Bæredygtighedsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsstrategi"

Transkript

1 BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi Udkast

2 Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper Helhedstænkning Bæredygtige kompetencer Partnerskaber og alliancer Branding Bæredygtighedstemaer Bæredygtig Byudvikling Bæredygtig Mobilitet Bæredygtig Forsyning Bæredygtighed og borgerne Bæredygtig Erhvervsomstilling og Grøn Vækst Natur & Miljø Implementering af strategien Aalborg Commitments forpligter 34 2

3 1 Forord Aalborg Kommune skal være en bæredygtig kommune, der bygger på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, og med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004 har byrådet fastlagt de politiske rammer for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune. Bæredygtighedsstrategi er kommunens overordnede strategi for en lokal bæredygtig udvikling på natur- og miljøområdet, med særligt fokus på indsatsområder, der samtidigt påvirker sociale og økonomiske aspekter. Strategien søger at skabe og understøtte vækst og udvikling i kommunen på et bæredygtigt grundlag. En bæredygtig udvikling kræver en langsigtet planlægning og indsats. Bæredygtighedsstategien indeholder derfor både langsigtede strategier, der er mere eller mindre uafhængige af den aktuelle politiske dagsorden og så mere kortsigtede strategiske fokusområder. De tager fat på helt aktuelle udfordringer, der skal løftes frem til Vi har i Aalborg Kommune opnået en lang række fremskridt på miljø- og naturområdet, siden vedtagelsen af den seneste Bæredygtighedsstrategi i Det gælder bl.a. på klimaområdet, hvor der netop er afsat et historisk stort budget til investeringer i energibesparelser i kommunens bygninger. Det gælder også på erhvervsområdet, hvor virksomheder og butikker har samarbejdet konstruktivt om at nedbringe ressource- og energiforbrug. På naturområdet, har vi som en af de første kommuner i landet fået kortlagt naturindholdet og har igangsat adskillige naturgenopretningsprojekter bl.a reetablering af Lille Vildmose. Bæredygtighedsstrategien er blevet til i dialog med kommunens interessenter fra industrien, landbruget, naturorganisationer mv. og alle kommunens forvaltninger. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle involverede, for det gode og konstruktive samarbejde, som lover godt for fortsættelsen, nemlig at få omsat og implementeret Bæredygtighedsstrategien i vores daglige arbejde og opgaveløsning. Hans Henrik Henriksen Fungerende rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Bente Graversen Direktør Sundhed og Bæredygtig Udvikling 3

4 2 Indledning Bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune angiver de visioner og strategier, som Byrådet vil arbejde for, med henblik på at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljø. Bæredygtighedsstrategien skal som udgangspunkt skabe en fælles forståelsesramme og et fælles billede af, hvad bæredygtighed er. Med bæredygtighed menes her balancen mellem menneskets fysiske, økonomiske og sociale relationer og det (globale og lokale) økologiske kredsløb (ressource/ miljø). Bæredygtighed kræver en helhedsorienteret tilgang til og rettidig omhu i forhold til en langsigtet global udvikling. Verden omkring os har ændret sig siden 2008, hvor Aalborg Kommunes sidste Bæredygtighedsstrategi blev vedtaget. Hele klimadebatten er sat på dagsordenen, og mange kommuner har profileret sig på bl.a. ambitiøse klimamål. Trods den økonomiske krise, er økologiske fødevarer fortsat i fremdrift og kommunerne er fortsat aktive medspillere i forhold til grønne indkøb og sundhed. Grøn Vækst er for alvor blevet et indsatsområde både i Danmark, jf. regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, men også i Europa, hvor EU s 2020 strategi har mål om at fremme et ressourceeffektivt, bæredygtigt og socialt ansvarligt Europa. Der findes en lang række eksempler på den nytænkning, der sker med hensyn til bæredygtighed: Flere virksomheder har allerede erkendt deres samfundsansvar og satser i stigende omfang på : CSR (Corporate Social Responsibility). Vugge til vugge ( cradle to cradle ) tankegangen LCA (life-cycle analysis). Et eksempel er at Aalborg har fået Danmarks første vugge til vugge certificerede virksomhed (Gabriel). At årets bil 2012 blev en elbil, er også et tegn på denne nytænkning. For at fremme en bæredygtig udvikling er det afgørende at fokusere på strategier og mål, hvor bæredygtighed kan medvirke til værdiskabelse på flere områder samtidig. Det er derfor vigtigt at satse på mål, der ikke alene fremmer en miljømæssig bæredygtig udvikling, men også fremmer økonomiske og/eller sociale forbedringer. Globalt bæredygtighedsperspektiv Jorden har igennem tiden været udsat for meget store miljøændringer. I de sidste år har miljøet på jordkloden dog været forholdsvis stabilt. Med den industrielle revolution har menneskets aktiviteter imidlertid påvirket det globale miljø betydeligt. En gruppe anerkendte forskere har forsøgt at identificere og kvantificere i alt 9 parametre 4

5 for det globale økosystem, hvilke fremgår af figuren. Den grønne markering angiver tærskelværdierne for de 9 globale parametre, der ikke bør overskrides, hvis den nuværende balance i det globale økosystem skal opretholdes. Den røde markering angiver et skøn over status for 7 af de 9 parametre. Som det fremgår af figuren, er tærskelværdierne for drivhusgasser, kvælstofkredsløb og biodiversitet allerede overskredet. Denne overskridelse, der skyldes menneskets aktiviteter, kan på sigt medføre uacceptable ændringer i miljøet og dermed også for livsbetingelserne for alle mennesker på jorden. Det økologiske fodaftryk (Ecological footprint) er et mål for efterspørgsel efter ressourcer fra det globale økosystem sammenholdt med økosystemets evne til at regenerere disse. Det økologiske fodaftryk er således et mål for det areal af produktiv jord og hav, der er nødvendigt for at levere de ressourcer et menneske forbruger. I 2007 var menneskehedens samlede økologiske fodaftryk ca. 1,5 gange så stort, som det globale økosystem var i stand til at regenerere. I 2007 forbrugte danskerne 1,7 gange flere ressourcer, end Danmarks andel af produktiv jord og hav kunne levere. Stigende befolkningstal og øgede krav om en mere ligelig fordeling af Jordens ressourcer medfører, at de industrialiserede lande i de kommende år vil være nødt til at reducere det økologiske fodaftryk. Nationale mål for bæredygtighed Bæredygtighed, stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer står højt på dagsorden i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 Et Danmark, der står sammen. Danmark har en chance for at udvikle sig til et bæredygtigt demonstrationsland for nye teknologier Kilde: Nature, 24. September 2009 og nye metode, og dermed skabe grundlaget for at bevare og udvikle nye produktions- og vidensarbejdspladser. Derved kan fordelene ved et bedre miljø forenes med en stigende beskæftigelse i form af en bæredygtig udvikling og vækst. En omlægning af skatter og afgifter kan sikre, at der skabes de rette incitamenter til at tænke og handle grønt. Det skal kunne betale sig at spare på energien og reducere anvendelsen af pesticider. Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund skal ske gennem et tæt offentligt-privat-samarbejde. 5

6 Konkrete, ambitiøse og langsigtede mål bl.a. for vedvarende energi kan tilskynde virksomheder til at udvikle, teste og udbrede de teknologiske løsninger, som en omstilling til et mere bæredygtigt samfund kræver. Samtidig kan mange klima- og energitiltag bruges som løftestang for innovation, øget produktion og eksport af intelligente bæredygtige teknologier og dermed jobskabelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 skal være reduceret med 40 % i forhold til niveauet i I 2020 skal halvdelen af elproduktionen komme fra vindmøller. I 2035 skal el- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi, og senest i 2050 skal hele energiforsyningen dækkes af vedvarende energi. Regeringen har i 2012 fremlagt en klimaplan, der peger frem mod dette mål. På naturområdet vil regeringen fremlægge en Naturplan Danmark, der bl.a. skal bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening, og at der skabes mere natur og etableres mere skov også bynær skov. Regeringen vil iværksætte et arbejde med bæredygtig byudvikling og give de største byer større frihed til at etablere effektive ren-luft-zoner - som en forbedring af de nuværende miljøzoner og vedtage krav til luftkvaliteten og virkemidler til at opnå den. Det er regeringens målsætning, at der skal udarbejdes en forpligtende bæredygtighedsstrategi med faste mål, tidsgrænser og tilhørende indikatorer og overvågning. De lokale bæredygtighedsudfordringer Det er afgørende for Aalborg Byråd med Bæredygtighedsstrategien - at have fokus på langsigtede strategier, som kan medvirke til at ændre positivt på de globale og lokale udfordringer, samtidigt med at have fokus på en række primært lokale strategiske fokusområder, der de næste 4 år, skal give retning og skabe handling i Aalborg Kommune. De lokale bæredygtighedsudfordringer blev kortlagt og prioriteret i forbindelse med Bæredygtighedsstrategien og der blev igangsat en række initiativer, der har udviklet Aalborg Kommune i en positiv retning. Nye udfordringer er kommet til, men de 4 væsentligste udfordringer globalt såvel som lokalt i forhold til en miljø- og naturmæssig bæredygtig udvikling er fortsat relateret til: Klima, hvor udviklingen i C0 2 - belastningen, er meget tæt på at løbe løbsk med risko for temperaturstigninger på 3-5 grader. Natur/biodiversitet, hvor der i dag globalt udryddes arter i en hastighed, der er større end nogensinde tidligere svarende til 1-2 arter om måneden. Ressourceforbruget, der i dag har et niveau, som betyder, at vi på globalt plan forbruger 1,3 kloder altså at vi bruger langt flere ressourcer, end naturen kan bære. Anvendelsen af farlige kemikalier betyder, at der spilles hasard med natur og sundhed, idet kun 2-3 % af de anvendte kemikalier har en dokumenteret og godkendt sundheds- og økologisk effekt. Bæredygtighedsstrategiens lokale forankring og struktur Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi, der formelt er forankret i planloven, er en af de fire hjørnesten i Aalborg Kommunes overordnede samarbejde om Fysiske planer og strategier , der omhandler de 7 forvaltningers vigtigste planog strategiopgaver. Bæredygtighedsstrategien er ligeledes forankret i Aalborg Commitments, der bygger på det brede bæredygtighedsbegreb, der ud over miljømæssig bæredygtighed også omhandler social og økonomisk bæredygtighed. Som opfølgning på bæredygtighedsstrategien vil de enkelte forvaltninger udarbejde planer med hensyn til implementering af bæredygtighedsstrategien inden for de respektive områder. Der vil blive foretaget en halvvejsevaluering af strategiens implementering ultimo 2014 til byrådets orientering. 6

7 De fire plansamarbejder, er: 1. By- Infrastruktur og åbent land Samarbejde om, hvordan Aalborg Kommune skal udvikle sig fysisk og geografisk, og derved skabe gode og sunde levevilkår og attraktive bymiljøer for borgerne Erhverv og beskæftigelse Samarbejde om, hvordan Aalborg Kommune skal sikre job og arbejdspladser til borgerne, og dermed økonomisk grundlag for udvikling i fremtiden. 3. Landdistriktet Samarbejde om hverdagslivets vilkår og den fremadrettede udvikling i de mindre byer og deres omkringliggende landområde Miljø og Bæredygtighed Samarbejde om en sund og bæredygtig kommune, som sikrer, at vækst og udvikling samtidig fremmer en natur- og miljømæssig positiv udvikling. Aalborg Kommunes fire plansamarbejder om fysiske planer og strategier

8 3 Visioner for et Bæredygtigt Aalborg Bæredygtig By og Bolig Vi skal være bæredygtige både i by og på land Aalborg Byråds vision er, at by og land skal udgøre en bæredygtig og attraktiv ramme for mennesker, som tager hensyn til klima, miljø og natur og sikrer en god livskvalitet med sunde boliger, gode trygge, levende og grønne byrum præget af kvalitet og nærhed til rekreation og natur. Bæredygtig Mobilitet Vi skal transportere os mere bæredygtigt Aalborg Byråds vision er, at fremme sunde og bæredygtige transportformer og reducere klima- og miljøbelastningen fra transporten. Bæredygtig Forsyning Vi skal spare på jordens ressourcer og være uafhængige af fossile brændsler Aalborg Byråds vision er, at al forsyning med gas, el, varme, vand og bortskaffelse af spildevand og affald skal ske med det mindst mulige energi- og ressourceforbrug og den mest bæredygtige teknologi for at reducere det økologiske fodaftryk på det globale klima og miljø. 8

9 Bæredygtighed og borgerne Vi skal være en bæredygtig kommune, hvor alle deltager Aalborg Byråds vision er, at alle dele af lokalsamfundet, borgere, organisationer og virksomheder, deltager i en fælles indsats for en bæredygtig omstilling. Bæredygtig Erhvervsomstilling og Grøn Vækst Vi skal skabe grønne arbejdspladser Aalborg Byråds vision er at sikre en konkurrencedygtig lokal økonomi, der bygger på øget bæredygtighed. Natur og Miljø Vi skal have mere natur og et bedre miljø Aalborg Byråds vision er løbende at fremme bedre og mere natur og øge biodiversiteten i kommunen. 9

10 4 Strategiens fire bærende principper Bæredygtighedsstrategi bygger på 4 bærende principper, der skal sikre sammenhæng og fremdrift i kommunens aktiviteter og serviceydelser, både internt i kommunens forvaltninger såvel som eksternt med kommunens interessenter. De 4 bærende principper skal opfattes som en slags bæredygtighedsstrategiens DNA, der skal tænkes ind når strategierne skal omsættes og føres ud i livet. Helhedstænkning Bæredygtige kompetencer Partnerskaber og alliancer Branding De 4 bærende principper er ikke nye for Aalborg Kommune, men brugen af dem skal styrkes for at få skabt en mere bæredygtig kommune. Principperne indgår både i de langsigtede strategier og i de strategiske fokusområder for perioden For at tydeliggøre hvordan principperne indgår i Bæredygtighedsstrategier, er strategier og fokusområder markeret med de viste farver under de enkelte temaer i kapitel Helhedstænkning Bæredygtighedsstrategien skal fremme helhedstænkning på tværs af de kommunale forvaltninger og sektorer. Initiativer på et forvaltningsområde skal være kendt, så det kan indgå på andre områder. Bæredygtighedsvurderinger af planer og beslutninger skal sikre, at alle facetter af Aalborg Kommunes bæredygtighed bliver belyst, fordi bæredygtighed i planlægning og projekter er et resultat af en prioritering. Det skal være synligt, hvilke hensyn der har været prioriteret og hvilke der ikke har, inden der træffes afgørelser. På det økonomiske område er helhedstænkning essentiel. Det handler bl.a. om at tænke anlæg- og driftsomkostninger sammen og projekters livstidsøkonomi (totaløkonomi). For det handler om at få mest mulig bæredygtighed, kvalitet og velfærd ud af den enkelte krone. En økonomisk helhedstænkning vil være styrende og kræver, at der tænkes i helheder på alle niveauer i den kommunale forvaltning. Bygnings- og energirenovering hænger sammen, som anlæg og drift. Kloaksanering koordineres med vedligeholdelse af øvrig infrastruktur. Sundhedsaspekter tænkes ind i planlægningen. Grøn beskæftigelse ved åbning af GenbrugNord. 10

11 4.2 Bæredygtige kompetencer Læring og undervisning er nødvendig for at skabe forståelse for, hvordan den enkelte borger kan bidrage og indgå i en bæredygtig kommune. Læring gælder hele livet og er for borgerne i alle aldre. Børn og unge i Aalborg Kommune skal bibringes kompetencer, der gør, at de kan forholde sig til miljø- og klimaproblemer og forstå deres sammenhænge. Naturformidling. Grønt flag grøn skole om miljø og natur i undervisningen. Børn og unge skal klædes på til at træffe ansvarlige bæredygtige valg i deres hverdag, både i skolen og hjemme. Voksne skal informeres og oplyses om konsekvenserne ved deres valg eller fravalg af bæredygtige løsninger. Viden om gevinster ved en bæredygtig adfærd skal stimulere borgerne til at træffe de bedste valg. Kommunen skal bruge kontakten til borgerne, unge som gamle, til at informere og opfordre til en ansvarlig og bæredygtig livsstil. Kommunen skal gennem samarbejde med erhvervslivet opfordre den private sektor til en bæredygtig og social ansvarlig adfærd, både i produktion og produkter. Økologi i børnehøjde. Uddannelsesinstitutioner skal inviteres til samarbejde, om at få skabt de rette og bedste betingelser i uddannelsessystemet for læring og uddannelse i bæredygtighed. Skoleundervisning i miljø- og energirigtig adfærd. 11

12 4.3 Partnerskaber og alliancer Aalborgs stærke kompetencer på miljø- og energiområdet, både erhvervsmæssigt og vidensmæssigt, skal omsættes til forretningsmæssige fordele for de lokale virksomheder. En styrkelse af kommunens erhvervsudvikling inden for miljøog energisektoren er til gavn for miljøet, den lokale beskæftigelse og for kommunens økonomi. Partnerskab om vedvarende energi i fjernvarmesystemet i projekt Flexenergi. Erhvervsfremme partnerskab med leverandører til vindmølleindustrien i projekt North Hub. Kommunen vil invitere til samarbejde og skabe netværk, der kan styrke de lokale aktører inden for miljø- og energiområdet, for at udnytte synergier og skabe win-win for alle involverede. Kommunen vil søge samarbejde på tværs af sektorer og inddrage forskning, den finansielle sektor og interesseorganisationer i nye partnerskaber om en bæredygtig udvikling for Aalborg. Samarbejde om miljø og CSR i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Samarbejde om miljøvenlig drift i Grønne Butikker. 12

13 4.4 Branding Internationalt er Aalborg Kommune kendt som foregangskommune på bæredygtighedsområdet i form af Aalborg Charteret (1994) og Aalborg Commitments (2004). Det giver Aalborg et brand, der skal vedligeholdes og udvikles. Det vil tiltrække nye virksomheder, og fremme chancerne for nationale og internationale investeringer i byen og invitationer til deltagelse i EU projekter. 110 borgmestre skrev under på Aalborg Commitments i 2004 og i dag er der mere end 650 der har underskrevet. Aalborg Commitments skal være grundlaget for branding af Aalborg Kommune, hvor bæredygtighed går hånd i hånd med sundhed og trivsel, vækst og udvikling samt events, kultur og turisme. Som borger i Aalborg og som besøgende skal bæredygtighed være en del af oplevelsen, og den tænkning skal bringes ind i kommunens strategier og opgaveløsning. Aalborg Sømandshjem går foran som miljøcertificeret. Kommunens tryksager er Svanemærkede. Ved Informed Cities Forum 2011 i Napoli, Italien, blev deltagerne bedt om at identificere det vigtigste værktøj i arbejdet med bæredygtig udvikling for kommuner og byer i Europa. Ved denne afstemning blev Aalborg Commitments rangeret som nummer 1. Visit Aalborg har lanceret Grøn Aalborg på deres hjemmeside. Aalborg Commitments er et vigtigt internationalt brand for Aalborg. 13

14 5 Bæredygtighedstemaer Bæredygtighedsstrategiens 6 hovedtemaer udspringer af Aalborg Commitments, som Byrådet tiltrådte i Aalborg Commitments brede definition af miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er dækket ind af de 6 hovedtemaer, idet der er særlig fokus på de sociale og økonomiske aspekter som bæredygtighedsstrategiens strategier på miljø- og natur og transportområdet afføder. For hvert tema er der fastlagt vision, strategier og strategiske fokusområder, som skal medvirke til at Aalborg Kommune bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Visioner og strategier har en lang tidshorisont, de strategiske fokusområder vil frem til 2016 blive foldet ud og implementeret i de relevante kommunale forvaltninger, enten via eksisterende planer eller alternativt nye handlingsplaner. De 6 hovedtemaer er: Bæredygtig By og Bolig Bæredygtig Mobilitet Bæredygtig Forsyning Bæredygtighed og borgerne Bæredygtig Erhvervs-omstilling og Grøn Vækst Natur & Miljø 5.1 Bæredygtig By og Bolig Aalborg Byråds vision er, at by og land skal udgøre en bæredygtig og attraktiv ramme for mennesker, som tager hensyn til klima, miljø og natur og sikrer en god livskvalitet med sunde boliger, gode trygge, levende og grønne byrum præget af kvalitet og nærhed til rekreation og natur. (jf. Aalborg Commitments pkt.5) Strategi Aalborg Kommune vil: fremme en bæredygtig by- og landdistriktsudvikling med særligt fokus på byens rolle som driver for grøn omstilling. sikre at den fremtidige indretning af byen gør det let for borgere og erhvervsliv at agere bæredygtigt. fremme opførelsen af byggeri baseret på vugge til vugge konceptet via samarbejde med byggeriets parter. sikre en øget lokal og international bevidsthed om Byrådets strategiske fokus på fremme af bæredygtighed, som et bærende element i byens udviklingsstrategi. Udfordringer Byer er økosystemer, som forbruger, omdanner og afgiver materialer og energi i store mængder. Det gælder også for byerne i Aalborg Kommune fx Nibe, Hals og Svenstrup, men i særdeleshed for Aalborg. En hurtig status over karakteristika for byer i dag - globalt set - er: 1) at byerne er ansvarlige for mere end 70 % af det samlede energiforbrug 2) at mere end 50 % af klodens befolkning bor i byerne 3) at det største potentiale for udvinding af råstoffer findes i byerne og i affaldet generet i byerne (genindvinding). Indretningen af byerne er sammen med vores forbrugsmønster hovedårsager til et unødvendig stort ressourceforbrug og en unødvendig stor klima- og miljøbelastning. Problemerne i byerne er komplekse og kan ikke betragtes isoleret, men er bl.a. koblet sammen med fysisk planlægning, økonomi og erhvervsudvikling. En anden konkret udfordring er, at der i Europa hvert år dør flere pga. luftforurening end ved trafikulykker. Livsbetingelser, natur og sundhed er afgørende elementer i byernes indretning. Det er vigtigt at beskæftige sig med den rolle vi kan spille i fremtiden i forhold til at forme kommunens byer i en bæredygtig retning. Målet er, at byerne er attraktive og et godt sted at bo hele livet, samtidig med at energi- og ressourceforbruget optimeres fx gennem en passende bebyggelsestæthed og placering af byfunktioner. Endelig er det afgørende, at byudviklingen løbende understøtter udviklingen af en grøn økonomi, som fremadrettet skaber værditilvækst både investeringsmæssigt, men også kulturelt og arkitektonisk. 14 Links til relevante strategier og planer Planstrategi 2011 danner grundlag for den kommende revision af Kommuneplan 2013, om kommunens udvikling og har særligt fokus på kommunens værkstakse.(link) Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a. placering af boliger, rekreative områder, trafikbetjening, placering af erhvervsområder mv. (LINK) Klimastrategi peger bl.a. på strategier for bæredygtigt byggeri.(link)

15 Eksempler på nuværende mål: Der redegøres for håndtering af regnvand i alle lokalplaner senest fra 2012 med udgangspunkt i LAR (Klimastrategi ) Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri i energiklasse 2015 i alle lokalplaner og større renoveringsprojekter, med virkning fra 2012, under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi (Klimastrategi ) Det er afgørende for en grøn økonomi, at byen struktureres og planlægges, bygges, drives samt ændres med et langsigtet perspektiv, som altid har fokus på bæredygtige løsninger og totaløkonomi. En bæredygtig by er kendetegnet ved anlæg og byggeri af god kvalitet og arkitektur med en lang levetid. Danske undersøgelser viser, at der er økonomiske gevinster ved at gå foran med bæredygtighed og fx er energieffektive ejendomme en god investering også i krisetider. Det kræver samarbejde og nytænkning af byernes udformning, arkitektur, infrastruktur og planlægning for at fremme en bæredygtig byudvikling. Samtidig vil det også kunne være grundlaget for at fungere som en vækstdynamo for en lokal grøn vækst og beskæftigelse. De byer, som på sigt fx minimerer deres afhængighed af fossile brændsler samt udnytter fx mineral- og ressourcereserverne i bygningerne, står godt rustet i fremtiden. I Aalborg er målet, at energiforbruget i bolig og erhvervsbyggeriet skal reduceres med 50 % inden Det er vigtigt, at energiforbruget i både eksisterende og nye bygninger minimeres, og at nye bygninger orienteres optimalt med hensyn til vind og udnyttelse af passiv og aktiv solenergi. Bæredygtighed skal integreres synligt i bybilledet som med det Det Blå Hus fra Grøn Blå Struktur lægger bl.a. vægt på, hvordan naturen skal indtænkes i kommuneplanlægningen.(link) Varmeplan Aalborg 2030 fastlægger, hvordan kommunens sikres varmeforsyning og har dermed betydning for byudvikling mv. (LINK). Sundhedspolitikken handler bl.a. om, hvordan byplanlægningen kan fremme borgernes muligheder for at dyrke motion.(link) Landdistriktspolitik peger på strategier for, hvordan landsbyernes rolle styrkes.(link) 15

16 En CO 2 -neutral energiforsyning af byen forudsætter, at bl.a. boligerne indgår som et integreret element i et bæredygtigt energisystem, hvor boligerne indgår som såvel energiforbruger, energiproducenter og lagerkapacitet for vedvarende energi. Bygninger og byggematerialer skal genanvendes, når de eksisterende funktioner ophører. Det er dels for at bevare identitet og kulturarv og dels for at opnå optimal genanvendelse af materialerne, herunder bruge ressourcerne i nye værdifulde sammenhænge. I en bæredygtig by skal byens indretning, bygninger og anlæg kunne dække flere behov, som eksempelvis mental rekreation, socialt samvær, motion og naturoplevelser, bl.a. med henblik på at fremme sundhed og trivsel. I forbindelse med fx byens rum og tage er det vigtigt at tænke på løsninger og arkitektur, som tilgodeser byens borgere, herunder naturen. Taghaver kan fx bruges til forsinkelse, fordampning og brug af regnvand, så de bidrager til, at uheldige konsekvenser fra klimaændringerne afbødes, og vandet så vidt muligt bruges som gevinst for byen. Parker og grønne områder er vigtige som pusterum til ro, leg og udendørs motion i byen, ligesom bynære skove og naturområder øger bosætningsværdien samtidig med, at der bindes CO 2, og grundvandet beskyttes mod forurening. Indretningen af byer og byrum skal stimulere sundhedsfremmende aktiviteter. Bæredygtige byer handler bl.a. om at sol, vind og landskab udnyttes i byudviklingen til gavn for klimaet at vandet håndteres til forskønnelse af byen og til gavn for vandmiljøet at lokale vedvarende energiressourcer anvendes i det lokale energisystem at biodiversiteten og nærheden til rekreativt natur forøges at mineral- og ressourcereserverne i byen ikke går tabt men genanvendes (upcyckling af fx gamle byggematerialer) Ved udviklingen af bæredygtige byer er det afgørende for en grøn økonomi, at byen bygges, ændres og drives med en fokus på, at mineral- og ressourcereserverne i byen ikke går tabt som ikke genbrugeligt affald eller miljøbelastninger af mennesker og natur. Den attraktive by Som anført i Planstrategien og Erhvervsplanen er det Byrådets overordnede vision, at Aalborg skal være en attraktiv by med god plads til et varieret byliv. For at følge op på Byrådets vision er der i bæredygtighedsstrategien fokus på at fremme den attraktive by, der samtidigt understøtter en natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling. 16

17 Aalborg Kommune vil i perioden sætte særligt fokus på: at infrastruktur i form af bl.a. energiforsyning, drikkevandsforsyning, håndtering af spildevand og regnvand, affaldshåndtering, kollektiv trafik og cyklismen tænkes på et tidligt tidspunkt ind i forbindelse med byplanlægning og byudvikling. [1] at håndtere regnvandet i alle byudviklings- og anlægsprojekter, så det tager højde for klimaforandringerne og samtidig bidrager til at forøge biodiversiteten, eller understøtter andre bæredygtighedstemaer. [2] at fremme og dokumentere biodiversitet ved by- og boligudvikling. [3] at sikre indretning af byrum, der gør det let for borgere og turister, at agere bæredygtigt, fx sortere affald og cykle rundt i byen. [4] at informere om energieffektivisering, håndtering af regnvand og affald samt miljøfarlige byggematerialer i forbindelse med byggesagsbehandlingen. [5] at fremme sundt og energieffektivt byggeri i tæt samarbejde med byggeriets parter med særlig fokus inden for vækstaksen. [6] Muligheder for lokal afledning af regnvand skal indtænkes tidligt i byplanlægningen. at indretningen af byens rum styrker lyst og behov for sundhedsfremmende aktiviteter. [7] Aalborg Commitments anvendes ved formidling af alle aktiviteter, som understøtter bæredygtighedsstrategien. [8] at udvide Aalborg Commitments kampagnen ved et strategisk samarbejde med ICLEI. [9] 17

18 5.2 Bæredygtig Mobilitet Aalborg Byråds vision er, at fremme sunde og bæredygtige transportformer og reducere miljø- og klimabelastningen fra transporten. (jf. Aalborg Commitments pkt. 6) Strategi Aalborg Kommune vil: forbedre forholdene for cyklister og fodgængere og udbygge den kollektive trafik. motivere borgerne og erhvervsliv til at vælge bæredygtige transportformer. styrke samarbejdet med trafikselskaber, virksomheder og organisationer for at sikre bredt og sammenhængende udbud af bæredygtige transportformer. Aalborg skal brandes som en by med bæredygtig transport. Udfordringer Udviklingen af Aalborg som en attraktiv vækstkommune er afhængig af en god og velfungerende infrastruktur, det gælder både persontransport og godstransport. Det skal være let at komme til og fra Aalborg, og bæredygtig mobilitet handler om at få skabt en infrastruktur og stimuleret et transportvalg, der sikrer en effektiv trafikafvikling, med mindst mulig miljøbelastning og energiforbrug. Den generelt stigende vækst i vejtransporten og specielt personbilstrafikken, giver udfordringer i forhold til fremkommelighed på vejnettet og borgernes sundhed. Den begyndende trængsel vil på længere sigt give betydelige samfundsøkonomiske tab i form af ventetid for trafikanterne, ligesom øget trafikmængder bidrager til forureningen. Vejtransporten giver også udfordringer i forhold til barriereeffekter, der gør byen mindre attraktiv at færdes i, og der er fortsat alt for mange, der kommer til skade i trafikken. Vejtransport skaber forurening og støj, der giver dårligt bymiljø og stigende udledning af CO 2. I Aalborg Kommune kommer 30 % af den samlede CO 2 -udledning fra transportsektoren, og vejtransport vejer tungest i det regnskab. Vejtransportens store energiforbrug skal ses som en del af det samlede energisystem og er derfor et vigtigt indsatsområde i Aalborg Kommunes bestræbelser på at være fri af fossile brændsler i Det kræver væsentlige reduktioner i energiforbruget, og at der er tilstrækkelige vedvarende energiressourcer til rådighed. Den teknologiske udvikling, inden for alternative drivmidler forventes også at få stor betydning for reduktion af transportsektorens energiforbrug. Det samme gælder udviklingen af bæredygtige køretøjer, som ud over lavt energiforbrug også omfatter køretøjer med lang holdbarhed og køretøjer konstrueret af fornybare materialer. Trængslen i trafikken skal begrænses, da ventetid i bilen koster både CO 2 og tid. En væsentlig udfordring er at få ændret trafikken i en mere bæredygtig retning ved at styrke den kollektive trafik og fremme cykeltrafik. Fordelingen mellem de forskellige transportmidlers markedsandel (antal ture)i Aalborg Kommune, har de seneste 5 år stort set været konstant, og den kollektive trafik og cykeltrafikken står kun for hhv. 8 % og 12 % af de samlede antal ture. Eksempler på nuværende mål: Antallet af børn, der bliver kørt til skole i bil skal inden 2020 reduceres til maksimalt 10 % af børnene til skoler i byområder og maksimalt 20 % til skoler i landområder (Cykelstihandlingsplan) Senest i 2016 skal der foreligge anvisninger på, hvor i kommunen der kan etableres optankningsanlæg for drivmidler, så forsyning af flere typer drivmidler kan dækkes (Klimastrategi ) 18 Links til relevante strategier og planer Planstrategi 2011, sætter fokus på en stærk infrastruktur og mere bæredygtig trafikfordeling for at sikre Aalborg Kommunes konkurrenceevne.(link) Kommuneplanen peger på strategier og handlinger, der underbygger en målsætning om at reducere biltrafikkens vækst og øge brugen af bæredygtige transportformer.(link) Klimastrategi peger på strategier og målsætninger for, hvordan transportområdets CO 2 udledning skal nedbringes gennem styrkelse af den kollektive trafik, øget cykeltrafik og overgang til mere miljøvenlige køretøjer.(link)

19 Et særligt indsatsområde er at få mindsket biltrafikken på de korte ture (<5km), hvor cykeltrafik er et oplagt alternativ til bilen. For den kollektive trafik handler det om at forbedre bussernes muligheder for at komme lettere og hurtigere igennem den øvrige trafik (bedre fremkommelighed) og øget tilgængeligheden bl.a. med flere afgange, hvor der er passagermæssigt potentiale. Den tunge trafik i Aalborg midtby skal være miljømæssig bæredygtig for herigennem at medvirke til en begrænsning af luftforurening og trængsel samt en forbedring i bymiljøet. Det vil være målet i en kommende strategi for Tung Trafik i Aalborg. Aalborg Kommune vil i perioden sætte særligt fokus på: at mindske biltrafikken specielt på de korte ture (<5km). [10] at reducere udledningen af CO2 fra transport, så de nationale målsætninger kan opfyldes. [11] at deltage i en foranalyse af letbane i Aalborg. [12] at udpege stilleområder(<55db(a)) i forbindelse med støjhandlingsplaner. [13] at gennemføre kampagner om bæredygtig mobilitet målrettet børn og unge. [14] at via samarbejde med den private sektor skabe infrastruktur og incitamenter til flere bæredygtige køretøjer privat, kommunalt og erhvervsmæssigt. [15] at styrke brandingen af Aalborg som cykelby. [16] Nødvendige forbindelser Som anført i Planstrategien vil Aalborg Kommune fortsat arbejde for: Fortsat udvikling af Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn (sikring af nationale og internationale forbindelser). En tredje Limfjordsforbindelse. 1 Letbane og kobling af denne med nærbane. En realistisk balance mellem valg af transportmidler i kommunens landdistrikter. Der skal skabes attraktiv infrastruktur for cykeltransport og mobilitet handler også om sundhedsfremme. Tænk letbane - kør bus, således at den kollektive trafik kan få gavn af tiden frem til en letbane. Trafik- og Miljøhandlingsplan 09 sætter rammerne for trafikområdet under hensyntagen til påvirkning af klima og miljø.(link) (Forventes erstattet af en Mobilitetsstrategi i 2012). Cykelstihandlingsplanen sætter fokus på gode og sikre muligheder for at transportere sig på cykel i Aalborg Kommune(LINK) Vejudbygningsplanen er en samlet plan for udvikling af vejnettet i Aalborg Kommune.(LINK) 1 Aalborg Byråd anbefalede på byrådsmøde møde den 12. september 2011 en vestlig linjeføring over Egholm. 19

20 5.3 Bæredygtig Forsyning Aalborg Byråds vision er, at al forsyning med gas, el, varme, vand og bortskaffelse af spildevand og affald skal ske med det mindst mulige energi- og ressourceforbrug og den mest bæredygtige teknologi for at reducere det økologiske fodaftryk på det globale klima og miljø. (jf. Aalborg Commitments pkt. 3, 4 og 10) En bæredygtig infrastruktur og herunder en bæredygtig forsyning med energi, vand og bortskaffelse af spildevand og affald er helt fundamental i et moderne bæredygtigt samfund. I det følgende opstilles strategier og strategisk fokus i perioden for henholdsvis energi, vand, spildevand og affald Strategi for energi Aalborg Kommune vil: medvirke til at andelen af vedvarende energi øges og at anvendelsen af fossil energi udfases. Udfordringer Energiforsyning spiller en afgørende rolle med hensyn til forsyningssikkerhed, et renere miljø og ikke mindst forebyggelse af klimaændringer. Udledningen af drivhusgasser (CO 2, metan mv.) har hovedansvaret for den globale opvarmning og de deraf afledte klimaforandringer. Derfor er det i de kommende år nødvendigt at foretage en forstærket indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser i forbindelse med energiforbrug, blandt andet ved at øge energispareindsatsen og anvende vedvarende energi og en energieffektiv teknologi. Energi er et meget vigtigt grundlag for det moderne samfund. Rigtig mange sociale og økonomiske aktiviteter afhænger af en sikker og tilgængelig energiforsyning. En bæredygtig energiforsyning udgør således grundlaget for en bæredygtig livsstil. Det er imidlertid afgørende for både befolkningens sundhed og det økologiske kredsløb, at udledningen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra energiproduktionen minimere mest muligt. Det er vigtigt, at den enkelte borger i forbindelse med indkøb og forbrug tager medansvar for det ressourceforbrug og de effekter, der er afledt heraf, fordi de miljømæssige konsekvenser af indkøbte produkter og forbrug blandt andet er afhængige af omfanget af energiforbruget, hvilke energikilder og konverteringsformer, der er anvendt. Det er derfor vigtigt, at kommunens borgere informeres bedst muligt om sammenhængen mellem varekøb, forbrug og udledning af eksempelvis drivhusgasser. Aalborg Kommune har de seneste 20 år arbejdet målrettet for at nedbringe energi- og ressourceforbruget og dermed også udledningen af drivhusgasser og øvrige forureningskomponenter i Aalborg Kommune. medvirke til at udvikle kompetencer om energibesparelser og energieffektivitet. styrke samarbejdet omkring udvikling og udnyttelse af vedvarende energi og energibesparende teknologier samt udnytte lokale erhvervspotentialer. være fossilfri kommune senest i Et fleksibelt energisystem med SmartGrid er en grundlæggende forudsætning, hvis Aalborg skal frigøre sig fra fossile brændsler. Bernd Müller, AAU Links til relevante strategier og planer Planstrategi 2011, der danner grundlag for den kommende revision af Kommuneplan 2013, omhandler følgende hovedpunkter: Vækstaksen, Nødvendige forbindelser, Den attraktive storby og Et godt sted at bo hele livet. (link), Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a. placering af boliger, rekreative områder, trafikbetjening, placering af erhvervsområder mv. (link)

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere