Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret."

Transkript

1

2 Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet Læsning Matematik Status fokusområder Fokusområde 1: Færre fravalg af udskolingen på Skals Skole i forhold til fri- og efterskoler (Skals skole) Fokusområde 2: Elevtrivsel i skolen Fokusområde 3: Faglig progression i læsning i de nationale test Nye fokusområder Nyt fokusområde 1: Belægningsgraden i SFO, begge skoler Nationale mål Karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer, 9. klasse Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i % Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning... 25

3 Læsevejledning Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Undervisningsministeriets intentioner med den nye kvalitetsrapporter, at der fremadrettet både fokuseres på status og fremadrettede tiltag. Kvalitetsrapporten kommer altså til at fungere som et mål og resultatstyringsværktøj og denne tænkning lægger godt i tråd med den styringsmodel for dialogbaseret aftalestyring, der er vedtaget i Viborg Kommune. Desuden er der stor overensstemmelse mellem de nationale mål på skoleområdet og de kommunale fokusområder og effektmål i Mål og midler. Kvalitetsrapporten kommer derfor fremadrettet til at indeholde følgende: En kort beskrivelse af skolen. Skolebestyrelsens årsberetning, herunder en udtalelse på baggrund af indholdet i kvalitetsrapporten. Status på kommunale effektmål. Status på skolens lokale fokusområder for. Skolens nye lokale fokusområder for Status på nationale mål. Skoleledelserne, bestyrelser og MED udvalg inddrages i arbejdet med kommunale og lokale fokusområder og effektmål. Baggrund De kommunale fokusområder og effektmål kan findes i Mål og midler for skoleområdet, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet i oktober. I lovbekendtgørelse nr. 665 af fremgår det, at kvalitetsrapporten fremover skal indeholde følgende på skoleniveau: Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver Elevernes karaktergennemsnit for de bundne prøver i 9. klasse i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable Andelen af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Resultater af nationale test Andelen af elever der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Andelen af elever der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Andelen af elever der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse Resultater af den obligatoriske trivselsmåling (kommer først med næste år) Alt omkring karaktergivning og overgang til ungdomsuddannelser figurerer kun i kvalitetsrapporten for de skoler, der har en overbygning. Resultater af nationale test er fortrolige og figurerer derfor kun i de kvalitetsrapporter, der forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet i en lukket sag og ikke i de kvalitetsrapporter, der bliver offentliggjort på hjemmesiden. Desuden er der følgende midlertidige krav: Omfanget af lærernes undervisningskompetence i de fag de underviser i (gældende fra og med skoleåret /15 til og med skoleåret 2021/2022)

4 Det fremgår herudover af undervisningsministeriets hjemmeside at kvalitetsrapporten fremadrettet skal have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til følgende nationale mål og resultatmål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne jf. nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

5 Beskrivelse af skolen Skals Skole/SFO er afdelingsopdelt og tosporet men har skoleåret 2013/14 kun haft én klasse på 2. årgang. Der har i gnsn. været 370 elever. Klassekvotienterne svinger hen over skoleforløbet, hvilket stiller store krav til fleksibiliteten vedr. de fysiske rammer for skolens virksomhed. Bygnings- og udstyrsmæssigt er skolen udfordret, og der ses med stor forventning frem til en tiltrængt renovering og udbygning. Udskolingen tilføres elever fra Ulbjerg Skole/SDI. Der arbejdes fortsat på udvikling af den pædagogiske praksis, hvor trivslen i elev- og personalegruppen skal bane vejen for solide faglige resultater. På Skals Skole/SFO kommer være stadig før lære, da det er indarbejdet i vores værdisæt og den læringsmæssige tænkning. Med stadig større forpligtelse til inklusion er dette mindset med vore øjne en bæredygtig vej. Det kræver dog nogle fysiske rammer og undervisningsmæssige hjælpemidler, som er betydeligt opdateret. erfaringer med aldersintegreret undervisning. Alle klasser har arbejdet aldersintegreret i knapt 50% af alle lektioner. Denne organisering tænkes udvidet i de kommende skoleår. April 2012 blev der etableret fælles ledelsesteam for Skals Skole/SFO og Ulbjerg Skole/SDI. Fra 1. august 2012 har der været 1 øverste leder for de to institutioner, og det fælles ledelsesteam har bestået af 5 personer. Fusionsperioden sluttede somren, og der har været tale om en næsten gnidningsfri sammensmeltning af de to personalegrupper og måder at holde skole på. Det har været en målsætning i processen, at skolernes kulturer og styrkesider skal udgøre fundamentet, som Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, bygger på og udvikler sig fra. Der er et fint grundlag for videndeling i den nye personalegruppe til fællesskabets, elevernes og forældrenes bedste. F.eks. kan nævnes erfaringerne med udeundervisning og samlæsning. Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, er en realitet fra skoleåret /15, hvor der vælges én fælles bestyrelse. Der bliver etableret ét pædagogisk råd og ét MED-lokaludvalg. Kvalitetsrapport er fælles 2012/13 På Skals Skole/SFO har der frem til Skolereformen været undervist efter minimumstimetal p.g.a. gæld og økonomisk genopretning. Gennemførelsen af undervisningen har været tæt på 100 % i alle tre afdelinger. Et ekstremt lavt sygefravær har været et af kendetegnene for skolen og er en medvirkende faktor ift. antallet af aflyste lektioner. Ulbjerg Skole/SDI er samdrevet med børnehaven Møllebakken. Skolen har stabilt elevtal på ca. 100 elever i klasse. I børnehaven er pt. indskrevet 25 børn. Der er en udstrakt grad af samarbejde med børnehaven, såvel personalemæssigt som pædagogisk. Ulbjerg Skole/SDI er kendetegnet ved særdeles gode udearealer og blev bygnings- og lokalemæssigt opdateret ifm. etablering af pædagogiske arbejdspladser. Der er også etableret nyt PLC og nyt personalerum. Ulbjerg Skole/SDI har stærkt fokus på udeskole og arbejder konsekvent med holddannelse på tværs af årgange. I indeværende skoleår er gjort gode

6 Skolebestyrelsens årsberetning Skals Skole/SFO, skolebestyrelsens årsberetning, skoleåret 2013/ Skolereform. Arbejdet i skolebestyrelsen med Skolereformen og nye arbejdstidsregler blev gennemført som en række temadrøftelser. Udover reformens generelle temaer blev der også drøftet ressourcetildelingsmodel, en fremtidig skoledag, skolebuskørslen (herunder ikke mindst rutebilernes køreplaner i relation til skolens start- og sluttidspunkter). Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne. I forbindelse hermed blev der præsenteret en utrolig spændende og visionær til- og ombygningsplan for Skals Skole/SFO. Skolebestyrelsen bakker helt og fuldt op om denne plan. Det videre forløb afhænger af arbejdet med den nye struktur- og organisering af folkeskolerne i Viborg Kommune. Bestyrelsen er meget optaget af, at de fysiske rammer forbedres snarest. Økonomi. Tidligere underviste Skals Skole/SFO på noget, der ligner minimumstimetallet på grund af økonomi og ressourcetildelingsmodel. Skolereformen medfører, at elevernes ugentlige timetal er defineret. Et eventuelt gab økonomisk set i forhold til ressourcetildelingsmodellen skal lukkes af lærere og pædagoger. Skals Skole/SFO kom ud af regnskabsåret 2013 med et underskud på ca kr. Skolen blev gældssaneret ved overgangen til og blev desuden tilført knapt kr. ekstra til dette regnskabsår. På trods heraf blev der i budgetteret med et underskud på kr.! Etablering af Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, herunder valg til fælles bestyrelse. I løbet af skoleåret 2013/ er der gennemført fælles møder mellem Fællesbestyrelsen for Ulbjerg Skole/SDI og Skolebestyrelsen for Skals Skole/SFO. Her er planlægning og forventninger til det nye Skolefællesskab blevet diskuteret. Dertil kommer Skolereformen og sammensætning af den nye bestyrelse for Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg. Der blev afholdt fælles opstillingsmøde og gennemført valg til nye fælles bestyrelse i maj måned. Høringssvar. Der er afgivet høringssvar og deltaget i høringsmøder om bl.a. Skolereformen, ressourcetildelingsmodellen, helhedsplanerne for skolernes fysiske udbygning, et kommunalt efterskolelignende tilbud, budget 2015 og overslagsårene , samt en revidering af børne- og ungdomspolitikken Lys i øjnene. Der kan læses mere vedrørende referater og høringssvar fra Skolebestyrelsen for Skals Skole/SFO på skolens hjemmeside. Ulbjerg Skole/SDI Fællesbestyrelsens årsberetning, skoleåret 2013/. Aldersintegreret undervisning på alle årgange er indført i lidt under halvdelen af timerne. Øget fokus på udeskole. Der har tidligere været udeskole for årgang, men det er nu indført for alle årgange, så alle elever på årgang har udeskole. Herudover er der fortsat en solid opbakning omkring vores udeskole fra de lokale virksomheder. Projekt Have til mave, som går ud på, at børnene skal være med til at dyrke grøntsager m.v., så de lærer om, hvor maden kommer fra, og hvordan processen er frem til, at fødevaren ligger på bordet og er klar til spisning. Projektet færdiggøres i foråret/sommeren, Legepladsrenovering. Som følge af, at reglerne omkring underlag på legepladser tilsiger det, så er underlaget på legepladsen skiftet ud fra bark til faldsand.

7 Arbejdspladser til det pædagogiske personale er etableret som følge af øget tilstedeværelse på skolerne. Herudover er der lavet nyt personalerum samt et nyt mere centralt placeret Pædagogisk LæringsCenter (PLC). Som konsekvens af ombygningerne i forhold til arbejdspladserne til det pædagogiske personale og generelt for at kunne facilitere Skolereform m.v. er garderoben flyttet. I den forbindelse er et enkelt klasselokale blevet ombygget. Flytningen skulle gerne være med til at få en renere skole. Det er konstateret, at der er et svagt stigende elevtal fra sidste til indeværende skoleår (fra 93 til 101 børn). Skolereformen har fyldt meget, men alle har taget opgaven på sig og forsøgt at tage højde for de rette elementer i planlægningsfasen. Godt samarbejde med forældrene. I forhold opstarten på skoleåret /2015, har forældrene taget mange nye opgaver på sig, så som elevfest, Halloween-arrangement, Nisseløb, kørsel i forbindelse med udeskole m.v. I forbindelse med jubilæet, Folkeskolen 200 år, var der temauge og byens pensionister bidrog aktivt i relation til temaugens gennemførelse. TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) er blevet integreret. TOPI er blevet et rigtig godt værktøj omkring elevernes trivsel og udvikling. Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg, er fra august blevet en realitet og fuldt funktionsdygtigt. Der har i løbet af fusionsperioden været afholdt nogle indledende møder de to bestyrelser imellem for at få etableret et godt afsæt for samarbejdet. Herudover er samarbejdet i vores fælles personalegruppe også kommet godt fra land.

8 Effektmål TOPI Tidlig opsporing og indsats Titel for effektmålet: TOPI Tidlig opsporing og indsats skoler Baggrund: Viborg Kommune har fra deltaget i et forskningsprojekt under Socialstyrelsen som har rettet sig mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på at lave en kvalificeret tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0 til 10 år. I forskningsprojektet har der været fokus på, hvordan man kan styrke arbejdet med opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og så tidligt i en problemudvikling så muligt, med henblik på hurtigt at sætte ind med støtte og hjælp for at undgå, at begyndende vanskeligheder og problemer vokser sig store og alvorlige. På baggrund af de gode erfaringer fra projektet har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udbrede konceptet til hele Børn & Unge området. Mål/effektmål: Andelen af børn, der i løbet af året mod en grøn markering i trivselsskemaet stiger. Der tages udgangspunkt i målinger fra Hvordan måler vi?: Der foretages en samlet virkningsevaluering af implementeringen af TOPI. I forhold til effektmålet gennemfører personalet tre trivselsskemaer om året for alle børn. I trivselsskemaerne markeres det om barnet er i rød, gul eller grøn position. Undersøgelserne udfyldes i enalyzer, så det er muligt at se bevægelser fra en position til en anden. I nedenstående tabel kan man se hvor mange børn der ved oktobermålingen blev vurderet til henholdsvis Grøn, Gul eller Rød position. Fremadrettet, når der figurerer 3 målinger over året, vil man ligeledes kunne se hvor mange børn der over året har flyttet sig i henholdsvis positiv eller negativ retning mellem de tre målinger. Tallene afspejler det samlede antal børn på skolen, der figurer i alle tre målinger, sammenlignet med positionerne og ændringerne for alle børn i Viborg Kommunes skoler. Antal personer Viborg Kommune % Grøn markering 83% Skals Skole % Antal personer 77% Grøn markering Gul markering 13% 13% 20% 20% Gul markering 3% 3% 2% 2% Rød markering Rød markering Positive bevægelser i perioden Negative bevægelser i perioden 0% 0% 0% 0% Positive Negative bevægelser bevægelser i perioden i perioden Indsatser for at nå målet: Der sker en løbende implementering af konceptet i hele Børn & Unge. På skoleområdet forventes den løbende implementering at finde sted i årene Processen faciliteres af en projektleder og undervisere fra VIA. Nærmere information om indsatserne kan ses på viborg.dk/topi Viborg Kommune % 83% Ulbjerg Skole 68 84% 13% 13% 9% 3% 3% 7% 0% 0% 0% 0% Økonomi / ressourcer: Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis og % 9% 7%

9 Kommentarer På Skals Skole/SFO og Ulbjerg Skole/SDI er den første trivselsmåling blevet foretaget i oktober måned og i første omgang i indskolingen, årgang. Det pædagogiske personale i mellemgruppen og udskolingen er i skrivende stund ved at blive indført i TOPI-projektet via et kursus med VIAkursusholdere. Der kan således ikke i KV14 siges noget om, hvor mange elever der har bevæget sig i retning GRØN. Skals Skole/SFO: Det bemærkes, at gruppen af elever i GRØN position ligger 6 procentpoint under samme gruppe set under Viborg Kommune som helhed. Elever i GUL position ligger omvendt 7 procentpoint over Viborg-tallet. Det er glædeligt, at elever i RØD position kun udgør 2 % på Skals Skole/SFO, svarende til ca. 3 elever. Analyser, involvering af forældre samt udarbejdelse af handleplaner skal nu stå deres prøve med henblik på en bevægelse af de udsatte elever i retning GRØN. Der ses på denne baggrund frem til at opleve effekterne af arbejdet med den tidlige opsporing og indsats. Ulbjerg Skole/SDI: Gruppen af elever i position GRØN ligger 1 procentpoint over den samme gruppe set under Viborg Kommune som helhed. Gruppen af elever i GUL position ligger 4 procentpoint under Viborgtallet. Modsat er andelen af elever i RØD position på 7 %, hvilket er 4 procentpoint over Viborgtallet. I forbindelse med indsatsen overfor elever i røde og gule positioner har vi gode forventninger til arbejdet med analysemodeller samt det øgede fokus på forældreinddragelse

10 Elevtrivsel i skolen Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Mål/effektmål: Det er målet at den oplevede sociale trivsel skal stige. Der tages udgangspunkt i målingerne fra. Hvordan måler vi?: Målingerne baseres på en spørgeskemaundersøgelse til elever (Surveysystemet klassetrivsel.dk anvendes). I efteråret 2013 udvælges og afprøves de endelige spørgsmål til undersøgelsen i samarbejde med udvalgte skoler. Den første måling gennemføres i foråret og danner udgangspunkt for de efterfølgende progressions mål. Det forudsættes, at alle skoler anvender systemet. Indsatser for at nå målet: Som forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion, sættes der nu fokus på elevernes oplevede sociale trivsel. Centralt er der i i forbindelse med den ny struktur for specialundervisning, oprettet læringscentre, som har til formål at inkludere flere børn i den almene undervisning og dermed skabe øget trivsel. Desuden er der afsat midler til kompetenceudvikling af lærerne, med henblik på inklusionsindsatsen kaldet Lær i egen praksis. Det forudsættes desuden, at de enkelte skoler iværksætter konkrete initiativer på egen skole. Økonomi / ressourcer: Der er afsat ca. 5,45 mio. kr. til driften af læringscentrene samt 6 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne. Herudover fordeles de resterende specialundercisningsmidler til skolerne jf. ressourcetildelingsmodellen. Specialundervisning er takstfinansieret og betales af den enkelte skole. Yderligere tiltag finansieres inden for skolens nuværende ramme. Nedenstående diagram viser hvordan eleverne på henholdsvis Skals skole og eleverne på alle Viborg Kommunes skoler har svaret på spørgsmålet: Hvor glad er du for at gå i skole?

11 Kommentar Mottoet på Skals Skole/SFO tager sit afsæt i, at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. Det betyder, at elevernes trivsel skal bane vejen for et optimalt udbytte af undervisningen. Vores tænkning går på, at en elev i mistrivsel er ude af stand til at udnytte sit potentiale og lære noget. Det er derfor glædeligt, at andelen af elever, der har svaret ked af at gå i skole og meget ked af at gå i skole, tilsammen kun udgør 2,42 %, svarende til ca. 12 elever på vores skole. Her er der på trods af den forholdsvis lave procentvise andel et grundlag for en forbedring gennem en yderligere styrkelse af fællesskabet. Denne styrkelse skal øge oplevelsen hos den enkelte elev i forhold til at høre til, altså at være inkluderet. Klassetrivsel.dk er et godt værktøj i relation til denne indsats. På Ulbjerg Skole/SDI indførtes forrige skoleår en Trivselskanon, hvori der beskrives en række tiltag på alle årgange, både hvad angår trivselsarbejdet i klasserne, og med hensyn til forældresamarbejdet. Her kan nævnes klassemøder, legegrupper og obligatoriske trivselsforløb. Ligeledes har skolen haft som mål, at øge elevtrivslen gennem etablering af hold på tværs af årgangene. Her etableres flere muligheder for nye kammeratskaber, ligesom effekten af store hjælper små har været god. Det er derfor glædeligt, at eleverne på skolen alle oplever at være glad eller meget glad for at gå i skole. Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Mål/effektmål: Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjem samarbejdet stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne for Hvordan måler vi?: Målingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse (udarbejdes i Viborg Kommunes surveyprogram Enalyzer). Spørgeskemaet udarbejdes og testes i efteråret 2013 i samarbejde med skolerne. Den første måling gennemføres i foråret. Målingen i fungerer som baseline for de kommende progressionsmålinger Indsatser for at nå målet: Der er i sundhedsfremmegrupperne (SUF-grupper) udarbejdet handleplaner for samarbejdet med forældrene. Disse handleplaner skal sammen med indførelsen af TOPI og Den tværfaglige model danne grundlag for en forbedring af forældrenes oplevelse af skolehjemsamarbejdet. Økonomi / ressourcer: Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis og Resultater Alle forældre har i foråret fået tilsendt et kort spørgeskema, hvor et af spørgsmålene var som følger: På en skala fra 1-10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? (10 er det bedste) forældre har svaret heraf 88 fra Skals skole og 30 fra Ulbjerg.

12 Indekstal for henholdsvis skolen og kommunen ses i tabellen nedenfor. Indekstal for skole/hjem samarbejdet Viborg Kommune 7,26 25% På en skala fra 1 til 10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? (Skals skole) Skals Skole 7,52 Ulbjerg Skole 8,1 20% 15% 10% 5% 0% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 10 Meget godt 23% 10 Meget godt 23% 9 18% 8 15% 7 Indekset er udregnet efter følgende formel: (1 x antallet af respondenter, der har svaret x antallet af respondenter der har svaret x antallet af respondenter der har svaret 10)/alle respondenter,der har svaret. 8% 6 7% 5 7% 4 1% På en skala fra 1 til 10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? (Ulbjerg Skole) 20% 9 33% 8 10% 7 0% 6 10% 5 0% 4 3% 3 3 0% 2 1% 2 2% 1 Meget dårligt 0% 1 Meget dårligt Kommentarer Tilfredsundersøgelsen i forældregruppen med hensyn til oplevelsen af skole/hjemsamarbejdet kunne være en fin indikator. Det er dog et tvivlsomt datagrundlag for Skals Skole/SFO s vedkommende med kun 88 forældrebesvarelser. Til skolebestyrelsesvalget i foråret var der 509 stemmeberettigede! 82 % af de afgivne besvarelser omfatter karaktererne 6 10, og dermed kun 18 % af de afgivne besvarelser på utilfredshedskaraktererne 1 5. Ser man på indekstallet og sammenligner med indekstallet for alle skoler i Viborg Kommune, så ligger Skals Skole/SFO over gennemsnittet. Når man ser på den økonomiske tilpasning, som folkeskolen i Skals har befundet sig i de senere år og stadig står midt i så vil en forbedring af forældretilfredsheden udgøre en udfordring. En del af den utilfredshed, som undersøgelsen afdækker i forældregruppen, har sin grobund i ledelsesmæssige beslutninger og oplevelsen af et skrabet pædagogisk tilbud, herunder f.eks. mangel på ressourcer til lejrskoler, hytteture m.v. På Ulbjerg Skole/SDI har kun 30 forældre deltaget i undersøgelsen, og det vurderes derfor, at datagrundlaget kan fremstå tvivlsomt. 86 % af de afgivne besvarelser ligger karaktermæssigt mellem Tre procent, svarende til én forælder i denne undersøgelse, har givet karakteren 3. Samlet set ligger indekstallet for forældretilfredshed over det samlede tal for Viborg Kommune. Der er på Ulbjerg Skole/SDI tradition for en høj grad af forældreinddragelse i og omkring skolens aktiviteter. Der opleves stor opbakning til skolen i forbindelse med skolens daglige aktiviteter, herunder i særdeleshed vores udeskole

13 Læsning Resultater Titel for effektmålet: Faglig progression i læsning i de nationale tests Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Effektmål: I de nationale test handler en af delmålingerne om Tekstforståelse. Det er målet, at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier Klart under middel og Under middel falder. Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13. Indsatser for at nå målet: Der er oprettet et centralt læringscenter for læsning, hvor elever med vedvarende læsevanskeligheder tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Det forventes derudover, at alle skoler efterlever strategien for sprog og læsning fra 2011, hvor målet er, at alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Herunder at alle skoler årligt foretager sprogvurdering og løbende evaluering af den enkelte elevs sprog- og læsefærdigheder. Skolen skal altså tilrettelægge og justere sin læseindsats ud fra de forskellige årganges læseresultater og tilpasse indsatsen den enkelte elev. Økonomi / ressourcer: Der er centralt afsat ca. 2 mio. til det centrale læringscenter for læsning. Undervisningsministeriet har ændret på opgørelsen af nationale test til nu at omfatte følgende kategorier: Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Derfor kan vi ikke længere sammenligne tallene fra tidligere med tallene fra 13/14. Det vil i forbindelse med den kommende budgetlægning i Børne- og ungdomsudvalget blive foreslået, at udskifte effektmålene vedr. læsning og matematik med de nationale mål, der lyder som følger: Andelen af de allerdygtigste elever (fremragende præstation) skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode(fremragende, rigtig god eller god præstation) til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater (mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation) skal reduceres år for år Resultaterne på de nationale målsætninger kan ses sidst i kvalitetsrapporten under overskriften: Resultater af nationale test i dansk og matematik i %. Her er der også mulighed for at kommentere på tallene.

14 Matematik Resultater Titel for effektmålet: Faglig progression i matematik i de nationale tests Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Effektmål: I de nationale test handler en af delmålingerne om Matematik i anvendelse. Det er målet at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier Klart under middel og Under middel falder. Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13. Indsatser for at nå målet: Der er oprettes et centralt læringscenter for matematik fra august, som skal arbejde med at understøtte og udvikle skolernes matematikindsats i samarbejde med lokale matematikvejledere. Der uddannes en matematikvejleder på hver skole. Økonomi / ressourcer: Der er afsat ca. 2 mio. til uddannelse og koordinatorfunktion. Øvrig finansiering skal findes inden for skolens nuværende ramme. Undervisningsministeriet har ændret på opgørelsen af nationale test til nu at omfatte følgende kategorier: Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Derfor kan vi ikke længere sammenligne tallene fra tidligere med tallene fra 13/14. Det vil i forbindelse med den kommende budgetlægning i Børne- og ungdomsudvalget blive foreslået, at udskifte effektmålene vedr. læsning og matematik med de nationale mål, der lyder som følger: Andelen af de allerdygtigste elever (fremragende præstation) skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode(fremragende, rigtig god eller god præstation) til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater (mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation) skal reduceres år for år Resultaterne på de nationale målsætninger kan ses sidst i kvalitetsrapporten under overskriften: Resultater af nationale test i dansk og matematik i %. Her er der også mulighed for at kommentere på tallene.

15 Status fokusområder Fokusområder 1: Færre fravalg af udskolingen på Skals Skole i forhold til fri- og efterskoler (Skals skole) Baggrund/udfordring: Hvorfor vælger nogle elever pludseligt at søge en frieller efterskole, og hvad er konsekvensen på Skals Skole? Der dannes nye klasser på 7. årgang. Med et ukendt og skævt fravalg skal der i værste fald også dannes nye klasser på 8. eller 9. årgang. Tynde årgange presser skolen, jf. ressourcetildelingsmodellen, hvorfor tilbuddet i udskolingen forringes. Derved opstår en ond cirkel. Mål/effektmål: Målet er at fastholde de elever, som ikke på forhånd sammen med familien har planlagt med ophold på fri- eller efterskole. Det er målet, at det pludselige fravalg udgør højst 5% ved overgangen til 8. klasse og højst 5% ved overgangen til 9. klasse. Hvordan måler vi?: UU-vejlederen eller skolen afdækker ved overgangen fra 6. til 7. årgang, hvor mange familier der på sigt planlægger med, at deres barn skal overgå til fri- eller efterskole. Undersøgelsens resultat danner grundlag for klassedannelsen på 7. årgang, så vi ikke senere oplever en skævvridning af elevtallet i klasserne. Indsatser for at nå målet: Der skal udarbejdes en procedure, så der i alle tilfælde føres dialog med forældrene og den unge, når skolen får kendskab til ønske om overgang til fri- eller efterskole. Dialogen skal støtte vores mulighed for at se på egen praksis og eventuelle nødvendige ændringer af denne. Der skal fortsat arbejdes med et inkluderende læringsmiljø, hvor det pædagogiske personale har en anerkendende og relationsbaseret tilgang til de unge. Aktionslæring skal være en del af arbejdsformen på afdelingsmøderne, herunder ledelsesinvolvering. Økonomi/ressourcer: Der er ikke påtænkt særlige ressourcer. Status på fokusområde 1 I forhold til overgangen til skoleåret /2015 skete der følgende fraflytninger fra Skals Skole/SFO i juni måned : Fra 7. årgang fraflyttede 5 elever ud af 43 elever. De 3 af disse fraflytninger må tilskrives familiemæssige og/eller sociale omstændigheder. De sidste 2 fraflytninger kan forklares i enten for få faglige udfordringer eller for sparsomme sociale muligheder i kammeratskabsgruppen. Sidstnævnte fraflytninger er at betragte som pludselige, og det svarer til ca. 4,7 % af elevgruppen. Fra 8. årgang fraflyttede 11 elever ud af 47 elever. De 5 af disse fraflytninger må tilskrives familiemæssige og/eller sociale omstændigheder. 2 af disse fraflytninger har baggrund i en tradition i familien omkring efterskoleophold i 9. og 10. klasse. De sidste 4 fraflytninger kan forklares i skoletræthed og dermed behov for overgang til andet skoletilbud. Det vurderes, at de 3 af fraflytningerne kan tolkes som et pludseligt fravalg af udskolingen på Skals Skole/SFO. Det svarer til ca. 6,4 %. Det vurderes samlet set, at udskolingen i Skals er under pres. En utilsigtet fraflytning vil forringe det pædagogiske tilbud og dermed måske skabe en negativ spiral. Forskellige projekter hen over udskolingsforløbet vil kunne styrke vore fællesskaber og skabe en oplevelse af mangfoldige læringsmiljøer det være sig både fagligt og socialt. Et fokus på faget idræt samt på den åbne skole kan være andre måder at ændre indhold og struktur på. Dertil kommer en mere aktiv anvendelse af venskabsklasser, samt elevsamtaler med målsætninger og feed-back som pejlemærker med en noget højere frekvens end den nuværende.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere