Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:"

Transkript

1 Notat J.nr Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr. Spørgsmål 1 CV er ift. DBA/integration. I udbuddets opgavebeskrivelse er beskrevet ydelser omkring databaser og integration, men disse opgaver er kun delvist afspejlet i den kompetenceprofil der beskrives i bilag 2. Forventes de 6 konsulent CV er at omfatte profiler der selvstændigt kan udarbejde databaser, integrationer, mv., eller kan det forudsættes at disse ydelser leveres af andre? Svar Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Tilbudsgiver skal, for hver Konsulentkategori på rammekontrakten, angive et CV med følgende indhold: Uddannelsesniveau, herunder kurser og certifikater. En beskrivelse af generel erfaring relateret til løsning af opgavetyper som anført i bilag 1, herunder hvordan kvalifikationer og erfaringer for den pågældende Konsulentkategori tænkes inddraget og nyttiggjort under Rammekontrakten i løsningen af disse opgavetyper. Det følger af bilag 2, punkt 2, vejledningen til CV er for Konsulentteam: Tilbudsgiver skal, for hver konsulent i det tilbudte Konsulentteam på Rammekontrakten angive et CV med følgende indhold: Navn Uddannelse, herunder kurser og certifikater, der ligger udover det anførte under konsulentkategorien, som konsulenten tilhører. En beskrivelse af kvalifikationer og erfaring relateret til opgavetyperne anført i bilag 1, der ligger ud over den generelle beskrivelse anført under konsulentkategorien, som konsulenten tilhører og som for den pågældende konsulent tænkes inddraget og nyttiggjort under Rammekontrakten i løsningen af disse opgavetyper. Følgende opgavetyper er bl.a. oplistet i bilag 1: Vedligeholdelse og opdatering af database, jf. punkt Integration til eksterne registre og/eller datawarehouseløsninger, jf. punkt 1.1.6

2 Integration til ejendomsvurderingssystemet, jf. punkt Juridiske kompetencer. Forventes de 6 konsulent CV er at omfatte profiler med juridiske kompetencer omkring klagesager, eller kan det forventes at denne rolle varetages af andre? 3 Hvad er rette krav til økonomisk og teknisk kapacitet: Udbudsbekendtgørelsens formulering: Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en årlig omsætning på mindst DKK og en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgivers beskrivelser i de generiske og specifikke CV er jf. bilag 2, punkt 1 og 2 vil ved tilbudsevalueringen blive vurderet under kriteriet Kvalitet, punkt 3), jf. udbudsbetingelsernes punkt 4. Der henvises til svaret på spørgsmål 1. Bilag 1 oplister ikke juridiske opgavetyper. Skatteministeriets mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet er som følger, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2 og udbudsbetingelsernes punkt 8.1.2, 4. afsnit: Som mindstekrav kræves en årlig omsætning på mindst DKK og en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. eller udbudsbetingelsernes punkt 8.1.2: Som mindstekrav kræves, en årlig omsætning på DKK 120 mio. og en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Her er det ordet: muligvis i udbudsbekendtgørelsens formulering som ønskes konkretiseret ift ud-budsbetingelsernes formulering? 4 Ad svar på spørgsmål 1 [3]: Hvis ordet muligvis bortfalder eller er et generisk ordvalg i udbudsværktøjet, hvad er årsagen til denne denne barriere og mulig fri konkurrenceudsættelse? Skatteministeriet har fastsat mindstekrav til økonomisk kapacitet, der hænger sammen med og står i forhold til kontraktens genstand, jf. udbudsdirektivets art. 44, stk. 2. Skatteministeriets mindstekrav til økonomisk kapacitet skal ses i sammenhæng med tidsplanen for implementering af nye ejendomsvurderinger. Tidsplanen er således realistisk, men stram med risiko for forsinkelser, jf. Navnlig arbejdet med beregningsmotoren spiller en central rolle for implementeringen af nye ejendomsvurderinger, da beregningsmotoren er en afgørende forudsætning for vurderingsnormen (og dermed vurderingsloven) og itunderstøttelsen i øvrigt. Skatteministeriet forventer på denne baggrund, at der vil være et betydeligt behov for konsulentbistand under Rammeaftalen. Således stilles der i Rammekontraktens punkt 5.1 krav om, at leverandøren Side 2 af 6

3 skal sikre, at der i perioder kan stilles op til 20 fuldtidskonsulenter til rådighed. Det er derfor helt afgørende for Skatteministeriet, at leverandøren har den tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at kunne opfylde kontrakten. Det bemærkes, at mindstekravet til omsætning ligger under den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, jf. det nye udbudsdirektivs art. 58, stk. 3, 2. afsnit. Skatteministeriet henleder opmærksomheden på udbudsbetingelsernes punkt 8.1.2, 5. afsnit: 5 I Bilag A Tilbudsbrev henvises nederst på side 1 til Bilag a. Er det korrekt forstået, at dette retteligt er Bilag A.1? 6 Skal alle de konsulenter, som vi byder ind med, kunne tale dansk er det o.k., at de taler et af de nordiske sprog? Og hvad med eventuelle konsulenter uden for Norden, der ikke taler et af de nordiske sprog? Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet. Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen (Bilag A.1), som indgår i nærværende udbudsmateriale som en del af tilbudsbrevet. Ja, det er korrekt forstået. Der stilles følgende sprogkrav i udbudsmaterialet: Tilbud skal være på dansk, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt IV.3.6, og udbudsbetingelsernes punkt 8.1. På Kundens anmodning skal resultater og delresultater af ydet konsulentbistand dokumenteres, jf. Rammekontraktens punkt 3.3. Dokumentationen skal foreligge på dansk, jf. Rammekontraktens punkt 3.3, 7. afsnit. Der er ikke yderligere sprogkrav i udbudsmaterialet, ligesom tilbudsgiverne ikke skal afgive oplysninger om de enkelte konsulenter/konsulentkategoriers sprogkompetencer, jf. bilag 2, punkt 1 og 2. Der er således som udgangspunkt ikke noget til hinder Side 3 af 6

4 for, at der under Rammekontrakten anvendes ikkedansksprogede konsulenter, såfremt konsulentbistanden udføres i overensstemmelse med god praksis og under overholdelse af kravene og beskrivelserne i Rammekontrakten, jf. Rammekontraktens punkt 3.2, 1. afsnit. Skatteministeriet bemærker dog for god ordens skyld, at ovennævnte sprogkrav samt udbudsmaterialets, herunder Rammekontraktens, affattelse på dansk afspejler, at Skatteministeriets arbejdssprog også i relation til samarbejdet med leverandøren under den udbudte kontrakt - er dansk. Skatteministeriet henviser i den forbindelse til Rammekontraktens punkt 3.1, 3. afsnit: Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med Kunden samt eventuelle tredjemænd med henblik på opfyldelse af denne Rammekontrakt. Videre henviser Skatteministeriet til Rammekontraktens punkt 7.1: Leverandørens Ydelser tilvirkes i et tæt samarbejde mellem Kunden og Leverandøren ved brug af den Iterative Metode. Endelig bemærker Skatteministeriet, at det følger af Rammekontraktens punkt 3.4: Konsulentteamet skal være til stede hos Kunden efter behov. Det nærmere omfang af Konsulentteamets tilstedeværelse hos Kunden aftales løbende mellem Parterne. Ydelser skal udføres hos Kunden, medmindre Parterne konkret aftaler andet i en specifik Delkontrakt. Det følger af rammekontraktens punkt 8.2, 6. afsnit: 7 De omtalte tavshedserklæringer er det et problem i forhold til ikke-danske medarbejdere og Priserne i Bilag 3 omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til kontorhold, omkostninger til efteruddannelse mv. forbundet med konsulentbistand og udførelse af Ydelser. Skatteministeriet antager, at der henvises til Rammekontraktens punkt 19, 2. afsnit. Side 4 af 6

5 ikke-dansktalende medarbejdere? 8 I bilag A afsnit 2 står der følgende: 1. [2] oplysninger om Tilbudsgiveren Tilbudsgiverens/sammenslutningens/konsortiets og samtlige medlemmers eksakte navne og CVRnummer/-numre el.lign.: [anfør det/de relevante navn(e) samt identifikationsnummer/-numre for tilbudsgiveren/sammenslutningen] Spørgsmål: Skal der jvf. ovenstående oplyses navne på underleverandører? Hvad menes der med identifikationsnummer? Eventuelle tavshedserklæringer vil blive udarbejdet på dansk. Det er den enkelte underskrivers ansvar, at vedkommende har gjort sig bekendt med indholdet af tavshedserklæringen, Der stilles ikke krav om, at Leverandørens medarbejdere skal være danske. Bilag A, afsnit 2 vedrører oplysninger om Tilbudsgiveren. Der skal ikke i bilag A, afsnit 2 oplyses navne vedrørende eventuelle underleverandører. Er tilbudsgiveren et konsortium eller anden form for sammenslutning, hvor medlemmerne hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, skal sammenslutningens/konsortiets og samtlige medlemmers eksakte navne og CVR-nummer/-numre el.lign anføres. Skatteministeriet henleder opmærksomheden på, at Leverandørens anvendelse af underleverandører er reguleret i Rammekontraktens punkt 5.4, hvoraf følger: Leverandøren er kun efter Kundens forudgående accept berettiget til at anvende underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers konsulentbistand og Ydelser på samme vis, som hvis konsulentbistand og Ydelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren også vedrørende leverancer fra underleverandører. 9 Vi agter at gøre brug af en underleverandørs tekniske formåen (konsulenter).der skal - jvf. udbudsmaterialet - ved brug af underleverandører udarbejdes en støtteerklæring fra underleverandøren. I bilag A1 er der en støtteerklæring for økonomisk formåen. Er det også denne erklæring der skal anvendes ved brug af underleverandørs tekniske formåen(konsulenter) og skal der i givet fald som angivet i støtterklæringen vedlægges flg. oplysninger : Tilbuddet skal vedlægges de under punkt III.2.2) efterspurgte oplysninger. Dette kan bl.a. ske ved, at støttevirksomheden udfylder de relevante skabeloner herforeller skal der vedlægges en anden støtteerklæring når det Identifikationsnummer refererer til CVR-nummer/- numre el. lign. Der stilles mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske formåen, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2, jf. udbudsdirektivets art. 44, stk. 2 og art. 47, stk. 1. Det følger af udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, at: en økonomisk aktør kan basere sig på andre virksomheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder. Aktøren skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed, at han råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Den i Skatteministeriets skabelon til brug for oplysninger Side 5 af 6

6 gælder støtteerklæring omkring teknisk formåen? vedrørende tilbudsgivernes personlige forhold og økonomiske kapacitet (bilag A.1) indeholdte skabelon til støtteerklæring udgør sådan dokumentation som omtalt i udbudsdirektivets art. 47, stk. 2. Der stilles ikke mindstekrav til teknisk formåen, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.3, jf. udbudsdirektivets art. 48, stk. 2. Bilag A.1 indeholder derfor ikke en støtteerklæring vedrørende teknisk formåen. 10 Skal der også for underleverandører indleveres en tro-og love erklæring? Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål 8 vedrørende Rammekontraktens regulering af Leverandørens anvendelse af underleverandører. Nej. Tilbudsgiver skal udfylde en tro- og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1. k Er tilbudsgiveren et konsortium eller anden form for sammenslutning, hvor medlemmerne hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, skal tro- og loveerklæringen udfyldes og vedlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Side 6 af 6

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 85-140461. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 85-140461. Udbudsbekendtgørelse. 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140461-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 85-140461

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE. National identitetsangivelse: hvis kendt. Land:: Danmark. Postnummer:: 3400 Telefon:: +45 70111213. Fax::

UDBUDSBEKENDTGØRELSE. National identitetsangivelse: hvis kendt. Land:: Danmark. Postnummer:: 3400 Telefon:: +45 70111213. Fax:: UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) : ATP Adresse:: Kongens Vænge 8 : Hillerød Kontakt(er):: Att.:: Simon Schulian E-mail:: ssc@atp.dk : 3400 : +45 70111213

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere