LOKALPLAN NR For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 101 For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998

2 2

3 Indhoidsfortegnelse: Lokalpianens formålog indhold 4 Æorholdettil andenplanlægning 5 Lokaiplanens retsvirkninger 7 1. Lokalpianens formål 8 2. Områdes afgrænsning ogzonestatus 8 3. Områdets anvendelse 8 4. Udstykning 9 5. Vej- og stiforhold 9 6. Forsyningsforhold 9 7. Bebyggelsens omfang, udformning ogplacering Støjforhold Bebyggelsensydrefremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning foribrugtagen afbebyggelse Nedrivning Servitutter Dispensationer 12 Vedtagelsespåtegninger 12 Bilag: Redegørelse forstøjforhold forområdet 14 Kortbilagnr. 1, Lokaiplanområdets afgrænsningog opdeling 16 Kortbilagnr.2,Retningsgivendeudstykningsplan 17 samarbejde med Nyborg Kommu- Lokalpianen er udarbejdet af landinspektør Lars Nørgaard, cand jur i nes tekniske forvaltning i

4 REDEGØRELSE Lokalpianens baggrund blev der arbejdet på, at området umiddelbart syd forvindingevej overfor Statsfængslet og i umiddelbartilknytning til fùnktionærboligerneskulle bebygges med et varieret udbud afboliger (en blanding aflejeboliger, ældreboligerog parcelhuse). Iforbindelse hermed blevderudarbejdet såvel et kommuneplantillæg, som en lokaiplan (nr. 65), der fastlagde rammerne forudnyttelsen afarealet. Det var på daværendetidspunkt tanken, at der skulle etableres en sidevejstilslutning til landevejen, somudover attjene som adgang til lokaiplanområdettillige skulle betjene dele afområdet med funktionærboliger. Projektet blevaldrig ført ud i livet, og området har sidenhenligget som en typisk opgivet byggeplads, der efterhånden er sprunget i skov, og somventer på en investor, dervil udbygge arealettilbyformål i overensstemmelsemed byrådets ønsker. I erkendelse af, at området i helt overvejende grad har karakter afet parcelhusområdemed eenfamiliehuse - og til en vis grad dobbelthuse - finder byrådet, at den anvendelse, som nu ønskes godkendt, er naturlig og ønskelig. Daden ønskede udstykning ikke svarertil den, som er godkendt i lokalplan nr 65, og davejtilslutningen ønskes foretaget påanden måde,finder byrådet, at det er nødvendigt at fremlægge et nyt lokalplanforslagforområdet. En yderligereanledning hertil er, at den nugældendelokalplanikkeinddrager mulige problemer, forårsaget afstøjpåvirkningenfra især Vindingevej, og man finder, at der i forbindelsemed den nye lokalplan er en anledning til at foretage en specifikovervejelse af, om støjpåvirkningen evt, kan give anledning til ændredeforskrifterforudnyttelsen afområdet. Områdets beliggenhed Områdeter den sidste ubebyggede enidave i denne del afbyen, som er udlagt tilbyformål. Områdetgrænsermod nord til Vindingevej, mod øst til Statsfængslets ftinktionærboliger, mod syd og vest til boligområdetegevej - Stenbæksvej. KORT BESKRIVELSE AFLOKALPLANENS INDHOLD Detvæsentlige formålmed lokalplanen er at muliggøre en udstykning i parcelhusgrunde med en størrelse afikkeunder 700 m 2 medettilhørende sy- 4

5 stemafprivateveje, somtilsluttes Stenbæksvej udformatr. nr. 1kr.Bebyggelsen på denne ejendom agtes nedrevet i forbindelsemed etableringen afvejtilslutningen. Dentidligere mulighed foren art samvirke med statsfængslet om anvendelse og drift afet områdetil fritidsformål opretholdes, og det udbyggesmed nærmere bestemmelserom grundejerforeningens deltagelse heri. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDENPLANLÆGNING Regionpian forfyns Amt og forslag til Regionpian Lokalplanenændrer ikkeområdets status som byzone. Cykelstiplanlægning Derer på området tinglyst en ekspropriationsbeslutningvedr, et cykelstianlæg. Det pågældende anlæg er udført i marken, og ekspropriationenvil blive aflyst affyns Amt, når vejudskillelsen er noteret i matrikien.det ændrede skelforløb er indarbejdet i planen. Kommuneplan fornyborg kommune Området er i Kommuneplan 1997 angivet somområde i.b.25 (samt en mindre del afområde i.b.21), og anvendelsen fastlægges til boligformål med præg afåbent haveboligområde. Grundstørrelsen skal mindstvære 700 m 2, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25%.Det er tilladt at bygge i indtil 2V2 etage, såfremt dette skerpå basis afen godkendt bebyggelsesplan. Kommuneplanenkræver, at eksisterende træer skal bevares, men denne bestemmelse ansesikke at gælde forden - formentlig selvsåede - bevoksning, der nu findes pågrunden. Stojforhold Områdeter ikke støjbelastet i højeregrad, end hvad der er gældendefor hele strækningenfra Dyrehavevej til Ladegårdsvej. Derhenvises til den særlige støjredegørelse, som er et bilag til lokalplanen. Det fremgår afnævntesærlige redegørelse, at der ikke vil opstå støjproblemer som følgeafden udnyttelse, der tillades ifølgelokaiplanen, og der er derfor ikkebehov forsærlige foranstaltninger forat dæmpe støj fra omgivelserne. 5

6 Zoneforhold Hele lokalplanområdet erbyzone. Trafikplanlægning Denprojekterede tilslutning til kommunevej Stenbæksvej og videretil kommunevej Egevej medudmunding i Bøj denvejkræver ikke godkendelse fra Fyns Amt, da den skeri større afstand fra udmundingen i landevejenend 50 n~ Derer i henholdtil vejloven fastsat særlige adgangsbestemmelser langs ldv. 527Ferritsiev-Nyborg, Vindingevej. Spildevandspianlægning Hele området ermedtaget som opland i spildevandsplanen,og det interne spildevandsanlæg skal anlægges som dobbeltstrenget, således at det til sin tid kan tilsluttes et renoveret kommunalt separatafløbssystem. Vandforsyning Lokalplanområdetforsynesmed drikkevandfranyborgkommunale Forsyningsvirksomheder. El forsyning Lokalplanområdet el-forsynesfra Nyborg kommunaleforsyningsvirksomheder Varmeplanlægning Lokalplanområdetskal tilsluttesfjernvarme fra Nyborg kommunale Forsyningsvirksomheder. Øvrige forhold Derer ikke registreret fredningsmæssigeinteresserilokalplanområdet. Derforeligger intet oplyst om tidligereaffaldsdeponering i området. Derer ikke særlige grundvandsinteresseri området. 6

7 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efterbyrådets endeligevedtagelse og offentliggørelse aflokalplanenmå ejendomme, der er omfattet aflokalplanen ifølgeplanlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Deneksisterende, lovlige anvendelse afen ejendom kanfortsætte som hidtil. Lokalplanen medførerheller ikke i sig selv kravom etableringafde anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådetkan dispenserefra bestemmelseri en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med princippernei planen. Merevæsentlige afvigelserfra lokalplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelse afen ny lokaiplan. 7

8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan foret områdetil boligbebyggelsei Nyborg I henhold til Planloven - lbek. nr. 746 af 16/ fastsættes hermed følgende bestemmelser fordet i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med denne lokalplan er: at fastlæggeområdetsanvendelse til åben, lav boligbebyggelse. at fastlæggeområdets vej- og stiforbindelser at sikre, at vejeog stier f~ren udformning,der giver størst mulig sikkerhed fortrafikanterog beboere at sikre, at bebyggelsenharmonerer med omgivelserne 2 OMRADETS AFGRÆNSNTNGOG ZONESTATUS 2. i Lokalplanområdet afgrænsessom vist på kortbilag nr. i og omfatter matr.nr.e 1kr, Juelsberg Hgd, Nyborg 877, NyborgBygrunde del afmatr. nr. 862, Nyborg Bygrunde 2.2 Området en sin helhedbyzone. 3 OMPÅDETS ANVENDELSE 3.1 Områdetmå kun anvendes til boligformålmed tilhørende friarealer og færdselsarealer. Bebyggelsen måkun bestå afåben, lav boligbebyggelse - i delområde i i form afbebyggelse i eet planog i delområde 2 i form afbebyggelse medudnyttet ellerudnyttelig tagetage.delområde 3 skal friholdes forbebyggelse. 3.2 Byrådetkan tillade, at der drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføresi beboelsesområderuden genevirkninger forde omkringboende under forudsætning af, at virksomhedendrives afden, der bebor den pågældende ejendom. 3.3 Områdetopdeles i 3 delområder, somvist på kortbilag nr. i. 4 UDSTYKNING 8 Udstykning inden forlokalplanområdet skal følge principperne som vist på kortbilag 2.

9 Ingen grund kan udstykkes med et areal, der er mindreend 700 ni 2. 5 VEJ-OG STIFORHOLD 5. i Lokalplanområdet vejbetjenes alene fra Stenbæksvej, idet den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 1kr, Juel sberghgd., Nyborg fjernes og erstattes afen adgangsvej - evt, med tilhørende parkeringsarealer 5.2 Derudlægges de på kortbilag 2 viste boligveje og stier. Kortbilaget er alene retningsgivende, og der kan foretagesmindrejusteringer i forbindel semed den endeligeudformning afparcellerne. 5.3 Veje, stier og parkeringsarealers udfomning (tværprofil) og indretning skal godkendes afvejrnyndigheden (kommunen). 5.4 Veje, stier og parkeringsarealer i forbindelsehermed udlægges som privatefællesveje. 5.5 Derer tinglyst byggelinierlangsvindingevej. 5.6 På hverparcel skal udlægges areal, svarendetil mindst 2 parkeringspladser. Derskal anlægges mindst i parkeringsplads pr. parcel. 6 FORSYN[NGSFORHOLD 6.1 Elledninger, herunder ledninger til vejbelysning skal udføres somj ordkabler. 6.2 Belysning afveje, stier og pladser skal udføres som parkbelysning efter byrådets godkendelse. 6.3 Bebyggelsen skal tilsluttes fællesantenne. Dermå ikke opstilles nogen form forudvendige antenner. 6.4 Spildevand skal tilledes Nyborg centralerenseanlæg. A.fløbssystemet skal være forberedtfortilslutning til seperatsysteni. Projekt forbortledning afspildevand skal særskilt godkendes afnyborg Kommune Eksisterende ledningsanlæg inden forlokaiplanområdet, bestående hejspændingskablerog fjernvarmeledningerlangs områdetsnordlige og vestlige del skal respekteresog om fornødent forskriftsmæssigt omlægges. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, UDFORMNING OGPLACERING 7.1 I delområde 1 må ingen bebyggelsevære højere end en etage 9

10 Idelområde 2 må ingen bebyggelsevære højere, end en etage medudnyttet/udnytteligtagetage Bebyggelsesprocentenmåikke overstige25%. 7.3 Intet punkt afenbygningsydervæg ellertagfiade må gives en højde, der overstiger8,5 m overterræn, målt i forhold til eksisterende terræn 7.4 Tage påbeboelsesbygninger skal udføres,så de danner en vinkel på mellem 25 og 55 med det vandrette plan, forcarporte og garagertilladestillige hældning på Iforbindelsemed grundens indretning måder ikke foretagesterrænændringer på mere end+/- 0,5 mi forhold til eksisterende terræn. Det naturligeterræn skal bibeholdesi forhold til naboskel. 8 STØJFORHOLD 8.1 Bebyggelse,der erberegnet til ophold, må ikke opføresmellem støjbegrænsningslinien og skellet imod landevejen. Støjbegrænsningslinien fremgårafbilag 2. 9 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 9. i Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunens godkendelse i hvert enkëlt tilfælde. 9.2 Udvendige bygningssider, herunder gavle, skal opføressom murværk, dogtillades garagerog carporte aftræværk. Mure skal holdes i farverne rød, hvid eller gul, og de kan evt, pudses ellervandskures. Hvis der på en ejendom anvendes pudsede ellervandskurede mure, skal dette gælde forsamtlige udvendigemure på ejendommen(herunder murede garager/carporte). 9.3 Gavle kan opføressom halv- eller helvalmede gavle, hvorafden valmededel skal udføresmed belægning som den øvrige tagbeklædning. Murede gavle og gavleaftræværk er tilladt. 9.4 Som tagdækning må kun anvendes røde tagsteni tegl eller beton. På carporte og garagerkan anvendes pap el. lign. 9.5 Dermå i øvrigt ikke anvendes materialertil facader, der efterbyrådets skønkan virke skæmmende. io

11 10 UBEBYGGEDEAREALER 10. i Derskal anlægges mindst i parkeringsplads på hver ejendom i forbindelse med ejendommensbebyggelse. i 0.2 På ubebyggedearealer må der ikke henstilles campingvogne, både, uindregistreredekøretøjer eller(indregistrerede)lastvogne Hegn i naboskel må kun etableres som levende hegn. Levende hegnkan suppleres med let trådhegni max. i metershøjde. i i GRUNDEJERFORENING ii. i Derskal oprettesen grundejerforening med medlemspligt forsamtlige ejere affast ejendom indenfordelområderne i og2. Oprettelsen skal skesenest, når halvdelen afområdet er bebygget Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse afveje, stier og parkeringsarealerilokalplanområdet. Foreningen skal tiffige indgå i en aftale om vedligeholdelse og drift afdelområde 3. i 1.3 Grundejerforeningensvedtægter skal godkendes afnyborgkommune. 12 FORUDSÆTNJNGFORIBRUGTAGENAF BEBYGGELSE 12.1 Nybebyggelse i området skal tilsluttesdet afnyborg kommunale Forsyningsvirksomhed etableredeforsyningssystem i området, og spildevandet tilledesnyborgrenseanlægforinden ibrugtagning. i 3 NEDRIVNING 13.1 Deneksisterendebebyggelsepåmatr. nr. 1kr, JuelsbergHgd., Nyborg tillades nedrevet. 14 SER\TITUTTER i4. i Med den endelige vedtagelse afnærværendelokalplan ophæves lokalplannr. 65 i4.2 Medden endelige vedtagelse afnærværende lokalplan ophæves servitut påmatr. nr. 1kr, JuelsbergHgd., Nyborg, tinglyst 10/ ombenyttelse, bebyggelse, forbudmod generende virksomhed m.v øvrige tinglyste servitutterpå ejendommei lokalplanområdet berøres ikke afdenne. 11

12 15 DISPENSATIONER i 5.1 Byrådetkan dispensere frabestemmelserne ilokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen VEDTAGELSESPÅTEGNINGER: Ihenhold til 27 i planlovenvedtagesforanstående lokalplan endeligt, idet byrådetharforetaget enkelte mindreændringer i forhold til det den 9. februar 1998 vedtagne forslag. Nyborg Byråd den 11. maj ~4 Niels V. Andersen ~--:~ ~ / ~-. /KaiP. Larsen Lokalpianen er er offentligt bekendtgjort og tinglyst den 19. maj Denne lokalplan begæres tinglyst på matr. nr. 862 og 877, Nyborg bygrunde samt matr. nr. 1kr, Juelsberg Hgd., Nyborg. Med hensyntil de på ejendommene hvilende servitutter, pantehæftelserog grundbyrderhenvises til ejendommenesregistreringi tingbogen. Påtaleretvedrørendeoverholdelse afdennelokalplan har alenenyborg byråd. Den endeligtvedtagne lokalplan ophæverlokalplan nr. 65, og den kan slettesi tingbogen på matr. nr. 862 og 877, Nyborg bygrunde. Tilsvarende kan dokument, tinglyst påmatr. ni. 1kr, Juelsberg Hgd., Nyborg d. 10/7-1947, aflyses, dalokalplanen gørop med denné bestemmelse. Aflysning begæres, underforudsætning at, atlokalplanentinglysesudenretsanmærkning. Nyborg, den LandinspektØr i2

13 13

14 Bilag Redegørelse for støj forhold for området,. der er omfattet aflokalplan nr Lokalplanområdet er på tre sider omgivet afbymæssigbebyggelse, som i overvejende grad er anvendttil boligformål. Dervil ikke forekomme støjbelastning afbetydning fra dette nærområde. 2. Ien afstand afca. 70 m fra den bebyggelsei lokalplanområdet, som ligger nærmest, findes vejkrydset mellem Vindingevej - Fynsvej på den ene side og Ladegårdsvej - Bøjdenvej på den anden side. Årsdøgntrafikkenpå Fynsvej er 4500, på Ladegårdsvej 4400 og på Vindingevej Der er således tale om en ikke ubetydelig trafikmængde, som delvist skal foretage opbremsning og acceleration i nærheden aflokalplanområdet. Det forhold, at der findes et lysreguleret kryds medførerdog samtidig, at den gennemsnitlige hastighednedsættes, hvilket atter virker ind påforudsætningerne for støjberegningen. 3.1 en afstand afca. 600 m mod vest findes et affaldskomprimeringsanlæg, som ifølgeregionplanen udgør en særlig støjmæssigbelastning. På tidspunktet forudarbejdelse afregionplanen fandtes på stedetet forbrændingsanlæg, som imidlertid nu er taget ud afdrift. Komprimeringsanlægget er beliggende i et område, som er udlagt tilindustriformål, men det skønnes, at støjemissionen fra dette områdesom helhed aldrigvil komme op over de aktuelt gældende grænseværdier, som er anført i note i. 4. Direkteud forlokalplanområdetforløber landevej 527, Vindingevej, der som nævnt haren årsdøgntrafikpå 6000 biler. For denne støj kilde gælder ifølge en beregning, dateret 12/ , baseretpå Miljøstyrelsens Vejledning og signaturertil støjkortlægning, at den gennemsnitlige støjgrænse for55 db forstrækningen mellem Bøj denvej og Svendborgvej er 30 m, og det skønnes, at der ikke er lokale forhold, som indicerer, at længdenskal differentieres. Det skal dog bemærkes, at beregningen bygger på den forudsætning, at hastighedenpåvejstrækningener 50 kmlt, hvilket som nævnt formentlig er højt ansat. Afbetydning fortraflkstøjbelastningen er tillige det forhold, atvejbredden overstigerberegningsmodellens 10 mbetydeligt, idet der findes såvel cykelsti som fortov mellem kørebanenog lokalplanområdet, hvilket virker som en støjskærm, når man betragter støjforholdene i 2 m højde i den lavtliggende del af området. Påbaggrund heraffinder byrådet, at den på kortbilagetviste støjgrænse må antagesat være et korrektudtryk fortraflkstøjbelastningeni 2 meters højde på en nordvendt facade. i4

15 5. Der er ingen støjemission afbetydning fra statsfængslet, og dette virkeri sig selv som en effektiv støjmur i forhold til mulige støjkilder, placeretbagved dette. Byrådetfinder derfor ingen anledning til at foretage særlige overvejelser herom. Konidusion: Byrådetfinder, at såfremtbebyggelsenholdes syd forden på kortbilagetviste støjgrænse, vil støjbelastningen ikke overstigeretningslinierne i regionplanen. Note i Devejledendegrænserforstøjemission, som er gældende påtidspunktet for fremlæggelsen afnærværendeforslag til lokalplan,fremgårafmiljøstyrelsens vejledning 5/1984, Eksternstøj fravirksomheder. Derelevantestøjgrænser(dB) erforboligområder foråben oglavboligbebyggelse: mandag- fredag lørdag dB mandag - fredag lørdag søn- og helligdage dB alle dage dB Note 2 Regionplan giver følgenderetningslinier formaksimal støjbelastning, hidrørendefra eksisterende veje: Pkt Dermå som hovedregelikke udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse (eksempelvis helårsbeboelse, inld. udendørsopholdsarealer og støjfølsomme institutioner) i områder, der erbelastet med et støjniveau over 55 db(a)fraeksisterende eller planlagt vejtraflk 15

16 Delområde i Lokalpian nr. 101 Kortbilag i Lokalpianområde og delområde 16

17 N 1/ i udi e cl) u) ~0 c cl) 4-I Cl) Lokalplan nr. 101 Kortbilag 2 Retningsgivende udstykningsplan 1:

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR.94. Sommerhus- og strandområde ved Østerovej

LOKALPLAN NR.94. Sommerhus- og strandområde ved Østerovej LOKALPLAN NR.94 Sommerhus- og strandområde ved Østerovej NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998 2. udgave 1999 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund og indhold 4 Forholdet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere