LOKALPLAN NR For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 101 For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998

2 2

3 Indhoidsfortegnelse: Lokalpianens formålog indhold 4 Æorholdettil andenplanlægning 5 Lokaiplanens retsvirkninger 7 1. Lokalpianens formål 8 2. Områdes afgrænsning ogzonestatus 8 3. Områdets anvendelse 8 4. Udstykning 9 5. Vej- og stiforhold 9 6. Forsyningsforhold 9 7. Bebyggelsens omfang, udformning ogplacering Støjforhold Bebyggelsensydrefremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning foribrugtagen afbebyggelse Nedrivning Servitutter Dispensationer 12 Vedtagelsespåtegninger 12 Bilag: Redegørelse forstøjforhold forområdet 14 Kortbilagnr. 1, Lokaiplanområdets afgrænsningog opdeling 16 Kortbilagnr.2,Retningsgivendeudstykningsplan 17 samarbejde med Nyborg Kommu- Lokalpianen er udarbejdet af landinspektør Lars Nørgaard, cand jur i nes tekniske forvaltning i

4 REDEGØRELSE Lokalpianens baggrund blev der arbejdet på, at området umiddelbart syd forvindingevej overfor Statsfængslet og i umiddelbartilknytning til fùnktionærboligerneskulle bebygges med et varieret udbud afboliger (en blanding aflejeboliger, ældreboligerog parcelhuse). Iforbindelse hermed blevderudarbejdet såvel et kommuneplantillæg, som en lokaiplan (nr. 65), der fastlagde rammerne forudnyttelsen afarealet. Det var på daværendetidspunkt tanken, at der skulle etableres en sidevejstilslutning til landevejen, somudover attjene som adgang til lokaiplanområdettillige skulle betjene dele afområdet med funktionærboliger. Projektet blevaldrig ført ud i livet, og området har sidenhenligget som en typisk opgivet byggeplads, der efterhånden er sprunget i skov, og somventer på en investor, dervil udbygge arealettilbyformål i overensstemmelsemed byrådets ønsker. I erkendelse af, at området i helt overvejende grad har karakter afet parcelhusområdemed eenfamiliehuse - og til en vis grad dobbelthuse - finder byrådet, at den anvendelse, som nu ønskes godkendt, er naturlig og ønskelig. Daden ønskede udstykning ikke svarertil den, som er godkendt i lokalplan nr 65, og davejtilslutningen ønskes foretaget påanden måde,finder byrådet, at det er nødvendigt at fremlægge et nyt lokalplanforslagforområdet. En yderligereanledning hertil er, at den nugældendelokalplanikkeinddrager mulige problemer, forårsaget afstøjpåvirkningenfra især Vindingevej, og man finder, at der i forbindelsemed den nye lokalplan er en anledning til at foretage en specifikovervejelse af, om støjpåvirkningen evt, kan give anledning til ændredeforskrifterforudnyttelsen afområdet. Områdets beliggenhed Områdeter den sidste ubebyggede enidave i denne del afbyen, som er udlagt tilbyformål. Områdetgrænsermod nord til Vindingevej, mod øst til Statsfængslets ftinktionærboliger, mod syd og vest til boligområdetegevej - Stenbæksvej. KORT BESKRIVELSE AFLOKALPLANENS INDHOLD Detvæsentlige formålmed lokalplanen er at muliggøre en udstykning i parcelhusgrunde med en størrelse afikkeunder 700 m 2 medettilhørende sy- 4

5 stemafprivateveje, somtilsluttes Stenbæksvej udformatr. nr. 1kr.Bebyggelsen på denne ejendom agtes nedrevet i forbindelsemed etableringen afvejtilslutningen. Dentidligere mulighed foren art samvirke med statsfængslet om anvendelse og drift afet områdetil fritidsformål opretholdes, og det udbyggesmed nærmere bestemmelserom grundejerforeningens deltagelse heri. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDENPLANLÆGNING Regionpian forfyns Amt og forslag til Regionpian Lokalplanenændrer ikkeområdets status som byzone. Cykelstiplanlægning Derer på området tinglyst en ekspropriationsbeslutningvedr, et cykelstianlæg. Det pågældende anlæg er udført i marken, og ekspropriationenvil blive aflyst affyns Amt, når vejudskillelsen er noteret i matrikien.det ændrede skelforløb er indarbejdet i planen. Kommuneplan fornyborg kommune Området er i Kommuneplan 1997 angivet somområde i.b.25 (samt en mindre del afområde i.b.21), og anvendelsen fastlægges til boligformål med præg afåbent haveboligområde. Grundstørrelsen skal mindstvære 700 m 2, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25%.Det er tilladt at bygge i indtil 2V2 etage, såfremt dette skerpå basis afen godkendt bebyggelsesplan. Kommuneplanenkræver, at eksisterende træer skal bevares, men denne bestemmelse ansesikke at gælde forden - formentlig selvsåede - bevoksning, der nu findes pågrunden. Stojforhold Områdeter ikke støjbelastet i højeregrad, end hvad der er gældendefor hele strækningenfra Dyrehavevej til Ladegårdsvej. Derhenvises til den særlige støjredegørelse, som er et bilag til lokalplanen. Det fremgår afnævntesærlige redegørelse, at der ikke vil opstå støjproblemer som følgeafden udnyttelse, der tillades ifølgelokaiplanen, og der er derfor ikkebehov forsærlige foranstaltninger forat dæmpe støj fra omgivelserne. 5

6 Zoneforhold Hele lokalplanområdet erbyzone. Trafikplanlægning Denprojekterede tilslutning til kommunevej Stenbæksvej og videretil kommunevej Egevej medudmunding i Bøj denvejkræver ikke godkendelse fra Fyns Amt, da den skeri større afstand fra udmundingen i landevejenend 50 n~ Derer i henholdtil vejloven fastsat særlige adgangsbestemmelser langs ldv. 527Ferritsiev-Nyborg, Vindingevej. Spildevandspianlægning Hele området ermedtaget som opland i spildevandsplanen,og det interne spildevandsanlæg skal anlægges som dobbeltstrenget, således at det til sin tid kan tilsluttes et renoveret kommunalt separatafløbssystem. Vandforsyning Lokalplanområdetforsynesmed drikkevandfranyborgkommunale Forsyningsvirksomheder. El forsyning Lokalplanområdet el-forsynesfra Nyborg kommunaleforsyningsvirksomheder Varmeplanlægning Lokalplanområdetskal tilsluttesfjernvarme fra Nyborg kommunale Forsyningsvirksomheder. Øvrige forhold Derer ikke registreret fredningsmæssigeinteresserilokalplanområdet. Derforeligger intet oplyst om tidligereaffaldsdeponering i området. Derer ikke særlige grundvandsinteresseri området. 6

7 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efterbyrådets endeligevedtagelse og offentliggørelse aflokalplanenmå ejendomme, der er omfattet aflokalplanen ifølgeplanlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Deneksisterende, lovlige anvendelse afen ejendom kanfortsætte som hidtil. Lokalplanen medførerheller ikke i sig selv kravom etableringafde anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådetkan dispenserefra bestemmelseri en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med princippernei planen. Merevæsentlige afvigelserfra lokalplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelse afen ny lokaiplan. 7

8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan foret områdetil boligbebyggelsei Nyborg I henhold til Planloven - lbek. nr. 746 af 16/ fastsættes hermed følgende bestemmelser fordet i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med denne lokalplan er: at fastlæggeområdetsanvendelse til åben, lav boligbebyggelse. at fastlæggeområdets vej- og stiforbindelser at sikre, at vejeog stier f~ren udformning,der giver størst mulig sikkerhed fortrafikanterog beboere at sikre, at bebyggelsenharmonerer med omgivelserne 2 OMRADETS AFGRÆNSNTNGOG ZONESTATUS 2. i Lokalplanområdet afgrænsessom vist på kortbilag nr. i og omfatter matr.nr.e 1kr, Juelsberg Hgd, Nyborg 877, NyborgBygrunde del afmatr. nr. 862, Nyborg Bygrunde 2.2 Området en sin helhedbyzone. 3 OMPÅDETS ANVENDELSE 3.1 Områdetmå kun anvendes til boligformålmed tilhørende friarealer og færdselsarealer. Bebyggelsen måkun bestå afåben, lav boligbebyggelse - i delområde i i form afbebyggelse i eet planog i delområde 2 i form afbebyggelse medudnyttet ellerudnyttelig tagetage.delområde 3 skal friholdes forbebyggelse. 3.2 Byrådetkan tillade, at der drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføresi beboelsesområderuden genevirkninger forde omkringboende under forudsætning af, at virksomhedendrives afden, der bebor den pågældende ejendom. 3.3 Områdetopdeles i 3 delområder, somvist på kortbilag nr. i. 4 UDSTYKNING 8 Udstykning inden forlokalplanområdet skal følge principperne som vist på kortbilag 2.

9 Ingen grund kan udstykkes med et areal, der er mindreend 700 ni 2. 5 VEJ-OG STIFORHOLD 5. i Lokalplanområdet vejbetjenes alene fra Stenbæksvej, idet den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 1kr, Juel sberghgd., Nyborg fjernes og erstattes afen adgangsvej - evt, med tilhørende parkeringsarealer 5.2 Derudlægges de på kortbilag 2 viste boligveje og stier. Kortbilaget er alene retningsgivende, og der kan foretagesmindrejusteringer i forbindel semed den endeligeudformning afparcellerne. 5.3 Veje, stier og parkeringsarealers udfomning (tværprofil) og indretning skal godkendes afvejrnyndigheden (kommunen). 5.4 Veje, stier og parkeringsarealer i forbindelsehermed udlægges som privatefællesveje. 5.5 Derer tinglyst byggelinierlangsvindingevej. 5.6 På hverparcel skal udlægges areal, svarendetil mindst 2 parkeringspladser. Derskal anlægges mindst i parkeringsplads pr. parcel. 6 FORSYN[NGSFORHOLD 6.1 Elledninger, herunder ledninger til vejbelysning skal udføres somj ordkabler. 6.2 Belysning afveje, stier og pladser skal udføres som parkbelysning efter byrådets godkendelse. 6.3 Bebyggelsen skal tilsluttes fællesantenne. Dermå ikke opstilles nogen form forudvendige antenner. 6.4 Spildevand skal tilledes Nyborg centralerenseanlæg. A.fløbssystemet skal være forberedtfortilslutning til seperatsysteni. Projekt forbortledning afspildevand skal særskilt godkendes afnyborg Kommune Eksisterende ledningsanlæg inden forlokaiplanområdet, bestående hejspændingskablerog fjernvarmeledningerlangs områdetsnordlige og vestlige del skal respekteresog om fornødent forskriftsmæssigt omlægges. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, UDFORMNING OGPLACERING 7.1 I delområde 1 må ingen bebyggelsevære højere end en etage 9

10 Idelområde 2 må ingen bebyggelsevære højere, end en etage medudnyttet/udnytteligtagetage Bebyggelsesprocentenmåikke overstige25%. 7.3 Intet punkt afenbygningsydervæg ellertagfiade må gives en højde, der overstiger8,5 m overterræn, målt i forhold til eksisterende terræn 7.4 Tage påbeboelsesbygninger skal udføres,så de danner en vinkel på mellem 25 og 55 med det vandrette plan, forcarporte og garagertilladestillige hældning på Iforbindelsemed grundens indretning måder ikke foretagesterrænændringer på mere end+/- 0,5 mi forhold til eksisterende terræn. Det naturligeterræn skal bibeholdesi forhold til naboskel. 8 STØJFORHOLD 8.1 Bebyggelse,der erberegnet til ophold, må ikke opføresmellem støjbegrænsningslinien og skellet imod landevejen. Støjbegrænsningslinien fremgårafbilag 2. 9 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 9. i Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunens godkendelse i hvert enkëlt tilfælde. 9.2 Udvendige bygningssider, herunder gavle, skal opføressom murværk, dogtillades garagerog carporte aftræværk. Mure skal holdes i farverne rød, hvid eller gul, og de kan evt, pudses ellervandskures. Hvis der på en ejendom anvendes pudsede ellervandskurede mure, skal dette gælde forsamtlige udvendigemure på ejendommen(herunder murede garager/carporte). 9.3 Gavle kan opføressom halv- eller helvalmede gavle, hvorafden valmededel skal udføresmed belægning som den øvrige tagbeklædning. Murede gavle og gavleaftræværk er tilladt. 9.4 Som tagdækning må kun anvendes røde tagsteni tegl eller beton. På carporte og garagerkan anvendes pap el. lign. 9.5 Dermå i øvrigt ikke anvendes materialertil facader, der efterbyrådets skønkan virke skæmmende. io

11 10 UBEBYGGEDEAREALER 10. i Derskal anlægges mindst i parkeringsplads på hver ejendom i forbindelse med ejendommensbebyggelse. i 0.2 På ubebyggedearealer må der ikke henstilles campingvogne, både, uindregistreredekøretøjer eller(indregistrerede)lastvogne Hegn i naboskel må kun etableres som levende hegn. Levende hegnkan suppleres med let trådhegni max. i metershøjde. i i GRUNDEJERFORENING ii. i Derskal oprettesen grundejerforening med medlemspligt forsamtlige ejere affast ejendom indenfordelområderne i og2. Oprettelsen skal skesenest, når halvdelen afområdet er bebygget Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse afveje, stier og parkeringsarealerilokalplanområdet. Foreningen skal tiffige indgå i en aftale om vedligeholdelse og drift afdelområde 3. i 1.3 Grundejerforeningensvedtægter skal godkendes afnyborgkommune. 12 FORUDSÆTNJNGFORIBRUGTAGENAF BEBYGGELSE 12.1 Nybebyggelse i området skal tilsluttesdet afnyborg kommunale Forsyningsvirksomhed etableredeforsyningssystem i området, og spildevandet tilledesnyborgrenseanlægforinden ibrugtagning. i 3 NEDRIVNING 13.1 Deneksisterendebebyggelsepåmatr. nr. 1kr, JuelsbergHgd., Nyborg tillades nedrevet. 14 SER\TITUTTER i4. i Med den endelige vedtagelse afnærværendelokalplan ophæves lokalplannr. 65 i4.2 Medden endelige vedtagelse afnærværende lokalplan ophæves servitut påmatr. nr. 1kr, JuelsbergHgd., Nyborg, tinglyst 10/ ombenyttelse, bebyggelse, forbudmod generende virksomhed m.v øvrige tinglyste servitutterpå ejendommei lokalplanområdet berøres ikke afdenne. 11

12 15 DISPENSATIONER i 5.1 Byrådetkan dispensere frabestemmelserne ilokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen VEDTAGELSESPÅTEGNINGER: Ihenhold til 27 i planlovenvedtagesforanstående lokalplan endeligt, idet byrådetharforetaget enkelte mindreændringer i forhold til det den 9. februar 1998 vedtagne forslag. Nyborg Byråd den 11. maj ~4 Niels V. Andersen ~--:~ ~ / ~-. /KaiP. Larsen Lokalpianen er er offentligt bekendtgjort og tinglyst den 19. maj Denne lokalplan begæres tinglyst på matr. nr. 862 og 877, Nyborg bygrunde samt matr. nr. 1kr, Juelsberg Hgd., Nyborg. Med hensyntil de på ejendommene hvilende servitutter, pantehæftelserog grundbyrderhenvises til ejendommenesregistreringi tingbogen. Påtaleretvedrørendeoverholdelse afdennelokalplan har alenenyborg byråd. Den endeligtvedtagne lokalplan ophæverlokalplan nr. 65, og den kan slettesi tingbogen på matr. nr. 862 og 877, Nyborg bygrunde. Tilsvarende kan dokument, tinglyst påmatr. ni. 1kr, Juelsberg Hgd., Nyborg d. 10/7-1947, aflyses, dalokalplanen gørop med denné bestemmelse. Aflysning begæres, underforudsætning at, atlokalplanentinglysesudenretsanmærkning. Nyborg, den LandinspektØr i2

13 13

14 Bilag Redegørelse for støj forhold for området,. der er omfattet aflokalplan nr Lokalplanområdet er på tre sider omgivet afbymæssigbebyggelse, som i overvejende grad er anvendttil boligformål. Dervil ikke forekomme støjbelastning afbetydning fra dette nærområde. 2. Ien afstand afca. 70 m fra den bebyggelsei lokalplanområdet, som ligger nærmest, findes vejkrydset mellem Vindingevej - Fynsvej på den ene side og Ladegårdsvej - Bøjdenvej på den anden side. Årsdøgntrafikkenpå Fynsvej er 4500, på Ladegårdsvej 4400 og på Vindingevej Der er således tale om en ikke ubetydelig trafikmængde, som delvist skal foretage opbremsning og acceleration i nærheden aflokalplanområdet. Det forhold, at der findes et lysreguleret kryds medførerdog samtidig, at den gennemsnitlige hastighednedsættes, hvilket atter virker ind påforudsætningerne for støjberegningen. 3.1 en afstand afca. 600 m mod vest findes et affaldskomprimeringsanlæg, som ifølgeregionplanen udgør en særlig støjmæssigbelastning. På tidspunktet forudarbejdelse afregionplanen fandtes på stedetet forbrændingsanlæg, som imidlertid nu er taget ud afdrift. Komprimeringsanlægget er beliggende i et område, som er udlagt tilindustriformål, men det skønnes, at støjemissionen fra dette områdesom helhed aldrigvil komme op over de aktuelt gældende grænseværdier, som er anført i note i. 4. Direkteud forlokalplanområdetforløber landevej 527, Vindingevej, der som nævnt haren årsdøgntrafikpå 6000 biler. For denne støj kilde gælder ifølge en beregning, dateret 12/ , baseretpå Miljøstyrelsens Vejledning og signaturertil støjkortlægning, at den gennemsnitlige støjgrænse for55 db forstrækningen mellem Bøj denvej og Svendborgvej er 30 m, og det skønnes, at der ikke er lokale forhold, som indicerer, at længdenskal differentieres. Det skal dog bemærkes, at beregningen bygger på den forudsætning, at hastighedenpåvejstrækningener 50 kmlt, hvilket som nævnt formentlig er højt ansat. Afbetydning fortraflkstøjbelastningen er tillige det forhold, atvejbredden overstigerberegningsmodellens 10 mbetydeligt, idet der findes såvel cykelsti som fortov mellem kørebanenog lokalplanområdet, hvilket virker som en støjskærm, når man betragter støjforholdene i 2 m højde i den lavtliggende del af området. Påbaggrund heraffinder byrådet, at den på kortbilagetviste støjgrænse må antagesat være et korrektudtryk fortraflkstøjbelastningeni 2 meters højde på en nordvendt facade. i4

15 5. Der er ingen støjemission afbetydning fra statsfængslet, og dette virkeri sig selv som en effektiv støjmur i forhold til mulige støjkilder, placeretbagved dette. Byrådetfinder derfor ingen anledning til at foretage særlige overvejelser herom. Konidusion: Byrådetfinder, at såfremtbebyggelsenholdes syd forden på kortbilagetviste støjgrænse, vil støjbelastningen ikke overstigeretningslinierne i regionplanen. Note i Devejledendegrænserforstøjemission, som er gældende påtidspunktet for fremlæggelsen afnærværendeforslag til lokalplan,fremgårafmiljøstyrelsens vejledning 5/1984, Eksternstøj fravirksomheder. Derelevantestøjgrænser(dB) erforboligområder foråben oglavboligbebyggelse: mandag- fredag lørdag dB mandag - fredag lørdag søn- og helligdage dB alle dage dB Note 2 Regionplan giver følgenderetningslinier formaksimal støjbelastning, hidrørendefra eksisterende veje: Pkt Dermå som hovedregelikke udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse (eksempelvis helårsbeboelse, inld. udendørsopholdsarealer og støjfølsomme institutioner) i områder, der erbelastet med et støjniveau over 55 db(a)fraeksisterende eller planlagt vejtraflk 15

16 Delområde i Lokalpian nr. 101 Kortbilag i Lokalpianområde og delområde 16

17 N 1/ i udi e cl) u) ~0 c cl) 4-I Cl) Lokalplan nr. 101 Kortbilag 2 Retningsgivende udstykningsplan 1:

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere