Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger og formålet med tilslutnings- og forblivelsespligt Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Generelt om hjemlen Godkendt projektforslag Pligt til at sikre ejendommen forsyningsmulighed Tidspunktet for kommunens beslutning om pålæg Tilslutning på det tidspunkt, der er fastsat i TB Meddelelse Undtagelser fra tilslutnings- og forblivelsespligt Dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt Faldgruber

3 3 Oversigt over regulering og myndigheder Regulering: Lovbekendtgørelse nr om varmeforsyning med senere ændringer (Varmeforsyningsloven) ( VFL ) Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg med senere ændringer (Tilslutningsbekendtgørelsen) ( TB ) Vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg, August 1998, Energistyrelsen. Er kun relevant i forhold til bestemmelser, der indholdsmæssigt er uændrede eller delvist uændrede i seneste bekendtgørelse (paragrafhenvisninger er til bkg. nr. 196 af 22. marts 1991). Vejledning om ændrede regler i tilslutningsbekendtgørelsen af 1. december 2011

4 4 Oversigt over regulering og myndigheder Myndigheder: Kommunalbestyrelsen Godkender projekter og udsteder pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt Energiklagenævnet Behandler klager over kommunalbestyrelsens godkendelser af projektforslag og pålæg Domstolene Behandler sager om Energiklagenævnets afgørelser

5 5 Definitioner, retsvirkninger og formålet med tilslutnings- og forblivelsespligt Definitioner (TB 1): Tilslutningspligt er en forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området Forblivelsespligt er en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette

6 6 Definitioner, retsvirkninger og formålet med tilslutnings- og forblivelsespligt Retsvirkninger af tilslutningspligt (TB 7, stk. 1): Forsyningsselskabet kan fra tilslutningstidspunktet pålægge ejendommens ejer at betale tilslutningsafgift og faste afgifter Tilslutningstidspunktet forstås som det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen har krævet, at ejendommen tilsluttes eller forbliver tilsluttet Gælder uanset, om påbuddet om tilslutning faktisk er efterkommet Forsyningsselskabet kan etablere de tekniske anlæg mv., der skal etableres af selskabet som forudsætning for tilslutning samt stikledninger Ikke krav om, at en ejendom fysisk skal tilsluttes eller indrettes til at aftage varmen Ikke aftagepligt Ikke medlemspligt

7 7 Definitioner, retsvirkninger og formålet med tilslutnings- og forblivelsespligt Retsvirkninger af forblivelsespligt (TB 7, stk. 2): Forsyningsselskabet kan fra tilslutningstidspunktet pålægge ejendommens ejer at betale faste afgifter Formålet med pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt: Styringsmiddel i varmeplanlægningen Kommunerne er tillagt et meget vidt skøn Det er bl.a. sagligt at ville fremme udbredelsen af kollektiv forsyning, sikre stabil økonomi for varmeforsyningsanlægget og for de øvrige varmeforbrugere, miljø mv.

8 8 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Generelt om hjemlen: Hjemlen for kommunalbestyrelsen til at pålægge tilslutningspligt efter varmefor-syningsloven findes i VFL 11 og 12 Hverken VFL 11 eller 12 hjemler udtrykkeligt forblivelsespligt, men hjemlen antages at være i princippet om det mindre i det mere TB 2 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan pålægge ny og eksisterende bebyggelse tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg

9 9 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Oversigt over betingelser for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt: 1. Der skal foreligge et godkendt projektforslag 2. Forsyningsselskabet skal have forpligtet sig til at sikre ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget 3. Kommunens beslutning om pålæg skal træffes på et bestemt tidspunkt 4. Pålægget skal vedrøre tilslutning på det tidspunkt, der er fastsat i TB 5. De berørte skal have meddelelse om projektgodkendelse og pålæg

10 10 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Betingelse nr. 1 Godkendt projektforslag (VFL 11, stk. 1 og 12, stk. 1 samt TB 2): Forudsætningerne for pålægget skal være belyst i et godkendt projekt Kravene til projektforslaget fremgår af TB 3 (formkrav om indholdskrav) Kommunen skal foretage høring af berørte grundejere (TB 4) Høringsfrist 4 uger Garantiforskrift Godkendelse Vidt skøn Officialmaksimen

11 11 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Betingelse nr. 2 - pligt til at sikre ejendommen forsyningsmulighed (TB 6): Der kan kun pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt, såfremt forsyningsselskabet har forpligtet sig til at sikre ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget Der foreligger forsyningsmulighed, når forsyningsselskabet har etableret de tekniske anlæg mv., der skal etableres af selskabet som forudsætning for bebyggelsens tilslutning, og anlægget har kapacitet til at forsyne ejendommen Omfatter ikke stikledninger Kommunen kan pålægge tilslutningspligt for ny bebyggelse, selv om der ikke er forsyningsmulighed fra anlægget på ibrugtagningstidspunktet (TB 8 og 9) Ejeren kan kræve, at forsyningsselskabet installerer et midlertidigt varmeforsyningsanlæg uden ekstra udgift Kommunen skal betale halvdelen

12 12 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Betingelse nr. 3 Tidspunktet for kommunens beslutning om pålæg (TB 2 og 8): Beslutning om pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af projektet Beslutningen om at pålægge ny bebyggelse tilslutningspligt på ibrugtagningstidspunktet, skal træffes senest i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen

13 13 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Betingelse nr. 4 - Pålægget skal vedrøre tilslutning på det tidspunkt, der er fastsat i TB: Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen (TB 8) Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet med en frist på 9 år (TB 10) Kommunen kan beslutte, at ejendommen skal tilsluttes på det tidligere tidspunkt, hvor væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes (TB 12) Skal fremgå af pålægget Forudsætter, at der er forsyningsmulighed, eller ejeren kan anvende midlertidig varmeforsyning Pligt til at anmelde udskiftning Hvis der ikke er truffet beslutning efter 12, kan ejeren anmelde udskiftning af væsentlige varmeinstallationer og beregne 9 års fristen fra anmeldelsen (TB 14) En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om forblivelsespligt (TB 11) Afgørende, om man er forpligtet til at aftage varme på afgørelsestidspunktet Betydning af opsigelse

14 14 Betingelser for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Betingelse nr. 5 Der skal gives meddelelse om pålægget (TB 5 og 20): Skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af projektet som beslutning om pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt Snarest muligt og senest 4 uger efter beslutningen om pålæg er truffet. Oplysning om retsvirkninger Oplysning om klageadgang (Energiklagenævnet) og klagefrist (4 uger) (TB 22) Tinglysning (TB 21)

15 15 Undtagelser fra tilslutnings- og forblivelsespligt Generelt om undtagelse (TB 15): Kravene for undtagelse skal være opfyldt på tidspunktet for pålægget. Retskrav på undtagelse efter 15, hvis bestemmelsens betingelser er opfyldt Kommunen skal ex officio vurdere, om betingelserne er opfyldt Kommunen har pligt til at oplyse sagen Der er 6 undtagelsesmuligheder, heraf 4 for forblivelsespligt

16 16 Undtagelser fra tilslutnings- og forblivelsespligt Undtagelse nr. 1 Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig: Krav om større installations- eller bygningsmæssige ændringer Omfanget af ændringerne Sammenligning med tilsvarende ejendomme Krav om, at det er uforholdsmæssigt bekosteligt Omkostningernes størrelse Sammenligning med, hvad det vil koste at omstille en tilsvarende ejendom med et vandbåret anlæg Kun omkostninger til omstillingen

17 17 Undtagelser fra tilslutnings- og forblivelsespligt Undtagelse nr. 2: Bygninger, der er indrettet med vedvarende energianlæg, som har en samlet kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand: Indrettet med Krav om installation før pålægget Vedvarende energianlæg Vedvarende energikilder Træfyr Energistyrelsens positivliste Ikke solcelleanlæg, naturgaskedler og certifikater Kapacitet Energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand Flere anlæg skal vurderes samlet

18 18 Undtagelser fra tilslutnings- og forblivelsespligt Undtagelse nr. 3: Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand: Overskudsvarme fra produktionsvirksomhed Ikke varme fra spildprodukter Kapacitet Undtagelse nr. 4: Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække: Dokumentationskrav Ejeren Offentlige planer

19 19 Undtagelser fra tilslutnings- og forblivelsespligt Undtagelse nr. 5 - Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen: Bygningens formål (er den beregnet til konstant opvarmning) Bygningens faktiske anvendelse Bygningens status (helårsstatus, sommerhus) Undtagelse nr. 6 - Eksisterende lavenergibygninger: Defineret i 1, nr. 5, som bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfyldte de på daværende tidspunkt i medfør af byggeloven gældende energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger

20 20 Dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt Generelt om dispensation (TB 17): Efter ansøgning - kommunen skal ikke ex officio vurdere, om betingelserne er opfyldt Kommunen har pligt til at oplyse sagen Når man har fået dispensation, kan man opsige varmeleveringen og skal ikke bidrage til anlægget. Der kan dog være aftalt betingelser for opsigelse (fx varsel og udtrædelsesgodtgørelse) Der er 3 dispensationsmuligheder

21 21 Dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt Dispensationsmulighed nr. 1 Særlige tilfælde: Der kan meddeles fritagelse fra tilslutning- og forblivelsespligt eller en forlængelse af tilslutningsfristen Kommunen har meget vidt skøn saglige kriterier: Hensynene, som efter 15 fører til undtagelse Personlige og økonomiske forhold Varmeforsyningsmæssige grunde Ikke retskrav på dispensation, men sagen skal oplyses, og der skal foretages en konkret vurdering af, om der er tale om et særligt tilfælde

22 22 Dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt Dispensationsmulighed nr. 2 Folkepensionister: Dispensationsmuligheden gælder kun fra tilslutningspligt Ejendommen skal være en énfamiliesejendom Ansøgeren skal være folkepensionist på tilslutningstidspunktet Folkepensionisten skal have været ejer eller medejer af ejendomme siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt Folkepensionisten skal have haft fast bopæl på den pågældende ejendom siden det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen traf beslutning om tilslutningspligt Dispensationen bortfalder, når ét af kravene ikke længere er opfyldt

23 23 Dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt Dispensationsmulighed nr. 3 Ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger: Ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, er defineret i 1, nr. 6, som Bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet Retskrav på dispensation, men kun ved nye bygninger (ikke ved ombygning) Dispensationen skal meddeles senest ved udstedelse af byggetilladelse

24 24 Faldgruber Energiklagenævnets praksis: 101 sager i (71 %) blev tabt af kommunen Manglende indhentelse af de nødvendige oplysninger Utilstrækkelig konkret vurdering særligt ift. undtagelse og dispensation Mangelfuld begrundelse Husk derfor: Følg procedurereglerne i TB og i VFL Oplys sagerne tilstrækkeligt Inddrag alle relevante kriterier

25 25 Kontakt Agnete Nordentoft Specialistadvokat Aarhus Offentlig Virksomhed T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere