[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C: Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Hanstholm Kommunes afgørelse ophæves. Ved brev af 28. januar 2005 fremsendte Hanstholm Kommune klage af 20. januar 2005 fra advokat Lauge Fastrup på vegne af [...], over kommunens afgørelse af 21. december 2004 om afslag på fritagelse for tilslutningspligten for ejendommen [...]. Det fremgår af sagen, at at Hanstholm Kommune den 6. august 1992 endeligt godkendte et projektforslag vedrørende etablering af Ræhr Kraftvarmeværk A.m.b.a. med formål at etablere kollektiv varmeforsyning fra Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. til Ræhr, efter ved høringsskrivelse af 24. juli 1992 at have givet de berørte grundejere en frist på 4 uger for afgivelse af bemærkninger, der ifølge projektforslaget var indhentet forhåndstilslutning fra ca. 88 % af beboerne i det påtænkte forsyningsområde, og at beboerne ved tilslutning forpligtede sig til at anvende fjernvarme som opvarmning og til varmtvandsforbrug i de næste 25 år,

2 at tilslutningspligten blev meddelt de berørte grundejere i områderne Ræhr by, Ræhr Øst og Nytorp ved kommunens brev af 11. maj 1993, at Energiklagenævnet i afgørelse af 25. august 2003 (j.nr ) fandt, at kommunens påbud af 11. marts 1993 til ejendommen Bybakken 69 ikke opfyldte kravene i 18, stk. 3, med hensyn til oplysninger om klageadgang og klagefrist. Videre fandt nævnet, at det af kommunen den 6. august 1992 godkendte projektforslag om etablering af kollektiv varmeforsyning i Ræhr ikke omtalte eller lagde op til, at der ved kommunalbestyrelsens beslutning indførtes tilslutningspligt. Nævnet fandt således, at der manglede en afgørende forudsætning for, at Hanstholm Kommune gyldigt kunne meddele tilslutningspligt, hvorfor ejendommen [...] ikke var omfattet af den af kommunen den 11. maj 1993 meddelte tilslutningspligt til Ræhr Fjernvarme, at Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2004 godkendte nyt projektforslag om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse til Ræhr Fjernvarme, at Grundlaget var et projekt fra Ræhr Fjernvarme dateret 6. januar 2004, at Hanstholm kommune den 23. februar 2004 fremsendte høringsskrivelse vedrørende tilslutningspligt til Ræhr Fjernvarme til de berørte ejendomme, at Advokat Lauge Fastrup ved brev af 17. februar 2004 fremsendte indsigelse mod tilslutningspligt for ejendommen [...], at Kommunalbestyrelsen den 3. juni 2004 på baggrund af de indkommende høringssvar endelig godkendte projektforslaget om tilslutningspligt til Ræhr Fjernvarme, Side 2 af 9 Den påklagede afgørelse Fra Hanstholm Kommunes afgørelse af 21. december 2004 citeres: I forbindelse med kommunens høringsskrivelse om tilslutningspligt til Ræhr fjernvarme har De ansøgt om fritagelse for tilslutningspligten til Ræhr Fjernvarme og begrunder Deres ansøgning med, at ejendommen opvarmes med oliefyr. I henhold til bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 581 af 22. juni 2000, 15 er der kategorier af eksisterende bebyggelse, som ikke kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 3. juni 2004 besluttet, at ejendomme som er omfattet af disse kategorier, kan fritages for tilslutningspligt til Ræhr Fjernvarme.

3 På baggrund heraf kan [der] ikke meddeles fritagelse for tilslutningspligten for ejendommen beliggende [...], idet ejendommen ikke er omfattet af kategorier som benævnt i 15. Klagen til Energiklagenævnet I klage af 20. januar 2005 henviste advokat Lauge Fastrup til tidligere fremsendte brev af 17. februar Ved brev af 17. februar 2004 gjorde advokaten indsigelse mod tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme. Subsidiært ansøgte advokaten om fritagelse for tilslutningspligten med henvisning til, at der var installeret oliefyr på ejendommen. Videre bemærkede advokat Lauge Fastrup, at da hverken projektforslaget eller tilslutningsoplysninger blev fremsendt i forbindelse med høringsbrevet af 23. februar 2004 fra Hanstholm Kommune, var det ikke muligt at vurdere sagen. Side 3 af 9 Advokaten oplyste, at Ræhr Fjervarmes repræsentant havde oplyst, at der i varmeværkets ledninger skulle være et varmetab på 45-46%. Det fremgår derudover af varmeværkets seneste årsregnskab, at der ikke havde været afskrevet på værket, samt at værket havde modtaget et engangsstøttebeløb fra staten. Advokaten fandt således, at der forelå en situation, hvor de samfundsøkonomiske såvel som de privatøkonomiske fordele var så usikre, at der ikke på det foreliggende grundlag kunne træffes beslutning om tilslutningspligt. Endvidere fandt Advokat Lauge Fastrup det ikke var dokumenteret, at der i overensstemmelse med varmeforsyningsloven 12 sammenholdt med tilslutningsbekendtgørelsen 1, 2 og 3, forelå et godkendt projekt, der forudsatte tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Advokaten kunne ud fra det foreliggende materiale ikke se, at der i henhold til varmeforsyningslovens 12 var fastsat nogen tidsfrister og vilkår om tilslutning, endsige at kommunalbestyrelsen skulle have behandlet sådanne emner. Afslutningsvist bemærkede advokaten, at det ikke klart fremgik af kommunens skrivelse af 23. februar 2004, hvad der kunne klages over, eller om der var tale om en ren høring eller en egentlig forvaltningsretlig afgørelse, der kunne påklages til Energiklagenævnet. De oplysninger om klagefrist mv., der fremgik af Hanstholm Kommunes skrivelse måtte således betegnes som ikke fyldestgørende. Supplerende oplysninger Af projektforslaget om tilslutning til Ræhr Fjernvarme A.m.b.A. dateret den 6. januar 2004 fremgår det: [ ]

4 Økonomiske konsekvenser De nedenstående varmepriser var i 1992/93 baseret på et overskud på 0,- kr. Brugerøkonomi. Det var i 1992/93 skøannet, at en typisk bruger der har et årligt energiforbrug på 20 MWh har følgende udgifter ved produktion på egen oliekedel: Olieforbrug (2862l af 4.06kr./I) =11620,- kr. Skorstenfejer, el vedligehold = 1200,-kr. Reinvestering = 1000,- kr. I alt = ,- kr. Ved projektforslaget ville udgifterne i 1992/93 blive ca.: Afgift = 2000,- kr. Forbrug 20 x 374,20 = 7830,- kr. I alt = 9830,- kr. Side 4 af 9 Der var i projektet beregnet, at den typiske forbruger ville spare 31 % af sit årlige varmeforbrug. Tilslutningsafgiften var på daværende tidspunkt 100 kr. På grund af forskellige forhold er målsætningerne ikke opnået, bla. Er forholdet mellem gas- og elpris ændret og ledningstabet er større end oprindeligt beregnet. Af advokat Lauge Fastrups brev af 16. marts 2004 til Hanstholm Kommunes fremgår det bland andet: [ ] Rapporten fra BDO [Rapport fra Energistyrelsen ang. Ræhr Fjernvarme A.m.b.a. udarbejdet af BDO] giver anledning til betydelig bekymring, og oplysningerne om værkets regnskabspraksis brude som minimum medføre, at værkets økonomi blev gransket nøje forinden, der bliver truffet beslutning om tilslutningspligt. Der er specielt anledning til at påpege, at det er ganske overraskende, at man forsøger at tvinge folk på et værk, hvor der p.t. pr. gennemsnitsbruger er en gæld på mindst kr ,00, ligesom alle prognoser viser, at uanset hvad, vil et ledningstab på % medføre, at fjernvarmeprisen i området aldrig vil kunne konkurrere med oliereferencen.

5 Vi går ud fra, Hanstholm Kommune har lavet økonomiske beregninger, der afdækker de reelle økonomiske forhold og reelle prognoser for fjernvarmeprisen i værkets forsyningsområde, og beder Dem venligst tilstille os disse, således at alle parter får lejlighed til på åben og hensigtsmæssig vis at kunne bedømme grundlaget for eventuel tilslutningspligt. Det bemærkes i den forbindelse, at vi fuldstændig mangler oplysninger om de forpligtelser og vilkår, som værket har indgået over eksisterende leverandører samt en reel vurdering af værdien af værkets anlægsaktiver. Af Hanstholm Kommunes svar af 25. maj 2004 på ovenstående brev fra advokat Lauge Fastrup fremgår det: [ ] Det kan oplyses: At forslag til varmeplan for Hanstholm Kommune, juli 1987 lagde op til, at varmebehovet i Ræhr skulle dækkes af fjernvarme fra Hanstholm, baseret på fjernvarme leveret fra Hanstholm, produceret på et naturgasfyret kraftvarmeværk, som skulle etableres inden udgangen af Dette forslag blev på baggrund af statslige udmeldinger om ændringer i varmeforsyningsloven ikke godkendt. Som erstatning for de kommunale varmeforsyningsplaner, blev bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om varmeforsyning grundlaget for det videre arbejde. Ovennævnte forslag til varmeplan fra 1987 lagde op til tilslutningspligt til fjernvarmenettet for alle boligområder, der kunne bebygges efter tilslutningsmulighed, samt tilslutningspligt for alle eksisterende boliger og erhvervsvirksomheder indenfor fjernvarmeforsyningsområdet. Projektforslaget, godkendt i kommunalbestyrelsen den 6. august 1992, var i overensstemmelse med kommunes hidtidige varmeplanmæssige overvejelser om forsyning af Ræhr. Side 5 af 9 Med godkendelse af fjernvarmeprojektet i Ræhr udstedte kommunalbestyrelsen en kommunegaranti på kr. 10, 2 mill. Kr., samt et lån på ,- i 1999 i forbindelse med et byggemodningsprojekt. Retsgrundlaget

6 Af varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 772 af 2000 med senere ændringer, der var gældende på tidspunktet for tvisten opståen [nu lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005] fremgår det: 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. [ ] 12. Hvis det forudsættes i et godkendt projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at eksisterende bebyggelse inden for en bestemt tidsfrist skal tilsluttes anlægget, bl.a. under hensyntagen til den naturlige udskiftningstakt for eksisterende opvarmningsanlæg. Kommunalbestyrelsen godkender vilkårene for tilslutningen. Side 6 af 9 Fra bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 200 om tilslutning mv. til kollektivvarmeforsyningsanlæg med senere ændringer citeres: 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Beslutningen skal træffes samtidigt med eller umiddelbart efter godkendelsen af projektet. 3. Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for den godkendende myndigheds bedømmelse af ansøgningen: 1) den eller de ansvarlige for projektet, 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner, 3) tidsplan for tilslutningen, 4) fastlæggelse af forsyningsområder, 5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget,

7 6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v., 7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til fortsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser, 8) retsvirkninger af tilslutningspligten, 9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt, og 10) dispensation. [ ] 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt. Side 7 af Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssigt bekostelig, 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsvarmeanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, [ ] Det fremgår af Energiministeriets vejledning af august 1998, at kommunalbestyrelsens beslutning om tilslutningspligt træffes på grundlag af et projektforslag om tilslutningspligt, som bl.a. skal beskrive konsekvenserne af tilslutningspligten for de berørte grundejere, jf. herved også Energistyrelsens vejledning af 29. november Udgangspunktet er således, at de i tilslutningsbekendtgørelsen 3, nr. 1 10, opregnede oplysninger skal være indeholdt i projektet. Energiklagenævnets bemærkninger

8 Klagen i sagen beror efter nævnets forståelse til dels på manglende iagttagelse af formforskrifterne for tilslutnings- og forblivelsespligt. Dispensationsansøgningen er en subsidiær påstand. Energiklagenævnet konstaterer, at de oplysninger, som er opregnet i tilslutningsbekendtgørelsen 3, nr. 1-10, skal fremgå af projektforslaget i det omfang, det er nødvendigt for kommunens bedømmelse af projektet. Nævnet bemærker, at projektforslaget af 6. januar 2004, som Ræhr Fjernvarme fremsendte til Hanstholm Kommune, ikke indeholder tidssvarende oplysninger om de økonomiske konsekvenser for berørte borgere, heriblandt eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til fortsat opvarmning med oliefyr. I stedet for beregninger er der blot en gengivelse af nogle beregninger og skøn over varmeprisen i 1992/1993. De i projektforslaget optagede beregninger er således ikke egnede til at beskrive de brugerøkonomiske konsekvenser ved tilslutningspligten i år Der er ej heller siden hen efter advokatens klage søgt at anskueliggøre omkostningerne ved fjernvarmetilslutning. Det er derfor nævntes opfattelse, at der ikke foreligger oplysninger om de økonomiske konsekvenser ved tilslutningspligten. Side 8 af 9 Energiklagenævnet finder, at det er en afgørende forudsætning, at kommunen skaffer sig et lovligt og forsvarligt bedømmelsesgrundlag, ikke mindst af hensyn til de berørte borgere. Dette er efter det foreliggende ikke tilfældet. Efter nævnets opfattelse mangler der således en afgørende forudsætning for, at Hanstholm Kommune gyldigt har kunnet beslutte og meddele tilslutningspligt til Ræhr Fjernvarme. Kommunens beslutning om tilslutningspligt må derfor ophæves. Energiklagenævnets afgørelse Hanstholm Kommunes afgørelse af 21. december 2004 ophæves. Afgørelsen er truffet i henhold til 26 i varmeforsyningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 347 af 2000 af lov om varmeforsyning med senere ændringer. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 7.oktober Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til [...]v/advokat Lauge Fastrup, Hanstholm Kommune og Ræhr Fjernvarme. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside.

9 P. N. V. Chr. Hjorth-Andersen Næstformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig Side 9 af 9

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere