Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl til (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere: Afbud: Jann Hansen, Niels Erik Kjærgaard, Birgit Fogh Rasmussen, Claus Brandt for Lars Møller, Jesper Kaas Schmidt, Niels Aalund, Hans Nikolaisen, Johan Stadil Petersen, Claus Damgaard, Henning Hansen, Jan Kallestrup; Lasse Jacobsen, Niels Højberg, Lisbeth Binderup, Bo Johansen, Jonna Holm Pedersen, KKR, Eva Glæsner, KKR, Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Lone Lyrskov, Per Mathiasen, Jesper H. Jensen, Anders J. Jørgensen, Morten Møller. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 31. oktober 2014 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 31. oktober 2014 Referatet blev godkendt. 3. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, VUS v. Niels Erik Kjærgaard og Bo Johansen Orientering om status på arbejdet med samt den videre proces for den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. KKR har med baggrund i tilbagemeldinger fra kommunerne afgivet høringssvar til Region Midtjylland 12. januar Bilag 2. Vækstforums oplæg vedr. VUS dec KKRs bemærkninger af 12. januar 2015 Bo Johansen orienterede kort om drøftelsen af VUS en i regionsrådet, hvor fokus var på, hvorvidt kommunernes bemærkninger kan rummes inden for de fire hovedtemaer. En del af drøftelsen omhandlede hvorvidt overskriften i tema fire Demografi, bosætning og mobilitet skal ændres for at imødegå kommunernes forslag. Der blev fra kommunernes side opfordret til, at overskriften ændres til De geografiske forskelle. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

2 Bo Johansen orienterede endvidere om, at der nu arbejdes med at få udfordringerne omsat til visioner og heraf følgende strategier. Han understregede, at det er afgørende for Region Midtjylland, at kommunernes synspunkter inddrages i den endelige strategi. Jesper Kaas Schmidt understregede vigtigheden af, at tidsplanen frem mod vedtagelsen af den endelige strategi tilpasses kommunernes beslutningsprocesser. Det blev aftalt, at Niels Erik Kjærgaard aftaler den fremadrettede tidsplan med Region Midtjylland. 4. Uddannelsesområdet 4.1. Praktikpladssituationen på pædagogområdet v. Niels Erik Kjærgaard/Claus Damgaard Opfølgning på praktikpladssituationen på pædagogområdet, hvor kommunerne i efteråret 2014 blev anmodet om at etablere en række ekstra praktikpladser for at imødekomme efterspørgslen. Det viste sig efterfølgende at blandt andet Favrskov Kommune ikke fik studerende til de ekstra praktikpladser. Styregruppen for uddannelse har besluttet at gennemføre en kortlægning af hvilke praktikpladser kommunerne skulle oprette, hvor mange ekstrapladser kommunerne oprettede og hvor mange praktikpladser, der blev besat. Når kortlægningen er gennemført tages kontakt til VIA med henblik på en drøftelse af, hvordan en lignende situation som i efteråret 2014 undgås fremover. Jesper Kaas Schmidt informerede om, at KKR formandskabet og VIAs formand holder et uformelt møde for at drøfte samarbejdet mellem kommunerne og VIA. Niels Erik Kjærgaard redegjorde for problemstillingerne i sagen omkring etablering af praktikpladser på pædagogområdet. For det første har overgangsordningen til den nye pædagoguddannelse betydet, at flere studerende end normalt skulle have praktikplads fra 1. december For det andet er det svært at styre området, når VIA har tradition for at indgå bilaterale aftaler med praktiksteder. Og for det tredje leverer nogle kommuner flere pladser end aftalt i Praktikpladsforum (som dog muligvis hænger sammen med foregående problemstilling). Der var enighed om, at Claus Damgaard og Niels Erik Kjærgaard tager kontakt til VIA for at drøfte mulige løsninger for hvordan lignende situationer fremover kan undgås. Bo Johansen påpegede, at kommunerne og Region Midtjylland har en fælles rolle som arbejdsgiver, og at det kan være fordelagtigt med et tættere samarbejde i forhold til arbejdsgiverrollen Ekstra uddannelsespladser på sygeplejerskeområdet v. Claus Damgaard Orientering om at styregruppen for uddannelse har afgivet støtteerklæring til, at VIA må etablere 50 ekstra uddannelsespladser på sygeplejerskeområdet, såfremt der indgås en aftale mellem VIA og de parter, der skal indgå i samarbejdet om praktikpladser. Bilag 3. Opnormering af sygeplejerskeuddannelsen, KKR sekretariatet, 1. december 2014 Claus Damgaard pointerede, at der er indgået aftale om, at VIA må etablere op til 50 ekstra pladser, dog kun såfremt, at VIA kan finde praktikpladser i region eller kommuner til de 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

3 studerende. Hverken region eller kommuner forpligter sig således til at etablere ekstra praktikpladser. 5. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen 5.1. Styringsaftalen pejlemærker Orientering om DASSOS drøftelse af pejlemærker for Styringsaftale Med afsæt i Styringsaftalens ordlyd: at der forsat skal være fokus på udvikling af omkostningseffektive løsninger/tilbud, der er fagligt og kvalitativt i orden, drøftede DASSOS en række emner i relation hertil: hvorledes en eventuel takstreduktion kan udmøntes hvorledes arbejder kommunerne med mestring, civilsamfundet og velfærdsteknologi, herunder om investeringer i velfærdsteknologi kan indarbejdes i taksterne hvorledes kan kommunerne styrke samarbejdet omkring de mest specialiserede tilbud, jf. den nationale koordinationsstruktur hvorledes tages der hånd om tilvæksten i populationen på området Emnet dagsordenssættes på næste møde i Forretningsudvalget med henblik på drøftelse på DASSOS-møde i maj. Sekretariat for rammeaftaler udarbejder et oplæg hertil. KKR formandskabet drøfter 6. februar 2015 styringsaftalen for 2016, herunder spørgsmålet vedrørende takstudviklingen. Bilag 4. Styringsaftale 2015, pejlemærker Jesper Kaas Schmidt informerede om, at KKR formandskabet fredag 6. februar 2015 tager en indledende drøftelse om, hvordan de vil tilrettelægge den politiske proces om styringsaftalen for Det blev foreslået, at de kommuner, der ønsker en takstnedsættelse indgår en fælles aftale. Jesper Kaas Schmidt appellerede dog til, at man afventer behandlingen af styringsaftalen i KKR Børnehus Orientering om konklusionen af den redegørelse KD-Net blev anmodet om at udarbejde på møde i KKR Midtjylland 18. november 2014, hvor der blev stillet spørgsmål til taktstigningen på opgaverne i Børnehuset. Der er efterfølgende udarbejdet en redegørelse, der beskriver problemstillingen. Redegørelsen fremsendes til KKR medlemmerne i forbindelse med mødet 24. februar Bilag 5. Takst for Børnehus Midt i 2015, Aarhus Kommune, 21. januar 2015 Henning Hansen orienterede kort om redegørelsen fra Børnehuset, der viser en markant stigning i taksterne i enkeltsager, men at der samlet set er sket et fald i udgifterne. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

4 5.3. Socialtilsyn Midt Orientering om konklusionen af den redegørelse KD-Net blev anmodet om at udarbejde på møde i KKR Midtjylland 18. november 2014, hvor der var usikkerhed omkring baggrunden for den omtalte takststigning og hvor kompetence til fastlæggelse af tilsynets serviceniveau ligger. Der er efterfølgende udarbejdet en redegørelse, der beskriver problemstillingen. Redegørelsen er sendt til KKR medlemmerne. Bilag 6. Socialtilsyn Midt, DUT kompensation, DASSOS, januar 2015 Bilag 7. DUT-kompensation for socialtilsyn, KL, 20. juli 2014 Bilag 8. Socialtilsynet - budget 2015, KL, 21. november 2014 Henning Hansen orienterede kort om redegørelsen, som han anså for at være fyldestgørende. Han understregede dog, at der fortsat bør være fokus på området DASSOS Orientering om øvrige emner i regi af DASSOS, herunder den nationale koordinationsstruktur og Januar-konferencen Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 6.1. Fælles kommunale initiativer på sundhedsområdet Drøftelse af hvilke kommuner, der ønsker at tilslutte sig et fælles servicecenter for telesundhed, samt indledende drøftelse af, om der kan udarbejdes en model for finansiering af fælles kommunale og sektorielle projekter indenfor det nære sundhedsvæsen, jf. drøftelsen på KD-Net seminaret På KD-Net mødet 23. maj 2014 orienterede Lasse Jacobsen om projektet fælles servicecenter for telesundhed Projektet er sidenhen blevet kvalificeret yderligere, jf. vedhæftede bilag. Med baggrund heri anmodes KD-Net om at aftale, hvilke kommuner der aktivt skal indgå i projektet i form af deltagelse i styregruppe og underliggende arbejdsgrupper. KOSU ledelsen har aftalt med den regionale ledelse, at kommunerne er medfinansierende med 1.5 mio. kr. i projektperioden. De 1.5 mio. kr. forventes i udgangspunktet finansieret af de kommuner, der indgår i styregruppen for projektet. Foruden de 1.5 mio. kr. forventes det, at de deltagende kommuner stiller personalemæssige ressourcer til rådighed i bl.a. de underliggende arbejdsgrupper. På sundhedsområdet opleves et stadigt stigende behov for at sammentænke indsatser tværkommunalt såvel som tværsektorielt, som f.eks. ovenstående projekt. I den nye sundhedsaftale findes en lang række indsatser og projekter, der kræver tæt tværkommunalt og - sektorielt samarbejde. For at kunne løfte disse opgaver og den bagvedliggende strategiske og politiske dagsorden, er det centralt at den tilstrækkelige finansiering er til stede. Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvorvidt der skal arbejdes for en fælles model til finansiering af fælles kommunale og sektorielle indsatser og projekter i det nære sundhedsvæsen, jf. vedhæftede bilag. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

5 Bilag 9. Fælles servicecenter for telesundhed, KOSU 2015 Bilag 10. Tilvejebringelse af midler til fælles kommunale og sektorielle indsatser indenfor det nære sundhedsvæsen, KOSU 2015 Lasse Jacobsen bad om tilkendegivelse fra de kommuner, der ønsker at indgå aktivt i en styregruppe om det fælles servicecenter for telesundhed. Tilkendegivelsen kan sendes til Inger Nehm, Derudover blev det aftalt, at der indledes et arbejde med henblik på at finde en model for fælles finansiering af sundhedsprojekter. Der vil senere blive udarbejdet et oplæg til drøftelse på KD- Net. Som en del af arbejdet udarbejdes en oversigt over de samarbejdsmodeller kommunerne har benyttet sig af de senere år Debatoplæg om det nære sundhedsvæsen Orientering om et debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen, der er udarbejdet i regi af KOSU. Formålet med debatoplægget er at styrke debatten internt mellem kommunerne og eksternt i forhold til blandt andre region og almen praksis om retningen for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. Hensigten er således at skabe en styrket position for de 19 kommuner tilsammen og styrke fællesskabet mellem de 19 kommuner. Omdrejningspunktet i debatoplægget er tre scenarier for udvikling af det nære sundhedsvæsen, der har fokus på henholdsvis population, integration og innovation: 1. Populationsscenariet beskriver det nære sundhedsvæsen, som det kan se ud, hvis der sættes fuldt fokus på forbedring af befolkningens generelle sundhedstilstand gennem sundhedsfremme, tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering. 2. Integrationsscenariet beskriver et nært sundhedsvæsen, hvor der primært fokuseres på at integrere indsatserne i det samlede sundhedsvæsen med udgangspunkt i borgerens forløb. 3. Innovationsscenariet illustrerer det nære sundhedsvæsen, som det kan se ud, hvis vi tager det store spring frem og innoverer organisering og finansieringsstruktur i sundhedsvæsenet og derved muliggør helt nye typer af borgerforløb. Scenarierne er udviklet på baggrund af input fra direktører og chefer på sundhedsområdet i den midtjyske region. I august 2014 blev der således gennemført en spørgeskemaundersøgelse om fremtidens nære sundhedsvæsen blandt sundhedsdirektørerne samt en workshop 18. september 2014 for direktører og chefer på sundhedsområdet. Input fra spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen er efterfølgende blevet bearbejdet i studiegruppen. Gruppens arbejde er blevet understøttet af KOSU-sekretariatet, der har varetaget den endelige formulering af debatoplægget. Implement Consulting Group har stået for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse, workshop og processtøtte undervejs. Oplægget vil i løbet af foråret blive drøftet administrativt i blandt andet DASSOS og Sundhedsstyregruppen. Tematikker fra oplægget forventes endvidere at blive inddraget på det 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

6 næste møde for udvalgsformænd og næstformænd på sundhedsområdet. Mødet forventes afholdt i april. Bilag 11. Debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen, KOSU 2015 Lasse Jacobsen orienterede kort om debatoplægget, der er et administrativt indspil til arbejdet med det nære sundhedsvæsen. Jesper Kaas Schmidt roste oplægget som rummer mange centrale problemstillinger Styringsmuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi Drøftelse af, hvilke styringsmuligheder kommunerne har i forhold til vederlagsfri fysioterapi. I regi af Samarbejdsudvalget for fysioterapi i Region Midtjylland er der udarbejdet et udkast til praksisplan for fysioterapi, der er sendt i høring frem til 5. februar Udkastet til praksisplan for fysioterapi viser, at kommunernes udgifter til fysioterapi ved praktiserende fysioterapeuter har været stigende de sidste år. Udgiftsudviklingen på området er uholdbar med mindre det fremadrettet er et udtryk for en politisk prioritering. Aarhus Kommune har på denne baggrund ønsket, at det styringsmæssige fokus på området styrkes. Med henblik på at afsøge handlemuligheder på området foreslås, at KOSU udarbejder et oplæg om styringsmuligheder på området. Samtidig foreslås det, at tidsplanen omkring praksisplanarbejdet søges ændret, således at der bliver bedre mulighed for at styrke den styringsmæssige dagsorden i planen. Endvidere ønskes en drøftelse af de strategiske tilgange til området. Eksempelvis om problemstillingen ønskes løftet op på nationalt niveau. Der er udarbejdet et notat, der kort skitserer de overordnede indgange til styring på området. Bilag 12. Notat om indgange til styring i forhold til vederlagsfri fysioterapi, KOSU 2015 Der var enighed om, at problemstillingen bør løftes op på nationalt niveau. Det blev aftalt, at KOSU afsøger handlemuligheder på området, herunder hvordan Region Midtjylland kan bidrage til arbejdet Skriftlig orientering Implementering af sundhedsaftalen Med udgangen af januar 2015 vil den nye sundhedsaftale for perioden være godkendt i Regionsrådet og i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser. Herefter sendes aftalen til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen. Formelt får aftalen virkning fra 1. februar I regi af Sundhedskoordinationsudvalget er der planlagt en lang række indsatser, der skal medvirke til at sikre en god og konstruktiv implementering af Sundhedsaftalen. Blandt de væsentligste kan nævnes en omfattende kommunikationspakke og en detaljeret arbejdsplan for de enkelte indsatser i aftalen. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

7 Praksisplanen for almen praksis 1. del af praksisplanen for almen praksis har været i høring i blandt andet kommunerne frem til 1. december Sideløbende hermed har udvalget sat arbejdet i gang med 2. del af praksisplanen. Praksisplanen er grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. De opgaver, som almen praksis ifølge sundhedsaftalen skal udføre, skal derfor beskrives i praksisplanen og følges op af en såkaldt underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor ressourcer og implementering aftales. Forudsætningen for, at disse aftaler kan laves er, at der er indgået aftaler om sygebesøg og samtaleterapi, som er de ydelser, der som noget nyt er blevet udlagt fra den centrale overenskomst. Det primære fokus i arbejdet med praksisplanen er derfor lige nu modeller for sygebesøg (inkl. sygebesøg på akutpladser og andre midlertidige kommunale pladser) samt samtaleterapi. Statusnotat fra KOSU sekretariatet, 2014 KOSU sekretariatet har udarbejdet et statusnotat for arbejdet i 2014 og med perspektiver for Bilag 13. Statusnotat fra KOSU sekretariatet Det fælles kontaktcenter v. Niels Højberg Orientering om status om arbejdet med det fælles kontaktcenter, herunder drøftelse af nye tiltag. Bilag 14. Statusnotat om det fælles kontaktcenter eftersendes Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune og Tonny Olsen, Favrskov Kommune orienterede kort om status på arbejdet med den fælles Hotline. Præsentationen er vedhæftet referatet. Derudover orienterede de om overvejelser vedrørende udvidelse af samarbejdet med de nordjyske kommuner. Det blev aftalt at indlede samarbejde med De nordjyske kommuner omkring fælles digital hotline. Lene Hartig Danielsen orienterede endvidere om, at styregruppen har henvendt sig til SKAT med henblik på en drøftelse af, hvorvidt kommunerne kan give telefonisk vejledning på de skattespørgsmål, kommunerne i dag kun må besvare ved personlig henvendelse, jf. bekendtgørelse nr af 20/10/2005 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

8 Flere udtrykte bekymring for, at sådan et projekt vil resultere i, at kommunerne kommer til at overtage opgaver, der i dag ligger specifikt hos SKAT. Det blev aftalt, at der udarbejdes et pilotprojekt, der afsøger muligheden for at kommunerne kan tilbyde telefonisk vejledning om skat, udelukkende på de områder, der hidtil kun har krævet personlig henvendelse hos borgerservice. 8. Bruxelles 2015 v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om foreløbigt program for studieturen til Bruxelles marts Bilag 15. foreløbigt program til studieturen til Bruxelles marts Det fælles energispareprojekt, CeDEPI v. Bo Johansen Orientering om status på det fælles energispareprojekt, CeDEPI. Region Midtjylland og 11 midtjyske kommuner fik i juni 2014 tilsagn om støtte fra European Investment Bank (EIB) til et stort fælles energispareprojekt (CeDEPI), jf. møde i KD-Net 23. maj Parterne skal investere for 431 mio. kr. i energisparetiltag. EIB støtter med 17,3 mio. kr. til rådgivning. Energispareprojektet hører under ELENA-ordningen (European Local Energy Assistance). Energispareprojektet retter sig mod bygninger og deres varmeanlæg, lys og ventilation, mod udskiftning og styring af gadebelysning samt elbiler, der kan overtage udvalgte transportopgaver. EIB har godkendt CeDEPI s opstartsrapport. Rapporten er vedlagt til orientering. Bilag 16. Orientering vedr. fremdrift af CeDEPI projekt, Region Midtjylland, januar 2015 Bilag 17. CeDEPI Inception Report, ELENA , Region Midtjylland, november Nyt fra regionen v. Bo Johansen Bo Johansen orienterede om regionens spareplaner på sundhedsområdet. Region Midtjylland ønsker at inddrage kommunerne mest muligt i processen, og det blev aftalt, at regionen retter henvendelse til KOSU omkring processen. Derudover opfordrede Bo Johansen til at region og kommuner holder hinanden orienterede omkring fusionsplanerne mellem KL og Danske Regioner. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

9 11. Eventuelt 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

10 Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 12. Opfølgning på første del af mødet 13. Redningsberedskaber v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status på arbejdet med redningsberedskaberne, herunder kommissorium og arbejdsgruppen. Bilag 18. Kommissorium for arbejdsgruppe om fælles vagtcentral Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der på nationalt plan ser ud til at det samlede antal beredskaber ikke kommer til at overstige 20, hvorfor kommunerne i den midtjyske region indtil videre ikke bliver udfordret på de seks beredskaber, der planlægges. 14. Beskæftigelsesområdet v. Jesper Kaas Schmidt Drøftelse af oplæg vedrørende beskæftigelsesområdet, der skal drøftes på møde i KKR Midtjylland 24. februar. Bilag 19. Oplæg vedrørende beskæftigelsesområdet eftersendes Jesper Kaas Schmidt orienterede om overvejelserne omkring KKRs opgave i forhold til de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Der var enighed om at opfordre KKR til at holde drøftelsen på et strategisk overordnet niveau. 15. Feriepengesagen v. Henning Hansen Orientering om status på feriepengesagen. I forbindelse med en række kommunale overtagelser af regionale tilbud har der været en flerårig problemstilling omkring hensættelsen til feriepenge på de overtagende tilbud, jf. KD-Net møde 23. maj Problemstillingen er endnu ikke løst. En arbejdsgruppe bestående af Holstebro, Aarhus, Silkeborg og Horsens Kommuner samt Region Midtjylland har arbejdet med sagen. Differencen mellem den bogførte værdi og den offentlige ejendomsvurdering giver en regnskabsmæssig gevinst/tab i regionens regnskab. Region Midtjylland har både tjent og tabt på dette, men summen er en fortjeneste på 16,7 mio. Region Midtjylland har indvilliget i at lade disse midler indgå i afregningen af feriepengehensættelsen. Der er ikke enighed om hvordan disse midler skal tilbagebetales til kommunerne. Der er to muligheder: 1. I den enkelte handel beregnes forskellen mellem den bogførte værdi og den offentlige vurdering, som den overtagende kommune får godtgjort/skal betale. Her vil de 16,7 mio. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

11 altså ikke blive modregnet i de 21,2 mio. fra feriepengene. Her behandles feriepengehensættelsen og ejendomme altså som to helt separate sager. 2. Summen af ejendomshandlerne, altså de 16,7 mio. bruges til at mindske kommunernes betaling til feriepengehensættelser for overtagne tilbud. De 21,2 mio. bliver altså reduceret til 4,5 mio., som alle kommuner skal bidrage med via en engangstakstforøgelse fordelt ligeligt over alle tilbud. Her er der således en sammenkædning af feriepengehensættelserne og ejendommene. På møde i DASSOS 6. november 2014 blev sagen drøftet med følgende resultat: Holstebro Kommune anbefaler mulighed nr. 1. Horsens Kommune forholder sig neutral. De resterende kommuner anbefaler mulighed nr. 2. Link til referat fra møde i DASSOS 6. november 2014 Henning Hansen orienterede om problemstillingen, der ikke umiddelbart kan findes en løsning på. Det blev foreslået at få en tredjepart til at undersøge mulighederne for en løsning, som alle kommuner kan acceptere. Det blev aftalt, at man kan sende forslag til kandidater til Henning Hansen. 16. Regionale møder v. Jesper Kaas Schmidt Møde i KKR Midtjylland Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 24. februar Bilag 20. Sagsoversigt til møde i KKR Midtjylland 24. februar 2015 Eva Glæsner påpegede, at der sandsynligvis skal et punkt vedrørende de justerede flygtningekvoter på dagsordenen. Der blev i den forbindelse opfordret til, at man anmoder KL om lidt længere tidsfrist på tilbagemeldingen om, hvorvidt man i kommunerne ønsker at modtage flere flygtninge end den oprindelige kvote Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 18. november 2014 Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 18. november februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

12 17. Udpegelser v. Jesper Kaas Schmidt Administrativ baggrundsgruppe til de to RAR Udpegning af medlemmer til den administrative baggrundsgruppe for de kommunale medlemmer af de to regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Vest og RAR Øst, der blev udpeget af beskæftigelsesministeren 18. december Formanden foreslår, at kommunaldirektør Claus Damgaard, Struer Kommune udpeges som formand for den administrative baggrundsgruppe, og at Aarhus Kommune udpeger næstformanden. Derudover foreslår formanden, at den administrative baggrundsgruppes medlemmer afspejler de kommuner, der er repræsenteret i de to RAR. Samtidig foreslås det, at de udpegede har en strategisk indsigt i arbejdsmarkedsområdet og samtidig kendskab til jobcenterområdet. Endelig foreslår formanden, at der også i den administrative baggrundsgruppe udpeges stedfortrædere, som afspejler de kommuner, de KKR udpegede stedfortrædere repræsenterer. Hvis ovenstående aftales, vil den administrative baggrundsgruppe få følgende repræsentation: Den administrative baggrundsgruppe Claus Damgaard, Struer Kommune (formand) Aarhus Kommune (næstformand) Lemvig Kommune Herning Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Viborg Kommune Aarhus Kommune* Horsens Kommune Syddjurs Kommune Skanderborg Kommune * Er allerede repræsenteret i gruppen Stedfortræderkommuner Skive Kommune Aarhus Kommune* Holstebro Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune* Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune* Silkeborg Kommune Hedensted Kommune Randers Kommune Norddjurs Kommune Bilag 21. Den administrative organisering af beskæftigelsesområdet, KD-Net, 22. januar 2015 Det blev aftalt, at der ikke udpeges stedfortrædere. Kommunerne opfordres til at deres repræsentanter udpeges hurtigst muligt. Navn og kontaktoplysninger på den udpegede kan sendes til Inger Nehm, Det blev aftalt, at Aarhus Kommune overlader den ene plads til Randers Kommune. Derudover blev det aftalt, at den administrative baggrundsgruppe udarbejder et kommissorium til godkendelse i KD-Net, hvoraf det blandt andet fremgår, hvordan baggrundsgruppen vil sikre at samtlige kommuner involveres mest muligt i arbejdet. 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

13 17.2. Styregruppen for uddannelse Udpegning af styregruppe for uddannelse. Ved starten af valgperioden blev det aftalt at udsætte udpegelsen af ny styregruppe for uddannelse indtil KKR havde taget stilling til, hvorvidt der skulle nedsættes en politisk gruppe på området. KKR har på møde 18. november 2014 besluttet ikke at nedsætte en politisk gruppe, og det foreslås derfor, at styregruppen for uddannelse fortsætter, dog således at den udvides med et medlem. Formanden foreslår, at direktør Hans Minor Vedel, Favrskov Kommune udpeges til den ekstra plads. Det blev aftalt, at styregruppen for uddannelse udvides med et medlem, således at direktør Hans Minor Vedel, Favrskov Kommune indtræder i styregruppen MEA s akademiråd Udpegelse af repræsentant i stedet for Mogens Petersen, der ikke længere er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunerne er repræsenteret i MEA s akademiråd med tre pladser; Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune, Johannes Grane Larsen, Hedensted Kommune og Mogens Pedersen, Ringkøbing Skjern Kommune. Forslag til kandidater kan indsendes til Inger Nehm, inden mødet. Det blev aftalt, at formandskabet sørger for udpegelse til akademirådet. 18. Regnskab 2014 for de fælles kommunale aktiviteter v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om regnskab 2014 samt godkendelse af budget 2015 for det fælles kommunale aktiviteter under KKR Midtjylland med henblik på behandling på møde i KKR Midtjylland 24. februar Bilag 22. Regnskab 2014 for de fælles kommunale aktiviteter, KD-Net, 21. januar 2015 Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om regnskab 2014 og budget for 2015 for de fælles kommunale aktiviteter, der behandles på møde i KKR Midtjylland 24. februar Næste møde v. Jesper Kaas Schmidt Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 27. marts Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 20. marts Mødeplan 2015: Fredag 27. marts 2015 Fredag 22. maj februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

14 Fredag 21. august 2015 Fredag 23. oktober 2015 Seminar 2015: Torsdag 10. december - fredag 11. december 2015 seminaret er for både kommunaldirektører og direktører i de 19 kommuner. 20. Eventuelt 9. februar 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. maj 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 med mulighed for frokost kl. 11.30 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 8. april 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 31. maj 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. oktober 2015, fra kl. 9.00 til 11.00 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 10. september 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFER AT 2011 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 08-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 28-08-2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland

Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland Overdragelsesdokument til valgperioden 2014-17 Eva Glæsner og Jonna H. Pedersen, KKR sekretariatet Inger B. Nehm, kd-net

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Rammeaftaler fremover...3 3.

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015

Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015 Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015 Tid & sted: Mandag den 27. april 2015, kl.9:30 12:00 Viborg Rådhus Mødelokale M.1.8 Evt. afbud sendes til Mads Venø Jessen, jamv@aarhus.dk Deltagere: Afbud: Lasse

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 15-04-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 31. oktober 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 12-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse KKR SJÆLLAND Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen, hvis vi skal undgå,

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Referat framøde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat framøde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat framøde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. maj 2016, fra kl. 9.00 til 11.30 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 08-02-2016 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

K K R MI D T J Y L L A N D

K K R MI D T J Y L L A N D REFERAT 2013 K K R MI D T J Y L L A N D Dato: 28-01-2013. Kl. 10.00-12.00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt demokrati. KL v

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 20-04-2015 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere