Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl til (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Anders J. Jørgensen (fra kl ), Claus Damgaard, Hans Nikolaisen, Henning Hansen, Henning Haahr Pedersen, Jan Kallestrup, Jann Hansen, Jesper H. Jensen, Jesper Thyrring Møller, Jesper Kaas Schmidt, Lars Møller, Lasse Jacobsen, Lisbeth Binderup, Lone Lyrskov, Niels Aalund, Niels Højberg, Niels Erik Kjærgaard, Per Mathiasen, Lars Vilbrad for Bo Johansen, Eva Glæsner, KKR, Jonna Holm Pedersen, KKR, Inger Bojsen Nehm, KD-Net (ref.) Lemvig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der under punkt 15 tilføjes et punkt vedr. udpegelse af medlem til den administrative baggrundsgruppe for Væksthus Midtjylland. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 30. januar 2015 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 30. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, VUS v. Niels Erik Kjærgaard og Lars Vilbrad Orientering om status på vækst- og udviklingsstrategien, herunder den opdaterede tidsplan. Der er iværksat en proces, som tager sit udgangspunkt i fire udfordringer: Konkurrenceevne, Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre/geografiske forskelle. På baggrund af en række arrangementer i efteråret 2014 er de fire udfordringer omsat til fire strategispor: Bæredygtig omstilling, Sammenhængende byudvikling, Bedre uddannelse og Fokuseret vækst. Der er nedsat skrivegrupper med deltagelse af medlemmer fra den administrative styregruppe bag Vækstforum, som består af repræsentanter fra kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer samt arbejdsmarkedets parter til at beskrive de fire strategispor. 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

2 Som grundlag for arbejdet med de fire strategispor er der ligeledes udarbejdet en præsentation af Danmarks Vækstråds krav til de erhvervsrettede dele af vækst- og udviklingsstrategien, læringspunkterne fra det hidtidige arbejde med regional udvikling, samt de krav, som Lov om regional udvikling og erhvervsfremme stiller til den kommende strategis indhold og struktur. Tidsplan for det videre arbejde Det samlede udkast drøftes 24. marts 2015 i den administrative styregruppe for Vækstforum, 13. april 2015 i Vækstforum, 20. april 2015 i KKR Midtjylland og den 27. maj 2015 drøfter Regionsrådet udkastet. 25. juni 2015 skal et udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi præsenteres for Danmarks Vækstråd. Herefter gennemføres en offentlig høring på 8 uger. Bilag 2. Vækst- og udviklingsstrategien - udkast til 4 strategispor Bilag 3. Proces for Vækst- og udviklingsstrategi i 2015 Bilag 4. Udkast til 1. version af vækst- og udviklingsstrategien eftersendes Jesper Kaas Schmidt indledte med at præcisere det vigtige i, at de input og kommentarer KKR Midtjylland har indsendt til vækst- og udviklingsplanen træder tydeligt frem, således at kommunerne føler kan se sig selv i planen. Lars Vilbrad informerede om at udkastet til vækst- og udviklingsplanen (bilag 4), der blev fremsendt til KD-Net ikke længere er aktuelt. Udkastet blev ændret på møde i den administrative baggrundsgruppe for Vækstforum. Lars Vilbrad redegjorde kort for de væsentligste ændringer og forklarede, at det reviderede udkast allerede fredag 27. marts 2015 udsendes som bilag til Vækstforums dagsorden til møde 13. april Der vil derfor på KD-Net mødet ikke være mulighed for at få tilføjet rettelser til det reviderede udkast. Herefter redegjorde Lars Vilbrad for justeringer i tidsplanen, hvor den væsentligste justering er, at høringsrunden flyttes til august Der var enighed om, at selv om der er en stram tidsplan op til mødet i KKR Midtjylland 20. april 2015, hvor udkastet til vækst- og udviklingsplanen skal drøftes, ville det ikke give mening at kommentere på det fremsendte udkast. Dog var der flere, der udtrykte bekymring ved formuleringerne omkring forpligtende aftaler. Lars Vilbrad forklarede, at forpligtende partnerskaber har vist sig at være en effektiv samarbejdsform og henviste til projektet strategisk energiplanlægning, der netop er bygget op omkring forpligtende partnerskaber. Det blev aftalt at på baggrund af den stramme tidsplan, vil den administrative styregruppe for Vækstforum sørge for, at kommunernes synspunkter afspejles i udkastet til vækst- og udviklingsplanen. Lars Vilbrad pointerede afslutningsvist, at det er strategien, der arbejdes på. Handlingsplanen for strategien kommer først senere. 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

3 I forlængelse af mødet har Niels Erik Kjærgaard i mail af 27. marts 2015 præciseret tidsplanen frem til møde i KKR Midtjylland 20. april Uddannelsesområdet v. Claus Damgaard 4.1 Fælles samarbejdsgrundlag på velfærdsuddannelsesområdet Orientering om arbejdet med et fælles samarbejdsgrundlag på velfærdsuddannelsesområdet, som skal afløse den regionale strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region, der blev udarbejdet i Den regionale strategi var den midtjyske regions input til den nationale strategi for velfærdsuddannelserne, som KL, Danske Regioner, FTF og Professionshøjskolerne udgav i Den regionale strategi blev evalueret i 2014, og der var enighed om, at selvom strategien på mange måder havde været med til at kvalificere samarbejdet mellem parterne, så var en ny strategi ikke det rette grundlag for fortsat samarbejde mellem regionen, kommunerne og VIA. På en konference i januar 2015 blev de foreløbige resultater af indsatsområderne i den regionale strategi præsenteret, og fokuspunkter for et nyt fælles samarbejdsgrundlag blev drøftet. Der er nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et udkast til et fælles samarbejdsgrundlag, der planlægges præsenteret for KKR Midtjylland i efteråret Link til regional strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region Claus Damgaard orienterede kort om arbejdet med samarbejdsgrundlaget. 5. Det specialiserede socialområde v. Jesper Thyrring Møller 5.1. Styringsaftalen 2015 regulering af takster Drøftelse af DASSOS Forretningsudvalgs anbefaling vedrørende regulering af takster for 2015, jf. forretningsudvalgsmøde 25. februar 2015, hvor forretningsudvalget anbefaler, at alle kommuner og region regulerer taksterne for 2015 med tilbagevirkende kraft for hele året. Anbefalingen hænger sammen med, at når kommuner og region nedsætter budgetterne som følge af lavere lønstigninger, skal dette også komme til udtryk i taksterne. Bilag 5. Regulering af takster for 2015 grundet ændret lønfremskrivning, DASSOS Jesper Thyrring Møller orienterede om baggrunden for forretningsudvalgets anbefaling vedrørende regulering af takster for Der var enighed om at indstille til KKR Midtjylland at følge forretningsudvalgets anbefaling om at regulere taksterne for 2015 som følge af lavere lønstigninger end budgetteret. 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

4 5.2. Styringsaftalen 2016 pejlemærker v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status på arbejdet med styringsaftalen for 2016, herunder pejlemærker for takstudviklingen. Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der foregår en politisk drøftelse omkring indholdet af styringsaftalen for På møde i KKR Midtjylland 24. februar 2015 blev følgende besluttet: Sagen blev drøftet. Det blev aftalt, at sagen drøftes igen på næste møde. KKR s formandskab sender via mail et bud på en model til drøftelse i kommunerne forud for næste møde. Modellen vil indeholde overvejelser om en evt. takstreduktion over flere år. Til grund for modellen vil ligge opgørelse over takst/udgiftsudviklingen fra den administrative styregruppe KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde Orientering om status på arbejdet med KKR-målsætninger for det specialiserede socialområde. KKR Midtjylland afholdt 12. januar 2015 den årlige Januarkonference, hvor ca. 95 deltagere fra KKR Midtjylland, formænd og næstformænd fra de 19 midtjyske kommuners fagudvalg, handicapråd, lokale udsatteråd, handicaporganisationer, Region Midtjylland, Dialogforum Midtjylland samt DASSOS, drøftede muligheder for fælles målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år. Samlet set var der stor opbakning til og forståelse for, at der skal udarbejdes målsætninger på det specialiserede socialområde. Ligeledes var der enighed om, at alle kommuner og regionen har brug for at samarbejde, også når det omhandler inddragelse af evidensbaserede metoder for at nå de opstillede målsætninger. Det betyder derfor også, at det fælles fokus i Udviklingsstrategi 2016 flyttes fra metodeudvikling til metodeanvendelse. Konkrete områder DASSOS Forretningsudvalg drøftede 25. februar 2015 emnet og foreslår følgende fire områder, hvor der i den midtjyske region med fordel kan udarbejde fælles socialpolitiske KKRmålsætninger: 1. Voksenhandicapområdet 2. Voksenpsykiatriområdet 3. Misbrugsområdet 4. Socialt udsatte børn og unge, herunder anbragte børn og unges skolegang Proces Efter behandling i KKR Midtjylland, nedsætter DASSOS styregrupper med henblik på udarbejdelse af et konkret rammepapir med fællespolitiske målsætninger på hvert af områderne. KKR Midtjylland drøfter de konkrete rammepapirer, når de er klar. Jesper Thyrring Møller orienterede om baggrunden for de fire områder, der følger regeringens 2020 mål og KL s mål for området. Det er stadig tidligt i processen, og næste skridt er en drøftelse på møde i DASSOS forretningsudvalg 7. april april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

5 5.4. DASSOS Orientering om øvrige emner i regi af DASSOS. Link til referat fra møde i DASSOS forretningsudvalg 25. februar Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 6.1. KOSU Skriftlig orientering om emner i regi af KOSU. Bilag 6. Skriftlig orientering om emner i regi af KOSU, KOSU marts 2015 Lasse Jacobsen orienterede kort om, at Samsø har fået en tillægsaftale til sundhedsaftalen, som betyder, at Samsø forventes at tiltræde aftalen 28. april Bruxelles 2015 v. Lisbeth Binderup Opfølgning på studieturen til Bruxelles, hvor en eventuel kontingentstigning blev drøftet. En eventuel kontingentstigning blev drøftet. Der var enighed om at bede bestyrelsen for Central Denmark EU give et bud på, hvilke indsatser de gerne vil styrke. I et eventuelt forslag til en kontingentstigning kan også forslag til alternative finansieringsmuligheder indgå. Derudover var der enighed om, at der er behov for at få et samlet billede af, hvilke fremtidige fælles udgifter kommunerne står overfor f.eks. inden for sundhedsområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet, jf. oplæg på KD-Nets generalforsamling i december Nyt fra regionen v. Lars Vildbrad 8.1. Bredbånd og Mobiltelefoni i den midtjyske region Drøftelse af, hvorvidt der skal udarbejdes en regional strategi for bredbånd og mobiltelefoni. Problemerne på området er mange og påvirker hverdagen for regionens mange virksomheder og borgere i deres daglige liv og arbejde. Det for nyligt fremsatte ændringsforslag til lov om graveloven, teleloven og konkurrenceloven, som skal gøre det lettere, billigere og mere effektivt at etablere elektroniske kommunikationsnet, er et skridt på vejen. Men der er stadig lang vej. Højhastighedsbredbånd Virksomheder har brug for at håndtere stadig stigende datamængder, men ikke alle steder er der adgang til den båndbredde, som er nødvendig. Det gælder især virksomheder, som ligger uden for de store byer og på landet. Der er behov for fleksible arbejdspladser, hvor en del af arbejdet kan foregå hjemmefra. Det vil gøre os langt mindre afhængige af arbejdspladsens placering, fordi vi så ikke behøver at møde på arbejdspladsen hver dag. Det stiller imidlertid 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

6 krav om opkobling til internettet for den enkelte medarbejder, så man kan udføre sit arbejde tilfredsstillende. Mobiltelefoni Der eksisterer stadig et stort problem med mobilhuller rundt om i regionen. En del af problemerne vil kunne afhjælpes ved at opsætte signalforstærkere, men det er ikke en holdbar løsning på sigt, og har også medført modstand fra teleselskabernes side. Især har mange sommerhusområder en meget dårlig mobildækning og internetforbindelse til telefonen. Den dårlige dækning betyder også, at udbredelsen af telemedicin har dårlige vilkår. Der var enighed om, at det vil være en fordel, at der udarbejdes en regional strategi for bredbånd og mobiltelefoni. Det blev aftalt, at Jesper Kaas Schmidt og Niels Erik Kjærgaard drøfter et kommissorium for arbejdsgruppen og udarbejder et forslag til sammensætning af en arbejdsgruppe Besparelser på sundhedsområdet Orientering om Region Midtjyllands forventninger til besparelser på sundhedsområdet. Lars Vilbrad orienterede om, at der arbejdes med besparelser indenfor 8 temaer, hvor der er nedsat arbejdsgrupper med koncern og sygehusdirektører som formænd. Der er fastlagt rammer for besparelsen indenfor de 8 temaer: Akutområdet ( mio. kr.) Planlagte patientforløb ( mio. kr.) Praksisområdet (15-30 mio. kr.) Psykiatrien (28-45 mio. kr.) Klinisk service (40-60 mio. kr.) Ikke kliniske områder ( mio. kr.) Medicin (10-25 mio. kr.) Arbejdsgange og forenkling ( mio. kr.) I alt samlet spareramme: mio. kr. Jesper Kaas Schmidt informerede om, at KKR formandskabet fokuserer på, hvilke konsekvenser besparelsen kan have for kommunerne samlet set. Lars Vilbrad informerede om, at Region Midtjylland, grundet den korte tidshorisont, vil sende et administrativt udarbejdet spareforslag til høring, blandt andet hos kommunerne. 9. Eventuelt 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

7 Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 10. Opfølgning på første del af mødet 11. Redningsberedskaber v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status om arbejdet med redningsberedskaberne, herunder arbejdet med en fælles vagtcentral. Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om arbejdet med redningsberedskaberne, herunder at der for vagtcentraler arbejdes med forskellige modeller for, hvordan en fælles vagtcentral kan organiseres. Det forventes at arbejdsgruppen er klar med forslag til modeller inden sommerferien Arbejdsmarkedsområdet v. Claus Damgaard Orientering om opstarten på de to nye lokale arbejdsmarkedsråd, samt drøftelse af det oplæg til strategi, KKR Midtjylland har bedt den administrative baggrundsgruppe om at udarbejde til møde i KKR 20. april Bilag 7. Oplæg til strategi eftersendes Claus Damgaard orienterede om strategioplægget, der er udarbejdet på baggrund af seneste møde i KKR Midtjylland 24. februar Han pointerede at bilag 1 i strategiudkastet endnu ikke er klar til fremsendelse til KKR. Claus Damgaard informerede afslutningsvist om, at der planlægges en konference på uddannelsesområdet i 2016, hvor temaerne i strategioplægget også planlægges drøftet, jf. beslutning om dannelse af et dialogforum på uddannelsesområdet på møde i KKR Midtjylland 18. november Feriepengesagen v. Henning Hansen Orientering om status på feriepengesagen. Henning Hansen orienterede om, at han er i dialog med Region Midtjylland om en løsning, der indebærer at Region Midtjylland udbetaler skyldige feriepenge til kommuner, der har overtaget tilbud efter en given dato. Det medfører at regionen indarbejder den hermed forbundne udgift i takstberegningen for samtlige regionale tilbud. Endvidere at regionen udbetaler overskuddet ved ejendomsoverdragelsen ved at indregne det i takstberegningen for samtlige regionale tilbud. 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

8 14. Regionale møder v. Jesper Kaas Schmidt Møde i KKR Midtjylland 20. april 2015 Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 20. april Bilag 8. Sagsoversigt til møde i KKR Midtjylland 20. april 2015 Der vil på mødet blive orienteret om, at Samsø forventes at tiltræde sundhedsaftalen 28. april Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 24. februar 2015 Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 24. februar Folkemødet på Bornholm Orientering om KKR Midtjyllands besøg på Folkemødet juni Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om KKR Midtjyllands tur til folkemødet på Bornholm. 15. Udpegelser v. Jesper Kaas Schmidt VIA s Efter- og Videreuddannelsesråd Udpegelse af medlem til VIAs Efter- og videreuddannelsesråd i stedet for direktør Lars Keld Hansen, Randers Kommune, der udtræder af rådet 31. marts VIAs Efter- og videreuddannelsesråd har to repræsentanter, hvoraf direktør Ole Pedersen, Lemvig Kommune er udpeget, som den anden repræsentant. Det foreslås, at Randers Kommune beholder posten. Det blev aftalt, at Randers Kommune udpeger en repræsentant til VIAs efter- og videreuddannelsesråd Væksthusets administrative baggrundsgruppe Ekstrapunkt Jesper Kaas Schmidt informerede om, at borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune er udtrådt af Væksthus Midtjyllands bestyrelse. På møde i KKR Midtjylland 24. februar 2015 blev borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune valgt ind i bestyrelsen, hvilket ifølge KD-Nets principper om spejling betyder, at Jan Kallestrup indtræder i den administrative baggrundsgruppe for væksthuset i stedet for Niels Aalund. 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

9 16. Næste møde v. Jesper Kaas Schmidt Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 22. maj Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 15. maj Mødeplan 2015: Fredag 22. maj 2015 Fredag 21. august 2015 Fredag 23. oktober 2015 Seminar 2015: Torsdag 10. december - fredag 11. december 2015 seminaret er for både kommunaldirektører og direktører i de 19 kommuner. 17. Eventuelt 1. Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om, at kommunerne i fællesskab (bortset fra Aarhus) donerer en Apple skammel fra Hans Sandgren Jakobsen Design hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes 75 års fødselsdag. 2. Niels Aalund orienterede om, at der kan imødeses ekstraudgifter vedrørende rejsekortet. Rejsekortet A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter gennemført på rejsekortet. Der er nu opstået et driftsunderskud som skal fordeles mellem ejerne. Den primære årsag er, at Rejsekortet ikke er blevet brugt i det omfang, det er budgetteret. Det er i høj grad DSB som er problemet. Derfor har Trafikministeriet henvendt sig til trafikselskaberne om at udarbejde en ny finansieringsmodel, så udgifterne i Rejsekortet A/S dækkes. Midttrafik har forhandlet med Trafikministeriet og de er nået frem til en model, hvor der over de næste 14 år samlet set betales yderligere 30 mio. kr. til Rejsekortet A/S (13 mio. kr. over de næste 4 år - herefter fordeles resten frem til 2028) Midttrafik foreslår, at merbetalingen modregnes i regnskab Da de fleste af kommunerne i 2014 havde et overskud, der samlet set mere end dækker de yderligere 30 mio. kr. vil det ikke være et økonomisk problem. Dog kan kommuner, der ikke har overskud i 2014, ikke umiddelbart benytte denne model (Silkeborg, Skanderborg, Skive og Viborg), her tilbydes i stedet kredit, som senere modregnes. Der vil blive udarbejdet et notat om sagen, som fremsendes til kommunerne. 7. april 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere