Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 3 Natur og Miljø. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 3 Natur og Miljø. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09"

Transkript

1 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 3 Natur og Miljø Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

2 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om Forpligtende Kommunale Samarbejder. Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinier, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde Generelle retningslinier for delegation Generelle betalingsprincipper Forretningsgang for klagebehandling. Delaftale 3 omhandler myndighedsopgaver på natur og miljøområdet. Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune. Delaftalen består af Et basisprogram for miljøindsatsen Liste over nye opgaver og opgaver som overgår fra Amt til kommune En beskrivelse af samarbejdet i praksis. Delaftalen træder i kraft 1. januar 2007 og kan revideres i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende. Delaftalen er i to dele. I den politiske del (Dragørs politiske mål) fastlægges opgaveområdet samt værdier, serviceniveau og kvalitetsstandarder for opgaveløsningen. Ændringer af disse forhold kræver Dragør Kommunalbestyrelses godkendelse. I den administrative del fastlægges mere praktiske forhold for opgaveløsningen som f.eks. leveranceomfang, kontakt, rapportering og tilsyn. I respekt for den politiske del kan kommunerne administrativt aftale justeringer i den administrative del. Af hensyn til overskueligheden er der bilag til både den politiske og administrative del. I det følgende henviser Dragør og Tårnby til de respektive kommuner. Vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse Tårnby Kommunalbestyrelse Den [?] 2006 Den 30. maj

3 Indhold Side Dragørs politiske mål LOVOMRÅDE KOMPETENCEFORDELING VÆRDIER SERVICENIVEAU... 5 Administrativ del RAPPORTERING ORIENTERING KONTAKT TILSYN... 7 Dragørs politiske mål: Bilag...8 BILAG 1 - SERVICENIVEAU GENERELT... 8 BILAG 2 - MILJØPOLITIK... 9 BILAG 3 - NATURPOLITIK Administrativ del: Bilag...19 BILAG 4 - EKSEMPLER PÅ OPGAVER, EJ OMFATTET AF DELAFTALEN BILAG 5 - BASISPROGRAM FOR MILJØ BILAG 6 - AMTSOPGAVER OG NYE OPGAVER SOM SKAL UDFØRES AF TÅRNBY BILAG 7 - BERETNING

4 Dragørs politiske mål Dragørs politiske mål 1. Lovområde Delaftalen omhandler myndighedsopgaver på natur og miljøområdet, i Dragør jf. Lov om Forpligtigende Kommunale Samarbejder 1, stk. 2 punkt 3. Delaftalen omfatter på miljøområdet bl.a.: Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning Tilsyn med virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning Bekæmpelse af forureninger, herunder myndighedsmæssig bistand ifm. uheld ved forurening af recipienter Vandforsyning og miljømål Rotter, klage- og ulempesager Basisprogrammet for miljøindsatsen består af en række tilbagevendende opgaver samt en prioritering af årets indsats. Basisprogrammet fremgår af bilag 5. På naturområdet omfatter delaftalen myndighedsopgaver i forbindelse med bl.a.: Forvaltning af fredede og naturbeskyttede områder Udarbejdelse og gennemførelse af plejeplaner Naturgenopretning og andre naturprojekter Tilsynsopgaver Information og vejledning Tidligere amtsopgaver og nye opgaver fremgår af bilag 6. Delaftalen omfatter ikke driftsopgaver, såsom drift af affaldsordninger, vandforsyning og renseanlæg, renovering af kloakker, Agenda 21 aktiviteter, Grønt regnskab, eller miljøvurdering af planer og programmer (se bilag 4). Tårnby varetager myndighedsopgaven (se bilag 5 og 6) og Dragør Kommune varetager driftsopgaven (se bilag 4). 4

5 Dragørs politiske mål 2. Kompetencefordeling Sagsbehandlingen følger Tårnbys praksis og administrative kompetencefordeling. Området er karakteriseret af mange nye lovtiltag, stor grad af faglige skøn i enkeltsager og lokal prioritering af miljøindsatsens omfang. Delaftalen er derfor opbygget efter en "Entreprenørmodel", hvor Dragør bestiller ydelser indenfor de omfattede områder, og Tårnby udfører arbejdet hermed. Kommunerne kan aftale at indgå nærmere samarbejde ved udarbejdelse af f.eks. affald-, vand-, spildevandsplaner, regulativer eller information om natur og lignende. 3. Værdier Tårnby varetager myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet for Dragør i overensstemmelse med Dragørs servicemål for området. Tårnby skal sikre, at Dragør kan leve op til de opstillede mål og standarder på miljø- og naturområdet indenfor den aftalte ramme. I samarbejdet vægtes: At kommunens miljøpolitik danner afsæt for miljøindsatsen i Dragør (bilag 2) og naturpolitikken for naturforvaltningen (bilag 3) At Dragør vægter dialog og aftaler før regulering At parterne sikrer, der sker en gensidig udveksling af informationer mellem myndighedsområderne i de to kommuner, således at der er de nødvendige informationer til rådighed ved rådgivningen af opgaver indenfor andre myndighedsområder. De informationer, der skal tilgå Dragør, skal ske på foranledning af Dragør Se uddybning i bilag 2 og 3 4. Serviceniveau Se bilag 1, 2 og 3. 5

6 Administrativ del Administrativ del 5. Rapportering Samarbejdet afrapporteres ved en tilsynsberetning 1 gang årligt inden april måned om mål og resultater (se bilag 7). 6. Orientering Dragør orienteres i tilfælde af Opgaveløsningen vanskeliggøres med konsekvenser for serviceniveau og eller økonomi Ny lovgivning med væsentlig betydning for områdets ressourceforbrug 7. Kontakt Dragør Kommune: Miljøområdet: Afdelingslederen for Teknik og Miljø Naturområdet: Afdelingslederen for Plan og Byg Tårnby Kommune: Miljø- og Naturområdet: Afdelingslederen for Plan- Byggesag og Miljø Den løbende kontakt omhandler: Ændringer i serviceniveau af årets natur- og miljøindsats afklares 5 kvartaler forud jf. hovedaftalen Planlægning af årets natur- og miljøindsats inden for budget og mål påbegyndes i oktober Tårnbys miljømyndighed orienterer Dragørs byggemyndighed, hvis der observeres forhold, som kan have betydning for opgaveløsningen og omvendt. Dragør må ikke meddele byggetilladelser til erhverv, som kræves miljøgodkendt før godkendelsen er meddelt mv. Gensidig orienteringen sker digitalt Evt. koordinering sker efter behov. 6

7 Administrativ del 8. Tilsyn Dragør fører tilsyn med de til Tårnby delegerede opgaver, jf. Lov om Forpligtende Kommunalt Samarbejde. Tilsynet baseres på stikprøver og Tårnby udleverer i den forbindelse den nødvendige dokumentation. 7

8 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau generelt Dragørs politiske mål: Bilag Bilag 1 - Serviceniveau generelt 1. På miljøområdet vægtes bl.a.: At Miljøstyrelsens vejledninger og aftaler i VEMS-regi ligger til grund for miljøtilsynet og håndhævelsen At forvaltningen af miljøindsatsen sikrer: At væsentlige miljøproblemer prioriteres først, o At der er helhed i sagsløsningen o At tilsynet er opsøgende og forebyggende o At tilsynsfunktionen forvaltes effektivt og kompetent At servicen overfor virksomhederne prioriteres ved o Hjælp til at efterleve miljølovgivningen o Hjælp til at udarbejde ansøgninger og dokumentere overholdelse af miljøkrav o Forebyggende tilsyn, så dialog og aftaler kan prioriteres frem for regulering. Hvis der skal reguleres, skal der tages hensyn til virksomhedens miljøholdning positiv, neutral eller negativ o at forebyggende information og vejledning indgår som en naturlig del af forvaltning af miljøopgaverne 2. På naturområdet vægtes bl.a.: Beskyttelse af de internationale beskyttelses- og habitatområder i kystlandskabet Sikring af karakteristika i kommunens forskellige landskabstyper Samspil mellem benyttelse og beskyttelse Samspillet mellem kultur- og naturlandskabet Forebyggende information og vejledning Dialog og samarbejde med natur- og fritidsorganisationer samt lokale institutioner og foreninger om naturpleje og færdselsregulering mv. 3. Udviklingsmål Det er Dragør mål, at indsatsen over tid udvikles og effektiviseres, og at den forebyggende indsats over tid gøres synlig for omgivelserne. 8

9 Bilag 2 - Miljøpolitik Dragørs politiske mål: Bilag 2 Miljøpolitik Det er Dragørs mål, at kommunen bevæger sig i en bæredygtig retning. Der skal spares på naturens ressourcer og forurening skal undgås. Det er hensigten at miljøhensyn skal indgå som en naturlig del af hverdagen, såsom planlægning, anlæg, drift og myndighedsbehandling. Dette kræver samarbejde med virksomhederne, borgerne og kommunen. Kommunens miljøpolitik lyder: Der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til borgernes levevilkår, natur og det lokale miljø Anvendelse og spild af energi, vand og andre ressourcer skal begrænses Der anvendes miljøvenlige produkter, hvor det er teknisk og økonomisk muligt Affaldsmængden skal søges reduceret og affaldet genanvendt i størst muligt omfang. Miljøpolitikken er integreret på de enkelte områder med følgende mål: Miljøtilsynet Påvirke virksomhederne til at tage størst muligt hensyn til miljøet og sikre, at virksomhederne som minimum lever op til miljølovgivningen Begrænse virksomhedernes udledning af miljøfremmede stoffer til spildevandet Begrænse virksomhedernes affaldsmængde og øge genanvendelsen af affald Beskytte jord- og grundvand mod forurening fra virksomhederne Jord- og grundvand At medvirke til at forebygge forurening af jord og grundvand At bortskaffelsen af forurenet jord sker miljømæssigt forsvarligt At sikre at forurenet jord ikke udgør en risiko for borgerne eller grundvandet Overfladevand At sikre afstrømningen af vand fra omkringliggende arealer til kommunale arealer og private vandløb At sikre et mere varieret dyre- og planteliv i og omkring vandløb via skånsom vedligeholdelse 9

10 Dragørs politiske mål: Bilag 2 Miljøpolitik At bidrage til, at målsætningen for vandløbenes kvalitet opfyldes At fastholde en god badevandskvalitet langs kommunens kyst Vandforsyning At indvindingen skal være bæredygtig og der skal leveres vand af god kvalitet i rigelige mængder til borgerne At Dragør vandforsyning skal være selvforsynende med vand indvundet lokalt At sikre den lokale vandressource så den kan bruges til drikkevand At søge ressource- og vandforbruget reduceret mest muligt Spildevand Affald At udledningen af spildevand ikke ødelægger vandkvaliteten i Øresund At reducere spildevandsmængden og sikre kloaksystemets funktionsevne gennem renovering At sikre slamkvaliteten så slammet kan genanvendes på landbrugsjord At søge affaldsmængden og ressourceforbruget på renseanlægget reduceret mest muligt At stigningen i affaldsmængden skal søges dæmpet mest muligt At miljøpåvirkningen fra stoffer i affaldet skal begrænses At genanvendelse fortsat skal øges og deponeringen begrænses mest muligt At borgere og virksomheder fortsat skal tilbydes et godt serviceniveau med meget miljø for pengene Agenda 21 Strategi At hensynet til miljø, bæredygtighed og biologisk mangfoldighed søges integreret som en naturlig del af det daglige arbejde i Dragør At borgere, virksomheder, organisationer og foreninger inddrages, når de kommer i kontakt med kommunen 10

11 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik Bilag 3 - Naturpolitik Fra Dragørs Kommuneplan 1997, side 12-20, afsnittet om Det åbne land / kystzonen : 11

12 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 12

13 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 13

14 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 14

15 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 15

16 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 16

17 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 17

18 Dragørs politiske mål: Bilag 3 Naturpolitik 18

19 Administrativ del: Bilag Administrativ del: Bilag 4 Afgrænsning af opgave Bilag 4 - Eksempler på opgaver, ej omfattet af delaftalen Dragør skal bl.a. varetage og sikre: Drift og anlæg på affalds-, vand- og spildevandsområdet Sikre sammenhæng mellem kommunalbestyrelses politikker og Tårnbys varetagelse af disse generelt og i enkeltsager Retningslinier og politikker for miljø, natur og vand i kommuneplanlægningen Kommunens interesser i tværkommunale samarbejder, interessentskaber og i samarbejdet med Tårnby Kommunens egne miljøopgaver: Hyppighed Enhed Tid (T) Generelt 200 Samarbejdsaftalen - driftsmøder Miljølaboratoriet ejer HNG ejer SMOKA ejer Amagerforbrænding ejer (embedsudvalg) Hovedstadsområdets vandsamarbejde - ejer VEMS - ejer Samarbejde x Miljøplanlægning 200 Miljøpolitik og Lokal Agenda 21 strategi Miljøvurdering af planer og programmer Miljø ved lokalisering af nye virksomheder, ved byudvikling, lokalplanlægning Natur, miljø, og vand i kommuneplanlægningen Affald 600 Drift af affaldsordninger Til- og framelding, klager, regninger, vejledning Budget, takster og opkrævning Teknikerudvalg genbrugspladser Udbud, driftsmøder og kvalitetsstyring Igangsætning af nye ordninger, information Samarbejde om affaldsplan, regulativ x x x x 19

20 Administrativ del: Bilag 4 Afgrænsning af opgave Hyppighed Enhed Tid (T) Spildevand Drift af renseanlæg, pumpestationer og kloakker Renovering og nyanlæg af kloakker Budget, takst og opkrævning Tilslutning af nye kunder Samarbejde om spildevandsplan, regulativ og vedtægt Vandforsyning Drift og vedligeholdelse af vandforsyningen Renovering og nyanlæg af ledninger, boringer Budget, takster og opkrævning Tilslutning af nye kunder Tilsyn med installationer Kampagner Grundvandsbeskyttelse Samarbejde om vandforsyningsplan, regulativ Overfladevand 100 Drift af vandløb oprensning iht. regulativ Samarbejde om regulativer Samarbejde om strandberedskabsplan Samarbejde x x x x Lokale initiativer 200 Grønt regnskab Lufthavnen og miljøforhold Miljørådgivning i øvrigt, f.eks. mobilantenner, skimmelsvamp støjforhold, køb og salg af grunde Naturbeskyttelse? Planer for egne grønne områder (parker, bynære naturområder) Rådgivning overfor Vej- og Gartnerafdelingen (V+G) Beskyttelseslinier mv. i byzone iht. Naturbeskyttelsesloven Planmyndighed for det åbne land og grønne områder Dialog med andre natur-myndigheder Anlægs- og plejeopgaver på egne arealer (V+G) Varetagelse af naturhensynet i enkeltsager Deltagelse i brugergrupper om reservater og skove Lokale initiativer og kampagner om naturbeskyttelse 20

21 Bilag 5 - Basisprogram for miljø Administrativ del: Bilag 5 Basisprogram for miljø Hyppighed Enhed Tid (T) Generelt 360 Miljøtilsynsberetning Miljøregister Geo-Environ Opkrævning af brugerbetaling 34 Hjælp til virksomhed der ønsker at lokalisere sig i Dragør VEMS samarbejdet Rottebekæmpelse Prioritering af årets indsats Høring X X Virksomhedstilsyn 520 Anmeldepligtige hvert 2. år 12 Autoværksteder hvert 2. år 7 Renserier hvert 2. år 2 Tankstationer hvert 2. år 3 42 virksomheder hvert 2. år 40 Erhvervsmæssigt dyrehold hvert 2. år 10 Øvrige landbrug hvert 5. år 35 Militære øvelsesterræn hvert år 2 Bassinvand hvert år 3 Klage- og ulempesager i øvrigt årligt 25 Affald 280 Affaldsplan hvert 4. år X Udbud af renovationsordningerne hvert 4. år X Status for affald (mål og resultater) hvert år X Igangsættelse af nye ordninger Revision af affaldsregulativer hvert 3. år X Vejledning, information og anvisning årligt Behandling af klagesager Kontrol med anmeldelse og aflevering af farligt affald 17 Tilsyn med indsamlingsordninger for erhverv og byggeri Tilsyn med indsamlingsordninger for private Overfladevand 160 Vandløbsregulativer hvert 8. år X Strandberedskabsplan Tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen og vandløbssyn Behandling af klager samt ansøgninger iht. vandløbsloven 0-1 Kontrol med badevand årligt 21

22 Administrativ del: Bilag 5 Basisprogram for miljø Hyppighed Enhed Tid (T) Høring Spildevand 200 Spildevandsplan hvert 4. år X Indberetning af slam og spildevand hvert år Meddelelse af spildevandstilladelser 0-1 Administration af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag Tilsyn med slambortskaffelsen Tilsyn med spildevand fra virksomheder Vand 200 Vandforsyningsplan hvert 4. år X Indberetning af indvundne vandmænger hvert år Tilladelse til vandindvinding Klagesager vedr. betaling og forbrug Tilsyn med vandkvalitet Tilsyn med sløjfning af boringer 2 Private drikkevandsboringer hvert 5. år 11 Jord og grundvand 200 Indberetning til amtet mv. årligt Tilsyn sløjfning mv. af olietanke Sagsbehandling i.f.m. jord- og grundvandsforureninger 2 Administration af flytning af forurenet jord 20 Tilsyn ved forureninger og afværgeanlæg 5 Enhed er skønnet mængde. Miljølaboratoriet for Storkøbenhavn udfører analyser og tilsyn med badevandet og bassinvand. 22

23 Administrativ del: Bilag 6 Amtsopgaver Bilag 6 - Amtsopgaver og nye opgaver som skal udføres af Tårnby Natur Opgavetype Hyppighed Enhed Tid (T) Høring Forvaltning af beskyttede arealer og naturtyper Forvaltning af beskyttelseslinier Forvaltning af internationale beskyttelsesområder Øvrige sager iht. NBL (fortidsminder, friluftsreklamer, adgang til naturen) Fredningssager (pleje- og tilsynsmyndighed) Naturgenopretningsprojekter og plejetiltag Sektorplan for naturforvaltning Indsats- og handleplaner for beskyttelse af natur og vand iht. MML (miljømålsloven) Forvaltning af MJV- ordninger (miljøvenligt jordbrug) Naturovervågning og -tilsyn Naturvejledning og -formidling 23

24 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Bilag 7 - Beretning Dragør ønsker årligt tilsendt en beretning over de aktiviteter, som Tårnby Kommune har udført for Dragør Kommune i henhold til Lov om Forpligtigende Kommunale Samarbejder på miljø- og naturområdet. Beretningen har til formål at dokumentere omfangen af udførte aktiviteter, således at Dragør kan vurdere om opfanget lever op til kommunens forventninger og de krav der stilles til kommunerne. Beretning forventes at fylde 2 sider + bilag. Beretningen opbygges over følgende overskrifter: 1. Indledning 2. Årsprogram for natur- og miljø 3. Resultater hvad nåede vi, og hvad nåede vi ikke 4. Tendenser 5. Anbefalinger 6. Bilag med tabelopgørelser over resultater 1. Indledning Kort introduktion til beretningen, dens baggrund, formål og struktur. 2. Årsprogram Præsentation af årsprogram (planlagte aktiviteter) for natur og miljø delt på temaer. F.eks. virksomhedstilsyn, affald, overfladevand, spildevand, vand, jord, natur og miljølovsloven. Oplistning af prioritering og ressourceoverslag. 3. Resultater Kort oplistning af udførte aktiviteter i henhold til årsprogrammets temaer under overskrifterne hvad nåede vi, og hvad nåede vi ikke. I afsnittet oplistes også udførte aktiviteter, som ikke indgår i årsprogrammet (ikke planlagte aktiviteter) samt aktiviteter udført i henhold til 1 stk 2 i Lov om Forpligtigende Kommunale Samarbejder, dvs. de øvrige lovområder. 4. Tendenser Kort oplistning af tendenser på miljø og naturområdet i Dragør og i lovgivningen eller andre forhold som kan have betydning for ressourcetildelingen eller prioriteringen i samarbejdet. 5. Anbefalinger Tårnbys anbefaling til Dragør bør omhandler: prioritering af aktiviteter for næste år, forslag til nye aktiviteter med henblik på indfrielse af Dragørs miljø og naturpolitik, samt eventuel forslag til effektiviseringer. 24

25 6. Bilag med tabelopgørelser over resultater for: Miljøområdet Naturbeskyttelsesområdet Fælles projekter Anvendt ressourcer Miljøområdet Tilladelser og godkendelser Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Tilladelser og godkendelser Total Meddelt Påklaget Miljøgodkendelse Spildevand til kloak Nedsivning Direkte udledning Indvinding af vand Anvendelse af forurenet jord Jordflytning Byggeri på V2 Andet Tilsyn Type Branche Antal virksomheder 2005 Bilag 1-virksomheder Jern og metal Grafisk branche Maskinsnedkeri Anlæg for motorkøretøj Vaskeri Branchevirksomheder Renseri Autoværksteder og autolakerer Tankstationer 42 virksomheder Virksomheder med værksted og farligt affald Antal tilsyn Andet Militær Øvelsesterræn 2 2 Svømmebade Offentlige 3 3 svømmebade Drikkevand Private drikkevandsboringer I alt ) Brugerbetaling og frekvensen for miljøtilsyn fastsættes efter, på hvilket niveau virksomheden er indplaceret: Niveau 1: virksomheder, som ved stor egen indsats har bragt sig på forkant i miljøarbejdet Niveau 2: virksomheder, som er lovlydige, men ikke har gennemført en særlig indsats på miljøområdet Niveau 3: virksomheder, som har problemer med at overholde miljølovgivningen Antal virksomheder på niveau 1 1/2/3 0/5/0 1/0/0 0/1/0 0/4/0 0/1/0 0/2/0 0/7/0 0/3/0 Ikke omfattet af brugerbetaling og frekvens for miljøtilsyn 25

26 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Tilsyn uddybning Type Branche Ingen bemærkning Bilag 1- virksomheder Branchevirksomheder 42 virksomheder Andet Svømmebade Drikkevand I alt Jern og metal Grafisk Branche Maskinsnedkeri Anlæg for motorkøretøj Vaskeri Renseri Autoværksteder og autolakerer Tankstationer Virksomheder med værksted og farligt affald Militær Øvelsesterræn Offentlige svømmebade Private drikkevandsboringer Henstilling Påbud Forbud Politianmeldelse Andet tilsyn Tilsyn Antal Afvist Henstilling Påbud Forbud Politianmeldelse Klager Affald - erhvervsaffald - indsamlingsord. - byggeaffald - andet Vandboringer Vandløb Badevand Spildevand Jord Forureninger - akut Hygiejne - rotter - andet Olietanke Andet 26

27 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Klagersager Type Støj Røg Nabo til virksomhed Nabo til nabo Nabo til butik Affald Vand Spildevand Overfladevand Jord Gebyrindtægt i alt kr. Antal afgørelser Afvist Henstilling Påbud Forbud Politianmeldelse Gebyr Planlagt Opnået Naturbeskyttelsesområdet Tilladelser og godkendelser Opgavetype iht. Naturbeskyttelsesloven mv.: Total Meddelt i år Påklaget 3-beskyttede naturtyper Internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) Beskyttelseslinier Friluftsreklamer Adgang til naturen Fortidsminder mv. Fredningssager (plejemyndighed) Planer og projekter mv. Sektorplan for naturforvaltning Naturgenopretningsprojekter Plejeplaner Plejetiltag Naturstier/adgang Fredninger Lokalitet Iværksat Verserende Afsluttet 27

28 Administrativ del: Bilag 7 Bestilling 2007 Naturovervågning og -tilsyn Naturovervågning, lokalt/regionalt Myndighedstilsyn Lokalitet Intensivt niveau Extensivt niveau Enkeltsager Naturvejledning og formidling Kampagner, arrangementer Informationsmateriale Tema / type Iværksat Verserende Afsluttet Fælles projekter Projekter: Planlagt Igangsat Anvendt ressourcer (timer) Generelt Virksomhedstilsyn Affald Overfladevand Spildevand Vand Jord og grundvand VVM Miljølovsmålsloven Naturbeskyttelse Andet jf LFS 1 stk.2 Fælles projekter Planlagt Afholdt 28

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Status for udmøntning af Natur- og Miljøpolitikken

Status for udmøntning af Natur- og Miljøpolitikken Status for udmøntning af Natur- og Miljøpolitikken Natur- og Miljøpolitikken er gennemgået (marts 2011) og der gives en status på initiativer til realisering af politikkens visioner. Der er ikke tale om

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

ØDC Økonomistyring 19-08-2015

ØDC Økonomistyring 19-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 19-08-2015 1. Plan- og Miljøudvalget - Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Miljøforanstaltninger Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Vandforsyning Det er kommunalbestyrelsens mål:

Vandforsyning Det er kommunalbestyrelsens mål: Teknisk forsyning Redegørelse - Teknisk forsyning Teknisk forsyning omfatter vand- og kloakforsyning samt affaldshåndtering og energiforsyningen med el og varme. Der skal i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Karsten Revsbech Alex Puggaard. Laerebog i milj0ret. 4. udgave

Karsten Revsbech Alex Puggaard. Laerebog i milj0ret. 4. udgave Karsten Revsbech Alex Puggaard Laerebog i milj0ret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave Forord til 4. udgave IX X XI XII KAPITEL 1. Indledning

Læs mere

PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2017 29. juli 2013

PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2017 29. juli 2013 29. juli 2013 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.00.00P00-0001 S.nr.: 94547 B.nr.: 688344 Ref.: KIJE Dir.tlf.: 9663 1133 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Program for KL s MiljøJurauddannelse 2014/2015 - Hold P

Program for KL s MiljøJurauddannelse 2014/2015 - Hold P Program for KL s MiljøJurauddannelse 2014/2015 - Hold P sfortegnelse 2 1. PRAKTISKE INFORMATIONER... 3 2. UNDERVISNINGSMODULER OG UNDERVISERE... 3 3. HVEM ER SEVERIN LILLEBÆLT... 4 4. KØRSELSVEJLEDNING...

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET

Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET 2005-03-02. Indledning På initiativ af Djursland Landboforening (DL) etablerede DL og Foreningen af Vandværker i Danmark, Region Midt (FVD) et koordinationsudvalg

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere