årgang 16 nummer 2 juni 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årgang 16 nummer 2 juni 2003"

Transkript

1 årgang 16 nummer 2 juni 2003

2 REDAKTION HovedCirklen Brøndby Møllevej Brøndby ISSN Tlf Fax Her finder du Hjerneskadeforeningen Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg Red.: Marianne Schirrmacher Layout og tryk: npc tryk a/s Deadline 2003: Nr august 2003 Næste nummer af HovedCirklen udkommer september Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. SKAL LIV DER REDDES OGSÅ LEVES Landsforeningens kontor Brøndby Møllevej Brøndby Girobank Tlf Fax Mandag-torsdag kl Fredag kl Direktør Svend-Erik Andreasen Tlf Hovedbestyrelsen Landsformand Niels-Anton Svendsen Tlf Næstformand Elmer S. Gade Tlf Bestyrrelsesmedlemmer Lisbeth Holmgard Tlf Bo German Thomsen Tlf Frede Schulz Tlf Ingemann Jensen Tlf Lonnie Malmberg Tlf Amtskredse Kbh. og Roskilde Formand Kristian Siversleth Mynstersvej 12, 3.th Frederiksbeg Tlf Frederiksborg Amt Lisbeth Holmgaard Muldager Frederikssund Tlf Vestsjællands Amt Leif Møller Søtoften Sorø Tlf Storstrøms Amt Arne Høegh Engvej 4, Bregninge 4892 Kettinge Tlf Mellem kl eller efter kl Mødested: Labyrinten Poul Martin Møllersvej Nykøbing F. Fyns Amt Formand Ingemann Jensen Voldtoftevej Glamsbjerg Tlf./Fax Amtskredsens kontoradresse: Birgit Jacobsen Hjerneskadeforeningen Rugårdsvej Odense NV Telefontid: Amtskredsens telefon er åben tirsdage kl Vejle Amt Niels Henry Andersen Kolding Landevej 78, Taulov, 7000 Fredericia Tlf Sønderjyllands Amt Se Vejle Amt Ringkøbing Amt Elmer S. Gade Griegsvej 12, Lind 7400 Herning Tlf. (arb.) Privat Ribe Amt Se Ringkøbing Amt Viborg Amt Niels - Jacop Vestergaard Gl. Aalborgvej 51, 2. tv Viborg Tlf Århus Amt Jette Sloth Jegstrupvænget Tranbjerg J Tlf Værestedet MarselisborgCentret Bygning 3 P.P. Ørumsgade Århus C Tlf Nordjyllands Amt Hanne Frandsen Løvstikkevej Aalborg Tlf Internetadresser Hjerneskadeforeningens hjemmeside: adresser: Hjerneskadeforeningen: Hovedtropperne: Rådgivning: Socialrådgiver V/Frida Holm Petersen Økonomisk og juridisk rådgivning Telefon Mandag (med åben rådgivning) kl Tirsdag-Torsdag (telefonrådgivning) kl Redaktion af dette blad sluttede den Hoved Cirklen 2-03

3 INDHOLD Leder...3 Det sociale hjørne...4 At rejse er at leve...5 Rehab messen...6 Fra hold sammen kurset...7 Hjerneskadeforeningen...7 Centraliseret genoptræning...8 Det her er sket i virkeligheden...10 Kære medlemmer...10 Hovedtropperne: Leder...12 Har en grønsag følelser...13 Ban vejen for din fremtid...14 Hovedtropperne...14 Løsladt!...15 Et spring tilbage til livet...16 Live and let die...17 Jens hovedtropperne og Dansk boligselskab...18 Du er nok ikke alene...20 En god oplevelse...20 Stiftende generalforsamling...21 Tak er kun et fattigt ord...21 Boganmeldelse: I Lazarus fodspor...22 Hvordan og hvorfor...22 Kender du Bjarne Fischer?...23 Større vennekreds...23 Nyt fra amtskredsene...24 Gave til Sen...27 Hjerneskadeforeningen er en brugerorganisation for mennesker med erhvervet hjerneskade. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. De hyppigste årsager er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blod prop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop samt organiske opløsningsmidler. FORENINGSARBEJDE OG DEMOKRATI Af landsformand Niels-Anton Svendsen Alle Hjerneskadeforeningens medlemmer har én ting til fælles: vi støtter op om foreningens formål, som det er beskrevet i vores vedtægter. Mange af os har også det til fælles, at vi selv - eller en nær pårørende - er ramt af en hjerneskade. Bortset fra disse 2 fællestræk er vi lige så forskellige som resten af befolkningen med hensyn til holdninger og synspunkter. Når jeg har valgt denne indledning skyldes det, at i januar måned har alle amtskredsene afholdt generalforsamling og i marts måned har landsforeningen afholdt det årlige Repræsentantskabsmøde, der er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingerne og Repmødet er foreningens demokratiske hovedpulsårer. Det er her vi debatterer og udveksler synspunkter, der skal danne grundlag for foreningens virke i det kommende år både lokalt og på landsplan. LEDER Man siger normalt, at enighed gør stærk et synspunkt jeg ikke ubetinget vil tilslutte mig. Den største styrke ligger efter min mening i, at vi er i stand til at vise respekt for hinandens arbejde og synspunkter samt udnytte forskelligheden til på demokratisk vis at udvikle vores forening i den retning, foreningens medlemmer ønsker det. Med vores forskellighed kan det være en ganske vanskelig proces, og mange interesser kan brydes undervejs, men når demokratiet har talt og der er truffet en demokratisk beslutning om vejen, er det afgørende vigtigt for det kommende års arbejde, at vi alle som én trækker den samme vej og arbejder målrettet for vores fælles formål. Den nye Hovedbestyrelse har taget arbejdstøjet på, fordelt arbejds- og ansvarsområder for det kommende år på baggrund af de mange gode input, der kom i forbindelse med gruppearbejdet på Rep-mødet og er begyndt at trække foreningen. Alle referater fra Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder udsendes elektronisk til samtlige medlemmer af amtskredsbestyrelserne for at sikre et så højt informationsniveau som muligt og husk, at alle er altid velkomne til at komme med nye input og inspiration. Også i DSI har der været Hovedbestyrelsesmøde. Her blev 2 nye foreninger optaget: Dansk Fibromyalgi Forening og Oesteoporoseforeningen. Dem byder vi velkomne i DSI paraplyen, som nu består af 31 medlemmer. Det er dejligt at se, hvordan flere og flere af Hjerneskadeforeningens amtskredse er aktive i DSIarbejdet, et arbejde der både medfører informationer samt mulighed for indflydelse. Selv var jeg på valg til DSI s forretningsudvalg, men uden modkandidater er det jo en smal sag at vinde, så jeg fortsætter foreløbig 2 år endnu. Til slut vil jeg opfordre jer alle til aktivt at arbejde for at skaffe nye medlemmer til foreningen. Jeg kender medlemmer, der altid har foreningens brochure og giroindbetalingskort med i tasken sådan bare for en sikkerheds skyld!! En god idé til efterfølgelse. Jeg ønsker Jer alle en rigtig god og solbeskinnet sommer! Niels-Anton Hoved Cirklen

4 DET SOCIALE HJØRNE Den ny pensionslov Som nogle af jer ved, trådte der en ny pensionslov i kraft d. 1. januar I dette nummer af Hovedcirklen har jeg valgt at orientere om de væsentligste principper ved den ny pensionslov. Det er vigtig at gøre opmærksom på, at både den nye pensionslov såvel som den gamle pensionslov stadig gælder. Det vil i praksis sige, at for de personer, der har fået tilkendt pension eller som har påbegyndt en sag om førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg inden d. 1 Januar 2003, gælder den gamle pensionslov fortsat. Den ny pensionslov gælder omvendt for de personer, der har fået tilkendt førtidspension eller som har påbegyndt en sag efter d. 1. Januar Såfremt man er begyndt at overveje eller er begyndt at søge førtidspension, dukker der uvilkårligt mange spørgsmål op. Eksempelvis hvordan får man tilkendt førtidspension? Hvilken økonomisk situation står man i etc.? Nedenfor vil jeg forsøge at besvare nogle af disse spørgsmål. Nedenstående orientering er ikke udtømmende, og I er som altid velkomne til at ringe og stille supplerende spørgsmål. Hovedelementerne i de nye regler om førtidspension Hvilke kriterier gælder for at man kan få tilkendt førtidspension? Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år, hvis man opfylder en række betingelser herfor om indfødsret, bopæl og optjening. Personer, der er født før den 1. Juli 1939, kan dog tilkendes førtidspension indtil det 67 år. Betingelsen for at der kan påbegyndes en sag om førtidspension, og om der kan tilkendes førtidspension er, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af sådan et omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det afgørende er således borgerens arbejdsevne. Hvilken ydelse kan man få som førtidspensionist? Der er én førtidspensionsydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter. Med den nye pensionslov er de særydelser, der er gældende i henhold til den gamle pensionslov, afskaffet, dvs. bistands- og plejetillæg samt helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg ikke kan søges efter den nye pensionslov. Hvilke handicapkompenserende ydelser kan søges for førtidspensionister som har fået tilkendt førtidspension efter den Alle handicapkompenserende ydelser, som kan søges, når man har fået tilkendt førtidspension efter den nye pensionslov, er samlet i serviceloven. Det betyder, at borgere, der får førtidspension efter de nye regler, skal have handicapkompenserende ydelser efter de samme regler, som personer der ikke er på førtidspension. En paragraf der her er relevant er servicelovens 84. Paragraffen indebærer muligheder for, at man kan få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter. Det vil i praksis sige, at man kan få hjælp til de udgifter, som er en konsekvens af ens handicap. Der er imidlertid indført en bagatelgrænse for merudgifter, som betyder, at man skal kunne sandsynliggøre, at have udgifter i forbindelse med sin funktionsnedsættelsen, der overskrider kr. på årsbasis eller 500 kr. pr. måned. Eksempler på, hvad man kan søge om tilskud til, er: - Kost og diætpræparater - Medicin - Befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid, - Specialbeklædning - Daglige håndsrækninger 84 er imidlertid stadig ganske ny. Det vil sige, at praksis omkring anvendelsen af reglen ikke er endeligt fasttømret. Det bliver her væsentligt, om paragraffen bliver anvendt lempeligt eller ej??!! Hvad er ydelsesniveauet for en førtidspension som er tilkendt efter den nye lov? Førtidspensionen ydes med ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspension for enlige svarer til beløbet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Hvad er mulighederne for pensionsopsparing? Med den nye pensionslov eksisterer en forbedret mulighed for pensionsopsparing for førtidspensionister. Der er indført en supplerende arbejdsmarkedspensionsordning og indbetaling af ATP gøres obligatorisk. Til den frivillige supplerende arbejdsmarkedspensionsordning indbetales et årligt bidrag, hvoraf staten afholder 2/3 af udgiften. Til den obligatoriske indbetaling til ATP dækker staten 2/3 af bidraget. Hvad er sagsgangen i forhold til behandling af sager om førtidspension? Det er fastsat, at sager om førtidspension skal behandles efter reglerne i arbejdsevne-bekendtgørelsen. Disse regler om sagsbehandling, der gælder for beskrivelse og vurdering af arbejdsevne, er således ens for sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Arbejdsevne-bekendtgørelsen indeholder regler for, hvordan en borgers ressourcer skal beskrives herunder hvilke muligheder der er for at udvikle ressourcerne. Desuden indeholder 4 Hoved Cirklen 2-03

5 AT REJSE ER AT LEVE! arbejdsevne-bekendtgørelsen regler for, hvordan denne beskrivelse omsættes til en vurdering af pågældendes arbejdsevne. Den helt centrale vurdering i sager om førtidspension er, om arbejdsevnen er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv, og om arbejdsevnen er så nedsat, at det ikke er muligt at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse. SOCIALE YDELSER VEDRØREN- DE FØRTIDSPENSION Pr FØRTIDSPENSION TILKENDT FØR Reelt enlige Andre Højeste førtidspension Mellemste førtidspension Forhøjet Almindelig førtidspension Almindelig førtidspension FØRTIDSPENSION TILKENDT EFTER Reelt enlige Andre Førtidspension I forrige nummer af "Hovedcirklen" spurgte Henning Kaag om Hjerneskadeforeningen ikke snart igen ville arrangere ferietur til udlandet. Landsformand Niels-Anton Svendsen lovede, at Hovedbestyrelsen på sit førstkommende møde ville drøfte sagen og herefter komme med et udspil. Hovedbestyrelsen har drøftet forslaget fra Henning Kaag, og der er enighed om, at Hjerneskadeforeningen atter vil arrangere en udlandsrejse såfremt der også er et ønske om det blandt andre medlemmer. Det blev derfor besluttet, at Frede Schulz og Lisbeth Holmgaard fra Frederiksborg amtskreds undersøger om der er et ønske og i givet fald hvor man ønsker at rejse hen. De vil så arbejde på at arrangere en tur i april/maj måned så nu venter de blot på en opringning eller mail fra jer, hvor du/i dels tilkendegiver at Hjerneskadeforeningen på ny skal arrangere ferietur til udlandet - men også meget gerne kommer med et forslag til hvor turen f.eks. kan gå hen. Er du og evt. din ægtefælle interesseret så ring til Frede på telefon eller send en mail til eller til Lisbeth på telefon eller på mail Hvis man som læser af hovedcirklen har uddybende spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig i min telefontid mandag torsdag fra kl kl på telefon V/socialrådgiver Frida Holm Petersen og socialrådgiverpraktikant Irene Skovhus. V/ socialrådgiver Frida Holm Petersen Hoved Cirklen

6 Rehab messen Temaet for Rehab messen var - Movement & Freedom. År 2003 er udnævnt til Det Europæiske Handicapår og dette års messe Rehab Cure & Care fandt sted i Bella Center i dagene maj og arrangeres af Dansk Rehab Gruppe i samarbejde med Forsorg & Hospital. Parallelt med messen afvikles Ergoterapeutforenings Nordiske Kongres afviklet. Den årlige tilbagevendende Rehab messe er et mødested for brugere, pro- fessionelle, politikere og andre, der her kan være sammen om at drøfte aktuelle spørgsmål og udviklingstendenser i omsorgen for handicappede. Velfærdssamfundet er en stadig udfordring for os alle - ikke mindst fordi det understreger vores fælles ansvar for, at mennesker med nedsat funktionsevne også får mulighed for at leve et aktivt liv i forhold til uddannelse, arbejds- og fritidsliv. Hjerneskadeforeningen var repræsenteret på messen med en stand, som løbende blev bemandet med foreningens medlemmer fra Frederiksborg Amtskreds og København/ Roskilde Amtskreds. En stor tak til vore medlemmer i de 2 amtskredse, som med entusiasme repræsenterede Hjerneskadeforeningen. Til næste år afholdes REHAB- messen igen i dagene maj i Bella Centret. Marianne Schirrmacher og Svend-Erik Andreasen 6 Hoved Cirklen 2-03

7 Fra hold sammen kurset afholdt på Hotel Christiansminde, Svendborg, den 2-4 maj 2003 Det er med stor glæde jeg på mange deltagers vegne skriver til bladet og takker hjerneskadeforeningen for muligheden i at deltage på et så godt og inspirende kursus. En særlig tak retter vi til Jette og Knud Åge. De har atter en gang formået at give, både skadede og pårørende, glæde ved at inspirere til anderledes tænkning og handling. og dermed også mulighed for større livskvalitet. Vi er alle taget hjem med en hel del at arbejde videre på. Det er godt og trygt at vide, at uanset hvor i landet vi kommer fra, vil der altid være hjælp og støtte at hente. Vi vil gerne opfordre hjerneskadeforeningen til forsat at yde økonomisk støtte, så flere kan komme med på kursus, og få samme glæde og inspiration til bedre livskvalitet, som vi har fået. På deltagernes vegne Hanne Knage Hjerneskadeforeningen modtager med glæde alle gaver- store som små Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde. I forbindelse med gaver af en vis størrelse, kan beløbet trækkes fra på selvangivelsen. Overstiger det samlede årlige gavebeløb 500 kroner, kan man trække den sum, der ligger over 500 kroner fra på selvangivelsen. Der er dog en øvre grænse på kroner. Gem kvitteringen som dokumentation overfor skattevæsnet. Eksempler: Ved indbetaling af en gave på 500 kroner kan man intet trække fra på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner kan man fratrække 500 kroner på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner eller mere, kan man fratrække i alt kroner på selvangivelsen. Hjerneskadeforeningens girokonto er: Mærk venligst med gave Hoved Cirklen

8 Centraliseret genoptræning efter sv historien bag etablering af kranietraumeafsnittet i Klinik for Neurorehabilitering på Hvidovre Hospital Af dr. med. Aase Engberg På repræsentantskabsmødet i marts i år blev jeg opfordret til at skrive en artikel til bladet. Den måtte gerne handle om min nuværende arbejdsplads, kranietraumeafsnittet på Hvidovre Hospital. Så jeg satte mig til computeren og ville begynde med en kort historisk indledning. Det greb om sig, for jeg kom til at tænke på, at dette specialafsnit ikke bare var der lige pludselig. Så her er forløbet frem til etableringen som jeg husker det, idet jeg i årene var formand for foreningen og siden for dens rådgivende ekspertpanel. Som mange vil vide, arbejdede Hjerneskadeforeningen ihærdigt i en årrække for at få etableret tidlig, intensiv tværfaglig genoptræning af mennesker med følger efter svære erhvervede hjerneskader. En vigtig inspirationskilde var det sydtyske genoptræningscenter Therapiezentrum Burgau, som undertegnede besøgte for første gang i 1993, da det havde bestået i 4 år. Indtrykkene blev beskrevet i Ugeskrift for Læger. Det vigtigste, jeg så i Burgau, var, at her havde man det, jeg havde savnet længe: En strategi for, hvordan man skulle gribe genoptræningen rationelt an efter en svær hjerneskade, vel at mærke hvorledes man skulle få begyndt den intensive, tværfaglige genoptræning, før den skadede var kommet til bevidsthed. Og nok så vigtigt: Før der var tilkommet yderligere skader på grund af passiv henliggen. I Hjerneskadeforeningens blad Hovedcirklen hed det i april 1994: -vi ser et behov for en centraliseret og specialiseret, om nødvendigt langvarig behandling og genoptræning af traumatisk meget svært hjerneskadede personer, d.v.s. sådanne, som er bevidsthedssvækkede i flere uger eller måneder. I juni 1994 bød den daværende social minister Yvonne Herløv Andersen på morgenkaffe i ministeriet. Hun viste sig overordentlig lydhør over for vore tanker om en dansk pendant til Therapiezentrum Burgau. Således opmuntret kastede Hjerneskadeforeningen sig ud i et større projekt, First World Congress on Brain Injury, hvor den nyansatte direktør Stig Thomasen fik sin ilddåb. Vi samarbejdede med International Brain Injury Association om denne kongres, som fandt sted i København i maj 1995 og havde omkring 600 deltagere fra over 30 lande. Netop behovet for centralisering af genoptræningen af de sværest skadede var et hovedemne på kongressen. Den daværende sundhedsminister Yvonne Herlev Andersen åbnede kongressen, og der var udover fagfolk fra de mange lande repræsentanter for sundheds- social-og undevisningsministeriet og fra amter og kommuner, herunder Københavns Kommunes sundhedsborgmester Lars Engberg. Det første foredrag blev holdt af den daværende rektor på Købehavns Universitet, Kjeld Møllgaard, som forsker i nervesystemets anatomi og medlem af Hjerneskadeforeningens rådgivende forsamling. Også den daværende direktør for Center for Hjerneskade, Anne-Lise Christensen, som sammen med formanden for International Brain Injury Association, George Zitnay, havde været med til at forberede programmet, deltog som indbudt foredragsholder. Der var et særligt arrangement for pårørende, hvor hovedemnet var FN s netop udsendte regler for ligebehandling af handicappede, ledet af FN s særlige rapportør på handicapområdet, Bengt Lindquist. Hertil kom, at flere hjerneskadede leverede indlæg om sagen set indefra, heriblandt præsident Reagans tidligere pressesekretær Jim Brady, der, som nogle vil erindre, blev ramt i hovedet af et skud under et attentatforsøg på præsidenten. I den følgende tid var Yvonne Herlev Andersen fortsat sagen en god støtte, specielt fordi hun opfordrede Sundhedsstyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på behovet for en centralisering af genoptræningen, idet det var stærkt utilfredsstillende, at der her i landet manglede en samlet strategi og ekspertise på et område, hvor der blev totalt vendt op og ned på tilværelsen for de ramte og deres familie. Hjerneskadeforeningen blev inviteret til at være med i denne arbejdsgruppe, et tilbud, vi modtog som et tegn på, at man opfattede os som en seriøs og troværdig samarbejdspartner. Vi har da også gennem alle årene anstrengt os for at sikre, at det materiale, der kom fra os, kunne stå sin prøve. Arbejdet skred frem - selv om vi somme tider syntes, det skred lidt langsomt. Men vi var glade for resultatet, idet redegørelsen Behandling af traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser fra september 1997 utvetydigt anbefalede den centralisering af genoptræningen af de sværest skadede, som vi havde ønsket. Med eet er hvad der står i sådan en redegørelse, et andet er at få det ført ud i livet. Hjerneskade-foreningen havde i 1996 fået ny formand, Niels-Anton Svendsen, som fornemmede, at processen var ved at gå i stå. Frustrationerne herover beskrev han og Stig Thomasen i en leder i Hovedcirklen i oktober Ud af frustrationen opstod den tanke at fremme processen ved at arrangere en ny konference, denne gang med vægt på europæisk deltagelse. Det skyl- 8 Hoved Cirklen 2-03

9 ær traumatisk hjerneskade des navnlig, at den vigtigste inspirator som nævnt var Therapiezentrum Burgau, hvor den centraliserede genoptræning, vi ønskede her i landet, havde fundet sted gennem nogle år. Vi indbød sammen med Videnscenter for Hjerneskade til European Conference on Rehabilitation after Severe Brain Injury- Children and Adults, som fandt sted i København i efteråret 1998 og samlede omkring 300 deltagere. De fleste europæiske lande var repræsenteret her. Også denne konference blev officielt åbnet af sundhedsministeren, denne gang Carsten Koch. Han fremhævede vigtigheden af et godt samarbejde mellem amter og kommuner, hvilket han i allerhøjeste grad stadig har ret i. Fra Sundhedsstyrelsen deltog chefen for afdelingen for sundhedsplanlægning og uddannelse, Hans Peder Graversen, som fremlagde den nye nationale strategi på hjerneskadeområdet. Tanken med denne konference var, at vi ville præsentere den konkrete viden på området, der var opsamlet i de europæiske lande, specielt Tyskland og England. Fra Therapiezentrum Burgau deltog dels dr. Wolfgang Schlaegel og dels lederen af terapien på Therapiezentrum Burgau, den danske fysioterapeut Karen Nielsen, som har været os en særdeles god støtte ved at holde foredrag og undervisning ved utallige lejligheder her i landet. Og så naturligvis denne særlige fysioterapi s grand old lady Patricia Davies, som udover at holde foredrag og lede en meget velbesøgt workshop fik talt med en anden vigtig konferencedeltager, sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard, om fordelene ved en tidlig specialiseret indsats. Fra England deltog blandt andre neurokirurgiens grand old man på området, Professor Bryan Jennett, som har opnået verdensberømmelse blandt andet ved at konstruere simple og praktiske skalaer til måling af bevidsthedsniveauet og slutresultatet, henholdsvis Glasgow Comá Scale, og Glasgow Outcome Scale, som stadig bruges flittigt over hele verden hver dag. Desuden dr. Keith Andrews, som leder Englands i hvert fald dengang eneste specialiserede center for genoptræning af meget svært hjerneskadede på The Royal Hospital for Neuro-disability i Putney ved London. Han fortalte om, hvordan de svært bevidstheds-svækkede, der tilsyneladende er helt ude af kontakt med omverdenen, ofte ved nærmere observation alligevel er til stede og opfatter hvad der foregår. Foredragene på denne konference blev udgivet som bog fra foreningens eget forlag. Heldigvis kom der nu gang i den videre udvikling. Det første konkrete resultat af Sundheds-styrelsens redegørelse var et samarbejde mellem de vestdanske amter, som førte til oprettelsen af et særligt afsnit med nogle få senge på Hammel Neurocenter. Man valgte her i første omgang at tage patienter ind efter en venteliste omfattende de patienter, der var kommet til skade i månederne forud for afsnittets åbning, således at der ofte gik flere måneder fra skadetidspunktet og til patienterne kom til den særlig intensive tværfaglige genoptræning. Afsnittet er siden vokset støt og har nu 40 sengepladser til genoptræning ikke blot efter svær traumatisk hjerneskade, men også andre former for hjerneskade, og ventetiden er bragt betydeligt ned. Der er etableret en undervisningsaktivitet med kursusvirksomhed også for eksterne deltagere. I Østdanmark var initiativtageren Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvor sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard fra efteråret 1998 ledede en arbejdsgruppe, der i et samarbejde mellem amterne øst for Storebælt skulle arbejde hen mod et Østdansk center. Igen blev Hjerneskadeforeningen indbudt til deltage i arbejdsgruppen.. Som alle sikkert ved, blev resultatet af arbejdsgruppens møder etableringen af traumeafsnittet i Klinik for Neurorehabilitering, der åbnede med 20 senge den 1. oktober Det var en halvering i forhold til det ønskede sengetal, idet amterne i første omgang kun ville betale for patienter med traumatisk hjerneskade. Men rammerne blev gode, idet der blev oprettet rummelige enestuer til alle patienterne, og personalet var fra starten parat til at løfte opgaven, idet alle havde være på et 1 måned varende introduktionskursus. Personalenormeringen blev ikke helt så stor som man kunne ønske, men dog en del større end hvad man hidtil havde set på området. I Hjerneskadeforeningen glædede vi os kolossalt over at konstatere, at det nyttede at kæmpe for en sag, som lå os stærkt på sinde. Hvordan det siden er gået i kranietraumeafsnittets første to år, kan man læse om i næste nummer af dette blad. Hoved Cirklen

10 Det her er sket i virkeligheden Det er ikke noget jeg finder på det er sandt. Sådan er den barske virkelighed. Disse ord kommer fra Kent Hansen. Kent er en hjerneskadet ung mand der har skrevet sin historie i en lille bog. Hvis du vil læse Kent s om hans vej vej tilbage til livet, kan du ringe til Hjerneskadeforenings kontor på tlf og få tilsendt Kent s historie. Kære medlemmer i foreningen! Jeg har desværre af principielle grunde valgt at trække mig fra bestyrelsesposten i Århus amts kredsbestyrelse. Det har jeg gjort med virkning fra den 31. marts 2003 og jeg synes også at I skal vide hvorfor. Siden 1997 er jeg år efter år blevet genvalgt som kasserer og senest igen på generalforsamlingen i januar På denne generalforsamling blev det besluttet I øvrigt i strid med foreningens vedtægter --at kredsbestyrelsen kunne beslutte, hvilke personer der skulle repræsentere amtskredsen på repræsentantskabsmødet i marts Efterfølgende fik jeg ikke et mandat til repræsentantskabsmødet af amtskredsbestyrelsen. Dette opfatter jeg som manglende tillid til min person. Derfor anser jeg det ikke for muligt, at samme personkreds, som ikke kunne give mig et mandat til repræsentantskabet, kan have tillid til mit arbejde i amtskredsbestyrelsen som kasserer. Og derfor har jeg valgt at trække mig fra bestyrelsesarbejdet. Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at jeg de seneste 2 år har været hovedbestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet. I den perio- 10 Hoved Cir klen 2-03 de har jeg bla. været med til i samarbejde med Hovedtropperne at udarbejde de nye retningslinier for de unge, som blev godkendt på dette års repræsentantskabsmøde. Endvidere har jeg fået mange tilkendegivelser om, at jeg har ydet en ikke ubetydelig indsats til fordel for foreningens medlemmer i hele landet. Jeg har i de år, jeg har varetaget hvervet som kasserer for Hjerneskadeforeningen i Århus amtskreds, været meget glad for arbejdet og har aldrig modtaget kritik af de fremsendte regnskaber. For god ordens skyld har jeg derfor valgt i forbindelse med min udtræden af bestyrelsen pr. 31. marts 2003, at udarbejde en endelig opgørelse for årets l ste kvartal for perioden 1. januar til 31. marts 2003, således at der er helt klare linier og total afklaring i forhold til det arbejde, jeg har stået for. Denne opgørelse er nu godkendt og revideret af Landskontoret. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de medlemmer rundt i landet, jeg har haft kontakt med gennem årene. Det har været nogle dejlige og interessante timer, vi har haft sammen. Samtidig vil jeg også gerne takke alle medlemmerne i Århus amtskreds for alle de mange dejlige timer, jeg har haft sam- men med Jer og for den tillid I har vist mig igennem årene ved bla. at vælge mig som Jeres kasserer. Mange hilsener Ingeborg Kristensen

årgang 16 nummer 3 september 2003

årgang 16 nummer 3 september 2003 årgang 16 nummer 3 september 2003 REDAKTION HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343 2433. Fax 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk www.hjsf.dk OBS ny web adr. Ansvarshavende:

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 22 nummer 1 marts 2011

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 22 nummer 1 marts 2011 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 22 nummer 1 marts 2011 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 Mobil: 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 4 SEPT 2008 Lægen spørger lægen - Hvordan foregår den medicinske behandling af polio i Sverige? Aktive har det sjovere - Deltag i PTU s bestyrelsesarbejde

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

LIVTAG. Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 # 2 2014. Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6

LIVTAG. Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 # 2 2014. Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 2 2014 Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6 Det

Læs mere