Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring"

Transkript

1 Industrifiskeriets fremtid TILLÆG TIL No 3 OKTOBER 2007 Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring En arbejdsgruppe i Fødevareministeriet er overbevist om, at industrifiskeriet og rentabiliteten efter indførelse af IOK i 2008 fører til en flerårig forvaltningsmodel I adskillige år har industrifiskerne, fiskemelsfabrikkerne, fiskeriets organisationer, og med dem mange andre, fortalt den biologiske rådgivning, at dens vurderinger ikke svarer til fiskernes erfaring og virkeligheden på fangstpladserne. Chokket Chokbølgerne fra maj i år, da tobisfiskeriet pludselig blev begrænset til tons, kort efter at det var begyndt, rystede ikke alene fiskerne og fiskemelsfabrikkerne, men også det politiske liv herhjemme og danske biologer. Så tog de arbejdstøjet på og arbejdede hurtigt. Også i FF-NYT har fiskere og andelshavere argumenteret for, at kvoterne ofte er urealistisk lave. De har beklaget og med rette, kan man tilføje at de alt for tit ikke har vidst, hvad de måtte fange lige før sæsonstarten for det pågældende fiskeri eller også efter. Det lysner for industrifiskeriet og dermed også for råvarerne til Skagen Havn og FF. En rapport om industrifiskeriets fremtid er således netop offentliggjort og afleveret til den nye fødevareminister Eva Kjer Hansen. Den er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem fiskeriets organisationer, det biologiske rådgivningssystem, finanssektoren og Fødevareministeriet. Og der er enighed. Fortsættes næste side

2 Historisk Den er historisk i den forstand, at der ikke tidligere er gået så markant i dybden og bredden på én og samme tid om industrifiskeriets vilkår og frem for alt peger denne rapport på, at alle forhold indenfor dette specielle erhverv skal ses i en større helhed og dermed i en indre sammenhæng. Det er en af de grundlæggende forudsætninger for at foreslå flerårige kvoter. Langsigtet Arbejdsgruppen tilkendegiver som et nyt og vigtigt princip, at der fastlægges en langsigtet strategi for hver enkelt bestand af de væsentlige industrifisk, tobis, brisling, blåhvilling og sperling. For at gennemføre denne udvikling i praksis er der vedtaget en kravspecifikation til den biologiske rådgivning for hver af arterne. Enigheden - Erhvervet og forskerne er enige om, hvordan den biologiske rådgivning og forvaltningen af industrifiskeriet skal spille sammen, og det skal udnyttes, understreger den ny fødevareminister Eva Kjer Hansen, der tilføjer: - De langsigtede planer for hver bestand vil indgå i det internationale samarbejde om rådgivningen i efteråret og er en del af den danske forberedelse til ministerrådsmødet i EU til december. Fødevareministeriet er dog allerede i dialog med EU-Kommissionen for at sikre, at den på forhånd er orienteret om de danske udspil. Strategien omkring forvaltningen er desuden drøftet med de norske myndigheder, der også har interesser i industrifiskeriet. Større tobisfiskeri på vej næste år Prognoser for fangstgrundlaget i 2008 og oplæg til en flerårig forvaltningsmodel indtil 2010 vurderes som meget lovende Efter en brat afslutning af tobisfiskeriet i foråret satte Fødevareministeriet turbo på et udvalgsarbejde sammen med fiskerierhvervets parter og biologerne for at komme det betrængte industrifiskeri til undsætning. Rapporten omfatter de vigtigste industriarter og især er der fokus på tobis i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat. Den foreløbige prognose for fangstgrundlaget for tobis i 2008 fastslår, at der er 75 pct. sandsynlighed for en TAC over tons, 50 pct. sandsynlighed for en TAC over tons og 25 pct. sandsynlighed for en TAC over tons. TAC en er den totale fangstmængde, som skal deles mellem flere lande. Prognosen viser desuden, at der i 2008 kan fiskes godt tons tobis i Nordsøen, hvis 2007-årgangen, som indgår i vurderingen af fiskeriet i 2008, er på lidt over halvdelen af en gennemsnitsårgang eller lidt mindre end 2005 og 2006 årgangene, som det formuleres i rapporten. Mindre forsigtig end i 2007 Forvaltningen for 2008 tager udgangspunkt i samme model, som blev anvendt i Den baserer sig på på en foreløbig indsatsbegrænsning, som erstattes af en TAC, så snart resultaterne af realtidsmoniteringen foreligger. Det nye er, at denne model ikke vil benytte sig af samme forsigtighed som i Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) foreslår, at de lave fiskeridødeligheder i 2007, svarende til dage til søs for et 200 BT fartøj, anvendes som indsatsloft for moniteringsfiskeriet i DFU s beregninger viser, at sandsynligheden for, at loftet kommer til at begrænse fiskeriet i moniteringsperioden er lille, samtidig med, at dette loft sikrer, at risikoen for, at bestanden overfiskes, er yderst begrænset. 2

3 Det langsigtede perspektiv Der er behov for en langt bedre viden om de forskellige komponenter i tobisbestanden. Det fremgår af følgende afsnit i rapporten, hvor det hedder, at: Det bliver nødvendigt i det langsigtede perspektiv efter 2009 at tage hensyn til, at tobisbestanden i Nordsøen er opdelt i flere bestandskomponenter. Det vil gøre det muligt at optimere udnyttelsen af de samlede forekomster, ligesom man ved at tilrettelægge fiskeriet fornuftigt kan fordele fiskeritrykket hensigtsmæssigt. Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat består af fem forskellige arter. Behov for samlet helhed Det er afgørende, fremhæves det videre, at den fremtidige tilrettelæggelse af tobisfiskeriet og det videnskabelige grundlag samt overvejelserne om den mest hensigtsmæssige forvaltningsmetode vurderes i sammenhæng. Derfor bør forvaltningsmodellen og det biologiske grundlag ud til offentlig debat som en samlet helhed. Fartøjernes størrelse Rapporten sætter desuden fokus på fartøjernes størrelse. I realtidsmoniteringen indgår f.eks. ikke fartøjer større end 600 BT. Rådgivningen om et loft for indsatsen er af den grund baseret på historiske tal. Sker der f.eks. en væsentlig ændring i sammensætningen af fartøjer med flere over 600 BT, vil det kunne få betydning for indsatsloftet. Der eksisterer altså ikke tilstrækkelige data for at kunne vurdere effekten af et skift i fartøjsstørrelse. Det vil betyde, at en ændring af industriflåden hen imod færre og større fartøjer kan få væsentlig indflydelse på den biologiske rådgivning. S 456 Anne-Mie lander industrifisk til FF. Det er nødvendigt med et langsigtet perspektiv og flerårige kvoter for et industriflåden generelt kan være rentabel, fremgår det bl.a. af rapporten fra en arbejdsgruppe i Fødevareministeriet. 3

4 Nyeste analyse af tobis Efter en række tvivlsomme år er bestanden igen indenfor sikre biologiske grænser Den nyeste analyse fra Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) om tobis i Nordsøen fastslår, at bestanden i 2008 er indenfor sikre, biologiske grænser. Analysen er endnu ikke evalueret af Det Internationale Havforskningsråd (ICES), hvilket formentlig sker i denne måned, men at der er tale om en dokumenteret, positiv udvikling er uden for diskussion. Flere 1-årige overlever Analysen påviser en markant forbedring af rekrutteringen. Ganske vist var årgangene i 2005 og 2006 henholdsvis kun 60 pct. og 70 pct. af langtidsgennemsnittet, men til gengæld var der et markant fald i fiskedødeligheden fra 2005 til 2007 med en deraf følgende god overlevelse af 1-årige fisk frem til gydemodenhed. I analyserne af bestanden tages der hensyn til, at en betydelig del af tobis ædes af rovfisk. På årsbasis svarer det til 55 pct. af 0-årige tobis og 70 pct. af 1-årige. Ved beregning af bæredygtige fangstniveauer er der taget højde for tobis som føde for rovfisk. Vægt i tons af dansk landede fisk til industriformål i perioden Blåhvilling Brisling Hestemakrel Lodde Skolæst Sperling Tobis Andre arter I alt Kilde: Fiskeridirektoratet er foreløbige tal for 1. januar til 31. august. Gode udsigter for brislingefiskeriet Rimelig sikre fiskerimuligheder flere år frem i tiden i Østersøen, hvor Danmark har en mindre del af kvoterne, som fiskes op, mens andre ikke udnytter deres kvoter. Også fiskeriet efter brisling i Østersøen og i Skagerrak/Kattegat bygger på et optimistisk grundlag, hentet fra den ny rapport om industrifiskeriets fremtid. For Østersøens vedkommende hedder det, at bestanden i Østersøen ikke har været udnyttet fuldt ud de seneste år, og at der derfor er basis for et større fiskeri. Således rådgav ICES i 2006, at der kunne fiskes tons, men der blev kun fanget tons. (Danmark, Sverige og Tyskland ud- 4

5 nyttede deres kvote, men det gjorde fiskere fra andre lande omkring Østersøen ikke, red.) Danmark har kun en mindre del af kvoterne og har af den grund begrænsede muligheder for påvirkning af forvaltningen. Fangstgrundlaget for 2008 er af ICES fastlagt til en TAC på tons. til at kunne forvaltes med en konstant TAC suppleret med løbende justeringer. Klimatiske ændringer vil næppe påvirke denne prognose, oplyses det. Der lægges op til en model med en 3-årig TAC og halvårlig justering på et robust og aktuelt indeks for fangstmulighederne. Modellen lægger op til en realtidsmonitering og lukning af fiskeriet i perioder, når den foreløbig eller totale TAC er opfisket. Nordsøen Fiskeriet efter brisling i Nordsøen menes at ligge mellem tons og tons årligt, og det bedømmes Skagerrak og Kattegat Fiskeriet efter brisling i Skagerrak og Kattegat forventes at blive mellem og tons. Gennemsnitspriser i kr. pr. kg. for udvalgte industriarter Blåhvilling 0,60 0,72 0,79 0,58 0,58 0,67 0,86 0,77 0,71 0,65 0,98 1,32 Brisling 0,64 0,80 1,02 0,68 0,66 0,79 1,01 0,90 0,76 0,82 1,09 1,32 Hestemakrel 0,64 0,73 0,94 0,83 0,69 0,80 0,97 1,06 0,84 0,73 0,85 1,22 Sperling 0,59 0,73 0,87 0,59 0,66 0,74 0,94 0,85 0,76-1,22 - Tobis 0,62 0,72 0,86 0,58 0,61 0,66 0,86 0,80 0,70 0,71 1,05 1,22 Gn i alt 0,62 0,74 0,90 0,62 0,63 0,70 0,90 0,84 0,73 0,78 1,07 1,26 Kilde: Fiskeridirektoratets afregningsregister er foreløbige tal for 1. januar til 31. august. Årlig TAC på sperling på tons Lukning af fiskeriet kan undgås, hvis en langsigtet, årlig TAC på under tons gennemføres Bestanden af sperling i Nordsøen og Skagerrak er bæredygtig, endda flere år i fremtiden, fremhæves det i rapporten om industrifiskeriets fremtid. Det er en forudsætning, at rekrutteringen til bestanden på længere sigt ikke viser for store udsving. Derfor forventes det, at Det Internationale Havforskningsråd (ICES) ønsker at vurdere bestanden én gang årligt. Den faste TAC på tons årligt baserer sig på et langtidsgennemsnit af den årlige rekruttering gennem en 23-.årig periode, Frem til 1991 var den årlige rekruttering til bestanden relativ høj, men derefter faldt hyppigheden af de store årgange. I årene skete det med 2-3 års mellemrum, og der har kun været én stærk årgang siden 1999, nemlig i

6 Forventet fald for blåhvilling Pessimistisk billede af bestandsudviklingen Der forventes en betydelig nedgang i fangstmulighederne for blåhvilling de næste par år. Det skyldes ikke mindst to lave årgange i 2005 og Et bud på fangstmulighederne forventes i løbet af denne måned (oktober). Biologerne i ICES vurderer som udgangspunkt, at forvaltningsplanen er bæredygtig med det nuværende høje rekrutteringsniveau, men er for tiden usikker på omfanget af en årlig reduktion af kvoten i tilfælde af et pludseligt, yderligere fald i rekrutteringen. Flere måder at regne på Hvad der skete og ikke skete, da Det Internationale Havforskningsråd (ICES) beregnede TAC en for tobis i 2007 Et regnestykke er et regnestykke. Eller? Det kan man med god grund spørge om med hensyn til den beregning, som ICES gennemførte som grundlag for vedtagelsen om, at der kun måtte fanges tons tobis i år i Nordsøen. Spørgsmålet gemmer sig mellem linierne i den rapport om industrifiskeriets fremtid, som en arbejdsgruppe i Fødevareministeriet netop har udsendt. Her noteres det om tobis: På rådsmødet i december 2006 blev Kommissionen bemyndiget til at fastsætte en TAC for Nordsøen, Kattegat og Skagerrak på grundlag en realtidsmonitering (RTM) og en beregningsmodel, anbefalet af ICES, hvor antallet af 1-årige tobis i bestanden i 2007 er afgørende for TAC en. Den maksimale TAC for 2007 kunne højst udgøre tons og indsatsen begrænses til den maksimalt anvendte indsats i Fejlagtigt grundlag? Forsøgsfiskeriet fandt sted i perioden 1. april 6. maj 2007 med en begrænsning af indsatsen på 30 pct. af fiskeriindsatsen i 2005 målt i kw. ICES beregnede herefter på baggrund af den vedtagne formel en TAC for 2007 på tons for Nordsøen. ICES tog ikke stilling til, om forudsætningerne for beregningsmodellen stadig var opfyldte. Den beregnede TAC tog derfor ikke højde for, at en væsentlig ændring af tobisens gennemsnitsvægt gav biologisk grundlag for en væsentlig højere TAC i Desuden blev de samlede landinger af tobis i Skagerrak og Kattegat afskrevet på TAC en, selv om TAC en biologisk set kun refererede til Nordsøen, fremgår det af arbejdsgruppens rapport. 6

7 Notitser fra den ny rapport Den 29 siders store rapport om industrifiskeriets fremtid inde holder mange, væsentlige nyheder samt dokumenterede forslag om en ny strategi for dette specialiserede fiskeri. De er omtalt i flere artikler i denne udgave af FF- NYT. Der er flere interessante informationer, som herved bringes i uddrag, hentet fra rapporten: Verdensproduktionen af fiskemel varierer fra år til år, men ligger på omkring seks mio. tons. Den største nedgang i produktionen sker i forbindelse med El Nino ved Sydamerika. Peru er med 33 pct. af produktionen verdens største producent af fiskemel. Danmarks produktion er mindre end fem procent af verdensproduktionen. Der produceres omkring en mio. tons fiskeolie på verdensplan om året, og Danmarks andel er 10 pct. Fødevareøkonomisk Institut (FØI) har beregnet rentabiliteten i industrifiskeriet målt ved bruttooverskuddet i forhold til forsikringsværdien. FØI vurderer, at rentabilitetens betydning for flådens udvikling kan bedømmes på grundlag af følgende kriterier: En rentabilitet under fem procent indikerer, at de økono - miske muligheder for overlevelse er tvivlsomme En rentabilitet mellem fem og ni procent indikerer, at den økonomiske situation er ustabil og gør det nødvendigt med en tilpasning / omstilling af fiskeriet En rentabilitet mellem 10 og 14 pct. indikerer, at den økonomiske situation er tilfredsstillende En rentabilitet på over 14 pct. indikerer, at der indgår en profitaflønning til ejerne af fartøjerne Det anvendte mål for rentabilitet tager ikke højde for kapitalisering af fiskerimulighederne som følge af IOK og FKA, da forsikringsværdien er indikator for værdien af den fysiske kapital, det vil sige fartøj, redskaber m.v. Etablering af et flerårigt, økonomisk perspektiv for industriflåden forudsætter, at bestandsgrundlaget og rammerne for forvaltningen er tilstrækkeligt forudsigelige, og at erhvervet har de nødvendige muligheder for at tilpasse og udvikle flådestrukturen til ændringerne i grundlaget for ressourcerne og markedsbetingelser. Disse muligheder er til stede med den IOK ordning, der får virkning fra 1. januar 2008 Det er en overordnet målsætning, at der indføres såkaldte referenceflåder, som foretager såkaldte selvprøvetagninger. Med en referenceflåde menes et antal fartøjer for hvilke, der gennemføres en detaljeret registrering af fartøjernes fiskeri og fangster. Med selvprøvetagning menes fiskerierhvervets egen registrering af fiskeri og fangster. Hensigten er at forbedre datagrundlaget for den biologiske rådgiv ning. Data kan indsamles mere effektivt, hvis erhvervet tager ansvar for indsamlingen, og fiskerierhvervet vil få større tiltro til de oplysninger, som fiskerne aktivt bidrager til at samle ind. Selvprøvetagning er et vigtigt led i dokumentationen og certificering af fiskerier, som kan være en vej til øget kommerciel værdi. Selvprøvetagning til prognoser for tobis, f.eks., vil svare til måling af tobis på havbunden og i vandsøjlen med specialfremstillede redskaber. Formålet med denne prøvetagning er først og fremmest at måle tilgangen af nye 0-årige fisk til bestanden flere måneder før disse fisk indgår i det kommercielle fiskeri og efterfølgende at kunne beregne fangstgrundlaget for det kommende års fiskeri. Fortsættes næste side 7

8 IOK tildelingen vil forventelig medføre, at rettighederne samles på færre fartøjer, og at der vil ske en fornyelse af flåden. En reduktion af industriflåden øger muligheden for, at de tilbageværende fartøjer kan drive et rentabelt fiskeri, der vil fremme en mere effektiv udnyttelse af kapitalapparatet. Rentabiliteten med den eksisterende flåde vil, med et dansk ressourcegrundlag i 2008 på tons tobis, omkring tons sperling og for andre arter et niveau svarende til 2007, for de specialiserede industrifartøjer over 24 meter være på pct., altså en forbedring i forhold til i år, da rentabiliteten er skønnet til 10 pct. Danmark bør forberede sig på både de krav og de udviklingsmuligheder, som den fremtidige EU-forvaltning byder på. Danmark bør som langt den mest betydningsfulde industrifiskenation i EU sikre sig så vide rammer for fiskeriet i EU-forvaltningen som mulig. Det vil således være et godt grundlag for en sådan strategi, at Danmark udvikler en national tilrettelæggelse af fiskeriet, der sikrer det størst mulige udbytte af de fangstmængder EU stiller til rådighed. En national tilrettelæggelse bør primært udvikles for tobis, hvor Danmark er den største interessant. Værdi i kr. af dansk landede fisk til industriformål i perioden Blåhvilling Brisling Hestemakrel Lodde Skolæst Sperling Tobis Andre arter I alt Kilde: Fiskeridirektoratet. Excl. efterbetaling er foreløbige tal for 1. januar til 31. august.

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Camilla Benedikte Riemer Penn 27. januar 2016 15:48 Tanja Franck; Thure

Læs mere

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde FF nyt No 2 JULI 2009 Styrket kompetence Ny miljøchef På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring Lars Uldal er udpeget som miljøchef, der skal rådgive, foreslå nye initiativer

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 4. december 2014 FVM 350 SAMLENOTAT

Læs mere

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL 0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL Internationalt Fiskerikontor Sagsnr.: 10360/325926 Den 29. november 2007 UFSV/MOIM/BRRA Bilag 133 127$77,/ 8'9$/*(7),6.(5, RPIRUVODJWLO5nGHWVIRURUGQLQJRPIDVWV WWHOVHIRUDIILVNHULPXOLJKHGHURJGHUWLO

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010. Hovedrapport

De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010. Hovedrapport De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010 Hovedrapport GEMBA Innovation & Teknologisk Institut, januar 2006 Forord De seneste år har været præget af stagnerende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

ICES fra innsiden - Fiskeriforsker ansat af den Danske Pelagiske fiskerinæring

ICES fra innsiden - Fiskeriforsker ansat af den Danske Pelagiske fiskerinæring ICES fra innsiden - Fiskeriforsker ansat af den Danske Pelagiske fiskerinæring 24.04.2014 Indholdsfortegnelse Indledning Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO), Mig og min ansættelse i DPPO. ICES

Læs mere

Bestandsvurdering. Hvordan bliver en torskekvote til? Moniteringssektion. Marie Storr-Paulsen. DTU Aqua

Bestandsvurdering. Hvordan bliver en torskekvote til? Moniteringssektion. Marie Storr-Paulsen. DTU Aqua Undervisning Fiskeribetjente, 5/6-212, Hirtshals Bestandsvurdering d Oskar Hvordan bliver en torskekvote til? Marie Storr-Paulsen DTU Aqua Moniteringssektion ICES ICES er det internationale ti havforskningsråd

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3524 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt EU og Internationalt Den 23. februar 2017 MFVM 222 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 6. marts 2017 1. 2. 3. Fremtidens

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2008 Document Version Også

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Reguleringens rationale

Reguleringens rationale Reguleringens rationale Med en fangstkapacitet, som overstiger fiskemængderne, er der behov for at regulere fiskeriindsatsen. En fine-tuning af fiskedageordningen er næppe tilstrækkelig; der er brug for

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Fiskebestande og fiskeri i 2002

Fiskebestande og fiskeri i 2002 Fiskebestande og fiskeri i 22 af Sten Munch-Petersen Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. for Havfiskeri Charlottenlund Slot 292 Charlottenlund ISBN: 87-9968-12-3 DFU-Rapport nr. 95-1 Fiskebestande og fiskeri

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2012 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2012 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1 Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen GUDP fiskeri workshop 2013 1 Introduktion Arbejdet med industrifisk siden 1978 Forskning og Ledelse Erhvervsforsker i 1986 Fraktionering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Einar Eg Nielsen (een@dfu.min.dk) Michael Møller Hansen (mmh@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Forskere ved DFU har vist

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

FF nyt. Ny skorsten på 60 meter

FF nyt. Ny skorsten på 60 meter FF nyt No 4 OKTOBER 2011 Ny skorsten på 60 meter Så er den på plads: Flere sektioner og 60 meter over jorden. Minutiøst sættes den sammen og jo, den passer. En ny skorsten er netop rejst hos FF. Den er

Læs mere

FF NYT. Ny olietankgård. Ministeren i fokus. Flere fisk. Fint forår. Svage data. Ny bestyrelse. Sunde laks. I bestyrelsen. God arkitektur.

FF NYT. Ny olietankgård. Ministeren i fokus. Flere fisk. Fint forår. Svage data. Ny bestyrelse. Sunde laks. I bestyrelsen. God arkitektur. FF NYT N O 2 J U L I 2 014 e årligt Ny olietankgård FF investerer 35 mio. kr. i otte nye olietanke med fokus på styrkelse af sikkerhed og sundhed Side 2-3 Ministeren i fokus FF-NYT interviewer Dan Jørgensen

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0545 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0545 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0545 Bilag 1 Offentligt NaturErhvervstyrelsen/ Departementet Den 23. september 2016 MFVM 132 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2009 Document

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Styrket kvalitet, forbedret miljø og en betydelig energibesparelse bliver resultatet af et af de største anlægsprojekter i FF s historie

Styrket kvalitet, forbedret miljø og en betydelig energibesparelse bliver resultatet af et af de største anlægsprojekter i FF s historie NO 2 AUGUST 2015 STORT PROJEKT I TRE ETAPER Nyt kogeri til 70 mio. Styrket kvalitet, forbedret miljø og en betydelig energibesparelse bliver resultatet af et af de største anlægsprojekter i FF s historie

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus Publication date: 2005 Document Version

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

FF nyt. Rejsegilde. resultatet: En administrationsbygning

FF nyt. Rejsegilde. resultatet: En administrationsbygning FF nyt No 3 JUNI 2011 Rejsegilde Glæde og forventning. En tids plan, der holder, og et byggeri, der allerede har taget form. Én totalentreprenør, 17 forskellige entrepriser og flere end 60 håndværkere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 72 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 72 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 72 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. november 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

NYT. Fiskeskipper fra Litauen ny andelshaver i FF. Internt blad for Fiskernes Fiskeindustri s andelshavere og medarbejdere

NYT. Fiskeskipper fra Litauen ny andelshaver i FF. Internt blad for Fiskernes Fiskeindustri s andelshavere og medarbejdere NYT NR. 1 JAN. 2005 Internt blad for Fiskernes Fiskeindustri s andelshavere og medarbejdere Fiskeskipper fra Litauen ny andelshaver i FF Fisker brisling i pulje med seks andre i Østersøen Den ny andelshaver

Læs mere

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier.

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier. FORENINGEN FOR SKÅNS OMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 3051 0503 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 5. sep 16 Til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen cc.

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Perspektiver for dansk fiskeri og akvakultur 2007-2013 Et idékatalog over udviklingsmuligheder

Perspektiver for dansk fiskeri og akvakultur 2007-2013 Et idékatalog over udviklingsmuligheder Kolofon Perspektiver for dansk fiskeri og akvakultur 2007-2013 Et idékatalog over udviklingsmuligheder Dette katalog er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2006 Erhvervet, forskningsinstitutioner,

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere