Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej"

Transkript

1 Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr. bolig. Etageboligbebyggelse scorer generelt højere klimapoint end parcelhuse og tæt-lave boliger. Lokalplanområdet muliggør en bebyggelsesprocent på 110, og da al bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i minimum 2 etager og maks. 3 etager, vil der være et lille klimaskærmareal pr. bolig. I Brovst midtby vil vi ikke bygge højere end 3 etager, og højere bebyggelse vil ikke hænge naturlig sammen med lokalplanområdets omgivelser. Klimapoint 10 Energiforbrug Indenfor lokalplanområdet skal bebyggelse tilsluttes kollektivt varmeforsyningsanlæg, som i dette tilfælde er Brovst Fjernvarme. Der er samtidigt mulighed for etablering af solceller på taget, under forudsætning af, at solcellearealet ikke udgør mere end 1/3 af tagfl aden. Solcellerne på taget skal kun ses som et supplement, og det vil være nødvendigt at tilslutte bygningerne til den kollektive varmeforsyning, som opvarmer ved anvendelse af fossilt brændsel (naturgas). Ved at skabe mulighed for etablering af en detailhandelsbutik, med tilhørende udsugningsanlæg og døre der tit åbner ud til det fri, vil energiforbruget være højere, end hvis lokalplanen kun muliggør boliger inden for lokalplanområdet. Klimapoint 6 Energiklasse Der fastsættes ikke særlige krav i lokalplanen til energiklasser. Byggeriet inden for området skal overholde bygningsreglementets krav til energiramme. Der er ikke fastsat skærpede krav. Klimapoint 1 Placering på grunden Lokalplanområdet er omringet af veje til alle sider, og byggeri indenfor lokalplanområdet skal opføres ud mod disse veje. Dette er bl.a. for at bevare områdets karakter som centerområde, med slutett bebyggelse i gadelinje. Langs Solbakkevej opføres bebyggelse i øst-vestlig retning med facader mod syd, og langs Jernbanegade opføres bebyggelsen i nord-sydgående retning. Såfremt solfangere placeres på taget, vil udnyttelsesgraden af solvarmen være størst på den bebyggelse der ligger ud mod Solbakkevej (facader mod syd). Klimapoint 6

2 Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Grundniveau Øget nedbør I lokalplanen er det en betingelse for ibrugtagnning af ny bebyggelse, at byggeri indenfor området tilsuttes det eksisterende kloaksystem. Det betyder også, at regnvand fra taget og fra befæstede arealer sendes i kloakken. Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet sender i forvejen overfl adevandet i kloakken. Klimapoint 1 Biofaktor Størstedelen af lokalplanområdet udlægges som byggefelter, og parkerings- og opholdsarealer befæstes overvejende med asfalt og fl iser. Der er mulighed for etablering af et mindre grønt område langs Toftevej og opsætning af solitære opstammede træer efter en samlet beplantningsplan. Efter beregning bliver biofaktoren 0,08 hvilket rundes op til 1. Spildevandsafledning Spildevand kan afl edes naturligt fra grunden uden anvendelse af pumper. Klimapoint 1 Klimapoint 10

3 Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Områdeniveau Øget nedbør På de befæstede p-arealer, vejarealer og torvearealer inden for lokalplanområdet placeres et fornødet antal kloakdæksler til sikring af, at overfl adevand fra øget nedbør og ekstremregn kan løbe ned i kloaksystemet. Vandet afl edes uden anvendelse af pumper. Klimapoint 5 Rekreative forbindelser Området er beliggende i centerområde, hvor det ikke er nødvendigt at tage bil, men de fl este funktiner er beliggende inden for gåafstand. I nærheden ligger Bratskov med tilhørende park, og ved siden af ligger Brovst hallen og boldbaner. Der er gode muligheder for rekreative oplevelser Klimapoint 7 Skyggepåvirkninger Bebyggelsen inden for lokalplanområdet er placeret og udformet på en måde så der er gode muligheder for opsætning af solfanger uden skyggepåvirkning fra omgivelser. Ligeledes ligger beplantnings- og opholdsarealer på en måde så der er lyst og luft så længe som muligt. Klimapoint 7

4 Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Samlet vurdering Lokalplanområdet er kendetegnet ved, at det er beliggende i centerområde med tæt og høj bebyggelse. Der kan bygges i 3 etager, og bebyggelsen skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinje. Etageboligbebyggelse giver generelt høje klimapoint, da overfl adearealet mod det fri pr. bolig er lavere end tilsvarende ved et parcelhusbebyggelse. Lokalplanområdets placering i Brovst gør, at overfl adevand kan ledes i kloaksystemet, og vandet kan afl edes uden hjælp fra pumper. Der stilles ikke særlige krav til byggeriets energiklasse, udover at det skal overholde kravene i det gældende bygningsreglement. Der bliver således ikke stillet skærpede krav til dette, hvorfor der gives lave klimapoint. Med hensyn til biofaktoren er er ikke mulighed for at udlægge større grønne arealer inden for lokalplanområdet. Beliggenheden i centerområde gør, at der bliver væsentligt mere bebygget og befæstet areal end grønne arealer. Her gives lave klimapoint. Lokalplanen scorer samlet set 54 klimapoint. Lokalplanen anses for ikke at være tilstrækkeligt bæredygtig, da klimapointene ikke overstiger det af Kommunalbestyrelsen fastsatte niveau på 57.

5 .RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH 9HM 'LJH 9HM -$00(5%8* (.LUN HJnUG 'DJVRUGHQNRUW 'DJVRUGHQVNRUW /RNDOSODQ 'DWR,QLW NWM

6 Forslag til Kommuneplantillæg 9 Helhedsplan 09

7 Her ligger området: Kort: Matrikelkort og Topografi sk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere oplysninger: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Tlf Forsidebilledet viser udsnit af lokalplanområde set mod nord

8 Indhold 1. Vejledning Redegørelse Rammebestemmelser...6

9 1. Vejledning Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan for Jammerbugt Kommune, Helhedsplanen. Tillægget vedrører som regel et mindre geografi sk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Hvad består kommuneplantillægget af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tillægget beskrives, og der fortælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning. Retningslinjer og/eller rammer, der er konkrete bestemmelser for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for Kommunalbestyrelsen og kommunens administration. Kort, der viser afgrænsningen af det område, hvor kommuneplantillægget gælder. Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg? Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. Der skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forslaget til kommuneplantillæg? Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommuneplantillægget vedtages endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantillæg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er tillægget en del af kommuneplanen og er bindende for Kommunalbestyrelsen og kommunens administration. 4 Helhedsplan 09

10 2. Redegørelse Planens baggrund og formål Jammerbugt Kommune har besluttet at planlægge for centerområde ved Solbakkevej, Toftevej, Stationsvejj i Brovst. Formålet med dette Kommuneplantillæg nr. 9 er at ændre Helhedsplanens afgrænsning samt rammebestemmelserne for det område som den nye lokalplan skal omhandle. Ændringen sker, da der herved sikres overensstemmelse mellem Lokalplan og Helhedsplan 09. Kommuneplantillæg nr. 9 omfatter et område, som geografi sk strækker sig mellem 2 eksisterende rammeområde 15.C1 og 15.C2. Ved kommuneplantillæg nr. 9 dannes et nyt rammeområde - 15.C3 med fremtidig anvendelse som centerområde. Rammeområde 15.C3 er en lille smule større end lokalplanafgrænsningen, da 3 parceller nordvest for lokalplanområdet er medtaget i den nye ramme, men ikke reguleret af lokalplan Samtidigt med fremlæggelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, fremlægges Forslag til. Lokalplanen redegør præcist for områdets fremtidige anvendelse samt placering og udformning af ny bebyggelse. Rammeområdets afgrænsning fremgår af de efterfølgende kortbilag. Forslaget er fremlagt i offentlig høring fra 5. april 2011 til og med 31. maj Retsvirkninger I henhold til Planlovens 24 skal der oplyses om indholdet af lovens 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Kommuneplantillæg 9 5

11 Kommuneplanramme 15.C1 Brovst bymidte Brovst Eksisterende ramme Anvendelse Generel anvendelse : Bebyggelsesomfang Bebyggelsesprocent max: 70 Etageantal max: 2,0 Højde max: 8,5 Blandet bolig og erhverv Rammen dækker område syd for Bratskov. Området må kun anvendes til centerformål såsom detailhandel. Der må ikke etableres boliger i området. Zoneforhold Fremtidige: Nuværende: Byzone Byzone Miljøklasse Min: 1 Max: 3 6 Helhedsplan 09

12 Kommuneplanramme 15.C2 Jernbanegade, Vestergade, Østergade m.fl. Brovst Eksisterende ramme Anvendelse Generel anvendelse : Blandet bolig og erhverv Rammen dækker område i Brovst midtby. Området må kun anvendes til centerformål. Bebyggelsesomfang Bebyggelsesprocent max: 110 Etageantal max: 3,0 Højde max: 12,0 Erhverv skal etableres i stueetage. Zoneforhold Fremtidige: Nuværende: Byzone Byzone Miljøklasse Min: 1 Max: 3 Kommuneplantillæg 9 7

13 Kommuneplanramme 15.C3 Solbakkevej, Toftevej, Stationsvej Brovst Fremtidig ramme Anvendelse Generel anvendelse : Bebyggelsesomfang Bebyggelsesprocent max: 110 Etageantal max: 3,0 Højde max: 14,5 Blandet bolig og erhverv Rammen dækker område mellem Solbakkevej, Toftevej, Stationsvej og Jernbanegade. Området må anvendes til centerformål og etageboligbebyggelse. Erhverv skal etableres i stueetage. Zoneforhold Fremtidige: Nuværende: Byzone Byzone Miljøklasse Min: 1 Max: 3 8 Helhedsplan 09

14 Forslag til LOKALPLAN Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Brovst

15 Forslag til er offentliggjort fra 5. april 2001 til og med 31. maj Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografi sk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Lokalplanlægger: Karsten T. Jørgensen Tlf Forsidebilledet viser udsnit af lokalplanområdet mod syd

16 Forslag Indhold Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...7 Lokalplanens indhold...7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...8 Tilladelser eller dispensa tioner fra anden lovgivning...12 Servitutter...12 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...23 Vedtagelse...25 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...27 Støj fra erhverv, Bilag B *...33 Støj fra trafi k, Bilag C *...35 Parkeringsnormer, Bilag F *...37 Matrikelkort...Bilag 1 Arealanvendelse...Bilag 2 Illustrationsskitse...Bilag 3 3

17 Vejledning Forslag Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. 4

18 Forslag Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2.500 Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Tilbage i 2005 blev Lokalplan 86 for et centerområde ved Jernbanegade, Toftevej og Solbakkevej godkendt. Planen var et en del af et større byfornyelsesprojekt i Brovst, og er kendetegnende ved, at den arbejder med attraktive friarealer med store vandbassiner som det vigtigste element. Lokalplan 86 er aldrig blevet realiseret, og i mellemtiden har kommunen modtaget et projektforslag, hvor der ønskes etableret en dagligvarebutik samt lejeboliger på arealet. Projektforslaget vurderes at være en ændring af en så væsentlig karakter, at der er krav om udarbejdelse af ny lokalplan. Der ønskes etableret en dagligvarebutik på m², 5

19 Redegørelse Forslag som har facade beliggende ud mod Jernbanegade. Ovenpå butikken ønskes etableret 10 lejligheder - 5 lejligheder på 1. sal og 5 lejligheder på 2. sal. I tilknytning til butikken etableres en varegård og i tilknytning til lejlighederne etableres et elevatortårn. Ud mod Toftevej er der mulighed for etablering af op til 70 parkeringspladser. Et eksempel på en situationsplan fremgår af bilag 3. En endelig vedtagelse af vil samtidigt afl øse den gældende Lokalplan 86. Begge lokalplaner regulerer det samme område. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i Brovst midtby, i trekanten mellem Jernbanegade, Toftevej og Solbakkevej. Området er ved Lokalplan 86 udlagt til centerformål, hvilket ikke ændres ved vedtagelsen af denne lokaplan. Lokalplanområdets størrelse er ca. 0,8 ha og området er beliggende i byzone. Den første etape af Lokalplan 86 er realiseret, således at der i lokalplanområdets sydlige ende, mod Solbakkevej, er opført en 3 etagers boligblok med i alt 12 lejligheder. I den sydlige ende fi ndes i øvrigt, ud mod Jernbanegade, etagebebyggelse med udvalgsvarebutikker i stueetage og bolig på 1. sal. En stor del af lokalplanområdet ligger fortrinsvist hen som ubebygget areal. Tidligere var der bebyggelse med bolig og erhvervsbygninger på arealet, men dette blev nedrevet for ca. 5 år siden. Området er beliggende ud til Jernbanegade. I baggrunden ses boligerne mod syd.. 6

20 Forslag Redegørelse Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Området er beliggende i den sydlige ende af Jernbanegade midt i Brovst by. Jernbanegade er kendetegnet ved dens mange udvalgsvarebutikker der vender ud mod gaden, og fungerer som "strøggade" i byen i dag. Ovenpå de fl este butikker er der indrettet lejligheder. Toftevej, som grænser op til den vestlige del af lokalplanområdet er bebygget med både åben-lave og tæt-lave boliger. Lokalplanen fastsætter bl.a. bestemmelser for, hvordan bebyggelsens udseende skal være, hvor høj den skal være og hvad bebyggelsen kan anvendes til. Samtidigt fastlægger lokalplanen hvordan den fremtidige vejadgang til området skal være. Lokalplanområdet er beliggende i centerområdet i Brovst, og et af formålene med lokalplanen er, at sikre at der fortsat er mulighed for centerrelateret anvendelse på arealet. På den måde skaber lokalplanen mulighed for en naturlig sammenhæng mellem den eksisterende bebyggelse langs Jernbanegade og den centerrelaterede bebyggelse mod nord. Delområder Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder - Delområde A og Delområde B. Boliger langs Toftevej Lokalplanområdet grænser dermed op til boligbebyggelse mod vest og centerformål mos øst. Mod syd, på den anden side af Stationsvej fi ndes ligeledes centerrelateret bebyggelse i form af dagligvarebutikker. Delområde A anvendes til bebyggelse i 3 etager. Der er mulighed for indretning af dagligvare- eller udvalgsvarebutik inden for delområdet. Delområde B anvendes til vej, parkering og fælles opholdsareal. Indenfor lokalplanområdet skal endvidere indrettes en vandkunst til forskønnelse af opholdsarealerne og til glæde for beboere, handlende, turister samt erhvervsdrivende. Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Jernbanegade, Solbakkevej, Toftevej og evt, Stationsvej. Trafi kken reguleres på en sådan måde, at der ikke vil være vejadgang fra området og ud på Jernbanegade. Jernbanegade fungerer som strøggade/sivegade, og adgangen til gaden fra sidegader ønskes begrænset. Etagebebyggelse langs Jernbanegade. Der kan evt. etableres en overkørsel fra Stationsvej ind i lokalplanområdet, som primært skal tjene som ensrettet vareindlevering til detailhandelsbutikken. 7

21 Redegørelse Forslag Eksempel på byggeri set fra Jernbanegade ned mod Stationsvej [Skitse udført af LM HUSE] Dette afhænger af om det efter vejlovgivningen er muligt at komme ind med lastbil ad denne vej. Lokalplanens byggefelter er placeret på en sådan måde, at en evt. fremtidig omlægning af Stationsvej respekteres. Der kan udlægges ca. 70 parkeringspladser inden for omårdet, som udover områdets beboere også skal tjene de handlende i området. 8 Veje anlægges med en kørebanebredde på min. bredde 6 m. Parkeringsarealer kan udlægges med asfalt mens opholdsaraealer og fortove skal belægges med sten, og være naturligt sammenhørende med den eksisterende belægning i området. Friarealer Der etableres opholdsarealer på altaner ud for hver bolig, og desuden er der grønne arealer mellem bebyggelsen indenfor lokalplanområdet. Ved revision i 2011 af Helhedsplan09 blev det fastsat, at der skal være 35 m² friareal pr. bolig.

22 Forslag Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Detailhandel Lokalplanen muliggør etablering af butikker inden for lokalplanområdet, herunder dagligvarebutik. Dagligvarebutikken vejforsynes fra både Toftevej og Jernbanegade. Vareindlevering sker fra overkørsel mod Stationsvej. Der etableres minimum 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m² butiksareal samt 1 p-plads pr. 2 beskæftigede. Derudover etableres minimum 1½ p-plads pr. bolig. Af hensyn til afviklingen af trafi kken på Jernbanegade vil det ikke være muligt at køre ud på Jernbanegade fra parkeringspladsen. Udkørsel skal ske til Toftevej. Retningslinjerne for detailhandel i kommunen fremgår af Helhedsplan 09, kap. 2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i Brovst midtby er fastsat til m² og den maksimale ramme for udbygning er fastsat til m². Den maksimale butiksstørrelse indenfor lokalplanopmrådet er fastsat til m². Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Museumsloven Der fi ndes i området ikke beskyttede sten- og jorddiger, der er omfattet af Museumslovens 29a. Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud ofr iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherre mulighed for at få en udtalelse om risiko for fund af arkæologisk betydning samt besked om de fi nansieringsmæssige konsekvenser. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, fl intredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses idet omfang, der berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum: Nordjyllands Historiske Museum Algade Aalborg Landsplandirektiv/Regionplan Jævnfør Regionplan 2005, der er ophøjet til landsplandirektiv, er lokalplanområdet beliggende i et område med både almindelige drikkevandsinteresser og begrænsede drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet. Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 15.C1 Brovst bymidte og 15.C2, Jernbanegade, Vestergade, Østergade m.fl, Brovst. Rammeområde 15.C1, udlægger området til centerformål. Området omfatter den del af lokalplanområdet, der ligger nord for Stationsvej. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, og der må bygges i 2 etager. Der må ikke etableres boliger i området. Rammeområde 15.C2 udlægger området til centerformål. Området omfatter størstedelen af lokalplanområdet. Bygningshøjden må ikke overstige 12,0 m, og der må opføres op til 3 etager. Erhverv skal indrettes i stueetager. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i områderne 15.C1 og 15.C2, idet lokalplanen skaber mulighed for byggeri med en højde på 14,5 m, og i 3 etager. For at realisere lokalplanen er det nødvendigt at lave et nyt rammeområde 15.C3, som muliggør etagebyggeri i 3 etager, og at der kan etableres både boliger og butik. 9

23 Redegørelse Forslag Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen samt 3 parceller nordvest for lokalplanområdet. De 3 parceller er medtaget for at skabe sammenhæng i bybilledet og planlægningen. Kommuneplantillæg 9 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Illustration af nyt område 15.C3. Parkeringsvedtægt Jammerbugt Kommune har vedtaget en P-norm der indeholder retningslinjer for administrationen af P-arealer i kommunen. P-normen er vejledende for Kommunalbestyrelsen, og anvendes bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner (se Bilag F). For etageboliger fastsætter P-normen, at der skal etableres 1½ P-plads for hver beboelse. Er der garageareal til én eller fl ere biler nedsættes kravet til 1 parkeringsplads for hver bolig. For detailhandel (butikker og lignende) skal der etableres 1 P-plads pr. påbegyndt 25 m² etageareal sant 1 P-plads pr. 2 beskæftigede. Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, skærpe eller lempe kravene til antallet af P-pladser i hvert enkelt tilfælde. Lokalplan 86 Den gældende Lokalplan 86 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af. Lokalplanerne regulerer det samme område, og de relevante bestemmelser vil blive overført til Lokalplan Bolig- og befolkningsprognose Prognosen for befolkningsudviklingen viser, at folketallet vil være nogenlunde konstant de næste 10 år. Der vil være et lille fald i folketallet på fra personer pr til personer pr Der ventes et fald i gruppen af 0-59 årige mens der samtidig ventes en stigning i gruppen af 60+ årige. Det fremgår samtidigt af befolkningsprognosen, at Brovst er en af de byer der forventes udbygget i den kommende periode. Ifølge boligbyggeprogrammet forventes det, at der de næste 10 år opføres 148 nye boliger i Brovst svarende til ca boliger pr. år. Samtidigt forventes der også en positiv befolkningsudvikling i byen de kommende år. Det forventes vækst i befolkningstallet på 16% i Brovst by. En del af stigningen skal fi ndes ved at folk fra nærområdet omkring Brovst fl ytter ind til byen. Skole og institutioner Børn fra området kan benytte Brovst Skole, Skolen tilbyder i øjeblikket undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen har ca. 400 elever, og der er tilknyttet SFO til skolen. Der fi ndes 4 børnehaver i Brovst, som er fordelt i hele byen. Midt i byen, ved siden af rutebilsstationen, fi ndes aktivitetscenter Mølleparkscenteret. 10

24 Forslag Redegørelse Kollektiv trafik Det nærmeste stoppested fi ndes ved rutebilsstationen, ca. 300 m syd for lokalplanområdet. Herfra er der busforbindelse til bl.a. Aalborg og Thisted. Miljøforhold Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Jammerbugt Kommunes anvisning. For bebyggelse, der opfylder Bygningsreglementets klassifi kationskrav for lavenergihuse, har kommunen pligt til at dispensere fra denne bestemmelse. Grundvand Området er i Helhedsplan 09 udpeget som område med både almindelige drikkevandsinteresser og begrænsede drikkevandsinteresser. Den fremtidige anvendelse af arealet, vurderes ikke at få konsekvenser for udpegningerne. Kloakering Lokalplanområdet ligger i et område, der jf. Spildevandsplanen er separatkloakeret. Bebyggelse inden for området skal tilsuttes Jammerbugt Forsyning A/Ss kloaksystem. Jordforurening Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassifi ceringen. Det betyder at jorden pr. defi nition er lettere forurenet. Såfremt der skal fl yttes jord over 1 m³ skal der tages analyser af jorden samt det skal anmeldes til kommunen inden fl ytning. Dette fremgår af vedtaget jordfl ytningsregulativ. Der henvises til 50a i Jordforureningsloven. Der er en del af lokalplanens område, der er uafklaret i forhold til Jordforureningsloven. Det drejer sig om matrikel: Matr. 1m lok.nr , Renseri, uafklaret Af grunden er uafklaret betyder at Region Nordjylland endnu ikke har vurderet om den tidligere anvendelse har efterladt en forurening af jorden. I og med at arealet ændrer status og der skal ske bygge- og anlægsarbejde, skal der foretages undersøgelser der synliggør om den evt. forureningen udgør nogen risiko i forhold til arealanvendelsen og grundvandet. Jævnfør Jordforureningslovens 72 b skal det sikres, at såfremt et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, eller i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde ved førnævnte, skal det sikres, at den øverste halve meter jord på de ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at der er etableret varig fast belægning. Såfremt der i forbindelse med jordarbejder konstateres tegn på yderligere forurening indenfor lokalplanområdet, skal arbejdet standses og Kommunes Plan og Miljøafdeling kontaktes. Kommunen skal efterfølgende vurdere om evt. forurening afstedkommer at der skal sættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyttelsesloven 21 og Jordforureningsloven 71. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Jammerbugt Kommunes til en hver tid gældende affaldsregulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer. Yderligere oplysninger fi ndes på www. jammerbugt.dk. Trafi kstøj Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau fra vejtrafi k, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrel- 11

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN JUNI 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere