Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden. Kvindeafdelingen består desuden af Fødegangen, gynækologisk afdeling, gynækologisk ambulatoriet, svangreambulatoriet, Ultralyd og Fertilitetsklinikken. Barselsafsnittet varetager observation, pleje og behandling af barselspatienter samt nyfødte børn. Barselsafsnittet er normeret til 14 indlagte patienter, og afsnittet har udelukkende enestuer, hvor der er plads til, at faderen/pårørende kan overnatte på stuen sammen med kvinden og barnet. Plejepersonalet på Barselsafsnittet består af både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt jordemødre. Afsnittet er uddannelsessted får både sygeplejestuderende og jordemoderstuderende. Lægestaben består af både speciallæger og reservelæger. Siden 1998, har afsnittet arbejdet efter de spædbarnsvenlige principper (Ammepolitikken og WHO 10 skridt mod vellykket amning) og i 2004 fik afsnittet den endelig godkendelse som spædbarnsvenlig afdeling. Vi arbejder stadig ud fra disse principper. Adresse: Hospitalsenheden Barselsafsnit Sundvej Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Barselsafsnittet samarbejder internt med fødegangen, barselsambulatoriet, obstetriske læger, bioanalytiker, operationsgangen, anæstesien, fysioterapeuter, serviceassistenter og billeddiagnostisk afdeling. Eksternt samarbejder Barselsafsnittet med neonatal afdelingen i Skejby, børneambulatoriet i, Barselsafdelingerne Y1 og Y2 i Skejby, Fødegangen i Skejby og børnelægerne i Skejby. Desuden er der samarbejde med praktiserende læge, sundhedsplejerskerne og socialforvaltningen Patientkategorier/borgerkategorier Alle førstegangsfødende tilbydes et ophold på 48 timer på barselsafsnittet. Hvis der er komplikationer med mor eller barn, kan de tilbydes et længere ophold. Flergangsfødende udskrives fra fødegangen efter fødslen. Hvis der er komplikationer hos den flergangsfødende eller barnet tilbydes de ophold på barselsafsnittet. Afsnittet modtager patienter fra fødegangen, når de har født eller fra opvågningen, hvis der har været akut sectio. Desuden modtages patienter til indlæggelse til planlagt sectio samt efterfølgende opvågning i Barselsafsnittet. Patienterne kan også blive indlagt akut fra Barselsambulatoriet eller i særlige tilfælde fra praktiserende læge/sundhedsplejen. Amme vejledning er en stor del af vores fokusområde. Side 1 af 9

2 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Afsnittets patientkategorier: Førstegangsfødende med og uden komplikationer hos kvinden og/eller barn Flergangsfødende med komplikationer hos kvinden og/eller barn Eksempler på komplikationer hos kvinden kunne være: Sectio akut/elektiv Ruptur i perineum, som er sutureret. Rupturen kan helt eller delvist medinddrage musculus sphincter ani Blødning post partum Tidligere kompliceret ammeforløb Kompliceret ammeforløb Infektion Vandladningsproblemer post partum Flerfoldsfødsler (oftest tvillinger) Sårbar gravid Eksempler på komplikationer hos barn kunne være: Asfyksi under fødslen Læbe-gane-gummespalte Icterus observationer og lysbehandling Forløsning ved hård cup vurdering af smerter Observation for infektion herunder Gruppe B Streptococcer (GBS) Risiko for hypoglykæmi Præmaturitet Nyfødte med forskellige handicaps Dysmaturitet Ernæringsproblematikker herunder sondeernæring Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Personalet på Barselsafsnittet ønsker at sætte fokus på de overgange i barselsforløbet, som kan have afgørende indflydelse på kvaliteten af behandlingen og plejen. Her tænkes specielt på samarbejde og kommunikation med Fødeafdelingen, operationsafdelingen, opvågningen, lægerne og primærsektoren. Dette har betydning for, at kvinden/familien kan opleve fødslen som et sammenhængende forløb. Det er afsnittets vision, at kvinden/familien opfatter afsnittets indsats som en naturlig del af den samlede indsats i svangre-/barselsomsorgen. Barselsafsnittet har patienter i både korte og lange indlæggelsesforløb, og der vil være mulighed for at observere og indsamle data i forhold til de normale funktioner, samt hvilke tiltag der iværksættes for at udvikle, bevare og styrke disse funktioner. Indsatserne skal ses i forhold til, at det generelt er raske kvinder, der er blevet gravide og som gennemfører en graviditet og fødsel. Observationer og pleje er også rettet mod det nyfødte barn for at understøtte barnets normale funktioner og sætte ind, hvor der er afvigelser fra det normale. Side 2 af 9

3 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Den kliniske uddannelsesperiode i Barselsafsnittet vil være præget af følgende sygeplejefaglige problemstillinger: Information og vejledning til kvinden/familierne i deres nye rolle som forældre, herunder speciel indsats i forhold til psykiske og socialt belastede familier Observation og pleje af både den ukomplicerede og den komplicerede barselspatient. Det kan være i forhold til blødning, vandladning, amning (ex brystopererede), smerter, infektion og/ eller eksisterende medicinsk sygdom hos kvinden. Ammevejledning ud fra Ammepolitikken og WHO 10 skridt mod vellykket amning Observation og pleje af patient efter sectio. Det kan være i forhold til mobilisering, ernæring, udskillelse, kateter og smerter samt ved eventuel infektion. Observation og pleje af patient med fødselskomplikationer. Det kan eksempelvis være læsion, der inddrager mellemkød og endetarmsmuskel (ruptur af musculus sphincter ani), andre bristninger, syninger og store blødninger Information og vejledning til patient om hygiejne i forhold til blødning og syninger Vejledning af forældre om omsorg til det nyfødte barn herunder ernæring og udskillelser samt hygiejne omkring barnet, som er modtagelig for infektioner Observation, pleje og behandling af det nyfødte barn Vejledning til kvinden/familien med anden etnisk baggrund end dansk under hensyntagen til forskelle både i sprog, kultur og sygdomsopfattelse. Pleje af kvinde/familie med traumatisk fødselsforløb Medicinering af kvinde og/eller barn - eksempelvis postoperativ smertebehandling Pleje af kvinde/familie med sociale og/eller psykiske problemer, herunder vurdering af forældreevne Typiske kliniske sygeplejeopgaver Patientperspektiv Generelt er patienterne raske kvinder, der indlægges i forbindelse med deres graviditet og fødsel. Det er oftest kvinder med stor egenomsorgskapacitet. Det er en patientgruppe, der har klare forventninger til opholdet, og som har søgt viden om den forestående fødsel/barselsperiode. Samarbejdet med kvinden/familien har høj prioritet. Det er et vigtigt mål at afklare hendes/deres forventninger og støtte hende/dem med beslutninger på det rette grundlag. I forhold til udførelsen af alle sygeplejeopgaver er det vigtigt at inddrage viden fra kvindens/familiens livshistorie, levevilkår og sociale netværk. I forbindelse med udførelse af kompleks og akut sygepleje er det vigtigt at medtænke og reflektere over kvindens/familiens oplevelse, vilkår og handlinger. Sygeplejeperspektivet Sygeplejen vægter forebyggende og sundhedsfremmende aspekter. Under de kliniske studier på Modul 12 er der fokus på de fire virksomhedsfelter dog med hovedfokus på at lede sygepleje og at udvikle sygepleje. At udføre Dataindsamling er baseret på og knyttet til Kvindens helhedssituation. Side 3 af 9

4 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Den professionelle rolle og etik er vigtig i de komplicerede forløb, hvor det psykiske og sociale spiller en stor rolle i forhold til den samlede problemstilling. Observation og handling til den akutte patient er central og sker i samarbejde med andre fagprofessionelle (læger, bioanalytiker m.fl.). Systematisk arbejde med tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS) Pleje af den præ- og postoperative patient med fokus på fysiologiske behov som mobilisering, smertebehandling, hygiejne, udskillelse og ernæring. Håndtering af intravenøs væske og medicingivning herunder smertebehandling. Udførelse af ordinationer ved den cirkulatorisk påvirkede patient. Evaluering og dokumentation af plejeforløbet. Forholde sig til og handle efter politikker, retningslinjer, instrukser og rammeordinationer, som findes i edok. Samarbejde med de sociale myndigheder for at sikre barnets tarv, hvis patienten har sociale problemer. At formidle Information og vejledning til kvinden/familien ud fra dennes/deres forudsætninger eventuelt med inddragelse af pårørende. Opmærksomhed på betydning af det relationelle og kommunikative i patientkontakten. Dokumentere de indsamlede data i Midt EPJ Overlevering til næste vagt Underretter de sociale myndigheder, hvor familiens ressourcer ikke er tilstrækkelige til at tilgodese barnets behov Kontakt til sundhedsplejersken ved familier med særlige behov Samarbejde med andre fagprofessionelle med udgangspunkt i det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i forhold til kvinden og familie. At organisere og lede Organisere et operationsforløb fra patienten indlægges. Som del af dette give besked til involverede afdelinger og samarbejdspartnere og klargøre patienten med undersøgelse samt forberedelse med hygiejne, medicinering, faste og følge patienten til operation Sikre at relevante instanser er informeret før socialt ressourcesvage familier sendes hjem, samt dokumentation knyttet hertil Planlægge og koordinere sammenhængende patientforløb intern og eksternt Den daglige koordinering og prioritering af patientforløb hvor der også tages hensyn til kvalitet og ressourcer. Medvirke til patientsikkerhed indberette utilsigtede hændelser (UTH) At udvikle Anvende og forholde sig til ny viden og eventuelle ændringer af instrukser Søge ny viden og være parat til at diskutere denne i forhold til praksis Følge med i og ændre i forhold til nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Det kan være ammevejledning, spædbarnsernæring, vitaminer m.m. Opsøge viden om og deltage i implementering af nye tiltag/projekter Afdække barrierer for implementering af nye sygeplejefaglige tiltag Side 4 af 9

5 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Typiske patientforløb/borgerforløb Et typisk patientforløb er en patient, som skal have foretaget sectio, hvor der er mulighed for at deltage i indlæggelsessamtalen og modtagelsen/klargøring af patienten, evt. overvære sectio og efterfølgende udføre den postoperative sygepleje med udgangspunkt i principperne for det accelererede patientforløb. Sectio patienten kommer direkte fra operationsafsnittet til Barselsafsnittet, hvor patienten de første timer monitoreres med BT, puls og SAT. Her er der mulighed for at deltage i den første intensive overvågning af patienten og dernæst den generelle postoperative sygepleje. En sectio patient er typisk indlagt 2 døgn. Et typisk patientforløb er en patient der har en fuldstændig ukompliceret fødsel og barselsperiode, hvor der er mulighed for at arbejde med observationer af mor og barn, vejledning i amning, spædbarnspleje, PKU blodprøve, familiedannelse og planlægning af ambulant forløb. Der ses patienter med stort blodtab efter fødsel eller sectio, hvor der er mulighed for at arbejde med observationer i forhold til cirkulation. Der ses patienter med store bristninger efter fødsel, hvor der er mulighed for at arbejde med observationer i forhold til infektion, smertebehandling og mobilisering. Der ses patienter med vandladningsproblemer efter fødsel, hvor der er mulighed for at arbejde med katerisation og vejledning i blæretømning. Der ses patienter, der har problemer med amning af forskellige årsager, hvor der er mulighed for at arbejde med vejledning ud fra de spædbarnsvenlige principper (Ammepolitikken og WHO 10 skridt mod vellykket amning ). Der ses spædbørn, der er indlagt til observation for infektion, hvor der er mulighed for at arbejde med observationer af barnet. Der ses præmature børn, hvor der er mulighed for at arbejde med sondeernæring og mad efter skema. Der ses børn med hypoglykæmi, hvor der er mulighed for at måle blodsukker og vurdere barnet ud fra flow chart. Metoder i klinisk praksis På Modul 12 skal du arbejde med nedenstående metoder: Kliniske metoder Sygeplejeprocessen herunder identifikation af patientens problemstillinger og behov for sygepleje, opstille mål for patienten, planlægge sygeplejen og handle i relation til denne planlægning, evaluere den udførte sygepleje Vurdere og handle ud fra didaktiske overvejelser over patienters behov, forudsætninger og motivation for at agere og lære i relation til deres situation Relevante kliniske metoder til vurdering af patientens tilstand herunder anvendelse af scoringsinstrumenter f.eks. TOKS, ISBAR og smertevurdering (NRS), vækstkurve til børn, flow chart til risikovurdering af hypoglykæmi hos børn Midt-EPJ til dokumentation af patientforløb Side 5 af 9

6 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden E-dok, svangre omsorgen og Amning en tryg start (projekt) Refleksionsmetoder Fælles refleksion seminar (se Modulbeskrivelsen Modul 12, bilag 2) Anvendelse af eportfolio Fællesrefleksion med jordemoderstuderende Daglig refleksion med daglig vejleder Sygeplejekonference Udføre og reflektere over instrumentelle handlinger, metoder eller standarder Model for praktisk færdighedsudøvelse med kategorierne indhold, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld væremåde ( Forsknings- og udviklingsmetoder Kvalitetsudvikling herunder relevante retningslinjer - Den Danske Kvalitets Model - hjemmeside er Deltagelse i aktuelle forsknings- og udviklingsaktiviteter i afsnittet/området Anvende og udvikle metoder til patientsikkerhed herunder indberetning af UTH (utilsigtede hændelser) Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Den studerende skal ved pleje og behandling kunne anvende afsnittets kliniske retningslinjer, instrukser og procedurer, der relaterer sig til det/de patientforløb, som den studerende er involveret i. Derudover skal den studerende orientere sig om og være opsøgende i forhold til aktuelle indsatsområder vedrørende udvikling af sygeplejen på hospitalet og i Barselsafsnittet. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud På barselsafsnittet er den kliniske undervisning organiseret således, at der i afsnittet er ansat en praktikansvarlig sygeplejerske (klinisk vejleder), som varetager den overordnede vejledning i relation til de studerende. Derudover har afsnittet daglige vejledere, som varetager den daglige praksisnære vejledning af den studerende i patientsituationer. Klinisk undervisning: Den første dag modtager den studerende introduktion til afsnittet samt praktikperioden Inden for den første uge modtager den studerende undervisning i observationer af mor og barn i barselsperioden samt introduktion til afsnittets elektroniske systemer. Inden for de første 14 dage vil den kliniske vejleder i afsnittet og den studerende afholde planlægningssamtale med henblik på at starte planlægning af den studerendes forløb i afsnittet samt at afklare forventninger mellem den studerende og den kliniske vejleder. Herefter afholdes hver uge vejlednings- og evalueringssamtale mellem den kliniske vejleder og den studerende. Dette planlægges med hensyntagen til den kliniske praksis. Samtalerne tager afsæt i den studerendes erfaringer fra praksis. Samtalerne indeholder også en evalueringsdel, hvor den kliniske vejleder sammen med den studerende vil evaluere, hvordan den studerende Side 6 af 9

7 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden arbejder i relation til læringsudbyttet for modulet. eportfolio anvendes som samarbejdsredskab mellem den studerende og den kliniske vejleder Den studerende vil i sit forløb få vejledning af både den kliniske vejleder og af daglige vejledere. Det vil være vejledning som relaterer sig til patientsituationerne Den studerende vil have mulighed for at reflektere over patientsituationer som en del af den daglige vejledning. Det vil indebære en refleksion over den planlagte sygepleje såvel som den udførte sygepleje Der tilbydes fællesrefleksion med jordemoderstuderende Den daglige vejledning vil udspille sig direkte i den kliniske praksis i autentiske patientsituationer Den studerende vil have mulighed for at få vejledning og feedback til planlagt studieaktivitet. Den kliniske vejleder vil vejlede den studerende i forhold til intern klinisk prøve og gennemføre prøven som eksaminator Den studerende evaluerer det kliniske undervisningsforløb sammen med den kliniske vejleder. Den studerende har på forhånd udfyldt evalueringsskema. Samtalen er placeret efter afvikling af intern klinisk prøve Den kliniske vejleder har ansvaret for at finde et tidspunkt og et uforstyrret lokale til afholdelse af samtaler. Læringsmiljø - Praksisfællesskab: Den studerende vil deltage i afsnittets fællesskab. I fællesskabet vil den studerende have mulighed for at stille spørgsmål og indgå i faglige diskussioner, samtidig med at den studerende får mulighed for at lære af forskellige rollemodeller. Den studerende betragtes som en del af afsnittet og det forventes, at den studerende deltager i de praktiske opgaver og er opsøgende i forhold til læringsmuligheder. Læringsmulighederne ligger netop i at deltage i praksis samt reflektere før-, under- og efter patientsituationer. Der er mulighed for studiebesøg på fødegangen, svangreambulatoriet incl. ultralyd, fertilitetsklinikken eller sundhedsplejen. Hertil bruges studiedage. Der er mulighed for aktiviteter sammen med afsnittets udviklingssygeplejerske, specialeansvarlige sygeplejerske, patientsikkert sygehus nøglepersoner eller hygiejne nøgleperson. Studieplaner i klinisk praksis: Læringsudbyttet og rammerne for læring er beskrevet i Modulbeskrivelsen Modul 12 og er udspecificeret i den generelle kliniske studieplan. Derudover udarbejder den studerende den individuelle kliniske studieplan, som vil formes over hele det kliniske forløb Både den individuelle kliniske studieplan, den generelle kliniske studieplan og modul beskrivelsen danner grundlag for samarbejdet mellem den kliniske vejleder og den studerende. Det vil være med udgangspunkt i dem, at den studerende og den kliniske vejleder kan planlægge den studerendes læreproces Side 7 af 9

8 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Forventninger til den studerende Barselsafsnittet forventer: At din tilstedeværelse i afsnittet i gennemsnit er 30 timer om ugen. Den kliniske undervisning kan placeres på alle tidspunkter af døgnet - under forudsætning af, at der er lærings- og vejledningsmuligheder At du i relation til planlægningssamtalen forbereder et udkast i eportfolio til den individuelle kliniske studieplan. At du ajourfører sin studieplan i eportfolio og arbejde aktivt med den individuelle studieplan gennem hele perioden i klinisk praksis, så den afspejler læringsudbyttet for modulet At du er forberedt, deltager aktivt og dokumenterer samtaler mellem dig og din vejleder At du bevæger dig mod større grad af selvstændighed og mere komplekse sygeplejeopgaver i løbet af den kliniske undervisning At du er forberedt og deltager aktivt i egen og medstuderendes fastlagte og planlagte studieaktiviteter samt til fællesrefleksion med andre studerende i afsnittet At du er opsøgende i forhold til afsnittets læringsmuligheder At du kan modtage fremadrettet vejledning At du siger fra hvis en opgave falder udenfor din kompetence At du til den afsluttende evalueringssamtale udfylder og medbringer en kopi af evalueringsskemaet At du er ansvarlig i forhold til din egen læring og kompetencer samt i forhold til samarbejdspartnere og patienter. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den praktikansvarlige vejleder på Barselsafsnittet hedder Jytte Nymark. Hun er uddannet klinisk vejleder og har pædagogiske kompetencer til at kunne varetage vejledning af den studerende. Jytte Nymark har desuden lang klinisk erfaring inden for det obstetriske speciale samt i undervisning af studerende og personale. I afsnittet er der foruden den praktikansvarlige sygeplejerske ligeledes en uddannet klinisk vejleder samt flere der har gennemgået kursus for vejledere. Den praktikansvarlige vejleder indgår i et vejledernetværk, hvor der er fokus på kollegial supervision og udvikling. Krav vedrørende klinisk pensum Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Den studerende opgiver selvvalgt pensum på sider. Pensum dokumenteres løbende i eportfolien dog senest 1 uge før intern klinisk prøve Pensum skal indeholde teori fra praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden. Side 8 af 9

9 Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at blive indstillet til den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at du som studerende: Deltager aktivt i sygeplejeopgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan. Deltager i den kliniske undervisning, der er planlagt. I samarbejde med den kliniske vejleder udarbejder individuel klinisk studieplan, følger op på og ajourfører denne. I den individuelle kliniske studieplan dokumenteres studier af sygeplejefænomener, sygeplejefaglige opgaver og kliniske metoder. Deltager aktivt i andre studieaktiviteter beskrevet i den generelle kliniske studieplan og i den individuelle kliniske studieplan. Er forberedt og deltager aktivt i fællesrefleksion med andre studerende. Har afviklet planlagt studieaktivitet, som retter sig mod Udvikling af klinisk sygepleje. Studieaktiviteten skal resultere i en skriftlig rapport (Bilag 3 i modulbeskrivelsen) Har deltaget i seminar, hvor rapporten fra studieaktiviteten fremlægges og diskuteres (bilag 2 i modulbeskrivelsen). Opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio. Det selvvalgte pensum skal findes, anvendes og formidles løbende i hele perioden. Anvender og ajourfører de relevante elementer i eportfolio, herunder være forberedt skriftligt til forventningssamtalen, som finder sted i løbet af de første 14 dage samt dokumentere de løbende samtaler med klinisk vejleder. Ved afslutning af perioden medbringer en kopi og gennemgår evalueringsskema sammen med din kliniske vejleder. Se i øvrigt bekendtgørelses bestemmelser vedrørende studieaktivitet og tilstedeværelse Intern klinisk prøve Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som består af to delprøver. Intern klinisk prøve afholdes i henhold til gældende kriterier (bilag 1 i modulbeskrivelsen) Side 9 af 9

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y1 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 12 Patienthotel Svangreambulatorium

Læs mere

Afsnit Y2 er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Du finder afsnittet ved indgang 11, 1. sal, loftskilt 20.

Afsnit Y2 er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Du finder afsnittet ved indgang 11, 1. sal, loftskilt 20. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 11

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Kvindesygdomme og Fødsler. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder forløbspakker svarende til

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Juni 2017 Klinisk studieplan

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk- og barsels afsnit er et sengeafsnit med tilknyttet familieafsnit Afsnittet er en del af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Endoskopi afsnittet på hører under Dagkirurgisk Center, og helt overordnet hører Dagkirurgisk Center under anæstesiologisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 28. februar 2016 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5 Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 12

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Børn. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Fordelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Generel klinisk studieplan Afsnit: K-ambulatoriefunktionen Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt

Generel klinisk studieplan Afsnit: K-ambulatoriefunktionen Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk ambulatorium. Ambulatoriet er tilknyttet afsnit K1 og K2 med dertilhørende specialer. I ambulatoriet arbejder

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Modul 12 For Ortopædkirurgisk ambulatorium, Hospitalsenheden Horsens

Modul 12 For Ortopædkirurgisk ambulatorium, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionshospitalet Horsens er en del af Region Midtjylland. Hospitalet er et af regionens akuthospitaler. Hospitalet blev

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Akutafdelingen, hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Akutafdelingen, hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen er en del af Hospitalsenheden Horsens (HEH) og består af skadestuen og et modtage- og observationsafsnit.

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Modul 11 For P5 Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens

Modul 11 For P5 Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hospitalsenheden Horsens er en del af Region Midtjylland. Hospitalet er et af regionens akuthospitaler. Hospitalet blev

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk-obstetrisk afsnit er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. Gynækologisk-obstetrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af den kirurgiske enhed på Sygehus Thy-Mors i Region

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Fra foråret 2014 foretages der desuden tyktarmsscreening for tyktarmscancer i form af koloskopier.

Fra foråret 2014 foretages der desuden tyktarmsscreening for tyktarmscancer i form af koloskopier. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Endoskopi afsnittet på hører under Dagkirurgisk Center, og helt overordnet hører Dagkirurgisk Center under anæstesiologisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Urologisk ambulatorium er en del af Kirurgisk afdeling på. Urologisk ambulatorium er en satellitfunktion ved Århus Universitetshospital

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af barselspatienter og neonatale børn.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Afsnit: K2 Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt.

Generel klinisk studieplan Afsnit: K2 Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit K2 Er et selvstændigt sengeafsnit med tilknyttet ambulatorium og med selvstændig afsnitsledelse. Afsnittet hører

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neonatalafsnit C4 er akut modtageafsnit med plads til 10 nyfødte børn. Afsnittet har 4 familiestuer.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungeklinikken består af et ambulatorium og et dagafsnit, som modtager patienter med sygdomme relateret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagkirurgisk afsnit er en del af anæstesiologisk afdeling på Regionshospitalet. Regionshospitalet er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Dermatologisk ambulatorium, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Svangre- Barselsafsnittet er et obstetrisk sengeafsnit på Regionshospitalet Herning. Afsnittet er en del af Gynækologisk/Obstetrisk

Læs mere

P6 Neuro/Endo er en del af Medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Sengeantallet er 20.

P6 Neuro/Endo er en del af Medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Sengeantallet er 20. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold P6 Organisatorisk placering er akuthospitalet i den sydlige del af Region Midt. Hospitalsenheden består af Skanderborg Sundhedscenter, Regionshospitalet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering modtager primært ortopædkirurgiske patienter, men modtager også enkelte medicinsk patienter. er en selvstændig enhed med

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Y- (Y-OP) er en del af som er placeret i Hjertecentret på i Skejby. Afsnittet varetager kirurgiske indgreb i relation

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patienthotellet på omfatter tre forskellige hoteller placeret på henholdsvis Tage-Hansens Gade, Nørrebrogade og i Skejby.

Læs mere