Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 3 Natur og Miljø. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 3 Natur og Miljø. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09"

Transkript

1 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 3 Natur og Miljø Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

2 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om Forpligtende Kommunale Samarbejder. Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinier, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde Generelle retningslinier for delegation Generelle betalingsprincipper Forretningsgang for klagebehandling. Delaftale 3 omhandler myndighedsopgaver på natur og miljøområdet. Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune. Delaftalen består af Et basisprogram for miljøindsatsen Liste over nye opgaver og opgaver som overgår fra Amt til kommune En beskrivelse af samarbejdet i praksis. Delaftalen træder i kraft 1. januar 2007 og kan revideres i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende. Delaftalen er i to dele. I den politiske del (Dragørs politiske mål) fastlægges opgaveområdet samt værdier, serviceniveau og kvalitetsstandarder for opgaveløsningen. Ændringer af disse forhold kræver Dragør Kommunalbestyrelses godkendelse. I den administrative del fastlægges mere praktiske forhold for opgaveløsningen som f.eks. leveranceomfang, kontakt, rapportering og tilsyn. I respekt for den politiske del kan kommunerne administrativt aftale justeringer i den administrative del. Af hensyn til overskueligheden er der bilag til både den politiske og administrative del. I det følgende henviser Dragør og Tårnby til de respektive kommuner. Vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse Tårnby Kommunalbestyrelse Den [?] 2006 Den 30. maj

3 Indhold Side Dragørs politiske mål LOVOMRÅDE KOMPETENCEFORDELING VÆRDIER SERVICENIVEAU... 5 Administrativ del RAPPORTERING ORIENTERING KONTAKT TILSYN... 7 Dragørs politiske mål: Bilag...8 BILAG 1 - SERVICENIVEAU GENERELT... 8 BILAG 2 - MILJØPOLITIK... 9 BILAG 3 - NATURPOLITIK Administrativ del: Bilag...19 BILAG 4 - EKSEMPLER PÅ OPGAVER, EJ OMFATTET AF DELAFTALEN BILAG 5 - BASISPROGRAM FOR MILJØ BILAG 6 - AMTSOPGAVER OG NYE OPGAVER SOM SKAL UDFØRES AF TÅRNBY BILAG 7 - BERETNING

4 Dragørs politiske mål Dragørs politiske mål 1. Lovområde Delaftalen omhandler myndighedsopgaver på natur og miljøområdet, i Dragør jf. Lov om Forpligtigende Kommunale Samarbejder 1, stk. 2 punkt 3. Delaftalen omfatter på miljøområdet bl.a.: Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning Tilsyn med virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning Bekæmpelse af forureninger, herunder myndighedsmæssig bistand ifm. uheld ved forurening af recipienter Vandforsyning og miljømål Rotter, klage- og ulempesager Basisprogrammet for miljøindsatsen består af en række tilbagevendende opgaver samt en prioritering af årets indsats. Basisprogrammet fremgår af bilag 5. På naturområdet omfatter delaftalen myndighedsopgaver i forbindelse med bl.a.: Forvaltning af fredede og naturbeskyttede områder Udarbejdelse og gennemførelse af plejeplaner Naturgenopretning og andre naturprojekter Tilsynsopgaver Information og vejledning Tidligere amtsopgaver og nye opgaver fremgår af bilag 6. Delaftalen omfatter ikke driftsopgaver, såsom drift af affaldsordninger, vandforsyning og renseanlæg, renovering af kloakker, Agenda 21 aktiviteter, Grønt regnskab, eller miljøvurdering af planer og programmer (se bilag 4). Tårnby varetager myndighedsopgaven (se bilag 5 og 6) og Dragør Kommune varetager driftsopgaven (se bilag 4). 4

5 Dragørs politiske mål 2. Kompetencefordeling Sagsbehandlingen følger Tårnbys praksis og administrative kompetencefordeling. Området er karakteriseret af mange nye lovtiltag, stor grad af faglige skøn i enkeltsager og lokal prioritering af miljøindsatsens omfang. Delaftalen er derfor opbygget efter en "Entreprenørmodel", hvor Dragør bestiller ydelser indenfor de omfattede områder, og Tårnby udfører arbejdet hermed. Kommunerne kan aftale at indgå nærmere samarbejde ved udarbejdelse af f.eks. affald-, vand-, spildevandsplaner, regulativer eller information om natur og lignende. 3. Værdier Tårnby varetager myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet for Dragør i overensstemmelse med Dragørs servicemål for området. Tårnby skal sikre, at Dragør kan leve op til de opstillede mål og standarder på miljø- og naturområdet indenfor den aftalte ramme. I samarbejdet vægtes: At kommunens miljøpolitik danner afsæt for miljøindsatsen i Dragør (bilag 2) og naturpolitikken for naturforvaltningen (bilag 3) At Dragør vægter dialog og aftaler før regulering At parterne sikrer, der sker en gensidig udveksling af informationer mellem myndighedsområderne i de to kommuner, således at der er de nødvendige informationer til rådighed ved rådgivningen af opgaver indenfor andre myndighedsområder. De informationer, der skal tilgå Dragør, skal ske på foranledning af Dragør Se uddybning i bilag 2 og 3 4. Serviceniveau Se bilag 1, 2 og 3. 5

6 Administrativ del Administrativ del 5. Rapportering Samarbejdet afrapporteres ved en tilsynsberetning 1 gang årligt inden april måned om mål og resultater (se bilag 7). 6. Orientering Dragør orienteres i tilfælde af Opgaveløsningen vanskeliggøres med konsekvenser for serviceniveau og eller økonomi Ny lovgivning med væsentlig betydning for områdets ressourceforbrug 7. Kontakt Dragør Kommune: Miljøområdet: Afdelingslederen for Teknik og Miljø Naturområdet: Afdelingslederen for Plan og Byg Tårnby Kommune: Miljø- og Naturområdet: Afdelingslederen for Plan- Byggesag og Miljø Den løbende kontakt omhandler: Ændringer i serviceniveau af årets natur- og miljøindsats afklares 5 kvartaler forud jf. hovedaftalen Planlægning af årets natur- og miljøindsats inden for budget og mål påbegyndes i oktober Tårnbys miljømyndighed orienterer Dragørs byggemyndighed, hvis der observeres forhold, som kan have betydning for opgaveløsningen og omvendt. Dragør må ikke meddele byggetilladelser til erhverv, som kræves miljøgodkendt før godkendelsen er meddelt mv. Gensidig orienteringen sker digitalt Evt. koordinering sker efter behov. 6

7 Administrativ del 8. Tilsyn Dragør fører tilsyn med de til Tårnby delegerede opgaver, jf. Lov om Forpligtende Kommunalt Samarbejde. Tilsynet baseres på stikprøver og Tårnby udleverer i den forbindelse den nødvendige dokumentation. 7

8 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau generelt Dragørs politiske mål: Bilag Bilag 1 - Serviceniveau generelt 1. På miljøområdet vægtes bl.a.: At Miljøstyrelsens vejledninger og aftaler i VEMS-regi ligger til grund for miljøtilsynet og håndhævelsen At forvaltningen af miljøindsatsen sikrer: At væsentlige miljøproblemer prioriteres først, o At der er helhed i sagsløsningen o At tilsynet er opsøgende og forebyggende o At tilsynsfunktionen forvaltes effektivt og kompetent At servicen overfor virksomhederne prioriteres ved o Hjælp til at efterleve miljølovgivningen o Hjælp til at udarbejde ansøgninger og dokumentere overholdelse af miljøkrav o Forebyggende tilsyn, så dialog og aftaler kan prioriteres frem for regulering. Hvis der skal reguleres, skal der tages hensyn til virksomhedens miljøholdning positiv, neutral eller negativ o at forebyggende information og vejledning indgår som en naturlig del af forvaltning af miljøopgaverne 2. På naturområdet vægtes bl.a.: Beskyttelse af de internationale beskyttelses- og habitatområder i kystlandskabet Sikring af karakteristika i kommunens forskellige landskabstyper Samspil mellem benyttelse og beskyttelse Samspillet mellem kultur- og naturlandskabet Forebyggende information og vejledning Dialog og samarbejde med natur- og fritidsorganisationer samt lokale institutioner og foreninger om naturpleje og færdselsregulering mv. 3. Udviklingsmål Det er Dragør mål, at indsatsen over tid udvikles og effektiviseres, og at den forebyggende indsats over tid gøres synlig for omgivelserne. 8

9 Bilag 2 - Miljøpolitik Dragørs politiske mål: Bilag 2 Miljøpolitik Det er Dragørs mål, at kommunen bevæger sig i en bæredygtig retning. Der skal spares på naturens ressourcer og forurening skal undgås. Det er hensigten at miljøhensyn skal indgå som en naturlig del af hverdagen, såsom planlægning, anlæg, drift og myndighedsbehandling. Dette kræver samarbejde med virksomhederne, borgerne og kommunen. Kommunens miljøpolitik lyder: Der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til borgernes levevilkår, natur og det lokale miljø Anvendelse og spild af energi, vand og andre ressourcer skal begrænses Der anvendes miljøvenlige produkter, hvor det er teknisk og økonomisk muligt Affaldsmængden skal søges reduceret og affaldet genanvendt i størst muligt omfang. Miljøpolitikken er integreret på de enkelte områder med følgende mål: Miljøtilsynet Påvirke virksomhederne til at tage størst muligt hensyn til miljøet og sikre, at virksomhederne som minimum lever op til miljølovgivningen Begrænse virksomhedernes udledning af miljøfremmede stoffer til spildevandet Begrænse virksomhedernes affaldsmængde og øge genanvendelsen af affald Beskytte jord- og grundvand mod forurening fra virksomhederne Jord- og grundvand At medvirke til at forebygge forurening af jord og grundvand At bortskaffelsen af forurenet jord sker miljømæssigt forsvarligt At sikre at forurenet jord ikke udgør en risiko for borgerne eller grundvandet Overfladevand At sikre afstrømningen af vand fra omkringliggende arealer til kommunale arealer og private vandløb At sikre et mere varieret dyre- og planteliv i og omkring vandløb via skånsom vedligeholdelse 9

10 Dragørs politiske mål: Bilag 2 Miljøpolitik At bidrage til, at målsætningen for vandløbenes kvalitet opfyldes At fastholde en god badevandskvalitet langs kommunens kyst Vandforsyning At indvindingen skal være bæredygtig og der skal leveres vand af god kvalitet i rigelige mængder til borgerne At Dragør vandforsyning skal være selvforsynende med vand indvundet lokalt At sikre den lokale vandressource så den kan bruges til drikkevand At søge ressource- og vandforbruget reduceret mest muligt Spildevand Affald At udledningen af spildevand ikke ødelægger vandkvaliteten i Øresund At reducere spildevandsmængden og sikre kloaksystemets funktionsevne gennem renovering At sikre slamkvaliteten så slammet kan genanvendes på landbrugsjord At søge affaldsmængden og ressourceforbruget på renseanlægget reduceret mest muligt At stigningen i affaldsmængden skal søges dæmpet mest muligt At miljøpåvirkningen fra stoffer i affaldet skal begrænses At genanvendelse fortsat skal øges og deponeringen begrænses mest muligt At borgere og virksomheder fortsat skal tilbydes et godt serviceniveau med meget miljø for pengene Agenda 21 Strategi At hensynet til miljø, bæredygtighed og biologisk mangfoldighed søges integreret som en naturlig del af det daglige arbejde i Dragør At borgere, virksomheder, organisationer og foreninger inddrages, når de kommer i kontakt med kommunen 10

11 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik Bilag 3 - Naturpolitik Fra Dragørs Kommuneplan 1997, side 12-20, afsnittet om Det åbne land / kystzonen : 11

12 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 12

13 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 13

14 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 14

15 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 15

16 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 16

17 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 17

18 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 18

19 Administrativ del: Bilag Administrativ del: Bilag 4 Afgrænsning af opgave Bilag 4 - Eksempler på opgaver, ej omfattet af delaftalen Dragør skal bl.a. varetage og sikre: Drift og anlæg på affalds-, vand- og spildevandsområdet Sikre sammenhæng mellem kommunalbestyrelses politikker og Tårnbys varetagelse af disse generelt og i enkeltsager Retningslinier og politikker for miljø, natur og vand i kommuneplanlægningen Kommunens interesser i tværkommunale samarbejder, interessentskaber og i samarbejdet med Tårnby Kommunens egne miljøopgaver: Hyppighed Enhed Tid (T) Generelt 200 Samarbejdsaftalen - driftsmøder Miljølaboratoriet ejer HNG ejer SMOKA ejer Amagerforbrænding ejer (embedsudvalg) Hovedstadsområdets vandsamarbejde - ejer VEMS - ejer Samarbejde x Miljøplanlægning 200 Miljøpolitik og Lokal Agenda 21 strategi Miljøvurdering af planer og programmer Miljø ved lokalisering af nye virksomheder, ved byudvikling, lokalplanlægning Natur, miljø, og vand i kommuneplanlægningen Affald 600 Drift af affaldsordninger Til- og framelding, klager, regninger, vejledning Budget, takster og opkrævning Teknikerudvalg genbrugspladser Udbud, driftsmøder og kvalitetsstyring Igangsætning af nye ordninger, information Samarbejde om affaldsplan, regulativ x x x x 19

20 Administrativ del: Bilag 4 Afgrænsning af opgave Hyppighed Enhed Tid (T) Spildevand Drift af renseanlæg, pumpestationer og kloakker Renovering og nyanlæg af kloakker Budget, takst og opkrævning Tilslutning af nye kunder Samarbejde om spildevandsplan, regulativ og vedtægt Vandforsyning Drift og vedligeholdelse af vandforsyningen Renovering og nyanlæg af ledninger, boringer Budget, takster og opkrævning Tilslutning af nye kunder Tilsyn med installationer Kampagner Grundvandsbeskyttelse Samarbejde om vandforsyningsplan, regulativ Overfladevand 100 Drift af vandløb oprensning iht. regulativ Samarbejde om regulativer Samarbejde om strandberedskabsplan Samarbejde x x x x Lokale initiativer 200 Grønt regnskab Lufthavnen og miljøforhold Miljørådgivning i øvrigt, f.eks. mobilantenner, skimmelsvamp støjforhold, køb og salg af grunde Naturbeskyttelse? Planer for egne grønne områder (parker, bynære naturområder) Rådgivning overfor Vej- og Gartnerafdelingen (V+G) Beskyttelseslinier mv. i byzone iht. Naturbeskyttelsesloven Planmyndighed for det åbne land og grønne områder Dialog med andre natur-myndigheder Anlægs- og plejeopgaver på egne arealer (V+G) Varetagelse af naturhensynet i enkeltsager Deltagelse i brugergrupper om reservater og skove Lokale initiativer og kampagner om naturbeskyttelse 20

21 Bilag 5 - Basisprogram for miljø Administrativ del: Bilag 5 Basisprogram for miljø Hyppighed Enhed Tid (T) Generelt 360 Miljøtilsynsberetning Miljøregister Geo-Environ Opkrævning af brugerbetaling 34 Hjælp til virksomhed der ønsker at lokalisere sig i Dragør VEMS samarbejdet Rottebekæmpelse Prioritering af årets indsats Høring X X Virksomhedstilsyn 520 Anmeldepligtige hvert 2. år 12 Autoværksteder hvert 2. år 7 Renserier hvert 2. år 2 Tankstationer hvert 2. år 3 42 virksomheder hvert 2. år 40 Erhvervsmæssigt dyrehold hvert 2. år 10 Øvrige landbrug hvert 5. år 35 Militære øvelsesterræn hvert år 2 Bassinvand hvert år 3 Klage- og ulempesager i øvrigt årligt 25 Affald 280 Affaldsplan hvert 4. år X Udbud af renovationsordningerne hvert 4. år X Status for affald (mål og resultater) hvert år X Igangsættelse af nye ordninger Revision af affaldsregulativer hvert 3. år X Vejledning, information og anvisning årligt Behandling af klagesager Kontrol med anmeldelse og aflevering af farligt affald 17 Tilsyn med indsamlingsordninger for erhverv og byggeri Tilsyn med indsamlingsordninger for private Overfladevand 160 Vandløbsregulativer hvert 8. år X Strandberedskabsplan Tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen og vandløbssyn Behandling af klager samt ansøgninger iht. vandløbsloven 0-1 Kontrol med badevand årligt 21

22 Administrativ del: Bilag 5 Basisprogram for miljø Hyppighed Enhed Tid (T) Høring Spildevand 200 Spildevandsplan hvert 4. år X Indberetning af slam og spildevand hvert år Meddelelse af spildevandstilladelser 0-1 Administration af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag Tilsyn med slambortskaffelsen Tilsyn med spildevand fra virksomheder Vand 200 Vandforsyningsplan hvert 4. år X Indberetning af indvundne vandmænger hvert år Tilladelse til vandindvinding Klagesager vedr. betaling og forbrug Tilsyn med vandkvalitet Tilsyn med sløjfning af boringer 2 Private drikkevandsboringer hvert 5. år 11 Jord og grundvand 200 Indberetning til amtet mv. årligt Tilsyn sløjfning mv. af olietanke Sagsbehandling i.f.m. jord- og grundvandsforureninger 2 Administration af flytning af forurenet jord 20 Tilsyn ved forureninger og afværgeanlæg 5 Enhed er skønnet mængde. Miljølaboratoriet for Storkøbenhavn udfører analyser og tilsyn med badevandet og bassinvand. 22

23 Administrativ del: Bilag 6 Amtsopgaver Bilag 6 - Amtsopgaver og nye opgaver som skal udføres af Tårnby Natur Opgavetype Hyppighed Enhed Tid (T) Høring Forvaltning af beskyttede arealer og naturtyper Forvaltning af beskyttelseslinier Forvaltning af internationale beskyttelsesområder Øvrige sager iht. NBL (fortidsminder, friluftsreklamer, adgang til naturen) Fredningssager (pleje- og tilsynsmyndighed) Naturgenopretningsprojekter og plejetiltag Sektorplan for naturforvaltning Indsats- og handleplaner for beskyttelse af natur og vand iht. MML (miljømålsloven) Forvaltning af MJV- ordninger (miljøvenligt jordbrug) Naturovervågning og -tilsyn Naturvejledning og -formidling 23

24 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Bilag 7 - Beretning Dragør ønsker årligt tilsendt en beretning over de aktiviteter, som Tårnby Kommune har udført for Dragør Kommune i henhold til Lov om Forpligtigende Kommunale Samarbejder på miljø- og naturområdet. Beretningen har til formål at dokumentere omfangen af udførte aktiviteter, således at Dragør kan vurdere om opfanget lever op til kommunens forventninger og de krav der stilles til kommunerne. Beretning forventes at fylde 2 sider + bilag. Beretningen opbygges over følgende overskrifter: 1. Indledning 2. Årsprogram for natur- og miljø 3. Resultater hvad nåede vi, og hvad nåede vi ikke 4. Tendenser 5. Anbefalinger 6. Bilag med tabelopgørelser over resultater 1. Indledning Kort introduktion til beretningen, dens baggrund, formål og struktur. 2. Årsprogram Præsentation af årsprogram (planlagte aktiviteter) for natur og miljø delt på temaer. F.eks. virksomhedstilsyn, affald, overfladevand, spildevand, vand, jord, natur og miljølovsloven. Oplistning af prioritering og ressourceoverslag. 3. Resultater Kort oplistning af udførte aktiviteter i henhold til årsprogrammets temaer under overskrifterne hvad nåede vi, og hvad nåede vi ikke. I afsnittet oplistes også udførte aktiviteter, som ikke indgår i årsprogrammet (ikke planlagte aktiviteter) samt aktiviteter udført i henhold til 1 stk 2 i Lov om Forpligtigende Kommunale Samarbejder, dvs. de øvrige lovområder. 4. Tendenser Kort oplistning af tendenser på miljø og naturområdet i Dragør og i lovgivningen eller andre forhold som kan have betydning for ressourcetildelingen eller prioriteringen i samarbejdet. 5. Anbefalinger Tårnbys anbefaling til Dragør bør omhandler: prioritering af aktiviteter for næste år, forslag til nye aktiviteter med henblik på indfrielse af Dragørs miljø og naturpolitik, samt eventuel forslag til effektiviseringer. 24

25 6. Bilag med tabelopgørelser over resultater for: Miljøområdet Naturbeskyttelsesområdet Fælles projekter Anvendt ressourcer Miljøområdet Tilladelser og godkendelser Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Tilladelser og godkendelser Total Meddelt Påklaget Miljøgodkendelse Spildevand til kloak Nedsivning Direkte udledning Indvinding af vand Anvendelse af forurenet jord Jordflytning Byggeri på V2 Andet Tilsyn Type Branche Antal virksomheder 2005 Bilag 1-virksomheder Jern og metal Grafisk branche Maskinsnedkeri Anlæg for motorkøretøj Vaskeri Branchevirksomheder Renseri Autoværksteder og autolakerer Tankstationer 42 virksomheder Virksomheder med værksted og farligt affald Antal tilsyn Andet Militær Øvelsesterræn 2 2 Svømmebade Offentlige 3 3 svømmebade Drikkevand Private drikkevandsboringer I alt ) Brugerbetaling og frekvensen for miljøtilsyn fastsættes efter, på hvilket niveau virksomheden er indplaceret: Niveau 1: virksomheder, som ved stor egen indsats har bragt sig på forkant i miljøarbejdet Niveau 2: virksomheder, som er lovlydige, men ikke har gennemført en særlig indsats på miljøområdet Niveau 3: virksomheder, som har problemer med at overholde miljølovgivningen Antal virksomheder på niveau 1 1/2/3 0/5/0 1/0/0 0/1/0 0/4/0 0/1/0 0/2/0 0/7/0 0/3/0 Ikke omfattet af brugerbetaling og frekvens for miljøtilsyn 25

26 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Tilsyn uddybning Type Branche Ingen bemærkning Bilag 1- virksomheder Branchevirksomheder 42 virksomheder Andet Svømmebade Drikkevand I alt Jern og metal Grafisk Branche Maskinsnedkeri Anlæg for motorkøretøj Vaskeri Renseri Autoværksteder og autolakerer Tankstationer Virksomheder med værksted og farligt affald Militær Øvelsesterræn Offentlige svømmebade Private drikkevandsboringer Henstilling Påbud Forbud Politianmeldelse Andet tilsyn Tilsyn Antal Afvist Henstilling Påbud Forbud Politianmeldelse Klager Affald - erhvervsaffald - indsamlingsord. - byggeaffald - andet Vandboringer Vandløb Badevand Spildevand Jord Forureninger - akut Hygiejne - rotter - andet Olietanke Andet 26

27 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Klagersager Type Støj Røg Nabo til virksomhed Nabo til nabo Nabo til butik Affald Vand Spildevand Overfladevand Jord Gebyrindtægt i alt kr. Antal afgørelser Afvist Henstilling Påbud Forbud Politianmeldelse Gebyr Planlagt Opnået Naturbeskyttelsesområdet Tilladelser og godkendelser Opgavetype iht. Naturbeskyttelsesloven mv.: Total Meddelt i år Påklaget 3-beskyttede naturtyper Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) Beskyttelseslinier Friluftsreklamer Adgang til naturen Fortidsminder mv. Fredningssager (plejemyndighed) Planer og projekter mv. Sektorplan for naturforvaltning Naturgenopretningsprojekter Plejeplaner Plejetiltag Naturstier/adgang Fredninger Lokalitet Iværksat Verserende Afsluttet 27

28 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Naturovervågning og -tilsyn Naturovervågning, lokalt/regionalt Myndighedstilsyn Lokalitet Intensivt niveau Extensivt niveau Enkeltsager Naturvejledning og formidling Kampagner, arrangementer Informationsmateriale Tema / type Iværksat Verserende Afsluttet Fælles projekter Projekter: Planlagt Igangsat Anvendt ressourcer (timer) Generelt Virksomhedstilsyn Affald Overfladevand Spildevand Vand Jord og grundvand VVM Miljølovsmålsloven Naturbeskyttelse Andet jf LFS 1 stk.2 Fælles projekter Planlagt Afholdt 28

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Natur- og Miljøadministrationen. Af:Jesper B/ Ulla Gramstrup. O-1 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet RLS

Kvalitetshåndbog for Natur- og Miljøadministrationen. Af:Jesper B/ Ulla Gramstrup. O-1 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet RLS Kvalitetshåndbog for Natur- og Miljøadministrationen T-1, tværgående procedure Dokumentoversigt Revideret: Af: 30.09.2009 RLS Godkendt: 30.09.2009 Af:Jesper B/ Ulla Gramstrup Dokumentansvarlig: Rita L.

Læs mere

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Præsentation & Politikkontrol DISPOSITION 1) Kort introduktion til Natur og Miljøområdet 2) Politikkontrol på udvalgte områder: status

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget: Budget 2008-2011 Plan- og miljøudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 440 Miljøforanstaltninger 441 Driftssikring af boligbyggeri 440 Miljøforanstaltninger Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Kompetencefordelingsplan

Kompetencefordelingsplan yråd Generelle forhold, budget, regnskab m.v udgetforslag I I I I Regnskab I I I udgetkontrol I I I Mødedatoer, UMT I Anlægsopgaver, bevillinger I I I Anlægsfrigivelser I I Regnskab, andre direktørområder

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug

Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Landbrug Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug 9 Meddelelse af dispensation fra afstandskrav jf. lovens 6 og 8. 10 Meddelelse af tilladelse til husdyrhold mellem

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø VANDFORSYNING Pr. maj Pr. august MAJ Maj 2013 Okt 2012 Okt 2011 BEMÆRKNING ANS. Foreløbig indvindingstilladelse almen (>9 forbrugere)

Læs mere

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Landbrug... 4 3. Virksomhed og dambrug... 5 4. Jordforurening og olietanke... 6 5. Natur... 8 6. Grundvand... 9

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2014 Året der gik 2014 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for miljøgodkendelse og

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige er - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Nedenstående er, forudsætter at sagerne er fuldt oplyste. ((=ikke relevant/ukendt) VANDFORSYNING Pr. Pr. Ca. antal sager der ventede maj Foreløbig

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Center for Teknik & Miljø Team Brand, Byg & Trafik, Team Natur & Miljø, Team Projekt & Koordinering. Tlf. nr. 5620****

Center for Teknik & Miljø Team Brand, Byg & Trafik, Team Natur & Miljø, Team Projekt & Koordinering. Tlf. nr. 5620**** Stikord til brug for omstilling af telefoner Tlf. nr. 5620**** Person/-er Opdateret den 30. april 2013 3 områder, natur 8 Jordforurening - (forudsætning for 3049 byggetilladelse på forurenet grund) Adgang

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører:

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Opfyldelse af mål for 2009

Opfyldelse af mål for 2009 Opfyldelse af mål for 2009 Store dele af planen for 2009 er opfyldt. Af større opgaver blev følgende ikke nået i 2009: -retablering af 2 ud af 4 deponier -opdatering af affaldsplan og regulativer -færdiggørelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2015-2020 Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Lene Nielsen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Natur- og Miljøpolitik

Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for det vigtige indsatsområde Natur og Miljø. Politikken vil fremover

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 6. september 2017 1. Indledning

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

NATUR OG MILJØ Servicemål

NATUR OG MILJØ Servicemål November 2014 Titel på mål Målgruppe - hvem? kvantitativt mål - hvad? Hvad opnår målgruppen? Interval for opfølgn. - hvornår? Metode til opfølgning - hvordan? Miljøgodkendelser af Erhvervsdrivende/ Der

Læs mere

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Vedtaget 30. juni 2013. 1 Indhold Indledning Geografisk område Væsentligste miljøproblemer Planlægning af miljøtilsyn Tilsynets udførelse Tilsynskampagner Brugerbetaling

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsynsberetning 2005

Tilsynsberetning 2005 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m... 4 1.1.a Godkendelse af

Læs mere