Uklar kommunikation Forstå nu det jeg mener, ikke det jeg siger. 10. Vi mødes i stemninger Helt tilfældigt blev det hyggeligt. 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uklar kommunikation Forstå nu det jeg mener, ikke det jeg siger. 10. Vi mødes i stemninger Helt tilfældigt blev det hyggeligt. 11"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 5 Metode 5 Teori 8 Daniel Stern Sproget er et tveægget sværd 8 Fornemmelsen af et emergent selv 8 Fornemmelsen af et kerneselv 8 Fornemmelsen af et subjektivt selv 9 Fornemmelsen af et verbalt selv 9 Uklar kommunikation Forstå nu det jeg mener, ikke det jeg siger. 10 Vi mødes i stemninger Helt tilfældigt blev det hyggeligt. 11 Goffmans Encounters world-building activities. 13 Rules of irrelevance 14 Realized resources 14 Transformation rules 14 Hvornår opstår stemningsfælleskaber? 15 Fornemmelser kvalificerer fornuftige valg 16 Empiri 18 Case fra 1. Praktik forløb 18 Praksisfortælling om Bjørn 19 Han tror vel ikke at jeg er hans mor?! 19 Case fra 2. praktik forløb 19 Praksisfortælling om Geeti 21 Dansende lyspletter på gulvet 21 1

2 Praksisfortællinger fra 3. Praktik forløb i en integreret institution i Japan 21 He speaks danish?! 21 Kako sidder dybt koncentreret nederst på mine ben. 22 Let it go, let it go 23 Analyse 24 Bjørn 24 Geeti 26 Dōbutsu shōgi spillet 28 Kako 31 Fællessang 32 Diskussion 33 Hvordan spiller den verbale, og den nonverbale kommunikation ind i etableringen af stemningsfælleskaber? 33 Jeg vil også diskutere hvordan begrebet stemningsfælleskaber adskiller sig fra (og hænger sammen med) begrebet om det fælles tredje? Hvad betyder stemningsfælleskaber i forhold til det pædagogiske mål inklusion? Hvad betinger at stemningsfælleskaber kan opstå, og hvordan kan denne viden omsættes i pædagogisk praksis? Konklusion 37 Litteraturliste 39 2

3 Indledning I min tredje praktik i Japan oplevede jeg at føle mig hjemme, i et land med en kulturtradition der i flere tilfælde ligger langt fra det jeg kender, hvor jeg var omgivet af kollegaer, og huskammerater som ikke talte særlig godt engelsk. Mine egne japanske sprogkundskaber var endnu værre. Alligevel begyndte jeg at føle at jeg hørte til i Tokyo, på arbejdet i institutionen i huset jeg boede i. Det er en dejlig fornemmelse at føle sig hjemme der hvor man befinder sig, det gør hverdagen meningsfuld. To dage efter jeg kom tilbage til Danmark, bliver to mennesker skudt og dræbt på åben gade. Den 14. februar bliver Finn Nørgaard skudt, den efterfølgende dag myrdes Dan Uzan af samme gerningsmand. I første omgang føles Nørrebro enormt utrygt og så blusser ytringsfriheds debatten op igen, som stammer helt tilbage til Muhammed-krisen i 2005, en debat som aldrig synes at have en ende. Med utallige forkæmpere på begge sider, der synes at splitte verden i to. Med onde ekstremistiske muslimske terrorister på den ene side, som da skal bekæmpes med ubehagelige og krænkende sandheder og fremmedhadende nationalistiske idioter på den anden som kræver undskyldninger af alle der beder til Allah. Jeg vil ikke gå videre ind i denne debat. Jeg vil i stedet interessere mig for det faktum at mit rigtige hjem, kan føles enormt fremmed og konfliktfyldt. I stærk kontrast til oplevelsen af at føle sig hjemme sammen med mennesker på den anden side af jordkloden, som det er svært at kommunikere med verbalt. Lars Geer Hammerhøj (født 1972) 1 er lektor i pædagogisk filosofi ved DPU, Aarhus universitet. Hans forskning omhandler bl.a. emner som kreativitet, dannelse, nye fælleskabsformer og rytmisk musik. Hans samtidsdiagnoser og beskrivelser af nye fælleskabsformer er interessant i denne sammenhæng. Måden vi finder sammen i fælleskaber på, påvirker vel også samfundets sammenhængskraft. Ifølge Hammershøj er samtidens fælleskaber, i takt med en udvikling hvor individualisering og frigørelse fra normer er foregået, blevet noget som skabes på individets premisser. Vi vælger os konstant ind i nye fælleskaber, med flydende grænser imellem sig. I modsætning til for 1 Lars Geer Hammershøj. 3

4 eksempel dengang der var tydelige grænser i mellem forskellige ungdomskulturfælleskaber, som flippere, rockere og diskere. Hammershøj giver to definitioner af nutidens fælleskabsformer. Det skal forstås sådan at definitionerne ikke udelukker hinanden men handler om to forskellige karakteristika ved nutidens fællesskaber. Det ene er smagsfælleskaber som minder om de ovenfor nævnte ældre fælleskabstyper, dog med den forskel at det handler om at være et individ og skille sig ud inden for den smagsramme som er gældende for fælleskabet og medlemskab af et smagsfælleskab udelukker ikke at man også indgår i flere andre. Det andet er stemningsfælleskaber og denne definition relaterer sig til mine oplevelser af hvad der føles som hjemme. I et stemningsfælleskab, er deltagerne ét i den samme stemning. Leg og selskabelighed er eksemplariske eksempler på stemningsfælleskaber (Hammershøj 2007). Det centrale ved denne definition er at deltagerne er ét. De er ikke længere individer, i nutidens stærkt individualiserede samfund. De er ét. De hører til, de er hjemme. Som sagt, kan man tilhøre enten et smagsfællesskab eller et stemningsfællesskab eller et fællesskab som har en eller anden kombination af begge. I en optik hvor samtidens samfund er stærkt individualiseret, og normer er til forhandling kan man argumentere for en symptomatisk rodløshed i samfundet. Gør individualiseringen os ensomme fordi der ikke er et sted at høre til, et sted som er hjemme? Hvor om alting er, så vil jeg påstå at disse særlige stemningsfælleskaber er essentielle for at opleve at man hører til og føler sig hjemme og derfor er de også interessante pædagogisk set. I Japan hvor jeg ikke var i stand til at kommunikere klart verbalt, på grund af manglende sprog, lykkedes det alligevel at indgå i en række stemningsfælleskaber. Og jeg har i løbet af min uddannelse været i tre forskellige praktikker, et heltidstilbud, en vuggestue på Nørrebro og en børnehave i Japan, men en fællesnævner er for praktikkerne er mine oplevelser med nogle børn eller brugere, hvor mine udvekslinger med dem bestod af uklar verbal kommunikation. På heltidstilbudet fordi brugerne havde stor funktionsnedsættelse, i vuggestuen fordi flere af børnene er førsproglige, i Japan fordi vi 4

5 ikke delte samme sprog. Og det er lige præcis der at det bliver svært at mødes i fælleskab, når vi ikke helt forstår hinanden og måske også her at det er særligt vigtigt for barnets eller brugerens dannelse, at føle sig som ét med andre, på trods af at de har svært ved at give sig tilkende. Problemformulering Hvordan kan jeg som pædagog arbejde med etablering af stemningsfælleskaber i sammenhænge hvor den verbale kommunikation er mangelfuld? Metode Stemningsfælleskaber og mangelfuld verbal kommunikation er mine genstandsfelter i denne opgave. Begrebet stemningsfælleskaber har jeg fra Hammershøj, som bruger det i forbindelse med en nutids samfundsanalyse af fælleskaber, og kæder fænomenet sammen med dannelse. Dannelse ser jeg som det pædagogiske arbejdsfelt, som mit arbejde som pædagog indeholder. Derfor starter jeg mit teoriafsnit med en præsentation af teori om spædbarnets fornemmelser af selvet, skrevet af Daniel Norman Stern ( ) 2 som var amerikansk læge og psykoanalytiker, samt professor i psykiatri ved Cornell university, New York og Université de Genéve i Schweiz. I hovedværket Spædbarnets interpersonelle verden 3 (2000) skriver Stern om barnets kognitive udvikling, samt sociale interaktion i de første 3-4 leveår. Hans teori har af specielt to grunde, haft en stor indflydelse på moderne udviklingspsykologi for børn. Dels er den i høj grad baseret på evidens og dels er den et velbegrundet opgør med traditionel fasetænkning fra psykoanalysen. Sterns teori bliver mit udgangspunkt for at forstå den helt tidligere dannelse hos børn i alderen 0-4 år. Samtidig skriver Stern at denne tidlige udvikling af fornemmelser af selvet, er fornemmelser som vi beholder livet igennem, og derfor kan hans teori ses som et bud på dannelse der også strækker sig længere end de første 4 år, og dermed er den relevant for min opgave. Stern beskriver også den verbale kommunikations uklarheder i forhold til at dele affekter. Sterns beskrivelse lægger sig 2 Daniel N. Stern, Gyldendal. rapiformer_og_begreber/daniel_norman_stern 3 Stern, Daniel Norman: Spædbarnets interpersonelle verden. 5

6 op ad den sociologiske retning, symbolsk interaktionisme, hvor sproglig symbolsk kommunikation er en forhandling og konstant tilpasning af betydninger i en given situation. Symbolsk interaktionisme er en kritik af især strukturfunktionalismen, for at forenkle kultur til at være et statisk sæt normer og værdier. 4 Sterns beskrivelse af verbal kommunikations uklarhed, giver mig et udgangspunkt for at forstå situationer hvor uklarhederne i (eller manglen på) sproglig kommunikation, kan blive til store udfordringer i forståelse og den affektive afstemning. Til at belyse begrebet stemningsfælleskaber vil jeg bruge Hammerhøjs definition, samt en anden teoretiker som i lighed med Stern har bidraget til symbolsk interaktionisme. Erving Goffman ( ) 5 var canadisk-amerikansk sociolog og professor i sociologi ved University of Pennsylvania. Goffman skrev om almindelige menneskers omgang med hinanden, ofte på offentlige steder og er kendt for hans særlige skrivestil og nøjagtige beskrivelser af sociale spil. I Fun in Games, som er det første essay i hans bog Encounters (1961) 6, beskriver Goffman det sociale spillerum hvori fun kan opstå og de sociale faktorer der betinger (men ikke automatisk medfører), og de sociale faktorer der hæmmer, fun. Fun skal her forstås som en legende selskabelig stemning hvor deltagerne er selvforglemmende. I Essayet interesserer Goffman sig for hvornår den optimale Euphoric funktion opstår, hans beskrivelse af dette begreb ligner Hammershøjs stemningsfælleskaber. Til sidst får Stein Leif Bråten (født 1934) 7 lov til at bidrage med et særligt følelsesperspektiv. Bråten er norsk sociolog, socialpsykolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Bråten skriver om kommunikation og dialog, hans forskning har hentet inspiration fra George Herbert Mead (også filosof og sociolog inden for den 4 "Interactionism, Symbolic." International Encyclopedia of the Social Sciences. 5 Erving Goffman, Gyldendal. _Goffman 6 Goffman, Erving: Encounters, s Stein Bråten - Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/stein_br%c3%a5ten 6

7 sociologiske retning symbolsk interaktionisme). Bråten måske mest kendte værk, er indføringsbogen Kommunikasjon og samspill (1998) 8. Min problemformulering er ikke afgrænset til at omhandle en bestemt målgruppe, derfor indeholder mit empiriske materiale praksisfortællinger fra tre forskellige slags institutioner. Et helhedstilbud i Gentofte, med en case om Bjørn (alle navne i mine cases er lavet om) på 45 år. En vuggestue på Nørrebro, med en case om Geeti på 2 år. Et japansk nursery i Tokyo, med flere forskellige selvoplevede situationer med japanske børn i alderen 1-5 år. Grunden til dette valg, er at min undersøgelse handler om et generelt fænomen som er relevant i forhold til mere end en bestemt målgruppe. Samtidig giver det et større sammenligningsgrundlag at analysere stemninger i mange forskellige sammenhænge, med forskellige deltagere. Der er dog den konstant, at jeg selv har været aktivt kommunikerende pædagog i alle disse situationer. Jeg har valgt situationer jeg selv har deltaget i, fordi stemning er noget man fornemmer, og deltagerobservation giver mig muligheden for at mærke efter i mig selv imens jeg undersøger et felt, og således også få adgang til det usagte (Hastrup. 2011, side 72-73). Jeg søger at forbedre min egen praksis ved at analysere noget som for mig føles rart og meningsfuldt, for derefter at kunne omsætte disse refleksioner til noget handlingsorienteret i min pædagogiske praksis. I analysen vil jeg på baggrund af forståelsen af at ord overvejende formidler kategorial information og ikke i samme omfang gradientinformation, forsøge at forstå hvordan dette i konkrete situationer i den pædagogiske praksis kan gøre verbal kommunikation uklar. Endvidere vil jeg analysere kommunikative handlinger vha. begreberne: Intentionel kommunikation, signaladfærd og affektiv afstemning. Ud fra Hammerhøjs definition af begrebet stemningsfælleskaber og Goffmans rammebetingelser for Euphoric Function, vil jeg først analysere om der er tale om elementer af stemningsfælleskaber i praksisfortællingerne. For derefter at diskutere hvad der betinger at stemningsfælleskaber kan opstå, og hvordan denne viden kan omsættes i pædagogisk praksis. Jeg vil også diskutere hvordan begrebet stemningsfælleskaber adskiller sig fra begrebet det fælles tredje, og hvordan den 8 Bråten, Stein: Kommunikasjon og samspill. 7

8 verbale kommunikation (eller fraværet af samme) spiller ind i etableringen af stemningsfælleskaber. Teori Daniel Stern Sproget er et tveægget sværd Daniel Stern beskriver sproget som et tveægget sværd. Sproget udvider den interpersonelle relatering, fordi sproget sætter to mennesker i stand til at skabe fælles oplevelser af betydning. Men Stern pointerer samtidig at sproget kiler sig indimellem selve oplevelsen, og sådan som oplevelsen repræsenteres verbalt. Daniel Stern beskriver spædbarnets udvikling ved hjælp af forskellige fornemmelser af selvet. Disse fornemmelser af selvet opstår i takt med at barnets interaktioner med den omgivende verden, danner nye kapaciteter og dermed nye fornemmelser af selvet som tilføjes den (eller de) allerede eksisterende fornemmelser af selvet. Jeg vil kort introducere de tidligste fornemmelser af selvet, fordi de har indflydelse på denne tvedeling af oplevelser som sker i verbaliseringen af samme. Derefter vil jeg trække væsentlige pointer frem fra kapitlet Medaljens bagside (Stern. 2000, s ). Fornemmelsen af et emergent selv, er en oplevelse af en tilblivende organisering af sanseindtryk (Stern 2000, s. 89). Denne første fornemmelse af selvet er der fra fødslen. Det sociale samspil i den første periode af barnets liv, består primært af fysiologisk regulering, f.eks. sult/mæthed, søvn/vågen, kulde/varme. Fornemmelsen af et kerneselv (og dermed også selvet versus den anden ), sker igennem oplevelsen af selv-invarianser; disse oplevelser sker i interpersonelle samspil af forskellige typer. Forældre begynder i ca. to måneders-alderen, at regulere barnets arousal og spændingsniveau, inden for et passende spektrum og udvider, i samspil med barnets nye fornemmelse af et selv, det sociale samspil. Barnet er nu i stand til at fokusere sin opmærksomhed, og kan for eksempel aktivt vælge intens øjenkontakt med sin mor. Kerneselvet er en oplevelse af: Det selv, der handler, Det selv, der føler og Det selv, der har unikke perceptioner af selvets egen krop og handlinger. Disse forskellige oplevelser af selver smelter sammen til en samlet konsistens Kerneselvet. Der lagres 8

9 i det som Stern betegner RIG er. Generelle skemaer, der konstant organiseres og omorganiseres, for både at forudsige og afkode hvilke handlinger, sansninger og affekter der kan forventes i en episode. (Stern 2000, s ) Fornemmelsen af et subjektivt selv, sker i samspil med at affektiv afstemning bliver føjet til forældrenes sociale samspil med barnet. Affektiv afstemning 9 er en slags imitation af barnets adfærd, men det er ikke en kopiering snarere en matchning. Der benyttes et andet signal end det barnet har brugt, som forsøger at match barnets stemning, og ikke den konkrete adfærd. Som i dette eksempel: En dreng på ni måneder sidder over for sin mor. Han har en rangle i hånden og ryster den op og ned med et interesseret og let fornøjet udtryk. Mens moderen ser på, begynder hun at nikke i takt med sønnens armbevægelser. (Stern 2000, side 189). Barnet opdager at have en psyke, og at andre mennesker også har en psyke. Intersubjektiv relatering og intentionel kommunikation bliver nu en del af den nye form for sociale samspil. Barnet bliver i denne periode mere optaget af genstande, verden er blevet udvidet, barnet kravler på hænder og knæ, sætter sig op, og begynder at rejser sig med støtte og at gå frit. Barnet har stadig ikke noget sprog, men begynder at dele sine intentioner ved f.eks. at pege på ting. Stern bruger begrebet signaladfærd, som kende tegnes ved skiftende øjenkontakt mellem målet og modtageren af budskabt, forstærkninger, tilføjelser eller udskiftninger af signaler indtil der er klare tegn på at målet er nået. (Stern 2000, s ). Den intentionelle kommunikation, opstår før den sproglige kommunikation og er en udveksling af affekter og intentioner. Fornemmelsen af et verbalt selv, sker i samspil med barnets nye evne til tidsforskudt imitation et begreb som Stern låner af Piaget (Stern 2000, s. 212). Barnet kan nu observere en model (forstået som et menneske/væsen) udføre en endnu ukendt adfærd, og så senere selv imitere denne adfærd. Evnen til forskudt imitation er betinget af at barnet kan forstå noget, som en repræsentation for noget andet. Det vil sige 9 Affektiv afstemning er ikke forbeholdt kommunikation i relationen mellem forældre og barn, den findes også i andre relationer dog ikke lige så hyppigt. For eksempel når voksne kysser, vil de afstemme og matche hinanden ved berøring, lyde, åndedræt osv. 9

10 symbolsk tænkning. Barnet er nu i stand til sprogtilegnelse, idet sprog er en symbolsk repræsentation, med formålet at kunne dele og kommunikere oplevelser med andre. Fornemmelse af et verbalt selv beskriver Stern som et tveægget sværd; på den ene side opstår der et nyt udvekslingsmedium for individuelle personlig viden, og derigennem skabelsen af fælles betydninger. Men samtidig tvinger sproget en afstand ind i mellem interpersonelle oplevelser som de leves, og som de repræsenteres verbalt. Med sprogets og den symbolske tænknings fremkomst, får barnet redskaber til at overskride, men også at forvrænge virkeligheden (Stern 2000, s ). Uklar kommunikation Forstå nu det jeg mener, ikke det jeg siger. Medaljens bagside er sprogets fremmedgørende virkning på selvoplevelsen og samværet (Stern 2000, s. 223). Sproget er abstrakte repræsentationer af verden omkring os. Et sjovt eksempel synes jeg, er at hvis man spørger mennesker fra forskellige lande hvad en hund siger, så vil der komme forskellige svar. I Danmark siger hunden Vov, i Japan siger hunden Gav! Men ingen af disse to ordlyde, vil være præcise gengivelser, af nuancerne i den næste hund jeg hørers gøen. Ord bruges til at klassificere ting, og på samme måde er ordet hund ikke dækkende for en specifik hund, for min elskede hund med alle dens karaktertræk. Ord udpeger specifikke dele af en oplevelse og transformerer dem til generaliserede repræsentationer, og forbliver derfor adskilte fra den oprindelige helhedsoplevelse. Den del, sproget udskiller, er til tider kvintessensen, der på det smukkeste indfanger oplevelsen som helhed. Sproget anses i almindelighed for at fungere på denne ideelle måde, men i virkeligheden sker det sjældent (Stern 2000, side 224) Sproget er kun en repræsentation af noget andet, og derfor en der en risiko for at miste den oprindelige oplevelses styrke og helhed. Det samme gælder samværet mellem mennesker forholder modtageren sig kun til de ord afsenderen benytter sig af i en udveksling, så går modtageren glip af mange af nuancerne og helheden i oplevelsen af samværet med afsenderen af et verbalt budskab. 10

11 Sproget er det ideelle medium til behandling af kategorial information det er til dels det, navngivning drejer sig om men det er meget uegnet til at behandle et analogt system, der er beregnet til at udtrykke gradientinformation, for eksempel graden af udtryksadfærd i etologisk forstand. Og det er måske gradientinformation, der rummer den mest afgørende information i den daglige kommunikation mellem mennesker. (Stern 2000, side 228) I dette citat læser jeg at Stern mener at der er en reel chance for at gå glip af afgørende information i en verbal udveksling gradientinformationen. Alt det ikke-sproglige, det nonverbale budskab. Men Stern argumenterer for at der er en væsentlig (etologisk) grund til dette forhold, nemlig at vi har brug for at kunne benægte eller maskere affekter som for eksempel hengivenhed, venlighed, vrede. At være venlig eller hengiven over for et andet menneske er at være i en sårbar position, ligeledes er vrede eller foragt (negative følelser). Fordi det aldrig er sikkert hvordan det, vi føler for andre mennesker, bliver modtaget af den anden og hvad reaktionen/konsekvensen kan være ved dette. I det vi af modtageren normalt kun drages til ansvar for det verbale budskab, er vi mindre sårbare i vores relationer til andre mennesker, hvis vi til en vis grad undlader at formidle affektiv information (eller gradientinformation) gennem det verbale. Derfor er de nonverbale kommunikationskanaler ofte uklare og kan tolkes forskelligt, et faktum der gør at vi er i stand til at misforstå/mistolke det sagte eller intentionen bag en kommunikation. Vi mødes i stemninger Helt tilfældigt blev det hyggeligt. Jeg vil benytte mig af samme definition af stemning som Hammershøj. Stemning skal forstås som: måden man befinder sig i verden på. I modsætning til følelse som er en fornemmelse af et individuel forhold til en anden eller noget, så er stemning en social fornemmelse. Stemninger åbenbarer for os, hvordan vi befinder os i verden som hele eller er stillet i det sociale som helhed. (Hammershøj 2013, side 3) 11

12 Stemningsfælleskaber skal herved forstås som et møde 10 hvor deltagerne hengiver sig til samme stemning. Denne hengivelse er kun mulig hvis individerne kan glemme deres egne følelser, og at de bidrager til den fælles stemning, med bemærkninger og indspil eller via affektiv afstemning til andres spontane adfærd. Hammershøj definerer dette som Overskridelseskraften, at overskride ens egen individualitet så der etableres en stemningstilstand. Denne overskridelse af individet gør at man oplever at være i ét med den fælles stemning. Hammershøj beskæftiger sig med musik, og han beskriver fint hvordan man hvis man er nedtrykt kan lytte til trist musik, som matcher ens følelse og derved føle sig opløftet. Han påstår at dette hænger sammen med at musikken giver mulighed for selvforglemmelse, fordi man hengiver sig til en stemning og derved ikke længere er alene om sin tristhed. Simmel argumenterer endvidere for, at den munterhed der karakteriserer selskabeligheden, er udtryk for en eksistentiel glæde over at kunne sætte sig ud over sig selv, nemlig en glæde over at individets ensomhed er ophævet i et samvær, i en forening med andre (Simmel 1910, side 178). Således etableres stemningstilstanden i kraft af en overskridelse af ens individualitet, hvorved man oplever at blive et med den fælles stemning. (Hammershøj 2013, side 4) Jeg vil påstå at alle mennesker har brug for at føle sig som en del af noget, altså fornemmelsen af at befinde sig i verden sammen med andre. Hammershøj kæder stemningsfælleskaber sammen med begrebet dannelse, i det at han forstår dannelse som hvordan vi bliver os selv gennem andre og sammen med andre. Han argumenterer for at der historisk set er sket en individualisering af dannelsesidealet, som også har påvirket måden fælleskaber opstår på. Dannelse handler ikke længere om almen dannelse, at blive som de andre, det handler om selv-dannelse, at blive noget særligt. Fælleskaber opstår derfor ikke fordi, vi ligner hinanden for vi skal helst alle være særlige. Det er i hvert fald hvad vi fortæller os selv. Fælleskaber opstår på individets præmisser, man 10 Ordet møde skal her og efterfølgende forstås i samme forstand som Goffman definerer i bogen Encounters: Når mennesker er i hinandens psykiske nærhed, har visuel kontakt og de udviser åbenhed overfor verbal kommunikation deltagerne imellem. (Goffman 1961, side 17-18) 12

13 vælger sig ind i ét og straks et andet kulturelt fælleskab, som enten handler om fælles smag eller fælles stemning. (Hammershøj 2007, side 14-15). At indgå i stemningsfælleskaber er derved helt centralt for barnets (menneskets) dannelse, og fornemmelsen af at høre til i det sociale og i verden, selve kernepunktet i stemningsfællesskabet. Spørgsmålet er dog stadig hvordan jeg kan handle som pædagog, for at etablere disse essentielle stemningsfælleskaber. Stern bringer noget væsentligt i spil i hans sammenligning af stemning i kunst, og stemning der opstår mellem mennesker. Musikken og billedkunsten har et håndværk, som benytter bestemte virkemidler for at ramme en stemning. Men spontan adfærd mellem mennesker er konstant og irreversibelt blandet sammen med tilfældigheder på utallige niveauer (Stern 2000, side 209). Jeg vil tilslutte mig dette, at tilfældighederne råder; nogle gange opstår fællesstemning og vi kan mærke den, og det var måske også hensigten, men det er ikke altid det lykkes selvom hensigten er tilstede. Forskellen ligger i at kunsten beskæftiger sig med en idé, noget universelt, hvorimod spontan adfærd kun har med dette ene specifikke tilfælde at gøre. Stern betegner disse isolerede tilfælde som sammenblandingerne. Stern argumenterer videre at bestemte sammenblandinger med tilfældigheder udelukker fællesstemthed, så som: hvordan kan man hengive sig til vrede som er rettet imod en selv? Goffmans Encounters world-building activities. Men ligesom at der er nogen sammenblandinger med tilfældigheder som udelukker fællesstemthed, så vil jeg påstå at der er nogle sammenblandinger som giver større mulighed for fællesstemthed. Tilfældigheder er ingen herre over. Men sammenblandingerne, det kan der handles på. Goffman præsenterer en række begreber i bogen Encounters som jeg vil påstå kan bruges til at konkretisere hvad en sammenblanding består af, og her igennem hvordan jeg kan arbejde med at etablere stemningsfælleskaber. Men først skal vi lige have fat i Goffman. Goffmans Essay handler om aktiviteten spil, og er en antropologisk beskrivelse af den sociale sammenhæng som det at spille spil indebærer. Et spil er en verden, et helt univers, hvor der eksisterer en egen spillelogik, og nogle meget specifikke regler. For at 13

14 beskrive hvordan denne verden er etableret, bruger Goffman tre begreber Rules of irrelevance, Realized resources og Transformation rules. Rules of irrelevance når vi spiller er der en masse som er irrelevant inden for spiluniverset, the rules of irrelevance fortæller os hvad vi skal ignorere, mens spillet er i gang. Som for eksempel under et skakspil, er det irrelevant hvilket materiale brikkerne er lavet af, så længe vi kan genkende hvilken brik der er en bonde og så videre. På samme måde ignoreres det hvis en brik vælter, dette har ingen betydning inden for spillet og derfor vil brikken blive sat tilbage på sin plads og spillet genoptages. Realized resources refererer til det som har betydning inden for spil universet, og især den særlige betydning som gælder i dette univers. Spil består af spillernes skiftevise træk, disse træk kan tolkes af de andre spillere på helt bestemte måder som kun er gældende inden for det givne spils regelsæt. At hæve indsatsen i poker kan betyde at spilleren enten har gode kort og derfor er villig til at satse mere, eller at spilleren har dårlige kort og derfor forsøger at bluffe ved at hæve indsatsen. Ud over specielle meningsbetydninger i spillernes træk, så genererer spil også særlige roller og identiteter. En dronning i et skakspil, er ikke brikken i sig selv og hun er ikke en rigtig dronning. Hun er tilstede i spilsammenhængen, defineret af de bevægelser spillet tillader hende at udføre og hun eksisterer kun inden for denne sammenhæng. Transformation rules selvom spillet er et eget univers, så er dette univers ikke komplet isoleret fra andre omkringliggende sammenhænge. Der er ikke en uigennemtrængelig mur uden om spillet, nærmere en membran som omformer udefra kommende faktorer. Måske får den yngste spiller lov til at starte, selvom det ikke er en af spillets regler at den yngste spiller altid starter. På denne måde kan der tages hensyn til andre sammenhænge inden for spiluniverset. (Goffman 1961, side 19-34) Goffman påstår han at dette ikke kun er gældende for aktiviteten spil, men for alle seriøse aktiviteter: 14

15 Games, then are world-building activities. I want to suggest that serious activities 11 have this quality too. We are ready to see that there is no world outside the various playings of a game that quite corresponds to gamegenerated reality, but we have been less willing to see that the various instances of a serious encounter generate a world of meanings that is exclusive to it. (Goffman 1961, side 27) Andre aktiviteter (ikke-spil) har ikke samme logik som spil, men de er også egne universer og genererer meninger (Realized resources), som kun kan forstås inden for den givne aktivitets egen logik. Der vil også i andre aktiviteter være en masse som er irrelevant (Rules of irrelevance) og som derfor holdes ude af aktiviteten. Og hvis det introduceres, så er det transformeret så det passer ind i aktivitetens sammenhæng (Transformation rules). Hvornår opstår stemningsfælleskaber? En seriøs aktivitet vil kunne frembringe et stemningsfælleskab Goffman bruger betegnelsen Euphoria function, idet han også bemærker glæden det frembringer at hengive sig til fælleskabet. Dette er for det første betinget af spontaneous involvement (spontan involvering), deltagernes fokus bliver ufrivilligt indsnævret til kun at registrere aktivitetens relevante begivenheder. Dette er selvoverskridelsen, selvforglemmelsen. Denne involvering i aktiviteten skal være af en passende mængde; i sociale sammenhænge kan man både få at vide at man går for meget op i det, eller ikke tager det seriøst nok. Og afhænger af de andre deltageres involvering, når der er en matchning af intensitet opstår følelsen af fællesskab. Shared spontaneous involvement in a mutual activity often brings the sharers into some kind of exclusive solidarity and permits them to express relatedness, psychic closeness, and mutual respect (Goffman 1961, side 40) 11 Seriøse aktiviteter forstår jeg som møder med et forudbestemt indhold der kræver noget bestemt af deltagerne, som derfor må bestræbe sig på at gå ind i mødets indhold for at udføre aktiviteten. Dette specifikke krav er udgangspunktet for mødets egen logik (univers). 15

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children 83.993 Gitte Bredahl Pedersen, ps10v105, 11A, 2010vAB., ps10v131, 11A, 2010vAB. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Problemformulering...6 Emneafgrænsning...7

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

TRYGHED I PLEJEN DEMENSKOORDINATOR HOLD NR.1 HOLMEGÅRDSPARKEN GITTE FYNØ

TRYGHED I PLEJEN DEMENSKOORDINATOR HOLD NR.1 HOLMEGÅRDSPARKEN GITTE FYNØ TRYGHED I PLEJEN DEMENSKOORDINATOR HOLD NR.1 HOLMEGÅRDSPARKEN UDARBEJDET AF: LIZZIE JENSEN HELLE SØRENSEN GITTE FYNØ DECEMBER 2007 VEJLEDERE: BIRGITTE VØLUND METTE SØNDERGAARD Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN.

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. 1 Introduktion. Side 3 Vores lærings- og udviklingsforståelse. Side 4 Barnets alsidige personlige udvikling. Side 5 Sociale kompetencer. Side 8 Sprog. Side 10 Krop og

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master afhandling UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Masterafhandling 2010 Vejleder: Herdis Toft

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere