Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1

2 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra kommunes overordnede værdigrundlag : Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed og klarhed i vores handling - Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed. Udvikling det opnår vi gennem - Evnen til at se nye muligheder - Nytænkning og innovation - Omstillingsparathed - Risikovillighed og mod. Respekt det skaber vi gennem - Tolerance over for andre - Anerkendelse af det enkelte menneske - Ansvarlighed og troværdighed - Tillid og troværdighed - Trivsel på arbejdspladsen - Ordentlighed over for andre Kvalitet det får vi gennem - Helhedsorientering - Gøre det bedste i situationen - Faglighed, Saglighed, Professionalisme - Læring, refleksion og vidensdeling. 2

3 Lovgrundlag Servicelovens 83. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgave i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk.1. gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Formål med kvalitetsstandarden At synliggøre og tydeliggøre serviceniveauet i Syddjurs. Sikre et ensartet serviceniveau for beboerne i Syddjurs Kommunes plejeboliger. Skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kvalitetsmål At hjælpen er personcenteret og tager udgangspunkt i: Beboernes situation på det givne tidspunkt. At sigte mod hjælp til selvhjælp. Individuel og fleksibel hjælp. Opretholde/udvikle færdigheder og socialt netværk. At have et aktiverende sigte. Forebyggende tiltag. Sundhedsfremme. Fremadrettede individuelle handleplaner. Løbende evalueringer af indsatsen. Værdier i plejeboligerne Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi tager i videst muligt omfang hensyn til beboernes individuelle ressourcer og belastninger. Vi er troværdige Vi er lydhøre over for nye idéer, vil gerne skabe udvikling. Vi ser samvær som en naturlig del af hverdagen. Vi vil medvirke til at bevare den enkelte beboers personlighed og selvbestemmelsesret. Vi vil medvirke til at udbygge og styrke samarbejdet med pårørende. Pårørende Målet med samarbejdet med pårørende er bl.a. at sikre, at pårørende føler sig trygge, velinformerede og i stand til vedvarende at føle og være beboernes nærmeste netværk. Beboernes pårørende er de mennesker familie og venner, der står beboeren nærmest og som bl.a. kan: Hjælpe beboerne med at føle sig værdsat. Styrke og fastholde beboernes identitet. Styrke og fastholde aktiviteter. Knytte bånd til verdenen uden for plejeboligerne. Holde fast i beboernes livshistorie. Medvirke ved udarbejdelse af beboernes livshistorie. Ledsage til speciallæge/læge/sygehus og andre aktiviteter ud af huset. 3

4 Hverdagen i plejeboligerne Der lægges vægt på: Hver enkelt beboer har mindst en kontaktperson. Beboerne opnår størst mulig indflydelse på egen hverdag. Individuel pleje/omsorg samt samvær med medarbejderne. Beboere, pårørende og medarbejdere sammen skaber en god atmosfære. Beboerne har medbestemmelse. Respekt for beboernes privatliv samt deres individuelle vaner. Den enkelte beboer har mulighed for individuelt eller i fællesskabet at deltage i gøremål/aktiviteter såvel i pleje- boligen som uden for boligen. At årets gang markeres. Indflytning I videst muligt omfang tilbydes hjemmebesøg. Der udleveres velkomstpjecer til alle nye beboere. Kontaktpersonen præsenteres hurtigst muligt for beboeren. Der tilbydes samtale i forbindelse med indflytning, samt opfølgende samtale. Der opfordres til, at beboere/pårørende søger vejledning hos medarbejderne i forhold til indretning af boligen, da der efter indflytning skal laves en arbejdspladsvurdering. Medarbejdernes sikkerhed går forud for selvbestemmelse i forhold til indretning af boligen. Plejens tilrettelæggelse Plejen tilrettelægges i videst muligt omfang i samarbejde med beboeren og med respekt for individuelle ønsker og behov. Beboeren hjælpes, støttes og vejledes i forhold til egen mestringsevne. Ved fravær blandt medarbejderne kan personlig pleje planlægges ud fra en prioritering af opgaverne. Der vil kunne ske en forskydning af tidspunkter. Plejens udførelse Plejen udføres som udgangspunkt af medarbejdere, der har en socialsundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, hjælpen kan dog leveres af ufaglærte medarbejdere, der som minimum er bekendt med kommunens målsætning, kvalitetsstandarder samt har fået oplæring svarende til procedurer for ældreplejen i Syddjurs. Der skal foreligge individuelle handleplaner som sikre en helhedsorienteret og kontinuerlig pleje. Teamlederen skal sikre, at medarbejderne løbende modtager såvel faglig som personlig kompetenceudvikling. Det er teamlederens ansvar at de samlede ressourcer fordeles internt i plejecentrene, så alle beboere i videst muligt omfang sikres en hverdag som beskrevet i serviceniveauet. Personlig hjælp/pleje Hjælp til morgenpleje og bad min. X 1ugt.ydes inden kl. 11. Opgaver som ikke er omfattet: Hårpleje som sædvanligvis udføres af frisør. Klipning af komplicerede tånegle. Sygeplejeopgaver Medicin Er underlagt Sundhedsloven og ydes ud fra eksisterende procedurer. Er underlagt Sundhedsloven og håndteres ud fra eksisterende procedurer. 4

5 Ernæring Dagens måltider udgør en central del af plejeboligens sociale funktion, der skabes et hyggeligt samvær hvor medarbejderne deltager for at støtte og hjælpe i spisesituationen. Individuelle hensyn imødekommes ud fra faglig vurdering. Der laves ernæringsplaner som tager udgangspunkt i BMI Beboerne bestemmer selv hvorvidt de ønsker spise i egen lejlighed eller i fællesskabet. Aktiviteter Formål: At sikre beboerne et aktivt liv og vedligeholde sociale færdigheder. Mål: Der tages udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Aktiviteter skal afspejle beboernes interesser. Der er tid og overskud til at gennemføre såvel planlagte som ikke planlagte aktiviteter. Der gennemføres fælles aktiviteter ved hjælp af aktive pårørende og frivillige hjælpere. At der er en oversigt over planlagte aktiviteter. Plejecentrene har tilbud om aktiviteter, men har kun i begrænset omfang mulighed for at være deltagende. Der arbejdes målrettet med at få pårørende og frivillige til at deltage. Aktiviteter kan gennemføres som individuelle eller fælles aktiviteter. Pårørende opfordres til at planlægge og deltage i aktiviteter samt i hverdagen på plejecentret. Hverdagsrehabilitering I samarbejde med fysio eller ergoterapeut, arbejdes der med Hverdagsrehabilitering i plejeboligerne. Formålet er af beboerne bevarer eller genvinder færdigheder og funktionsniveau - længst muligt i eget liv -, og at beboerne derved oplever bedre livskvalitet. Praktiske opgaver Rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag. Der er som udgangspunkt afsat 30 min. pr.lejlighed og 15 min til fællesarealet. Ydelsen kan indeholde: Lettere oprydning. Støvsugning. 5

6 Gulvvask. Aftørring af støv, på større flader. Rengøring af badeværelse. Renholdelse af hjælpemidler. Sengeredning samt skift af sengetøj. Rengøring af fællesarealer herunder også fælleskøkken. Opgaver som ikke kan indgå i ydelsen: Vinduespudsning. Hovedrengøring. Opvask og rengøring efter gæster. Rengøring under løse tæpper. Tøjvask Tøjvask tilbydes som udgangspunkt alle hverdage, ydelsen omfatter: Indsamling af snavset tøj. Vask af tøj i hjemmet eller på fællesvaskeri. Ophængning af tøj eller tørretumbling. Sammenlægning af tøj. Hænge/ligge tøj på plads. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: Håndvask af tøj. Reparation af tøj. Strygning af tøj. Tøjvask er en valgfri ydelse. Nødkald Formålet med nødkald er at give beboere med væsentlig nedsat funktionsevne mulighed for at tilkalde hjælp. Nødkald skal visiteres af teamlederen ud fra faglig vurdering. Bruger- og pårørenderåd Der henvises til gældende kvalitetsstandard for Nødkald. På hvert plejecenter vælges et bruger- pårørenderåd ud fra de vedtægter som er godkendt af kommunalbestyrelsen i Syddjurs kommune. Bruger- pårørenderådet har til formål at medvirke til at sikre en pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers ønsker og behov samt medvirke til at sikre, at pleje og omsorg ydes i overensstemmelse med lovkrav og kommunens kvalitetsstandarder. Bruger- pårørenderåd skal repræsentere beboernes interesser og skal være med i dialogen ved fastlæggelse af retningslinjer i den daglige pleje/omsorgsindsats. Rådet skal høres om de årlige tilsynsrapporter fra såvel det kommunale tilsyn som tilsyn fra Embedslægeinstitutionen. Kvalitetssikring Kvalitetssikring udføres ved: Det kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægen. Der laves løbende individuelle handleplaner for beboerne som revurderes mindst hvert halve år eller ved behov. Individuelle handleplaner, lovpligtige procedurer og kvalitetsstandarder kendes af alle medarbejdere og efterleves i 6

7 hverdagen. Teamlederen følger løbende op på kvaliteten af den leverede hjælp. Der udarbejdes løbende registreringer af utilsigtede hændelser. Teamleder og medarbejderne følger i fællesskab op på mål og værdier, mindst en gang om året. Kommunale tilsyn Syddjurs kommune har pligt til at føre tilsyn i kommunens plejeboliger i henhold til serviceloven. Der gennemføres et årligt uanmeldt tilsyn. Formålet er at føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne i plejeboligerne løses i overensstemmelse med den gældende sociale lovgivning, det vedtagne serviceniveau og konkrete afgørelser, der er truffet for den enkelte beboer. Embedslægetilsyn Sundhedsstyrelsen gennemfører i henhold til lovgivningen uanmeldt besøg i alle plejeboligenhederne. Formål: At medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for svage ældre. For at sikre et ensartet grundlag for myndighedernes tilsyn landet over, har Sundhedsstyrelsen formuleret en række målepunkter vedrørende de sundhedsmæssige forhold, der stilles krav om. Ved tilsynet vurderes det, om målepunkterne er opfyldt. Resultaterne fra måleskemaet ligger til grund for efterfølgende anbefalinger til plejecentrene og kommunen, måleskemaet udgør en del af den samlede rapport som senere behandles i ledergruppen samt i personalegrupperne i hver enkelt plejecenter. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt tilsyn ca. hver 3. år. Formål: At sikre medarbejdernes arbejdsvilkår. Alle medarbejdere er omfattet arbejdsmiljøloven, loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og forsvarligt, for at sikre dette skal der hos alle beboere være arbejdspladsvurderinger (APV) som skal revideres løbende. Klagevejledning Klager over kommunens afgørelser efter servicelovens bestemmelser indbringes for det sociale nævn. Revideret oktober 2012 af: Eva Nielsen, Lone Damgaard Sørensen, Helle Tonnesen, Marie Friis, Gitte Poulsen og Birgitte Anthonsen 7

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere