Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl til efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud: Niels Højberg, Niels Erik Kjærgaard, Erik Hattens, Jesper Hjort, Niels Aalund, Jesper Kaas Schmidt, Claus Damgaard, Leif Sønderup for Jann Hansen, Birgit Fogh Rasmussen, Nich Bendtsen, Hans Nikolaisen, Lasse Jacobsen, Per Mathiasen, Jesper Thyrring Møller, Anders J. Jørgensen, Lars Møller, Lisbeth Binderup, Bo Johansen, RM, Henrik Brask Pedersen, RM, Jan Kallestrup, Eva Glæsner, KKR, Jonna Holm Pedersen, KKR, Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Henning Hansen 1. Godkendelse af dagsorden Niels Erik Kjærgaard anmodede om at Midtjysk Erhvervsakademi, MEA s høring af udkast til kvalitetsstandarder vedr. certificering af innovationssystemet behandles under punkt 20 på dagsordenen. Med tilføjelsen blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag den 19. august 2011 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 19. august 2011 Birgit Fogh Rasmussen anmodede om at få ændret formuleringen under punkt 3 Med følgende justeringer var der opbakning fra alle 19 kommuner til formuleringen af afsnittet vedr. taksterne idet Lemvig Kommune ikke bakkede op om formuleringen men blot tog den til efterretning. Referatet tilrettes med følgende formulering: Med følgende justeringer var der generel opbakning fra kommunerne til formuleringen af afsnittet vedr. taksterne. Under punkt 5. blev det præciseret at kommunerne ønsker afsnittet færre men større og mere specialiserede hospitaler fjernet fra kommissoriet til Task Force. Det kan konstateres, at Region Midtjylland ønsker at bibeholde formuleringen /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 1

2 3. Fælles prioritering af infrastrukturen v. Jan Kallestrup Med baggrund i drøftelserne på Kontaktudvalgsmødet 27. september 2011 drøftes den videre proces og organisering af det fælles kommunale/regionale infrastrukturarbejde. Der henvises til materiale udsendt til og uddelt på Kontaktudvalgsmødet 27. september Bilag 2. Udkast til kommissorium eftersendes. Det blev aftalt, at det skal tydeliggøres de fem anbefalinger fra det fælles indspil til Infrastrukturkommissionen i 2007 fortsat er de højest prioriterede infrastruktur projekter i den midtjyske region, men at kommunerne og Region Midtjylland har ønsker om flere vigtige fremtidige infrastrukturprojekter. Det blev også aftalt, at de vejstrækninger, der er nævnt i 2007 indspillet igen skal nævnes, ligesom opmærksomheden skal henledes på allerede igangsatte projekter, samt projekter, hvor der er iværksat indledende undersøgelsesarbejder. Vigtigheden af, at indspillet også har fokus på udbygning af infrastrukturen til erhvervsområderne i yderområderne blev understreget. Ligeledes blev det påpeget, at det er vigtigt, at alle kommuner kan se sig selv i indspillet. Det blev aftalt, at kommissoriet tilrettes og at fase 0 afkortes, så et fælles indspil til transportministeren kan være klar hurtigst muligt. Samtidig forlænges fase 1. Det blev derudover aftalt, at kd-net præsenteres for eventuelle oplæg inden disse behandles politisk. Det blev påpeget, at vindmølletransporten i kommissoriet bør fremstå som en aktuel og konkret problemstilling, der arbejdes med, og ikke som en af de overordnede indsatser ift. transportministeren og folketinget. Kd-net informeres om gruppens tilretning af kommissoriet med henblik på senere formel godkendelse i kd-net. 4. Den Regionale UdviklingPlan v. Niels Erik Kjærgaard Orientering om udkast til den Regionale UdviklingsPlan af 7. september Bilag 3. Udkast til Den Regionale UdviklingsPlan af 7. september Det blev pointeret, at afsnittet vedr. energi og miljø er for konkret i forhold til de øvrige afsnit. Der var enighed om, at RUP en bør være et strategisk dokument, og at konkrete mål bør udelades. Det blev anført, at Limfjorden bør fremhæves som en del af kystturismen. Der var enighed om, at kommunernes rolle på sundhedsområdet bør tydeliggøres/præciseres. Det blev aftalt, at afsnittet vedr. infrastruktur revideres, således at det kan rumme, det fælles indspil, der kommer vedr. infrastruktur, jf. punkt /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 2

3 Det blev aftalt, at kommunerne har mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til udkastet senest 21. oktober 2011 til Niels Erik Kjærgaard og Eva Glæsner. Desuden blev det aftalt, at udkastet behandles på møde i KKR Midtjylland 8. november Endelig blev det aftalt, at der udarbejdes et fælles kommunalt høringssvar, men at kommunerne samtidig kan afgive individuelt høringssvar. 5. Vækstforum v. Niels Højberg Drøftelse af den administrative styregruppes ideer og overvejelser til videreudvikling af Vækstforum samarbejdet, med henblik på præsentation og drøftelse på møde i KKR Midtjylland 8. november Niels Højberg redegjorde for overvejelserne vedr. det oplæg, der skal præsenteres på møde i KKR Midtjylland 8. november Oplægget vil indeholde følgende tre fokuspunkter: - Økonomien er der alternativer til Vækstforum? - De strategiske satsninger initiering af kommunale projekter og finansieringsprincipper. - Rollefordelingen muligheder for afbureaukratisering af Vækstforumarbejdet. Bo Johansen gav tilsagn til, at Region Midtjylland er indstillet på at samarbejde om en casebaseret undersøgelse af bureaukratiet omkring Vækstforum, herunder også muligheden for at en ekstern part inddrages i vurderingerne. 6. Kollektiv trafik v. Lars Møller Trafikstyregruppen har på sit møde 30. september 2011 drøftet indhold og proces frem mod KKR-mødet 27. januar 2012, hvor følgende punkter planlægges drøftet: - Samarbejdsmuligheder om den kollektive trafik - Orientering om letbane - Rejsekortet fordele og ulemper Drøftelserne vedr. rejsekortet skal også ses som en indledning til den høringsproces, der vil løbe mellem ultimo oktober og ultimo december Projektleder Michael Steinberg, Midttrafik præsenterede seneste nyt i forhold til Rejsekortet, herunder en vurdering af fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser ved en tilslutning til Rejsekortet. Præsentationen er vedlagt referatet. Det fremgik af præsentationen, at der fra Midttrafik arbejdes med, at der kun skal rejsekortudstyr i regionale busser, bybusser og enkelte lokalruter (700 busser). Det betyder, at nogle kommuner på lokalruter vil skulle vælge simple billetsystemer eller gratis lokal kørsel. Alle kommuner vil skulle bidrage finansieringsmæssigt uanset at der er gratis transport i kommunen /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 3

4 Der blev blandt kommunaldirektørerne udtrykt bekymring for Rejsekortets levetid og teknologi samt for en eventuel overtagelse af gæld ved tilslutning til Rejsekortet. Dilemmaet omkring, at den midtjyske region muligvis bliver den eneste region, der ikke bliver en del af Rejsekortet blev drøftet. Det blev oplyst, at Fyns Trafik endnu ikke har taget stilling til en tilslutning. Det er efterfølgende konstateret, at heller ikke Bornholms Trafik har taget stilling til en tilslutning til Rejsekortet. Det blev aftalt, at Midttrafik skal frembringe et overblik over, hvad der er lagt til grund for beslutningerne i de andre regioner, for derved at få et bedre grundlag for en beslutning. Der blev orienteret om den temadrøftelse om rejsekortet som Midttrafiks bestyrelse har inviteret medlemmer af byråd og regionsråd til 4. november Indbydelsen er vedlagt referatet. Afslutningsvist orienterede Lars Møller om, at Midttrafik primo 2012 gerne vil have en dialog med KKR Midtjylland om: - Kollektiv trafik generelt, herunder hvordan Midttrafik kan hjælpe kommunerne med højere belægning på taxa- og buskørsel. - Letbanen orientering om letbaneprojektet, især de vestlige kommuner i regionen oplever mangel på information. - Rejsekortet orientering om status Grøn Vækst v. Jann Hansen Orientering om status på Grøn Vækst programansøgningen. Bilag 4. Statusnotat på Grøn Vækst, 30. september 2011 Inger Nehm orienterede om, at de fem regioner har ansøgt om en samlet EU budgetramme på ca. 340 mio. kr. Det blev aftalt, programgruppen tager stilling til en omfordeling af budgettet, hvis den midtjyske region ikke får den ansøgte budgetramme på 94,5 mio. kr. Inger Nehm orienterede om, at der i samarbejde med Region Midtjylland arbejdes på et administrationsnotat, der skal definere, hvordan ansøgninger skal prioriteres. Administrationsnotatet forventes drøftet på møde i kd-net 6. januar Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen Evaluering af processen vedr. Rammeaftale 2012 samt fremlæggelse af årshjul samt proces for Rammeaftale Bilag 5. Årshjul for Rammeaftalearbejdet Eva Glæsner orienterede om, at kommunerne er indbudt til fagkonferencen i november. Indbydelser til konferencen i januar 2012 for politikere og brugerorganisationer udsendes i disse dage /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 4

5 Med baggrund i drøftelser i DASSOS blev det aftalt, at pejlemærker for styringsaftalen for 2013 med fordel allerede kan drøftes KKR s møde 21. marts 2012 og behandles på KKR mødet 15. juni Covenant of Mayors Borgmesterpagten v. Jan Kallestrup Drøftelse af kommunernes eventuelle tiltrædelse af Borgmesterpagten, jf. drøftelse på Kontaktudvalgsmødet 27. september 2011, hvor det blev besluttet at opfordre kommunerne til at tiltræde Borgmesterpagten og at Region Midtjylland påtager sig rollen som regional støttefunktion. Bilag 6. Materiale vedr. EU s Borgmesterpagt Jan Kallestrup kvitterede for notatet om fordele og ulemper ved underskrivelse af EU s borgmesterpagt. Der var enighed om, at det er kommunernes suveræne beslutning, hvorvidt man ønsker at underskrive borgmesterpagten. Der var ligeledes enighed om, at hvis en kommune vælger ikke at underskrive borgmesterpagten er det ikke ensbetydende med, at kommunen ikke er aktiv i forhold til opfyldelse af EU s mål. 10. Nyt fra Regionen v. regionsdirektør Bo Johansen Bo Johansen orienterede kort om de økonomiske udfordringer i forbindelse med sygehusbyggerierne. Henrik Brask Pedersen informerede om mødet i trafikforligskredsen 13. oktober 2011, hvor det blev understreget fra transportministerens side, at der ikke er ekstra midler til rådighed. Det betyder i forhold til letbaneprojektet, at ejerskabet til Grenaabanen forbliver i BaneDanmark, og spørgsmålet om overdragelse af banen afventer etablering af letbanen. Grenaabanen er fortsat en del af letbaneprojektet. 11. Eventuelt Ingen bemærkninger /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 5

6 Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 12. Opfølgning på første del af mødet Infrastrukturgruppe v. Jan Kallestrup Udpegelse af kommunale repræsentanter til den fælles kommunale/regionale arbejdsgruppe vedr. infrastruktur jf. punkt 3. En række kommunaldirektører ønskede, at deres kommune blev repræsenteret i infrastrukturgruppen. Konklusionen på drøftelserne af gruppens sammensætning blev, at der er bred opbakning til, en kommunal repræsentation på fire personer i arbejdsgruppen. Samtidig er der enighed om, at kd-net informeres og løbende involveres i arbejdet. Det blev aftalt, at følgende fire kommunale repræsentanter udpeges til infrastrukturgruppen, og at disse fire repræsentanter skal indhente synspunkter fra de kommuner, der ikke er repræsenteret i arbejdsgruppen. Følgende personer udpeges til Infrastrukturgruppen: Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune som medformand Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommune 13. Kollektiv trafik v. Lars Møller Trafikstyregruppen har udarbejdet et kommissorium, som indstilles godkendt. Bilag 7. Udkast til kommissorium for trafikstyregruppen Udkast til kommissorium blev godkendt. Efterfølgende informerede Lars Møller om, Midttrafiks håndtering af tjenestemandspension og opfordrede til at de enkelte kommuner indbetaler det opkrævede beløb. 14. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om organiseringen af det fælles sundhedsarbejde i kommunerne og samarbejdet med Region Midtjylland herunder overvejelse om ansættelse af sekretariatsmedarbejder. Bilag 8. Notat om etablering af sekretariatsfunktion på sundhedsområdet Bilag 9. Figur over organiseringen af sundhedsområdet Bilag 10. Oversigt over deltagere i det administrative samarbejde på sundhedsområdet Jesper Kaas Schmidt blev udpeget til formand for KOSU. Det blev oplyst, at det planlægges at den kommende sekretariatsmedarbejder på sundhedsområdet får ansættelse i Favrskov Kommune og placeres i Hinnerup. Denne løsning vurderes til bedst at kunne bidrage til at samle de fælles sekretariatsfunktioner efter næste valg /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 6

7 15. Uddannelsesområdet Dimensionering på SOSU, PAU og sundhedsplejerske området v. Jann Hansen Status på arbejdet om ændret dimensionering på SOSU, PAU og sundhedsplejerske området, jf. aftale på mødet 18. marts Eva Glæsner fremlagde en model for ændret dimensionering på PAU-området. Det blev aftalt, at der arbejdes videre med alternative fordelingsnøgler. Eva Glæsner fremlagde desuden en model til fordeling af de 22 pladser på sundhedsplejerskeområdet, som kommunerne har fået tildelt pr. 1. januar Der var enighed om at følge den fremlagte model. En oversigt over modellen er vedlagt referatet Styregruppen for uddannelse v. Lasse Jacobsen Status på uddannelsesområdet, herunder drøftelse af, hvilke uddannelsespolitiske temaer, der vurderes som særligt vigtige. Desuden orientering om planerne for KKR s drøftelser på møderne 8. november 2011 og 27. januar Styregruppen for uddannelse har brugt en del tid på at drøfte og udvikle samarbejdet med VIA. Som led heri er der tidligere i kd-net aftalt fælles retningslinjer for de mange arbejdsgrupper/fora i VIA, der udpeges kommunale repræsentanter til. Der arbejdes på at få gennemført en analyse på det fremtidige behov for arbejdskraft samt behov for fremtidens kompetencer i samarbejde med Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Endvidere drøftes også en opdatering af tidligere gennemførte analyser på velfærdsuddannelsesområdet. KKR formandskabet har igennem længere tid efterspurgt strategiske drøftelser om uddannelsesområdet. Derfor er følgende to temadrøftelser aftalt: - 8. november 2011 er velfærdsuddannelserne inviteret til KKR mødet, hvor uddannelse drøftes ud fra et arbejdsgiverperspektiv januar 2012 er erhvervsuddannelserne inviteret til KKR mødet, hvor uddannelse drøftes ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv. Jan Kallestrup opfordrede til at borgmestrene forhåndsorienteres om de strategiske drøftelser på uddannelsesområdet. 16. Regionale møder Møde i Kontaktudvalget 27. september 2011 v. Jan Kallestrup Opfølgning på møde i Kontaktudvalget 27. september Ingen yderligere bemærkninger Møde i KKR Midtjylland 8. november 2011 v. Jan Kallestrup Orientering om de foreløbige punkter på dagsordenen til møde i KKR Midtjylland 8. november Bilag 11. Foreløbig dagsorden til KKR-møde 8. november /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 7

8 Der blev informeret om at punktet vedr. det nære Sundhedsvæsen Inspirationskatalog bliver fjernet fra dagsordenen. Som aftalt under punkt 4 behandles udkast til den Regionale UdviklingsPlan på mødet. 17. Seminar for kd-net 2011 v. Jan Kallestrup Fastlæggelse af program for det årlige døgnseminar for kd-net, der afholdes december Jan Kallestrup orienterede om overvejelser vedr. mulige oplægsholdere. Der arbejdes konkret med Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør i mediehuset og tænketanken Mandag Morgen; Sophus Garfiel, departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet; samt Ove K. Pedersen, professor ved Copenhagen Business School. Har skrevet bogen Den brutale konkurrencestat. Derudover blev Mette Wier, direktør for AKF nævnt som mulig oplægsholder: Kd-net sekretariatet arbejder videre med programmet for seminaret. 18. Mødedatoer for 2012 v. Jan Kallestrup Forslag til mødedatoer for 2012 drøftes. Bilag 12. Forslag til mødedatoer for 2012 Forslag til mødedatoer blev godkendt. 19. Næste møde v. Jan Kallestrup Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 6. januar Mødet afholdes på Viborg Rådhus, Mødelokale M5, Prinsens Allé 5 i Viborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 30. december Eventuelt MEA s høring af kvalitetsstandarder til certificering af innovationssystemet: 13. september 2011 har Midtjysk Erhvervsakademi, MEA sendt kvalitetsstandarder til certificering af innovationssystemet sendt til høring blandt erhvervsserviceaktørerne. Der er flere opmærksomhedspunkter i forhold til kommunerne. Det blev aftalt, at Niels Erik Kjærgaard, Lisbeth Binderup og Jesper Thyrring Møller vurderer, hvorvidt der er behov for en samlet henvendelse fra kd-net. Inger Nehm har efterfølgende på vegne af kd-net fremsendt høringssvar /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 8

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere