Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015"

Transkript

1 Juli 2014 Kursus & Udvikling Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg : 1. BYGGETEKNIK Hvordan undgår vi fugt i byggeriet Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget Undertage hvordan vælges det rigtige? Hvordan kan vi opfylde tæthedskravet til nye bygninger Eksisterende bygninger efterisolering, fugtforhold og indeklima Tagkonstruktioner Tolerancer på træområdet Træbeskyttelse Trægulve Træhuse og træfacader Småhuse og tilbygninger energi, fugt, brand og indeklima Energi, rentabilitet og ansvar Skimmelsvampe m.v Træplader i byggeriet OVERENSKOMST OG AKKORDFORHOLD Billedprislisten orienteringsniveau - Information om programmet og dets anvendelsesmuligheder Billedprislisten praktisk anvendelse Overenskomst og akkordforhold Forhandling i forbindelse med akkord Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Sikkerhed i forbindelse med tagarbejde Sikkerhedsledelse Arbejdsmiljøloven for arbejdsledere Sikkerhed i dagligdagen PCB/bly fortidens synder hvad gør man rent praktisk? Undgå nedslidning, skader og påbud STYRING Effektivisering af byggeprocessen Hurtig og effektiv kvalitetssikring med digitale værktøjer Vinterbyggeri/tørt byggeri LÆRLINGEKURSER Kursus for lærlinge PRIS- OG DELTAGERBETINGELSER Priskategori C Til- og afmelding... 14

2 1. BYGGETEKNIK 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet Niels Strange Mestre og ledende medarbejdere Hvor kommer fugten i bygningerne fra? Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger: - Opbevaring og håndtering af materialer - Kritiske materialer - Foranstaltninger til beskyttelse mod fugt - Bygbare løsninger - Gode fugtløsninger - Konstruktive forhold Varighed 2½ time + pause 1.2 Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget Varighed 3 timer + pause Deltagerantal Niels Strange Alle medarbejdere, i firmaer inden for tømrerfaget, som arbejder praktisk eller administrativt med virksomhedens kvalitetssikring fra procesgranskningen, over byggeprocessen til slutkontrol og aflevering. Dansk Byggeri har i samarbejde med de faglige sektioner og Byggeriets Kvalitetskontrol foretaget et 20-års eftersyn på det eksisterende kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringskoncept. Eftersynet har som resultat givet et forenklet kvalitetssikrings- og styringssystem, der stilles til rådighed for medlemmerne. I samarbejde med Træsektionen har det resulteret i en række præudfyldte eksempler på skemaer (i alt 60 stk.) inden for montage- og proceskontrol, der er relevante for tømrerfaget. Alle skemaerne er tilgængelige på Dansk Byggeris hjemmeside under Systemet giver mulighed for, at optimere: - Procesgranskning for det enkelte projekt - Modtagekontrol for betydende materialer - Proceskontrol på bygningsdele Inden for tømrerfaget, giver systemet desuden mulighed for: - En lettere sags opstart - Løbende kontrol - Overblik over processen På dette korte eftermiddagskursus undervises i anvendelsen af det udviklede kvalitetssikringsmateriale for tømrerfaget ved teoretisk gennemgang og praktisk øvelse i et konkret projekt. Yderligere orienteres der om den logiske sammenhæng med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Side 2 af 14

3 1.3 Undertage hvordan vælges det rigtige? Niels Strange Alle inden for tømrerfaget, mestre, svende og lærlinge, der arbejder med tagkonstruktioner og tagdækninger på såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. På kurset gennemgås det tekniske grundlag for valg af det rigtige undertag med tilhørende tagbeklædninger og betydningen for de underliggende konstruktioner. Hovedvægten vil ligge på boliger og tilsvarende bygninger. Undervisningen bygger på undertagsklassifikationsordning DUKO, BYG-ERFA blade, SBI anvisninger, TOP og MURO pjecer samt andet teknisk informationsmateriale og teknisk fælleseje. Betydningen af at udføre arbejdet korrekt illustreres. Kurset kan arrangeres på almindelige kursussteder, tekniske skoler eller hos leverandør. Varighed 2½ time + pause Deltagerantal Hvordan kan vi opfylde tæthedskravet til nye bygninger Med fokus på udførsel og afprøvning i praksis på udvalgte detaljer og materialer Lars Due, Isolink m.fl. Alle inden for tømrerfaget, mestre, svende og lærlinge, der arbejder med konstruktioner hvor tætheden er afgørende. Kurset henvender sig til udførende såvel som ledende og projekterende i byggebranchen. Tæthedskravet strammes og giver de projekterende og udførende nye udfordringer, hvori ligger forskellen mellem at bygge efter et tæthedskrav på 0,5 l/s pr. m 2 sammenlignet med det krav vi nu har på 1,5 l/s pr. m 2 på kurset gennemgås hvilket fokuspunkter der er nødvendige ved BR krav ved planlægning og projektering og udførsel. Hvad betyder valget af materiale, dampspærre eller fugtadaptiv dampspærre, hvilke forskelle er der i kvaliteten på de produkter vi ser på markedet, og hvad betyder det for det tæthedsresultat der kan opnås. Program: Projektering: BR krav Materialer og egenskaber: PE-folier / dampspærre Fugtadaptive dampspærre Pladevægge Beton, letbeton og murværk. Udførsel: I praksis vil der være mulighed for at eksperimentere med forskellige udvalgte detaljer og materialer Varighed 4½ time Deltagerantal Priskategori C Side 3 af 14

4 1.5 Eksisterende bygninger efterisolering, fugtforhold og indeklima Niels Strange Mestre og ledende medarbejdere Deltagerne sættes i stand til at foretage en: - Forundersøgelse af det aktuelle projekt - Afgrænset og begrænset rådgivning - Vurdering af energimæssige løsninger i forhold til fugtforhold og indeklima På kurset vil der blive orienteret om: - Konstruktionsopbygning, herunder isolering, membraner mv. - Lufttæthed mv. Varighed 3 timer + pause 1.6 Tagkonstruktioner Niels Strange Mestre og ledende medarbejdere På kurset gennemgås bygningsdelene tagkonstruktioner, tagbelægninger, isolering og lofter. Der undervises i: - Konstruktion - Kritiske materialer og knudepunkter - Procesgranskning - Kvalitetssikring af konstruktionen. Der vises eksempler på skader og skadesårsagerne gennemgås herunder sikkerheden i byggeprocessen på baggrund af BAR s faktablade om opstilling af spær, lægning af undertage og faldsikring. Varighed 3 timer + pause 1.7 Tolerancer på træområdet Niels Strange Mestre og ledende medarbejdere Med udgangspunkt i Dansk Byggeris hjemmeside indføres deltagerne i: - Hvad er tolerancer - Hvordan vurderer man tolerancer - Praktisk kontrol af tolerancer - De tolerancer som træfaget skal modtage fra andre fag og skal levere til efterfølgende fag På mødet vil der blive generel information om: - Tolerancer generelt - Tolerancer Varighed 2½ time + pause Side 4 af 14

5 1.8 Træbeskyttelse Valg og vedligeholdelse af udendørs træværk Træinformation Mestre og ledende medarbejdere Træets opbygning og naturlige bestandighed Klimapåvirkning og patinering Valg af træmaterialer Konstruktiv beskyttelse Kemisk beskyttelse imprægnering, varmebehandling mv. Overfladebehandling Valg af beskyttelsesmetode Skader og afhjælpning Varighed 2½ time + pause 1.9 Trægulve Valg, lægning, vedligeholdelse og renovering af trægulve Træinformation Mestre og ledende medarbejdere Gulvtyper og gulvmaterialer Fugtens betydning for trægulve Gulvvarme konstruktion og opbygning Lægning og udfaldskrav Behandling og vedligeholdelse Renovering, skader og afhjælpning Varighed 2½ time + pause 1.10 Træhuse og træfacader Træskelethusets opbygning og beklædning Varighed Træinformation Mestre og ledende medarbejdere Konstruktionsprincipper Husets tæthed damp- og radonspærrer Isoleringskrav Konstruktionsdetaljer Brandkrav Facadeløsninger 2½ time + pause 1.11 Småhuse og tilbygninger energi, fugt, brand og indeklima Niels Strange Ejere, ledende medarbejdere og andre der beskæftiger sig med byggeteknik og proces Deltagerne får en indsigt i BR krav generelt, samt viden om nyeste energikrav, krav til radonsikring samt indsigt i de brand- og fugtkrav, der fremgår af de nye vejledninger for området. På mødet orienteres om de bestemmelser i BR krav, der har særlig betydning for gennemførelsen af byggeopgaver inden for det mindre husbyggeri. Side 5 af 14

6 Der lægges særlig vægt på ændringerne vedr. energikrav i forhold til: - Tilbygning til enfamilieshuse, - Ombygning af enfamilieshuse og - Til- og ombygning af fritidshuse Yderligere orienteres der om: - De skærpede krav til radonsikring, - Vejledning om brandsikring af enfamiliehuse samt - Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Varighed 2½ time + pause 1.12 Energi, rentabilitet og ansvar Niels Strange, Christian B. Prophet-Rannow. Mestre og ledende medarbejdere der har ansvar for ordreindhentning, tilbudsgivning samt gennemførelse af byggesager. Kurset omhandler primært forhold omkring det eksisterende private boligmarked. Deltagerne vil få en indføring i BR s energikrav. Efter praktiske øvelser vil deltagerne selv kunne foretage en rentabilitetsberegning. Deltagerne vil få en indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR. Deltagerne vil endvidere få indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler den professionelle entreprenør i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugerne. Herudover vil deltagerne blive introduceret til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler. Energi mv. v/niels Strange: Kort gennemgang af gældende energikrav i BR med tilhørende dimensioner på isoleringen i de enkelte konstruktioner. Herunder eksempler på energiløsninger hvad er og hvad er ikke rentabelt samt gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR regler. Ansvarsregler v/christian B. Prophet-Rannow: Ansvarsreglerne i Byggeloven og BR samt kort om ansvar generelt over for forbrugere. Varighed 3 timer + pause 1.13 Skimmelsvampe m.v. Mestre og ledende medarbejdere Følgende spørgsmål og problemstillinger vil blive gennemgået: - Hvad er skimmelsvampe? - Hvorfor er de farlige for indeklimaet/helbredet? - Hvorfor og hvor forekommer de i huse? - Hvordan undgår man skimmelangreb i nybyggeri? - Hvordan undersøger man for skimmelforekomst? - Prøvetagning af materialeprøver, luftprøver, overfladeprøver og MycoMeter-prøver. - Hvordan afgrænser man skimmelangreb? - Hvordan skal man beskytte sig når man omgås skimmelsvampe? - Personlige værnemidler og indretning af arbejdspladsen. - Hvad skal man gøre ved indboet? - Hvordan bekæmper man skimmelvækst? - Tørdamp-behandling eller kemisk behandling med desinfektionsmidler. - Skal der indsendes prøver eller skal der foretages indeklimaundersøgelse på stedet. Side 6 af 14

7 - Case-eksempler på rapporter. Varighed 3 timer + pause 1.14 Træplader i byggeriet Træinformation Mestre og ledende medarbejdere Træplader indgår overalt i byggeriet til tage, undertage, gulve og undergulve samt til konstruktioner, beklædninger og facader. Men hvilke plader bruges til hvad, og hvilke plader er bedst? Varighed 3 timer + pause På kurset se vi på alle træbaserede plader fra krydsfiner til træbetonplader. Vi går i dybden med tagunderlag og afstivning med plader, med undertage, gulve og undergulve samt indvendige beklædninger og facader. Får et overblik over godkendelser og CEmærkning samt hvilke brandkrav, der gælder for de enkelte plader og konstruktioner. Det bliver en rigtig fagkursus med indsigt, diskussion og gode råd til praktisk byggeri. Brug kurset til at få styr på, hvilke plader du skal bruge, og bliv klogere på, hvordan du opnår de bedste resultater. Side 7 af 14

8 2 OVERENSKOMST OG AKKORDFORHOLD 2.1 Billedprislisten orienteringsniveau - Information om programmet og dets anvendelsesmuligheder Mogens Rold, Henning Kaab, Claus S. Lykke og Ole M. Christensen Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. Der vil på kurset blive givet en information om målsætningen med programmet og dets anvendelsesmuligheder i forhold til virksomhedens forhandling af akkordløn med medarbejderne. Programmets anvendelsesmuligheder vil blive gennemgået i 3 4 praktiske eksempler. Efter kurset vil deltageren have kendskab til programmets anvendelsesmuligheder. Varighed 2 timer Deltagere Billedprislisten praktisk anvendelse Mogens Rold, Henning Kaab, Claus S. Lykke og Ole M. Christensen Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. På kurset gennemgås programmets opbygning med struktur og anvendelsesmuligheder. Der anvendes praktiske udregningseksempler på forskellige bygningsdele, så deltageren efter kurset selv kan beregne akkorder, baseret på Billedprislisten. På kurset vil der efter en introduktion af programmet blive arbejdet med praktiske eksempler, hvor deltagerne løser flere opgaver med stigende sværhedsgrad, og så deltagerne kommer igennem programmets forskellige opmålingsmuligheder. Der være mulighed for at medbringe sin egen pc er, så programmet og opdateringer heraf gøres under kurset. Mulighed for elektronisk udveksling af Billedprislisteregnskaber vil blive gennemgået, ligesom virksomhedens kritikmuligheder vises. Efter kurset vil deltageren være i stand til selvstændigt at arbejde med programmet. Varighed 1 dag Deltagere Overenskomst og akkordforhold Henrik Olsen, Mogens Rold Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstspørgsmål. På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne operativt kendskab til overenskomstens akkordmuligheder. På kurset vil følgende elementer indgå. Den Danske model hvad er det for noget og hvilke betydning har den. Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer. Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler herunder Tildelinger, Akkordaftaler og Akkorderinger. Side 8 af 14

9 Gennemgang af svendeprislistens Generelle Bestemmelser. I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund. Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde Varighed 3 4 timer Deltagere Forhandling i forbindelse med akkord Henrik Olsen, Mogens Rold Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering. På dette kursus vil deltagerne blive trænet i at bruge / anvende overenskomsten akkordregler og tilstødende lovgivning i praktiske øvelser. Det forudsættes på dette kursus at deltagerne har gennemgået 2.1 eller 2.2 og 2.3 På kurset konstrueres en virksomhed, en byggeplads og et akkordforhold, som kommer så tæt på deltagernes hverdag som muligt. Alle deltagerne vil få mulighed for at prøve kræfter med meget rutinerede forhandlere, og vil få gode råd efter de forskellige øvelser. På kurset lægges hovedvægten på at forbedre forhandlernes evner i et stresset men trykt miljø, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsrelevante konkrete akkordudfordringer. Efter kurset vil deltagerne være i stand til selvstændigt at forhandle akkorder med svendene. Varighed 1 dag Deltagere Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde Henrik Olsen, Mogens Rold Ledere og mellemledere, som har til opgave at kritisere og udfærdige akkordregnskaber. Kursusindhold: Følgende emner vil blive gennemgået: Det overenskomstmæssige grundlag for prislisten. De forskellige former for akkord. Prislistens opbygning. De generelle bestemmelser. Anvendelse af gradueringsprincipperne. Priskurantens enkelte afsnit. Deltageropgaver som regnskab Deltageropgaver som kritik af regnskaber. Udbytte af kurset: Deltagerne vil efter endt kursus være i stand til kontrollere / kritiserer regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål. Forventet indlæringsdybde: Da kurset er af en dags varighed, vil deltageren selvstændigt kunne orienterer sig i prislisten, og vil være i stand til ved selvstudie at forbedre sit kendskab til prislistens anvendelse Varighed 1 dag Deltagere Side 9 af 14

10 3. MILJØ OG ARBEJDSMILJØ 3.1 Sikkerhed i forbindelse med tagarbejde Varighed Deltagere Per Stig Jørgensen Mestre, formænd, konduktører og entrepriseledere samt medarbejdere, der arbejder med tag - Hvor er problemerne? - Hvilke løsninger findes? - Hvem skal gøre hvad? - Krav til forskellige typer tagarbejde - Hvilke problemer støder AT på? - Fra viden til praksis 4 timer 3.2 Sikkerhedsledelse Arbejdsmiljøloven for arbejdsledere Per Stig Jørgensen Mestre og ledende medarbejdere En praktisk gennemgang af de vigtigste værktøjer i dagligdagens arbejdsmiljøarbejde. Varighed Deltagere Priskategori Følgende emner berøres: Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Ansvar og roller i praksis Instruktionspligten hvad er det i praksis Føre regelmæssigt tilsyn hvad er det i praksis Aktuel problemstilling/seneste nyt på arbejdsmiljøfronten (en eller to slides som varieres afhængigt af dagsorden pt.) Hvad kan Dansk Byggeri hjælpe med? 2 timer inkl. pause deltagere dialog med deltagere sætter evt. øvre grænse Alternativt oplæg i større forum B 3.3 Sikkerhed i dagligdagen Per Stig Jørgensen Mestre, ledere, evt. medarbejdere Overblik over de basale krav i arbejdsmiljøloven, ansvar og hvordan gør man så det i praksis. Kort sagt et overordnet blik på arbejdsmiljøloven med fokus på, at det skal fungere en helt almindelig arbejdsdag. Varighed Deltagere Priskategori Emner som berøres: Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) til hverdag APV til hverdag og fest Arbejdsmiljø til hverdag i virksomheden Arbejdsmiljø til hverdag på byggepladsen Dialog i dagligdagen om arbejdsmiljø Aktuel problemstilling/seneste nyt på arbejdsmiljøfronten (en eller to slides som varieres afhængigt af dagsorden pt.) Hvad kan Dansk Byggeri hjælpe med? 1 dag deltagere dialog med deltagere sætter evt. øvre grænse Alternativt oplæg i større forum B Side 10 af 14

11 3.4 PCB/bly fortidens synder hvad gør man rent praktisk? Ansvarlig Flemming Grangaard Bambus Mestre, byggeledere og andre som er ansvarlige for udførelsen Aktuelt kursus, hvor vi først og fremmest vil fokusere på de udfordringer, du som udførende kan have, hvis du skal i gang med renovering eller ombygning af en ejendom, der indeholder bygningsdele, hvor der er anvendt PCB og bly.pcb har været anvendt i byggeriet fra ca PCB er mest kendt som tilsætning i fugematerialer, men har også været brugt i malinger, termoruder og som tilsætning i andre byggematerialer. PCB hører til de 12 farligste miljøgifte og er derfor uønsket i miljøet. PCB vandrer ud i tilstødende bygningsdele og luften, og ophobes i kroppen ved berøring og indånding. PCB kan ved forkert håndtering, skabe store problemer både for dig, dine ansatte, bygherren og brugerne fremover. Så skal du i gang med et renoverings- eller ombygningsprojektsprojekt, skal du kende reglerne for PCB-håndtering, så du undgår, at mangelfuld planlægning eller udførelse får konsekvenser for dine medarbejdere og for økonomien i projektet. Da PCB i primærkilder vandrer ud i tilstødende bygningsdele, skal der ofte tages særlige hensyn i forbindelse med PCB-saneringen, for at sikre, at der ikke utilsigtet skabes et indeklimaproblem efter saneringen. Derudover skal du være opmærksom på, at specielt affaldshåndteringen har stor bevågenhed fra kommunernes side hvilket også kræver noget særligt af dig som udførende. Hvor farligt er PCB, herunder påvirkning af arbejdsmiljø og indeklima Hvor finder vi PCB Krav til prøver og undersøgelser Krav til arbejdsmetoder og processer Krav til håndtering og bortskaffelse Krav til arbejdsmiljø og miljø Skal der være særlige planer. Emnerne underbygges med praktiske eksempler. Varighed Ca. 3 timer Deltagere Varighed 2 timer inkl. pause Deltagere Undgå nedslidning, skader og påbud Per Stig Jørgensen Håndværksmestre, ledere, evt. medarbejdere Der er et stigende fokus på nedslidning også internationalt. Kurset gennemgår den nyeste viden og de seneste politiske initiativer på området. Desuden vil begrebet muskel- og skeletbesvær blive gennemgået, og ikke mindst, hvilken betydning det har for arbejdet på byggepladsen. Følgende emner berøres: Hvorfor er der regler og hvad siger de? Arbejdstilsynet praksis på området herunder den nye løftemodel Ergonomi i praksis faldgruber og fokuspunkter Information om værktøj og hjælpemidler Varighed 2 timer inkl. pause Deltagere Side 11 af 14

12 4. STYRING 4.1 Effektivisering af byggeprocessen Flemming Grangaard Alle med ansvar for at gennemføre byggesager og entrepriser At øge indsigten i de forhold som har betydning for værdiskabelsen i en entreprise, samt skabe forståelse for hvornår man bestemmer succesraten og giver mulighed for en øget indtjening. Hvad er spild Hvordan mindskes spild Forhindringer Snublesten Overdragelse Den gode planlægning som forudsætning Den trimmede byggeproces Tjeklister Eksempler Lean-begreber Varighed 2 3 timer inkl. pause Deltagere Hurtig og effektiv kvalitetssikring med digitale værktøjer Flemming Grangaard Kurset henvender sig til alle er som er beskæftiget med gennemførelsen af entrepriser og projekter, og som vil fokusere på det væsentligste i kvalitetssikringen, herunder med tilhørende aflevering af materiale til rådgivere og bygherre. På kurset informeres du om de værktøjer, du har mulighed for at anvende til forbedring af dokumentationen af den kvalitetssikring du allerede anvender eller påtænker at anvende. Få alle begreberne sat på plads Risikoområder De rigtige kontrolpunkter Anvendelse af eksisterende værktøjer på en ny facon Kvalitetssikring med digitale værktøjer Hvad er: Projektweb Fotodokumentation Digitale mangellister Digital aflevering Der vil undervejs blive anvendt mobiltelefoner/smartphones mv. som et nutidigt værktøj til indsamling af dokumentationsmaterialet, sammen med de muligheder anvendelse af internetværktøjer giver virksomhederne, i form af tilgang alle steder fra. Der vil blive redegjort for, hvad der er op og ned på alle disse muligheder. Varighed Deltagere Priskategori Deltagerne vil selv få muligheden for, at prøve disse værktøjer på kurset Ca. 3½ time Minimum 12 og maksimum 20 personer B 4.3 Vinterbyggeri/tørt byggeri Teknologisk Institut Side 12 af 14

13 Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre ledende medarbejdere. Vinterbekendtgørelsen - Gyldighedsområde - Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger - Entreprenørens og bygherrens forpligtigelser - Betalingsforhold Planlægning af vinterbyggeri - Vintermøde - Risikovurdering Vejrlig og tidsfristforlængelse - Hvornår er det vejrlig - Opgørelse af spilddage Byggepladsbekendtgørelsen - temperaturforhold - Inddækning af stilladser mm. - Lukning af råhus BR krav sundt byggeri - Krav til forholdsregler mod indbygning af byggefugt i løbet af byggeprocessen. Varighed Deltagere Priskategori Ca. 4 timer Minimum 15 og maksimum 20 personer C 5. LÆRLINGEKURSER 5.1 Kursus for lærlinge e Yderligere information Flemming Grangaard, Rasmus Skovgaard samt Arbejdsgiversekretariatet Kurset er for lærlinge i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, der er midt i et uddannelsesforløb. Der er vigtigt, at lærlingen har prøvet at være på en byggeplads 1 ½ - 2 år inden deltagelse i kurset. Lærlingen får indsigt i forhold, der er afgørende for en virksomheds trivsel og omdømme. De rustes til at magte byggebranchens daglige udfordringer, og der får øget bevidstheden om deres eget fag og nødvendigheden af samarbejdet med andre faggrupper. - Samarbejde, kommunikation og motivation - Byggepladsøkonomi og planlægning - Kvalitetsopfattelse og arbejdsmiljøroller - Traditioner og holdninger - Overenskomsternes betydning for den enkelte Kurset er et internatkursus. Deltagelse på kurset er gratis for lærlinge Træsektionens medlemsvirksomheder. Varighed 2½ dag Deltagere Side 13 af 14

14 PRIS- OG DELTAGERBETINGELSER Under hver kursusbeskrivelse er angivet en priskategori, som angiver krav til deltagerantal og evt. supplerende deltagerbetaling. Ved et deltagerantal inden for de nævnte min- og max-grænser, kan denne type kursus afholdes uden deltagerbetaling, med mindre man har særlige krav til kursusstedets standard. Denne kategori kursus kræver en supplerende deltagerbetaling, med mindre der tages stilling til, at gennemføre kurset med et forudbestemt deltagerantal. Priskategori C Denne kategori kurser kræver supplerende deltagerbetaling. Til- og afmelding Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og ved udeblivelse uden afmelding faktureres medlemmerne af sektionen fuld kursuspris + evt. tillæg for supplerende forplejning, som indgår i kursusarrangementet. Side 14 af 14

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre Vi gør Danmarks bygninger brandsikre En holdning til brandsikre bygninger Imprex er i dag en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for professionel passiv brandsikring af bygninger. Vi fungerer

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere