Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed"

Transkript

1 Notat Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 22. november 2016 Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og der skal derfor primo 2017 afholdes udbud af sendemulighederne. Den eksisterende lokalradiobekendtgørelse har hidtil omfattet al lokalradio i Danmark, men der skabes nu to separate ordninger for henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradio pga. de indholdsmæssigt forskellige krav mv. Slots- og Kulturstyrelsen sendte den 26. september 2016 udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed i høring med frist den 27. oktober Der er modtaget 28 høringssvar med indholdsmæssige bemærkninger og 7 høringssvar uden bemærkninger. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar over udkast til bekendtgørelsen samt for Kulturministeriets bemærkninger hertil. Der har været bemærkninger til følgende emner: Overdragelse og forbud mod opdeling af signal/reklamer Deponering, bankgaranti og rating Vurdering af ansøgningerne skønhedskriterier Frekvenser og dækning Øvrigt. Overdragelse og forbud mod opdeling af signal/reklamer Bauer Media bemærker vedrørende udkast bekendtgørelsen 8, stk. 4, at det bør være muligt at overdrage eller bytte frekvenser mellem sendenet, hvis dette f.eks. kan bidrage til en bedre overordnet frekvensmæssig udnyttelse. Danske Medier og 6 radiostationer (Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) bakker eksplicit op om den beskrevne adgang til overdragelse af sendemuligheder. 4 radiostationer (Radio Klitholm, Det Ny Kanal 1, Formiddagsradioen og Radio Ådalen, Skjern) mener endvidere, at der bør kunne overdrages tilladelser mellem den kommercielle og den ikkekommercielle ordning. Danske Medier og 31 radiostationer (Radio ABC, Radio Solo, go!fm, Radio Silkeborg, Radio Alfa Silkeborg, Radio Skive, Radio M, Radio Alfa Midtjylland, Radio Alfa Randers, Radio Alfa Skive, Radio Køge, DinRadio, SKAGA FM, ANR, Radio NORDJYSKE, Radio SLR, Radio Nord, Radio Viborg, VLR, Skala FM, Classic FM, Radio Limfjord, Limfjord Plus, Radio Als, Radio ØST FM, Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Dok. nr. 16/

2 Side 2 Sydfyn) bakker op om forbuddet i 9, stk. 3, mod at opdele programmerne i flere formater indenfor sendenettet. Dog finder høringsparterne, at det er en unødig stramning og en markant ændring af den måde, hvorpå lokalradio i dag produceres og sendes til lytterne, hvis tilladelseshaver ikke må opsplitte reklamesignalet indenfor sendenettet. Danske Medier og de førstnævnte 21 af ovennævnte radiostationer foreslår derfor, at forbuddet mod opsplitning af reklamer udgår af bekendtgørelsesudkastet. De sidstnævnte 10 radiostationer ovenfor foreslår en dispensationsadgang indført for forbuddet mod opdeling af både programformat og reklamer, hvorimod førstnævnte 21 radiostationer og Danske Medier blot foreslår en dispensationsadgang for selve programformatet og frihed til selv at opdele reklamerne uden dispensation. Da der er tale om en lang tilladelsesperiode med bl.a. udrulningen af DAB, og hvor ny teknologi mv. kan gøre det nødvendigt at justere indhold, formater og områder mv. ønsker høringsparterne indført en mulighed for at søge om Radio- og tv-nævnets dispensation fra forbuddet mod opsplitning indenfor sendenettet, hvis dette anses rimeligt begrundet. 4 af disse stationer (Radio Viborg, VLR, Skala FM og Classic FM) ønsker herudover adgang til selv at splitte signalet op uden forudgående ansøgning, f.eks. ved lokale faresituationer eller lignende force majeure. Bauer Media foreslår, at forbuddet i 9, stk. 3, mod opsplitning af programformat og reklamer fjernes helt. Kulturministeriets kommentarer Ministeriet gør vedrørende Bauer Medias indledende bemærkning om adgang til at overdrage enkeltfrekvenser opmærksom på, at der i samme bestemmelse stk. 5 allerede er indsat en mulighed for dispensation fra udgangspunktet om samlet overdragelse af hele tilladelsen. Ministeriet finder ikke, at der som anført af de øvrige fire radiostationer bør åbnes for mulighed for overdragelse af tilladelser mellem de to ordninger, idet den henholdsvis kommercielle og den ikkekommercielle lokalradioordning indeholder væsentlige forskelle for så vidt angår bl.a. finansieringsmuligheder (herunder tilskud), sendestrukturer, programindhold, aktører og tilsyn. Høringssvarene giver derfor efter ministeriets opfattelse ikke anledning til ændringer af bestemmelsen. Baggrunden for forbuddet mod opsplitning af sendefladen indenfor tilladelseshavers sendenet var at hindre omgåelse af de nyetablerede sendenetsstrukturer samt at dæmme op for udleje og salg af enkeltfrekvenser indenfor nettet. Branchen har oplyst, at det teknisk er muligt at udsende samme programformat, men forskellige reklamer indenfor sendenettet. Ministeriet finder derfor, at hensynene bag forslaget i 9, stk. 3, fortsat iagttages, selvom forbuddet mod opsplitning begrænses til kun at gælde programformatet og ikke tillige reklameblokkene. Da kommerciel lokalradio er 100 procent reklamefinansieret ofte af lokale reklamer, og da sendenettene flere steder endvidere dækker mere end én by/ét lokalområde synes det hensigtsmæssigt at give mulighed for udsendelse af forskellige reklameblokke indenfor sendenettet.

3 Side 3 Da der er tale om en relativ lang tilladelsesperiode, findes branchens ønske om en mulig dispensationsadgang endvidere rimelig. Det synes ikke usandsynligt, at der både indholdsmæssigt og teknologisk over en 10-årig periode kan ske ændringer, der begrunder en mulig dispensation fra Radio- og tv-nævnet. Kulturministeriet foreslår derfor, at 9, stk. 3, justeres således, at det er tilladt at udsende forskellige reklamer samtidig indenfor tilladelseshavers sendenet, og at der indføres en dispensationsadgang for så vidt angår forbuddet mod opdelingen af programformatet indenfor sendenettet. Ministeriet finder det dog ikke nødvendigt eksplicit at lovgive om helt undtagelsesvise force majeure-situationer, men vil lade en sådan konkret vurdering være op til Radio- og tv-nævnet. Deponering, bankgaranti og rating Radio- og tv-nævnet bemærker, at der sprogligt kan opstå tvivl, om udstrækningen af ratingkravet i bekendtgørelsens 18, stk. 1, gælder både forsikringsselskab og pengeinstitut samt både for bankgaranti og deponering. Radio- og tv-nævnet foreslår derfor, at dette præciseres i bestemmelsen. Nævnet bemærker endvidere, at for så vidt angår ratingkravet på hhv. A for Standard & Poors eller A2 for Moody s Investors Service er det p.t. kun de større danske banker, som kan opfylde dette, eksempelvis Danske Bank, SEB og Nordea. Såfremt man ønsker at muliggøre ansøgernes anvendelse af egne lokale banker, forudsætter dette en sænkelse af kravet. Radio- og tv-nævnet har ingen præferencer om, hvorvidt dette er at foretrække. Danske Medier og 19 radiostationer (Radio ABC, Radio Solo, go!fm, Radio Skive, Radio Alfa Randers, Radio Alfa Skive, Radio Køge, Radio SLR, Radio Nord, Radio Limfjord, Limfjord Plus, Radio Als, Radio ØST FM, Radio Globus, Globus Guld, Radio Victori, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) bemærker, at kravet er uhensigtsmæssigt. Herunder anfører flere stationer, at formuleringen bør ændres, således at flere eller alle pengeinstitutter herunder Langaa Sparekasse uden problemer kan stille en garanti. Danske Medier foreslår, at garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab godkendt af Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i et andet EU/EØS land. Endelig foreslår Radio Globus, Globus Guld og Radio Victoria garantistørrelsen ændret til kr. og Uptown TV foreslår kr. SønderborgNYT og 4 radiostationer (Radio Klitholm, Det Ny Kanal 1, Formiddagsradioen og Radio Ådalen, Skjern) finder slet ikke, at der bør kræves garantistillelse. Kulturministeriets kommentarer Bekendtgørelsens krav om bankgaranti eller deponering af kr. pr. ansøgt sendemulighed som betingelse for deltagelse i udbuddet har været ønsket fra både branchens side og fra myndigheds hold, selvom et sådant krav måtte udfordre et mindre antal potentielle ansøgere. Baggrunden for denne brede enighed er dels

4 Side 4 forebyggelse af frekvenshamstring samt erkendelse af, at drift af kommerciel radio kræver en vis økonomi. Ministeriet finder derfor, at kravet bør fastholdes. Det er hensigten med bestemmelsen i 18, stk. 1, at ratingkravet gælder både forsikringsselskab og pengeinstitut samt for både bankgaranti og deponering. Ministeriet finder det derfor hensigtsmæssigt, at bestemmelsen sprogligt præciseres i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnet høringssvar, således at der ikke kan opstå tvivl om kravets udstrækning. Baggrunden for det vedrørende ratingkravet fastsatte niveau er det offentliges almindelige tabsbegrænsningspligt ift. ikke at anvende pengeinstitutter mv., som ikke kan antages at have en vis soliditet mv. På den anden side finder ministeriet, at eftersom der i indeværende udbud kun er tale om en garanti eller deponering for selve udbudsperioden og ikke som tidligere set for tilladelseshavers betaling af koncessionsafgift eller lignende i løbet af tilladelsesperioden), findes der ikke at være nogen økonomisk risiko for staten forbundet med at sænke ratingkravet. Herudover omfatter udbuddet endvidere en lang række relativt mindre aktører og garantistørrelser end til de landsdækkende tilladelser, så det synes rimeligt at overveje en sænkning af kravet. Ministeriet foreslår derfor, at ratingkravet ændres til, at garanti og deponering kan henholdsvis udstedes af eller foretages hos et pengeinstitut eller et forsikringsselskab godkendt af Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i et andet EU-/EØS-land. Vurdering af ansøgningerne skønhedskriterier Radio- og tv-nævnet bemærker, at skønhedskriterierne i 21 er mangelfulde, idet de foreslåede kriterier om økonomi og erfaring ofte vil ligestille en stor del af de nuværende aktører. Danske Medier, Bauer Media og 27 radiostationer (Radio ABC, Radio Solo, go!fm, Radio Silkeborg, Radio Alfa Silkeborg, Radio Skive, Radio M, Radio Alfa Midtjylland, Radio Alfa Randers, Radio Alfa Skive, Radio Køge, DinRadio, SKAGA FM, ANR, Radio NORDJYSKE, Radio SLR, Radio Nord, Radio Limfjord, Limfjord Plus, Radio Als, Radio ØST FM, Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) bemærker, at skønhedskonkurrence er den foretrukne tildelingsmodel, men at der med tilsvarende argumentation som Radio- og tv-nævnet bør indføres et ekstra kriterium, da lodtrækning kun bør benyttes som absolut sidste mulighed. Høringsparterne foreslår alle, at ved stemmelighed mellem to eller flere stationer kan afgørelsen træffes ud fra de foretagne samfundsmæssige investeringer. Der vil således ved pointlighed kunne tages hensyn til, hvem der allerede er etableret på det pågældende sendenet frem for at lade lodtrækning afgøre, om f.eks. to ansøgende aktører bliver nødt til at bytte sendenet, sendeområde osv. med uforholdsmæssige økonomiske konsekvenser og som gene for lytterne til følge. Danske Medier oplyser endvidere at have fået foretaget en juridisk vurdering af professor Michael Steinicke om muligheden for anvendelse af lodtrækning i offentlige udbud. Michael Steinicke vurderer bl.a., at lodtrækning udelukkende bør spille en rolle i helt særlige situationer, og at en sådan løsning ikke opfylder de

5 Side 5 generelle forventninger om saglighed, objektivitet, ikke-diskrimination mv. som generelt opstilles i forbindelse med udbudskonkurrencer. Radio- og tv-nævnet supplerer med, at det den forbindelse kan overvejes at give nye aktører/ansøgere til området en tilsvarende forrang dvs. ved stemmelighed til de sendemuligheder, hvorpå der ikke allerede er etableret en station. SønderborgNYT finder, at udbuddet tilgodeser eksisterende tilladelsesindehavere og udelukker nye fra at søge. De ønsker i stedet at tilgodese lokale, enkeltstående, kommercielle medievirksomheder frem for netværksradioerne og opfordrer til, at der i skønhedskriterierne skal lægges langt mere vægt på det lokale indhold samt lokale tilhørsforhold. Uptown TV finder også at der bør tildeles point efter programindholdet ift. Alsidighed og konkurrence. Danske Medier og 31 radiostationer (Radio ABC, Radio Solo, go!fm, Radio Silkeborg, Radio Alfa Silkeborg, Radio Skive, Radio M, Radio Alfa Midtjylland, Radio Alfa Randers, Radio Alfa Skive, Radio Køge, DinRadio, SKAGA FM, ANR, Radio NORDJYSKE, Radio SLR, Radio Nord, Radio Viborg, VLR, Skala FM, Classic FM, Radio Limfjord, Limfjord Plus, Radio Als, Radio ØST FM, Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) bakker op om, at der vedrørende skønhedskriteriet erfaring lægges vægt på, at der er tale om pointtildeling for reel lokal erfaring eller lokal forankring i modsætning til landsdækkende kædestationer, der ved anvendelse af lokale sendetilladelser udsender et programformat eller indhold uden reel lokal forankring. Herimod bemærker Bauer Media, at det er essentielt for deres radiostationer The Voice, Radio100, Radio Soft, myrock og Radio Klassisk, at disse tildeles point som værende lokale radiostationer, da disse stationer lovligt har netværket og sendt på lokale tilladelser. Uptown TV finder, at der bør tildeles point for erfaring med også anden radiovirksomhed end FM. 4 radiostationer (Radio Klitholm, Det Ny Kanal 1, Formiddagsradioen og Radio Ådalen, Skjern) finder, at skønhedskriteriet om økonomi bør udgå, og at de ansøgere, der allerede er etableret på de ansøgte sendemuligheder, i stedet skal have første prioritet. Uptown TV finder ikke at skønhedskriteriet økonomi bør baseres på likviditets- og soliditetsgrad. Stationen foreslår i stedet pointtildeling efter ansøgers forretningsplaner. Bauer Media bemærker endvidere, at en ansøgning, hvorved ansøger ikke ønsker at udnytte den fulde sendetid, skal give færre point end en ansøgning om den fulde sendetid på et givent sendenet. Kulturministeriets kommentarer Ministeriet finder ikke, at skønhedskriterierne hverken udelukker nye aktører fra at søge eller prioriterer eksisterende tilladelseshavere. Tværtimod vil f.eks. en erfaren lokal radioaktør fra et andet land eller fra et naboområde opnå højere point end en nuværende mindre økonomisk solid eller erfaren eksisterende tilladelseshaver. Der bliver i skønhedskonkurrencens pointtildeling ikke lagt vægt på hverken erfaring fra det ansøgte lokalområde eller på, hvorvidt ansøger allerede

6 Side 6 er tilladelsesindehaver. Krav til programindholdet f.eks. ved en alsidighedsvurdering og aktørernes bopæl, svarende til det, der kræves i den tilskudsstøttede, ikkekommercielle lokale radioordning, findes ikke formålstjenlig i den kommercielle ordning, da en regulering af de kommercielle tilladelsesindehavere og disses programvirksomhed mere hensigtsmæssigt foretages af markedet frem for fra myndighedshold. Ministeriet finder derfor ikke, at bemærkningen fra SønderborgNYT eller Uptown TV giver anledning til ændringer i bekendtgørelsen. Med hensyn til skønhedskriteriet økonomi finder ministeriet det hensigtsmæssigt at bevare dette, da drift af kommerciel radio kræver en vis økonomisk ballast, og da det vil være i strid med formålet med udbuddet (om at give reel mulighed for at nye aktører for at få en tilladelse), såfremt nuværende etablerede aktører på de ansøgte sendemulighed blot gives ubetinget førsteprioritet. Likviditets- og soliditetsgrad er en enkel og formålstjenlig måde at vurdere økonomien på fremfor individuelle forretningsplaner, der vil binde ansøgerne uhensigtsmæssigt op på bl.a. indhold mv. i en længere årrække. For så vidt angår skønhedskriteriet erfaring, bemærker ministeriet, at det fremgår af bestemmelsen i 21, stk. 1, nr. 2, at erfaring med at drive lokal radiovirksomhed tæller mere end erfaring med at drive national radiovirksomhed. Dette suppleres af bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt., hvorefter Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering lægge vægt på realiteten i ansøgers erfaring. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at pointtildelingen er begrænset til kun at gælde erfaring med FM-distribution. Ministeriet finder således ikke anledning til at præcisere kriteriet nærmere, da det er op til Radio- og tv-nævnets skøn i forbindelse med vurderingen af de ved udbuddet modtagne ansøgninger konkret at tildele point til ansøgerne i overensstemmelse hermed. Ministeriet er enigt med størstedelen af høringsparterne i, at det anses for uhensigtsmæssigt, såfremt de to nævnte skønhedskriterier risikerer i vidt omfang at ligestille ansøgerne på point i forbindelse med Radio- og tv-nævnets vurdering. Ministeriet er dog af den opfattelse, at det synes vanskeligt på forhånd at vurdere, hvorvidt dette vil være tilfældet, da det afhænger af en række faktorer, herunder ansøgerkredsen, antallet af ansøgere, Radio- og tv-nævnets pointskala osv. Dog synes det under alle omstændigheder fornuftigt at opstille et ekstra kriterium, som kan bringes i anvendelse, såfremt to eller flere ansøgere måtte stå lige på point. Formålet med udbuddet af al lokalradio i Danmark er at sikre reel mulighed for, at nye ansøgere på visse betingelser og i et vist omfang reelt vil kunne kvalificere sig til at opnå en tilladelse. Et sådant ekstra kriterium bør derfor ikke på utilbørlig vis tilgodese ansøgere, der allerede har en tilladelse. Ministeriet finder derfor, at det er en forudsætning for et sådant ekstra kriterium, at det kun kan bringes i anvendelse, såfremt de allerede opstillede skønhedskriterier om erfaring og økonomi ikke i sig selv er tilstrækkelige til at udpege en vinder. Herigennem får en ny aktør en reel mulighed for gennem skønhedskriterierne at kvalificere sig og gennem højere point at få tildelt tilladelsen. Kun såfremt skønhedskriterierne

7 Side 7 viser, at to eller flere ansøgere er lige kvalificerede, synes det hensigtsmæssigt at give Radio- og tv-nævnet mulighed for at lægge vægt på allerede foretaget etablering og investering. Herudover finder ministeriet det hensigtsmæssigt, at hjemmelen formuleres således, at den tillige rummer mulighed for at give nye aktører i tilladelsesområdet en ved pointlighed tilsvarende fordel for så vidt angår de ved udbuddet nyetablerede sendenet. Ministeriet finder derfor, at der bør indføres et sådant ekstra kriterium, der ved pointlighed efter anvendelse af skønhedskriterierne økonomi og erfaring giver Radio- og tv-nævnet mulighed for at lægge positiv vægt på, hvorvidt ansøger allerede er etableret i det pågældende sendenet eller give en eventuel ny ansøger i det pågældende tilladelsesområde en tilsvarende forrang til de ved udbuddet nyetablerede sendenet. Bauer Medias bemærkning om ekstra point til en ansøger, der tilbyder fuld udnyttelse af sendetiden på en sendemulighed, giver ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen, da dette allerede er en pligt for alle tilladelseshavere, jf. 9, stk. 4, sammenholdt med 7, stk. 1 og 2. Frekvenser og dækning Energistyrelsen og 4 radiostationer (Radio Klitholm, Det Ny Kanal 1, Formiddagsradioen, Radio Ådalen, Skjern) har haft nogle tekniske korrektioner til frekvenslisten. De fire stationer har endvidere haft bemærkninger til dækningen på 5 km. Energistyrelsen foreslår det præciseret, at muligheden for at ansøge om flytning af en frekvens geografiske position i 5, stk. 6, er på maks. 50 km fra den oprindeligt udbudte position. Bauer Media finder det i samme bestemmelse positivt, at flytningen som udgangspunkt ikke længere er afhængig af kommunegrænsen, men finder at retten til flytning bør gælde ubetinget uden ansøgning til Radio- og tvnævnet. DR bemærker, at frekvenslisten indeholder flere frekvenser, som ikke overholder beskyttelsesforholdene mod DR s FM-stationer og dermed brænder hul i DR s FMdækning. DR har derfor identificeret en række kritiske lokalradiofrekvenser ift. konkret angivne DR-stationers dækning, som DR derfor ønsker fjernet fra frekvenslisten. Jysk Fynske Medier (Radio Viborg, VLR, Skala FM og Classic FM) oplyser, at det vil være uhensigtsmæssigt for dem at miste frekvenserne 98,8 Vejle og 100,1 Billund, der i frekvenslisten indgår i hhv. sendenet Vejle 4 og Ribe-Billund 4. Kulturministeriets kommentarer Det er korrekt forstået af Energistyrelsen, at flytningen i henhold til 5, stk. 6, skal forstås som værende fra den oprindelige position for at undgå, at sendemuligheden over tid vandrer. Ministeriet har derfor ingen indvendinger imod, at bestemmelsen sprogligt præciseres som foreslået. Derimod kan forslaget

8 Side 8 fra Bauer Media om frit at kunne flytte frekvenser ikke imødekommes. Frekvensnettet er ganske nøje planlagt og administreres af Energistyrelsen. Eventuelle flytninger kan kun foretages efter nøje beregninger og imødekommes på specifikt angivne betingelser. Det er således ikke muligt at fritstille stationerne i forhold til selv at flytte frekvenserne uden nærmere ansøgning. Energistyrelsen er blevet hørt om DR s bemærkninger og har i den forbindelse oplyst, at det er korrekt, at de nævnte lokalradiofrekvenser ligger inden for dækningsområderne for de nævnte DR frekvenser, og at de således vil kunne brænde et hul i dækningen. For nogle af stederne er der dog ifølge Energistyrelsen allerede dækning fra en anden DR-sender med samme program. For de øvrige frekvenser er der ifølge Energistyrelsen tale om eksisterende frekvenser, som alle har været i praktisk brug i mindst 10 år. For halvdelens vedkommende har de været i brug siden 1980 erne eller 1990 erne. DR og Energistyrelsen har på baggrund af DR s høringssvar været i dialog og fundet en teknisk løsning på de væsentligste forstyrrelser. Ministeriet henviser i den forbindelse til forslagets 5, stk. 1, hvoraf det fremgår, at Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelser til de i bilag 1 angivne sendemuligheder, i det omfang det er frekvensteknisk muligt. For så vidt angår de af Jysk Fynske Medier konkret angivne frekvenser 98,8 Vejle og 100,1 Billund er disse i frekvenslisten allokeret til dannelsen af to nye sendenet. Dette er sket på brancheorganisationernes egen forslag flere steder i landet for at sikre tilstedeværelsen af nye sendenet som en oplagt ansøgningsmulighed for eventuelt nye aktører/ansøgere til området. Ministeriet finder det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at ændre disse af brancheaktørerne foreslåede sendenet, som endvidere understøtter nye aktørers ansøgningsmuligheder, hvilket må anses for et af hovedformålene med udbuddet. Det er også muligt for eksisterende aktører at søge de nye sendenet. Hvad angår bemærkningen om, at der ved planlægning af frekvenser stadig opereres med en dækning på 5 km, er dette nævnt i Energistyrelsens notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio, der indgik som bilag til høringen. Det tekniske grundlag for beskyttelsen af lokalradiofrekvenser mod øvrige danske FMfrekvenser forventes i samarbejde med branchen fastlagt i forbindelse med selve udbuddet. Der er således ikke tale om bestemmelser omfattet af bekendtgørelse, og bemærkningen giver ikke ministeriet anledning til at foreslå ændringer. De herudover indsendte korrektioner til frekvenslisten er i relevant omfang indarbejdet i vedlagte reviderede udkast til bekendtgørelse. Øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at styrelsen forudsætter, at udbuddet af sendemuligheder sker på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.

9 Side 9 4 radiostationer (Radio Viborg, VLR, Skala FM og Classic FM) ønsker, at en nærmere beskrivelse af tildelingsbetingelserne for 5, stk. 2, vil være formålstjenlig. Samme stationer anfører i deres fælles høringssvar endvidere, at inddragelsesfristen for tilladelserne i 6, stk. 2, bør være på tre i stedet for to år. Danske Medier og 6 radiostationer (Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) bakker endvidere eksplicit op om forbuddet mod markedskoncentration. Uptown TV finder, at maksimalt 51 procent af et sendenet kan gå til samme aktør. Energistyrelsen har også afgivet bemærkninger om forbuddet mod markedskoncentration og understreger herved, at forståelsen af det geografiske område, bestemmelsen gælder for, kan misforstås. Bauer Media bemærker, at Radio- og tv-nævnet, jf. 9, stk. 1, kun bør fastsætte ingen eller meget få krav til programvirksomheden. 4 radiostationer (Radio Klitholm, Det Ny Kanal 1, Formiddagsradioen og Radio Ådalen, Skjern) finder ikke, at der bør være krav om deltagelse i lyttermålinger. Danske Medier og 26 radiostationer (Radio ABC A/S, go!fm, Radio Skive, Radio Alfa Randers, Radio Alfa Skive, Radio Køge, Radio Viborg, VLR, Skala FM, Classic FM, Radio SLR, Radio Nord, Radio Limfjord, Limfjord Plus, Radio Als, Radio Klitholm, Det Ny Kanal 1, Formiddagsradioen, Radio Ådalen, Skjern, Radio ØST FM, Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) har endelig udover de få indsendte bemærkninger udtrykt sig generelt tilfreds eller positivt om høringsbekendtgørelsen i sin helhed og om den nye ordning. Bauer Media og 9 radiostationer (Radio Limfjord, Limfjord Plus, Radio Als, Radio Globus, Globus Guld, Radio Victoria, Radio Max, Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn) roser og understreger vigtigheden af den 10-årige tilladelsesperiode. Herudover har Energistyrelsen og Bauer Media takket for processen og det konstruktive samarbejde branche og myndighed imellem. Kulturministeriets kommentarer For så vidt angår inddragelsesfristen i 6, stk. 2, må denne fastholdes på to år, da det følger af den køreplan for digital radio, som partierne bag medieaftalen for indgik den 28. april 2015, at et FM-sluk kan finde sted med to års varsel efter, at det kan konstateres, at 50 procent af radiolytningen i Danmark er digital. Ministeriet finder det heller ikke nødvendigt at uddybe tildelingsbetingelserne i 5, stk. 2, da denne bestemmelse på tilsvarende vis som de oprindeligt kommercielle sendemuligheder angivet i stk. 1 allerede henviser til 4, hvorfor det fremgår indirekte heraf, at tildelingskriterierne er de samme. Der er på baggrund af høringssvarene til både den kommercielle og til den ikkekommercielle bekendtgørelse endelig foretaget en række mindre konsekvensrettelser, præcisering af forståelsen af det geografiske sendeområde for markedskoncentrationsbestemmelsen og tekniske korrektioner af bekendtgørelsen, herunder særligt i frekvenslisten, bilag 1.

10 Ovennævnte øvrige høringssvar giver ikke anledning til yderligere ændringer i bekendtgørelsesudkastet, og ministeriet har derfor ingen bemærkninger hertil. Side 10

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. oktober 2017

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. oktober 2017 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. oktober 2017 Lyttertal 2.+3. kvartal 2017 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2016

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2016 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2016 Lyttertal 2.-3. kvartal 2016 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2016

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2016 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2016 Lyttertal 1. halvår 2016 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 25. oktober 2016 Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur lvl@slks.dk www.slks.dk Høring over udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Lyttertal 1. halvår 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. juli 2011

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. juli 2011 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. juli 2011 Lyttertal 1. halvår 2011 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. april 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. april 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. april 2015 Lyttertal 4. kvartal 2014 1. kvartal 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 19. oktober 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 19. oktober 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 19. oktober 2015 Lyttertal 2.-3. kvartal 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. oktober 2014

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. oktober 2014 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. oktober 2014 Lyttertal 2.-3. kvartal 2014 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 28. januar 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 28. januar 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 28. januar 2015 Lyttertal 2. halvår 2014 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Notat 3. november 2016 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. april 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. april 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. april 2013 Lyttertal 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. januar 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. januar 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. januar 2012 Lyttertal 2. halvår 2011 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2011

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2011 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2011 Lyttertal 2. 3. kvartal 2011 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer.

Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer. Pressemeddelelse Nu foreligger tallene omhandlende radioen i 3. kvartal for Gallup Radio Index. Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer. Tallene er baseret

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012 Lyttertal 1. halvår 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. april 2016

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. april 2016 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. april 2016 Lyttertal 4. kvartal 2015 1. kvartal 2016 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. oktober 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. oktober 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. oktober 2013 Lyttertal 2.+3. kvartal 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2013 Lyttertal 1. halvår 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. januar 2014

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. januar 2014 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. januar 2014 Lyttertal 2. halvår 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer.

Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer. Pressemeddelelse Nu foreligger tallene omhandlende radioen i 1. kvartal for Gallup Radio Index. Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer. Tallene er baseret

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. april 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. april 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. april 2012 Lyttertal 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. oktober 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. oktober 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. oktober 2012 Lyttertal 2.-3. kvartal 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 22. april 2014

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 22. april 2014 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 22. april 2014 Lyttertal 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning Bilag 4 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning København den 5. august 2003 (Rev. Udg.) Lytterundersøgelser af græsrødder Efter bestilling

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. januar 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. januar 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. januar 2013 Lyttertal 2. halvår 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel Radio- og tv-nævnet Marts 2017 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse Krav til ansøgningen... 2 Hjemsted... 7 Lokalt indhold... 8 Programindhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen U D B U D S B E T I N G E L S E R for deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen 2 1. Ordregiver Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

R338 Sengeløse Radio ikkekommerciel Lørdag kl ,2 Høje Taastrup. R109 Radio Alfa Midtjylland Kommerciel 82 timer 90,1 Ebeltoft

R338 Sengeløse Radio ikkekommerciel Lørdag kl ,2 Høje Taastrup. R109 Radio Alfa Midtjylland Kommerciel 82 timer 90,1 Ebeltoft Bilag: Liste over tilladelser til lokalradio på frekvenser efter MHz, delt mellem le og le stationer. Da mange tilladelser oprindeligt er udstedt af lokale radionævn før 2006 varierer måden hvorpå sendetid

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Lokalradioer Distribution af programmer. Tlf Theklavej København NV.

Lokalradioer Distribution af programmer. Tlf Theklavej København NV. Lokalradioer Distribution af programmer Netværket Netværket består af i alt 104 stationer, der modtager ca. 30 radiomagasiner på CD om året. Desuden har kombic aps adgang til upload af radioprogrammer

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere