Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen"

Transkript

1 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013

2 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Indhold BAGGRUND FOR KOORDINERING... 2 Koordinering af kommunikation skaber synergi omkring Gudenåen... 2 Præsentation af de tre samarbejdende Gudenå-initiativer... 2 Rollefordeling mellem parterne... 3 Kortlægning af primære interessenter... 4 SAMARBEJDE OM KOMMUNIKATION... 5 Intern kommunikation... 5 Ekstern kommunikation - koordinering af kommunikation... 6 Ekstern kommunikation - fælles kommunikation... 6 BEGREBSAFKLARING, KANALER OG REDSKABER... 7 Nye projekttitler og brug af aa og å... 7 Logoer... 7 Oversættelse... 8 Hjemmesider... 8 Deling af dokumenter Deling af billeder Måling af presseindsats KOLOFON

3 BAGGRUND FOR KOORDINERING Koordinering af kommunikation skaber synergi omkring Gudenåen Denne fælles plan samler aftalerne om koordinering af kommunikationen mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomiteen. Planen er også en værktøjskasse for de tre parters projektledere, idet den samler korte præsentationer af de tre parter til både til intern og ekstern brug, identifikation af de tre parters primære interessenter, begrebsafklaringer og anbefalinger af kommunikationskanaler og redskaber. Denne fælles plan med praktiske aftaler om koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan videreudvikles til en kommunikationsstrategi i regi af GudenåSamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Gudenå Helhedsplanen. Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet, som blev etableret i januar I GudenåSamarbejdet samarbejder Gudenåkomitéen med VisitGudenaa, OplevGudenaa og LAG om at udvikle GudenåLandets potentialer inden for natur, kultur og oplevelser og gøre området endnu mere attraktivt for lokale beboere og danske og internationale turister. Dette skal blandt andet ske ved, at GudenåSamarbejdet løbende udarbejder og formidler en fælles Gudenå Helhedsplan. Præsentation af de tre samarbejdende Gudenå-initiativer Herunder præsenteres de tre organisationer i korte og præcise A-tekster, som parternes projektledere og andre kan bruge til præsentation af hinanden og deres samarbejde til nye partnere, leverandører m.fl. Parterne gør hver især en mere dybtgående præsentation tilgængelig for hinanden. Præsentationerne opdateres efter behov, og parterne orienterer løbende hinanden om, hvordan deres organisationer og kommunikation udvikler sig, i de mødefora, som omtales senere. VisitGudenaa er foreningen af turismeorganisationer langs Gudenåen, der driver projektet Gudenåen en strøm af oplevelser, der skal øge mersalg og omsætning i Gudenåkommunerne. Foreningens formål er at udvikle Gudenå-området til en sammenhængende turistdestination med henblik på øget omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse i de syv Gudenå-kommuner. 2

4 OplevGudenaa er et partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen, AQUA Akvarium og Dyrepark, VisitGudenaa og Nordea-fonden. Projektets mål er at skabe sammenhængende natur- og kulturformidling langs Gudenåen. At skabe en bæredygtig og sammenhængende rekreativ infrastruktur fra kilde til Fjord. Og at skabe en formidlingsmodel, der kan genbruges i andre danske ådale. Gudenåkomitéen er et samarbejdsforum mellem syv Gudenåkommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om vandmiljø, sejlads og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. Rollefordeling mellem parterne Gudenåkomitéen Gudenåkomitéens formål er at rådgive kommunerne om vandmiljøindsatser og regulering af den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen. Kommunerne, der er medlemmer af Gudenåkomitéen, repræsenterer dermed de politiske beslutninger og den administrative praksis, der skaber rammerne for udvikling af oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet. OplevGudenaa OplevGudenaa har til formål at etablere stier og faciliteter til friluftsliv samt udvikle natur- og kulturformidling og sammenhængende vejvisning langs Gudenåen. OplevGudenaa bygger dermed den rekreative infrastruktur og udvikler den formidling, som muliggør oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet. VisitGudenaa Foreningen VisitGudenaa har til formål at udvikle GudenåLandet som et sammenhængende turistområde med en fælles turistmæssig identitet og medvirke til at skabe øget omsætning i turismen omkring Gudenåen. VisitGudenaa er dermed spydspidsen i markedsføringen og udviklingen af oplevelser med natur og kultur i GudenåLandet til turister. 3

5 VisitGudenaa udvikler og markedsfører oplevelser for turister OplevGudenaa bygger rekreativ infrastruktur med lokale partnere Kommunerne i Gudenåkomitéen skaber de politiske og administrative rammer Trekantsdiagrammet skal illustrere rollefordelingen mellem de tre parter i forhold til udvikling af oplevelser i GudenåLandet, der efter januar 2013 hovedsageligt koordineres via GudenåSamarbejdet. Kortlægning af primære interessenter OplevGudenaas interessenter: Lokale borgere, frivillige, græsrødder og foreninger Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd LAG er Fondene/sponsorerne Myndigheder Søsterprojekter, der udvikler formidling og rekreativ infrastruktur Andre Gudenå-initiativer VisitGudenaas interessenter: Turisterhverv og følgeerhverv, attraktioner og kulturinstitutioner Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd samt Region Midt Andre turistorganisationer som Midtjysk Turisme LAG er Andre Gudenå-initiativer Søsterprojekterne omkring Hærvejen og Limfjorden (mersalgsprojekter) Gudenåkomitéens interessenter: Gudenåkommunernes politikere og embedsmænd Myndigheder Foreninger og LAG er Sejlende, kanoudlejere samt borgere og virksomheder med særlig interesse for Gudenåen Andre Gudenå-initiativer 4

6 SAMARBEJDE OM KOMMUNIKATION I det følgende sammenfattes de tre parters aftaler om, hvordan man koordinerer den interne, eksterne og fælles kommunikation. Intern kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter orienterer hinanden internt mellem styregrupper og projektledere Ekstern kommunikation koordinering af kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter deler hinandens information og budskaber via egne kanaler Ekstern kommunikation fælles kommunikation: Aftaler om, hvordan de tre parter kommunikerer som ligeværdige afsendere ved fælles projekter Samarbejdet mellem de tre parter, som siden januar 2013 er foregået i regi af GudenåSamarbejdet, indebærer også en koordinering og deling af koncepter, viden, redskaber med mere. Så vidt muligt og når det skønnes relevant, inddrager parterne hinanden i udviklingen af nye produkter og viden samt stiller resultaterne til rådighed for fællesskabet. Følgende er eksempler på produkter, som er stillet til rådighed for fællesskabet eller skabt i fællesskab og dermed bidrager til den vision om synergi og samarbejde om bæredygtig udvikling, som GudenåSamarbejdet bygger på: VisitGudenaas brandkoncept for Gudenåen som samlet turistdestination OplevGudenaas Registrant for åen fra kilde til fjord, koncept for formidling og faciliteter langs Gudenåen og den mobile platform, oplevgudenaa.dk Det fælles GudenåKort. Et digitalt kort (web-gis), der bygger på OplevGudenaas Registrant, og som skal kunne bruges som både projektudviklings- og formidlingsredskab Intern kommunikation Den interne kommunikation mellem parterne foregår primært som gensidig orientering på styre- og følgegruppeniveau samt i det fortløbende arbejde med fælles projekter i projektledergruppen i GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdet har et fast punkt på dagsordenen til sine styregruppemøder, hvor de fire parter (inkl. LAG) hver især orienterer om sine initiativer. OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan derudover vælge, når det skønnes relevant, at sætte et punkt på komité-, bestyrelses-, styregruppe- og følgegruppemødernes dagsordener. På den måde orienteres der om de andre parters arbejde, evt. ved at de inviteres til at deltage og selv orienterer. 5

7 Ekstern kommunikation - koordinering af kommunikation Den viden, som parterne har om hinandens arbejde via den interne kommunikation, kan udnyttes af projektledergruppen til at koordinere den eksterne kommunikation, via nyhedsbreve, pressemeddelelser, foredrag og andre kanaler, så den målrettes bedst muligt og får den bedst mulige timing og effekt. De tre parter vil uundgåeligt have overlappende kommunikation til den samme fællesmængde af interessenter. F.eks. vil en del personer i løbet af sommeren 2013 have modtaget næsten eller helt enslydende nyheder om StoreGudenaaDag 17. august 2013 i forskellige nyhedsbreve. Ekstern kommunikation - fælles kommunikation Ved fælles projekter, hvor de tre parter er ligeværdige afsendere, som eksempel under GudenåKonferencen 2013, arbejdes der i udgangspunktet ud fra følgende aftale: Som ligeværdige afsendere af et fælles projekt laves indledningsvist aftaler om enslydende præsentation af afsenderne, inklusive logo, som herefter gælder for alle udsendelser om det fælles projekt. Alle udsendelser af tekst, som nyhedsbreve og pressemeddelelser, aftales i projektgruppen (som sammensættes fra konkret projekt til projekt). I udgangspunktet skrives teksterne af den udnævnte projektleder af det konkrete projekt. Teksterne tilrettes og godkendes af projektgruppens deltagere og eventuelt baglandene. Efter fælles aftale udsender parterne enten den samme tekst eller en tekst, hvor nogle afsnit er tilpasset de enkelte parters målgrupper. Under GudenåKonferencen 2013 havde projektgruppen god erfaring med at styre processen ved at lade projektlederen sammenfatte alle beslutninger, opgaver og idéer i ét fælles arbejdsdokument. Arbejdsdokumentet opdateredes løbende af projektlederen, som også havde ansvar for at dele dokumentet løbende i forbindelse med de mange fysiske planlægningsmøder. Arbejdsdokumentets indhold udviklede sig fra en omfattende skitse over idéer til en kort liste over beslutninger og aftaler, altid indledt af en liste over opgaver og deadlines til de enkelte deltagere i projektgruppen. Til slut i processen blev arbejdsdokumentet afløst af mails m opgavelisten og konkrete produkter som trykklart program mm. 6

8 BEGREBSAFKLARING, KANALER OG REDSKABER Nye projekttitler og brug af aa og å De tre parter respekterer hinandens stavemåder af navne på organisationer (f.eks. VisitGudenaa, OplevGudenaa, Gudenåkomitéen) og projekter mm. (f.eks. Grønne GudenaaPartnerskaber), som alene besluttes af parterne/projektejerne selv. I GudenåSamarbejdets projekter, som er fælles projekter, samt andre fælles projekter, er principperne for stavemåder følgende: o I udgangspunktet følges dansk retskrivning og Gudenå staves med å. Å et vil oftest blive erstattet/ oversat til aa i www-adresser og i engelske, tyske og andre oversættelser. o Sammensatte navne på større projekter kan skrives som ét ord, hvor alle de sammentrukne ord staves med stort. Det følger ikke retskrivningen, men får karakter af navnetræk med en genkendelig visuel profil. Eks.: GudenåSamarbejdet, GudenåKonferencen 2013, GudenåKortet og samlebetegnelsen for området/alle kommunerne/ den samlede turistdestination omkring Gudenåen: GudenåLandet. Stavemåde for de væsentligste eksisterende navne Gudenåkomitéen VisitGudenaa OplevGudenaa GudenåSamarbejdet GudenåKonferencen GudenåKortet Gudenå Helhedsplanen Logoer De tre parter respekterer hinandens logoer, hvis udformning alene besluttes af parterne/projektejerne selv. Ved fælles projekter mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa, Gudenåkomitéen bør det mest fremtrædende og gennemgående for modtagerne af kommunikation være projektets navn (f.eks. GudenåKonferencen 2013). Alle parternes logoer fremgår ligeværdigt som afsendere. Hver enkelt part er selv ansvarlig for, at projektlederen/ den kommunikationsansvarlige på fælles projekter i god tid orienteres om logokrav og får tilsendt de rette logoer og tilknyttede logoer på sponsorer mm. i de rette formater. 7

9 De tre parters logoer Oversættelse De tre parter respekterer hinandens valg af oversættelse til fremmedsprog, som alene besluttes af parterne/projektejeren selv. Ved fælles projekter er målgrupperne for projektet/ kommunikationen det afgørende for, om projektlederen vælger, om der skal oversættes og til hvilke sprog. Det anbefales, at generel information til danske og udenlandske interessenter og turister oversættes til engelsk og tysk. Hjemmesider Herunder kortlægges de tre parters eksisterende og planlagte hjemmesider samt hjemmesidernes målgrupper og formål. 8

10 Gudenåkomitéens hjemmesider Gudenåkomitéens hjemmesider er pt. placeret i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg kommuners systemer og flyttes ultimo 2013/ primo 2014 til et nyt selvstændigt system. I denne forbindelse opdateres hjemmesidernes tekster, billeder og informationsarkitektur til at blive mere modtagerorienterede. Hjemmesiden præsenterer arbejdet i Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen blandt andet ved at offentliggøre referater fra møder, myndighedsafgørelser, pressemeddelelser samt videnskabelige rapporter. Hjemmesiden formidler regler for sejlads og for udlejning af kanoer og kajakker samt informerer om Gudenåens vandmiljø, aktuelle vandstand samt initiativer omkring Gudenåen. Målgrupper er lokale og besøgende sejlere samt fartøjsudlejere, lodsejere, borgere, virksomheder, foreninger, presse, kommunale medarbejdere og politikere med interesse i Gudenåen. Det undersøges i forbindelse med flytningen og reetableringen af hjemmesiden om sekretariatet kan få en fast -adresse uafhængig af de skiftende formandskommuner Hjemmesiden informerer om regler og muligheder for sejlads med motorbåd på Gudenåen. På hjemmesiden registrerer motorbådsejere deres båd og betaler registreringsafgift. Målgruppen er motorbådsejere og kommunernes embedsmænd med ansvar for motorbådsregistrering. Hjemmesiden informerer om regler og muligheder for udlejning af kanoer og kajakker på Gudenåen. På hjemmesiden indberetter kanoudlejerne, hvor mange kanoer, de har udlejet. Målgruppen er kanoudlejere og kommunernes embedsmænd med ansvar for sejladsregler og kanokoncessioner. GudenåSamarbejdets hjemmeside er pt. en underside under Gudenåkomitéens hjemmeside. I forbindelse med flytningen og reetableringen af Gudenåkomitéens hjemmeside, etableres der også en ny selvstændig hjemmeside, der skal præsentere GudenåSamarbejdet og formidle Gudenå Helhedsplanen for målgruppen af projektdeltagere, samarbejdspartnere, beslutningstagere, presse og særligt interesserede borgere. Det undersøges, om den nye hjemmeside kan tjene som et miniintranet med login til deling og arkivering af dokumenter internt mellem GudenåSamarbejdets medlemmer (primært sekretariatet/ projektledergruppen). OplevGudenaas hjemmesider underside om OplevGudenaa Her præsenteres projektet, udgivelser, resultater, nyheder og aktiviteter. Dette er en mobil hjemmeside der kan tilgås på både skærm og mobiltelefon. Siden viser på baggrund af kort fra Geodatastyrelsen relevante oplysninger om rekreative faciliteter, oplevelsesmuligheder og natur- og kulturhistorier langs Gudenåen. Siden henter oplysninger fra de nationale datasiloer: UdiNaturen (Naturstyrelsen), VisitDanmark og Historisk Atlas. Siden åbnes i begyndelsen af september

11 VisitGudenaas hjemmesider har tre målgrupper: turisterne, turisterhvervet og pressen, hvilket fremgår af topbjælkens faner. Vigtigste målgruppe er turisterne det er den side, man lander på og den del, der er mest omfattende. Her præsenteres GudenåLandets muligheder og tilbud på dansk, engelsk og tysk. Siden skal i de kommende måneder (efterår 2013) udvikles med udgangspunkt i de valgte målgrupper og præsentation af de nye produkter, der udvikles i Gudenå-projektet. På siden for turisterhvervet samles egne og andres tilbud til erhvervet, som VisitGudenaa mener kan være med til at støtte og fremme GudenåLandets turismeerhverv. VisitGudenaa har endvidere en facebookside, Gudenåen en strøm af oplevelser, der har 990 likes og retter sig mod det danske marked. denne hjemmeside anvendes til information om StoreGudenaaDag den 17. august Her kan man finde oversigter og beskrivelser af de mere end 70 aktiviteter, der blev gennemført på dagen. Deling af dokumenter Til deling af dokumenter kan de tre parter benytte Dropbox.com, indtil en hjemmeside for GudenåSamarbejdet eventuelt giver mulighed for at etablere et mini-intranet. På Dropbox kan man via nettet dele filer og oprette et fælles mappesystem. Man skal dog være opmærksom på, at dokumenterne på Dropbox.com juridisk set er at betragte som Dropbox ejendom. Dropbox.com kan derfor ikke benyttes til arkivering af fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og man bør etablere en back up-mappe i sit eget system, så man kan genskabe eventuelle tabte data. Ved brug af Dropbox.com anbefales de tre parter indledningsvist at aftale en ønsket mappestruktur og kun dele dokumenter i programmer, som alle kan bruge f.eks. Excel-, Word- og pdf-filer. Deling af billeder Tilsammen har de tre parter adgang til en meget stor mængde billeder af Gudenåen og aktiviteter, der relaterer sig til Gudenåen. For nuværende er det dog ikke muligt at lave en fælles billeddatabase, da det tidskrævende arbejde med oprettelse og administration af billeddatabasen kræver en centralt placeret billedredaktør. Billedredaktøren er nødvendig på grund af de mange ophavsretlige krav, der gælder billedbrug, og fordi brug af billeder bør koordineres, så ét billede for eksempel ikke bruges på forsiden af to foldere med hver deres budskab eller afsender. Derfor anbefales det, at de tre parter fortsat deler billeder med hinanden, men for hvert udlån sikrer, at der ikke er utilsigtede overlap eller brud på rettigheder. Ligeledes anbefales det at prioritere nyoptagelser af fotos til nye hjemmesider. Dermed kan man sikre sig en pulje af fotos, der ophavsretligt tilhører hjemmesideejeren samt overholder alle krav omkring personer på fotos og samtidig ligger i forlængelse af hjemmesidens visuelle profil og dækker hele den geografi eller det budskab, som hjemmesiden handler om. 10

12 Måling af presseindsats Det anbefales, at parterne undersøger muligheden for at abonnere på en medieovervågningstjeneste med det formål at kunne: måle effekten af parternes presseindsats. Derved kan den fremtidige indsats optimeres og der kan afrapporteres på projekters gennemslagskraft i pressen til projektejere, fonde, sponsorer og andre interessenter agere proaktivt i forhold til pressen og reagere hurtigt i forhold til relevant presseomtale vise Gudenå-relaterede nyheder på egne hjemmesider 11

13 KOLOFON Den fælles kommunikationsplan til koordinering af kommunikation mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen er udarbejdet i september 2013 af parterne og med konsulentbistand af VisitSkanderborg, der har bidraget med facilitering af processen, udarbejdelse af udkast til det endelige aftalepapir samt kommunikationsfaglige analyser og anbefalinger. 12

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 12. november 2013 kl. 15.00 17.00, Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl. 15.00 15:05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere