Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl til (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Anders J. Jørgensen (på facetime), Claus Damgaard, Hans Nikolaisen, Henning Hansen, Jan Kallestrup, Jann Hansen, Jesper H. Jensen, Jesper Kaas Schmidt, Lars Keld Hansen, Lars Møller, Lasse Jacobsen, Lisbeth Binderup, Lone Lyrskov, Niels Aalund, Niels Højberg, Per Mathiasen, Bo Johansen, Eva Glæsner, KKR, Jonna Holm Pedersen, KKR, Inger Bojsen Nehm, KD-Net (ref.) Jesper Thyrring Møller, Henning Haahr Pedersen, Niels Erik Kjærgaard 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 27. marts 2015 Vedrørende punkt 13. Feriepengesagen: Lars Møller har i af 9. april 2015 bedt om at få ført til referat, at han på mødet anmodede om, at sagen afsluttes inden sommerferien Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 27. marts 2015 Referatet blev godkendt med ovenstående tilføjelse. 3. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, VUS v. Niels Erik Kjærgaard og Bo Johansen Orientering om de ændringer kommunerne har foreslået til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, VUS, samt orientering om, hvordan den endelige visionsformulering lyder. Desuden orientering om processen og tidsplan for arbejdet med handlingsplanen for VUS en. Bilag 2. KKR Midtjyllands bemærkninger til første udkast til VUS, april 2015 Bilag 3. Vækst- og udviklingsstrategi KKR-revision, april 2015 Bo Johansen fremlagde Region Midtjyllands forslag til den endelige visionsformulering, herunder hvilke tanker, der ligger bag den præcise ordlyd: Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

2 Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser og samarbejder med de dygtigste, vi søger konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer, vi understøtter væksten i fremtidens industrier med teknologi, viden og kompetencer. Derudover fremlagde Bo Johansen tidsplanen for arbejdet med handlingsplanen, der forventes drøftet i KD-Net 21. august 2015 og i KKR 10. september 2015 med henblik på endelig vedtagelse i Vækstforum 21. oktober 2015, jf. vedlagte oplæg fra Bo Johansen. Jesper Kaas Schmidt understregede vigtigheden af, at der fortsat er fokus på det kommunale ejerskab af VUS en, og at kommunerne ser frem til drøftelserne omkring handlingsplanen. Afslutningsvist præsenterede Bo Johansen den nye præsentation for More Creative projektet, der er en del af Region Midtjyllands kreative vækststrategi. Præsentationen kan ses via linket: 4. Vækst og erhvervsfremme v. Lars Møller og Bent Mikkelsen Præsentation af den nyeste viden om vækst og erhvervsfremme i den midtjyske region. Med kortlægningen af det danske innovations- og erhvervsfremmesystem i rapporten Sammenhæng for innovation og vækst, maj 2014 gik nationale myndigheder og alle danske regioner for første gang sammen om at kortlægge det danske innovations- og erhvervsfremmesystem. Region Midtjylland har i vedlagte rapport udarbejdet en særlig analyse af de midtjyske virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger. Rapporten giver et detaljeret indblik i den lokale og regionale brug af ordningerne og svarer blandt andet på, hvor mange af de midtjyske virksomheder, der benytter nationale og regionale ordninger, hvilke ordninger, der benyttes mest og hvilke typer af virksomheder, der benytter ordningerne. Bilag 4. Innovation og erhvervsfremme i Region Midtjylland, Region Midtjylland 2015 Link til Analyse af det midtjyske vækstlag, IRIS Group 2015 Link til Kortlægning af erhvervsfremme i de danske regioner, IRIS Group 2015 Bent Mikkelsen præsenterede vækstlagsanalysen, der viser de regionale virksomheders brug af regionale og nationale virksomhedsstøtteordninger. Præsentationen er vedlagt referatet. Analysen viser, at de midtjyske virksomheder generelt er gode til at bruge de virksomhedsrettede ordninger, men også at der er forskel på de enkelte kommuner. Der var enighed om, at det fortsat er vigtigt at holde fast i det regionale samarbejde. Derudover blev det foreslået at søge samarbejde med Region Nordjylland og Region Sydjylland blandt andet i forhold til at tiltrække medarbejdere til industriarbejdspladser. Jesper Kaas Schmidt orienterede om KKR s dialogforum, der har en temadag i juni om uddannelse, beskæftigelse og vækst. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

3 5. Det specialiserede socialområde v. Jesper Thyrring Møller 5.1. Rammeaftalen for 2016 styringsaftalen og udviklingsstrategien Drøftelse af rammeaftalen for 2016 med henblik på behandling i KKR Midtjylland 11. juni Vedrørende pejlemærker for takstudviklingen, var der på møde i KKR Midtjylland 20. april 2015 enighed om den udsendte model: Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden , med mulighed for, at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført i Modellen vil indgå i den samlede styringsaftale, der forventes godkendt til vedtagelse i kommunerne på KKR s møde 11. juni Rammeaftalen for 2016 præsenteres for DASSOS 19. maj Eventuelle rettelser indarbejdes inden KD-Net mødet. Bilag 5. Rammeaftalen for styringsaftalen og udviklingsstrategien eftersendes Jesper Kaas Schmidt orienterede om drøftelsen på mødet i KKR Midtjylland 20. april Derudover orienterede Jesper Kaas Schmidt om, at DASSOS på mødet 19. maj 2015 besluttede at KKR-målsætningerne, jf. nedenstående punkt, indarbejdes i udviklingsstrategien for Jesper Kaas Schmidt informerede om, at alle kommuner forventes at godkende aftalen KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde Drøftelse af oplæg for KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde med henblik på behandling på møde i KKR Midtjylland 11. juni Oplægget blev drøftet på møde i DASSOS forretningsudvalg 7. april 2015 og skal drøftes på møde i DASSOS 19. maj DASSOS forretningsudvalg anbefaler, at målsætningerne indarbejdes i rammeaftalen for Konkrete områder DASSOS Forretningsudvalg har identificeret følgende fire områder, hvor der i den midtjyske region med fordel kan udarbejde fælles socialpolitiske KKR-målsætninger: 1. Voksenhandicapområdet 2. Voksenpsykiatriområdet 3. Misbrugsområdet 4. Socialt udsatte børn og unge, herunder anbragte børn og unges skolegang Bilag 6. Oplæg til KKR-målsætninger, DASSOS 1. april 2015 Jesper Kaas Schmidt orienterede om tidsplanen for KKR-målsætningerne. Efter den forventede godkendelse i KKR 11. juni 2015, sendes målsætningerne til godkendelse i de enkelte byråd med frist 15. oktober 2015 (sammenfald med frist for godkendelse af Rammeaftale 2016). Herefter nedsætter DASSOS styregrupper med henblik på udarbejdelse af rammepapirer på hvert af de fire områder. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

4 Det blev fremhævet, at formuleringen alle kommuner skal medvirke til at sikre en stadig progression og udvikling hos de enkelte borgere på voksenhandicapområdet er uheldig og bør omformuleres. Eva Glæsner forklarede, at formuleringen blev drøftet på DASSOS mødet 19. maj 2015, hvor det blev aftalt at ændre formuleringen til alle kommuner skal medvirke til at understøtte en stadig progression og udvikling hos de enkelte borgere på voksenhandicapområdet 5.3. Centrale udmeldinger Orientering om resultatet af undersøgelse af tilrettelæggelsen af indsatsen indenfor to Centrale Udmeldinger henholdsvis Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som sekretariatet for rammeaftaler har foretaget blandt de midtjyske kommuner. Undersøgelsen præsenteres på møde i DASSOS 19. maj Bekendtgørelsen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde giver Socialstyrelsen kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor de finder behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Der indføres på den baggrund krav om, at kommunalbestyrelserne skal behandle og afrapportere på deres tilrettelæggelse af indsatsen i Rammeaftalens Udviklingsstrategi. Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 ovennævnte to Centrale Udmeldinger. Bilag 7. Central Udmelding, Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, DASSOS maj 2015 Bilag 8. Central Udmelding, Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, DASSOS maj 2015 Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at de to afrapporteringer vedrørende de centrale udmeldinger blev godkendt på mødet i DASSOS 19. maj 2015, og at afrapporteringerne efter behandling i KKR fremsendes til Socialstyrelsen DASSOS Orientering om øvrige emner i regi af DASSOS. Herunder Socialtilsyn Midts årsrapport Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler skal hovedkonklusionerne fra Socialtilsynets årsrapport indgå i drøftelserne af Udviklingsstrategien. Socialtilsyn Midt deltager på DASSOS-møde den 19. maj og orienterer herom. Lovgivningsmæssigt skal Socialtilsynet først afrapportere 1. juli, hvorfor der endnu ikke ligger en skriftlig version af årsrapporten. Hovedkonklusionerne fra årsrapporten har sekretariat for rammeaftaler indarbejdet i udkast til Udviklingsstrategi Link til referat fra møde i DASSOS forretningsudvalg 7. april 2015 Jesper Kaas Schmidt orienterede om at tilsynschef, Ulla B. Andersen fra Socialtilsyn Midt, på mødet i DASSOS 19. maj 2015 redegjorde for hovedkonklusionerne fra Socialtilsynets årsrapport. Emnerne i årsrapporten har landets 5 Socialtilsyn udvalgt i fællesskab - på tværs af landet. Emnerne var følgende: Indsatsmål for borgerne Magtanvendelse Plejefamilieområdet Tilbuddenes juridiske grundlag 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

5 Sagsoverdragelse fra kommunerne Af årsrapporten fremgår det, at sagsoverdragelsen fra kommunerne af forskellige årsager har været træg i det midtjyske. På de øvrige områder er billedet overordnet set fint. Herefter orienterede Jesper Kaas Schmidt om, at samtlige kommuner er indstillede på at efterregulere taksterne for 2015, jf. referatet fra KD-Net mødet 27. marts 2015 punkt 5.1. Endeligt orienterede Henning Hansen om status på feriepenge- og ejendomsoverdragelsessagen. Henning Hansen informerede om, at der udarbejdes et notat til beskrivelse af løsningsforslaget, som bliver sendt til kommunerne til godkendelse inden sommerferien Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 6.1. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi Orientering om styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlags fysioterapi. KD-Net drøftede på møde 30. januar 2015 de stigende udgifter og behovet for styring i forhold til vederlagsfri fysioterapi. På mødet blev det aftalt, at KOSU afsøger handlemuligheder på området. I KD-Net var der endvidere enighed om, at problemstillingen bør løftes op på nationalt niveau. KOSU har derfor etableret en analysegruppe, der har udarbejdet et notat om styrings- og handlemuligheder på området. Notatet giver et overblik over de forskellige typer af styrings- og handlemuligheder, og kan danne grundlag for en drøftelse af hvilke indsatsområder, der eventuelt er behov for at sætte i værk. Sideløbende med analysen af styringsmuligheder arbejdes der i regi af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi på at færdiggøre forslaget til praksisplan for fysioterapi i Region Midtjylland. Planen har været i høring og kommentarerne fra høringsrunden er ved at blive indarbejdet i planen. Det endelige forslag til praksisplan skal godkendes i kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Notatet om styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi er sendt til kommunerne, og KOSU dagsordensætter behovet for nye styringsmuligheder via netværk i KL om vederlagsfri fysioterapi. Bilag 9. Notat, styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi, KOSU, 2015 Lasse Jacobsen orienterede om, at KOSU vil adressere problemstillingen omkring de stigende udgifter i forhold til vederlagsfri fysioterapi i de relevante netværk DKS dagorden den 12. maj 2015 Orientering fra møde i den kommunale sundhedsstrategiske gruppe (DKS) 12. maj Bilag 10. Dagsorden til DKS mødet 12. maj 2015 Lasse Jacobsen orienterede om, at det havde været et godt møde, hvor Region Midtjyllands spareplan blev gennemgået. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

6 Jesper Kaas Schmidt spurgte til problemstillingen omkring sundhedsdirektørernes manglende mødedeltagelse, som blev adresseret på KD-Net mødet 31. oktober Lasse Jacobsen fortalte, at det ikke var blevet bedre, og at sekretariatet derfor arbejder med en anden model for forummet. 7. Rejsekortet v. Niels Aalund Drøftelse af, hvordan ekstraudgifter til Rejsekortet finansieres. Som oplyst på sidste møde i KD- Net under eventuelt, kommer der ekstraudgifter vedrørende rejsekortet. Rejsekortet A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter gennemført på rejsekortet. Der er nu opstået et driftsunderskud som skal fordeles mellem ejerne. Den primære årsag er, at Rejsekortet ikke er blevet brugt i det omfang, det er budgetteret. Det er i høj grad DSB som er problemet. Derfor har Transportministeriet henvendt sig til trafikselskaberne om at udarbejde en ny finansieringsmodel, så udgifterne i Rejsekortet A/S dækkes. Midttrafik har efter mødet i KD-Net orienteret kommunerne om drøftelserne med Transportministeriet. Der er siden orienteringen atter sket ændringer i Transportministeriets beregninger af størrelsen af driftsunderskuddet denne gang på grund af en regnefejl i ministeriet, og det betyder, at finansieringsunderskuddet ikke er 23 mio. kr. men 37 mio. kr. Sagen blev drøftet på Midttrafiks bestyrelsesmøde 8. maj 2015, hvor følgende blev besluttet: At merudgiften på rejsekortet i år finansieres af underforbrug for busdrift fra regnskab 2014 hos de kommuner, der har mindreforbrug, samt ved hjælp af individuelle aftaler med resten af bestillerne, der har merforbrug At administrationen i samarbejde med kommuner og region forelægger en model for finansiering af pensionsbidrag på 26 mio.kr. for bestyrelsen på et senere tidspunkt. At ny ejeraftale tiltrædes. Konsekvenserne for de enkelte kommuner kan ses i vedlagte notat (side 4), hvor baggrund og finansiering er udfoldet. Endvidere kan dagsordenspunktet til mødet i Midttrafik ses på følgende link: Dagsorden til bestyrelsesmøde i Midttrafik 8. maj 2015 Bilag 11. Notat om ekstraudgifter til rejsekort, Midttrafik april 2015 Notatet blev taget til efterretning. 8. Nyt fra regionen v. Bo Johansen Bo Johansen orienterede om arbejdet med Region Midtjyllands spareplaner. Han understregede, at spareplanerne vil øge behovet for kompetenceudvikling i kommunerne. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

7 9. Eventuelt Velfærdsinnovation: Jesper Kaas Schmidt informerede om, at Taskforce midlerne overgår til MTIC. Turisme: Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der nedsættes en arbejdsgruppe med Syddjurs, Herning, Ringkøbing-Skjern og Aarhus og Struer som sammen med Region Midtjylland skal drøfte en kommende fælles regional strategi om turisme og om oprettelse af et fælles turismeforum i stedet for Midtjysk Turisme. Infrastruktur: Jesper Kaas Schmidt orienterede om baggrunden for den fælles jyske henvendelse til Københavns Lufthavne omkring udfordringerne for indenrigsrejsende med åbningen af den nye terminal 3. Arbejdsmarkedsområdet: Jesper Kaas Schmidt informerede om baggrunden for KKRs henvendelse til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

8 Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 10. Opfølgning på første del af mødet Der var ingen bemærkninger til punktet. 11. Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen Region Midtjyllands forslag til besparelser på sundhedsområdet Orientering om KKR Midtjyllands endelige høringssvar til Region Midtjyllands spareplan. For at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland besluttede Regionsrådet 28. januar 2015, at der skal udarbejdes en spareplan for Det samlede sparemål for perioden blev estimeret til 660 mio. kr. Siden januar er sparemålet blevet revideret således, at det ultimo april samlet udgør 824 mio.kr. for perioden Et administrativt forslag til sparekatalog for Region Midtjylland blev offentliggjort 27. april 2015 på Forslaget var i høring frem til 8. maj Regionsrådet behandler forslaget til besparelser på møde 24. juni Sparekataloget berører en lang række områder, som fx akutområdet, planlagte behandlinger og psykiatri, og vil såfremt de enkelte forslag vedtages have konsekvenser for kommunerne og det tværsektorielle samarbejde. KOSU sekretariatet har udarbejdet et notat om spareplanen set i et kommunalt perspektiv, og på baggrund heraf har KKR formandskabet udarbejdet et endeligt høringssvar til spareplan. Alle høringssvar til spareplanen kan findes her: Bilag 12. Notat til Region Midtjyllands sparekatalog, KOSU, maj 2015 Bilag 13. KKR Midtjyllands høringssvar til Region Midtjyllands sparekatalog, maj 2015 Der var ingen bemærkninger til punktet Pilotprojekt om virtuelt samarbejde på tværs de midtjyske kommuner Drøftelse af ansøgning om kr. til pilotprojekt om virtuelt samarbejde på tværs af de midtjyske kommuner. I det tværkommunale samarbejde kan det være vanskeligt og tidskrævende at samle alle deltagere til fysiske møder, da flere har lang transporttid til møderne. For at øge effektiviteten og tilgængeligheden af mødedeltagerne kan videomøder derfor med fordel tages i brug som supplement til de fysiske møder. Systematisk brug af videomøder vil kunne gøre det lettere at planlægge og afholde såvel spontane som planlagte møder på tværs af kommunerne, således at kommunikation og beslutninger på tværs af kommunerne sker mere effektivt. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

9 Det foreslås på denne baggrund, at der igangsættes et pilotprojekt om virtuelt samarbejde i regi af KOSU. Projektet vil omfatte de ni kommuner, der er repræsenteret i KOSU (Viborg, Skanderborg, Aarhus, Favrskov, Struer, Holstebro, Hedensted, Herning og Silkeborg) samt Samsø Kommune, der som Ø-kommune har særlige udfordringer i forhold til deltagelse i det tværkommunale samarbejde. Projektet omfatter: 1. Analyse af eksisterende tekniske platforme, der skal udgøre kernen af det fremtidige virtuelle samarbejde mellem kommunerne. 2. Udarbejdelse af værktøjer og støttematerialer, således deltagere let kan deltage i de virtuelle møder. 3. Uddannelse af sekretariat til at indkalde til og lede virtuelle møder. De nævnte aktiviteter forudsætter viden om virtuelt samarbejde samt ressourcer til koordinering på tværs af de deltagende kommuner. Opgaverne kan varetages af ekstern konsulent for kr. Det skal ses i forhold til, at et indledende skøn viser, at hvis 25 % af møderne i regi af KOSU kan holdes som videomøder, vil der kunne opnås en årlig besparelse på minimum kr. alene på medgået transporttid og direkte udgifter til transport. Erfaringerne fra projektet vil efterfølgende kunne udbredes til alle de midtjyske kommuner, ligesom andre fagområder end sundhedsområdet på sigt også vil kunne inddrages. Der søges på denne baggrund om midler til projektet via KD-Net. Det foreslås, at midlerne bevilges af midlerne til koordinering af fælleskommunale aktiviteter under KKR Midtjylland, således at den forventede overførsel til 2016 nedskrives med de kr. til 2,27 mio. kr. Lasse Jacobsen orienterede kort om problematikken. Det blev aftalt, at sundhedssekretariatet søger muligheder i allerede etablerede samarbejder, og hvis ikke der kan findes en løsning her bevilges de kr. til pilotprojektet. 12. Regionale møder v. Jesper Kaas Schmidt Møde i KKR Midtjylland 11. juni 2015 Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 11. juni Bilag 14. Foreløbig sagsoversigt til møde i KKR Midtjylland 11. juni 2015 Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om, at der kommer et punkt på vedrørende justerede flygtningekvoter for Derudover informerede han om, at der på mødet 11. juni bliver en temadrøftelse om internationalisering. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

10 12.2. Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 20. april 2015 Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 20. april 2015 Der var ingen bemærkninger til punktet. 13. Udpegelser v. Jesper Kaas Schmidt Bredbånd og mobiltelefoni Udpegelse af medlemmer til en styregruppe (arbejdsgruppe) for udarbejdelse af en fælles strategi og handlingsplan for bredbånd og mobiltelefoni i Region Midtjylland. Det foreslås, at der udpeges medlemmer fra kommuner, hvor udfordringerne er særligt aktuelle, fx Ringkøbing-Skjern, Herning og Syddjurs kommuner. Bilag 15. Dagsorden kontaktudvalget punkt 3 Det blev aftalt, at der udpeges medlemmer fra Favrskov, Hedensted, Herning, Ringkøbing- Skjern, Skive og Syddjurs kommuner Det midtjyske kompetenceråd Udpegelse af yderligere et medlem til det midtjyske kompetenceråd under vækstforum. Anette Ørbæk Andersen, Ringkøbing-Skjern Kommune og Vibeke Jensen, Aarhus Kommune sidder allerede i kompetencerådet, men rådet ønsker at udvide den kommunale repræsentation med yderligere et medlem. Kompetencerådet foreslår en HR chef for at få arbejdsgivervinklen styrket. Forslag til kandidater kan meddeles Inger Nehm på Link til det midtjyske kompetenceråd Det blev aftalt, at Benedikte Lohfert Würtz, HR-chef i Herning Kommune udpeges til det midtjyske kompetenceråd. 14. Seminar december 2015 v. Jan Kallestrup Orientering om programskitse til det fælles direktionsseminar december Jan Kallestrup orienterede om programmet, der i år starter med KD-Net mødet, torsdag 10. december 2015 kl. 9.00, hvorefter der fortsættes med det fælles direktionsseminar torsdag 10. december 2015 kl til fredag 11. december 2015 kl Seminaret afholdes på hotel Vejlefjord. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

11 15. Næste møde v. Jesper Kaas Schmidt Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 21. august Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 14. august Mødeplan 2015: Fredag 21. august 2015 Fredag 23. oktober 2015 Seminar 2015: Torsdag 10. december - fredag 11. december 2015 seminaret er for både kommunaldirektører og direktører i de 19 kommuner. Der var ingen bemærkninger til punktet. 16. Eventuelt Der var ingen bemærkninger til punktet. 18. juni 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. maj 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 med mulighed for frokost kl. 11.30 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 31. maj 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 8. april 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 10. september 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. oktober 2015, fra kl. 9.00 til 11.00 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Læs mere

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Rammeaftaler fremover...3 3.

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 28-08-2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat framøde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat framøde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat framøde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. maj 2016, fra kl. 9.00 til 11.30 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015

Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015 Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015 Tid & sted: Mandag den 27. april 2015, kl.9:30 12:00 Viborg Rådhus Mødelokale M.1.8 Evt. afbud sendes til Mads Venø Jessen, jamv@aarhus.dk Deltagere: Afbud: Lasse

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen Deltagere: Afbud: Dato: Henning Hansen, Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Bjarne Høyer Andresen, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Erik Kaastrup-Hansen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFER AT 2011 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 08-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 27-01-2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. august 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Erik Hattens,

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 15-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere