Industrisamfundets kulturarv er i disse år i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrisamfundets kulturarv er i disse år i"

Transkript

1 59 Der var ved at dukke en ny slags mennesker op i min barndom, en sekt næsten, folk som var anderledes end andre, som tog til møder, hvor der blev sunget og talt, og som tog i skoven med ko- HUS- MODEREN Et minde fra industrisamfundet Af Keld Dalsgaard Larsen Industrisamfundets kulturarv er i disse år i fokus. Formodentlig fordi der hersker en fornemmelse af, at industrisamfundet som sådan er på vej ud af historien. Kulturministeriet har i nogle år haft industrisamfundets kulturarv som satsningsområde, og i den forbindelse har Kulturarvstyrelsen ønsket en udpegning af 25 industriminder af national betydning. Og 2007 er udnævnt til industrikulturens år. Den hidtidige fokusering på industrisamfundets kulturarv har taget sit udgangspunkt i industriproduktionen med fremhævelse af fabrikker og arbejderboliger. Det er i og for sig ganske udmærket, men jeg har ved flere lejligheder talt for en væsentlig bredere forståelse af industrisamfundet og dets kulturarv. 1 Kun derved kan vi få en fornemmelse af industrisamfundet som en historisk epoke en ny civilisation som grundlæggende har forandret danskernes liv gennem de seneste knap 200 år. I mine forsøg på at eksemplificere industrisamfundets altfavnende påvirkning har jeg arbejdet med husmoderen som historisk fænomen. 2 Nærværende artikel ønsker at give et illustrativt overblik og indblik i husmoderens epoke med fænomenets fremkomst i 1800-tallet og dets forsvinden inden for de sidste tre årtier af 1900-tallet. Det er en ganske dramatisk historie med arbejderbevægelsen som en vigtig aktør. Artiklen vil tage udgangspunkt i et citat fra Martin Andersen Nexøs erindringsbog Et lille Kræ fra Artiklen sætter fokus på arbejderbevægelsens syn på husmoderen fra fænomenets fremkomst i 1800-tallet til dets forsvinden i 1960 erne. Alle skal arbejde for føden I Martin Andersens Nexøs barndom var normen, at alle i en arbejderfamilie skulle arbejde for at skaffe til dagens fornødenheder. Mænd, kvinder og børn var tvunget til at arbejde. Erindringsskildringen er gribende. Men midt i alle elendigheder toner et modbillede frem:

2 60 ARBEJDERHISTORIE NR ne og børn om søndagen i stedet for at sidde på værtshus. Deri lignede de de andre hellige, men dertil var der noget frækt over dem, som de andre ikke havde. De satte sig op mod øvrigheden, drog rundt i procession med en rød fane foran sig, og ville selv bestemme arbejdslønnen. Mor og de andre koner snakkede om dem, som et halvforrykt folkefærd, der ville vende op og ned på alting. De bar så galt ugelønnen hjem i stedet for at drikke den op, og ville have at kone og børn ikke måtte gå på arbejde!. 3 Martin Andersen Nexøs interessante påstand er således, at den socialdemokratiske arbejderbevægelse var drivkraften i implementeringen af den borgerlige familienorm i arbejderklassen. Påstanden vil i det følgende blive undersøgt. Først med hensyn til alles deltagelse i arbejdslivet og dernæst om arbejderbevægelsens syn på kvindernes position som arbejdere og husmødre. Forældrene på arbejde Kapitalismens markedsøkonomi skabte industrialisering og et arbejdsmarked for den frisatte arbejdskraft. Og i den tidlige industrialisering er det let at genfinde Martin Andersen Nexøs udsagn om, at alle i det nye proletariat måtte søge arbejde for at få økonomien til at strække. Det havde en hel række negative konsekvenser, blandt andet for børnene. Silkeborgs første distriktslæge C. Fibiger har i to afhandlinger behandlet sagen. 4 I afhandlingen fra 1863 spillede børnene ikke den store rolle, men der var alligevel et problem med større børnedødelighed blandt arbejderne. Det fik lægen til at skrive følgende: Fabrikslivet har altså ingen gunstig indvirkning på dødelighedsforholdet, som sandsynligen har sin grund deri, at mødrene over halvparten af døgnet er fraværende, og de spæde børn savner den nødvendige pleje. Jeg har set engang i en beretning om dødeligheden blandt småbørn i London, at den stod i omvendt forhold til arbejdsløsheden, eller når arbejdsløsheden var stor, var dødeligheden mindre, og omvendt; i Silkeborg kendes der intet til arbejdsløshed, blandt fabriksarbejderne, thi de Drewsenske hjul (Silkeborg Papirfabrik) suser rundt både ved nat og ved dag, og skønt dette storartede og sindrige etablissement ikke har fremkaldt særegne sygdomme, er det næppe aldeles uskyldig med hensyn til dødeligheden blandt småbørn. 5

3 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 61 Th. Langs Skolekøkken o Th. Langs private skole lagde vægt på de praktiske fag, herunder også husgerning. Borgerskolens piger kom i de ældre klasser over på dette skolekøkken for at lære rigtig husholdning. Mange arbejderpigerne oplevede det som noget af et kulturchok. Blandt andet skulle de dække bord med servietter, kniv og gaffel. På billedet ses et hold piger i den obligatoriske påklædning: forklæde, kappe på hovedet og grydelapper om livet. (Foto: Silkeborg Museum)

4 62 ARBEJDERHISTORIE NR I afhandlingen i 1870 kom børnenes forhold mere i fokus. Og lægen var alvorligt bekymret. Børnene gik for lud og koldt vand, og resultatet var en alarmerende høj børnedødelighed. C. Fibiger fremhævede, at langt hovedparten af børnedødeligheden var at finde i arbejderklassen. I femåret opregnede lægen 147 børnedødsfald i alderen 0-5 år, og 75% af disse (106) var børn af arbejdere, tjenestefolk m.m.. C. Fibigers kommentar til denne triste kendsgerning var følgende: Denne optælling taler tydeligt nok for de ubemidlede stænders forsømmelighed og ligegyldighed over for deres børn. 6 En kreds af borgerskabets kvinder i Silkeborg tog initiativ til oprettelse af et børneasyl. I avisannoncen lød begrundelsen således: Handelspladsen er nemlig for størstedelen beboet af unge mennesker, hvis børn endnu er små, og blandt de ubemidlede familier, navnligen fabriksarbejderne og arbejdsfolk, er det i regelen tilfældet, at forældrene den største del af døgnet nødvendigvis må være fraværende på arbejde, mens børnene imidlertid er overladte til sig selv,.. (Silkeborg Avis ). Den bagvedliggende præmis er en klar erkendelse af, at i arbejderklassen måtte nødvendigvis såvel far som mor arbejde en stor del af døgnet for at underholde familien. Og i den situation ønsker borgerskabets kvinder at tilbyde pasning af de forsømte fattige børn. Initiativets kvinder havde ikke selv den nødvendighed over sig, så de efterlevede selv det borgerlige ideal om den hjemmegående husmoder. Dronning Louises Asyl i Silkeborg åbnede den 14. januar Der blev overalt i Danmark i denne periode taget initiativ til sådanne børneasyler for at imødegå problemet med, at alle også mødre måtte søge ud på arbejdsmarkedet. I Viborg kom initiativet i februar 1872, hvor begrundelsen for oprettelsen lød således: Hensigten med asylet er, at hjælpe den arbejdende klasses kår ved at skaffe børnene et sted at være medens forældrene eller den enlige moder arbejder, således at børnene ikke skal være overladte til sig selv og drive om i gårde og gader, mangengang sultne og forfrosne. Endvidere at moderen ikke, når hun går på arbejde skal se sig nødsaget til at lukke børnene inde i det lille kammer. Der tilbringer de så dagen uden fader og moder, medens den ældste af dem, sættes til at passe de mindre. Overbevisningen om det fordærvelige i dette forhold har fremkaldt de over hele Danmark velbekendte asyler for småbørn, 7 I den tidlige industrialisering tegnede der sig således et billede af et arbejdsmarked med mænd og kvinder, fædre og mødre og i et vist omfang også børn. Men hvordan forholdt den unge arbejderbevægelse sig til denne problematik? Har Martin Andersen Nexø ret i, at arbejderbevægelsens løsningsmodel var det borgerlige familieideal udstrakt til alle i samfundet? Offentlig opdragelse og folkekøkkener? Den tidlige arbejderbevægelse var noget tvetydig med hensyn til synet på kvinders position på arbejdsmarkedet. Og det er ikke slet så enkelt, som Martin Andersen Nexø skildrer det i sine erindringer. Ledende kredse i Socialdemokratiet og fagbevægelsen hældte i perioden frem mod år 1900 til den grundholdning, at såvel mænd som kvinder var kommet ud på arbejdsmarkedet for at blive, og at arbejderbevægelsen måtte tage udgangspunkt i denne situation. Socialdemokratiet udsendte i 1888 en stor kommenteret udgave af sit program ved Emil Wiinblad. Heri hedder det om kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet: Den anden halvdel af programpunktet om maksimalarbejdsdagen er: mænds og kvinders arbejde i de forskellige industrigrene betales efter den samme tarif. Denne opsats er nødvendig i det socialistiske program. Tidligere, da kvindens deltagelse i arbejderbevægelsen kun var lidet fremtrædende,

5 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 63 hed det, at kvindearbejdet burde indskrænkes. Nu, da vareproduktionen har kaldet mange kvinder til de forskellige industrier, står forholdet mere klart, og opgaven må være, at kvinder, hvor de anvendes ved det samme arbejde som manden, bør betales efter den samme tarif At indskrænke kvindearbejdet ville være både reaktionært og umuligt. I det højeste kan der være tale om indskrænkning i hendes arbejde, hvor sundheden kræver det (f.eks. i svangerskabsperioden), men i øvrigt må de arbejdende mænd og kvinder have fælles interesser, fordi de har fælles undertrykkere. Samme løn for samme arbejde er altså parolen. 8 J. Jensen og C. M. Olsen udsendte i 1901 De samvirkende Fagforbunds store oversigt over bevægelsens hidtidige og aktuelle resultater. Heri behandles kvindernes position på arbejdsmarkedet også kort: Den gammeldags anskuelse, at kvinderne ikke har noget at gøre på arbejdsmarkedet, har heldigvis lidt efter lidt i arbejderkredse veget pladsen for en mere naturlig betragtning, om det end må erkendes, at der endnu i adskillige fag næres en vis uvilje imod kvindernes arbejde. Denne kan siges at være begrundet, for så vidt kvindernes arbejde benyttes til at trykke lønnen, men derfor må kravet overalt lyde: Samme løn for samme arbejde,. 9 For at understøtte et sådant arbejdsmarked var der i arbejderbevægelsen tanker fremme om offentlig opdragelse og folkekøkkener m.m. Socialdemokratiet foreslog i 1888 oprettelse af børneopdragelsesanstalter for de kommende generationer af borgere. E. Wiinblad kommenterede kravet med blandt andet at skrive: Det må altså være staten om at gøre at grundlægge en mere fyldig og gavnlig opdragelse, end de enkelte hjem kan byde. Staten behøver derfor ikke, at tvinge børnene ind i sine opdragelsesanstalter eller tage dem fra forældrene, men kun gøre begge parter begribeligt ad erfaringens vej, at både barnets uddannelse, moderens frihed og alles lykke vil vinde ved offentlig opdragelse. 10 Gustav Bang fremsatte i 1903 tanken om folkekøkkener i det socialistiske samfund til at aflaste arbejderkvinden for arbejdsopgaverne i hjemmet. 11 Det er således vigtigt at slå fast, at den unge arbejderbevægelse på det principielle og teoretiske plan søgte at fremlægge en politik ud fra troen på et arbejdsmarked for alle voksne. Det blev imidlertid kun ved ansatserne, og denne politik gled stille og effektivt i baggrunden i arbejderbevægelsen. Og i takt hermed tonede ønsket om en demokratisering af den borgerlige familienorm til alle samfundsklasser frem i arbejderbevægelsens pragmatiske politiske og faglige arbejde. Denne implementering af den borgerlige familienorm skete langt fra på en gang. Der skulle en massiv italesættelse til fra mange sider. Blandt andet fra pædagogiske og litterære kredse med berøringsflader med den unge arbejderbevægelse. Barnets århundrede Svenskeren Ellen Key udsendte i 1900 bogen Barnets århundrede. Studier, og to år senere forelå den danske udgave. Ellen Key var en radikal pædagog i periferien af arbejderbevægelsen. Hendes anliggende var at sikre de kommende generationer en bedre opvækst, og derfor satte hun fokus på kvinden som moder. Dette synspunkt blev fremsat med stor agitatorisk kraft: Min og mange andres opfattelse er ikke, at kvinden er folkets værdifuldeste ejendom, men at moderen er den værdifuldeste del af et folk, så værdifuld, at samfundet fremmer sit eget højeste vel ved at beskytte moder-syslerne. 12 Og de begynder ved undfangelse og fødsel: Kvinderne har (..) kun en pligt en uomgængelig, urokkelig, mod hvilken hver overtrædelse er en synd en pligt, at det nye væsen, hun skænker livet, skal være undfanget i ømhed og renhed, i sundhed og skønhed, under fuld gensi-

6 64 ARBEJDERHISTORIE NR AOF-Aftenskole i Silkeborg o Sykursus. (Foto: Silkeborg Museum) dig harmoni, fuld gensidig vilje og lykke. Aldrig under en rus, i sløv vane, i lede, med delte eller oprørske følelser. Så længe kvinderne ikke fatter denne pligt, så længe vil jorden blive befolket af væsener, der i selve tilblivelsens øjeblik er blevne bestjålne for livsglæden og levedygtigheden. 13 Herefter må samfundet bakke op omkring husmodergerningen: der er ingen gennemgribende forbedringer at vente, førend loven ( ) vedtager, at kvinderne i den samme alder, i hvilken mændene aftjener deres værnepligt, må gennemgå en lige så langvarig uddannelse i børne-, og sundheds- og sygepleje;. 14 Først når børnene vindes tilbage til hjemmet fra skolen, fra gaden og fra fabrikken, og når mød-rene fra udearbejde og fra verdenslivet gives tilbage til børnene, vil der være mulighed for en naturlig opdragelse, en opdragelse i Rousseaus og Spencers ånd gennem hjemlivet til livet. 15 Ellen Key er arg modstander af børnehaver og institutioner: Det er en af fremtidsopgaverne at uddanne en generation af mødre, der blandt andet kunne befri børnene fra børnehave-systemet. Man tror at skabe mennesker, men faktisk indekserer man numre, idet man allerede fra to-tre-års alderen behandler børnene flokkevis og lader dem færdes i flok, arbejde efter planer og lave de samme ensartede dumme og unyttige håndarbejder. Man vænner børnene til denne fællesmorskab, der kendetegner den åndelige pøbel; medens man burde lære dem at more sig selv i ensomhed.. Børnehavesystemet derimod er et af de sikreste midler til at skabe dilettanter og hjordmennesker. 16 Ellen Keys position var med til at italesætte

7 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 65 husmoderen som kvindens natur og en selvfølgelig samfundsmæssig forpligtelse over for børnene. Og Ellen Keys stemme var i politisk sammenhæng en stemme fra venstre og fra neden. Tre indebrændte børn Johan Skjoldborg tog temaet under behandling i romanerne Gyldholm (1902) og Per Holt (1912). Hovedpersonen Per Holt er en fattig herregårdshusmand, hvor hele familien arbejder. En dag sker ulykken: de tre mindste børn, Peter, Poul og Anna, indebrænder i hjemmet, mens forældrene Per og Sofie er på arbejde. Denne tragedie er omdrejningspunktet i romanernes budskab om nødvendigheden af den hjemmegående husmoder. Ved børnenes begravelse sker en sammenføring af byens bevidste arbejdere og husmændenes fattige skare. Her går det litterære nærmest over i det agitatoriske: Landets småkårsfolk går slidte, grå og anonyme mod kirken, og så slutter byens arbejdere sig til: Ad landevejen, der fører fra købstaden, kommer et tog af mennesker, så langt der er også over tusinde fremmede Og der er faner. Dette store tog af byarbejdere, der vil vise kammeraten fra landet deres deltagelse, mødes med ligskaren Der er netop en modsætning af det mørke og det lyse i udseendet af de to lejre, der her mødes. På den ene side de få og fortrykte. På den anden side det store tal, der alene giver den enkelte mod. Gyldholm husmænd, hvis klædedragt og hele ydre vidner om den mest tyndslidte armod, over for de hvide kraver og høje hatte i socialistoptoget. 17 Arbejdernes fører holder en gribende tale ved begravelsen: Vi er her kommen til stede for at vise vor arbejdskammerat deltagelse i hans store sorg. Vi beder dem ikke at glemme, hvor ansvaret hviler for det, der her er hændt. Og vi vil håbe, at enhver rettænkende mand og kvinde med os vil arbejde hen til at tilvejebringe sådanne samfundstilstande, at forældre ikke nødes til, for at skaffe det tørre brød, at måtte overlade deres små børn til sig selv, til tilfældigheder, til deres triste skæbne, så at slige ulykker som denne i fremtiden kan forebygges. 18 Ulykken virker forskelligt på mand og hustru. Sofie går i stykker på det. Per bliver socialist, og hans første reaktion på tragedien er, at Sofie ikke længere skal arbejde ude. Hun skal passe huset og børnene. Være husmoder. Per Holt fastholder denne holdning også i næste roman, som blot bærer hans navn. Familien er flyttet fra Gyldholm og søger lykken et nyt sted. De nye omgivelser har ingen forståelse for Per Holts holdning, at Sofie ikke må tage udearbejde men være hjemmegående husmor. Det er en upassende holdning for småkårsfolk. Arbejdsgiver og præst finder holdningen oprørende, medens standsfællerne finder, at det er udtryk for misforstået finhed. Men Per Holt holder på sit. Og da de nye standsfæller hører baggrunden for Per Holts synspunkt børnenes tragiske død vinder han deres forståelse. Familiefædre og husmødre Den organiserede arbejderbevægelsen fremstillede sig fra pionertiden og årtier frem som en civilisatorisk kraft i samfundet, som passede til de nye tider. Bag sig havde man lagt tidligere tiders almuesind, som blandt andet var kendetegnet ved drikfældighed, urenlighed og slendrian. En organiseret arbejder var tværtimod ædru, renlig og punktlig i sit arbejde. En organiseret arbejder var en arbejder med stolthed og ære. I denne civilisatoriske optik tonede den organiserede, gifte arbejder frem som en mand, der tog vare på sin familie. Ingen skulle kunne komme og beskylde de socialdemokratiske arbejdere for at være forsømmelige eller ligeglade med deres børns ve og vel. Tværtimod kæmpede de for, at arbejderbørnene på alle planer skulle sikres en god fremtid. Og her havde arbejderbevægelsen fat i en virkelig vindersag. Hvem kunne gå imod arbejdernes

8 66 ARBEJDERHISTORIE NR ønske om, at også deres børn skulle have en god barndom, en god opvækst, et godt helbred, en god uddannelse osv.? Også i den faglige kamp kunne arbejderbevægelsens lancering af idealet om den udearbejdende fader, den hjemmegående husmoder og de ikke-arbejdende børn bruges. I forbindelse med lønkrav kunne henvises til, at lønforhøjelsen gik til forsørgelse af en familie og til børnene. En lønforhøjelse skulle naturligvis ikke gå til værtshusbesøg eller lignende pøbelagtige fornøjelser. Og i en arbejdskamp blev der også gerne henvist til, at de strejkende eller de lock-outede var familiefædre. Underforstået at de kæmpede for en højere sag familiens sag. 19 Husmoder-idealet blev således i begyndelsen af 1900-tallet den samfundsmæssige norm for, hvordan familien ideelt set burde indrettes. Hermed var en privat løsning på problemerne med børn og hjem fundet. I Silkeborg kom det til udtryk i en byrådsdebat i 1912, hvor den socialdemokratiske ordfører som den naturligste ting i verden kunne konstatere, at Dronning Louises Asyl var beregnet til enlige mødre, først og fremmest enker. Underforstået at gifte mødre selv påtog sig opgaven at passe hjem og børn. 20 Den borgerlige kernefamilie blev ideal og norm for hele samfundet, og den socialdemokratiske arbejderbevægelse var primusmotor i virkeliggørelse af dette ideal for alle sociale lag i Danmark. 21 Hjemmets lykke Familielivet og hjemmets lykke blev central i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. I samtiden var samfundsforståelsen præget af, at man opfattede samfundet som et legeme sammensat af celler, og grundcellen i samfundslegemet var de enkelte familier og hjem. Arbejdet på arbejdspladsen var udmærket og nødvendigt, men det lå implicit, at friheden og lykken lå i fritiden uden for arbejdsmarkedet. Også derfor var kampen for kortere arbejdstid og ferie så vigtig for arbejderbevægelsen. Arbejderbevægelsen var i 1922 ude i en stor arbejdskamp, hvor blandt andet den nyvundne 8-timers arbejdsdag var under pres. Silkeborgs nyvalgte borgmester socialdemokraten Esben-Petersen holdt i 1922 en 1. maj tale, hvor han takkede de faglige ledere for, at de havde stået vagt om 8-timersdagen. Og han fortsatte: Samfundet dannes af de enkelte hjem. 8 timers arbejdsdagen bidrager til at skabe bedre hjem, lykkelige forhold i hjemmene og bedre tid til børnenes opdragelse. Vort samfund er i sin helhed godt tjent med 8 timers dagen. Vi vil have tid til at nyde livet og lykken i vore hjem. Et hjems lykke består ikke i rigdom og velvære. Lykken skabes inde i os selv. Øv godhed over for andre. Dette skaber lykkefølelse. Vær hjælpsom over for andre, der trænger til hjælp. Vær god mod din ægtefælle og dine børn, så skaber man lykken for hinanden. At eje hjemmets lykke er bedre end al verdens rigdom. 22 Værnet om et godt familieliv og børnenes opvækst var også centralt i den socialdemokratiske boligbevægelse. Formanden for Arbejdernes Byggeforening i Silkeborg udtalte følgende i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum i 1951: Boligen er familiens samlingssted, den danner rammen om de mange, bitte små samfund. Bo-ligen bør være hævet over skalten og valten fra de hænder, der knitrer med flest pengesedler. Når den er det, er en vigtig betingelse for det lille samfunds trivsel til stede. En bolig, der er et hjemmeliv værd, vil virke opdragende på menneskene, og samtidig give dem den rekreation, der er nødvendig for enhver i vor forjagede tid, hvis virkelysten og evnen til at holde sammen på det lille samfund skal bevares. Mange skilsmisser, forbrydelser o.l., der i øjeblikket rider vort land som en mare er opkommet under elendige boligforhold. 23 Husmoderens opgave i dette univers var at sørge for de enkelte familiers trivsel. Det havde såvel et familiært som et samfundsmæssigt sigte. Velfungerende familier var i samtidens

9 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 67 optik simpelthen forudsætningen for et sundt samfund. Samfundets ve og vel lå således også på husmoderens skuldre. Husmoderrollen Uddannelse Gennem 58 år har man på Silkeborg Husholdningsskole uddannet unge piger til en kvindes største og vigtigste opgave: At styre og lede et hjem dygtigt. 24 Sådan stod der at læse i elevskriftet i 1960 uden mindste antydning af ironi og sarkasme. For udsagnet var en selvfølgelighed i husmoderens epoke. Husmoderens virke var omfattende og krævede oplæring og uddannelse. Det var ikke tilstrækkeligt at gøre, som mor. Husholdningsskolerne blev oprettet med husmoderuddannelsen for øje. Og målgruppen var de bedrestillede unge kvinder. Husholdningsskolerne er således også en del af industrisamfundets uddannelsespalet. Sorø Husholdningsskole blev oprettet i 1895 som den første af sin slags, og herefter fulgte Frederiksborg Husholdningsskole (1899), Vældegaard Husmoderskole (1900), Suhrs Husmoderskole (1902), Aarhus Husholdningsskole (1902) og Silkeborg Husholdningsskole (1902). 25 Med tiden blev der udbudt en bred vifte i husholdning på alle niveauer lige fra børneskolen til husholdningsskolerne. Socialdemokratiet var aktiv i lovgivningsarbejde for at sikre en så bred undervisning i husgerning som muligt. I Rigsdagssamlingen 1926/27 var sagen til debat. Stauning udtalte i den forbindelse: I den for hele folket så betydningsfulde sag: kvinders uddannelse i husgerning, er væsentlige fremskridt under forberedelse med statsstøtte søges nu oprettet skoler for unge kvinder, der søger uddannelse i husgerning. Også husholdningskurser i by og på land søges oprettet.. Ad disse veje vil den landsomfattende undervisning i husgerningens teori og praksis blive indledet og et væsentlig bidrag være ydet til tilvejebringelsen af gode hjem med gode mødre for den kommende slægt. 26. Den omtalte lovgivning fik øjeblikkelig virkning ude omkring. AOF-Silkeborgs Aftenskole fik herved en ny målgruppe: Unge husassistenter. I sæsonen 1930/31 havde Aftenskolen i Silkeborg 329 elever 218 kvinder og 111 mænd. Eleverne fordelte sig efter erhverv således: 189 husassistenter, 34 bude, 22 arbejdsmænd og 84 fra andre erhverv. Uddannelse til husmødre var AOF-Silkeborgs stabile grundstamme i 1920 erne og fremefter. 27 Ved siden af de mange uddannelsestilbud voksede der også en omfangsrig litteratur om husmodergerningen frem til de vordende husmødre. Det daglige arbejde Husmoderen skulle stå for hjemmet. Det var en mangestrenget opgave. Hun skulle skabe rammerne for et godt familieliv, for familiens sundhed og trivsel. I familiens skød skulle den udearbejdende fader kunne slappe af efter arbejde og børnene vokse op i trygge omgivelser. Sundhed og hygiejne var husmoderens domæne. 28 I Haandbog for Nutidshjem ( ) fastslås de tre store sundhedskrav at være luft, lys og renlighed. Inden for barneplejen var overskrifterne: renlighed, orden og regelmæssighed. 29 Overskrifterne var enkle, men det daglige arbejde var uhyre omfattende. Det var en hel videnskab at være husmoder. Tiden var voldsomt fokuseret på renlighed og hygiejne. Der blev skuret og skrubbet, vasket og strøget, pudset og poleret efter alle kunstens regler. Og bændlerne på dynebetrækket skulle naturligvis også stryges. Alt andet ville være sjusket, og ingen husmødre ønskede at være en sjuskedorte. Husmoderen stod for administreringen af familiens husholdning. Ægtemandens rolle var at sørge for de fornødne penge, og han overdrog typisk hver måned et vist beløb til hustruen de såkaldte husholdningspenge. Det kunne give anledning til nogle ægteskabelige skærmydsler i de enkelte hjem. Var manden for nærig? Var husmoderen for ødsel?

10 68 ARBEJDERHISTORIE NR Prestige? Ved skåltaler og andre højtidelige lejligheder var der ingen grænser for lovprisningen af husmoderen: At mor var den bedste i verden, at køkkenet var landets største arbejdsplads, at samfundets fremtid afhang af husmoderen osv. Husmoderens Blad havde på forsiden følgende tidens sandhed: Den haand som rører vuggen styrer verden. Og Silkeborg Husholdningsskole brugte følgende paroler i forbindelse med byjubilæet i 1946: Det er os, der styrer landet med vor gryde og vor spand og Orden gi r respekt. 30 Og fra politisk og socialdemokratisk side blev der opfordret til respekt om husmodergerningen. Socialminister Julius Bomholt sagde under folketingsdebatten i 1956 om husholdningsskolerne: På vore husholdningsskoler udføres der et overordentlig værdifuldt arbejde, og skolerne fortjener at kunne arbejde under samme gode vilkår som højskolerne, også under hensyn til det høje samfundsmæssige og etiske formål, de tjener. Vi bør tilføre husgerningen den størst mulige prestige, De mange fyndord var nok med til at tegne et glorificeret billede af husmoderen, men de kunne dog ikke hindre, at det huslige arbejdes prestige var et latent problem. Kulmination og opbrud 1950 erne var husmoderens guldalder. Husmoderens epoke kulminerede i 1950 erne. Men aldrig så snart var husmoder-idealet alment inden for rækkevidde, 32 før idealet begyndte at krakelere. Socialdemokratiet udsendte i 1953 publikationen Mennesket i centrum. Bidrag til en aktiv kulturpolitik, heri har Lis Groes en artikel om Hjemmet, som på den ene side tog udgangspunkt i husmoderidealet og på den anden side påviste nogle brudflader i den aktuelle familienorm. Lis Groes gennemgår husmodergerningens forandringer lige fra færre børnefødsler til flere industrielle hjælpemidler i husholdningen. Efter gennemgangen gør artiklen en slags status: Vi har nu set, hvorledes mange af familiens opgaver efterhånden er taget fra den og lagt over i erhvervs- og samfundslivet. Mangen husmor kan få en tom følelse ved at se, at hvad der tidligere var produktivt arbejde i hjemmene, i dag må betegnes som mindre formålstjenligt, fordi industrien kan gøre det samme arbejde bedre og billigere. Denne udvikling har medført, at et stigende antal gifte kvinder er søgt over i industri og handel, men tilbage bliver det vanskelige og næsten uløselige problem at forene moderskab og erhverv..vi har nu fået en række forbedringer for arbejderbefolkningen gennem de sidste menneskealdre, takket være et målbevidst arbejde gennem de faglige og politiske organisationer, men det er som om man stadig viger tilbage for en løsning af kvindernes særlige ønsker. 33 Lis Groes ønsker, at det store samfund og det lille samfund (familien) skal bedre i harmoni: Børnene vil nu som før være forankret i familien, men vi må gøre os klart, at hvad enten det drejer sig om en by- eller landfamilie, så kan vi ikke regne med, at deres fremtid ligger i familien.. Samfundet må derfor møde børnene som det store hjem, der ved siden af det lille med den personlige varme giver dem alt det, som det lille i sin nuværende form ikke formår. Og samfundet må forstå, at skal familien leve frelst videre, så må familiepolitikken tage sigte på at give den gifte kvinde mulighed for at forene sit moderskab med det medborgerskab, som hun har så svært ved at virkeliggøre i den lille familie, hvor hun er økonomisk afhængig og ofte føler sig åndeligt isoleret. 34 Artiklens slutreplik lyder: Kvinder må mere ud i samfundet, manden mere ind i hjemmet, hvis vi skal nå den rette balance i fremtidens familieliv. 35

11 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 69 AOF-Aftenskole i Silkeborg Tidens kvinder i gang med aftenens undervisning under fru Elga Holsts kyndige vejledning. Elga Holst ses til højre i billedet i hvid kittel og hånden i lommen. Arbejdernes Fællesorganisation og Elga Holst havde i 1924 startet husholdningskurser for unge kvinder. AOF-Silkeborg overtog efter få år disse kurser, som blev grundstammen i AOFs Aftenskole. Elga Holst var foruden husholdningslærerinde rebslager og drev byens gamle rebslageri. Samarbejdet AOF- Silkeborg og Elga Holst varede i årtier. (Foto: Silkeborg Museum) Men nok engang er forholdet til børnene det helt store problem, hvilket også fremgår af det ovennævnte, og Lis Groes henviser i artiklen til tidens videnskabelige autoritet på området: og disse undersøgelser peger alle på, at børn, der må savne moderen, næsten altid bliver sat tilbage i udvikling både fysisk, socialt og intellektuelt, ofte møder man symptomer på lægelige og sjælelige lidelser. 36 Lis Groes stillede hermed en utrolig præcis diagnose af familien og husmoderrollen. Husmoderrollen var simpelthen ved at blive undergravet og tømt for indhold på grund af de færre børn og de mange moderne hjælpemidler i hjemmet. Og i takt med denne indholdstømning føltes hjemmearbejdspladsen mere og mere som isolation og fravær fra den pulserende virkelighed ude i det store samfund. Lis Groes og med hende tidens videnskab var imidlertid ikke i tvivl om, at man stod overfor et stort (og måske uløseligt ) problem med at få kombineret moderrollen med en rolle som kvindelig medborger. Der var således stemmer i arbejderbevægelsen, som allerede først i 1950 erne satte fingeren på de aktuelle og potentielle problemer ved tidens husmoderideal. I de næste årtier trådte en egentlig kritik af husmoderrollen mere udtalt frem og fra andre samfundslag.

12 70 ARBEJDERHISTORIE NR Støv på hjernen Filmen Støv på hjernen havde premiere den 11. oktober 1961 med Dirch Passer i hovedrollen som den fornøjelige vicevært Alf Thomsen. 37 Støv på hjernen er en folkekomedie med skarp, underfundig og sarkastisk brod mod tidens husmoderideal. I filmen møder vi den solide moderne middelklasse i form af fem ægtepar og to enlige (viceværten og den ugifte kvindelige journalist) i et nyt etagebyggeri i Storstadens periferi. Hver morgen vinker hustruerne farvel til deres mænd fra altanerne, når de drager mod Storstaden for at arbejde. Filmens fokus er husmoderens arbejde ikke mændenes. Og man følger nogle hårdtarbejdende hjemmegående hustruer, som med knofedt og energi går i kast med støv og andre urenheder, som måtte være inden for hjemmets og ejendommens område. Når mændene kommer hjem, får de naturligvis fred til at læse avisen, og aftensmaden bliver serveret. Men der er ikke idyl over disse hjem. Tværtimod skildres husmoderen som lidt af en hjemmets tyran, som sætter urimeligt stramme rammer for mand og børn. Man skal f.eks. tage skoen af, når man kommer hjem. Det er ligeledes forbudt at ryge andre steder end på wc et eller på altanen. For røgen sætter sig jo i gardinerne. Og når alt er vel overstået, er husmoderen så udkørt, at hun kun kan tænke på at falde om i sengen for at sove. Mens ægtemanden gerne ville have et kys og et kram eller to. Den kvindelige journalist Mona Lisa er modbillede til opgangens husmødre. Mona Lisa har det rodet og støvet i sin lejlighed, men til gengæld er hun en kvinde med egen mening og forstand på moderne fransk malerkunst og andre intellektuelle emner. Alt sammen noget som gør hende tiltrækkende foruden naturligvis hendes pæne ydre og venlige væsen i ægtemændenes øjne. Mona Lisa gør så at sige de øvrige kvinder i opgangen mere grå og triste. Fru Hansen søger at tage kampen op, og hun er overbevist om, at hendes mand bestemt ikke ønsker at slække på den hjemlige orden og hygiejne. Men her har den gode fru Hansen imidlertid helt forregnet sig. Hr. Hansen ser nemlig langt hellere, at fru Hansen springer opvasken over og skynder sig frisk og veloplagt ind i ægtesengen. Og sådan slutter filmen da også. Filmens udsagn er, at husmoderens hersen og regeren er uden egentlig rationale. Hustruen tror, hun gør det for mandens og børnenes skyld. Men manden og børnene føler sig tværtimod fremmede i deres eget hjem på grund af husmoderens renhedstyranni. Filmen lægger op til, at husmoderen skal tage lidt mere afslappet på hverdagens huslige forpligtelser for derved at få overskud til at være mere sammen med manden. Filmen lægger ikke op til, at husmødrene skal ud på arbejdsmarkedet. Idealet er et mere formløst kammeratskab mellem ægtefællerne, hvor kærligheden og samværet er i centrum. Støv på hjernen blev en vældig publikumssucces, og Saga Film fulgte op med endnu tre film med udgangspunkt i beboerne i ejendommen Solvænget. Og det danske biografpublikum kunne ikke være i tvivl om, at husmoderens traditionelle kvaliteter var lettere latterlige og gammeldags. Nye tider var på vej. Kvinder kan det hele Tiåret 1960 erne var præget af økonomisk højkonjunktur med rekordlav arbejdsløshed og indholdstømning af den traditionelle husmodergerning. I denne situation blev der appelleret kraftigt til kvinderne om at søge ud på arbejdsmarkedet. Tidens opbrud i den traditionelle familiestruktur resulterede i, at folketinget nedsatte en kommission i 1965 til at belyse kvindernes stilling i samfundet. I den sammenfattende rapport konstateres følgende: Vor tids store ændringer i samfundets struktur forårsaget af den tekniske og økonomiske udvikling griber dybt ind i familiens og det enkelte menneskes vilkår. Ændringerne har medført en betydelig forskydning i den traditionelle opfattelse af kvinders og mænds stilling i familie og samfund. Det er vigtigt for samfundet, at alle dets medlemmer får mulighed for fuldt ud at udnytte deres evner og anlæg. 38

13 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET 71 Bag de fine ord gemmer der sig en insinuation om, at kvindernes traditionelle kald som husmor ikke var at udnytte evnerne ordentligt og tilfredsstillende. At udnytte sine evner blev ensbetydende med at have udearbejde. Både for mænd og kvinder. Herved fik man mulighed for at realisere sig selv. At være husmor blev med eet gammeldags og lettere suspekt. De udnyttede jo ikke deres evner eller havde de kun evner til at være hjemmegående? Billedet af den frustrerede husmor var et tidens tegn på film, på tv og i tidens litteratur. Her fik man syn for sagn: Den hjemmegående husmors trøstesløse liv i hjemmets ensomme isolation, hvor portvinen var eneste ven i elendigheden. I folketingets betænkning kunne man f.eks. konkludere, at tidens videnskab viste at kvinder med udearbejde i mindre grad end hjemmearbejdende er udsat for psykiske sygdomme. 39. Hvis den nye tids kvinder skulle være normale og blive betragtet som normale, var det altså om at komme ud på arbejdsmarkedet! Silkeborg Husholdningsskoles årsskrift 1975 havde en artikel, som søgte at imødegå og nuancere tidens gængse karikatur af den hjemmegående husmor: Vi oplever hende som afhængig af stimulanser lige fra formiddagskaffedrikning over drikfældighed og købedelirium, til hun nervenedbrudt havner på psykiatrisk afdeling. 40 Artiklen ønskede at give den hjemmegående husmoder en positiv rolle i det moderne samfund. Det var og blev imidlertid en illusion. Husmoderens dage var talte. I dette tidens opgør med husmoderen blev hun latterliggjort af alt og alle. 41 For barnets skyld Husmoderens historiske fremkomst omkring år 1900 skete i vid udstrækning med henvisning til omsorgen for børnene. Man kunne forestille sig, at netop hensynet til børnene i 1960 ernes ombrud derfor talte den traditionelle husmoders sag. Fra videnskabelig side havde man endnu i 1950 erne fastholdt moderens altafgørende betydning for børnenes gode opvækst. Men med de nye tider kom også ny videnskab på området. Og i slutningen af 1960 erne foretog Socialforskningsinstituttet en opsamling af den nyeste pædagogiske og psykologiske viden om børnenes opvækst. 42 Konklusionen var entydig: Børnene havde godt af at komme i børnehave og mindre godt af at være hjemme og hænge i mors skørter. Socialforskningsinstituttets værk havde følgende konkluderende formulering: børnehavebørnene udvikler sig bedre på følgende områder: De er mindre hæmmede og mere umiddelbare og spontane end hjemmebørn. De er mindre frygtsomme og ængstelige og udviser større selvsikkerhed og selvtillid. De udviser mere initiativ og større nysgerrighed over for omverdenen og virker mere realitetstilpassede. De er mere uafhængige af voksne end hjemmebørn, men også mere afhængige af andre børn. Samtidig viser de mere tendens til selvhævdelse og viser større bestræbelser på at gøre sig socialt gældende. Når de begynder i skolen, er børnehavebørnene tiere blandt dem, der socialt gør sig gældende. De får større social prestige og opnår lettere lederstatus i gruppen. De er mere socialt indstillede, og har lettere ved at tilpasse sig socialt. De udviser mere hjælpsomhed over for andre og er bedre i stand til at samarbejde. Til forskel herfra overgår hjemmebørnene børnehavebørnene på følgende punkter: de viser mere udpræget høflighed og siger tak, undskyld o.l., og de viser mere respekt for andres ret. De viser senere mere respekt for skolelæreren og ønsker i højere grad dennes hjælp, og de har lettere ved at tilpasse sig lærerens krav. 43 Nye tider nye krav til de opvoksende generationer. Frem med selvsikkerheden og selvtilliden og pyt med høfligheden og respekten for autoriteterne. Børnehaven skabte selvsikre og sociale vindere. Husmoderen skabte høflige og autoritetstro tabere. Så også for barnets skyld burde mor arbejde! Og børnene passes på institution. Den tidligere private pasning blev derfor fra 1960 erne erstattet af en offentlig pasning af børnene.

14 72 ARBEJDERHISTORIE NR Og mødrene kunne komme på arbejdsmarkedet sammen med fædrene. Danmark fik igen et arbejdsmarked beregnet for alle. Det gode liv arbejde eller fritid Husmoderens forsvinden fra historien skete hurtigt og effektivt. I 1966 var 66% af alle gifte småbørnsmødre husmødre 30 år senere regnede kun 1% af nybagte mødre sig som husmødre efter endt barselsorlov. 44 Kvinderne kom for alvor ud på arbejdsmarkedet i 1960 erne for at blive! Lavkonjunktur og høj arbejdsløshed i 1970 erne resulterede ikke i, at kvinderne vendte tilbage til kødgryderne. Et udearbejde var blevet en social og psykologisk nødvendighed for alle, en vigtig del af både mænds og kvinders identitet. 45 En overgang i 1960 erne og 1970 erne blev der talt om fremtidens samfund som et fritidssamfund. Det lå helt i tråd med den traditionelle arbejderbevægelses syn på det gode liv: At det var der, man levede sammen med familie og venner i fritiden, når arbejdet var overstået. Nu tales der om vidensamfund, informationssamfund og postindustrielt samfund, hvor vi helst alle skal arbejde hele tiden. I hvert fald lige have arbejdet in mente i alle vore vågne timer. Der er ikke noget at sige til, at arbejderbevægelsen også på dette punkt har haft svært ved at affinde sig med tidens trend. Industrisamfundet almengjorde den borgerlige kernefamilie med husmoderen som samlende midtpunkt. Gisningerne om industrisamfundets ophør er talrige, og mange tegn kan opremses. Eksempelvis husmoderens forsvinden fra historien. 46 Husmoderen er i dag historie og som sådan et minde fra industrisamfundets epoke. Noter 1. På hjemmesiden findes to redigerede foredrag herom: Industrisamfundets mennesker og Industrisamfundet en ny civilisation 2. Se Industrisamfundet en ny civilisation på hjemmesiden og artiklen Husmoderen i Journalen. Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 1 marts Martin Andersen Nexø: Et lille kræ (Erindringsbog 1936) s Christian Fibiger: Medicinsk Topographie af Silkeborg og dens omegn (1863) og Christian Fibiger: Dødelighedsforholdene i Silkeborg i femåret (i Hygieiniske Meddelelser bd ). 5. C. Fibiger 1863 s C. Fibiger 1870 s Fra Bitten Malling Beck: Asylmoder søges. Fra asyl til børnehaver og vuggestuer i Viborg (Viborg 1992) s E.Wiinblad 1888 s Oversigt s E. Wiinblad 1888 s Gustav Bang: Den socialistiske Fremtidsstat (1903) s Kirsten Geertsen har også inddraget Gustav Bang i sine studier se Kirsten Geertsen 1977 s.108f. Det er tydeligt, at Gustav Bang anser hustruens pligter i husførelsen og som moder som selvfølgelige, og han forestiller sig heller ikke nogen anden arbejdsfordeling i hjemmene. Derimod forestiller han sig, at samfundet i og med den teknologiske udvikling kan aflaste kvindens arbejdsbyrde i hjemmet, så hun kan komme ud og virke på arbejdsmarkedet. Det anses for en mere rationel udnyttelse af kvindernes arbejdsevne. Se Gustav Bang 1903 s og s Ellen Key 1902 s Ellen Key 1902 s.39f. 14. Ellen Key 1902 s Ellen Key 1902 s Ellen Key 1902 s Gyldholm s Gyldholm s Fagbevægelsen havde i perioder en tendens til at udvikle sig til familiefædrenes organisation, og mange gange følte de unge arbejdere, at deres interesser kom i anden række. Familiefædrene fik fortrinsret til arbejdet, og i arbejdsløshedsperioder måtte de unge arbejdere ofte flytte langt omkring for at få arbejde. 20. Silkeborg Social-Demokrat Husmoderidealets tilstedeværelse i arbejderklassen er påpeget i tidligere forskning. Her kan henvises til Kirsten Geertsen 1977 s , Kirsten Geertsen 1982 s , Ruth Nissen og Else Knudsen 1980 s og Svend Aage Andersen 1985 s , s. 195 og s Keld Dalsgaard Larsen 1993 s Fra Byg og Bo bedre. Medlemsblad for Arbejdernes Byggeforening i Alderslyst. Jubilæumsnummer Her citeret fra Keld Dalsgaard Larsen i Troels Andersen m.fl.: Silkeborg s.125.

15 HUSMODEREN. ET MINDE FRA INDUSTRISAMFUNDET fra Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002) s Gerda Petri og Minna Kragelund: Mor Magda og de andre. Husholdning som fag fra 1900 til i dag (1980) s. 30. Bogen er skrevet i anledning af Hus holdningslærerforeningens 75 års jubilæum og giver et fint indblik i husholdningsskolernes historie. 26. Citeret fra Kirsten Geertsen 1982 s Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Blikket mod stjernerne. Benene på jorden. AOF i Silkeborg (1999) s og s.38. AOF- Silkeborg stod også for de såkaldte Martha-kurser, som var helt almindelige for unge piger frem til 1960 erne, jvf. Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen 1999 s. 57. Når talen er om AOF i mellemkrigstiden, tænkes der ofte på spændende studiekredse og vægtige foredrag, men den historiske virkelighed i Silkeborg og formodentlig mange andre steder var, at de politiske studiekredse og oplysende foredrag havde svært ved at trække folk til, mens unge piger flokkes om AOFs tilbud inden for fag for vordende husmødre. 28. Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen udsendte i 1986 den skelsættende og inspirerende bog Luft, lys og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel, som netop omhandler husmoderens historiske fremmarch. De kalder det for projekt husmoder. Deres fokus er især på det hygiejniske, mens min vinkel i højere grad betoner husmoderrollens rationale i forhold til børnenes opvækst. 29. Haandbog for Nutidshjem ( ) bd. 2 s.9 og bd. 3 s Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002) s Citeret efter Husholdningsskolernes Forenings Historie (1956) s Det må naturligvis understreges, at idealet langt fra altid kunne efterleves i arbejderfamilierne. Arbejderkvinderne så sig ofte nødsaget (og netop nødsaget) til at tage udarbejde, f.eks. i perioder hvor manden gik arbejdsløs. 33. Lis Groes 1953 s Lis Groes 1953 s Lis Groes 1953 s Lis Groes 1953 s Hvem, Hvad Hvor 1963 s.410, Morten Piil (red): Gyldendals Filmguide. Danske film fra A til Z (2000) s.532 og Peter Schepelern (red) 100 års dansk film s.226f. DR 1 sendte filmen Støv på hjernen lørdag den med genudsendelse allerede den Filmen bliver kun ekstra morsom, underfundig og nærmest direkte god, når man ser den med historiske briller som et opgør med husmoderrollen. 38. Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Slutrapport afgivet af den af statsministeriet nedsatte kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Betænkning nr. 715 (1974) s Betænkning 715 (1974) s Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002) s Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen har i den forbindelse også inddraget ungdomsoprørets rolle: Ungdomsoprøret var præcis ikke et faderopgør men et oprør mod moderen et oprør mod projekt husmoder (Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen 1986 s.185). 42. Arne Sjølund: Børnehavens og vuggestuens betydning for barnets udvikling. En analyse af foreliggende undersøgelser. (Socialforskningsinstituttets publikationer nr ). 43. Arne Sjølund 1969 s. 313f. 44. Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århundrede (SFI 2004) s. 130f Dette aspekt gør Anne Trine Larsen (i Anne Trine Larsen 2006) detaljeret rede for se f.eks. s.139, s. 141, s.143, s.157 og s.159. Anne Trine Larsen har i sin bog En slags mandiner. En analyse af køn og arbejde i Danmark (2006) en spændende og tankevækkende gennemgang af tidens italesættelse af køn og arbejde i perioden. 46. Anne Trine Larsen inddrager også dette perspektiv i sin afhandling se Anne Trine Larsen 2006 s Litteratur Svend Aage Andersen: Salt og brød gør kinden rød. Arbejderliv i Århus (1985). Troels Andersen m.fl.: Silkeborg (1995). Gustav Bang: Den socialistiske Fremtidsstat (1903). Bitten Malling Beck: Asylmoder søges. Fra asyl til børnehaver og vuggestuer i Viborg (1992). Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Slutrapport afgivet af den af statsministeriet nedsatte kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet. Betænkning nr. 715 (1974). Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århundrede (SFI 2004). Christian Fibiger: Medicinsk Topographie af Silkeborg og dens omegn (1863). Christian Fibiger: Dødelighedsforholdene i Silkeborg i femåret (i Hygieiniske Meddelelser bd ). Kirsten Geertsen: Arbejderkvinder i Danmark (1977). Kirsten Geertsen: Arbejderkvinder i Danmark. Vilkår og kamp (1982). Lis Groes: Hjemmet (i Mennesket i centrum. Bidrag til en aktiv kulturpolitik (1953).

16 74 ARBEJDERHISTORIE NR Husholdningsskolernes Forenings Historie (1956). Hvem, Hvad, Hvor Haandbog for Nutidshjem ( ). J. Jensen og C. M. Olsen: Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Danmark i tiden fra 1871 til Udgivet af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund i Danmark. (1901/1981). Ellen Key: Barnets århundrede. Studier (1900/1902). Anne Trine Larsen: En slags mandiner. En analyse af køn og arbejde i Danmark (2006). Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborg. En udpræget industri- og arbejderby (1993). Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborgs historie (i Troels Andersen m.fl.: Silkeborg (1995)). Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Blikket mod stjernerne. Benene på jorden. AOF i Silkeborg (1999). Keld Dalsgaard Larsen: SilkeborgSkolen (2002). Keld Dalsgaard Larsen: Industrisamfundets mennesker (2004/2005) (Findes på hjemmesiden Keld Dalsgaard Larsen: Industrisamfundet en ny civilisation (2005/2006) (Findes på hjemmesiden Keld Dalsgaard Larsen: Husmoderen (i Journalen. Lokal- og kulturhistorisk tidsskrift nr. 1 marts 2006). Mennesket i centrum. Bidrag til en aktiv kulturpolitik (Fremad 1953). Martin Andersen Nexø: Et lille kræ (Erindringsbog 1936). Ruth Nissen og Else Knudsen: Da arbejderkvinderne blev mødre. Disciplineringen af de danske arbejdere til forsørgere omkring 1900 (i Historievidenskab nr ). Gerda Petri og Minna Kragelund: Mor Magda og de andre. Husholdning som fag fra 1900 til i dag (1980). Morten Piil (red): Gyldendals Filmguide. Danske film fra A til Z (2000). Peter Schepelern (red) 100 års dansk film (2001). Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen: Luft, lys og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel (1986). Arne Sjølund: Børnehavens og vuggestuens betydning for barnets udvikling. En analyse af foreliggende undersøgelser. (Socialforskningsinstituttets publikationer nr ) Johan Skjoldborg: Gyldholm (roman 1902). Johan Skjoldborg: Per Holt (roman 1912). Emil Wiinblad: Det socialistiske program. En fremstilling af Socialdemokratiets principper. Udgivet af de danske Socialdemokrati. København Abstract Keld Dalsgaard Larsen: Housewives. A memory from industrial society. Arbejderhistorie 4/2006, p Keld Dalsgaard Larsen s article focuses on the epoch of the housewife from its appearance as a phenomenon in the 1800`s to its disappearance in the 1960`s. It is pointed out that at the end of the 19th century the leaders of the labour movement pleaded for a labour market with place for women as well as men. In order to support families where both parents went to work, it was the responsibility of the state to establish kindergartens and civic restaurants. This point of view however, never received significant backing in practice. On the contrary, the ideal of the bourgeois nuclear family won a firm footing also in the labour movement. Here the wholesome family consisted of the father, who went out to work, the housewife at home and non-working children. With this background children s homes were seen as a solution for the problem of single mothers, in particular widows. Also in parliament the Social Democrats worked for a strengthening of the role of the housewife with a proposal for domestic science courses and schools for housewifery. The era of the housewife reached its apogee in the 1950`s but reduced birth-rates and more industrial appliances began to undermine the ideal at the same time. The housewife quickly disappeared from history in the 1960`s, when women really began to come onto the labour market where they have remained. Keld Dalsgaard Larsen Museumsinspektør Silkeborg Museum

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere