Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske"

Transkript

1 Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning til de tre eksisterende organisatoriske standarder 1, samt en trin for trin guide til den der er ansvarlig for kvalitetsovervågningen på trin 3. Herudover vedlægges et vurderingsskema med tilhørende vejledning. Konceptet for kvalitetsovervågning for de organisatoriske standarder kan tænkes ind i de allerede eksisterende fora for at sikre, at der ikke sker dobbeltarbejde. Formålet med boformernes arbejde på trin 3 (kvalitetsovervågning) er, at boformerne selv skal følge udviklingen i arbejdet med standarderne. Boformerne evaluerer/vurderer det arbejde, der pågår og kan samtidig på denne baggrund skabe læring og danne udgangspunkt for kvalitetsforbedring (trin 4). På trin 4 er formålet at sikre, at kvalitetsovervågningens resultater og konklusioner omsættes i en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for fremadrettede kvalitetsforbedringer. I Dansk kvalitetsmodel på det sociale område gennemføres kvalitetsovervågning: På hver boform mindst en gang årligt for hver standard. De tre eksisterende organisatoriske standarder kan vurderes på samme møde. På det niveau og i det forum på boformen, hvor det giver mening. Manualen har følgende formål At støtte boformerne i deres gennemførelse af kvalitetsovervågning At sikre at systematikken i konceptet for kvalitetsovervågning følges At beskrive minimumskrav til konceptet for kvalitetsovervågning, som sikrer, at opgaven kan løses med færrest mulige ressourcer Beskrivelse af koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 I Dansk kvalitetsmodel på det sociale område foregår kvalitetsovervågning af de nuværende organisatoriske standarder (2.1Kompetenceudvikling, 2.2 Arbejdsmiljø og 2.3 Ledelse) ved audit. Definition på audit? Audit udgør en særlig metodisk ramme til vurdering og udvikling af en udvalgt praksis. Ved audit opnås læring og afsæt for udvikling ved, at udvalgte fagprofessionelle systematisk gennemgår et eller flere eksempler på den udvalgte praksis. Audit er i Kvalitetsmodellen organiseret på den måde vedr. de organisatoriske standarder, at vurderingerne og drøftelserne kan foregå i allerede eksisterende fora, for at undgå dobbeltarbejde. Dog er det vigtigt, at systematikken for kvalitetsovervågning på trin 3 hol Kompetenceudvikling, 2.2 Arbejdsmiljø og 2.3 Ledelse Side 1 af 9

2 des, således at der foregår en konkret vurdering på baggrund af relevant dokumentationsmateriale. I sammenhæng med de organisatoriske standarder kan MED-udvalget nedsættes som auditpanel. Auditpanelet vurderer en række spørgsmål, som på forhånd er defineret i standarderne. Sammensætning af auditpanel Den ansvarlige for kvalitetsovervågningen udpeger i samarbejde med ledelsen et auditpanel. Auditten kan foregå i allerede eksisterende organisatoriske fora, som f.eks. MEDudvalg mv. Auditpanelet skal dog som minimum bestå af: 1 ledelsesrepræsentant 2 medarbejdere (som evt. kan bestå af en sikkerhedsrepræsentant og/eller en tillidsrepræsentant) 1 mødeleder 1 referent Boformen kan inddrage flere medarbejdere eller ledelsespersoner i auditpanelet. Det anbefales dog, at auditpanelet ikke bliver for stort. Mange deltagere kvalificerer ikke nødvendigvis drøftelserne set i forhold til ressourceforbrug, og mange deltagere kan vanskeliggøre styring af processen for mødeleder og referent. Vurderingsskema Der anvendes et vurderingsskema, der som minimum indeholder de spørgsmål, som er defineret i standardernes rubrik 9, som beskriver indikatorer for kvalitetsovervågning på trin 3. Vurderingsskema med spørgsmål samt vejledning kan ses sidst i denne manual. Boformen kan frit inkludere flere spørgsmål i vurderingsskemaet. Dokumentationsmateriale Boformens arbejde med den enkelte standard vurderes på baggrund af skriftligt dokumentationsmateriale i form af de regionale/lokale retningsgivende dokumenter samt materiale, som kan dokumentere, om retningslinjerne er blevet fulgt. Dokumentationsmaterialet skal bestå af følgende: Kompetenceudvikling: Regionale/lokale retningsgivende dokumenter vedrørende standarden Strategiplan eller anden dokumentation for afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for, at boformen kan løse sine opgaver. Materiale vedrørende MUS-samtaler Arbejdsmiljø: Regionale/lokale retningsgivende dokumenter vedrørende standarden APV-handleplaner Dokumentation for gennemførte trivselsmålinger (samt opfølgning herpå) Ledelse: Regionale/lokale retningsgivende dokumenter vedrørende standarden Dokumentation for, at medarbejderne introduceres til boformens værdier Dokumentation for, at boformens værdier omsættes til faglig praksis Side 2 af 9

3 For alle tre standarder gælder det, at der inddrages evt. andet dokumentationsmateriale, som vurderes relevant af boformen med udgangspunkt i de krav, der beskrives i de retningsgivende dokumenter, herunder for eksempel eventuelle optællinger mv. Individuel forberedelse Auditpanelet skal forberede sig individuelt til auditmødet. Den individuelle forberedelse er vigtig for udbyttet af auditmødet. Forberedelsen danner baggrund for deltagernes præsentation af de forskellige perspektiver, som panelet tilsammen repræsenterer. Forberedelsen indebærer: Gennemlæsning af dokumentationsmateriale Udfyldelse af vurderingsskema Der skal påregnes ca. 3 timer til individuel forberedelse. Auditmødet Auditmødet for de tre organisatoriske standarder anbefales at have en varighed på ca. 2-3 timer. Auditmødet afholdes efter en fast struktur, som sikrer: At hver af de tre standarder gennemgås systematisk Hver auditpaneldeltager kommer til orde, så de fælles faglige drøftelser kan folde sig ud Struktur for mødet: Hver standard vurderes og drøftes for sig ved gennemgang af hvert spørgsmål i vurderingsskemaet Først tages en runde, hvor hver deltager kort præsenterer sin forhåndsvurdering af det konkrete vurderingsspørgsmål og en kort begrundelse herfor. Her får deltagerne hurtigt et overblik over de perspektiver, der er repræsenteret i gruppen. Dernæst lukkes op for uddybelse af deltagernes vurderinger og argumentationer og fælles faglig drøftelse. Her udforskes og afklares perspektiver, begreber, sammenhænge med videre vedrørende det konkrete spørgsmål. Diskussionen kan også føre til mere generelle konklusioner. Efterhånden som drøftelserne foldes ud, kan deltagerne ændre deres oprindelige vurderinger. Til sidst konkluderes på baggrund af den faglige drøftelse i gruppen. Der er ikke et krav, at gruppen når til konsensus. Det præciseres dog, hvilke perspektiver og tilgange gruppen repræsenterer. Mødeleder og referent sikrer, at strukturen for auditmødet holdes, og at mødet får en undersøgende og lærende tilgang, hvor deltagerne udviser en venlig nysgerrighed og gensidig respekt. Side 3 af 9

4 Resultat af kvalitetsovervågningen på trin 3 Der skal udarbejdes et referat med panelets vurderinger af det eksisterende arbejde med standarderne og anbefalinger til det videre kvalitetsarbejde. Referatet skal udarbejdes i en referatskabelon 2. Referatet skal bruges som udgangspunkt for den plan, der efterfølgende skal udarbejdes i forhold til kvalitetsforbedringer på trin 4. Kvalitetsforbedring på trin 4 På baggrund af referatet fra kvalitetsovervågningen på trin 3 udarbejder ledelsen en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer. Planen skal som minimum indeholde: De af ledelsen udpegede fokusområder for kvalitetsudviklingen, dvs. konkrete kvalitetsforbedringstiltag samt konkrete mål for kvalitetsforbedringstiltagene Hvordan og hvornår de konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer skal iværksættes Hvem der er ansvarlig for udførelse af planen Hvem der er ansvarlig for opfølgning på indsatsen Trin 3 og 4 i den eksterne evaluering Den eksterne evaluering følger op på, om boformerne har gennemført trin 3 og 4 mhp. at efterprøve, om boformen arbejder efter standardernes anvisninger på alle fire trin. 2 Udarbejdes til ressourcepersonuddannelsen. Side 4 af 9

5 Auditforløbet trin for trin Forberedelse af auditmødet (opgaver for den ansvarlige for kvalitetsovervågning på trin 3) Udarbejde tidsplan i samarbejde med ledelse Sammensætte auditpanel Finde dokumentationsmateriale Kopiere dokumentationsmateriale, et vurderingsskema samt relevante retningslinjer for de standarder, der skal auditeres. Der sendes et eksemplar til hver auditdeltager Forberedelse af auditpanelet Den ansvarlige for kvalitetsovervågningen informerer auditdeltagerne om auditmødet, herunder deres rolle og konkrete opgaver samt formål med kvalitetsovervågning set i sammenhæng med kvalitetsmodellen. Det anbefales at afholde et informationsmøde på ca. 1 time med deltagerne (der udarbejdes senere en vejledning til den ansvarlige for kvalitetsovervågningen). Deltagerne gennemlæser hver for sig dokumentationsmateriale og udfylder et vurderingsskema. Forberedelsen er berammet til ca. 3 timer Afholdelse af auditmødet Mødeleder og referent styrer mødet, sørger for, at strukturen følges og at der udarbejdes referat Mødet er berammet til ca. 2-3 timer Resultat Udarbejdelse af referat fra auditmødet med panelets vurderinger af det eksisterende arbejde med standarderne og anbefalinger til det videre kvalitetsarbejde Referatet anvendes som udgangspunkt for den plan, der efterfølgende skal udarbejdes for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer på trin 4. Side 5 af 9

6 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Vurderingsskema til audit vedr. organisatoriske standarder [Botilbud] [Dato] 2.1 Kompetenceudvikling Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Stillingtagen ikke mulig pga. manglende dokumentation 1. Foreligger der, i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter en afdækning af, hvilke kompetencer, der skal være til stede for, at boformen kan løse sine opgaver? 2. Arbejder ledelse og medarbejdere aktivt med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats? 6 Vurderingsskema til audit Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

7 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N 2.2 Arbejdsmiljø Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Stillingtagen ikke mulig pga. manglende dokumentation 1. Er der arbejdet med de lovpligtige faser i en APV i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø udvikles? 2. Er der arbejdet med trivselsmålinger i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så det fremmer medarbejdernes trivsel? 7 Vurderingsskema til audit Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

8 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N 2.3 Ledelse Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Stillingtagen ikke mulig pga. manglende dokumentation 1. Introduceres medarbejderne til boformens/institutionens værdier i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter? 2. Arbejdes der løbende med at omsætte boformens/institutionens værdier i medarbejdernes konkrete faglige praksis? 8 Vurderingsskema til audit Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

9 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Vejledning til vurderingsskemaet Vurderingsskemaet Vurderingsskemaet er bygget op som et spørgeskema med kommentarfelter. Meningen er, at auditdeltagerne bruger vurderingsskemaet til forberedelse og medbringer det til auditmødet, således at alle har et fælles udgangspunkt for drøftelserne. Vurderingsskemaet er udarbejdet med spørgsmål, som tager afsæt i de tre organisatoriske standarder, som er fokus for auditmødet. Vurderingsskemaet indeholder fem svar kategorier: Ja i høj grad, Ja i nogen grad, Nej kun i mindre grad, Nej slet ikke og Stillingtagen ikke mulig pga. manglende dokumentation. De fire svarkategorier, Ja i høj grad, Ja i nogen grad, Nej kun i mindre grad og Nej slet ikke skal derfor kun anvendes til at vurdere et spørgsmål på baggrund af foreliggende dokumentation i dokumentationsmaterialet. I de tilfælde, hvor et spørgsmål ikke kan vurderes, fordi der ikke foreligger dokumentation i sagen, sættes kryds i feltet stillingtagen ikke mulig pga. manglende dokumentation. Hvis det vurderes, at dokumentationen burde foreligge, anføres dette i kommentarfeltet med en begrundelse, eksempelvis: Dokumentation mangler - men det burde fremgå, fordi boformen er forpligtet til at beskrive hvorledes der arbejdes med statistikker vedr. sygefravær og arbejdsulykker hvis dette emne er beskrevet som et krav i retningslinjerne. Spørgsmålene i auditvurderingsskemaet er formuleret sådan, at de lægger op til, at flere kriterier kan indgå i vurderingen af spørgsmålet. Dvs. at der kan være flere faktorer, der har indflydelse på, hvordan elementer i spørgsmålet vurderes. Det er meningen, at auditdeltagerne skal forsøge at give én vurdering af spørgsmålet(sætte ét kryds) ud fra en samlet vurdering. I kommentarfeltet beskrives den mere nuancerede vurdering, så denne kan fremlægges på mødet. Øvelsen med at foretage en samlet vurdering under forberedelsen giver den enkelte deltager anledning til ekstra refleksion over sin faglige vurdering og dermed bidrage til at skærpe og nuancere den fælles faglige diskussion på auditmødet. Det er derfor vigtigt, at alle auditdeltagere så vidt muligt skriver begrundelser til alle afgivne svar. 9 Vurderingsskema til audit Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN

ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN Til Socialstyrelsen Dokumenttype Manual Dato April 2014 ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Læsevejledning 1 2. Om åben dialog 2 2.1 Begrebsafklaring

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere