Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177"

Transkript

1 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet for et område til kultur- og bevægelseshus samt til for et område til Kultur- og Bevægelseshus samt til butik og erhverv i Flintholmområdet butik og erhverv på Flintholm Ortofoto-udsnit laves i mapinfo eller Find Luftfoto findes her: O:/gis/find/skaafoto Der er flere måder at sætter luftfoto ind. Enten ved hjælp af Mapinfo med mapbasic værktøj, hvor vinduet gennems som en billedfil. Eller ved at trække fotoet ind efter at have åbnet filen i stifinder. Søren kommer med en præcis forklaring. lokalplanafgrænsning kan tages fra kortbilaget og skaleres passende (stregtykkelse 4, afrundede hjørner, CMYK: ) den røde klat på oversigtskortet i hjørnet viser, hvor lokalplanen ligger. 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsesdelen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Offentlig fremlæggelse Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den 25. juni 2013 til den 20. august 2013 og kan endvidere ses på www. frederiksberg.dk/lokalplaner Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes til eller til Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Kommune senest den 20. august Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Web: juni 2013 Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma A/S 2

3 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og erhverv i Flintholmområdet INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Indledning... 5 Baggrunden for Tillægget... 5 Det eksisterende område... 5 Projektets udformning... 6 Miljøforhold Forhold til til anden planlægning BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljøforhold Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Grundejerforening Ophævelser af lokalplan og servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelse Bilag

4 Metro KPMG 8x Marguerite Vibys Plads Dirch Passers Allé Solbjerg Have Lokalplanområdet og det omgivende kvarter. 4

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre dette forslag til Tillæg 1 til lokalplan 177. BAGGRUNDEN FOR TILLÆGGET November 2012 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og erhverv i Flintholmområdet. Der blev i forbindelse med udbygningen af lokalplanområdet afholdt en arkitektkonkurrence for de to grunde. Vinderforslaget omfatter en bygning til kontor- og butiksformål, et kultur- og bevægelseshus samt en selvstændig udvidelse af kultur- og bevægelseshuset. De tre bygninger blev knyttet sammen af et urbant gardin og et grønt udeareal i form af en bypark, der gav mulighed for en række udendørs aktiviteter, først og fremmest i forbindelse med kultur- og bevægelseshuset. Lokalplanen er et led i den detaljerede planlægning af Flintholmområdet, og er udarbejdet for at muliggøre realisering af de tre ovennævnte bygninger og det mellemliggende grønne areal. I det videre arbejde med projektet for kultur- og bevægelseshuset, er der sket en arkitektonisk bearbejdning af bygningernes facade og en justering og tilpasning af det urbane gardin. De forslåede ændringer har haft til formål at styrke bygningens arkitektoniske fremtræden tilpasset området og forstærke oplevelsen af det urbane gardin som det sammenbindende element, der også kan anvendes aktivt i området. Som følge af ændringerne af det urbane gardin, er kontor- og butiksbygningen også bearbejdet for så vidt angår facaden. De forslåede ændringer af det urbane gardin er ikke i overensstemmelse med lokalplan 177. Det er derfor en forudsætning for realiseringen af det ændrede projekt, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 177. DET EKSISTERENDE OMRÅDE Dirch Passers Allé set mod sydøst med byggegrunden til venstre. Stedets karakter Lokalplanområdet grænser mod nordvest op til Marguerite Vibys Plads og et nyopført kontorkompleks. Mod sydvest støder området op til Dirch Passers Allé, der på den modsatte side markeres af en boligbebyggelse i 5 etager plus tagetage. Mod øst grænser området op til boligbebyggelsen Solbjerg Have, der markeres af en trærække i skel. Mod nord fortsætter det ubebyggede område op mod metroen. Som vist på kortbilag 1 ligger der en gasledning langs områdets østgrænse. Denne gasledning bevares. Marguerite Vibys Plads med det fredede målerhus. 5

6 Området har et areal på knap m² og er i dag ubebygget. Knap halvdelen af området (matr.nr. 8c) ejes af bygge- og anlægsvirksomheden MT Højgaard A/S, mens en lidt større del (matr.nr. 8v) ejes af Frederiksberg Kommune og en lille del (del af matr.nr. 8x) ejes af KPMG. Byrum Opførelse af ny bebyggelse vil skabe en klar afgrænsning af Marguerite Vibys Plads samt færdiggøre Dirch Passers Allé som et gaderum. Desuden vil der blive etableret et grønt, parkagtigt byrum fra Dirch Passers Allé op mod metroen. Parkens terræn er højest mod vest og falder i forskellige niveauer mod øst, mod KU.BE 1 og skel mod Solbjerg Have. Passage fra Marguerite Vibys Plads mod nordøst. Forbindelser Fra Marguerite Vibys Plads er der umiddelbart vest for lokalplanområdet en stiforbindelse i form af et trappeanlæg langs bebyggelsen. Denne stiforbindelse har via en bro tværs over metroen forbindelse til det grønne område Grøndalen nord for metroen. Gennem lokalplanområdet vil der blive etableret offentlige stiforbindelser, der fører videre mod nord til forbindelse med den eksisterende bro over metroen. På den anden side af metrolinjen er det tanken at opføre en svømmehal. Byggegrunden set mod nord. I baggrunden KPMGs bygningskompleks. Kulturmiljø Lokalplanområdet er ikke en del af de i kommuneplanen udpegede kulturmiljøer. Bevaringsværdige bygninger og beplantning Lokalplanområdet omfatter ikke bevaringsværdig bebyggelse. Vest for lokalplanområdet, på Marguerite Vibys Plads, ligger den fredede bygning Målerhuset, der er den eneste bevarede bygning fra det gasværk, som tidligere lå på stedet. Langs lokalplanområdets østgrænse findes en bevaringsværdig trærække, der skal fastholdes. Trærækken er vist på kortbilag 1. Træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Bebyggelse Byggegrundens østlige del med bevaringsværdig trærække langs skel, set mod nord. I baggrunden boligbebyggelsen Solbjerg Have. Det fremgår af Kommuneplan 2013, at træer, der er over 25 år gamle, på såvel offentligt som privat areal ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Derudover fremgår det, at værdifulde privatejede træer eller beplantningsstrukturer skal sikres bevaret i lokalplaner. Lokalplanområdet er ikke bebygget. PROJEKTETS UDFORMNING Der er tale om to projekter: Et byggeri til kontor- og butiksformål på lokalplanområdets vestlige del og et byggeri til offentlige formål i form af et kultur- og bevægelseshus på den østlige del (KU.BE 1). Desuden er der mulighed for etablering af en selvstændig, mindre udvidelse af kultur- og bevægelseshuset (KU. BE 2) i lokalplanområdets nordlige del. I første omgang etableres der dog en boldbane på dette sted. Mellem bygningerne etableres et grønt, parkagtigt byrum. 6

7 De tre bygninger, kontor- og butiksbygningen, KU.BE1 og KU. BE2 er tilbage fra arkitektkonkurrencen tænkt som afklarede enkelt bygningsvolumener placeret i områdets hjørner, hvorimellem det urbane gardin udspændes og omkranser byparken. Den arkitektoniske samhørighed mellem bygningerne sikres ved, at alle fremtræder som enkle kubiske former, samt at bygningernes facader har slægtskab, samtidig med at hver bygning har sit eget særkende. Fælles for bygningerne er således proportioneringen af facaderne, der er opdelt i større felter, der spænder over flere etager. I kontor- og butiksbygningen arbejdes med felter, der i det lodrette plan forskyder sig i dybden, som skuffer, der er trukket mere eller mindre ud. Felter i tilsvarende størrelser fremtræder på KU.BE. Her dannes figurerne ved, billedeligt talt, afskæringen af de volumener, der indeholder de enkelte zoner, og glasfacaden der spænder mellem disse. Samhørigheden forstærkes også af bygningernes lyse farver. Kontor- og butiksbyggeri Situationsplan, der viser områdets hoveddisponering. Kontor- og butiksbyggeriet er udformet med butiksarealer i stueetagen og herover kontorer i 4 etager samt en mindre tagetage, der indeholder teknikrum. Kontordelen af byggeriet har en mindre udstrækning end byggeriets butiksdel, idet den bagerste del af butiksarealet er dækket af jord og dermed øger byparkens areal. Under butiksarealet er placeret en parkeringskælder med tilkørselsrampe fra Dirch Passers Allé. Tilkørsel til parkeringskælderen og levering af varer til butiksarealet sker fra Dirch Passers Allé. Mens adgang til både butiksarealet og de overliggende kontoretager sker enten fra Marguerite Vibys Plads eller Dirch Passers Allé. Mod Dirch Passers Allé og Marguerite Vibys Plads fremtræder byggeriet med facade i 5 etager og mod parkarealet med facade i 4 etager. Denne udformning betyder, at kontordelen af byggeriet fremtræder som et klart kubisk volumen, mens størstedelen af butiksarealet overdækkes med jord og dermed øger det grønne areal. Kontor- og butiksbyggeriets stueetage mod Marguerite Vibys Plads fremstår åben, imødekommende og koordineret med stueetagen på KPMG, således, at der dannes en rolig og afklaret ramme om Målerhuset og bylivet på pladsen. Facadebearbejdningen og facadeelementerne danner skalamæssigt og arkitektonisk sammenhæng til KU.BE og KPMG bebyggelsen. Facaden og vinduerne er placeret og udformet så de skaber relief og liv i facaden. Nogle vinduer og facadepartier er trukket frem i facaden for at skabe dybdevirkning og nogle vinduer og facadepartier ligger tilbagetrukket fra disse, hvilket tilfører bygningen et varieret og levende udtryk. Kultur- og bevægelseshus (KU.BE 1) Kultur- og bevægelseshuset er udformet som en rektangulær bygning med indvendige indskudte etager i 4 etager plus kælder. 7

8 Bygningen indeholder fem forskellige, stablede volumener, hvert volumen er udformet så det bedst muligt opfylder sin funktion. Volumenerne repræsenterer hver sin zone: performance, zen, puls, tanke og mad. Derudover findes alle bygningens fælles faciliteter (omklædningsrum og toiletter) indbygget i legebakken på nederste niveau, som en fortsættelse af landskabet udenfor. Legezonen udgøres af rummet mellem de øvrige zoner. De opstablede volumer bliver beskåret af den rektangulære facadeboks ydre afgrænsning. Den ydre facade, snitfladen af volumenerne består af en lukket facade. Resten af facaden er af glas. I zonerne vil der være åbninger der svarer til behovet for lys og udkig indefra. Nogle zoner vil have stort behov for lys og udkig. Andre zoner er mere introverte og har mindre åbninger. Udefra set vil legezonen være markeret i glas. Glasset vil skabe størst mulig visuel forbindelse til den omkringliggende have. Hovedadgang til bygningen sker fra Dirch Passers Allé. Facaden kan flere steder åbnes op for at skabe direkte forbindelser til parken udenfor. Sammenhængen mellem KU.BE - huset og parken er vigtig og denne sammenhæng manifesteres især i legezonen via åbninger, flow og transparens. Tværsnit gennem kontor- og butiksbebyggelsen fra Dirch Passers Allé til metroen. Tværsnit gennem kultur- og bevægelsehuset (KU.BE 1) fra Dirch Passers Allé til metroen. Tværsnit gennem kultur- og bevægelsehusets boldbur (KU.BE 2) og smøgen mellem butik og KPMG. 8

9 Illustration Det samlede anlæg set fra sydøst med kultur- og bevægelseshuset (KU.BE 1) i forgrunden. Illustration - Kontor- og butiksbebyggelsen med Marguerite Vibys Plads i forgrunden, set fra Dirch Passers Allé. Kultur- og bevægelseshuset mod byparken 9

10 Udvidelse af Kultur- og bevægelseshus (KU.BE 2) I første omgang etableres KU.BE 2 som en boldbane med en overflade velegnet til boldspil og andre sports aktiviteter. Det vil i fremtiden vil være muligt at opføre en bygning i 3 etager i en let konstruktion. Urbant gardin Mellem bygningerne (kontor- og butiksbyggeriet, KU.BE 1 og et evt. KU.BE 2) etableres et urbant gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til et hele og omkranser den centrale del af byparken. Det urbane gardin sammenbinder bygningerne og definerer et nyt aktivt byrum, som skaber en fælles offentlig platform for forskellige aktiviteter på Frederiksberg. Det er et transparant medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind og igennem. Samtidig kan det over tid forvandles til en tre-dimensionel legezone med relation til de omkringliggende aktiviteter Illustration af det urbane gardins visuelle men ikke fysiske sammenbygning mod Dirch Passers Allé Det urbane gardin er ikke fysisk bygget sammen med bygningerne men holder en afstand til dem, og ligger tilbagetrukket i forhold til facadelinjerne. Imellem kontor og butiksbygningen og KU.BE er det urbane gardin ca. 9 meter højt. Overkanten af gardinet fastholdes i samme kote. Det urbane gardin giver derfor et varieret indtryk, alt efter hvor man befinder sig i landskabet. Det urbane gardin består af en række slanke søjler, der foroven bindes sammen af en tilsvarende bjælke. Udover søjler og bjælker består det urbane gardin af et afvekslende netmateriale. Det urbane gardin udformes med en dybde, så der kan placeres aktiviteter som siddemuligheder, gynger mv. Nettet kan beplantes ligesom der kan monteres beplantning, lys, kunstinstallationer mm. Eksempel på legeaktiviteter i det urbane gardin Eksempel på beplantning i zen området Skyggediagrammer Der er udarbejdet otte skyggediagrammer for den kommende bebyggelse i lokalplanområdet. Skyggediagrammerne er udarbejdet for jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv. Eksempel på tribune til Puls området Skyggediagrammerne viser meget få skyggegener for omgivelserne. De kommende bygninger vil i de sene timer og i vinterhalvåret primært skygge for hinanden og byparken i mellem bygningerne. Skyggediagrammerne viser også, at skyggerne for det urbane gardin vil blive mindre end som tidligere foreslået som følge af den lavere højde. Mindre dele af bebyggelsen Solbjerg Have vil blive ramt af skyggerne fra bebyggelsen i de sene sommertimer samt i de sene timer af jævndøgnstimer. I vintersolhverv vil de ligeledes blive ramt af skyggerne fra bebyggelsen, dog først når det er ved at blive mørkt. 10

11 Skyggediagram 21. juni kl Skyggediagram 21. juni kl Skyggediagram 21. juni kl

12 Skyggediagram 21. september kl Skyggediagram 21. september kl Skyggediagram 21. september kl

13 Skyggediagram 21. december kl Skyggediagram 21. december kl

14 LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen er at udlægge området til detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle aktiviteter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt stiforbindelser og bypark. Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre opførelse af nybyggeri samt at sikre en bymæssig helhed i samspil med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre nybyggeri med et samlet etageareal på m 2, fordelt med højst m 2 til kontor- og butiksbyggeri og højst m 2 til kultur- og bevægelseshus m.v. Der må maksimalt etableres m 2 etageareal til detailhandel. Den nye bebyggelse opføres inden for de på kortbilag 1 viste byggefelter. Kontor- og butiksbebyggelsen opføres i 5 etager plus tekniketage og kælder. Butiksarealet placeres i stueetagen og kontorerne i 4 etager herover. Kontordelen har ikke samme udstrækning som butiksarealet, en del af butiksarealet mod nord overdækkes med jord og indgår derved som en del af byparkens areal. Kælderen indeholder parkering og forskellige birum og har adgang via et rampeanlæg. Vareindlevering sker direkte i stueetagen, i princippet som vist på kortbilag 1. Indgang til butiksarealet sker både fra Marguerite Vibys Plads og Dirch Passers Allé. Kultur- og bevægelseshuset (KU.BE 1) opføres i maksimalt 4 etager plus kælder og rummer ca m 2, mens udvidelsen (KU.BE 2) rummer ca m 2. De to bygningers etageareal må tilsammen ikke overstige m 2. Langs Dirch Passers Allé må den maksimale højde ikke overstige kote 35,875 for kontor- og butiksbebyggelsen, dog kan tekniketagen opføres i kote 37,32, kote 30,5 for kultur- og bevægelseshuset (KU.BE 1) og kote 32,5 for kultur- og bevægelseshuset (KU.BE 2). Mindre dele af kontor- og butiksbebyggelsen som karnapper og facadefremspring kan dog opføres i op til kote 36,875. Imellem de tre bygninger etableres et urbant gardin, der visuelt binder bygningerne sammen og skaber en fælles helhed, der omkranser den nye bypark. Byparken er en offentlig tilgængelig park, og fremtræder som et bevæget grønt landskab med græs, beplantning og stier samt en lang række varierede udfoldelsesmuligheder for bl.a. kulturog bevægelseshusets brugere. Den højeste del af byparken ligger mod vest, ca. 8 m over Dirch Passers Allé. Herfra falder terrænet i niveauer ned mod Dirch Passers Allé og naboskel mod øst, som det fremgår af kortbilag 2 og 3. Byparkens terræn tilpasses de eksisterende grønne områder på nabogrunden mod nord, således at der opnås en samlet helhed. Indretningen af byparken, herunder terrænregulering, belæg- 14

15 ninger, beplantning, møblering og belysning m.v. skal ske i overensstemmelse med en samlet plan, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vejadgang til området sker fra Dirch Passers Allé, og gennem området etableres der grønne stier og en gang- og cykelsti langs østskel med forbindelse til den eksisterende bro over metroen. Den eksisterende tilkørsel tæt ved Marguerite Vibys Plads flyttes længere mod sydøst. Desuden etableres der ny tilkørsel (separat for biler til handicapparkering og cyklister) øst for kultur- og bevægelseshuset (KU.BE 1) Der skal etabelres mindst 1 p-plads pr. 100 m² til erhvervsformål. Desuden skal der etableres 22 p-pladser til offentligt formål (KU.BE) og 13 p-pladser til KPMG. 5 stk. handicap-bilparkeringspladser placeres dels i kælder under kontor- og butiksbebyggelsen og dels på terræn i forbindelse med kulturog bevægelseshuset. Det samlede antal cykelparkeringspladser udgør minimum 320, fordelt med minimum 170 til kontor- og butiksbebyggelsen (heraf 105 på terræn) og 150 til kultur- og bevægelseshuset (heraf 100 på terræn). Cykelparkeringspladserne placeres på terræn, i princippet som vist på kortbilag 2. Med et fuldt udbygget Flintholmområde forventes der en årsdøgnstrafik på Dirch Passers Allé på op til biler. Skiltning skal koordineres for bygningerne inden for lokalplanområdet. Der skal udarbejdes en detaljeret skiltevejledning, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. MILJØFORHOLD Bæredygtigt byggeri For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommunen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommunen har derfor udarbejdet Retningslinjer for miljø- og energirigtigt byggeri, som bygherren opfordres til at anvende ved byggeriet. Lavenergibygning klasse 2015 defineres i henhold til bygningsreglementet. Kommuneplan 2010 fastlægger, at krav om lavenergibebyggelse principielt omfatter alt nybyggeri, herunder af boliger, erhverv, kommunale bygninger mv. Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de passer til bygningernes og områdets karakter. Nybyggeri skal opføres som mindst lavenergibygning klasse Lokal håndtering af regnvand Ved opførelse af byggeriet må afløbskoeffecienten/ befæstelsesgraden ifølge Spildevandsplan ikke overstige 0,75 fra området. Kommunalbestyrelsen kan dog, jf. spildevandsplanen, dispensere fra dette, såfremt der udføres andre klimatilpasningstiltag (grønne tage, udligningsbassin etc.). Regnvand vil med forbehold for jordforurening blive søgt nedsivet via f.eks. 15

16 porøse belægninger. Spildevandsplanen kan ses på Etablering af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiksberg Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanen stiller krav om at etablere beplantning på tagflader, f. eks. med stenurter (f.eks sedum) eller mos. Beplantningen og de førnævnte tiltag kan tilbageholde noget af regnvandet, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme omfang. Støj En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det nuværende støjniveau er i følge kommunens støjkortlægning (2012) 58 db(l den ). Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk for hvor meget regnvand, der siver ned i jorden, og dermed også hvor meget, der bliver ført til kloaksystemet. Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af regnvandet bliver ført til kloaksystemet, og 20 % siver ned i jorden. Afløbskoefficienten sættes lig befæstelsesgraden. Afløbskoefficienten φ er en faktor med værdier mellem 0,0-1,0. Normalt anvendes følgende værdier for φ: 1,0 for tagflader og tætte terrænbelægninger, f.eks. asfalt, beton eller belægninger med tætte fuger, 0,8 for belægninger med grus- eller græsfuger, 0,6 for grusbelægninger, 0,1 for havearealer og arealer uden belægning. Med et fuldt udbygget Flintholmområde forventes der en årsdøgnstrafik på Dirch Passers Allé på op til biler. Dette vurderes at afstedkomme et støjniveau på ca. 63 db(l den ) ved facader. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er 58 db(l den ) for instituioner og 63 db(l den ) for liberale erhverv (kontorer m.v.). Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at der skal ske støjafskærmende foranstaltninger. Jordforurening Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2. Det vil sige, at der i forbindelse med jordbundsundersøgelser er konstateret jordforurening på området. Bygge- og anlægsarbejder må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. jordforureningslovens 8. Ved indretning skal det dokumenteres, at de øverste 0,5 m jord på ubefæstede områder er ren, jf. jordforureningslovens 72. Region Hovedstaden har placeret afværgeboringer (grundvand) i området, hvortil der fortsat skal være adgang. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et bymæssigt områder, der er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. I området kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis det fører til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændring af arealanvendelse der fremmer godt grundvand skal generelt fremmes. Lokalplanområdet ligger mere end 300 meter fra nærmeste indvinding. Området er overalt beskyttet af et dæklag på mellem meter. Området er kortlagt på vidensniveau 2 p.g.a. konstateret forurening fra områdets tidligere anvendelse som forsyningsområde, herunder gasværk. Området er delvist oprenset. I forbindelse med udviklingen til kultur- og bevægelseshus samt butik og kontorerhverv vil området blive yderligere oprenset. Regnvand vil kun blive nedsivet, såfremt det jordforureningsmæssigt Ifølge Spildevandsplan ligger lokalplanområdet inden for et område, hvor tilladelse til nedsivningsanlæg normalt ikke kan forventes. 16

17 er forsvarligt. Det vurderes derfor sammenfattende, at den planlagte arealanvendelse ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af vandressourcen kan ses på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Bygge- og anlægsarbejder Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Til forskriften hører Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside. Affald Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. Afhentning af affald fra kontor-erhverv sker fra Marguerite Vibys Plads, mens det for de øvrige funktioner sker fra Dirch Passers Allé. De køretøjer, der afhenter affald skal holde på Dirch Passers Allé. FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplandirektiv - Fingerplan 2007 Landsplandirektiv Fingerplan 2007 fastlægger overordnede retningslinjer for kommune- og lokalplanlægning i Hovedstadsområdet. Forslag til Fingerplan 2013 er sendt i høring. Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet/implementeret i Kommuneplan 2013 og lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (jf. lov om miljøvurdering af 24. september 2009). Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Kommuneplan 2013 Retningslinjer Byudviklingen tager udgangspunkt i stationsnærhedsprincippet og vil foregå gennem udvikling af eksisterende byområder beliggende inden for de udpegede stationsnære kerneområder. Lokalplanområdet udgør en del af det stationsnære kerneområde Flinthom Syd. Rammer for lokalplanlægning I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeom- 17

18 råde 3.C.2, som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner - herunder byfunktioner af regional betydning - i form af etageboligbebyggelse med bolignære offentlige servicetilbud, detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle aktiviteter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt evt. undervisnings- og forskningsinstitutioner, hotel- og konferencefaciliteter o.l. samt bypark. Den maksimale bebyggelsesprocent er 150 og det maksimale antal etager er 6 ekskl. kælder. Detailhandelsstruktur Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af den centrale bymidte, bymidte ved Flintholm, bydelscentre/ bydelsstrøg, lokalcentre/ lokalstrøg. Lokalplanområdet er udpeget som bymidte. Butiksstørrelserne fastlægges til maksimalt m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Rammer for detailhandel Der er fastlagt følgende ramme for detailhandel inden for bymidte ved Flintholm i Kommuneplan 2013: m 2. Detailhandel på m 2 blev i lokalplanområdet allerede udlagt og reserveret efter Kommuneplan De resterende m 2 i Kommuneplan 2013 berøres således ikke af nærværende lokalplan. Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplaner Området er idag omfattet af Lokalplan nr Lokalplan 177 fastholdes. Servitutter Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af 18. I forbindelse med lokalplan 177 blev i alt 4 servitutter ophævet, to servitutter om ekspropriation og lokalplan 141 og lokalplan 162. Byggelovgivningen For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen er 18

19 vedtaget. Museumsloven Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr af 14. december 2006) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum underrettes. Jordforureningsloven Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom anvendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/ anlægsarbejde på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde. 19

20 20

21 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og erhverv i Flintholmområdet BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål bemærkninger at udlægge lokalplanområdet til detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle aktiviteter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt stiforbindelse og park. at muliggøre opførelse af bebyggelse til kontor- og butiksformål samt et kultur- og bevægelseshus. at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne. at fastlægge principper for bebyggelsens facader og det urbane gardin, så byggeriet fremstår som et samlet projekt. at skabe attraktive udeopholdsarealer samt offentlig stiforbindelse gennem området. at fastlægge principper for et samlet, sammenhængende terræn for hele lokalplanområdet i sammenhæng med omgivelserne. at sikre stiforbindelse mellem Dirch Passers Allé og metrobroen. at etablere en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. 2. Områdets afgrænsning bemærkninger 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene: 8c og 8v samt del af matr.nr. 8x, alle af Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den udstykkes og opdeles fra disse. 21

Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og erhverv i Flintholmområdet Lokalplan Forslag til 177 Lokalplan 177 for et område til kultur-

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 207

Forslag til Lokalplan 207 Revision 3. marts 2016 Forslag til Lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé Høringsperiode fra den 03.05.2016-28.06.2016 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 185. for et område ved Bernhard Bangs Allé og Grøndalen

Forslag til Lokalplan 185. for et område ved Bernhard Bangs Allé og Grøndalen Forslag til Lokalplan 185 for et område ved Bernhard Bangs Allé og Grøndalen 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere