Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 > Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted 21. august :00 Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen NB. Fraværende Medlemmer Ingen Bjarne Kvist (A) Mogens Brag (V) Inger Støtt (V) Ole Rørbæk Jensen (T) Steen Jensen (A) Jytte Schaltz (A) Palle Thomsen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. Udviklingsprojekt - Sæby Museum Åben sag 2. Opfølgning Mungo Park Åben sag 3. Jazz og Fisk Åben sag 4. Forslag til driftsbudget 2008 Åben sag 5. Investeringsoversigt Åben sag 1. Udviklingsprojekt - Sæby Museum Åben sag Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune afsatte på budget kr. til udviklingsproces og projektmodning af Kunst og Kystturisme, hvis udgangspunkt og kerne skulle være Sæby Museum. Såfremt projektet realiseres og bliver en succes kan der her høstes erfaringer til en videreudvikling af det indhold, projekttitlen angiver og til brug andre steder i kommunen. Sagsnr: Sbh: BKF/chcr Besl.komp: KFU Processen blev i foråret igangsat med møder med museets leder og bestyrelse samt en kulturgruppe i Sæby sammensat af repræsentanter for kulturinstitutioner, turistbureauet, erhvervskontoret og museet. Dette forum indstillede til Frederikshavn Kommune, at nogle af budgetmidlerne anvendtes til køb af konsulenthjælp til en proces, der havde til formål at afdække museets muligheder set i lyset af begrebet oplevelsesøkonomi samt afdække, hvilke fysiske, faglige og udviklingsmæssige dette forudsatte. Processen blev herefter opdelt i 2 faser, og der foreligger nu en udviklingsrapport for 1. fase. Rapporten indeholder 4 anbefalinger: 1. Fysisk udvikling At prioritere den fysiske åbning af museet som noget af det første sammen med arbejdet med at skærpe profil og formidling (tema 2). På den måde synliggøre udviklingsambitionerne meget konkret både udadtil og indadtil og det i sig selv vil påvirke de ønskede resultater i positiv retning. 2. Fornyelse i formidlingen At igangsætte arbejdet med at skærpe profilen og forny formidlingen (del I) som noget af det første. Det skal gøres som en systematisk proces, hvor museet får bistand til at fastholde fokus på fornyelse i formidlingen, fx med ekstern konsulentbistand eller via den aktuelle proces vedrørende samorganisering af kommunens museer. At planlægge næste skridt vedrørende IT i formidlingen (del II), men

3 ikke umiddelbart igangsætte den del. Eksterne finansieringsmuligheder skal undersøges i den forbindelse. 3. Synliggørelse og strategisk samarbejde Såfremt der ikke tilføres ekstra ressourcer, anbefales det at prioritere denne indsats til at finde sted, når de to ovenstående indsatser er sat på skinner og begynder at give resultater. Såfremt der tilføres ressourcer under den ene eller anden form, kan et eller flere projekter sættes i værk umiddelbart, og det vurderes at kunne medvirke til den ønskede synlighed og samarbejdslinie på bedste vis. 4. Organisations- og kompetenceudvikling Det anbefales at lave en timing, der er koordineret med den aktuelle samorganisering af kommunens museer både hvad angår organisations- og personaleudviklingen og fundraising strategien. En sådan koordineringsøvelse kunne meget vel tænkes ind i selve organisationsprocessen som del af den vigtige teambuilding i de nye organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, og med Kulturforvaltningen som tovholder. Børne- og Kulturforvaltningen, indstiller, at - anden del af processen igangsættes i efteråret 2007 Bilag Fordeling 1 Udviklingsplan Sæby Museum (ED v/1) KFU Elektroniske bilag: Udviklingsplan Sæby Museum_v1.pdf Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2007 Godkendt, idet det forventes, at Sæbygård inddrages i projektudviklingen. Fraværende: Ingen 2. Opfølgning Mungo Park Åben sag Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune og Mungo Park Teateret Allerød, har indledt samarbejde i forlængelse af den satsning, der i kommunen er gjort vedr. etablering af Ambitionsfabrik og udvikling af projekt Ungwelt. I forlængelse af denne satsning er der skabt et tæt netværkssamarbejde til kreative miljøer i Danmark. Sagsnr: / Sbh: BKF/aach Besl.komp: KFU Et af de helt centrale udviklingsmiljøer på det eksperimenterende teaterområde er teateret Mungo Park fra Allerød. Gennem besøg og fælles dialog er indledt et samarbejde mellem kommunen og teateret, hvis første konkrete udtryk er ideen om en teaterfestival i foråret. Samarbejdet er et målrettet led i udviklingen af kreative miljøer i Frederikshavn miljøer, som indgår i en kæde af kreative miljøer i Danmark. Gennem dette samarbejde skal skabes arbejdspladser i

4 oplevelsesområdet. En fremtid med 5 8 professionelle teaterfolk i Frederikshavn. Arbejdspladser af denne type kræver sammenhæng med andre kreative miljøer på det nationale og internationale niveau for dermed klart at signalere kvalitet i de kunstneriske valg og arbejdsmetoder. Som det fremgår af vedlagte projektskitse, kunne dette projektsamarbejde symbolisere den nyttige opdagelsesrejse også Frederikshavn Kommune skal ud på i de kommende år. Kvalitet i oplevelser kvalitet i samtalerne mellem borgere vil være det centrale udgangspunkt for Mungopark Festival 2007 i Frederikshavn. Projektet har som hovedformål to væsentlige sigtepunkter først og fremmest at give borgere i Frederikshavn Kommune nogle unikke teateroplevelser dernæst gennem udvikling af workshops at understøtte de mødefelter, der de senere år et skabt mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner. Der vedlægges idéskitse til projektet. Frederikshavn Kommune forpligter sig til at stille faciliteter til rådighed samt at disponere en bevilling til det videre planlægningsarbejde. Der skal i planprocessen etableres et endeligt budget for projektet, og det endelige omfang og plan for praktisk gennemførelse af festivalen skal udvikles. Festivalen kan placere aktiviteter i Sæby, Skagen og Frederikshavn. Det forventes, at der skal disponeres en økonomisk ramme på kr. til festivalen. Derudover skal Frederikshavn Kommune skabe grundlaget for en aktiv markedsføring af festivalen det anbefales, at Økonomiudvalget ansøges om støtte til dette. Det anslås, at der skal disponeres kr. til markedsføring og gennemførelse af workshops. Frederikshavn Kommunes projekt- og kommunikationsafdeling inddrages i udviklingen af projektet. Det anbefales, at der etableres samarbejde/dialog med de eksisterende teatertilbud i Frederikshavn Kommune i forbindelse med festivalen. Festivalen gennemføres i uge 16 (april), Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer kr. til festivalen ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på tilskud til markedsføring af projektet Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2007 Godkendt. Bilag Fordeling 1. Oplæg til Mungo Park teaterfestival forår 2007 af KFU/ØU 12. december Mungo Park Grundlov af 18. december 2006 KFU/ØU 3. Mungo Park Teaterfestival, markedsmæssige overvejelser, dateret 15. februar lukket ØU Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud

5 Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på kr. Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2007 Børne- og Kulturdirektøren orienterer i mødet om arrangementet. Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2007 Taget til orientering. Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt, Mogens Brag Supplerende sagsfremstilling Der orienteres i mødet om samarbejdet med Mungo Park. Bilag Fordeling 1. Partnerskabsaftalen (dok ) KFU 2. Brev fra Vendsyssel Teater af (dok. KFU ) 3. Brev til Vendsyssel Teater af (dok KFU Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2007 Taget til orientering Fraværende: Jytte Schaltz Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. august 2007: Handleplan for partnerskabsaftale mellem Mungo Park og Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen og Mungo Park, Allerød har gennem foråret fortsat udviklingen af samarbejdet i forlængelse af teaterfestivalen i april, hvor konstitueringen af partnerskabsaftalen fandt sted. Børne- og Kulturforvaltningen og Projekt- og Kommunikationsafdelingen har i samarbejde lavet en konkret handleplan (Bilag 1), med hovedelementerne: Mungo Park samarbejde med Light Visions 2008 (Lysfestival) Mungo Park samarbejde med Laterna Nordica (Filmfestival) Mungo Park Teaterfestival 2008 i Frederikshavn Kultur- og Fritidsudvalget: studietur til Allerød i januar 2008 Etablering af Mungo Park Frederikshavn 2009 Mungo Park koncerter [option Mungofestival] Opsang ungdomsforestilling på turné i Frederikshavn Kommune Teaterworkshops for unge [option Mungofestival] Lejrskolepakker for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner Teaterrejser til Mungo Park Allerød Idésprintere fra Mungo Park [option alternativt sammen med festival] Alle punkter er udførligt beskrevet i vedlagte bilag 1.

6 Børne- og Kulturforvaltningen og Projekt- og Kommunikationsafdelingen har etableret kontakter til de i Bilag 1 implicerede parter, der alle ser perspektiver i samarbejdet med Mungo Park. Strukturen for samarbejdet finder sted på to niveauer: 1. Mungo Park i direkte samarbejde med Frederikshavn Kommune og 2. Mungo Park i direkte samarbejde med andre interessenter i Frederikshavn Kommune. Således opnås den ønskede synergieffekt, hvor alle parter får udbytte af samarbejdet og indlemmes i samme opdagelsesrejse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Børne- og Kulturforvaltningen til at forhandle handleplanen færdig med Mungo Park. Bilag Fordeling 1 Udkast til handleplan partnerskab Mungo Park og Frederikshavn Kommune (ED605101/V2) KFU Elektroniske bilag: Udkast til handleplan partnerskab Mungo Park og Fr.pdf Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2007 Godkendt. Fraværende: Ingen 3. Jazz og Fisk Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af idé udefra har Kultur- og Fritidsafdelingen gennem en længere periode, i samarbejde med afdelingen for Projekt og Kommunikation, udviklet et strategisk oplæg til projektet Jazz og Fisk. Projektet er tænkt som et kultur- og erhvervsprojekt, der inddrager professionelle og lokale musikere, restauranter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder indenfor fiskeindustrien. Sagsnr: Sbh: BKF/chcr Besl.komp: KFU Tanken bag projektet er at styrke Frederikshavn Kommunes kulturelle, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige profil, idet projektet involverer såvel professionelle som amatører inden for disse områder. Der etableres en festival (pt. med arbejdstitlen Jazz og Fisk), hvor ambitionen er at sparre de professionelle og de lokale jazzmusikere med de professionelle og de lokale kokke, som i fællesskab skal få deres respektive kunsthåndværk til at gå op i en højere enhed. Arrangementerne skal finde sted på maritime locations enten på havnefronter, havnepladser, værfter eller fiskefabrikker, så gæsterne får en helhedsoplevelse. Herudover kombineres festivalen med workshops for musikskoler, MGK (Musisk Grund Kursus) samt de

7 rytmiske musikkonservatorier på musikfronten, mens kokkeskoler indbydes til workshops på den kulinariske del. Hermed skabes fundamentet for den uddannelsesmæssige del, hvor professionelle aktører videregiver teoretisk og praktisk viden til deltagerne. Projektet skal sikre tre hovedindsatser Musik og gastronomi som kultur- og miljøoplevelser. Uddannelse (masterclass) og events i mødet mellem de bedste professionelle udøvere indenfor gastronomi og musik samt studerende og gæster/kunder i øvrigt. Innovationsmiljø mellem virksomheder og restauranter indenfor fiskeindustrien. Der er etableret kontakt til en række lokale kræfter i kommunens jazzmiljø samt restaurations- og erhvervsliv med en klar tilkendegivelse af opbakning til projektet. Copenhagen Jazzfestival, NewNote Festival i Hillerød samt Riverboat Jazzfestival i Silkeborg har alle tilkendegivet interesse i projektet og ønsker at fungere som sparringspartnere i planlægnings- og opstartsfasen. Der er ydermere etableret kontakt til det rytmiske musikkonservatorium i København, der også stiller sig interesserede i projektet. Sigtet med projektet er at Kultur- og Fritidsafdelingen ansætter en ekstern projektleder, der skal sikre, at projektet efter 2 år er økonomisk selvbærende. Projektlederen skal i løbet af to år udvikle de partnerskaber, der skal etableres for at skabe en fremadrettet bæredygtighed. Projektlederen refererer til Børne- og Kulturforvaltningen. Der påregnes, at søge midler til projektet gennem Kunststyrelsen, Jazzforbundet, kommunale igangsættelsesmidler (kultur og markedsføring), den Regionale Kulturaftale samt midler fra erhvervslivet. Projektet er endnu ikke på et niveau, hvor det er klar til at blive realiseret. Der arbejdes således hen imod at etablere et indledende pilotprojekt i 2008, der kan finansieres af midler fra Kunststyrelsen, erhvervslivet og Børne- og Kulturforvaltningen. Afviklingen af projektet planlægges til ultimo august / primo september Et samarbejde er indledt med Kulturaftale Nordjyllands fyrtårnsprojekt Go Global, der finder sted i denne periode. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Børne- og Kulturforvaltningen til at fortsætte konceptudviklingen af festivalen og arbejde fremadrettet mod realiseringen af samme Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Børne- og Kulturforvaltningen til at gennemføre et pilotprojekt i Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2007 Godkendt. Fraværende: Ingen

8 4. Forslag til driftsbudget 2008 Åben sag Sagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme udarbejdet et administrativt oplæg, som sammen med de øvrige forvaltningers bidrag udgør Direktionens budgetforslag for Forslaget er udmeldt 9. august 2007 til drøftelse i de politiske udvalg. Sagsnr: Sbh: BKF/lamu Besl.komp: KFU I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene det administrativt udarbejdede budgetforslag. Det udarbejdede forslag til driftsbudget for 2008 omfatter udgifter og indtægter kr. (netto budget). Budgetforslaget omfatter ikke regulering i forbindelse med blandt andet Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er udarbejdet problemområder til budgettet , som ønskes drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmøde. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetforslaget fremlægges til drøftelse herunder stillingtagen til såvel budgetforslaget generelt som til de opstillede problemområder udvalget tager stilling til, om der er problemområder, der skal sendes videre i den politiske budgetbehandling. Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2007 Budgettet anbefales over for Byrådet. 1. Det Musiske Hus - mobilt gulv. Fremsendes kr. anlægsudgift i Skagen Ridehus. Fremsendes med kr. til drift i 2008 og overslagsårene, idet det anbefales, at kommunen øger driftstilskuddet med henblik på forrentning af lån til renovering af hallen. Rideklubben optager lånet, og det forventes, at lånet skal være kommunegaranteret. 3. Skagen Kulturhus. Fremsendes med anlægsudgift på kr. i 2008 og kr. i Anlægsudgiften forventes finansieret ved salg af grunde og/eller bygninger. Driftsudgift ventes at skulle øges med kr. i 2009 og kr. i 2010 og årene fremover. Forudsættes godkendelse i den politiske styregruppe for Skagen Kulturhus. 4. Folkeoplysning - anlægspulje. Fremsendes med anlægsudgift på kr. i 2008 og overslagsårene. 5. Kunst og Kystturisme. Fremsendes med anlægsudgift på kr. i 2009, idet endeligt anlægsbudget afventer næste fase af projektudviklingen. 6. Sæby Museum - driftsforøgelse. Fremsendes med driftsudgift på kr. i 2008 og overslagsårene. 7. Mungo Park - driftsbevilling.

9 Fremsendes med driftsudgift på kr. i Hvis der i løbet af træffes beslutning om oprettelse af et egnsteater må det forventes, at driften skal forøges med kr. i 2009 og kr. i 2010 og årene fremover. 8. Folkeoplysning. Fremsendes med driftsudgift på kr. i 2008 og overslagsårene. 9. Skagens Museum. Fremsendes med driftsudgift på kr. i 2008 og overslagsårene. 10. Multihus og udendørsarealer. Fremsendes med anlægsudgift på kr. i 2008 og kr. i 2009, idet det forudsættes, at tidligere afsatte anlægsmidler til Helse- og oplevelsescenter ved Arena Nord indgår i finansieringen. 11. Skagen Kultur- og Fritidscenter - kompensation for forsegling af skydebane. Fremsendes ikke. Forvaltningen optager dialog med Skytteforeningen i Skagen med henblik på at finde en løsning. 12. Skagen Kultur- og Fritidscenter - wellness. Fremsendes ikke, genoptages i forbindelse med budgetlægningen for Frederikshavn Svømmehal - wellness afdeling. Fremsendes ikke, genoptages i forbindelse med budgetlægningen for Kunstfond. Fremsendes med driftsudgift på kr. i Det anbefales, at at kunstfonden tilføres en procentdel af indtægter ved grundsalg. 15. Sæby Handelsstandsforening. Fremsendes ikke. 16. Borgerhuse. Fremsendes ikke. Sagen genoptages i udvalget med henblik på at vurdere aktiviteterne i kommunens borgerhuse. 17. Frederikshavn Kunstmuseum - elevator. Fremsendes med anlægsudgift på kr. i Søges finansieret i samarbejde med Handicaprådet. 18. Frederikshavn Bibliotek - arrangementsvirksomhed. Fremsendes ikke. 19. Frederikshavn Bibliotek - web 2.0 interaktivt elektronisk bibliotek. Fremsendes ikke. Udvalget fremsender behov for en yderligere træningshal i forbindelse med Arena Nord - drifts- og anlægsudgifter er pt. ikke beregnet. Hallen kan evt. ses i sammenhæng med endnu ikke trufne beslutninger vedr. skolestrukturen. Udvalget fremsender driftsudgift på kr. i 2008 og overslagsårene til Sæby Svømmebad til vedligeholdelse af udenomsarealerne. Udvalget fremsender anlægsudgift på kr. i 2008 til færdiggørelse af Sæby Svømmebad. Rettelse til dagsordenstekst, 5. afsnit: Børne- og undgomsudvalget rettet til Kulturog Fritidsudvalget.

10 Fraværende: Ingen 5. Investeringsoversigt Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af forslag til driftsbudgettet er der ligeledes opstillet en investeringsoversigt Sagsnr: Sbh: BKF/lamu Besl.komp: KFU For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i denne oversigt medtaget anlægsarbejder for kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at - Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Direktionens forslag til investeringsoversigt for Kultur- og Fritidsudvalgets område - Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om der er problemområder, der skal sendes videre i den politiske budgetbehandling Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2007 Investeringsoversigten anbefales over for Byrådet. Problemområder, der vedrører anlægsudgifter, fremgår af beslutningerne i pkt. 4. Fraværende: Ingen Mødet hævet, oplæst kl. 17:30 Til stede: Underskrifter:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere