emil Wiinblad. Heri hedder det om kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet: Den anden halvdel af programpunktet om maksimalarbejdsdagen er: mænds og kvinders arbejde i de forskellige industrigrene betales efter den samme tarif. Denne opsats er nødvendig i det socialistiske program. Tidligere, da kvindens deltagelse i arbejderbevægelsen kun var lidet fremtrædende,

5 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 63 hed det, at kvindearbejdet burde indskrænkes. Nu, da vareproduktionen har kaldet mange kvinder til de forskellige industrier, står forholdet mere klart, og opgaven må være, at kvinder, hvor de anvendes ved det samme arbejde som manden, bør betales efter den samme tarif At indskrænke kvindearbejdet ville være både reaktionært og umuligt. I det højeste kan der være tale om indskrænkning i hendes arbejde, hvor sundheden kræver det (f.eks. i svangerskabsperioden), men i øvrigt må de arbejdende mænd og kvinder have fælles interesser, fordi de har fælles undertrykkere. Samme løn for samme arbejde er altså parolen. 8 J. Jensen og C. M. Olsen udsendte i 1901 De samvirkende Fagforbunds store oversigt over bevægelsens hidtidige og aktuelle resultater. Heri behandles kvindernes position på arbejdsmarkedet også kort: Den gammeldags anskuelse, at kvinderne ikke har noget at gøre på arbejdsmarkedet, har heldigvis lidt efter lidt i arbejderkredse veget pladsen for en mere naturlig betragtning, om det end må erkendes, at der endnu i adskillige fag næres en vis uvilje imod kvindernes arbejde. Denne kan siges at være begrundet, for så vidt kvindernes arbejde benyttes til at trykke lønnen, men derfor må kravet overalt lyde: Samme løn for samme arbejde,. 9 For at understøtte et sådant arbejdsmarked var der i arbejderbevægelsen tanker fremme om offentlig opdragelse og folkekøkkener m.m. Socialdemokratiet foreslog i 1888 oprettelse af børneopdragelsesanstalter for de kommende generationer af borgere. E. Wiinblad kommenterede kravet med blandt andet at skrive: Det må altså være staten om at gøre at grundlægge en mere fyldig og gavnlig opdragelse, end de enkelte hjem kan byde. Staten behøver derfor ikke, at tvinge børnene ind i sine opdragelsesanstalter eller tage dem fra forældrene, men kun gøre begge parter begribeligt ad erfaringens vej, at både barnets uddannelse, moderens frihed og alles lykke vil vinde ved offentlig opdragelse. 10 Gustav Bang fremsatte i 1903 tanken om folkekøkkener i det socialistiske samfund til at aflaste arbejderkvinden for arbejdsopgaverne i hjemmet. 11 Det er således vigtigt at slå fast, at den unge arbejderbevægelse på det principielle og teoretiske plan søgte at fremlægge en politik ud fra troen på et arbejdsmarked for alle voksne. Det blev imidlertid kun ved ansatserne, og denne politik gled stille og effektivt i baggrunden i arbejderbevægelsen. Og i takt hermed tonede ønsket om en demokratisering af den borgerlige familienorm til alle samfundsklasser frem i arbejderbevægelsens pragmatiske politiske og faglige arbejde. Denne implementering af den borgerlige familienorm skete langt fra på en gang. Der skulle en massiv italesættelse til fra mange sider. Blandt andet fra pædagogiske og litterære kredse med berøringsflader med den unge arbejderbevægelse. Barnets århundrede Svenskeren Ellen Key udsendte i 1900 bogen Barnets århundrede. Studier, og to år senere forelå den danske udgave. Ellen Key var en radikal pædagog i periferien af arbejderbevægelsen. Hendes anliggende var at sikre de kommende generationer en bedre opvækst, og derfor satte hun fokus på kvinden som moder. Dette synspunkt blev fremsat med stor agitatorisk kraft: Min og mange andres opfattelse er ikke, at kvinden er folkets værdifuldeste ejendom, men at moderen er den værdifuldeste del af et folk, så værdifuld, at samfundet fremmer sit eget højeste vel ved at beskytte moder-syslerne. 12 Og de begynder ved undfangelse og fødsel: Kvinderne har (..) kun en pligt en uomgængelig, urokkelig, mod hvilken hver overtrædelse er en synd en pligt, at det nye væsen, hun skænker livet, skal være undfanget i ømhed og renhed, i sundhed og skønhed, under fuld gensi-

6 64 ARBEJDERHISTORIE NR AOF-Aftenskole i Silkeborg o Sykursus. (Foto: Silkeborg Museum) dig harmoni, fuld gensidig vilje og lykke. Aldrig under en rus, i sløv vane, i lede, med delte eller oprørske følelser. Så længe kvinderne ikke fatter denne pligt, så længe vil jorden blive befolket af væsener, der i selve tilblivelsens øjeblik er blevne bestjålne for livsglæden og levedygtigheden. 13 Herefter må samfundet bakke op omkring husmodergerningen: der er ingen gennemgribende forbedringer at vente, førend loven ( ) vedtager, at kvinderne i den samme alder, i hvilken mændene aftjener deres værnepligt, må gennemgå en lige så langvarig uddannelse i børne-, og sundheds- og sygepleje;. 14 Først når børnene vindes tilbage til hjemmet fra skolen, fra gaden og fra fabrikken, og når mød-rene fra udearbejde og fra verdenslivet gives tilbage til børnene, vil der være mulighed for en naturlig opdragelse, en opdragelse i Rousseaus og Spencers ånd gennem hjemlivet til livet. 15 Ellen Key er arg modstander af børnehaver og institutioner: Det er en af fremtidsopgaverne at uddanne en generation af mødre, der blandt andet kunne befri børnene fra børnehave-systemet. Man tror at skabe mennesker, men faktisk indekserer man numre, idet man allerede fra to-tre-års alderen behandler børnene flokkevis og lader dem færdes i flok, arbejde efter planer og lave de samme ensartede dumme og unyttige håndarbejder. Man vænner børnene til denne fællesmorskab, der kendetegner den åndelige pøbel; medens man burde lære dem at more sig selv i ensomhed.. Børnehavesystemet derimod er et af de sikreste midler til at skabe dilettanter og hjordmennesker. 16 Ellen Keys position var med til at italesætte

7 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 65 husmoderen som kvindens natur og en selvfølgelig samfundsmæssig forpligtelse over for børnene. Og Ellen Keys stemme var i politisk sammenhæng en stemme fra venstre og fra neden. Tre indebrændte børn Johan Skjoldborg tog temaet under behandling i romanerne Gyldholm (1902) og Per Holt (1912). Hovedpersonen Per Holt er en fattig herregårdshusmand, hvor hele familien arbejder. En dag sker ulykken: de tre mindste børn, Peter, Poul og Anna, indebrænder i hjemmet, mens forældrene Per og Sofie er på arbejde. Denne tragedie er omdrejningspunktet i romanernes budskab om nødvendigheden af den hjemmegående husmoder. Ved børnenes begravelse sker en sammenføring af byens bevidste arbejdere og husmændenes fattige skare. Her går det litterære nærmest over i det agitatoriske: Landets småkårsfolk går slidte, grå og anonyme mod kirken, og så slutter byens arbejdere sig til: Ad landevejen, der fører fra købstaden, kommer et tog af mennesker, så langt der er også over tusinde fremmede Og der er faner. Dette store tog af byarbejdere, der vil vise kammeraten fra landet deres deltagelse, mødes med ligskaren Der er netop en modsætning af det mørke og det lyse i udseendet af de to lejre, der her mødes. På den ene side de få og fortrykte. På den anden side det store tal, der alene giver den enkelte mod. Gyldholm husmænd, hvis klædedragt og hele ydre vidner om den mest tyndslidte armod, over for de hvide kraver og høje hatte i socialistoptoget. 17 Arbejdernes fører holder en gribende tale ved begravelsen: Vi er her kommen til stede for at vise vor arbejdskammerat deltagelse i hans store sorg. Vi beder dem ikke at glemme, hvor ansvaret hviler for det, der her er hændt. Og vi vil håbe, at enhver rettænkende mand og kvinde med os vil arbejde hen til at tilvejebringe sådanne samfundstilstande, at forældre ikke nødes til, for at skaffe det tørre brød, at måtte overlade deres små børn til sig selv, til tilfældigheder, til deres triste skæbne, så at slige ulykker som denne i fremtiden kan forebygges. 18 Ulykken virker forskelligt på mand og hustru. Sofie går i stykker på det. Per bliver socialist, og hans første reaktion på tragedien er, at Sofie ikke længere skal arbejde ude. Hun skal passe huset og børnene. Være husmoder. Per Holt fastholder denne holdning også i næste roman, som blot bærer hans navn. Familien er flyttet fra Gyldholm og søger lykken et nyt sted. De nye omgivelser har ingen forståelse for Per Holts holdning, at Sofie ikke må tage udearbejde men være hjemmegående husmor. Det er en upassende holdning for småkårsfolk. Arbejdsgiver og præst finder holdningen oprørende, medens standsfællerne finder, at det er udtryk for misforstået finhed. Men Per Holt holder på sit. Og da de nye standsfæller hører baggrunden for Per Holts synspunkt børnenes tragiske død vinder han deres forståelse. Familiefædre og husmødre Den organiserede arbejderbevægelsen fremstillede sig fra pionertiden og årtier frem som en civilisatorisk kraft i samfundet, som passede til de nye tider. Bag sig havde man lagt tidligere tiders almuesind, som blandt andet var kendetegnet ved drikfældighed, urenlighed og slendrian. En organiseret arbejder var tværtimod ædru, renlig og punktlig i sit arbejde. En organiseret arbejder var en arbejder med stolthed og ære. I denne civilisatoriske optik tonede den organiserede, gifte arbejder frem som en mand, der tog vare på sin familie. Ingen skulle kunne komme og beskylde de socialdemokratiske arbejdere for at være forsømmelige eller ligeglade med deres børns ve og vel. Tværtimod kæmpede de for, at arbejderbørnene på alle planer skulle sikres en god fremtid. Og her havde arbejderbevægelsen fat i en virkelig vindersag. Hvem kunne gå imod arbejdernes

8 66 ARBEJDERHISTORIE NR ønske om, at også deres børn skulle have en god barndom, en god opvækst, et godt helbred, en god uddannelse osv.? Også i den faglige kamp kunne arbejderbevægelsens lancering af idealet om den udearbejdende fader, den hjemmegående husmoder og de ikke-arbejdende børn bruges. I forbindelse med lønkrav kunne henvises til, at lønforhøjelsen gik til forsørgelse af en familie og til børnene. En lønforhøjelse skulle naturligvis ikke gå til værtshusbesøg eller lignende pøbelagtige fornøjelser. Og i en arbejdskamp blev der også gerne henvist til, at de strejkende eller de lock-outede var familiefædre. Underforstået at de kæmpede for en højere sag familiens sag. 19 Husmoder-idealet blev således i begyndelsen af 1900-tallet den samfundsmæssige norm for, hvordan familien ideelt set burde indrettes. Hermed var en privat løsning på problemerne med børn og hjem fundet. I Silkeborg kom det til udtryk i en byrådsdebat i 1912, hvor den socialdemokratiske ordfører som den naturligste ting i verden kunne konstatere, at Dronning Louises Asyl var beregnet til enlige mødre, først og fremmest enker. Underforstået at gifte mødre selv påtog sig opgaven at passe hjem og børn. 20 Den borgerlige kernefamilie blev ideal og norm for hele samfundet, og den socialdemokratiske arbejderbevægelse var primusmotor i virkeliggørelse af dette ideal for alle sociale lag i Danmark. 21 Hjemmets lykke Familielivet og hjemmets lykke blev central i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. I samtiden var samfundsforståelsen præget af, at man opfattede samfundet som et legeme sammensat af celler, og grundcellen i samfundslegemet var de enkelte familier og hjem. Arbejdet på arbejdspladsen var udmærket og nødvendigt, men det lå implicit, at friheden og lykken lå i fritiden uden for arbejdsmarkedet. Også derfor var kampen for kortere arbejdstid og ferie så vigtig for arbejderbevægelsen. Arbejderbevægelsen var i 1922 ude i en stor arbejdskamp, hvor blandt andet den nyvundne 8-timers arbejdsdag var under pres. Silkeborgs nyvalgte borgmester socialdemokraten Esben-Petersen holdt i 1922 en 1. maj tale, hvor han takkede de faglige ledere for, at de havde stået vagt om 8-timersdagen. Og han fortsatte: Samfundet dannes af de enkelte hjem. 8 timers arbejdsdagen bidrager til at skabe bedre hjem, lykkelige forhold i hjemmene og bedre tid til børnenes opdragelse. Vort samfund er i sin helhed godt tjent med 8 timers dagen. Vi vil have tid til at nyde livet og lykken i vore hjem. Et hjems lykke består ikke i rigdom og velvære. Lykken skabes inde i os selv. Øv godhed over for andre. Dette skaber lykkefølelse. Vær hjælpsom over for andre, der trænger til hjælp. Vær god mod din ægtefælle og dine børn, så skaber man lykken for hinanden. At eje hjemmets lykke er bedre end al verdens rigdom. 22 Værnet om et godt familieliv og børnenes opvækst var også centralt i den socialdemokratiske boligbevægelse. Formanden for Arbejdernes Byggeforening i Silkeborg udtalte følgende i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum i 1951: Boligen er familiens samlingssted, den danner rammen om de mange, bitte små samfund. Bo-ligen bør være hævet over skalten og valten fra de hænder, der knitrer med flest pengesedler. Når den er det, er en vigtig betingelse for det lille samfunds trivsel til stede. En bolig, der er et hjemmeliv værd, vil virke opdragende på menneskene, og samtidig give dem den rekreation, der er nødvendig for enhver i vor forjagede tid, hvis virkelysten og evnen til at holde sammen på det lille samfund skal bevares. Mange skilsmisser, forbrydelser o.l., der i øjeblikket rider vort land som en mare er opkommet under elendige boligforhold. 23 Husmoderens opgave i dette univers var at sørge for de enkelte familiers trivsel. Det havde såvel et familiært som et samfundsmæssigt sigte. Velfungerende familier var i samtidens

9 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 67 optik simpelthen forudsætningen for et sundt samfund. Samfundets ve og vel lå således også på husmoderens skuldre. Husmoderrollen Uddannelse Gennem 58 år har man på Silkeborg Husholdningsskole uddannet unge piger til en kvindes største og vigtigste opgave: At styre og lede et hjem dygtigt. 24 Sådan stod der at læse i elevskriftet i 1960 uden mindste antydning af ironi og sarkasme. For udsagnet var en selvfølgelighed i husmoderens epoke. Husmoderens virke var omfattende og krævede oplæring og uddannelse. Det var ikke tilstrækkeligt at gøre, som mor. Husholdningsskolerne blev oprettet med husmoderuddannelsen for øje. Og målgruppen var de bedrestillede unge kvinder. Husholdningsskolerne er således også en del af industrisamfundets uddannelsespalet. Sorø Husholdningsskole blev oprettet i 1895 som den første af sin slags, og herefter fulgte Frederiksborg Husholdningsskole (1899), Vældegaard Husmoderskole (1900), Suhrs Husmoderskole (1902), Aarhus Husholdningsskole (1902) og Silkeborg Husholdningsskole (1902). 25 Med tiden blev der udbudt en bred vifte i husholdning på alle niveauer lige fra børneskolen til husholdningsskolerne. Socialdemokratiet var aktiv i lovgivningsarbejde for at sikre en så bred undervisning i husgerning som muligt. I Rigsdagssamlingen 1926/27 var sagen til debat. Stauning udtalte i den forbindelse: I den for hele folket så betydningsfulde sag: kvinders uddannelse i husgerning, er væsentlige fremskridt under forberedelse med statsstøtte søges nu oprettet skoler for unge kvinder, der søger uddannelse i husgerning. Også husholdningskurser i by og på land søges oprettet.. Ad disse veje vil den landsomfattende undervisning i husgerningens teori og praksis blive indledet og et væsentlig bidrag være ydet til tilvejebringelsen af gode hjem med gode mødre for den kommende slægt. 26. Den omtalte lovgivning fik øjeblikkelig virkning ude omkring. AOF-Silkeborgs Aftenskole fik herved en ny målgruppe: Unge husassistenter. I sæsonen 1930/31 havde Aftenskolen i Silkeborg 329 elever 218 kvinder og 111 mænd. Eleverne fordelte sig efter erhverv således: 189 husassistenter, 34 bude, 22 arbejdsmænd og 84 fra andre erhverv. Uddannelse til husmødre var AOF-Silkeborgs stabile grundstamme i 1920 erne og fremefter. 27 Ved siden af de mange uddannelsestilbud voksede der også en omfangsrig litteratur om husmodergerningen frem til de vordende husmødre. Det daglige arbejde Husmoderen skulle stå for hjemmet. Det var en mangestrenget opgave. Hun skulle skabe rammerne for et godt familieliv, for familiens sundhed og trivsel. I familiens skød skulle den udearbejdende fader kunne slappe af efter arbejde og børnene vokse op i trygge omgivelser. Sundhed og hygiejne var husmoderens domæne. 28 I Haandbog for Nutidshjem ( ) fastslås de tre store sundhedskrav at være luft, lys og renlighed. Inden for barneplejen var overskrifterne: renlighed, orden og regelmæssighed. 29 Overskrifterne var enkle, men det daglige arbejde var uhyre omfattende. Det var en hel videnskab at være husmoder. Tiden var voldsomt fokuseret på renlighed og hygiejne. Der blev skuret og skrubbet, vasket og strøget, pudset og poleret efter alle kunstens regler. Og bændlerne på dynebetrækket skulle naturligvis også stryges. Alt andet ville være sjusket, og ingen husmødre ønskede at være en sjuskedorte. Husmoderen stod for administreringen af familiens husholdning. Ægtemandens rolle var at sørge for de fornødne penge, og han overdrog typisk hver måned et vist beløb til hustruen de såkaldte husholdningspenge. Det kunne give anledning til nogle ægteskabelige skærmydsler i de enkelte hjem. Var manden for nærig? Var husmoderen for ødsel?

10 68 ARBEJDERHISTORIE NR Prestige? Ved skåltaler og andre højtidelige lejligheder var der ingen grænser for lovprisningen af husmoderen: At mor var den bedste i verden, at køkkenet var landets største arbejdsplads, at samfundets fremtid afhang af husmoderen osv. Husmoderens Blad havde på forsiden følgende tidens sandhed: Den haand som rører vuggen styrer verden. Og Silkeborg Husholdningsskole brugte følgende paroler i forbindelse med byjubilæet i 1946: Det er os, der styrer landet med vor gryde og vor spand og Orden gi r respekt. 30 Og fra politisk og socialdemokratisk side blev der opfordret til respekt om husmodergerningen. Socialminister Julius Bomholt sagde under folketingsdebatten i 1956 om husholdningsskolerne: På vore husholdningsskoler udføres der et overordentlig værdifuldt arbejde, og skolerne fortjener at kunne arbejde under samme gode vilkår som højskolerne, også under hensyn til det høje samfundsmæssige og etiske formål, de tjener. Vi bør tilføre husgerningen den størst mulige prestige, De mange fyndord var nok med til at tegne et glorificeret billede af husmoderen, men de kunne dog ikke hindre, at det huslige arbejdes prestige var et latent problem. Kulmination og opbrud 1950 erne var husmoderens guldalder. Husmoderens epoke kulminerede i 1950 erne. Men aldrig så snart var husmoder-idealet alment inden for rækkevidde, 32 før idealet begyndte at krakelere. Socialdemokratiet udsendte i 1953 publikationen Mennesket i centrum. Bidrag til en aktiv kulturpolitik, heri har Lis Groes en artikel om Hjemmet, som på den ene side tog udgangspunkt i husmoderidealet og på den anden side påviste nogle brudflader i den aktuelle familienorm. Lis Groes gennemgår husmodergerningens forandringer lige fra færre børnefødsler til flere industrielle hjælpemidler i husholdningen. Efter gennemgangen gør artiklen en slags status: Vi har nu set, hvorledes mange af familiens opgaver efterhånden er taget fra den og lagt over i erhvervs- og samfundslivet. Mangen husmor kan få en tom følelse ved at se, at hvad der tidligere var produktivt arbejde i hjemmene, i dag må betegnes som mindre formålstjenligt, fordi industrien kan gøre det samme arbejde bedre og billigere. Denne udvikling har medført, at et stigende antal gifte kvinder er søgt over i industri og handel, men tilbage bliver det vanskelige og næsten uløselige problem at forene moderskab og erhverv..vi har nu fået en række forbedringer for arbejderbefolkningen gennem de sidste menneskealdre, takket være et målbevidst arbejde gennem de faglige og politiske organisationer, men det er som om man stadig viger tilbage for en løsning af kvindernes særlige ønsker. 33 Lis Groes ønsker, at det store samfund og det lille samfund (familien) skal bedre i harmoni: Børnene vil nu som før være forankret i familien, men vi må gøre os klart, at hvad enten det drejer sig om en by- eller landfamilie, så kan vi ikke regne med, at deres fremtid ligger i familien.. Samfundet må derfor møde børnene som det store hjem, der ved siden af det lille med den personlige varme giver dem alt det, som det lille i sin nuværende form ikke formår. Og samfundet må forstå, at skal familien leve frelst videre, så må familiepolitikken tage sigte på at give den gifte kvinde mulighed for at forene sit moderskab med det medborgerskab, som hun har så svært ved at virkeliggøre i den lille familie, hvor hun er økonomisk afhængig og ofte føler sig åndeligt isoleret. 34 Artiklens slutreplik lyder: Kvinder må mere ud i samfundet, manden mere ind i hjemmet, hvis vi skal nå den rette balance i fremtidens familieliv. 35

11 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 69 AOF-Aftenskole i Silkeborg Tidens kvinder i gang med aftenens undervisning under fru Elga Holsts kyndige vejledning. Elga Holst ses til højre i billedet i hvid kittel og hånden i lommen. Arbejdernes Fællesorganisation og Elga Holst havde i 1924 startet husholdningskurser for unge kvinder. AOF-Silkeborg overtog efter få år disse kurser, som blev grundstammen i AOFs Aftenskole. Elga Holst var foruden husholdningslærerinde rebslager og drev byens gamle rebslageri. Samarbejdet AOF- Silkeborg og Elga Holst varede i årtier. (Foto: Silkeborg Museum) Men nok engang er forholdet til børnene det helt store problem, hvilket også fremgår af det ovennævnte, og Lis Groes henviser i artiklen til tidens videnskabelige autoritet på området: og disse undersøgelser peger alle på, at børn, der må savne moderen, næsten altid bliver sat tilbage i udvikling både fysisk, socialt og intellektuelt, ofte møder man symptomer på lægelige og sjælelige lidelser. 36 Lis Groes stillede hermed en utrolig præcis diagnose af familien og husmoderrollen. Husmoderrollen var simpelthen ved at blive undergravet og tømt for indhold på grund af de færre børn og de mange moderne hjælpemidler i hjemmet. Og i takt med denne indholdstømning føltes hjemmearbejdspladsen mere og mere som isolation og fravær fra den pulserende virkelighed ude i det store samfund. Lis Groes og med hende tidens videnskab var imidlertid ikke i tvivl om, at man stod overfor et stort (og måske uløseligt ) problem med at få kombineret moderrollen med en rolle som kvindelig medborger. Der var således stemmer i arbejderbevægelsen, som allerede først i 1950 erne satte fingeren på de aktuelle og potentielle problemer ved tidens husmoderideal. I de næste årtier trådte en egentlig kritik af husmoderrollen mere udtalt frem og fra andre samfundslag.

12 70 ARBEJDERHISTORIE NR Støv på hjernen Filmen Støv på hjernen havde premiere den 11. oktober 1961 med Dirch Passer i hovedrollen som den fornøjelige vicevært Alf Thomsen. 37 Støv på hjernen er en folkekomedie med skarp, underfundig og sarkastisk brod mod tidens husmoderideal. I filmen møder vi den solide moderne middelklasse i form af fem ægtepar og to enlige (viceværten og den ugifte kvindelige journalist) i et nyt etagebyggeri i Storstadens periferi. Hver morgen vinker hustruerne farvel til deres mænd fra altanerne, når de drager mod Storstaden for at arbejde. Filmens fokus er husmoderens arbejde ikke mændenes. Og man følger nogle hårdtarbejdende hjemmegående hustruer, som med knofedt og energi går i kast med støv og andre urenheder, som måtte være inden for hjemmets og ejendommens område. Når mændene kommer hjem, får de naturligvis fred til at læse avisen, og aftensmaden bliver serveret. Men der er ikke idyl over disse hjem. Tværtimod skildres husmoderen som lidt af en hjemmets tyran, som sætter urimeligt stramme rammer for mand og børn. Man skal f.eks. tage skoen af, når man kommer hjem. Det er ligeledes forbudt at ryge andre steder end på wc et eller på altanen. For røgen sætter sig jo i gardinerne. Og når alt er vel overstået, er husmoderen så udkørt, at hun kun kan tænke på at falde om i sengen for at sove. Mens ægtemanden gerne ville have et kys og et kram eller to. Den kvindelige journalist Mona Lisa er modbillede til opgangens husmødre. Mona Lisa har det rodet og støvet i sin lejlighed, men til gengæld er hun en kvinde med egen mening og forstand på moderne fransk malerkunst og andre intellektuelle emner. Alt sammen noget som gør hende tiltrækkende foruden naturligvis hendes pæne ydre og venlige væsen i ægtemændenes øjne. Mona Lisa gør så at sige de øvrige kvinder i opgangen mere grå og triste. Fru Hansen søger at tage kampen op, og hun er overbevist om, at hendes mand bestemt ikke ønsker at slække på den hjemlige orden og hygiejne. Men her har den gode fru Hansen imidlertid helt forregnet sig. Hr. Hansen ser nemlig langt hellere, at fru Hansen springer opvasken over og skynder sig frisk og veloplagt ind i ægtesengen. Og sådan slutter filmen da også. Filmens udsagn er, at husmoderens hersen og regeren er uden egentlig rationale. Hustruen tror, hun gør det for mandens og børnenes skyld. Men manden og børnene føler sig tværtimod fremmede i deres eget hjem på grund af husmoderens renhedstyranni. Filmen lægger op til, at husmoderen skal tage lidt mere afslappet på hverdagens huslige forpligtelser for derved at få overskud til at være mere sammen med manden. Filmen lægger ikke op til, at husmødrene skal ud på arbejdsmarkedet. Idealet er et mere formløst kammeratskab mellem ægtefællerne, hvor kærligheden og samværet er i centrum. Støv på hjernen blev en vældig publikumssucces, og Saga Film fulgte op med endnu tre film med udgangspunkt i beboerne i ejendommen Solvænget. Og det danske biografpublikum kunne ikke være i tvivl om, at husmoderens traditionelle kvaliteter var lettere latterlige og gammeldags. Nye tider var på vej. Kvinder kan det hele Tiåret 1960 erne var præget af økonomisk højkonjunktur med rekordlav arbejdsløshed og indholdstømning af den traditionelle husmodergerning. I denne situation blev der appelleret kraftigt til kvinderne om at søge ud på arbejdsmarkedet. Tidens opbrud i den traditionelle familiestruktur resulterede i, at folketinget nedsatte en kommission i 1965 til at belyse kvindernes stilling i samfundet. I den sammenfattende rapport konstateres følgende: Vor tids store ændringer i samfundets struktur forårsaget af den tekniske og økonomiske udvikling griber dybt ind i familiens og det enkelte menneskes vilkår. Ændringerne har medført en betydelig forskydning i den traditionelle opfattelse af kvinders og mænds stilling i familie og samfund. Det er vigtigt for samfundet, at alle dets medlemmer får mulighed for fuldt ud at udnytte deres evner og anlæg. 38

13 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 71 Bag de fine ord gemmer der sig en insinuation om, at kvindernes traditionelle kald som husmor ikke var at udnytte evnerne ordentligt og tilfredsstillende. At udnytte sine evner blev ensbetydende med at have udearbejde. Både for mænd og kvinder. Herved fik man mulighed for at realisere sig selv. At være husmor blev med eet gammeldags og lettere suspekt. De udnyttede jo ikke deres evner eller havde de kun evner til at være hjemmegående? Billedet af den frustrerede husmor var et tidens tegn på film, på tv og i tidens litteratur. Her fik man syn for sagn: Den hjemmegående husmors trøstesløse liv i hjemmets ensomme isolation, hvor portvinen var eneste ven i elendigheden. I folketingets betænkning kunne man f.eks. konkludere, at tidens videnskab viste at kvinder med udearbejde i mindre grad end hjemmearbejdende er udsat for psykiske sygdomme. 39. Hvis den nye tids kvinder skulle være normale og blive betragtet som normale, var det altså om at komme ud på arbejdsmarkedet! Silkeborg Husholdningsskoles årsskrift 1975 havde en artikel, som søgte at imødegå og nuancere tidens gængse karikatur af den hjemmegående husmor: Vi oplever hende som afhængig af stimulanser lige fra formiddagskaffedrikning over drikfældighed og købedelirium, til hun nervenedbrudt havner på psykiatrisk afdeling. 40 Artiklen ønskede at give den hjemmegående husmoder en positiv rolle i det moderne samfund. Det var og blev imidlertid en illusion. Husmoderens dage var talte. I dette tidens opgør med husmoderen blev hun latterliggjort af alt og alle. 41 For barnets skyld Husmoderens historiske fremkomst omkring år 1900 skete i vid udstrækning med henvisning til omsorgen for børnene. Man kunne forestille sig, at netop hensynet til børnene i 1960 ernes ombrud derfor talte den traditionelle husmoders sag. Fra videnskabelig side havde man endnu i 1950 erne fastholdt moderens altafgørende betydning for børnenes gode opvækst. Men med de nye tider kom også ny videnskab på området. Og i slutningen af 1960 erne foretog Socialforskningsinstituttet en opsamling af den nyeste pædagogiske og psykologiske viden om børnenes opvækst. 42 Konklusionen var entydig: Børnene havde godt af at komme i børnehave og mindre godt af at være hjemme og hænge i mors skørter. Socialforskningsinstituttets værk havde følgende konkluderende formulering: børnehavebørnene udvikler sig bedre på følgende områder: De er mindre hæmmede og mere umiddelbare og spontane end hjemmebørn. De er mindre frygtsomme og ængstelige og udviser større selvsikkerhed og selvtillid. De udviser mere initiativ og større nysgerrighed over for omverdenen og virker mere realitetstilpassede. De er mere uafhængige af voksne end hjemmebørn, men også mere afhængige af andre børn. Samtidig viser de mere tendens til selvhævdelse og viser større bestræbelser på at gøre sig socialt gældende. Når de begynder i skolen, er børnehavebørnene tiere blandt dem, der socialt gør sig gældende. De får større social prestige og opnår lettere lederstatus i gruppen. De er mere socialt indstillede, og har lettere ved at tilpasse sig socialt. De udviser mere hjælpsomhed over for andre og er bedre i stand til at samarbejde. Til forskel herfra overgår hjemmebørnene børnehavebørnene på følgende punkter: de viser mere udpræget høflighed og siger tak, undskyld o.l., og de viser mere respekt for andres ret. De viser senere mere respekt for skolelæreren og ønsker i højere grad dennes hjælp, og de har lettere ved at tilpasse sig lærerens krav. 43 Nye tider nye krav til de opvoksende generationer. Frem med selvsikkerheden og selvtilliden og pyt med høfligheden og respekten for autoriteterne. Børnehaven skabte selvsikre og sociale vindere. Husmoderen skabte høflige og autoritetstro tabere. Så også for barnets skyld burde mor arbejde! Og børnene passes på institution. Den tidligere private pasning blev derfor fra 1960 erne erstattet af en offentlig pasning af børnene.

14 72 ARBEJDERHISTORIE NR Og mødrene kunne komme på arbejdsmarkedet sammen med fædrene. Danmark fik igen et arbejdsmarked beregnet for alle. Det gode liv arbejde eller fritid Husmoderens forsvinden fra historien skete hurtigt og effektivt. I 1966 var 66% af alle gifte småbørnsmødre husmødre 30 år senere regnede kun 1% af nybagte mødre sig som husmødre efter endt barselsorlov. 44 Kvinderne kom for alvor ud på arbejdsmarkedet i 1960 erne for at blive! Lavkonjunktur og høj arbejdsløshed i 1970 erne resulterede ikke i, at kvinderne vendte tilbage til kødgryderne. Et udearbejde var blevet en social og psykologisk nødvendighed for alle, en vigtig del af både mænds og kvinders identitet. 45 En overgang i 1960 erne og 1970 erne blev der talt om fremtidens samfund som et fritidssamfund. Det lå helt i tråd med den traditionelle arbejderbevægelses syn på det gode liv: At det var der, man levede sammen med familie og venner i fritiden, når arbejdet var overstået. Nu tales der om vidensamfund, informationssamfund og postindustrielt samfund, hvor vi helst alle skal arbejde hele tiden. I hvert fald lige have arbejdet in mente i alle vore vågne timer. Der er ikke noget at sige til, at arbejderbevægelsen også på dette punkt har haft svært ved at affinde sig med tidens trend. Industrisamfundet almengjorde den borgerlige kernefamilie med husmoderen som samlende midtpunkt. Gisningerne om industrisamfundets ophør er talrige, og mange tegn kan opremses. Eksempelvis husmoderens forsvinden fra historien. 46 Husmoderen er i dag historie og som sådan et minde fra industrisamfundets epoke. Noter 1. På hjemmesiden findes to redigerede foredrag herom: Industrisamfundets mennesker og Industrisamfundet en ny civilisation 2. Se Industrisamfundet en ny civilisation på hjemmesiden og artiklen Husmoderen i Journalen. Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 1 marts Martin Andersen Nexø: Et lille kræ (Erindringsbog 1936) s Christian Fibiger: Medicinsk Topographie af Silkeborg og dens omegn (1863) og Christian Fibiger: Dødelighedsforholdene i Silkeborg i femåret (i Hygieiniske Meddelelser bd ). 5. C. Fibiger 1863 s C. Fibiger 1870 s Fra Bitten Malling Beck: Asylmoder søges. Fra asyl til børnehaver og vuggestuer i Viborg (Viborg 1992) s E.Wiinblad 1888 s Oversigt s E. Wiinblad 1888 s Gustav Bang: Den socialistiske Fremtidsstat (1903) s Kirsten Geertsen har også inddraget Gustav Bang i sine studier se Kirsten Geertsen 1977 s.108f. Det er tydeligt, at Gustav Bang anser hustruens pligter i husførelsen og som moder som selvfølgelige, og han forestiller sig heller ikke nogen anden arbejdsfordeling i hjemmene. Derimod forestiller han sig, at samfundet i og med den teknologiske udvikling kan aflaste kvindens arbejdsbyrde i hjemmet, så hun kan komme ud og virke på arbejdsmarkedet. Det anses for en mere rationel udnyttelse af kvindernes arbejdsevne. Se Gustav Bang 1903 s og s Ellen Key 1902 s Ellen Key 1902 s.39f. 14. Ellen Key 1902 s Ellen Key 1902 s Ellen Key 1902 s Gyldholm s Gyldholm s Fagbevægelsen havde i perioder en tendens til at udvikle sig til familiefædrenes organisation, og mange gange følte de unge arbejdere, at deres interesser kom i anden række. Familiefædrene fik fortrinsret til arbejdet, og i arbejdsløshedsperioder måtte de unge arbejdere ofte flytte langt omkring for at få arbejde. 20. Silkeborg Social-Demokrat Husmoderidealets tilstedeværelse i arbejderklassen er påpeget i tidligere forskning. Her kan henvises til Kirsten Geertsen 1977 s , Kirsten Geertsen 1982 s , Ruth Nissen og Else Knudsen 1980 s og Svend Aage Andersen 1985 s , s. 195 og s Keld Dalsgaard Larsen 1993 s Fra Byg og Bo bedre. Medlemsblad for Arbejdernes Byggeforening i Alderslyst. Jubilæumsnummer Her citeret fra Keld Dalsgaard Larsen i Troels Andersen m.fl.: Silkeborg s.125.

15 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET fra Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002) s Gerda Petri og Minna Kragelund: Mor Magda og de andre. Husholdning som fag fra 1900 til i dag (1980) s. 30. Bogen er skrevet i anledning af Hus holdningslærerforeningens 75 års jubilæum og giver et fint indblik i husholdningsskolernes historie. 26. Citeret fra Kirsten Geertsen 1982 s Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Blikket mod stjernerne. Benene på jorden. AOF i Silkeborg (1999) s og s.38. AOF- Silkeborg stod også for de såkaldte Martha-kurser, som var helt almindelige for unge piger frem til 1960 erne, jvf. Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen 1999 s. 57. Når talen er om AOF i mellemkrigstiden, tænkes der ofte på spændende studiekredse og vægtige foredrag, men den historiske virkelighed i Silkeborg og formodentlig mange andre steder var, at de politiske studiekredse og oplysende foredrag havde svært ved at trække folk til, mens unge piger flokkes om AOFs tilbud inden for fag for vordende husmødre. 28. Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen udsendte i 1986 den skelsættende og inspirerende bog Luft, lys og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel, som netop omhandler husmoderens historiske fremmarch. De kalder det for projekt husmoder. Deres fokus er især på det hygiejniske, mens min vinkel i højere grad betoner husmoderrollens rationale i forhold til børnenes opvækst. 29. Haandbog for Nutidshjem ( ) bd. 2 s.9 og bd. 3 s Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002) s Citeret efter Husholdningsskolernes Forenings Historie (1956) s Det må naturligvis understreges, at idealet langt fra altid kunne efterleves i arbejderfamilierne. Arbejderkvinderne så sig ofte nødsaget (og netop nødsaget) til at tage udarbejde, f.eks. i perioder hvor manden gik arbejdsløs. 33. Lis Groes 1953 s Lis Groes 1953 s Lis Groes 1953 s Lis Groes 1953 s Hvem, Hvad Hvor 1963 s.410, Morten Piil (red): Gyldendals Filmguide. Danske film fra A til Z (2000) s.532 og Peter Schepelern (red) 100 års dansk film s.226f. DR 1 sendte filmen Støv på hjernen lørdag den med genudsendelse allerede den Filmen bliver kun ekstra morsom, underfundig og nærmest direkte god, når man ser den med historiske briller som et opgør med husmoderrollen. 38. Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Slutrapport afgivet af den af statsministeriet nedsatte kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Betænkning nr. 715 (1974) s Betænkning 715 (1974) s Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002) s Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen har i den forbindelse også inddraget ungdomsoprørets rolle: Ungdomsoprøret var præcis ikke et faderopgør men et oprør mod moderen et oprør mod projekt husmoder (Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen 1986 s.185). 42. Arne Sjølund: Børnehavens og vuggestuens betydning for barnets udvikling. En analyse af foreliggende undersøgelser. (Socialforskningsinstituttets publikationer nr ). 43. Arne Sjølund 1969 s. 313f. 44. Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århundrede (SFI 2004) s. 130f Dette aspekt gør Anne Trine Larsen (i Anne Trine Larsen 2006) detaljeret rede for se f.eks. s.139, s. 141, s.143, s.157 og s.159. Anne Trine Larsen har i sin bog En slags mandiner. En analyse af køn og arbejde i Danmark (2006) en spændende og tankevækkende gennemgang af tidens italesættelse af køn og arbejde i perioden. 46. Anne Trine Larsen inddrager også dette perspektiv i sin afhandling se Anne Trine Larsen 2006 s Litteratur Svend Aage Andersen: Salt og brød gør kinden rød. Arbejderliv i Århus (1985). Troels Andersen m.fl.: Silkeborg (1995). Gustav Bang: Den socialistiske Fremtidsstat (1903). Bitten Malling Beck: Asylmoder søges. Fra asyl til børnehaver og vuggestuer i Viborg (1992). Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Slutrapport afgivet af den af statsministeriet nedsatte kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Betænkning nr. 715 (1974). Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århundrede (SFI 2004). Christian Fibiger: Medicinsk Topographie af Silkeborg og dens omegn (1863). Christian Fibiger: Dødelighedsforholdene i Silkeborg i femåret (i Hygieiniske Meddelelser bd ). Kirsten Geertsen: Arbejderkvinder i Danmark (1977). Kirsten Geertsen: Arbejderkvinder i Danmark. Vilkår og kamp (1982). Lis Groes: Hjemmet (i Mennesket i centrum. Bidrag til en aktiv kulturpolitik (1953).

16 74 ARBEJDERHISTORIE NR Husholdningsskolernes Forenings Historie (1956). Hvem, Hvad, Hvor Haandbog for Nutidshjem ( ). J. Jensen og C. M. Olsen: Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Danmark i tiden fra 1871 til Udgivet af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund i Danmark. (1901/1981). Ellen Key: Barnets århundrede. Studier (1900/1902). Anne Trine Larsen: En slags mandiner. En analyse af køn og arbejde i Danmark (2006). Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborg. En udpræget industri- og arbejderby (1993). Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborgs historie (i Troels Andersen m.fl.: Silkeborg (1995)). Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Blikket mod stjernerne. Benene på jorden. AOF i Silkeborg (1999). Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002). Keld Dalsgaard Larsen: Industrisamfundets mennesker (2004/2005) (Findes på hjemmesiden Keld Dalsgaard Larsen: Industrisamfundet en ny civilisation (2005/2006) (Findes på hjemmesiden Keld Dalsgaard Larsen: Husmoderen (i Journalen. Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 1 marts 2006). Mennesket i centrum. Bidrag til en aktiv kulturpolitik (Fremad 1953). Martin Andersen Nexø: Et lille kræ (Erindringsbog 1936). Ruth Nissen og Else Knudsen: Da arbejderkvinderne blev mødre. Disciplineringen af de danske arbejdere til forsørgere omkring 1900 (i Historievidenskab nr ). Gerda Petri og Minna Kragelund: Mor Magda og de andre. Husholdning som fag fra 1900 til i dag (1980). Morten Piil (red): Gyldendals Filmguide. Danske film fra A til Z (2000). Peter Schepelern (red) 100 års dansk film (2001). Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen: Luft, lys og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel (1986). Arne Sjølund: Børnehavens og vuggestuens betydning for barnets udvikling. En analyse af foreliggende undersøgelser. (Socialforskningsinstituttets publikationer nr ) Johan Skjoldborg: Gyldholm (roman 1902). Johan Skjoldborg: Per Holt (roman 1912). Emil Wiinblad: Det socialistiske program. En fremstilling af Socialdemokratiets principper. Udgivet af de danske Socialdemokrati. København Abstract Keld Dalsgaard Larsen: Housewives. A memory from industrial society. Arbejderhistorie 4/2006, p Keld Dalsgaard Larsen s article focuses on the epoch of the housewife from its appearance as a phenomenon in the 1800`s to its disappearance in the 1960`s. It is pointed out that at the end of the 19th century the leaders of the labour movement pleaded for a labour market with place for women as well as men. In order to support families where both parents went to work, it was the responsibility of the state to establish kindergartens and civic restaurants. This point of view however, never received significant backing in practice. On the contrary, the ideal of the bourgeois nuclear family won a firm footing also in the labour movement. Here the wholesome family consisted of the father, who went out to work, the housewife at home and non-working children. With this background children s homes were seen as a solution for the problem of single mothers, in particular widows. Also in parliament the Social Democrats worked for a strengthening of the role of the housewife with a proposal for domestic science courses and schools for housewifery. The era of the housewife reached its apogee in the 1950`s but reduced birth-rates and more industrial appliances began to undermine the ideal at the same time. The housewife quickly disappeared from history in the 1960`s, when women really began to come onto the labour market where they have remained. Keld Dalsgaard Larsen Museumsinspektør Silkeborg Museum

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING

KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING Om 50 års forskning i den vigtigste socialiseringsarena Interview med seniorforsker Mai Heide Ottosen Af Mads Andersen Høg Kernefamilien har levet en omskiftelig tilværelse

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 252 Offentligt MDCC En kort causerende indledning til de problemstillinger, der eksisterer i sammenhæng med skilsmisse og forældremyndighed i Danmark. Hvorfor drikker

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Moderskabet og samfundet

Moderskabet og samfundet Moderskabet og samfundet Moderskab i historisk perspektiv Ph.d.-stud. Nynne-Cecilie Kelager Schmidt og ph.d.stud. Mette Marie Stæhr Harder, Dansk Kvindesamfund. Dansk Kvindesamfund Fra ligeløn, ens seksualmoral

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Pædagogik på Skovgården

Pædagogik på Skovgården Pædagogik på Skovgården Værdigrundlag For os udspringer udvikling af energi og livsglæde, nysgerrighed og interesse. Vores værdigrundlag kan udtrykkes således: du har ret til at være dig, ret til at udfolde

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Individ og fællesskab

Individ og fællesskab INDIVIDUALITET I DET SENMODERNE SAMFUND Individ og fællesskab - AF HENNY KVIST OG JÓRUN CHRISTOPHERSEN I forholdet mellem begreberne individ og fællesskab gælder det til alle tider om at finde en god balance,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Men måske siger teksten i virkeligheden noget helt, helt andet.

Men måske siger teksten i virkeligheden noget helt, helt andet. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Henrik Winther Nielsen 8. januar 2012 kl. 10 1. søndag efter helligtrekonger Mark. 10,13-16 Salmer: 370-307 - 318 320-362 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt

Læs mere