Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007"

Transkript

1 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering oktober 2007

2 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den risikobaserede dimensionering i Langeland kommune... 5 Forklaring til de enkelte aktiviteter... 5 Nuværende beredskab og serviceniveau... 6 Redningsberedskabet organisation... 7 Redningsberedskabets opgaver... 8 Langeland Kommunes risikoprofil Risikoidentifikation: Resultatet af risikoidentifikation Bemærkninger Risikoanalyse Udvalgte risiko objekter/risici Udvalgte repræsentative scenarier med begrundelse for udvælgelse Hændelse: Brand i betonbyggeri Hændelse: Brand i Silo Hændelse: Brand i ældre etagebyggeri, 12 meter Hændelse: Brand i villa Hændelse: Brand i villa Hændelse: Brand i Sommerhus Hændelse: Skorsten brand Hændelse: Ild i villa Hændelse: Ild i Idrætshal Hændelse: Brand i forsamlingshus Hændelse: Brand i kontorbygning Hændelse: Brand i hotel Hændelse: Brand i hotel Hændelse: Brand i plejehjem Hændelse: Brand i efterskole Hændelse: Brand i skole Hændelse: Brand i børnehave Hændelse: Brand i virksomhed Hændelse: Brand i virksomhed Hændelse: Brand i virksomhed Hændelse: Brand i virksomhed Hændelse: Snekatastrofe Hændelse: Uheld på Broerne Hændelse: Stormflod Hændelse: Bilbrand Hændelse: Større naturbrand Hændelse: Større forurening Hændelse: Brand ved steder med mange dyr Hændelse: Brand i forsyning Hændelse: Brand på Festival Hændelse: Brand i Museum Hændelse: Brand i Mølle Hændelse: Brand på Slot Hændelse: Strynø Brand i gård Forslag til plan for det fremtidige serviceniveau Oplæg til indsatskapacitet (Afhjælpning) Udrykningens sammensætning Køretøjer og Materiel Brandberedskabet på Strynø Indkvartering og forplejning Udrykningstider (responstider): Vandforsyning til brandslukning: UDRYKNINGSSTYRKENS SAMMENSÆTNING VED BRAND PÅ NORDLANGELAND UDRYKNINGSSTYRKENS SAMMENSÆTNING VED BRAND PÅ MIDTLANGELAND UDRYKNINGSSTYRKENS SAMMENSÆTNING VED BRAND PÅ SYDLANGELAND Frivillige/ hjemmeværn Politisk fastlæggelse af serviceniveau:

3 Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til kommunalbestyrelsen om dimensioneringen af Langeland kommunes fremtidige redningsberedskab. Rapporten tager udgangspunkt i de muligheder den nye bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering giver kommunalbestyrelsen for selv at tilrettelægge sit beredskab. Det nuværende redningsberedskab i Langeland Kommune er dimensioneret efter dimensioneringsbekendtgørelsen fra En bekendtgørelse med centralt fastlagte og detaljerede regler og krav til materiel, bemanding og udrykningstider. Den nye bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab trådte i kraft pr. 1. september På side 3, er der centrale udpluk fra bekendtgørelsens ordlyd. Formålet med den nye dimensioneringsbekendtgørelse, er at ændre dimensioneringen fra regelstyring til risikobaserede funktionskrav, således at kommunerne for mulighed for at tilrettelægge redningsberedskabet på grundlag af lokale risikovurderinger, frem for på grundlag af centralt fastlagte og detaljerede regler. Ifølge bekendtgørelsen skal det kommunale redningsberedskab identificere og analysere risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). På grundlag af risikoprofilen skal kommunalbestyrelsen fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau). Endelig fastlægger kommunalbestyrelsen så redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveau. Forvaltningen af redningsberedskabets opgavesæt varetages af en honorarlønnet beredskabschef, som også har anden ansættelse i Infrastruktur. Der er afsat 1/2 årsværk til at beredskabschefen kan varetage den daglige administration af redningsberedskabet, udføre brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, undervisning på plejecentre skoler og børneinstitutioner, samt deltage i indsatsledervagten. Herudover er der ansat 2 indsatsledere. I og med at der således kun er/har været meget sparsomme ressourcer til rådighed, er der derfor kun udført de mest nødvendige opgaver indenfor forebyggelse og planlægning. De sparsomme ressourcer er brugt på brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og det afhjælpende beredskab. Forebyggelse har fået en særlig høj prioritet i den nye bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering. 2

4 Procesmodellen Risikoidentifikation hvor man søger svar på, hvilke risici der er i kommunen. Risikoanalyse hvor man vil finde frem til, hvilket omfang de identificerede risici har, og hvad det kræver for at sætte ind over for dem. Oplæg til serviceniveau hvor der laves oplæg til, hvilken service beredskabet skal yde i forhold til håndtering af kommunens risici. Politisk fastlæggelse af serviceniveau hvor det besluttes, hvilke risici der skal kunne sættes ind overfor. Implementering af serviceniveau hvor det ønskede serviceniveau realiseres i praksis. 3

5 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering Centrale udpluk fra bekendtgørelsens ordlyd: Vedr. redningsberedskabets opgaver: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiale på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet. Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Vedr. førsteudrykningen: Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Vedr. den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested: Den tekniske ledelse varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller en holdleder. Varetages den tekniske ledelse af en holdleder, skal denne tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor. Vedr. ikrafttrædelse og overgangsperiode: Ikrafttræden 1. september 2005 Nuværende bekendtgørelse ophæves 31. august 2007 I overgangsperioden 1. september august 2007 har den nuværende bekendtgørelse virkning indtil det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har indsendt plan til Beredskabsstyrelsen Plan skal være indsendt senest den 31. august

6 Tidsplan for den risikobaserede dimensionering i Langeland kommune AKTIVITET 1.Risikoidentifikation 2.Scenarieanalyser 3.Kapacitetsanalyse 4.Oplæg til serviceniveau 5.Politisk behandling mv. 6.Implementering 2007 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Forklaring til de enkelte aktiviteter 1. Risikoidentifikation: Indsamling af information Inddragelse af relevante parter Brainstorming Strukturering af risici 2. Scenarieanalyse: Analyse af hyppighed og konsekvens Udvælgelse af risici, der afspejler risikogrupper Fastlæggelse af scenarier for udvalgte risici Beskrivelse af scenarier 3. Kapacitetsanalyse: Fastlæggelse af forebyggelses- og indsatskapacitet for hver scenarium Fastlæggelse af forebyggende og afhjælpende niveauer for redningsberedskabets kapacitet 4. Oplæg til serviceniveau: Beskrivelse af kommunens risikoprofil Oplæg til forebyggelseskapacitet Oplæg til niveauer for indsatskapacitet herunder: Oplæg til udrykningstider Oplæg til placering af ressourcer 5. Politisk fastlæggelse af serviceniveau: Oplæg til serviceniveau fremlægges for beredskabskommissionen Udkast til plan fremsendes til høring i Beredskabsstyrelsen Udkast behandles i beredskabskommission, udvalg og kommunalbestyrelse Evt. høringsfase Planen vedtages i kommunalbestyrelsen 6. Implementering af serviceniveau: Styring og opfølgning, herunder udmøntning af serviceniveau i målsætninger og måleparametre Etablering af procedure for opfølgning på realisering af serviceniveau. 5

7 Nuværende beredskab og serviceniveau Organisation Der er ansat en honorarlønnet beredskabschef på halv tid, som også har anden ansættelse i Infrastruktur. Yderligere er der ansat 2 indsatsledere Der er afsat ca.1/2 årsværk til at beredskabschefen kan varetager den daglige administration af redningsberedskabet, udføre brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, og undervisning på plejecentre, skoler og børneinstitutioner samt deltage i indsatsledervagten. Der er nedsat en Beredskabskommission, hvoraf 2 medlemmer ikke er valgt som kommunalbestyrelsesmedlemmer, de er valgt efter indstilling fra deltidsbrandmændene og fra beredskabsforbundet Forebyggelse Der foretages de lovpligtige brandsyn og den brandtekniske byggesagsbehandling bliver udført. Der har været afholdt kursus i Elementær brandbekæmpelse for personalet på kommunens plejehjem, skoler og børneinstitutioner. Der er i Langeland Kommune 202 brandsynspligtige objekter, og der udføres ca. 100 brandsyn pr. år Skadestedsledelse Der er en selvstændig indsatsledervagt, der består af beredskabschefen og 2 indsatsledere. Indsatslederen afgår fra sit opholdssted i særskilt køretøj og møder på skadestedet, således at udrykningstiderne så vidt muligt kan overholdes. 6

8 Redningsberedskabet organisation Byråd Beredskabskommission Stabschef Beredskabschef Brandvæsen Administration Redningsberedskabet i dag Der er indgået kontrakt med Falck A/S om udførelse af brandslukning i Langeland Kommune, der er indgået ny aftale pr. 1 januar 2007, gældende for 5 år der er dog mulighed forhandling af aftalen såfremt der sker ændringer efter indførelse af risikobaseret dimensionering Brandstation Mandskab Køretøjer/udstyr Langeland 3 ISL 2 Rudkøbing 5 HL 17 BM 1 stk. 16/8 sprøjte årgang stk. tankvogn årgang stk. 18 m. efterløbsstige Trin 1 udstyr Tranekær 2 HL 1 stk. tanksprøjte årgang 2002 Sydlangeland 7 BM 2 HL 6 BM 1 stk. tanksprøjte årgang 1985 Med frigørelsesværktøj Strynø 1 Brandfoged 7 BM 1 stk. tender årgang stk. efterløbspumpe 7

9 Redningsberedskabets opgaver Beredskabslovens 12 foreskriver, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgavesættet præciseres yderligere i 1 i Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. De lovbundne opgaver udgør for Langeland Kommunes Redningsberedskab således følgende: Operative SKAL opgaver Lov henvisning mv. Teknisk ledelse af brand- og redningsindsats Beredskabslovens 16 og bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Slukning af brand Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Sporbevaring Beredskabslovens 23 Udrykning ved fare for brand Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Person-, dyre- og værdiredning ved brand Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 og indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper Sammenstyrtningsulykker natur og konstruktioner Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Flyulykker til lands Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Skibsulykker ved kaj Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Naturkatastrofer (1 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Akutte uheld med farlige stoffer Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Frigørelse af fastklemte ved andre uheld end trafikuheld Modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og nødstedte Livreddende førstehjælp/nødbehandling ved brand og ulykker (2 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 og indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper Krigshandlinger (3 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Terrorhandlinger (4 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 1 Yde mellemkommunal bistand Beredskabslovens 18 Indsættelse i udlandet i fredstid i tilfælde af katastrofer Beredskabslovens 3 8

10 Noter: 1. Lovgivningen definerer ikke yderligere hvilke konkrete opgaver, der hører herunder for eksempel rydning af veje for væltede træer, andre konsekvenser af storm, nødstrøm, oversvømmelser og konsekvenser af snefald mv. 2. Indtil sundhedsberedskabet kan tage over. 3. Kommunerne har ikke pligt til længere at have et særligt operativt krigsberedskab, men opgaveløsningen er pålagt redningsberedskabet. 4. Terror ligger i lovens definition et sted imellem katastrofer og krigshandlinger Der er en række opgaver, som andre myndigheder har det lovmæssige ansvar for at løse, men som der af forskellige årsager kan træffes aftale med det kommunale redningsberedskab om at løse, eller deltage i løsningen af, eksempelvis fordi den pågældende myndighed ikke råder over den nødvendige logistik. På enkelte områder er der fortsat tale om gråzoner hvem SKAL løse opgaven og hvem KAN løse opgaven, og hvem MÅ IKKE løse opgaven. Så vidt muligt, skal der i forbindelse med den ny dimensionering, aftales med øvrige myndigheder indenfor det samlede beredskab, om der er opgaver, de øvrige myndigheder behøver/ønsker, at Langeland kommunes redningsberedskab skal løse. I givet fald bør der udarbejdes konkrete og formelle aftaler om disse ydelsers omfang og betaling herfor. Operative KAN opgaver Frigørelse af fastklemte ved trafikuheld Overfladeredning i kystnære områder i og omkring Langeland, samt søer, Bekæmpelse af forurening i Ansvarlig myndighed og lov henvisning mv. Indtil videre sygehusberedskabet, forventes overført til redningsberedskabet SOK/Politi SOK lov om beskyttelse af havmiljøet Gældende aftaler, der involverer redningsberedskabet kystnært søterritorium Dykkertjeneste SOK/Politi Elevator driftsstop At anvisning Nød drikkevandsforsyning Pågældende vandværksbestyrelse Redningsberedskabet kan medvirke i begrænset omfang med vandtanke og logistik Nødstrømsforsyning Elforsyning/civilt beredskab/ Nødstrømsgeneratorer mv. eget ansvar Personeftersøgning Politiopgave Hjælpe med mandskab Dyreredning ved andre Beredskabsloven hændelser end brand Højderedning Beredskabsloven Brønd- og siloulykker Beredskabsloven 9

11 s risikoprofil 2007 Risikoprofilen er en beskrivelse af de risici, der ifølge redningsberedskabet har betydning for dimensioneringen af Langeland kommunes redningsberedskab. Det synliggøres med udgangspunkt i risikoprofilen, hvilke risici der er i kommunen og risicienes hyppighed og konsekvens. I forbindelse med kortlægningen af kommunens risici har redningsberedskabet benyttet og vurderet følgende relevant information: Udrykningsstatistik for årene Brandsynspligtige ejendomme og anlæg. Omkring 200 brandsynspligtige bygninger og anlæg er indgået i vurderingen af kommunens risici. Særlige risici i Langeland kommune er fundet ved kontakt til Falck, Beredskabforbundet. mfl. Risikomatrice: Risikomatricen giver et samlet overblik over kommunens risici ud fra sandsynlighed og konsekvens. Mandskabsbehovet taget ud fra eks. brandrapporter. Kommunes beliggenhed og geografisk udstrækning Kommunen er beliggende i det Sydfynske øhav, med en kystlinie på ca. 150 km. Ud over Langeland er der 1 beboet ø, landfast med dæmning, Siø, Strynø er beliggende ½ times sejlads fra Rudkøbing, på Strynø er der ca.220 fastboende, Strynø Kalv er beliggende syd vest for Strynø og kan kun nås ved hjælp af fladbundet pram der er 3 gårde, og der er ikke p.t. nogen fastboende på Øen Langeland er kendetegnet ved flade arealer, med hatte bakker, flade strandenge mod kysten, den sydlige kystlinie er med stejle klinter. Størrelse ca. 350 km2 10

12 Bebyggelsens art Langeland er karakteriseret af landsbyer og købstaden Rudkøbing, i den gammel middelalderby er byggeriet sammen bygget, som højere og tættere byggeri, der anvendes til butikker, kontorer m.m.. Der er sommerhusområder i Ristinge Lohals og Spodsbjerg området. Befolkningsfordelingen Ca indbyggere, heraf de ca i Rudkøbing Ca ekstra i sommerperioden ekstra i uge 29 og 30 11

13 Lokale risikomomenter Der er en meget gammel bebyggelse i centrum af Rudkøbing, med smalle gader, og mangelfuld brandadskillelse mellem ejendommene. Der er enkelte større erhvervsvirksomheder omkring Rudkøbing. Sommerhusområderne (Ristinge, Lohals) udgør en særlig brandrisiko, p.g.a. bevoksning/plantager i området Infrastrukturen med rute 9, udgør den eneste landfast forbindelse mod Fyn. Langelands festivalen afholdes i uge 30, med deltagere. Statistikker De indsatsmæssige opgaver i de 3 tidligere kommuner er statistisk set fordelt således: Tranekær 20 Antal udrykninger Årstal YK 00 YK 01 YK 02 YK 03 YK 04 Rudkøbing Antal udrykninger Årstal YK 00 YK 01 YK 02 YK 03 YK 04 12

14 Sydlangeland Antal udrykninger Årstal YK 00 YK 01 YK 02 YK 03 YK 04 Brandtyper YK 00 Landbrug, herunder mose og markbrand YK 01 Brand i beboelse, villa, sommerhus YK 02 Brand i butik, værksted, lager og fabrik YK 03 Bil og tankvognsbrand YK 04 Udrykning til uheld med farlige stoffer Risikoidentifikation: Risikoidentifikationen har til formål at klarlægge de risici, der findes i kommunen, eller med andre ord, hvad der kan ske i Langeland kommune. Arbejdet med risikoidentifikation består af følgende hovedelementer: Lokalisering af det enkelte risikoobjekt, som for eksempel den enkelte idrætshal, virksomhed, landbrug, særlige beboelsesområder, overnatningssted, campingplads, skoler, fredede bygninger mv. Klarlægning af risici herunder hvad en ulykke kan indebære på den givne lokalitet. I håndbog i risikobaseret dimensionering er gennemgået en række eksempler temaer og på relevante parter der kan inddrages i risikoidentifikationen. I risikoidentifikationen vil hændelser, der ofte forekommer, hurtig blive identificeret, mens det kan være vanskeligt at identificere potentielle ulykker, som redningsberedskabet har få eller ingen erfaringer med. Redningsberedskabet i kommunen skal derfor også tænke på større ulykker, som det daglige redningsberedskab ikke nødvendigvis kan håndtere uden bistand. Sådanne større ulykker skal ikke nødvendigvis ligge til grund for dimensioneringen af kommunens redningsberedskab, men skal indgå i analysen af risici. 13

15 Resultatet af risikoidentifikation Temaer Risikoobjekter Identificerede risici Bemærkninger Beboelse Beboelse over 2 plan, (ny) betontrapper Beboelse over 2 plan, (gammel) trætrapper Brand Oversvømmelse Sammenstyrtning Brand Sammenstyrtning Oversvømmelse Forsamling dagophold Forsamling natophold Parcelhuse (hårdt tag) Parcelhuse (stråtag) Idrætshaller Forsamlingshuse Diskoteker Hotel Plejecentre Efterskoler Spejderlejre Brand Sammenstyrtning Oversvømmel se Brand Sammenstyrtning Oversvømmelse Brand Brand Brand Brand Brand Indkvartering Brand Brand 14

16 Institutioner Skoler Børnehaver SFO Brand Eksplosion Sammenstyrtning Brand Brand og miljøfarlige virksomheder Træbearbejdning Malerhaller Kemiske virksomheder Træoplag Benzinstationer Større brandbare oplag Brand Eksplosion Brand Forurening Eksplosion Brand Brand Forurening Brand Brand Eksplosion Sammenstyrtning Forurening Brand Eksplosion Sammenstyrtning Forurening 15

17 Infrastruktur Naturkatastrofer Uheld på broerne Stormflod Snestorm Orkan Trafikulykke Forurening Havne Brand Forurening Oversvømmelser Transportmidler Trafikulykker Brand Fastklemte Forurening Natur Steder med mange dyr Kystredning Større naturbrande Forurening vandløb Forurening havne Forurening kyst Grisefarme Kostalde Rideskoler Brand Brand Sammenstyrtning Brand Sammenstyrtning Brand Sammenstyrtning 16

18 Forsyning Andet Varmeværker Vandværker Festivaler Cirkus tivoli Brand Brand Forurening Brand Sammenstyrtning Kulturværdier Kirker Museer Slotte Herregårde Frede bygninger og Byer med særlig fare Brand Brand Brand Brand Brand Sammenstyrtning Oversvømmelse 17

19 Risikoanalyse Temaer Udvalgte risiko objekter/risici Udvalgte repræsentative scenarier med begrundelse for udvælgelse Beboelse over 2 plan, (ny) betontrapper Brand i betonbyggeri Brand i Løves Pakhus, bygning på 4 etager med speciel tagkonstruktion der vanskeliggør brandslukning S. 1. Brand i etagebyggeri Brand i Købmandsgården Østergade 33, 4 etages ejendom med trætrapper S.3 Beboelse over 2 plan, (gammel) trætrapper Parcelhuse (hårdt tag) Brand i villa Brand i Villa Bagenkop S.4 Brand i Villa Rudkøbing S.5 Brand i villa Stoense S.6 Parcelhuse (stråtag) Skorsten Brand Skorstensbrand Gustav Petersens Vej S.7 Ild i villa Ild i villa Brandsbyvej S.8 18

20 Forsamling dagophold Forsamling natophold Idrætshaller Nordlangelandshallen Tullebøllehallen Langelandshallen Sydlangelandshallen Bagenkophallen Sognegården i Lindelse Forsamlingshuse Tullebølle Forsamlingshus Østerskov forsamlingshus Magleby Forsamlingshus Restaurationer Brand i kontorbygning Diskoteker Restauration Ørsted Hotel Hotel Rudkøbing Hotel Skandinavien Hotel Færgegården Tullebølle Kro Feriekolonier København Læreforening koloni Vesterstrand Tårnby Kommune Østerstrand Plejehjem Stigtehaven Lohals Tullebølle centret Rudkøbing Plejehjem Plejecenter Danahus Lindelse plejecenter Humble Plejecenter Efterskoler Humble musikefterskole Magleby Efterskole Sydlangeland Maritime efterskole Rudkøbing efterskole Langelands efterskole Nørrebro Bagenkophallen hallen anvendes til store musikarrangementer. S.9. Magleby Forsamlingshus, S. 10. Rådhus Langeland, bygningen er fredet og med trætrapper. S. 11. Hotel Skandinavien ældre hotel med træstrapper S.12. København Læreforening koloni Vesterstrand, feriekokoloni indrettet i ældre Villa S.13 Lindelse Plejecenter S.14. Rudkøbing efterskole, brandsynsregister S

21 Institutioner Skoler Hou Skole Snøde centralskole Tullebølle Skole Rudkøbing Skole Humble Skole Magleby Skole Børnehaver SFO Børnehuset i Hou Børnehuset Tullebølle skole Simmerbølle Gl. skole Villa møllen Pyramiden SFO Vejlen Børnehuset Engdraget Mælkebøtten Børnehuset Lindelse Børnehuset Bagenkop Rudkøbing skole 3.etages bygning med trætrapper S. 16 Villa Møllen, børneinstitution indrettet i ældre villa med trætrapper. S.17. Brand og miljøfarlige virksomheder STM Vinduer og døre Kimex Ø-pølser Ammoniak ØA-Korn og foderstoffer LKF- Vejmarkering Nassau Door Vestas (maling Hammerum Stainless Steel Benzinstationer SIS Tranekær Funiture Alfred Nielsens Tømmerhandel Store halmoplag på gårde der er leverandører til varmeværkerne Infrastruktur Snekatastrofe Uheld på broerne Uheld færger Havne Lystbådehavn tætpakket i sommerperioden Stormflod Transportmidler Bilbrand Trafikuheld fastklemte Miljøuheld tankvogn Trafikuheld med bus STM Vinduer og døre, brandsynsregister S.18. Kimex brandsynsregister, stort brandbart oplag, slukningsvand vil give stor belastning på nærliggende 3 område. Vestas maling, brandsynsregister, maleranlæg med stort kapacitet S.21. Alfred Nielsens Tømmerhandel, brandsynsregister og beliggenhed i forhold til bymidten af Rudkøbing. S.20. Snekatastrofe, S. 22 Uheld på Broerne S.23. Stormflod S.24 Bilbrand S

22 Natur Personredning i kystnære områder og søer Steder med mange dyr Større naturbrand Ristinge sommerhusområde Større naturbrand Hou sommerhusområde Forurening vandløb Større olieforurening kyst Korsvejen 3 Helletofte 262 DE Gillesbjergvej Gårdbrand med andre dyr Rideskoler Forsyning Rudkøbing Kraftvarmeværk Tullebølle Varmeværk Lohals Varmeværk Sydlangeland Varmeværk Andre Sammenstyrtning lille Sammenstyrtning stor Langelandsfestivalen Cirkus tivoli Større naturbrand Ristinge, sommerhusområde, ældre fyrretræsbeplantning der udgør en stor brandbelastning S.26. Større olieforurening Korsvej 3 Helletofte, beliggenhed S.28. Rudkøbing Kraftvarmeværk, samfundsbetydning, S.29 Langelandsfestivalen, arrangement med ca deltagere, campering, forsamlingstelte scener. S

23 Kulturværdier Kirker Hou Kirke Snøde kirke Museer Langelands museum og konservering i Østergade Langelands Museum og depot Jens Winthers Vej Museum Skovsgård Bymøllen Skovgård Mølle Slotsmøllen i Tranekær Slotte Tranekær Slot Herregårde Egeløkke Stensgaard Faarevejle Hjortholm Fredede bygninger og byer med særlig fare Bondos gård Bays Gård Ramsherred Rudkøbing middelalderby Tranekær By Langelands Museum og depot Jens W. Uerstattelige værdier. S.31. Slotsmøllen Tranekær, anvendes til udstillinger S. 32 Tranekær Slot brandsynsregister, vanskeligt tilgængeligt på grund af voldgrave. S.33. Brand i Ramsherred, ældre sammenbyggede huse, der er manglende brandsektionering. S.34 22

24 Scenario 1: Brand i betonbyggeri Hændelse: Brand i betonbyggeri Hændelsestitel: Brand i Løves Pakhus Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Havnepladsen 5 Afstand fra brandstationen Km: 1,2-14,2 Meteorologiske forhold. Kraftig vind fra sydvest Beskrivelse af objektet: Nyt betonbyggeri i 4 etager højde. Tagudhæng 12,5 Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i lejlighed på 4 sal, som har bredt sig til udhæng Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade X Stigehold Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 12 Brandmænd 1 Stige 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Personredning 4 Sikring og brandslukning 2 Vandforsyning 2 Ventilering 2 Følgeskade Stigehold 2 Analysebilag: 23

25 Scenario 1: Brand i betonbyggeri Forebyggelse eksisterende: Bygningsreglement Forebyggelses ønsker: Røgalarmer og EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 15 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund betydelige gen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 24

26 Scenario 2: Brand i betonbyggeri Hændelse: Brand i Silo Hændelsestitel: Brand på Rudkøbing Havn ØA Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Havnepladsen 1 Afstand fra brandstationen Km: 1,0 14,2 Meteorologiske forhold: Vind fra Sydvest Beskrivelse af objektet: Silo 44 m høj Beskrivelse af situationen ved ankomst: Kraftig brand i foderstof fabrik Det brander over 4 etager Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning X Vandforsyning X Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade X Stige X Luft Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 2 Holdleder 20 Brandmænd 1 Automobilsprøjte 1 Miljøtrailer 2 Tankvogn 1 Stige Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse Sikring og brandslukning 12 Ventilering 2 Vandforsyning 2 Stige 3 Følgeskade (10) Luft 2 Frigørelse fastklemte 2 Analysebilag: 25

27 Scenario 2: Brand i betonbyggeri Forebyggelse eksisterende: Brandsyn Forebyggelses ønsker: Vejledning, oprydning Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 1 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/ mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 26

28 Scenario 3: Brand i ældre etagebyggeri Hændelse: Brand i ældre etagebyggeri, 12 meter Hændelsestitel: Brand i Købmandsgården, Østergade 33 Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Østergade 33 Afstand fra brandstationen Km: 0,5 13,7 Meteorologiske forhold. Frost, middel vind Beskrivelse af objektet: Ældre etagebyggeri, 3 plan Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i lejlighed. Røg ud af vinduer på 1 sal. Nabo oplyser der savnes to ældre personer Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade X Evakuering Stigeholdt Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 11 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn Bådberedskab 1 Stige Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Personredning 2 Sikring og brandslukning 4 Vandforsyning 1 Ventilering Evakuering 2 Følgeskade 4 Stigeholdt 2 Analysebilag: 27

29 Scenario 3: Brand i ældre etagebyggeri Forebyggelse eksisterende: Intet Forebyggelses ønsker: Røgalarmer vejledende brandsyn Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 28

30 Scenario 4: Brand i villa Hændelse: Brand i villa Hændelsestitel: Brand i villa Bagenkop Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Stormgade 2 Afstand fra brandstationen Km: 11,7-25 Meteorologiske forhold: Vind fra Sydvest Beskrivelse af objektet: Nyere Villa Beskrivelse af situationen ved ankomst: Brand i stueetage der røg og flammer ud af vinduer fare for røggaseksplosion Alle personer er ude af bygningen Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 9 Brandmænd Automobilsprøjte Tankvogn Bådberedskab Miljøtrailer Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Sikring og brandslukning 2 Vandforsyning 2 Ventilering 2 Følgeskade (2) Analysebilag: 29

31 Scenario 4: Brand i villa Forebyggelse eksisterende Bygningsreglementet Forebyggelses ønsker: Kampagne med røgalarmer + EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 30

32 Scenario 5: Brand i villa Hændelse: Brand i villa Hændelsestitel: Brand i Villa Rudkøbing Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Nørrebro, Rudkøbing Afstand fra brandstationen Km: 1,5 Meteorologiske forhold: Vindstille Beskrivelse af objektet: 1 ½ plan villa Beskrivelse af situationen ved ankomst: Brand i kælderen, ingen personer Brand ved pillefyr Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 5 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 1 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Sikring og brandslukning 2 Ventilering 1 Vandforsyning 2 Følgeskade 2 Analysebilag: 31

33 Scenario 5: Brand i villa Forebyggelse eksisterende: Bygningsreglement Forebyggelses ønsker: Dialog med skorstensfejemester om regler og vejledning om fyring Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 32

34 Scenario 6: Brand i Sommerhus Hændelse: Brand i Sommerhus Hændelsestitel: Brand i Sommerhus, Stoense Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Blåklokkevej Afstand fra brandstationen Km: 4,5-27 Meteorologiske forhold: Kuling fra Sydvest Beskrivelse af objektet: Nyere Sommerhus Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i stue Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 7 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 1 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Sikring og brandslukning 4 Ventilering 1 Vandforsyning 2 Følgeskade 2 Analysebilag: 33

35 Scenario 6. Brand i Sommerhus Forebyggelse eksisterende: Bygningsreglementet Forebyggelses ønsker: Røgalarmen + EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 34

36 Scenario 7: Skorsten brand, fast tag Hændelse: Skorsten brand Hændelsestitel: Skorsten brand, Gustav Petersens Vej Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Gustav Petersens Vej 23 Afstand fra brandstationen Km: 5,8 Meteorologiske forhold: Storm Beskrivelse af objektet: 1 ½ plan hus, fast tag Beskrivelse af situationen ved ankomst: Skorstensbrand med flamme op af skorsten Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Analyse af indsatsforløbopgav Sikring af skadested Førstehjælp Ventilering Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 3 Brandmænd Automobilsprøjte Miljøtrailer Tankvogn Bådberedskab Forløb Indsatspersonel e Indsatsledelse 1 Sikring og brandslukning 3 Analysebilag: 35

37 Scenario 7: Skorsten brand, fast tag Forebyggelse eksisterende: Skorsten fejning Forebyggelses ønsker: Vejledning om fyring Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 36

38 Scenario 8: Ild i villa Hændelse: Ild i villa Hændelsestitel: Brandsbyvej Tidspunkt: 01,30 Geografisk beliggenhed: Brandsbyvej 11 Afstand fra brandstationen Km: 1,7-13,8 Meteorologiske forhold: Vindstille Beskrivelse af objektet: 1 plan villa Beskrivelse af situationen ved ankomst: Stue og køkken overtændt der savnes 1 person Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 2 Holdleder 9 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Personredning 2 Sikring og brandslukning 2 Ventilering 2 Følgeskade Vandforsyning 2 2 Analysebilag: 37

39 Scenario 8: Ild i villa Forebyggelse eksisterende: Bygningsreglementet Forebyggelses ønsker: Røgalarmer og EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 38

40 Scenario 9: Brand i idrætshal Hændelse: Ild i Idrætshal Hændelsestitel: Brand i Idrætshal - Bagenkophallen Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Afstand fra brandstationen Km: 11,5 24,8 Meteorologiske forhold: Vind fra Sydvest Beskrivelse af objektet: Idrætshal Beskrivelse af situationen ved ankomst: 700 samlet til halfest der er udbrudt brand i scene med kraftig røgudvikling Vagter oplyser at de ikke ved om alle personer er reddet Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1+1 Holdleder 10 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn 1 Stige Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+2 Personredning 4 Sikring og brandslukning 2 Ventilering 2 Vandforsyning 2 Følgeskade (4) 39

41 Scenario 9: Brand i idrætshal Hændelse: Ild i Idrætshal Forebyggelse eksisterende: Brandsyn Forebyggelses ønsker: At der bliver afholdt brandøvelser med personalet og beredskabsplan Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Risikomatrice Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 40

42 Scenario 10: Brand i forsamlingshus Hændelse: Brand i forsamlingshus Hændelsestitel: Brand i Magleby Forsamlingshus Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Kirkeby 24 Afstand fra brandstationen Km: 7,1 20,5 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objektet: Ældre forsamlingshus Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild ved køkken, der har opholdt sig 60 personer der alle er redet Ingen personer i bygningen Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 7 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Sikring og brandslukning 4 Ventilering 2 Vandforsyning 1 Følgeskade (2) Analysebilag: 41

43 Scenario 10: Brand i forsamlingshus Forebyggelse eksisterende: Brandsyn Forebyggelses ønsker: Vejledning og beredskabsplan Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 42

44 Scenario 11: Brand i kontorbygning Hændelse: Brand i kontorbygning Hændelsestitel: Brand på Rådhus Langeland Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Torvet Afstand fra brandstationen Km: 0,8 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objektet: Ældre kontorbygning Beskrivelse af situationen ved ankomst: Efter indbrud er der forøget hærværk og kontorer i stuetage er overtændt Indsatsopgaver X Indsatsledelse Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 7 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 1 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Sikring og brandslukning 4 Ventilering 2 Vandforsyning 1 Følgeskade (4) Analysebilag: 43

45 Scenario 11: Brand i kontorbygning Forebyggelse eksisterende: Brandsyn + Tyverialarm Forebyggelses ønsker: Brandsyn Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Risikomatrice Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 44

46 Scenario 12: Brand i hotel Hændelse: Brand i hotel Hændelsestitel: Brand i Hotel Skandinavien Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Brogade 13 Afstand fra brandstationen Km: 0,8 Meteorologiske forhold: Vind fra Nord Beskrivelse af objektet: Ældre hotel Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i stuetaget ved køkken, da har bredt sig til trappe gang 4 værelser udlejet Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp Ventilering X Følgeskade X Stige Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 7 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 1 Tankvogn 1 Stige Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Personredning 2 Sikring og brandslukning 2 Vandforsyning 1 Stige 2 Følgeskade (4) Analysebilag: 45

47 Scenario 12: Brand i hotel Forebyggelse eksisterende: Brandsyn Forebyggelses ønsker: Brandsyn og EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 46

48 Scenario 13: Brand i hotel Hændelse: Brand i hotel Hændelsestitel: Brand i København Læreforening koloni Vesterstrand Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Østerhusevej 25, Lohals Afstand fra brandstationen Km: 0,5 30 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objektet: Feriekoloni med 35 overnattende personer Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild fra opholdsstue har bred sig til gangen Lærer oplyser at der savnes 2 personer Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 2 Holdleder 12 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn 1 Lys støttepunkt Bådberedskab 1 Luft støttepunkt Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse Personredning 2 Sikring og brandslukning 4 Vandforsyning 2 Ventilering 2 2 Analysebilag: 47

49 Scenario 13: Brand i hotel Forebyggelse eksisterende: Brandsyn Forebyggelses ønsker: Brandsyn og EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 48

50 Scenario 14: Brand i plejehjem Hændelse: Brand i plejehjem Hændelsestitel: Brand i Lindelse Plejecenter, Langegade Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Langegade Afstand fra brandstationen Km: 4,3 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objektet: Plejehjem med 60 beboer Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i værelse 1 person savnes Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp Ventilering X Følgeskade Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 2 Holdleder 6 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 1 Tankvogn Bådberedskab Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse Personredning 2 Sikring og brandslukning 2 Vandforsyning 2 Følgeskade 4 Analysebilag: 49

51 Scenario 14: Brand i Plejehjem Forebyggelse eksisterende: ABA - Brandsyn Forebyggelses ønsker: ABA Brandsyn og EBB Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Risikomatrice Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 50

52 Scenario 15: Brand i efterskole Hændelse: Brand i efterskole Hændelsestitel: Brand i Rudkøbing Efterskole Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Kragholmvej 40, Rudkøbing Afstand fra brandstationen Km:0,5 12,6 Meteorologiske forhold: Kraftig blæst, sne Beskrivelse af objektet: Ældre skolebygning i 2 plan Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i værelse i værelsesgang røgfyldt Mangler 2 elever Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade X Drejestige X Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 1 Holdleder 11 Brandmænd 1 Automobilsprøjte Miljøtrailer 2 Tankvogn Bådberedskab 1 Drejestige Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+1 Personredning 2 Sikring og brandslukning 4 Vandforsyning 1 Ventilering 2 Følgeskade (6) Drejestige 2 Indkvartering (2) Analysebilag: 51

53 Scenario 15: Brand i efterskole Forebyggelse eksisterende: Brandsyn Forebyggelses ønsker: Undervisning af elever i EBB og skærpet brandsyn, opsætning af røgalarmer Hyppighed Hyppig > 10 pr. år 5 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Forekommer >0,1-1 pr. år 3 Sjælden < 0,01-0,1 pr. år 2 Næsten aldrig <0,01 pr. år 1 Mennesker Miljø Samfund Risikomatrice Ingen/mindre på drift på < 1 dag Mindre kvæstelser, få personer Mindre varige Kortere Forstyrrelser af drift på <1 uge Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift på >1 måned, fyring af medarbejder Få livsfarligt kvæstede/dø de Større Alvorlige af drift på 3 måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for opretholdelse funktion ophør af virksomhedsdrift Konsekvens 52

54 Scenario 16: Brand i skole Hændelse: Brand i skole Hændelsestitel: Brand i Rudkøbing skole Tidspunkt: Mandag Geografisk beliggenhed: Kastanievej 26 Afstand fra brandstationen Km: 0,5-14 Meteorologiske forhold: Let vind Beskrivelse af objektet: Ældre skole i 4 plan Beskrivelse af situationen ved ankomst: Ild i fysiklokale, som er overtændt Der mangler 2 personer Indsatsopgaver X Indsatsledelse X Personredning X Brandslukning X Vandforsyning Forurenings bekæmp. Frigørelse fastklemte Sikring af skadested Førstehjælp X Ventilering X Følgeskade X Drejestige Forplejning-indkvart Indsatsenheder mandskab & materiel 1 Indsatsleder 2 Holdleder 16 Brandmænd 2 Automobilsprøjte 1 Miljøtrailer 2 Tankvogn Bådberedskab 1 Drejestige Analyse af indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1+2 Personredning 4 Sikring og brandslukning 2 Vandforsyning 4 Ventilering 2 Følgeskade (4) Drejestige 2 Miljøtrailer 2 Analysebilag: 53

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014 ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 8..014 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Procesmodellen 4 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering 5 Nuværende

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Topografisk beskrivelse

Topografisk beskrivelse (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 02.doc Side 1 Topografisk beskrivelse Side : 1 Faaborg-Midtfyn Kommune blev etableret den 1. januar 2007 ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 04.doc Side 1 Side : 1 Med baggrund i den gennemførte beskrivelse af kommunens risici og den udarbejdede risikoprofil, er der dannet et grundlag for at dimensionere

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING:

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: Dette tænkte eksempel skal alene vise, hvordan planen kan struktureres og udarbejdes. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem beskrivelser, ydelser,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag.: Risikomatricer Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 03 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

Læs mere

Hovedrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune. Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune

Hovedrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune. Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune 1. december 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup, Ishøj og

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere