Den Naturvidenskabelige Metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Naturvidenskabelige Metode"

Transkript

1 Den Naturvidenskabelige Metode Noter til første dag af kursus i Videnskabsteori og etik for de kemiske fag Videnskabsteori, afgrænsning Forskning set udefra, set indefra; Feynmans analogi Formål og bevæggrunde Naturvidenskabelige aktiviteter Forberedelse, forklaring, kategorisering Naturvidenskabelig metode Hvad var spørgsmålet? Naturvidenskabelige normer CUDOS, PLACE Når det ikke går så godt Den amerikanske fysiker og Nobelprismodtager Richard Feynman har sagt at Philosophy of science is as important to scientists as ornithology is to birds. Det er måske nok rigtigt, men uanset ornitologerne har fuglene deres egne metoder, og det har forskerne også. Hovedvægten i kurset og i noterne ligger derfor på de kemiske fags modeller og begrebsapparat, og dernæst på videnskabsteoriens beskrivelse af de rammer forskningen foregår indenfor. August 2014, rettet april 2015, Steen Hammerum,

2 METODE OG NORMER 2 Videnskabsteori og etik for de kemiske fag Videnskabsteori kan være en abstrakt, systematisk beskrivelse af naturvidenskabelige aktiviteter, set udefra, og dermed måske mindre vedkommende. Kommer beskrivelsen indefra kan indholdet derimod være ret konkret, en art brugsanvisning. Sondringen gælder hvorvidt man praktiserer forskning eller beskriver den. Med Richard Feynmans vittige bemærkning, "Philosophy of science is as important to scientists as ornithology is to birds", lignes videnskabsfilosofien til ornitologien, aktiviteterne anskuet udefra. Men forskerne har som fuglene egne retningslinier, og det er disse kurset beskæftiger sig med. Herved bliver sigtet knap så generelt, men indhold og terminologi knap så utilgængelig, og resultatet måske brugbart i dagligdagen. Videnskabsteori som kursus vedrører forskning i bred forstand, fra selvstændig løsning af begrænsede opgaver (fx bachelorprojekter) og op, men omfatter dog ikke alt hvad vi foretager os på universitetet. Udeladt er fx grundlæggende tilegnelse af færdigheder og basisviden, og simpel katalogisering eller dataindsamling efter instruks. Fremgangsmåder og normer er noget afhængige af den sammenhæng som forskningen indgår i. Naturvidenskab kan ses som en intellektuel, kulturel aktivitet, hvor det først og fremmest drejer sig om erkendelse, eller naturvidenskab kan ses som en af forudsætningerne for teknologiske fremskridt, eller for politisk stillingtagen. Dette kan afspejle sig i forskernes holdning, og i samfundets holdning til forskningen. Er et konkret, gavnligt formål nødvendigt (miljø, energi)? Er samfundsrelevans tilstrækkelig bevæggrund? Er et abstrakt, akademisk formål nødvendigt (viden, sammenhæng)? Er det at blive klogere tilstrækkelig bevæggrund? Er et praktisk anvendeligt resultat nødvendigt (lægemiddel, tandpasta)? Er umiddelbar nytte tilstrækkelig bevæggrund? Disse overvejelser foretager vi selv, og det gør samfundet når der styres og betales. For os selv har overvejelserne imidlertid fortrinsvis konsekvenser for hvordan undersøgelser besluttes, og for hvordan de afsluttes og afrapporteres, ikke for den konkrete planlægning og udførelse. At forskningens emner evt kommer udefra, med penge eller som påbud, kan nok påvirke sigtet, men ikke nødvendigvis metoden og håndværket.

3 METODE OG NORMER 3 Naturvidenskabelig forskning kan udøves af solister eller i større grupper, men kollektiv indsats har visse problemer, der bl.a. knytter sig til ansvarsfordelingen; illustrationer har været at finde i dagspressen. Det samme gælder forskning efter instruks. Selv i grupper kan det være nødvendigt at tænke som solist. Vi har næppe behov for videnskabsteori hvis vi blot er her for at lege med elektrisk tog eller for at gå til hånde, men måske nok hvis vi gerne vil begribe hvad det egentlig er vi foretager os, og hvorfor. I denne henseende er fuglenes perspektiv vigtigt. Naturvidenskabelige aktiviteter Disse består først og fremmest i omverdensbeskrivelse, som forudsætning for at kunne forstå og forudsige omgivelsernes egenskaber og opførsel. Beskrivelsesgrundlaget er skiftet radikalt gennem tiden. Stenaldermanden tro på overnaturlige kræfter; det kræver viden at forbinde årsag med virkning, ellers ånder og trolde. Middelaldermunken tro på abstrakte kræfter; årsager findes i overbevisningen. (idealisme) Nutidspersonen forventer lovmæssighed og kontrol (sygdomsbekæmpelse, vejrudsigter; observationsbaseret). (materialisme) Aktiviteterne kan konkret bestå i Observation (eksperimenter). Teoretiske overvejelser og bearbejdelse af resultater. Tilvejebringelse af redskaber eller vigtige genstande (syntese af stof; konstruktion af instrument; udvikling af metode). Aktiviteternes formål er dels systematiseret naturbeskrivelse i form af naturvidenskabelige forklaringer, dels kategorisering af observationer og resultater efter kendte fænomener eller årsagssammenhænge. Kategoriseringen har til formål skabe struktur i iagttagelserne, hvilket er en vigtig dagligdags anvendelse af forklaringer. Som del af vore begrebsmæssige forudsætninger bidrager disse til at bringe system i observationer og kendsgerninger på lige fod med andre huskeregler. Ustruktureret information kan kun vanskeligt skelnes fra støj.

4 METODE OG NORMER 4 Det periodiske system illustrerer nytten af at systematisere observationer og resultater, også når der ikke er en tilhørende forklaring. De naturvidenskabelige aktiviteter struktureres af den naturvidenskabelige metode. De har relativt fokuserede overvejelser som forudsætning (" her tænkes nye tanker"), dvs lænestol, gruppemøde, bibliotek. Det vedtagne udgangspunkt er materialistisk; vi ser ikke virkeligheden som et produkt af bevidstheden. Tværtimod, de naturvidenskabelige aktiviteter forudsætter at virkeligheden findes og at den nogenlunde ser ud som vi tror. Udenfor naturvidenskaben er dette ikke for alle et gyldigt udgangspunkt. Naturvidenskabelig metode Denne er ikke en højtravende, diffus konstruktion til festtalebrug, men en (nok ufuldstændigt beskrevet) række pejlemærker til brug i det daglige forsøg på at blive klogere. Egentlig er det en måde at tænke på ved enhver undersøgelse med eksperimentelt islæt. Planlægning Hvad var spørgsmålet? Dette er nok det suverænt vigtigste element, og svaret skal være meget konkret (ikke blot emne). Dernæst, Hvordan ser eksperimentet ud? Endelig, Hvordan skal de mulige udfald tolkes? Kan udfaldet ikke på forhånd forudses og tolkes explicit er eksperiment eller spørgsmål galt og må genovervejes. Udførelse Reproducibilitet. En uomgængelig forudsætning. Dokumentation. Journalbog. Analyse Resultater. S/N, evt statistik. Er de tilstrækkelige? Er de sikkert bestemt? Konklusioner. Blev spørgsmålet besvaret? Var det det rette spørgsmål? Afprøvning Kontroleksperimenter. Randbetingelser? Hvornår holder konklusionerne ikke? Beskrivelse Dokumentation af forudsætninger og udførelse. Klart formulerede argumenter og konklusioner.

5 METODE OG NORMER 5 Det meget konkrete spørgsmål er altid udgangspunktet; det optræder ikke kun ved undersøgelse af teorier og årsagssammenhænge, men kan også være foranlediget af en eksternt fastlagt problemstilling (afgrænset i et bachelorprojekt, af et ansættelsesforhold, med en bestemt bevilling). Eksperimentet muliggør observationer under veltilrettelagte omstændigheder. Grundlaget for vore konklusioner er eksperimentets udfald, og vor tolkning afhænger af hvor godt udfaldet kan bestemmes og hvor godt forudsætningerne er kendt. Det er ikke afgørende om vi selv har iværksat hændelsen, men om vi kender randbetingelserne godt nok. Beregningsmæssige undersøgelser kan ofte sidestilles med eksperimentelle når de vedrører veletablerede modellers konsekvenser, fx bestemmelse af stabile molekylers vibrationsfrekvenser eller dannelsesvarme. Eksperimentets udfald kan være tvetydigt, og tolkningen problematisk dersom problemstillingen kun belyses indirekte, eller måske vedrører en hændelse der afspejler ændringer som kun giver mening i lyset af en antaget sammenhæng. Eksempel, isotopeffekter. Naturvidenskabelige normer Aktiviteterne forudsætter almindeligvis en grundholdning og et normsæt som lægger vægt på at nationalitet ikke er vigtig, på at resultater bør deles frit, på objektivitet, på fordomsfrihed, og på obligatorisk vagtsomhed, måske endog skepsis. Dette er blevet sammenfattet af Merton: Mertons normer for akademisk virksomhed. CUDOS. Communism. Videnskabelig viden bør deles frit og være alment tilgængelig. Universalism. Resultater og teorier skal hverken bedømmes efter forskernes oprindelsesland eller efter deres køn, race eller tro. Disinterestedness (uhildethed). Resultater og teorier skal fremlægges objektivt og ikke fordrejes så de uretmæssigt tilgodeser bestemte ideologiske eller økonomiske hensyn. Organized skepticism. Forskningsresultaters troværdighed beror ikke på afsenderens autoritet.

6 METODE OG NORMER 6 De forhold der oftest kommer på tværs af Mertons anvisninger har med fordomme at gøre (fx større tillid til velrenommerede forskere og mindre til resultater fra tredieverdensuniversiteter). Cudos-normerne beskriver den traditionelle universitetsholdning til naturvidenskabelig forskning, måske i særdeleshed hvordan vi gerne ser at omverdenen opfatter os. Normer som disse er vigtige i semiautonome institutioner, fordi disse ikke har explicitte regelsæt der beskriver intellektuelt arbejde. For arbejde med aktiviteter der udføres på bestilling kan andre forhold gøre sig gældende, som beskrevet i Zimans karakterisering af udefra styret forskning. PLACE. Proprietary. Resultaterne tilhører den der betaler. Local. Emnerne er afgrænsede og tekniske; løsning af konkrete problemer frem for erkendelse. Authoritarian. Aktiviteterne er ledelsesfokuserede; gælder såvel valg af emne som valg af metode og afrapportering. Commisioned expert. Forskeren kan have bunden opgave, knyttet til det konkrete problem, snarere end til problemstillingen; konsulent. Ziman kalder aktiviteter der nogenlunde stemmer overens hermed for 'postakademiske'. Måske lige lovlig smart, men det understreger, at ved udefra styret eller anvendt forskning er afvigelserne fra Mertons anvisninger udtryk for et ændret sigte, ikke for en fejl der kan rettes. De to sidste af Zimans punkter peger på nogle af disse aktiviteters iboende svagheder, risikoen for uhensigtsmæssig (og måske delvis ikke-faglig) styring, og problemer med manglende bagland (især ved konsulentvirksomhed). Det ligger i Zimans beskrivelse at Cudos-normerne kan komme til at vige. I praksis hænger de dog ved, og de søges gerne efterlevet såvidt muligt, også udenfor universiteternes mure.

7 METODE OG NORMER 7 Når det ikke går så godt Normbrud og uheldige konsekvenser indtræffer jævnligt, men i reglen uden at det bliver særlig bemærket. De hændelser der har vakt opmærksomhed har gerne haft elementer til fælles med følgende eksempler: Arisk fysik. I 1930'erne var der blandt tyske fysikere tilløb til at ville forkaste bl.a. relativitetsteorien med henvisning til at den var ikke-arisk (jüdische Physik). Det var dog udtryk for både politisk opportunisme og (utidig) ambition og blev ikke altdominerende, uanset at hovedmændene var centralt placeret i tysk videnskab (Lenard og Stark; Nobelprismodtagere). Politisk genetik. I mellemkrigsårene slog en sovjetisk biolog, Trofim Lysenko, sig op på en art lamarckisme (at tillærte egenskaber kan nedarves), blandt andet med (pseudo-)ideologiske begrundelser, som at vestlig borgerlig, mendelsk genetik var dekadent og underlødig. Han havde betydelig politisk opbakning og kostede efter sigende sovjetisk landbrugsudvikling mange tabte år, blandt andet fordi andre synsvinkler blev effektivt undertrykt. Ikke-offentlige resultater. En århusiansk forskergruppe undersøgte med økonomisk støtte fra tyggegummifirmaet Dandy hvorvidt carieshæmmende tyggegummi virkede efter hensigten. Resultatet var imidlertid ikke som ønsket, og firmaet søgte meget aktivt at hindre offentliggørelse af resultaterne. Trussel om retssag, spørgsmål i Folketinget, og i den sidste ende nok mere offentlighed end hvis de havde siddet helt stille. Alment tilgængelige resultater; open access. Indenfor naturvidenskab offentliggøres forskningsresultater i reglen i form af tidsskriftartikler, og de er dermed i princippet forbeholdt tidsskrifternes abonnenter. Dette er blevet et problem efterhånden som prisen på visse vigtige, privatejede tidsskrifter er steget så voldsomt, at bibliotekerne ikke længere har råd til at sikre tilgængelighed. Tidsskriftpublikation indebærer imidlertid den kvalitetssikring (peer review og redaktionel behandling, såvel som langtids-tilgængelighed) som forskningen hidtil har betjent sig af, men dette koster penge og synes ikke at have fundet noget tilfredsstillende open-access alternativ. Tværtimod vrimler markedet for tiden med tilbud fra underlødige forlag, hvor det mod klækkelig betaling er muligt at publicere hvadsomhelst. Bemærk at det omgivende samfund ikke deler normer med naturvidenskaben, så den organiserede religions modstand mod bestemte opfattelser (Bruno, Galilæi, Darwin) udgør ikke normbrud.

Forskningsguide for alternative behandlere. - fra idé til projekt

Forskningsguide for alternative behandlere. - fra idé til projekt Forskningsguide for alternative behandlere - fra idé til projekt Lisbeth Ørtenblad, Niels Viggo Hansen og Leila Eriksen Udgivet af (ViFAB) Marts 2004 Indholdsfortegnelse 1. kapitel: Forskning og alternativ

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer 1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer Læs din studieordnings krav til den type opgave du skal skrive. Bemærk og kend forskellene på de forskellige typer opgaver man bruger på din uddannelse:

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1

Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1 Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning 1 Ole Dreier Indledning: Forskelle og forandring På vor konference sætter vi forskelle og forandring i fokus. Mit foredrag lægger

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? - En bacheloropgave om pædagogers professionsidentitet. Navn og studienummer på forfattere: Michelle Glargaard Jensen 22111074 Stine Bilde Hansen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Kommunikation i team og grupper

Kommunikation i team og grupper Kommunikation i team og grupper Indhold INDLEDNING... 1 INTEGRATION AF TEORI I PRAKSIS...2 VÆRDIEN AF REFLEKSION...2 ANVENDELSE AF ANALYTISK VIDEN I PRAKSIS... 4 SOCIALE SYSTEMER... 5 MENING SOM GRUNDLAGET

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere