R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 12. november 2014 Kystbyer/ områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 12. november 2014 Kystbyer/ områder"

Transkript

1 R E F E R A T Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 12. november 2014 Kystbyer/ områder 48 fremmødte på Hotel Herold, Hasle Mødeleder: Johannes Nilsson Velkomst ved formanden for Teknik og Miljøudvalget (TMU), Carsten Scheibye, på vegne af kommunalbestyrelsen, især TMU og Fritids og Kulturudvalget (FKU). De to udvalg ønsker at inddrage borgerne til en drøftelse af hvordan vi kan samarbejde, også på nye og mere utraditionelle måder for at gavne udviklingen i de enkelte lokalsamfund. Orientering om de politiske mål for lokaludviklingen Erik Lund Hansen henviste til kommunalbestyrelsens seminar i februar 2014 i Ystad, hvor arbejdet med at fastsætte mål for hvert af de politiske udvalg blev indledt. FKU har et mål om udvikling af lokalsamfundene, herunder at det enkelte lokalsamfund udvikler og fremmer synliggørelsen af lokalområdets særkendetegn. Tejn blev nævnt som et eksempel, med fiskeriet som sit særkende og den heraf afledte årlige Trolling Master event. Med fokus på sit særkende undgår vi at alle laver det samme hele vejen rundt alle skal ikke have havnebad som i Hasle. En ny pulje på 1,2 mio. kr. er øremærket borgerforeningerne til lokal udvikling, og her er det borgerforeningerne selv, der byder ind på hvordan disse puljemidler skal fordeles. Carsten Scheibye orienterede om TMU s politiske mål, hvor fokus er på borgerinddragelse, erhvervsudvikling og partnerskaber herunder aftaler med de enkelte lokalsamfund. Det er vigtigt med planer, men også vigtigt at vide hvor vi har lagt dem! Der er mange berøringsflader mellem teknik og miljø området og de lokale samfund, indenfor snerydning, havne, veje og stier, trafikplanlægning mm. På mødet i dag er der højt til loftet. Vi kan ikke på forhånd sige, at der er noget, som ikke kan lade sig gøre. Vi bringer forslagene med hjem i udvalgene og vender tilbage til de enkelte lokalsamfund. Når det gælder den nye pulje på 1,2 mio. kr. er by og borgerforeningerne indkaldt til møde den 17/11. Puljemidlerne skal således ikke fordeles i aften, men af borgerforeningerne. FKU og TMU ønsker at samarbejde om nye og spændende måder for den lokale udvikling. Erik Lund Hansen præciserede at der fortsat under FKU ligger en pulje på godt kr., der fordeles til borgerforeningerne via Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS). Johannes Nilsson nævnte, at sekretariatschef Brian Lambrecht (til stede ved mødet) er den administrativt ansvarlige for fordelingen af de 1,2 mio. kr. 1

2 Gruppedrøftelser Johannes Nilsson orienterede om formålet med gruppedrøftelsen: Hvad kan man samarbejde om? Kom med konkrete forslag Der følges op efter mødet af udvalgsformændene og direktører, med fokus på hvert lokalsamfund. (Fordeling af deltagerne på de fire grupper/borde) Drøftelse af muligheder og perspektiver i fire emnegrupper: Lokale trafikforhold og havne Torve, pladser og parker Idrætsområder og medborgerfaciliteter Andre lokale udviklingsaktiviteter Bordledere/referenter gav en kort opsamling af gruppedrøftelserne, jf. sidste del af referatet. Afrunding Steen Hansen, Svaneke, pointerede at det var vigtigt ved mødet 17/11 om den nye pulje på 1,2 mio. kr. at få afklaret, hvordan de lokale foreninger kan få fat i midlerne. Carsten Scheibye: Det bestemmer I selv! Tonny Borrinjaland, Allinge, sagde nej til flere supermarkeder. Nedlæg en skole i Rønne og bevar de øvrige skoler på øen. Bevar Bornholm som et levedygtigt samfund, og lær børnene det bornholmske sprog. Carsten Scheibye rundede af med at understrege: Vi er blevet meget inspireret og vi mener dette alvorligt! Erik Lund Hansen glædede sig over de mange ideer, der var kommet på mødet og at det havde været meget konstruktivt. Det bliver spændende at følge op. En vigtig værdi af mødet har også været den omfattende ide og erfaringsudveksling. Tak for i aften. Opsamling af gruppedrøftelser Emne: Lokale trafikforhold og havne Bordleder: Referent: Carsten Scheibye Jakob Jensen Allinge Sandvig Byforening Der er stort behov for en oversigt over hvilke personer man kan kontakte vedrørende forskellige emner/projekter 2

3 Helligpeder Havn Hasle Byting Allinge Sandvig Byforening Arnager Borgerforening Foreningen vil gerne have indsigt i planen for vedligeholdelse af Gudhjem Havn En fortsat opbakning fra kommunen til drift og udvikling af de små private havne er afgørende De ville være ønskeligt at genskabe det kontaktforum man havde til varetagelse af interesserne i snitfladen mellem byen og havnen Rengøring og vedligeholdelse på Hasle Havn er det ønskeligt at gøre bedre. Rengøringsdage på parkeringspladser gader og stræder, efter samme princip som strandrensning, hvor kommunen bidrager med maskiner, materialer og evt. et mindre kontant beløb til foreningerne Det ville være ønskeligt med et brugerråd på Nexø Havn Melsted Å trænger til at blive oprenset mm. Gudhjems mere eller mindre skjulte og gemte trappestier mm. ønskes sikret som offentlige stier i al fremtid Helligpeder Havn Hasle Byting Vang Borgerforening Allinge Sandvig Byforening Allinge Sandvig Byforening Hasle Sejlklub Politikerne ønskes inddraget i opfyldelse af målsætningerne på havnene. De rigtig gode erfaringer man har fra partnerskabsaftalerne, bør udvides til mange andre områder (Kommunen betaler materialer, og frivillige lægger hænder til) Redningsstierne er et alt for stort aktiv til at være så nedprioriteret som de er. Dejligt at kommunen hjælper Kajakklubben med deres faciliteter GPS navigation viser biler ind på veje hvor der ikke er til off. Færdsel, en løsning til hvordan kan det afhjælpes ønskes Projektet med skippertorvet ønskes forsat så det sikres at der bliver gode ruter til cykler mm. Når man oplever rent og pænt i Sandvig er det så en tilfældighed Projekt Det Maritime Hasle var fantastisk, men hvor længe er det 3

4 et aktiv nu hvor de faste bevillinger er væk og der ikke vedligeholdes længere Helligpeder Havn Hasle Byting Sandvig Borgerforening Helligpeder Havn Allinge Sandvig Byforening Vang Borgerforening Vang Borgerforening Projekt Det Maritime Hasle var fantastisk, men skal lignende blive en succes så skal der langvarige aftaler til. By havn koblingen bør styrkes og der bør være en egentlig havnefront Cykelstien i Nordskoven mod Hasle var et kæmpe aktiv, nu er den det ikke længere, pga manglende vedligehold, ejerforhold er ikke kendt. Folkemødet og fjernvarme stiller store krav til trafikplanlægning Cykelsti ned i Gudhjem fra både nord og syd er ikke opgivet, men finansieringen er ikke på plads, i princippet fastholdes linieføringen, og trafikopblandingen er en del af det der skal løses. For at borgerne skal kunne bidrage med fjerne sand mm. mellem kommunens fejninger,(f.eks. sand der blæser ind på en sti eller lignende) skal der være en kontakt hvor man kan få tidspunkterne for kommunens fejninger. Hvordan klares snitfladerne mellem Kommunen og Staten f.eks ved stier på Hammeren, så helhedtænkning bliver mulig Kommunen må drage omsorg om at vedligeholde øens fantastiske cykelstier Cykelsti fra Sandvig til hammerhus, så ikke cyklisterne, der er rigtig mange af på denne strækning, kun har vejarealet at færdes på. Kommunen vil kunne forbedre parkeringsforholdene i Vang, ved at indrette det areal havnen stiller til rådighed bedre, nu her hvor der er mange det besøger det aktiv der er skabt med Pieren og Ringedalsbruddet Stort behov for en cykelsti fra Nexø til Årsdale, så ikke kun cykelvejen der går inde i land, er eneste alternativ til at cykle på vejen. Det vil være ønskeligt en oversigt over hvornår Teknik og Miljøudvalget har planlagt besøg på de Bornholmske Havne 4

5 Emne: Torve, pladser og parker Bordleder Referent Bjarne Freund Poulsen, Center for Ejendomme og Drift Carsten Clemmensen, Idrætsområder I gruppen var repræsentanter for følgende lokalområder: Snogebæk, Nexø, Hasle, Allinge, Sandvig, Klemensker (politiker), Svaneke, Byviceværter: Allinge/Sandvig: Lav en kort uddannelse for unge mennesker, f.eks. dem som er på overførselsindkomst, som kvalificerer dem til at blive sendt ud i byerne som byviceværter. De kan lave alt forefaldende arbejde som medvirker til at holde byen pæn og ren. Kommentar: Det koster penge, hvem skal betale. Havne: Hasle: Havne er mange steder øens ansigt udad til. Det er bl.a. her turisterne første gang møder øen. Derfor er det vigtig at der er pænt og ordentligt i vore havne. Bl.a. vigtigt at både der står på land er placeret på en ordentlig og velorganiseret måde. Hasle og Nexø: Hvad kan der gøres ved de gamle bygninger som ikke bliver brugt, og som ikke fremover vil blive brugt, bl.a. de gamle siloer på Hasle Havn. Hasle: Vi har et område omkring Columbus hvor den store skulptur, som i dag står på Store Torv i Rønne, med fordel kan placeres. Den vil være med til at udsmykke det i forvejen nybyggede område. Mottoet: Problemer i Rønne giver muligheder i Hasle blev lanceret. Nexø: Her er man meget optaget af, hvordan der skabes bro mellem havn og torv. Det er oplevet, at når et krydstogtsskib lægger til ved havnen, så ved man det ikke i byen. Turisterne møder således lukkede butikker og restauranter. Også vigtigt at man er klar til at modtage de mange turister og tilbyde dem muligheder for selv at transportere sig rundt i byen, eks. på cykler o. lign. Parker: Nexø: Gør Kulturparken ved Nexø Strandvej mere permanent. Allinge/Sandvig: Hvad med at give unge lovende kunstnere adgang til at udstille i vore parker Nexø: Vi kan bruge vores parker mere aktivt, bl.a. til at fortælle vores historie. Forslag om etablering af et kutter og fiskeri museum, som fortæller om fiskeriets historie i Nexø. Nexø:Vi skal bruge vores parker til bl.a. at få turister til at stoppe op og få lyst til at se nærmere på byen. Når der skoves i skoven ligger grenene tilbage. Det ser uordentligt ud. Gør det gratis for borgere at sanke, så får vi ryddet bedre op efter skovning. Trapper og broer i skovene er mange steder livsfarlige at benytte. 5

6 Pladser: Nexø: Huset ved buspladsen i Nexø er så beskidt, at selv ikke buschaufførerne vil gå ind i det og holde deres pauser. Huset er en skændsel for byen. Involver os lokalt i vedligeholdelsen. Diverse: Snogebæk: Hjælp os med at finde en model, så vi i højere grad kan få flere til at involvere sig i lokale projekter Allinge/Sandvig: Der er grænser for hvad vi kan klare lokalt Hasle: Borgerinddragelse skal ske via Bytingene. Kommune n kan ikke alene gøre noget ved dette. I Hasle har vi ventelister med borgere der ønsker at gøre noget lokalt. Allinge/Sandvig: Det skal være en borgerpligt at rydde op foran egen parcel op til Borgermødet Politiker: Det skal ikke være et påbud at gøre pænt foran egen parcel, men noget der er naturligt og noget man har lyst til at gøre. Vi kunne lave en mærkedag, hvor alle bruger tiden på at gøre vores ø pænere. Politiker og Nexø: Vi kunne lave strandrensning med hjælp fra lokalbefolkningen. Kommunen kunne evt afsætte midler til at honorere skoleklasser for at medvirke. Eks. et arrangement ligesom Operation Dagsværk. Dette ville være en meget opdragende øvelse for de unge mennesker. Politiker: Vi må ikke gå rundt og tro, at de unge gider arbejde sammen med de ældre. I dag er det overvejende de ældre, der deltager i fællesprojekter. Hvordan får vi skabt projekter som interesserer de unge? Allinge/Sandvig: Frivillighedsprincippet er ved at drukne i pengespekulation. Det er utopi at tro, at man altid kan få frivillige til at lave det kommunen, ikke vil betale for. Det opfattes som om organiseringen af kommunens drifts og vedligeholdelsesarbejde er ufleksibel, og man kan få det indtryk, at det er med til at gøre den dyr. Emne: Idrætsområder og medborgerfaciliteter Bordleder: Referent: Claus, Årsdale Johannes Nilsson Rebekka Høeg Boye Kjempff Medborgerhus yderst vigtig for Årsdale eneste lokale samlingspunkt for alle de frivillige. Årsdale oplever ny situation med mange ikke fastboende og vil gerne kunne inddrage dem i noget frivilligt arbejde og i det lokale samfund selvom de ikke bor der fast. Få det frivillige liv tilpasset denne nye situation. Forslår hjælp fra kommunen f.eks. en udviklingskonsulent der kan hjælpe dem med denne udfordring. Desuden ønskes medborgerhuset gjort mere handicapvenligt til 6

7 gavn for den aldrende befolkning, så man kan fastholde deres involvering i lokalsamfundet længst muligt og give dem mulighed for et fortsat aktivt socialt liv. Henrik, Svaneke Svaneke vil gerne satse på kulturen som særkende og omdrejningspunkt for strategien for Svaneke. De ser ikke sig selv byde ind i hverken outdoor eller havne. Ønsker at udnytte Svanekes gamle rådhus som et kultursted og som omdrejningspunkt for det lokale kulturliv. Forslår uforpligtende møde med kommunen omkring et facilitetsudviklingsmøde og en snak om udnyttelse at de kommunale bygninger i området og hvad der skal satses på og hvad der ikke skal. Så man får en enig plan Svaneke og kommunen imellem og ikke kaster ressourcerne forkert. Det må gerne være kommunen der indkalder til et møde når de gerne vil videre i facilitetsprocessen omkring kommunale bygninger i området. Tydeligere udmelding omkring hvem man skal forhandle med under hvilke præmisser når der skal snakkes faciliteter ejet af kommunen i lokalområdet. Niels, Svaneke Bevar det der fungerer og undgå at spare de kr. på at risikere at slå noget ihjel der fungerer. Tydelig udmelding fra politikkerne hvad de vil med medborgerhusene. Ønsker langsigtede planer, så man kan planlægge ude i lokalsamfundet og tør satse på forskellige tiltag og så man kan fastholde ildsjælene og folk ved hvad de har at gøre med. Hvis man vidste at skolen ville blive bevaret fremadrettet kunne man bedre ligge langsigtede planer for faciliteterne i området. Privat kommunalt samarbejde der kan nedsætte driftsomkostningerne/omkostningerne til f.eks medborgerhuse eller andre ønskede faciliteter i lokalområdet. Gøres tydeligere hvor man kan henvende sig vedr. kommunens tomme bygninger. Politikkerne skal passe på med at blive kommunens mand i stedet for borgerens mand. Svend Erik, Årsdale Ønsker afklaring på medborgerfaciliteterne og deres fremtid efter

8 Emne: Andre lokale udviklingsaktiviteter Bordleder: Referent: Erik Lund Hansen Niels Chresten Andersen Steen, Svaneke Konkrete forslag vedr. Svaneke: følge op på Både Og projektet, som CRT stod for, og som bl.a. gik ud på bedre at forbinde by og havn. støtte til et projekt i samarbejde med Bornholms Museum omkring skibet Svanen, der nu er flyttet hjem til Svaneke. Udvikling af parken i Svaneke, der bl.a. er brugt til en musikevent med Henrik Krogsgaard Fællesavisen for foreningerne i Svaneke er meget populær, ligesom Svaneke har sin egen hjemmeside: svaneke.info Barbara, Sandvig Konkrete forslag vedr. Sandvig: at støtte det private initiativ af Knud Aage Månsson om at genskabe forbindelsen fra Hammerhavn via stenbruddet til Sandvig/Allinge. Det har været svært at få Skov og Naturstyrelsen inddraget at bruge eksisterende bygning til fælles salgssted for økologiske produkter, evt. også gennem internetsalg. Gerne flere forskellige ting i samme hus. Nye tilflyttere bydes velkommen med besøg og blomster, ligesom gadefester mv. gør at tilflyttere føler sig budt velkommen Mange fondsmidler er søgt og modtaget, men det kan give et problem for Vej og Park i forhold til drift og vedligehold. Skal vi nu til at slå græs meget for et bysamfund med 240 husstande. Det er vigtigt, vi med projekter husker helheden. Sanne, Gudhjem Konkrete forslag vedr. Gudhjem: at genskabe stiforløb fra Melstedgård via det gamle jernbanespor til Gudhjem, og videre til bl.a. Skibakken. Der har været lidt problemer med private lodsejere, men de er vist ved at 8

9 bløde op (TM s landskabsforvalter er involveret). at genskabe de mange gamle smutveje i Gudhjem. Mange er ved at forsvinde eller gro til. Der har været forsøg, men pt. står vi lidt i stampe og TM mangler ressourcer. Når det gælder behovet for at skabe flere arbejdspladser, kan der være ide i at rykke os tættere på København. F.eks. lave byrum, der virker tiltrækkende og giver tilflyttere, tag jobbet med dig. at byerne på Bornholm kunne have nogle fælles temaer, f.eks. at indrette tilflytterambassader med udstillingsrum og besøgsrum mv. Måske en ambassade i alle byer? Vigtigt at diverse strategier (kulturstrategi, LAG strategi mv.) hænger sammen, vigtigt med fælles fodslag. Bright Green Island en god fællesnævner, hvor kunsten er at tænke sig selv ind i den ide. Hvordan kan vi tage imod de unge, der ønsker at flytte tilbage til Bornholm, evt. for at stifte familie mv.? Vi bør også tænke på de ressourcestærke unge. I nogle lande er det blevet populært med woofi s store økologiske gårde, der bl.a. benytter unge volontører. Tonny, Allinge Forslag om at åbne et stenbrudsværk i tilknytning til Moseløkken Stenmuseum. Der er et stort marked for sten i Europa. Pt. er området fredet, men det er der ingen grund til at fastholde. Foreslog at kommunen tog initiativ til at danne et andelsselskab, der sørgede for at slagtede svin blev mere forarbejdet på Bornholm, hvor de nu sendes næsten uforarbejdede fra øen. Foreslog også at der etableres et bornholmsk handelshus i Berlin. Kaj Erik, Hasle Folkemødet giver nogle muligheder og positiv afsmitning på andre byer. Hasle har en del unge familier, som vi ønsker at fastholde. Hasle har også mange stier. Som kommentar til forslag om tilflytterambassader : Vigtigere med en ambassade i København. Når det gælder fondsmidler, er det vigtigt at kommunen er medspiller til de store fonde, ligesom støtte fra LAG Bornholm og Destination Bornholm (f.eks. til events) kan være vigtigt. 9

10 Kirstine, Svaneke Ella, Rønne Steen, TMU Forslag om anvendelse af det gamle rådhus i Svaneke. Det skal ikke være ligesom i Hasle. Mulighed for at trække på en iværksætter med lidt midler til rådighed. Fokus på det åbne rum, hvor folk mødes og en forbindelse til Bright Green Island. Der er mere konkrete ideer, og især gælder det om at promovere i forhold til udlandet. Foreslog indførelse af en kur afgift i stil med Tyskland. Indtægten kan bruges til at sikre ressourcer og midler til vedligeholdelse mv. Oplagt at genskabe stisystem og de gamle smutveje i Gudhjem, af hensyn til turisterne. Brug bibliotekerne (ligesom i Gudhjem) til at tilbyde tilflyttere arbejdsfaciliteter / fælles lokaler. Kunne man bruge det gamle rådhus i Svaneke til noget grønt i stil med de franske vinbønders fælles salgssteder? Nævnte at der i Ishøj i tilknytning til skovstierne er etableret stationer til fysiske udfoldelser ide til Bornholm. (Ella Jallov nævnte at tilsvarende vist er på vej i Nordskoven, Rønne) Erik, FKU Har noteret sig, at der er øget fokus på gang /trampestier. Det blev også nævnt i mandags. Fonde har udtrykt glæde over kulturstrategien, da de så ved hvad kommunen vil. De unge: Vi skal bruge de mange unge eksilbornholmere som ambassadører for bornholmske virksomheder. I Gudhjem åbner de aktivitetshuset for de unge, der er hjemme på besøg i påsken, ved jul o.lign. God ide! Carl, FKU Vigtigt at vi husker vedligeholdelsen ved nye projekter. Kyststien var EU støttet den skal vedligeholdes. Vi skal markedsføre og vedligeholde vore stier, kyststien, naturen mv. 10

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme

Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Nyvestcentret, 23. august 2012 kl. 19-21:30. Til stede ca. 38 personer, heraf 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll bød velkommen,

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet,

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

ILDSJÆLE I OM R Å D EF O R NYEL SEN BYFORNYELSE

ILDSJÆLE I OM R Å D EF O R NYEL SEN BYFORNYELSE BYFORNYELSE Gennem publikationen optræder bokse med forskellige ikoner. Ikonerne illustrerer forskellige vinkler på ildsjæle i områdefornyelsen. Her kan du se, hvad de betyder: En ekspert udtaler sig om

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Lærings- og inspirationsnetværk

Lærings- og inspirationsnetværk Lærings- og inspirationsnetværk for aktive ildsjæle i 4 nordiske lokalsamfund i udkantsområder Janderup, Danmark Isafjordur, Island Vágur, Færøerne Gloppen, Norge Nordisk Ministerråd NORDPLUS - Nordplus

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere