Delrapport 2: Risikoanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 2: Risikoanalyse"

Transkript

1 Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN UDVÆLGEL AF SCENARIER BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY AF SCENARIER BESKRIVEL AF SCENARIER... 3 SCENARIE 1: ILD I LEJLIGHED, JERNBANEGADE, HASLEV KAPACITETSANALY OPSTILLING AF KAPACITETSNIVEAUER OG FOREBYGGELSTILTAG FASTLÆGGEL AF INDSATSKAPACITETSNIVEAU FASTLÆGGEL AF FOREBYGGELSTILTAG RESULTATER FRA RISIKOANALYN... 8 Bilag: 2.1: Oversigt over udvalgte scenarier 2.2: Risikomatricer 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser 2.4: Oplæg til indsatskapacitetsniveauer 1

2 2.5: Oplæg til forebyggelsestiltag 1. Formål med risikoanalysen Risikoanalysen har til formål at analysere de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici 1 og udpege relevante indsatskapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag. Risikoanalysen udgør sammen med risikoidentifikationen det beredskabsfaglige grundlag for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, hvorudfra Faxe Kommunes kommunalbestyrelse fastlægger det fremtidige serviceniveau for Faxe Brand & Redning. 2. Forløb for arbejdet med risikoanalysen Risikoanalysen er gennemført over en periode på 1 måned i marts Risikoanalysen bygger på resultaterne fra risikoidentifikationen i form af udrykningsanalysen med udrykningsstatistik og GISkort samt listen over identificerede risici med de 12 hovedkategorier og arbejder videre med disse i fire hovedaktiviteter: 1. Udvælgelse af scenarier 2, som repræsenterer de forskellige typer af risici i Faxe Kommune. 2. Beskrivelse og kapacitetsanalyse af scenarier, som fastlægger behovet for indsatskapacitet til håndtering af de forskellige scenarier samt relevante forebyggelsestiltag 3. Opstilling af indsatskapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag, som giver overblik over alle scenarieanalyserne. 4. Dokumentation af fasen, som beskriver forløbet for risikoanalysen og resultaterne heraf. I det følgende beskrives forløb for og resultater af aktivitet 1-3. Aktivitet 4. Dokumentation af fasen udgøres af denne delrapport med tilhørende bilag. 3. Udvælgelse af scenarier Udgangspunktet for at udvælge scenarier, som repræsenterer de forskellige typer af risici i Faxe Kommune, har været oversigten over risici (bilag 1.1). For hver risikokategori er der udvalgt en række scenarier (objekter samt hændelsestype), der på forskellig vis repræsenterer den pågældende risikokategori, f.eks. ud fra aspekter som lang kørevej, gammelt byggeri, svært tilgængeligt objekt, dårlig vandforsyning mv. Se de 60 udvalgte scenarier i bilag 2.1. Derefter er omfanget af hvert scenarie fastlagt ud fra risikomatricen, som er vist i figur 2.1 med risikokategorien 1. Privat beboelse som eksempel (se risikomatrice for alle risikokategorierne i bilag 2.2). Risikomatricen blev brugt til at sikre, at der blev udvalgt scenarier i alle størrelser, dvs. 1 Omfanget af kommunens risici = niveauet af risici i kommunen, dvs. hyppighed og konsekvens forbundet med de forskellige risici. 2 Scenarier er tænkte ulykker og begivenheder til belysning af, hvordan en risiko kan udmønte sig i praksis i form af hændelsesforløb og konsekvenser og bruges som grundlag for analyse af indsatskapacitetsbehov 2

3 Hyppighed både små scenarier (sker ofte, men med lille konsekvens), mellemstore scenarier (sker ikke så ofte og med mellemstor konsekvens) og store scenarier (sker sjældent, men med store konsekvenser) samt scenarier med forskellige typer af konsekvenser (menneskelige, værdimæssige, miljømæssige og samfundsmæssige). > 10 pr. år 1-10 pr. år (s5) skorstensbrand hårdt tag, Terslev 1.4 (s6) brand i kolonihavehus Trolstrupvej 1.1 (s2) røg fra lejlighed Torvegården Faxe 1.6 (s9) Skorstensbrand stråtækt ejendom, Vester Egede 1.1 (s1) ild i lejlighed Jernbanegade,. 0,1-1 pr. år (s7) brand i sommerhus, Rosendalvænget, Faxe Ladeplads 1.1 (s3) ild i rækkehus Solparken Karise 0,01-0,1 pr. år (s8) brand i stråtækt ejendom Vester Egede 1.2 (s4) ild i værelse EUC < 0,01 pr. år Relativ Ubetydelig Mindre skader Varige skader Store skader Kritisk/ katastrofal Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Person livsfarligt kvæstet Værdier < kr mio. kr. kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < 1 dag Større påvirkning Risiko for varige skader Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < 1 måned Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 1 måned Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/ døde Flere/mange døde 5-10 mio. kr. > 10 mio. kr. Mindre varige skader Større varige skader Alvorlige Kritisk for driftsforstyrrelser opretholdelse af. Forsinkelse af funktion. drift på > 3 måneder Figur 2.1: Risikomatricen med risikokategorien 1. Privat beboelse som eksempel. 4. Beskrivelse og kapacitetsanalyse af scenarier 4.1 Beskrivelse af scenarier Hvert af de udvalgte scenarier er blevet beskrevet ud fra en fast skabelon som vist i figur 2.2 med Scenarie 1: Ild i lejlighed, Jernbanegade,. 3

4 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: 1. Etagebyggeri Scenarie 1: Ild i lejlighed, Jernbanegade, Tidspunkt: den 11. november kl Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Jernbanegade 16, Meteorologiske forhold: Skydække = skyet Temperatur = 4 grader Vind = let Beskrivelse af objekt: Ældre bygning fra starten af århundredeskiftet, lejligheder i to etager over butik i stueplan. Bygning har både fortrappe og bagtrappe Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild i køkken, emhætte og køkkenskabe. Lejligheden er røgfyldt, en mand i stue er bevidstløs. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: 5 4 x Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Figur 2.2: Skabelon for scenariebeskrivelse med scenarie 1 som eksempel. 4

5 Beskrivelser af alle 60 scenarier indgår i bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. 4.2 Kapacitetsanalyse Hvert af de beskrevne scenarier er efterfølgende blevet analyseret med henblik på at fastlægge: 1. Forebyggelseskapacitet: a. Eksisterende forebyggelsesinitiativer b. Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 2. Indsatskapacitet: a. Analyse af indsatsforløb Dette er vist i figur 2.3 med kapacitetsanalyse af scenarie 1 som eksempel. Speciel materiale Speciele køretøjer Indsatsopgaver Indsatsforløb Indsatsledelse Holdledelse Døråbning 1 1 Pumpepasser Udlægning af slanger 2 Eftersøgning/redning 2 Slukning 2 2 Vandforsyning 1 1 Ventilering 2 Nødbehandling 1 Termisk gennemgang 1 Sikring af skadested 2 Følgeskadebekæmpelse 2 følgeskademateriel følgeskade bil I alt: Kiler HT-udlægning HT-slange overtrykventilator Figur 2.3: Eksempel på kapacitetsanalyse med scenarie 1 som eksempel. Analyser af alle 60 scenarier indgår i bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. 5. Opstilling af kapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag 5.1 Fastlæggelse af indsatskapacitetsniveau Ud fra kapacitetsanalyserne af de 60 scenarier er der stykket indsatskapacitetsniveauer sammen. Eksempel på dette ses i figur

6 Eksempler på hændelser S2: Røg fra lejlighed Torvegården Faxe S5: Skorstensbrand hårdt tag Terslev S6 Brand i kolonihavehus, Trolstrupvej S20: Ild i lejlighed Grøndalshuse /Dementcenter, S31: Ild i fyrværkericontainer Tømmerhandel S48: Røg i Biograf Kanten S1: Ild i lejlighed Jernbaneg ade. S33: Person dårlig i brønd på Genbrugspladsen i Faxe S39: Færdselsuheld med fastklemte Stevnsvej/ Køgevej S42: Svæveflyver faldet ned, Kongsted S43: Mand faldskærm sidder fast i høje træer, Turebyholm S49: Person faldet ud over skrænt Faxe Kalkbrud S41: Tankvo gn væltet med gylle Ferslev Å S3: Ild i rækkehus, Karise S7 Brand i sommerhus Rosendalvænget, Faxe Ladeplads S9: Skorstensbrand stråtækt ejendom, Vester Egede S10: Ild i fysiklokale, Druestrup Friskole S18: Ild i køkken Slangerupgård Faxe Ladeplads S19: Ild i lejlighed Kildebakken S44: Ild i skib ved kaj Faxe Ladeplads havn S34: Personp åkørsel Station S38: Færdsel suheld med fastklem t motorve j Omfang i % 10,5 3,5 8,0 1,0 12,5 5,0 Sum i % 46,0 49,5 57,5 58,5 71,0 76,0 Køretøjer T1 T1 R1 F1 T1*2 Bemanding Figur 2.4: Eksempel på indsatskapacitetsniveauer Indsatskapacitetsniveauerne må ikke forveksles med udrykningssammensætningerne. Kapacitetsniveauer er det niveau, som kapacitetsanalyserne peger på er det relevante niveau og som danner baggrund for oplæg til serviceniveau, som kommunens politikere beslutter serviceniveauet ud fra. Udrykningssammensætningerne derimod kan først fastlægges præcist, når serviceniveauet er fastlagt af kommunes politikere, for det er først der, brandvæsnets konkrete operative ressourcer (mandskab, køretøjer og materiel) ligger fast. Oversigt over alle indsatskapacitetsniveauerne findes i bilag Fastlæggelse af forebyggelsestiltag Ud fra kapacitetsanalyserne samt udrykningsanalysen (bilag 1.2) er der stykket oplæg til forebyggelsestiltag sammen. Den forebyggende indsats indenfor redningsberedskabets område i Faxe Kommune bør målrettes i forhold til de risici, som risikoidentifikationen har kortlagt, dvs. de risikokategorier, hvor der er et højt risikoniveau inden for (dvs. enten hyppige hændelser eller stor konsekvens ved hændelser). I figur 2.5 er vist et udsnit af de forebyggelsestiltag, der lægges op til. R1 6

7 Omfang af hændelser (antal og % ) Risikokategori Underkategori i fokus Nuværende forebyggelsestilt ag Forslag til forebyggelsestiltag fremover Virksomhede r og institutioner med ABA- Alarm Bygningsbra nd i privat beboelse Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Industri produktion og lager 363 stk. svarende til 26,5 % 77 stk. svarende til 5,63 % < 0,5% Klorudslip fra svømmehal < 0,5 % Halballer i sportshaller < 0,5 % Støveksplosion Haribo < 0,5 % Udslip ammoniak Brenntag ABA-Alarm Krav om 1. gangsinspektion før idriftssættelse Dialog med anlægsejer Brand i villa /rækkehus Brandsyn efter forskrifterne Dialog vedrørende tilsyn og ombygning af anlæg Brandinstruktion af personale Evakueringsinstr uks Brandsyn efter forskrifterne Fokus på støv ATEX godkendelser Årligt eftersyn af installationer Brandsyn efter forskrifterne Gasdetektor etableret Uddannelse Figur 2.5: Oplæg til forebyggelsestiltag Opfølgning på aftaler og dialog med anlægsejer. Kurser og øvelser Kampagner f.eks. Red Farmor Oplysningskampagner ved jul Deltage aktivt i brandforebyggelsesugen i uge 40 Fokus på brug af ukrudtsbrænder Brandsyn efter forskrifterne Dialog vedrørende tilsyn og ombygning af anlæg Krav til maksimal mængde af klor og syre i samme lokale Krav om adskillelse af klor og syre evakueringsøvelser Brandinstruktion af personale efterfulgt af øvelser med personale Evakueringsinstruks Brandsyn efter forskrifterne Rensning af ventilationskanaler Brandsyn efter forskrifterne Fokus på støv ATEX godkendelser Øvelse med medarbejdere Fokus på servicering af barrierer Årligt eftersyn af installationer Brandsyn efter forskrifterne Gasdetektor etableret Uddannelse Øvelser med brandmandskab og ansatte Alarmoverførsel fra gasdetektor 7

8 6. Resultater fra risikoanalysen De vigtigste resultater fra risikoidentifikationen og risikoanalysen, som tilsammen udgør det beredskabsfaglige grundlag for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, er: o oversigt over identificerede risici (bilag 1.1), o udrykningsanalysen (bilag 1.2), o oplæg til indsatskapacitetsniveauer (bilag 2.4) og o oplæg til forebyggelsestiltag (bilag 2.5) 8

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Hvorfor bør myndigheder udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser?... 2 Principper i ROS-modellen...

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Udarbejdet af Rasmus Stenshøj studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Emelie Bjerkander studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere