Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det."

Transkript

1 Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og lignende, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer. Organisationsudvalget foreslår, at man indsætter et og lignende, efter ASF. 6, stk. 3 udgår sætningen: NLD-gruppen vælger et medlem. 6 Tredjesidste pkt. med nuværende ordlyd: Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Ændres til følgende: Afstemninger gøres skriftlige, såfremt én eller flere repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets anbefaling: Udvalgets begrundelse herfor er, at dette er den mest almindelige regel i de fleste foreninger/organisationer sammenholdt med at det nogenlunde svarer til gennemsnittet af de indkomne svar. 13 stk. 3 ændres til følgende: Regnskabet skal senest den 1. maj være afleveret til den statsautoriserede revisor, som sikrer, at den samlede revision (såvel ekstern som intern) er afsluttet senest den 1. juni. Organisationsudvalgets begrundelse: fristen har i flere år ikke har kunnet overholdes grundet arbejdspresset i sekretariatet om foråret blandt andet som følge af SIKON.

2 Organisationsudvalgets anbefalinger: Det er fortsat udvalgets opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt at erstatte regionsrådene af tværregionale møder med mulig deltagelse af alle kredsbestyrelsesmedlemmer henset til, at alene 2 ud af de nuværende 5 regionsråd fungerer og med henblik på at inddrage de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer i landsorganisationens arbejde og give dem yderligere input til kredsforeningsarbejdet. Der er dog forsat enkelte kredsforeninger, der ønsker at bibeholde det nuværende setup, hvorfor en ændring skal opvejes herimod. Det indstilles, at afskaffe regionsrådene og have direkte valg på repræsentantskabsmødet kombineret med etablering af årlige tværregionale møder med deltagelse af kredsforeningsbestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Disse møder foreslås afholdt om foråret og finansieret med en mindre kontingentstigning på 15 kr. der øremærkes dette formål. Det skal samtidig tilstræbes, at sammensætningen af hovedbestyrelsen sikrer, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der ved valget har bopæl øst for Storebælt og 3 repræsentanter der ved valget har bopæl vest for Storebælt. Dette indebærer, at hvis der er 3 kandidater fra henholdsvis øst og vest, skal disse 3 kandidater vælges. Endvidere indstilles det, at HB medlemmer vælges 2 år ad gangen, men forskudt, således at halvdelen vælges det ene år og den anden halvdel det næste år. Hensigten med at have en valgperiode på 2 år, er at gøre HB mere professionel. Endelig indstilles i 8, stk. 6 at lade sætningen eller forbindelse til udgå, da formuleringen vurderes at være for uklar. Det indstilles yderligere, at punkterne d og f i forretningsordenen for repræsentantskabet konsekvensrettes som følge af vedtægtsændringerne. 6, pkt. 9 i dagsordenen for repræsentantskabet ændres fra nuværende ordlyd: 9. Valg af hovedbestyrelse; 2 repræsentanter og 1 suppleant i ulige år, 3 repræsentanter og 1 suppleant i lige år til Valg af hovedbestyrelsen; Der vælges i lige år 5 repræsentanter og 2 suppleanter, og i ulige år vælges 5 repræsentanter og 3 suppleanter. Det tilstræbes, at sammensætningen af hovedbestyrelsen sikrer, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der ved valget har bopæl øst for Storebælt og 3 repræsentanter der ved valget har bopæl vest for Storebælt.

3 8 ændres til følgende: Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf formanden for landsforeningen udgør den ene. Ti hovedbestyrelsesmedlemmer samt fem suppleanter vælges af Repræsentantskabet. Formanden vælges af Repræsentantskabet. Alle medlemmer af Landsforeningen er valgbare til hovedbestyrelsen. [afhænger af formuleringen af habilitetsreglerne] Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden vedtaget med simpelt flertal blandt de i afstemningen deltagende. Alle beslutninger i hovedbestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende, dog således, at hovedbestyrelsesmedlemmer, der samtidig har et ansættelsesforhold til Landsforeningen eller fonde, som Landsforeningen forvalter, ikke udgør flertallet. 10, stk. 2 om Regionsråd udgår. 5, stk. 2 er valgt som repræsentant for Regionsråd eller.. slettes Endvidere udgår overskriften til 10, stk. 3 På lokalt plan:. 11, stk. 1 om Regionsråd udgår. 11, stk 2 ---, der også er medlemmer af regionsrådet.. udgår Organisationsudvalgets anbefaling:

4 Udvalget fastholder at der skal indføres regler om, at hovedbestyrelsesmedlemmer ikke samtidig kan være ansatte i foreningen, formandskabet er friholdt for disse regler. Sidstnævnte af hensyn til kontinuiteten og funktionsdueligheden i sekretariatet. Reglerne gøres fremadrettede, således at allerede ansatte hovedbestyrelsesmedlemmer kan fortsætte valgperioden ud. Derimod må hovedbestyrelses-medlemmer, der fremover bliver ansat i foreningen for længere tid trække sig fra hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsen kan beslutte, at medlemmer med et korterevarende ansættelsesforhold kan lade sig repræsentere af en suppleant i den pågældende periode. I relation hertil skal nævnes at hovedbestyrelsesmøderne er åbne for alle, og at det er naturligt, at netop ansatte, der har en særlig funktion/ansvarsområde, kan deltage i møderne med taleret men uden stemmeret. Bemærkning til forslaget: Organisationsudvalget indstiller til hovedbestyrelsen, at hovedbestyrelsen beslutter at definere ansættelsesforhold af kortere varighed som 3 måneder. 8, stk. 3 ændres til: Alle medlemmer af landsforeningen er valgbare til hovedbestyrelsen. Undtaget herfra er medlemmer, som på valgtidspunktet har et længerevarende lønnet ansættelsesforhold i foreningen. Hovedbestyrelsesmedlemmer, der i valgperioden får et længerevarende lønnet ansættelsesforhold i foreningen skal udtræde af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at medlemmer, der har et korterevarende lønnet ansættelsesforhold i foreningen kan lade sig repræsentere af en suppleant. Undtaget fra ovennævnte bestemmelser om ansættelsesforhold er formandskabet. De ovennævnte regler om ansættelsesforhold gælder tilsvarende for ansættelse i fonde, som landsforeningen forvalter og kredsforeningerne i landsforeningen.

5 Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet d. 24. okt tilføjes vedtægterne. Kandidater til HB kan indstilles forud for repræsentantskabsmødet. Kandidater kan også opstilles på et repræsentantskabsmøde. Med venlig hilsen Jørgen Ahler

6 Landsforeningen Autisme Oktober 2009 Kredsforening MidtVest Forslag til beslutning på Landsforeningen Autismes Repræsentantskabsmøde 24. oktober Emne: Ansættelse af to fuldtids landsdelskonsulenter Vest og Øst i Landsforeningen Autisme. 1. Landsforeningen Autisme er gennem flere år blevet styrket af oprettelsen af et sekretariat med ansatte og med en ansat Landsformand. Samtidig er medlemstallet steget til over 6000 medlemmer. Dette medlemstal stiller store krav til arbejdet i Kredsforeningerne. Det er i Kredsforeningerne bestyrelsesmedlemmerne møder embedsmænd, politikere og ansatte indenfor autismeområdet. Det er i kredsforeningerne, at resultaterne skal skabes med hensyn til specialbørnehaver-, skoler-, fritids-, beskæftigelse og botilbud. Og med en ny udfordring for kredsforeningerne med ældre med autisme. 2. Derfor foreslås det, at der ansættes to fuldtids landsdelskonsulenter en henholdsvis Vest for Storebælt og en Øst for Storebælt med følgende opgaver: At være bindeleddet mellem Landsforeningen og kredsforeningerne At orientere kredsforeningerne om nye tiltag i Landsforeningen At uddanne kredsforeningerne i bestyrelsesarbejde generelt At uddanne kredsforeningernes specifikke bestyrelsesfunktioner, som formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer At rådgive med hensyn at formulere kredsforeningernes målsætninger for bestyrelsens arbejde At rådgive med hensyn til fundraising etc.. At uddanne bestyrelsen i forhandlingsteknik i.f.m. møder med politikere, embedsmænd og ansatte indenfor autismeområdet 3. Landsdelkonsulenterne ansættes på fuldtid på 37 timer. Organisatorisk tilknyttes disse Sekretariat og således med Landsformanden som leder. 4. Økonomien hentes ved lønningerne fra næstformændenes ansættelse og/eller ved en højere medlemskontingent. Stillingerne opslås jf. gældende regler. På bestyrelsens vegne Søren Dalgaard Formand

7 Forslag om ansættelse af kommerciel direktør Jeg vil gerne hermed stille forslag om, at Landsforeningen Autisme ansætter en "kommerciel direktør", såfremt der til repræsentantskabsmødet stilles forslag om ansættelse af 2 sekretariatsmedarbejdere i henholdsvis Øst og Vest. Baggrunden for forslaget er, at jeg mener, at Landsforeningen Autisme i den nuværende situation, hvor budgettet umiddelbart ikke giver mulighed for yderligere ansættelser, har mest behov for ansættelse af en direktør, der kan arbejde for at skaffe penge til foreningen og professionalisere foreningen administrativt. Såfremt dette lykkes, vil det også på sigt skaffe mulighed for ansættelse af mere personale, såvel i Øst og Vest, der kan bistå de enkelte kredsforeninger. Forslagsstiller: Tine Heerup

8 Hermed fremsættes forslag til ændring af Landsforeningen Autismes vedtægter 6 Repræsentantskabet. I sin nuværende form lyder paragraffen således: Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Kredsforening Viborg foreslår at den ændres til: Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Motivation: Emnet blev drøftet på sidste generalforsamling i Kredsforening Viborg, og der var enighed om at hemmelige afstemninger var ok dengang at det enkelte medlem kunne møde op og kun var forpligtet i forhold til egne personlige interesser. Men i dag hvor repræsentantskabet er valgt for at repræsentere andre kan det virke lidt udemokratisk at have hemmelige afstemninger. Kredsforening Viborg har ikke kendskab til andre organisationer med repræsentantskab der opererer med hemmelige afstemninger Med venlig hilsen Peter K. Nielsen Formand Landsforeningen Autisme Kredsforening Viborg

9 Valg af medlem af Hovedbestyrelsen: Kredsforening Østjylland indstiller herved Heidi Pernille Thamestrup som bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen indstiller herved Tine Heerup og Else Worm Jørgensen som bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse. Valg af suppleant (er) til Hovedbestyrelsen: Hovedbestyrelsen indstiller Heidi Pernille Thamestrup samt Martin Winge Andersen som suppleant til Hovedbestyrelsen. Såfremt Tine Heerup og/eller Else Worm Jørgensen ikke opnår valg til hovedbestyrelsen indstiller hovedbestyrelsen Tine og/eller Else som suppleant til Hovedbestyrelsen. Såfremt Heidi Pernille Thamestrup ikke opnår valg til hovedbestyrelsen indstiller Kredsforening Østjylland Heidi som suppleant til Hovedbestyrelsen.

10 Forslag om kontingentforhøjelse Såfremt forslaget om nedlæggelse af regionsrådene til fordel for årlige tværregionale møder bliver vedtaget, stilles forslag om at disse møder bliver finansieret med en mindre kontingentstigning på kr som øremærkes til dette formål. Det samlede kontingent vil herefter udgøre kr. 255,-, hvoraf kr. 120,- går til Landsforeningen Autismes centrale arbejde kr. 120,- går til den enkelte kredsforenings arbejde kr. 15,- går til afholdelse af tværregionale årlige møder Forslagsstiller: Organisationsudvalget

11 Forslag om uændret kontingent Hovedbestyrelsen indstiller til uændret kontingent i 2010.

12 Forslag til valg af interne revisorer: HB indstiller Michael Jensen og Henry Johansen til genvalg Forslag til valg af ekstern revisor: HB indstiller Ecomentor til genvalg

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Landsmøde 2010 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden for landsmøde den 20. november 2010... 4 Indkomne forslag...

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne.

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. 2. FORMÅL Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere