Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl Frederikssund Brandstation Løgismose Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen, Bertil Nyenstad, Kirsten Weiland, Jens Ross Andersen, Politidirektørembedet, Jesper Andersen, Niels Wassileffsky, Lars Graabæk, Finn Gaarskjær, Claus Steen Madsen Kim Lintrup Politidirektørembedet Mødet slut: 17.15

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra mødet 2. oktober Sag nr. 2 Årsregnskab Sag nr. 3 Nødbehandlerordningen Hundested status. Sag nr. 4 Anbefaling til fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland. Sag nr. 5 Det supplerende frivillige beredskab. Sag nr. 6 Nyt fra politidirektørembedet. Sag nr. 7 Eventuelt.

3 Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra mødet d. 2. oktober Bilag: Beslutninger: godkendte på mødet den 11. maj 2015 referat af 2. oktober 2014.

4 Sag nr. 2 Årsregnskab I henhold til regnskabspraksis skal årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles af Bestyrelsen inden det godkendes af. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegning. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på kr på den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse og et merforbrug på kr på det omkostningsbaserede regnskab. Resultat skyldes, at der til stadighed er fokus på en stram økonomistyring af beredskabets økonomi, ligesom diverse indkøb efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 3. juni 2014 er blevet udskudt, og afventer den varslede beredskabssammenlægning pr. 1. januar Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende (kassebeholdning) på kr , som er summen af det ordinære driftsresultat for 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og Det kortfristede tilgodehavende er inklusiv forrentning, og placeret ved Frederikssund kommune, som stiller økonomiske og administrative systemer til rådighed for det fælles beredskab. Beredskabets egenkapital udgør kr af balancens passiver, og er nedskrevet med kr i forhold til Revisors revision af årsregnskabet for 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: - Årsregnskab Revisionsberetning nr. 7 af 11. maj 2015 til årsregnskab for 2014 Beredskabschefen indstiller, at godkender årsregnskabet for 2014 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i Frederikssund og Halsnæs Kommuner til orientering. Beslutninger: godkendte på mødet den 11. maj 2015 årsregnskabet for 2014 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i Frederikssund og Halsnæs Kommuner til orientering.

5 Sag nr. 3 Nødbehandlerordning status har på de seneste møder drøftet muligheden for en formel aftale med Regionen om Nødbehandler i Hundested. Sagen om Nødbehandlerordningen behandles på embedsmandsniveau med Direktøren for Region Hovedstadens præhospitale virksomhed. Der har været afholdt et antal møder, der har resulteret i, at der er fremsendt en fælles ansøgning til TRYG-fonden med anmodning om økonomiske støttemidler til et nødbehandlerprojekt dækkende udvalgte områder i Nordsjælland. Denne ansøgning har TRYG-fonden stillet en række supplerende spørgsmål til, og det forventes, at TRYG-fonden inden sommerferien tilkendegiver sin støtte til projektet. Bilag: Beslutninger: Beredskabschefen indstiller, at tager sagen til efterretning. tog på mødet den 11. maj 2015 sagen til efterretning.

6 Sag nr. 4 Anbefaling om det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland Baggrund I februar 2015 besluttede 11 kommuner i Nordsjælland at undersøge mulighederne for et fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland. I beslutningen indgik, at et eventuelt fælles beredskab skulle etableres med udgangspunkt i de rammevilkår, der lå til grund for det beredskabsfællesskab, som de fem kommuner i Nordsjælland Øst (Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Allerød) allerede havde oprettet i form af Nordsjællands Brandvæsen. For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland udarbejdede beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i Nordsjælland Vest (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts måned en række beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner svarende til, hvad der lå til grund ved dannelsen af Nordsjællands Brandvæsen. Status Den 23. marts 2015 blev der afholdt en indledende drøftelse mellem repræsentanter for kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen og beredskabssammenlægningen i Nordsjælland Vest. Formålet med drøftelsen var at vurdere mulighederne for at danne ét fælles beredskabsselskab i Nordsjælland. Det viste sig imidlertid, at en beredskabssammenlægning mellem alle 11 kommuner ikke på det foreliggende grundlag er en oplagt mulighed, da der blandt de østlige og vestlige kommuner er meget forskellige ønsker til strategien for et nyt fælles beredskab. Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab med en meget stor andel af tilknyttede serviceopgaver. Ejerstrategien er på nuværende tidspunkt, at fastholde og videreudvikle disse serviceopgaver som en kerneopgave for selskabet. Kommunerne bag Nordsjælland Vest ønsker løbende at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte både opgaverne i det operative beredskab og de serviceopgaver, som selskabet måtte have fået overdraget fra kommunerne. Baggrunden for dette er kommunernes gode erfaringer med udlicitering af det operative beredskab til Falck. I Nordsjællands Brandvæsen har man for såvel ejerandel, som kommunebidrag valgt en fordelingsnøgle ud fra det gældende budgetgrundlag. I Nordsjælland Vest har tankegangen været, at kommunebidraget godt kunne fordeles efter budgetgrundlag i en indledende periode, men at der efter en forventet harmonisering af serviceniveauerne skulle stræbes imod en mere objektiv fastsat fordelingsnøgle.

7 Der var på mødet den 23. marts enighed om, at det med udgangspunkt i disse forskelligartede ejerstrategier var vanskeligt at forestille sig dannelsen af ét fælles selskab. Denne vurdering af situationen blev bekræftet på et møde mellem borgmestre for de 6 vestlige kommuner den 7. april På baggrund af ovenstående har de 6 borgmestre efterfølgende besluttet at starte processen med henblik på ansættelse af en beredskabsdirektør for de 6 kommuner snarest muligt. En hurtig ansættelsesproces er nødvendig for at sikre et ansøgerfelt af egnede kandidater, og give mulighed for at den kommende beredskabsdirektør kan spille en central rolle i fusionsprocessen for det nye beredskabsfællesskab. Samarbejdsperspektiver På møderne den 23. marts og 7. april var der enighed om, at der er flere områder, som de to beredskabsselskaber i Nordsjælland med fordel vil kunne indgå samarbejde om. Det anbefales derfor, at de to selskabsledelser får til opgave at afsøge mulighederne for udvidet samarbejde bl.a. på følgende områder: Operativt samarbejde i de to beredskabers grænseområder En af intentionerne i de større beredskabsenheder er at sikre, at det til enhver tid er nærmeste hjælp, der afsendes til den pågældende hændelse. Ved udarbejdelse af risikobaseret dimensionering vil man i fællesskab kunne afdække mulighederne for samarbejde i grænseområderne med henblik på at sikre borgerne den rette hjælp hurtigst mulig. På længere sigt kunne det være relevant, at afdække mulighederne for færre eller mere hensigtsmæssig placering af brandstationerne i grænseområderne. Vagtcentral Det vil som minimum være en fordel at have samme platform og redundante systemer for de to beredskabers vagtcentraler. På sigt kan det vurderes, om der med fordel kan etableres en fælles døgnbemandet vagtcentral. Specialberedskaber Sjældent anvendte specialberedskaber som eksempelvis kemikaliedykning, højderedning, bådberedskab og redningsdykning bør i relevant og muligt omfang koordineres og eventuelt sammentænkes under hensyntagen til geografisk placering og responstider. Beredskabsfagligt samarbejde og ledelsesstøtte ved større hændelser Samarbejdet om gensidig ledelsesstøtte ved særlige og/eller større hændelser bør fastholdes og udvikles. Eksempelvis en aftale om særligt udpegede fælles kommunale repræsentanter i den lokale beredskabsstab (LBS), sikring af tilstrækkelig ledelseskompetence ved indkaldelse af ekstra indsatsleder samt opgradering af

8 operativt beredskab ved indkaldelse og omplacering af beredskabsressourcer. Fælles indkøbsaftaler I forbindelse med indkøb bør det undersøges, om der kan indgås fælles indkøbsaftaler med stordriftsfordele til følge. Redningsberedskabets strukturkommission peger på dette i sin afrapportering. Forebyggelses- og oplysningskampagner Forebyggelseskampagner, oplysningskampagner og andre former for kommunikation er områder, der med fordel vil kunne samarbejdes om - f.eks. kan det overvejes at dele en kommunikationsmedarbejder. Bilag: Beslutninger: Beredskabets medarbejderrepræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget har afgivet høringssvar, hvor i medarbejderne stiller sig positiv overfor sammenlægningen. Beredskabschefen anbefaler, at indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. At der ikke på nuværende tidspunkt dannes et fælles beredskab mellem de 11 kommuner. 2. At der arbejdes hen imod et fælles beredskab mellem de 6 kommuner: Furesø, Egedal, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund. 3. At selskabsledelse og beredskabskommissioner i hhv. Nordsjællands Brandvæsen og det kommende fælles beredskab i Nordsjælland Vest får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber. 4. At borgmesteren bemyndiges til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab, herunder ansættelse af ny direktør for det kommende fælles beredskab. besluttede på mødet d. 11. maj at indstille til Økonomiudvalg og Byråd: 1. At der ikke på nuværende tidspunkt dannes et fælles beredskab mellem de 11 kommuner. 2. At der arbejdes hen imod et fælles beredskab mellem de 6 kommuner: Furesø, Egedal, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund. 3. At selskabsledelse og beredskabskommissioner i hhv. Nordsjællands Brandvæsen og det kommende fælles beredskab i Nordsjælland Vest får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber. 4. At borgmesteren bemyndiges til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab, herunder ansættelse af ny direktør for det kommende fælles beredskab.

9 Sag nr. 5 Det supplerende frivillige beredskab Det frivillige supplerende beredskab vil give en orientering om status. Bilag: Beredskabschefen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: tog på mødet den 11. maj 2015 orienteringen til efterretning.

10 Sag nr. 6 Nyt fra politidirektørembedet Politidirektørembedet vil give en orientering om politiets aktiviteter. Bilag: Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: s møde den 11. maj 2015: - Punktet udgik

11 Sag nr. 7 Eventuelt Bilag: Beslutninger: s møde den 11. maj 2015: - Intet

12 Underskriftsblad. John Schmidt Andersen Jens Ros Andersen Kirsten Weiland Niels Wassileffsky Lars Graabæk Claus Steen Madsen Steen Hasselriis Ole Wedel Nielsen Bertil Nyenstad Jesper Andersen Politidirektørembedet Finn Gaarskjær

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere