Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen"

Transkript

1 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013

2 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Indhold BAGGRUND FOR KOORDINERING... 2 Koordinering af kommunikation skaber synergi omkring Gudenåen... 2 Præsentation af de tre samarbejdende Gudenå-initiativer... 2 Rollefordeling mellem parterne... 3 Kortlægning af primære interessenter... 4 SAMARBEJDE OM KOMMUNIKATION... 5 Intern kommunikation... 5 Ekstern kommunikation - koordinering af kommunikation... 6 Ekstern kommunikation - fælles kommunikation... 6 BEGREBSAFKLARING, KANALER OG REDSKABER... 7 Nye projekttitler og brug af aa og å... 7 Logoer... 7 Oversættelse... 8 Hjemmesider... 8 Deling af dokumenter Deling af billeder Måling af presseindsats KOLOFON

3 BAGGRUND FOR KOORDINERING Koordinering af kommunikation skaber synergi omkring Gudenåen Denne fælles plan samler aftalerne om koordinering af kommunikationen mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomiteen. Planen er også en værktøjskasse for de tre parters projektledere, idet den samler korte præsentationer af de tre parter til både til intern og ekstern brug, identifikation af de tre parters primære interessenter, begrebsafklaringer og anbefalinger af kommunikationskanaler og redskaber. Denne fælles plan med praktiske aftaler om koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan videreudvikles til en kommunikationsstrategi i regi af GudenåSamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Gudenå Helhedsplanen. Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet, som blev etableret i januar I GudenåSamarbejdet samarbejder Gudenåkomitéen med VisitGudenaa, OplevGudenaa og LAG om at udvikle GudenåLandets potentialer inden for natur, kultur og oplevelser og gøre området endnu mere attraktivt for lokale beboere og danske og internationale turister. Dette skal blandt andet ske ved, at GudenåSamarbejdet løbende udarbejder og formidler en fælles Gudenå Helhedsplan. Præsentation af de tre samarbejdende Gudenå-initiativer Herunder præsenteres de tre organisationer i korte og præcise A-tekster, som parternes projektledere og andre kan bruge til præsentation af hinanden og deres samarbejde til nye partnere, leverandører m.fl. Parterne gør hver især en mere dybtgående præsentation tilgængelig for hinanden. Præsentationerne opdateres efter behov, og parterne orienterer løbende hinanden om, hvordan deres organisationer og kommunikation udvikler sig, i de mødefora, som omtales senere. VisitGudenaa er foreningen af turismeorganisationer langs Gudenåen, der driver projektet Gudenåen en strøm af oplevelser, der skal øge mersalg og omsætning i Gudenåkommunerne. Foreningens formål er at udvikle Gudenå-området til en sammenhængende turistdestination med henblik på øget omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse i de syv Gudenå-kommuner. 2

4 OplevGudenaa er et partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark, VisitGudenaa og Nordea-fonden. Projektets mål er at skabe sammenhængende natur- og kulturformidling langs Gudenåen. At skabe en bæredygtig og sammenhængende rekreativ infrastruktur fra kilde til Fjord. Og at skabe en formidlingsmodel, der kan genbruges i andre danske ådale. Gudenåkomitéen er et samarbejdsforum mellem syv Gudenåkommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om vandmiljø, sejlads og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. Rollefordeling mellem parterne Gudenåkomitéen Gudenåkomitéens formål er at rådgive kommunerne om vandmiljøindsatser og regulering af den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen. Kommunerne, der er medlemmer af Gudenåkomitéen, repræsenterer dermed de politiske beslutninger og den administrative praksis, der skaber rammerne for udvikling af oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet. OplevGudenaa OplevGudenaa har til formål at etablere stier og faciliteter til friluftsliv samt udvikle natur- og kulturformidling og sammenhængende vejvisning langs Gudenåen. OplevGudenaa bygger dermed den rekreative infrastruktur og udvikler den formidling, som muliggør oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet. VisitGudenaa Foreningen VisitGudenaa har til formål at udvikle GudenåLandet som et sammenhængende turistområde med en fælles turistmæssig identitet og medvirke til at skabe øget omsætning i turismen omkring Gudenåen. VisitGudenaa er dermed spydspidsen i markedsføringen og udviklingen af oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet til turister. 3

5 VisitGudenaa udvikler og markedsfører oplevelser for turister OplevGudenaa bygger rekreativ infrastruktur med lokale partnere Kommunerne i Gudenåkomitéen skaber de politiske og administrative rammer Trekantsdiagrammet skal illustrere rollefordelingen mellem de tre parter i forhold til udvikling af oplevelser i GudenåLandet, der efter januar 2013 hovedsageligt koordineres via GudenåSamarbejdet. Kortlægning af primære interessenter OplevGudenaas interessenter: Lokale borgere, frivillige, græsrødder og foreninger Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd LAG er Fondene/sponsorerne Myndigheder Søsterprojekter, der udvikler formidling og rekreativ infrastruktur Andre Gudenå-initiativer VisitGudenaas interessenter: Turisterhverv og følgeerhverv, attraktioner og kulturinstitutioner Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd samt Region Midt Andre turistorganisationer som Midtjysk Turisme LAG er Andre Gudenå-initiativer Søsterprojekterne omkring Hærvejen og Limfjorden (mersalgsprojekter) Gudenåkomitéens interessenter: Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd Myndigheder Foreninger og LAG er Sejlende, kanoudlejere samt borgere og virksomheder med særlig interesse for Gudenåen Andre Gudenå-initiativer 4

6 SAMARBEJDE OM KOMMUNIKATION I det følgende sammenfattes de tre parters aftaler om, hvordan man koordinerer den interne, eksterne og fælles kommunikation. Intern kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter orienterer hinanden internt mellem styregrupper og projektledere Ekstern kommunikation koordinering af kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter deler hinandens information og budskaber via egne kanaler Ekstern kommunikation fælles kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter kommunikerer som ligeværdige afsendere ved fælles projekter Samarbejdet mellem de tre parter, som siden januar 2013 er foregået i regi af GudenåSamarbejdet, indebærer også en koordinering og deling af koncepter, viden, redskaber med mere. Så vidt muligt og når det skønnes relevant, inddrager parterne hinanden i udviklingen af nye produkter og viden samt stiller resultaterne til rådighed for fællesskabet. Følgende er eksempler på produkter, som er stillet til rådighed for fællesskabet eller skabt i fællesskab og dermed bidrager til den vision om synergi og samarbejde om bæredygtig udvikling, som GudenåSamarbejdet bygger på: VisitGudenaas brandkoncept for Gudenåen som samlet turistdestination OplevGudenaas Registrant for åen fra kilde til fjord, koncept for formidling og faciliteter langs Gudenåen og den mobile platform, oplevgudenaa.dk Det fælles GudenåKort. Et digitalt kort (web-gis), der bygger på OplevGudenaas Registrant, og som skal kunne bruges som både projektudviklings- og formidlingsredskab Intern kommunikation Den interne kommunikation mellem parterne foregår primært som gensidig orientering på styre- og følgegruppeniveau samt i det fortløbende arbejde med fælles projekter i projektledergruppen i GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdet har et fast punkt på dagsordenen til sine styregruppemøder, hvor de fire parter (inkl. LAG) hver især orienterer om sine initiativer. OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan derudover vælge, når det skønnes relevant, at sætte et punkt på komité-, bestyrelses-, styregruppe- og følgegruppemødernes dagsordener. På den måde orienteres der om de andre parters arbejde, evt. ved at de inviteres til at deltage og selv orienterer. 5

7 Ekstern kommunikation - koordinering af kommunikation Den viden, som parterne har om hinandens arbejde via den interne kommunikation, kan udnyttes af projektledergruppen til at koordinere den eksterne kommunikation, via nyhedsbreve, pressemeddelelser, foredrag og andre kanaler, så den målrettes bedst muligt og får den bedst mulige timing og effekt. De tre parter vil uundgåeligt have overlappende kommunikation til den samme fællesmængde af interessenter. F.eks. vil en del personer i løbet af sommeren 2013 have modtaget næsten eller helt enslydende nyheder om StoreGudenaaDag 17. august 2013 i forskellige nyhedsbreve. Ekstern kommunikation - fælles kommunikation Ved fælles projekter, hvor de tre parter er ligeværdige afsendere, som eksempel under GudenåKonferencen 2013, arbejdes der i udgangspunktet ud fra følgende aftale: Som ligeværdige afsendere af et fælles projekt laves indledningsvist aftaler om enslydende præsentation af afsenderne, inklusive logo, som herefter gælder for alle udsendelser om det fælles projekt. Alle udsendelser af tekst, som nyhedsbreve og pressemeddelelser, aftales i projektgruppen (som sammensættes fra konkret projekt til projekt). I udgangspunktet skrives teksterne af den udnævnte projektleder af det konkrete projekt. Teksterne tilrettes og godkendes af projektgruppens deltagere og eventuelt baglandene. Efter fælles aftale udsender parterne enten den samme tekst eller en tekst, hvor nogle afsnit er tilpasset de enkelte parters målgrupper. Under GudenåKonferencen 2013 havde projektgruppen god erfaring med at styre processen ved at lade projektlederen sammenfatte alle beslutninger, opgaver og idéer i ét fælles arbejdsdokument. Arbejdsdokumentet opdateredes løbende af projektlederen, som også havde ansvar for at dele dokumentet løbende i forbindelse med de mange fysiske planlægningsmøder. Arbejdsdokumentets indhold udviklede sig fra en omfattende skitse over idéer til en kort liste over beslutninger og aftaler, altid indledt af en liste over opgaver og deadlines til de enkelte deltagere i projektgruppen. Til slut i processen blev arbejdsdokumentet afløst af mails m opgavelisten og konkrete produkter som trykklart program mm. 6

8 BEGREBSAFKLARING, KANALER OG REDSKABER Nye projekttitler og brug af aa og å De tre parter respekterer hinandens stavemåder af navne på organisationer (f.eks. VisitGudenaa, OplevGudenaa, Gudenåkomitéen) og projekter mm. (f.eks. Grønne GudenaaPartnerskaber), som alene besluttes af parterne/projektejerne selv. I GudenåSamarbejdets projekter, som er fælles projekter, samt andre fælles projekter, er principperne for stavemåder følgende: o I udgangspunktet følges dansk retskrivning og Gudenå staves med å. Å et vil oftest blive erstattet/ oversat til aa i www-adresser og i engelske, tyske og andre oversættelser. o Sammensatte navne på større projekter kan skrives som ét ord, hvor alle de sammentrukne ord staves med stort. Det følger ikke retskrivningen, men får karakter af navnetræk med en genkendelig visuel profil. Eks.: GudenåSamarbejdet, GudenåKonferencen 2013, GudenåKortet og samlebetegnelsen for området/alle kommunerne/ den samlede turistdestination omkring Gudenåen: GudenåLandet. Stavemåde for de væsentligste eksisterende navne Gudenåkomitéen VisitGudenaa OplevGudenaa GudenåSamarbejdet GudenåKonferencen GudenåKortet Gudenå Helhedsplanen Logoer De tre parter respekterer hinandens logoer, hvis udformning alene besluttes af parterne/projektejerne selv. Ved fælles projekter mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa, Gudenåkomitéen bør det mest fremtrædende og gennemgående for modtagerne af kommunikation være projektets navn (f.eks. GudenåKonferencen 2013). Alle parternes logoer fremgår ligeværdigt som afsendere. Hver enkelt part er selv ansvarlig for, at projektlederen/ den kommunikationsansvarlige på fælles projekter i god tid orienteres om logokrav og får tilsendt de rette logoer og tilknyttede logoer på sponsorer mm. i de rette formater. 7

9 De tre parters logoer Oversættelse De tre parter respekterer hinandens valg af oversættelse til fremmedsprog, som alene besluttes af parterne/projektejeren selv. Ved fælles projekter er målgrupperne for projektet/ kommunikationen det afgørende for, om projektlederen vælger, om der skal oversættes og til hvilke sprog. Det anbefales, at generel information til danske og udenlandske interessenter og turister oversættes til engelsk og tysk. Hjemmesider Herunder kortlægges de tre parters eksisterende og planlagte hjemmesider samt hjemmesidernes målgrupper og formål. 8

10 Gudenåkomitéens hjemmesider Gudenåkomitéens hjemmesider er pt. placeret i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg kommuners systemer og flyttes ultimo 2013/ primo 2014 til et nyt selvstændigt system. I denne forbindelse opdateres hjemmesidernes tekster, billeder og informationsarkitektur til at blive mere modtagerorienterede. Hjemmesiden præsenterer arbejdet i Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen blandt andet ved at offentliggøre referater fra møder, myndighedsafgørelser, pressemeddelelser samt videnskabelige rapporter. Hjemmesiden formidler regler for sejlads og for udlejning af kanoer og kajakker samt informerer om Gudenåens vandmiljø, aktuelle vandstand samt initiativer omkring Gudenåen. Målgrupper er lokale og besøgende sejlere samt fartøjsudlejere, lodsejere, borgere, virksomheder, foreninger, presse, kommunale medarbejdere og politikere med interesse i Gudenåen. Det undersøges i forbindelse med flytningen og reetableringen af hjemmesiden om sekretariatet kan få en fast -adresse uafhængig af de skiftende formandskommuner Hjemmesiden informerer om regler og muligheder for sejlads med motorbåd på Gudenåen. På hjemmesiden registrerer motorbådsejere deres båd og betaler registreringsafgift. Målgruppen er motorbådsejere og kommunernes embedsmænd med ansvar for motorbådsregistrering. Hjemmesiden informerer om regler og muligheder for udlejning af kanoer og kajakker på Gudenåen. På hjemmesiden indberetter kanoudlejerne, hvor mange kanoer, de har udlejet. Målgruppen er kanoudlejere og kommunernes embedsmænd med ansvar for sejladsregler og kanokoncessioner. GudenåSamarbejdets hjemmeside er pt. en underside under Gudenåkomitéens hjemmeside. I forbindelse med flytningen og reetableringen af Gudenåkomitéens hjemmeside, etableres der også en ny selvstændig hjemmeside, der skal præsentere GudenåSamarbejdet og formidle Gudenå Helhedsplanen for målgruppen af projektdeltagere, samarbejdspartnere, beslutningstagere, presse og særligt interesserede borgere. Det undersøges, om den nye hjemmeside kan tjene som et miniintranet med login til deling og arkivering af dokumenter internt mellem GudenåSamarbejdets medlemmer (primært sekretariatet/ projektledergruppen). OplevGudenaas hjemmesider underside om OplevGudenaa Her præsenteres projektet, udgivelser, resultater, nyheder og aktiviteter. Dette er en mobil hjemmeside der kan tilgås på både skærm og mobiltelefon. Siden viser på baggrund af kort fra Geodatastyrelsen relevante oplysninger om rekreative faciliteter, oplevelsesmuligheder og natur- og kulturhistorier langs Gudenåen. Siden henter oplysninger fra de nationale datasiloer: UdiNaturen (Naturstyrelsen), VisitDanmark og Historisk Atlas. Siden åbnes i begyndelsen af september

11 VisitGudenaas hjemmesider har tre målgrupper: turisterne, turisterhvervet og pressen, hvilket fremgår af topbjælkens faner. Vigtigste målgruppe er turisterne det er den side, man lander på og den del, der er mest omfattende. Her præsenteres GudenåLandets muligheder og tilbud på dansk, engelsk og tysk. Siden skal i de kommende måneder (efterår 2013) udvikles med udgangspunkt i de valgte målgrupper og præsentation af de nye produkter, der udvikles i Gudenå-projektet. På siden for turisterhvervet samles egne og andres tilbud til erhvervet, som VisitGudenaa mener kan være med til at støtte og fremme GudenåLandets turismeerhverv. VisitGudenaa har endvidere en facebookside, Gudenåen en strøm af oplevelser, der har 990 likes og retter sig mod det danske marked. denne hjemmeside anvendes til information om StoreGudenaaDag den 17. august Her kan man finde oversigter og beskrivelser af de mere end 70 aktiviteter, der blev gennemført på dagen. Deling af dokumenter Til deling af dokumenter kan de tre parter benytte Dropbox.com, indtil en hjemmeside for GudenåSamarbejdet eventuelt giver mulighed for at etablere et mini-intranet. På Dropbox kan man via nettet dele filer og oprette et fælles mappesystem. Man skal dog være opmærksom på, at dokumenterne på Dropbox.com juridisk set er at betragte som Dropbox ejendom. Dropbox.com kan derfor ikke benyttes til arkivering af fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og man bør etablere en back up-mappe i sit eget system, så man kan genskabe eventuelle tabte data. Ved brug af Dropbox.com anbefales de tre parter indledningsvist at aftale en ønsket mappestruktur og kun dele dokumenter i programmer, som alle kan bruge f.eks. Excel-, Word- og pdf-filer. Deling af billeder Tilsammen har de tre parter adgang til en meget stor mængde billeder af Gudenåen og aktiviteter, der relaterer sig til Gudenåen. For nuværende er det dog ikke muligt at lave en fælles billeddatabase, da det tidskrævende arbejde med oprettelse og administration af billeddatabasen kræver en centralt placeret billedredaktør. Billedredaktøren er nødvendig på grund af de mange ophavsretlige krav, der gælder billedbrug, og fordi brug af billeder bør koordineres, så ét billede for eksempel ikke bruges på forsiden af to foldere med hver deres budskab eller afsender. Derfor anbefales det, at de tre parter fortsat deler billeder med hinanden, men for hvert udlån sikrer, at der ikke er utilsigtede overlap eller brud på rettigheder. Ligeledes anbefales det at prioritere nyoptagelser af fotos til nye hjemmesider. Dermed kan man sikre sig en pulje af fotos, der ophavsretligt tilhører hjemmesideejeren samt overholder alle krav omkring personer på fotos og samtidig ligger i forlængelse af hjemmesidens visuelle profil og dækker hele den geografi eller det budskab, som hjemmesiden handler om. 10

12 Måling af presseindsats Det anbefales, at parterne undersøger muligheden for at abonnere på en medieovervågningstjeneste med det formål at kunne: måle effekten af parternes presseindsats. Derved kan den fremtidige indsats optimeres og der kan afrapporteres på projekters gennemslagskraft i pressen til projektejere, fonde, sponsorer og andre interessenter agere proaktivt i forhold til pressen og reagere hurtigt i forhold til relevant presseomtale vise Gudenå-relaterede nyheder på egne hjemmesider 11

13 KOLOFON Den fælles kommunikationsplan til koordinering af kommunikation mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen er udarbejdet i september 2013 af parterne og med konsulentbistand af VisitSkanderborg, der har bidraget med facilitering af processen, udarbejdelse af udkast til det endelige aftalepapir samt kommunikationsfaglige analyser og anbefalinger. 12

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere