Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej"

Transkript

1 Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Januar opfølgning på handleplan d 7/1 står skrevet med rødt i højre kolonne. Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne og disse skal implementeres i praksis. Implementering af værdier, faglige tilgange og metoder Tydeliggørelse og implementering af følgende grundværdier, som danner grundlaget for vores arbejde: arbejder værdibevidst. Kvalificere og målrette indsatsen til borgerne Anerkendelse Ordentlighed Åbenhed Implementering af metodekatalog på psykiatriområdet. Der er udviklet et metodekatalog på psykiatriområdet. Dette indeholder følgende metoder: IPS (Individuel placering i job med støtte) Kognitiv metode Livshistorien Miljøterapi Motiverende interview Neuropædagogisk metode inddrager bevidst metoderne beskrevet i metodekataloget i samarbejdet med borgeren. arbejder bevidst efter den neuropædagogiske metode. Der er gennemført neuropædagogiske screeninger på samtlige borgere. arbejder med fokus på grundværdierne. Metodekataloget bliver benyttet, fokus er på den neuropædagogiske og kognitive metode. Supervision og undervisningsforløb for alle medarbejdere på støttecentrene. Gennemførelse af MUS, og derved sikre den løbende kompetenceudvikling MUS bliver planlagt til maj/juni. Per 1. december er der tiltrådt ny leder, som kort tid efter 1

2 Samtlige borgere bliver neuropædagogisk screenet i samarbejde med supervisor. Forløbet er tilrettelagt således, at mens processen med at screene alle borgere pågår, forventes et markant kompetenceløft hos medarbejdende, så disse kvalificeres til at arbejde med den neuropædagoiske tilgang med det samme. Kompetenceløftet skal kunne måles på alle 3 centre ved at der bevidst arbejdes med neuropædagogiske screeninger. Løbende opfølgning på kompetencer i MUS. Der er valgt en supervisor som er psykolog og har relevant erfaring. Der er lagt en særskilt plan for alle tre støttecentre med start på Infanterivej. Fokusområderne for supervisionen er følgende: Det faglige niveau: at udvikle nye metoder for fagligt arbejde med udgangspunkt i metodekataloget udviklet på det psykiatriske område i Randers kommune. Det organisatoriske niveau at højne personalemødernes effektivitet og personalets samarbejds relationer indbyrdes. tiltrædelsen har afholdt samtaler med samtlige medarbejdere. Supervisionsforløbet er i fuld gang, og halvdelen er nu udført. Forløbet blev opstartet på Infanterivej. Forløbet forløber planmæssigt. Alle tiltag under påbud 1 har naturligt ledelsesmæssigt fokus, og bliver italesat i alle relevante sammenhænge fx alle samtaler med borgere, pårørende og faglige drøftelser. Når personalet har teammøder bliver disse optaget på video og gennemses af supervisor. Fokus er her om 2

3 Implementering af recovery tilgang blandt borgere og medarbejdere Kvalificere og målrette indsatsen sammen med borgeren Det personlige niveau at træne personalet i at forvalte deres personlige arbejdsmiljø samt deres selvforvaltning af arbejdet. Der pågår pt en recoveryscreening af støttecentrene. Heri deltager medarbejdere, borgere og ledelse. Ud fra 4 fællesmøder udarbejder recoveryscreenerne en screeningsrapport, som danner grundlag for en handleplan. Screeningsrapporten afdækker i hvor høj grad samt på hvilke områder der arbejdes recoveryorienteret. Der måles på følgende seks områder: Medborgerskab Rehabilitering Personen i centrum Inddragelse og involvering Viden og valg Håb og udvikling Afholdelse af de fire screeningsmøder: Formøde: 5/10 Udforskningsmøde: 5/11 Udviklingsmøde: 19/11 Formidlingsmøde: 3/12 Rapporten udleveres og gennemgås ved formidlingsmødet. Udarbejdelse af handleplan. Implementering af handleplan Deadline for handleplanen er udgangen af. implementeringen af værdier, faglige tilgange og metoder er lykkes i den faglige drøftelse uden supervisor. Afdelings leder Gruppe af medarbejdere og borgere der har deltaget i screeninger. Arbejdet med handleplanen er pt. ikke afsluttet. Handleplanen udarbejdes i øjeblikket og deadline overholdes. Påbud 2:Tilbuddet skal udarbejde en handleplan, der skal sikre, at der ikke sker overgreb. Pædagogisk indsats jf. indsatsen vedr. neuropædagogik under påbud 1 At styrke medarbejdernes tilgang til hver enkelt borger, Se handling under påbud 1. følger løbende op med den enkelte medarbejder om samarbejdet Opfølgning på indberetninger og arbejdsmiljø på MED/LMU. Kontinuerligt arbejdsmiljøp unkt som fast tages op på Kontaktpersoner 3

4 for derved at mindske risikoen for konflikter der kan føre til overgreb. med borgeren, og vil derigennem sikre metodestringens. Arbejde med den Randers kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet på socialområdet. Opfølgning på generelle udfordringer på beboermøder og på individuelle udfordringer i samarbejdet mellem kontaktperson og borger. Opfølgning på lokale tilføjelser har afholdt første runde samtaler med medarbejderen, som følge af handleplanen, og daglig leders nyansættelse. Er gennemført MED/LMU. AMR/TR Der laves et overblik over alle borgere i forbindelse med screeningerne. Disse organiseres i fysiske mapper og i bosted på støttecentrene, således alle medarbejdere kan danne sig et hurtigt overblik over fx borgerens reaktionsmønster og dermed tilgangen i forbindelse med at forebygge overgreb. Procedure for handlinger i forbindelse med overgreb er gennemgået på personalemøde. 4

5 Ressourceperson på RUK Beredskab i forhold til at forebygge overgreb skal være tilpasset målgruppen og være kendt af medarbejderne Implementering af retningslinjer vedr. trusler og vold på støttecentrene Igennem de neuropædagogis ke screeninger opbygges der et beredskab på borgerniveau, således medarbejderne understøttes i tilgangen tilpasset den enkelte borger. Dette betyder, at beredskabet vil være individuelt og tilpasset målgruppen At alle medarbejdere er bekendt med proceduren, hvor den forefindes og hvordan de handler i en given situation. Se handling under påbud 1. AMR samt afdelingsleder informerer, gennemgår og introducerer proceduren for samtlige medarbejdere på støttecentrene. Der udarbejdes en intern brugertilfredshedsunder søgelse blandt beboerne på støttecentrene i løbet af 2016, med henblik på at afdække beboernes generelle oplevelse af tiltag i forbindelse med bl.a. overgreb. Der afholdes audits i beredskabet i de teams som er tilknyttet hvert støttecenter. At alle medarbejdere er introduceret og har kendskab til retningslinjerne. At retningslinjerne er indarbejdet i intromateriale til nye medarbejdere Kontaktpersoner AMR Se ovenfor Brugerundersøgel sen gennemføres i. AMR 5

6 Påbud 3: Tilbuddet skal sikre, at borgeren modtager de bevilligede ATA timer. Registrering af Slutningen af ATA tid i bosted At det er tydeligt for medarbejdere og borgere hvornår der har været udført bostøtte, samt hvilken årsag der er for eventuelle aflysninger. Forventningsafstemning mellem borgere og medarbejdere omkring aftalte ATA timer. Registrering i bosted om ATA tiden er afholdt. Hvis ATA tiden ikke er overholdt skal der ske en registrering af årsag dette. Alle kontaktpersoner har udført en forventningsafstemning med borgeren Alt afholdt og aflyst ATA tid har i perioden har været registeret. Kontaktpersoner Alt ATA tid bliver registeret på hver borger. Er der aflysninger bliver disse registreret med type. Sikre systematisk dokumentation for indsats a.h.t. synlighed og gennemsigtighed for borgere, pårørende og offentlighed Der gennemføres opfølgninger på 141 hvori der vil være en forventningsafstemning omkring ATA tid. Påbud 4: Medarbejderne skal være i besiddelse af den fornødne faglige viden i relation til målgruppens funktionsnedsættelse og behov. Sikre at alle medarbejdere har den fornødne indsigt og viden i forhold til målgruppen At der kan arbejdes rehabiliterende og kvalificeret med borgerens udvikling ud fra borgerens Der inddrages relevante kompetence personer indenfor rusmiddel, demens og psykiatri til undervisning af medarbejderne. At alle medarbejdere har modtaget et kompetenceløft i form af undervisning At der er udarbejdet konkrete handleplaner ift. håndtering af Er i gang med at blive planlagt og forventes gennemført i 6

7 forudsætninger. rusmiddel og demens problematikker på individ niveau på baggrund af kompetence forløbet overensstemmelse med deadline. Arbejde med den Randers kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet på socialområdet. Opfølgning på lokale tilføjelser Udarbejdelse af procedurer vedr. tilgang og håndtering af akutte situationer At medarbejderne er bekendt med og kan handle efter procedurerne. Efter hver undervisningssession udarbejdes/opdateres procedurerne samt lokaletilføjelser i RUK At der er udarbejdet procedurer. Der afholdes audits i procedurerne i de teams som er tilknyttet hvert støttecenter. Ressourceperson på RUK Ansvarligleder Gruppe af medarbejdere fra alle centre. LMU Opfølgning på lokale tilføjelser Ressourceperson på RUK 7