NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II"

Transkript

1 Afsnit NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i folkeskolen ± Grønland m.f 1. Indhoidsfortegnelse KAPITEL i I AFTALENS C!RADE KAPITEL 2 ANVENDELSESOMRkDE ANSÆTTELSE 2 OPSLAG OG ANSÆFLSESBREV 3 BOL:GER 4 ELYTTEGDDTGDREL 5 ANSÆTTELSESOMRÅDE OG PRØVETID KAPITEL 3 LØN OG PENSION 6 LØN OG TILLÆG 7 ANSATTE I DE KOMNUNALE FOLKESKOLER B ANSATTE I DE KOMMUNALE FORVALTNINGER 9 ANSATTE VED MULTICENTER I NARSAQ 10 AnSATTE I DEPARTEMENTET Fog UDDANNELSE, KINKE, KULTUR Ir;sD:TJTIONER UDES NAA:AKMERSUISUT 11 St:LL:.;Gza VED PÆDAGDGDSK/ PSYKOLOGISK RADG:VNING 12 StILLIMSER VED MUSIRSKOLER ANDRE STILLINGER I KOMMUNERNE 14 LCN::. DPLACERING 15 AN0IENN:TE 16 LØNUDBETALING BEREGNING OG FRADRAG 17 SÆRLIGT FUNKTIONSTILLÆG 16 KVALIFIKATIONSTILLÆG 19 STEDTILLÆG 20 FUNKTION 21 PENSION 6 22 GRUPPELIV :3 KAPITEL 4 23 AREEJDSTDD 24 OVERTID ARBEJDSTID KAPITEL 5 NEDSAT ARBEJDSTID OG TJENESTEFRIHED 25 DELT:DSBESKÆF:IGELSE. 26 TJEI:ESTEFRIHED OG LIGESTILLING OG UNDERLIGGENDE 3 4 c -i Lo af /506/ august 2014

2 27 0FFENT::GE SVERU 28 NF PÅRØRENEES ALVORLIGE SYGDOM OG/ELLER DØD CD BEGRAVELSE 29 TJE;ESrEFRIHED VED BFPN5 FØRSTE SYCEDAG GRAVIDITET, DARSEL OG ADOPTION. KAPITEL 6 FERIE OG FRIREJSER 31 FERIE 32 FR:REJSEP. 33 FERIEREJSEFOND 34 1ERUDGIFTEa VED TJESESTERE3SER, HERUNDER KAPITEL 7 FRTREN M.M 35 FRATPJTDELSESGOOTGØRELSE, SYGDOM OG EFTERLØN ELSE 37 Siz:i GODOSØRELSE VED JA15050 A2 SEED 39 AFSFED1GELSESPROCEDJRE KAPITEL 8 ANDRE BESTEMMELSER 39 TAVSHEDSPLIGT 40 TJENESTENANDSFORHDR 41 TILnD5RFPP.zsz:::Ar;:ER 42 H0VEPAFTALE KAPITEL 9 OVERGANGSREGLER, IAFTTRELSE OG DAGPENGE, NATTILLaG. - OG UDSTYRSGODTGØRELSE OPSIGELSE i OVERGANGSREGLER 44 IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE Protokolla: 1 ansættelse af lærer tden for folkeskolen 36 Protokoliat 2 iæreruddannede i chefstillinger 37 2 af /506/ august 2C14

3 Afsnit L KAPITEL Anvendelsesområde I. 1 Aftalens område Overenskomsten omfatter personer, der ansættes til at varetage un dervisning, pædagogiske administrative opgaver og andre opgaver i tilknytning til undervisningen i folkeskolen i Grønland. Bemærkning: Ansættelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt ansættelse sker ± henhold til nærværende overenskomst eller som tjenestemand. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelsen har været ansat som tjenestemand, bevarer retten til ansættelse som tjenestemand. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse har været ansat efter overenskomst bevarer retten til ansættelse efter overenskomst. Stk. 2. De ansatte kan endvidere varetage: a) undervisning og anden pædagogisk virksomhed i henhold til de for tjenestemænd i folkeskolen gældende kombinationsbeskæfti gelsesaftaler, b) andre opgaver som overenskomstens parter er enige om. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke; a) tjenestemænd, b) tjenestemænd, der er afskediget med rådighedsløn/ventepenge, pensionerede tjenestemænd, bortset fra tjenestemænd ansat ef ter særskilt aftale om ansættelse af pensionerede tjeneste mænd, c) andre pensionerede personer, der er fyldt 65 år, som får un derstøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet bidrag til. Bemærkning: Såfremt der ansættes personer, der oppebærer helt el ler delvis arbejdsgiverbetalt egenpension eller rådigheds løn/ventepenge gælder overenskomstens bestemmelser, bortset fra besterrmelserne om løn, pension og gruppeliv, som forudsættes af talt konkret mellen overenskomstens parter. 3 af /506/ august 20:4

4 Afsnit L KAPITEL 2 Ansættelse Opslag og 2 ansætte].sesbrev Ved annoncering efter personer, der omfattes af nærværende over enskomst, skal det oplyses, at ansættelse komsten. kan ske efter overens Bemærkning: Der skal som minimum anføres, om ansættelse sker tjenestemand eller efter Overenskomsten mellem Naalakkersuisut ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUEFIAT, IMAK, kommer en lærere i folkeskolen samt at ansatte der fra som og for tjeneste mandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform. Stillingsopslaget skal endvidere inde holde oplysning om boligforholdene, jf. for tjenestemænd gældende regler I, 1 2 6) om 3. I øvrigt følges opslag af stillinger (Nal. de C Stk. 2. Der udfærdiges ansættelsesbrev. Bemærkning: Ansættelse efter denne overenskomst, finder normalt sted uden tidsbegrænsning. Hvis der foreligger konkrete årsager, tidsbegrænset ansættelse som dog kan ske. Gentagne, me konstateres før ansættelsen, sammenhængende, kan stilling medfører, at ansættelsesforholdet ophør i overensstemmelse 36. tidsbegrænsede ansættelsesforhold i sam med kun kan bringes til normalt varsel/normal procedure, jf. Stk. 3. Ved sættelsesbrevet til ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af an INAK. Stk. 4. Personer, der ansættes fra pligtet til i forbindelse Hvis den pågældende ydes fri kost og som med Danmark, er på begæring for tiltrædelsen at deltage i kurser. følge heraf nødsages til at skifte bopæl, logi eller dagpenge efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. herunder refunderes rejseudgifter ned billigste, offentlige befordringsmiddel. 4 af /506/ august 2014

5 Afsnit L ret e 3 Boliger I stillingsopslaget angives følgende vedrørende bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gæl dende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjeneste bolig. Bemærkning: Hvis boligen undtagelsesvis ikke er til rådighed ved tiltrædelsen, finder reglerne om vakant indkvartering af tjeneste mænd i Grønland tilsvarende anvendelse. Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, litra a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemme styrets og kommunernes ejendomme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. For anviste boliger i bygder m.v. betales boligbidrag efter de for tjenestemænd i folke skolen i Grønland gældende regler. Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c, betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler. 4 Flyttegodtgørelse Den ansatte er omfattet af aftalen om flyttegodtgørelse. Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C-I, Ansættelsesområde og prøvetid Ansættelsesområdet er folkeskolen i Grønland. Stk. 2. Ved første ansættelse efter nærværende overenskomst, kan der fastsættes en prøvetid på højst 1 år. Stk. 3. Ansættelse kan ske på særlige åremålsvilkår, som for tje nestemænd, idet dog øvrige vilkår følger overenskomsten. 5 af /506/ agusc 23:4

6 Bemærkning: Tidligere ansættelse som tjenestemand i folkeskolen i Grønland sidestilles med tidligere ansættelse efter denne overens komst. Ved afbrydelse i ansættelsen med mere end 2 år kan der dog fastsættes fornyet prøvetid. KAPITEL 3 Løn og pension 6 Løn og tillæg De ansatte aflønnes i forhold til ancienniteten med følgende beløb pr. måned: Løntrin 1. april april april april , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 6 af /506/ august 2014

7 I Afsnit L Læret e Løntrin 1. april april april april , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Stk. 2. De i 7 13 nævnte særlige tillæg og rådighedstillæg er anført i grundbeløb pt. 1. april 1991 niveau og reguleres efter den til enhver tid gældende aftale om regulering af særligt tillæg og rådighedstillæg for tjenestemænd indenfor :MAK s forhandlings område. 7 Ansatte i de kommunale folkeskoler Stillingerne aflønnes ned nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: StiJ.lingsbetegnelse Løntrin Særligt Rådighedstil (hvert løn- tillæg læg trin er Forskolelærere, småbørns 7, 8, 9, lærere og lærere med kort 10, 11, 12, læreruddannelse 14, 16 og 1 (niveau 1. (niveau 1. årigt) april 1991) april 1991) 18 med kortere læreruddannelser er de lærere med den særlige 2 årige fag læreruddannelse ved Ilinniarfissuaq, samt lærere, der har gennemført den 3 årige decentrale læreruddannelse (uddannelsen påbegyndt senest den 1. august 1994) 7 af /536/ aucust 2C4

8 Afsnit L Stillingsbetegnelse Løntrin Særligt Rådighedstil Andre lærere (herunder lærere kateketskoleuddannelse) Viceskoleinspektører ved skoler uden (hvert trin er løn 1 12, 13, 14, med 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 og 26 ledende skoleinspektør efter skolens størrelse således: Skolestørrelse C0 349 point eller elever årigt) april 24, C: 33 tillæg læg (niveau i. (niveau ) ,00 kr. april 1991) NY 1. april Skolestørrelse NY point eller elever april Skolestørrelse mindst rcindst Ny april : 33 E: 34 point eller elever 2014 Viceskoleinspektører ved skoler med ledende skoleinspektør efter skolens størrelse: Skolestørrelse point eller elever B: ,00 1cr ,00 kr , ,00 kr ,00 1cr ,00 kr. NY 1. april Skolestørrelse point eller elever C: ,00 1cr. 10Z60,00 kr. NY 1. acnl ,00 1cr. B af /506/ august 2014

9 Afsnit I Stillingsbetegnelse Løntrin Særligt Rådighedstil Skolestørrelse D: point eller elever (hvert løn- tillæg læg trin er 1- (niveau 1. (niveau 1. årigt) april 1991) april 1991) ,00 kr ,00 kr. NY 1. april 2014 Skolestørrelse E: ,00 kr. mindst 40 point eller mindst 470 elever NY 1. april ,00 1cr. 2. viceskoleinspektør ,00 kr. NY 1. april ,00 1cr. Viceskoleinspektør ,00 ltr. med kollegiet som hovedansvarsområde TY 1. april 2014 Skoleinspektører efter skolens størrelse: ,00 1cr. Skolestørrelse A: ,00 kr point eller elever NY 1. april ,00 kr. Skolestørrelse B: ,00 kr point eller elever NY 1. april 2014 Skolestørrelse C: ,00 1cr point eller ,00 kr elever NY 1. april 2014 Skolescørrelse D: point eller, elever ,00 kr ,00 kr. 1 NY 1. april ,00 1cr. 9 af /506/ august 2014

10 Stillingsbetegnelse Skolestørrelse E: mindst 40 point eller mindst 470 elever NY 1. april 2014 Skoleinspektør ved Gammeqarfik, Aasiaat Løntrin (hvert løntrin er 1- årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991) ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) NY 1. april ,00 kr. Fritidsinspektører efter kommunens størrelse: indb.: ,00 kr indb.: ,00 kr. mindst indb.: ,00 kr. mindst indb.: ,00 kr. Kulturchef Aasiaat ,00 kr ,00 kr. Fritidsinspektør i Maniitsoq ,00 kr. Leder af fritidsområdet Qasigiannguit ,00 kr. Fritidsinspektør i Narsaq ,00 kr. Ledende skoleinspektører efter skolens størrelse: Skolestørrelse B: ,00 kr point eller elever NY 1. april 2014 Skolestørrelse C: point eller elever NY 1. april 2014 Skolestørrelse D: point eller elever NY 1. april ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

11 Afsnit Stillinqsbetegnelse Løntrin Særligt Rådighedstil (hvert løn tillæg læg trin er 1 (niveau 1. (niveau 1. årigt) april 1991) april 1991) Skolestørrelse E: ,00 kr. mindst 40 point eller mindst 470 elever NY i. april ,00 kr. Stk. 2. Ovennævnte skolestørrelser har følgende inddelinger: a) Skolestørrelse A: point eller elever b) Skolestørrelse B: point eller elever c) Skolestørrelse C: point eller elever d) Skolestørrelse 0: point eller elever e) Skolestørrelse E: mindst 40 point eller mindst 470 elever Stk. 3. For lærere, der var ansat før 1. august 2001, og som siden har været i uafbrudt ansættelse i det grønlandske skolevæsen, sker indplacering ud fra den ændring af løntrinsforløbet, der fandt sted pr. 1. august 2001, hvor lærerne rykkede 4 eller 5 løntrin op i forhold til det tidligere løntrinsforløb (5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, og 22). på løntrin 5 tidligere løntrinsforløb rykkede 5 løntrin op løntrin 12. på løntrin i det dog minimum til 22 i det tidligere løntrinsfor løb rykkede 4 løntrin op. For lærere ansat i perioden fra 1. sep teruber 1999 til 1. juli 2001 regnedes fly oprykningsdato fra 1. au gust For alle andre forblev hidtidig oprykningsdato til næ sten løntrin uændret. Stk. 4. Ledende skoleinspektør i Naniitsoq ydes yderligere et sær ligt tillæg på kr ,00 i årligt grundbeløb (1. april 1991 niveau) for varetagelse af det forvaltningsmæssige ansvar for dag institutionsområdet og dagplejen for børn i alderen 0 længe dette forvaltningsmæssige ansvar er tillagt stillingen. 6 år, så Stk. 5. Ledende skoleinspektør i Qeqercarsuaq ydes et yderligere særligt tillæg på kr ,00 i årligt grundbeløb (1. april 11 af 35 :6.32/506/ agst 2CR

12 1991-niveau) for varetagelse af det forvaltningsmæssige ansvar for turismeinformation og daginstitutionsområdet for børn i alderen 0 6 år, så længe dette forvaltningsmæssige ansvar er tillagt stillingen. Stk. 6. Ledende skoleinspektør i Ittoqqortoormiit ydes tillige et yderligere særligt tillæg på kr ,00 i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau) for varetagelse af det forvaltningsmæssige daginstitutionsområde, så længe dette forvaltningsmæssige ansvar er tillagt stillingen. 8 Ansatte i de kommunale forvaltninger Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1-årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991) Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Skolekonsulenter Kommune Kujalleq, Skolekonsulent Kommuneqarfik Sermersooq, Skolekonsulenter , , , ,00 Stk. 2. For stillingen som skolekonsulent gælder, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. For stillingen gælder dog, at der for merarbejde på såvel hverdage som søn- og helligdage, der overstiger 16 timer i kvartalet, er adgang til honorering efter de til enhver tid gældende regler for ydelse af vederlag én gang for alle. 9 Ansatte ved Multicenter i Narsaq Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

13 Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1- årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991) Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Leder ,00 kr. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og ,00 kr. Undervisningstimer omregnes i henhold til 6, stk. 3 i arbejdstidsaftalen for lærere m.v. Stk. 2. Som psykolog oppebæres der til stillingen som leder af Multicenteret, et ikke-pensionsgivende ureguleret tillæg på kr ,00 pr. måned. 10 Ansatte i Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling og underliggende institutioner under Naalakkersuisut Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1-årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991 Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Stillinger ved Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Souschef ,00 kr. Undervisningsinspektør ,00 kr. Leder af IT-center ,00 kr /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

14 Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1-årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991 Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Konsulent for kultur og fritid Lederstillingerne ved Ado Lyngep Atuarfia således: Skoleinspektør NY 1. april 2014 Viceskoleinspektør ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. NY 1. april ,00 kr. Stillinger ved Inerisaavik/Pilersuiffik Leder Inerisaavik/Pilersuiffik ,00 kr. Souschef for leder af Pilersuiffik ,00 kr. Leder af afdeling for ,00 kr. forskning og evaluering Leder af afdeling for udvikling ,00 kr. og implementering Leder af afdelingen for udlån ,00 kr. Forlagschef ,00 kr. Afdelingsleder for Meeqqerivitsialak ,00 kr. Projektleder i IT / kursuskoordinator ,00 kr. Projektleder ,00 kr. Koordinator (GU) ,00 kr. Specialkonsulent ,00 kr. Fagkonsulent for skolebibliotek 36 og IT Evalueringsmedarbejder 36 Konsulent for pædagogisk ,00 kr. udviklingsarbejde Forlagsredaktører /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

15 Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1-årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991 Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Fagkonsulent ,00 kr. Pædagogisk medarbejder og ,00 kr. Stk. 2. For stillingerne som souschef gælder, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. For stillingerne gælder dog, at der for merarbejde på såvel hverdage som søn- og helligdage, der overstiger 75 timer i kvartalet, er adgang til honorering efter de til enhver tid gældende regler for ydelse af vederlag én gang for alle. Stk. 3. Ansættelse som fagkonsulent (pædagogisk konsulent) af overenskomstansatte i folkeskolen kan endvidere ske i henhold til aftale om kombinationsbeskæftigelse af folkeskolens tjenestemænd ved Inerisaavik/Pædagogisk Center. Stk. 4. For funktionen som souschef for forlagschefen ydes et souscheftillæg på kr ,00 i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau). Stk. 5. Konsulent for pædagogisk udviklingsarbejde ydes et souscheftillæg på kr ,00 i årligt grundbeløb (1. april niveau). Stk. 6. For funktionen som souschef for leder af afdelingen for Ineriartortitsivik (udvikling- og implementeringsafdelingen) ydes et souscheftillæg på kr ,00 i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau). 11 Stillinger ved Pædagogisk/ Psykologisk Rådgivning Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

16 Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1- årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991) Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Ledende skolepsykolog 43 Souschef, det tidligere 38 Nuup Kommunea Psykolog ,00 kr. Assisterende skolepsykolog ,00 kr. Konsulent for specialundervisning og høre-talepædagog ,00 kr. Stk. 2. Stillingen som souschef i det tidligere Nuup Kommunea besættes med enten en psykolog, en konsulent for specialundervisning eller en høre-talepædagog. Antallet af normerede stillinger i den stillingsgruppe, som souschefen tilhører, reduceres herefter med én stilling. Stk. 3. Til psykologer med autorisationsbevis ydes et ureguleret tillæg på kr ,27 årligt, svarende til 3.362,52 pr. måned. Autorisationsbeviset skal dokumenteres af Dansk Psykolognævn. 12 Stillinger ved musikskoler Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1- årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991) Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Orkesterskoleleder ,00 kr ,00 kr. Musikskoleleder ,00 kr ,00 kr. Musikskolelærere 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ,00 kr /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

17 Læret e Stk. 2. Ved ydelse at rådighedstillægget anses enhver form for ho norering at mistede fridage, forskudttidsbetaling og særlige ydel se at have fundet sted. Stk. 3. For musikskolens leder og orkesterskoleleder gælder føl gende: a) Arbejdstid. Musikskolelederen og orkesterskolelederens årsnorm fordeles ligeligt mellem administrativt arbejde og undervisning. For den administrative del er nettoårsnormer. på 892 timer svarende til halvdeler. af 2080 timer fratrukket halvdelen af 200 timers ferie og halvdelen at 96 timers søgne /helligdage. For undervisningsdelen er nettoårsnormen på 390 timer å 60 minutter, (hvilket svarer til halvdelen at undervisningstiden for en fuldtidsansat musikskolelærer) forholdsmæssig forpligtelse for:. Heri er indeholdt en a. Forberedelse, gennemførelse og efterbehandling at under visningen b. Kontakt mellem musikskolen og/eller orkesterskolen og elevens hjem c. Deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer d. Medvirken ved gennemførelse at koncerter e. Medvirken ved løsning af diverse sociale opgaver vedrø rende eleverne f. Personlig øvetid og faglig udvikling for den enkelte læ rer - Koncerttimer medregnes som undervisningstimer. b) Overtidsbetaling. Pålagt/godkendt administrativt arbejde udover 892 årlige ti mer og pålagt/godkendt undervisning udover 390 årlige timer honoreres med overtimebetaling. I opgørelsen at eventuel overtid medregnes hver administrativ time som 1,0 overtime, og hver undervisningstime medregnes som 2,0 overtimer. Hono rering af overtid finder sted ved skoleårets slutning. Overtimebetaling beregnes som følger: 17 af /506/2D auust 2014

18 a. for de første 180 årlige overtimer beregnes overtimebetalingen pr. time som 1/2080 af årslønnen på løntrin 18 excl. pensionsbidrag, særligt tillæg og rådighedstillæg tillagt 50%. b. for timer udover 180 årlige overtimer beregnes overtimebetalingen pr. time som 1/2080 af årslønnen på løntrin 18 excl. pensionsbidrag, særligt tillæg og rådighedstillæg tillagt 25%. c) Lønfradrag. For fravær i enkelte timer og kortere perioder i forbindelse med tjenestefrihed uden løn, ulovligt fravær m.v. sker et fradrag i lønnen for det faktiske antal fraværstimer i henhold til arbejdsplanen. For fravær i forbindelse med ferie uden løn sker et fradrag i lønnen for 8 timer pr. fraværsdag. I opgørelsen af fraværstimer medregnes hver undervisningstime som 2,0 timer. Fradraget for hver fraværstime beregnes som 1/2080 af årslønnen ved fuldtidsbeskæftigelse incl. særligt tillæg og excl. rådighedstillæg. d) Undtagelser fra overenskomsten i øvrigt. Den ansatte er endvidere ikke omfattet af følgende bestemmelser i overenskomsten for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl.: 1, stk. 1-2, 2, stk. 1, 5, stk. 1, 7-11, 13, 16, stk. 4, 23, 24 og 43. Stk. 4. For musikskolelærere gælder følgende: a) Arbejdstid. Musikskolelærerens årsnorm er på 780 undervisningstimer á 60 minutter. Koncerttid regnes for undervisningstimer. I årsnormen er endvidere indeholdt: a. forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen, b. kontakt mellem musikskolen og elevens hjem, c. deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer, d. medvirken ved gennemførelse af koncerter, /506/ af 34 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

19 Afsnit L Iære re e. medvirken ved løsning af diverse sociale opgaver vedrø rende eleverne, f. personlig øvetid rer. og faglig udvikling for den enkelte læ b) Overtidsbetaling. Pålagt/godkendt undervisning udover res med overtimebetaling. medregnes hver undervisningstine I 780 årlige timer honore opgørelsen af eventuel overtid som 2,0 overtimer. Honore ring af overtid finder sted ved skoleårets slutning. Overtimebetaling beregnes som følger: a. for de første 180 talingen pr. time 1, årlige overtimer beregnes cvertirnebe som excl. pensionsbidrag tillagt i/208g af årslønnen, jf. 50%, 6, stk. b. for timer udover 180 betalingen pr. time stk. 1, årlige overtiner beregnes overtine som excl. pensionsbidrag tillagt 1/2080 af årslønnen, jf. 25%. 6, c. årsløn ud hold til litra a. fra hvilken overtimebetaling beregnes i hen og b.: Overtimebetaling beregnes løntrin 8 for ansatte grund af årslønnen løntrin end 13. på på på løntrin løntrin baggrund af årslønnen 18 12, 13 eller for ansatte på på på bag højere d. Lønfradrag. For fravær i enkelte timer delse med og kortere perioder i forbin tjenestefrihed uden løn, ulovligt fravær m.v. sker et fradrag i lønnen for det faktiske antal fraværs timer i henhold til arbejdsplanen. For fravær i forbin delse med ferie uden løn sker et fradrag i lønnen for timer pr. fraværsdag. regnes hver undervisningstime for hver fraværstirne beregnes I opgørelsen af fraværstimer med som som 2,0 timer. Fradraget 1/2080 af årslønnen ved fuldtidsbeskæftigelse excl. rådighedstillæg. 8 e. Undtagelser fra overenskomsten i øvrigt. Der. ansatte er endvidere ikke omfattet af følgende be stemmelser i overenskomsten for lærere i folkeskolen i Grønland n.fl. : 1, 7 11, 13, 16, stk. stk. stk. 1 2, 2, 1, 5, 4, 23, 24 og 43. stk. 1, 19 af /506/ august 2014

20 13 Andre stillinger i kommunerne Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg, rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg: Stillingsbetegnelse Løntrin (hvert løntrin er 1-årigt) Særligt tillæg (niveau 1. april 1991) Rådighedstillæg (niveau 1. april 1991) Nuuk IT- Koordinator ,00 kr ,00 kr. Nuuk Naturvejleder ,00 kr ,00 kr. Stk. 2. Der kan ikke ske ansættelse som tjenestemand, uanset at den ansatte umiddelbart forud for ansættelsen kommer fra en tjenestemandsstilling. Har den ansatte umiddelbart forud for ansættelsen været tjenestemandsansat i Kommuneqarfik Sermersooq i en stilling indenfor IMAK's forhandlingsområde, kan der efter ønske fra den ansatte ydes tjenestefrihed med løn fra tjenestemandsstillingen. Stk. 3. Med rådighedstillægget anses enhver form for honorering af merarbejde på op til 70 timer i kvartalet, mistede fridage og forskudttidsbetaling for at have fundet sted. For merarbejde udover 70 timer i kvartalet gælder bestemmelserne om overarbejde for administrativt ansatte. Stk. 4. For IT-koordinator og naturvejleder gælder: a) Arbejdstid og overtid. Den ansatte er omfattet af aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK om arbejdstid og merarbejde for administrativt ansatte tjenestemænd, b) Undtagelser fra overenskomsten i øvrigt. Den ansatte er endvidere ikke omfattet af følgende bestemmelser i overenskomsten for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl.: 1, stk. 1-2, 7-12, 15, 16, stk. 4, 23, 31, stk. 2 og Lønindplacering /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

21 Lønindplacering af stillinger i folkeskolen foretages hvert år pr. 1. august. Hvor elevtallet skal lægges til grund, anvendes det elevtal, der pr. 1. juni var tilmeldt for det følgende skoleår. Hvor befolkningstallet skal lægges til grund, anvendes tallet pr. 1. januar i det pågældende kalenderår. Nedrykning til lavere lønramme gennemføres først ved ledighed i stillingen. Stk. 2. Lønindplacering af stillingerne kan ved nyoprettelse af skole, ske på grundlag af det pr. 1. august første år efter opret telsens forventede antal elever og klasser. I tvivlstilfæde an vendes den laveste lønindplacering. 5 Anciennitet Ancienniteten beregnes normalt efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med arbejde, betinget af den pågældendes uddannelse, i eller uden for det offentliges tjeneste, idet eventuel tvungen militærtjeneste medtages ved be regningen, og således, at ancienniteten rundes opad til et helt antal måneder. Ancienniteten regnes dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen. Stk. 2. Oprykning til det næstfølgende løntrin sker efter et års ansættelse på hvert løntrin. Stk. 3. Hvor forholdet taler derfor, kan der mellem overenskom stens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Lønudbetaling - beregning 16 og fradrag Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag. Stk. 2. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overenskomst har været forudlønnet, bevarer retten til forudløn. Stk. 3. Ansatte har ret til at give forskrivning på løn efter sam me regler, som gælder for tjenestemænd i Grønland. 21 af 35 :6.32/506/ august 2014

22 Afsnit L Lrer e Bemærkning: Parterne er enige om, at ansatte har ret til at give forskrivning på løn til Tjenestemændenes Låneforening (i Danmark) og Danmarks Lærerforenings Låneafdeling. Stk. 4. Lønfradrag sker efter de til enhver tid gældende regler herom. 22 af /506/ august 2014

23 Afsnit L Bemærkning: For ansatte omfattet af aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland gælder reglerne heri. For ad ministrativt ansatte og ansatte omfattet af aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur og fritidsvirksomheden gælder aftale om satte tjenestemænd. arbejdstid og merarbejde for administrativt an 17 Særligt funktionstillæg Til ansatte, der fungerer som rådgivningslærere, kvalitets /skoleudviklere, skoleledere, afdelingsledere, fritidsledere, pæd. medhjælpere for fritidsinspektører og kollegielærere, ydes særligt tillæg efter samme regler, som gælder for tjenestemandsansatte læ rere, jf. aftale om folkeskolen i Grønland. klassificering af tjenestemandsstillinger i 18 Kvalifikationstillæg. Der kan ydes et ureguleret kvalifikationstillæg for erhvervede kcmoeter.cegivende efter- eller videreuddannelser. Tillægget skal gives kvalifikationstillæg for følgende efter eller videreuddan nelser: a) Pædagogisk IT-kørekort gives med kr. 200,00 pr. måned, b) Crede, coaching, censor og andre opkvalificerende kurser på tilsammen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr. måned, c) Skoleudvikler/kvalitetsudvikler og vejlederuddannelser gives mec kr ,00 pr. manea, d) Akademiske og pædagogiske diplcmuddar.nelser, tale hørepædagog, speciallæreruddannelse og skolebibliotekaruddan nelse gives med kr ,00 pr. måned, e) Master, cand. pæd. og cand. psyk. gives med kr ,00 pr. måned. Stk. 2. Der gives kun ét tillæg efter denne paragraf, også selvom man har flere tillægsgivende efter eller videreuddannelser. Ved flere kompetencegivende efter eller videreuddannelser, ydes det tillæg med den største værdi. 23 af /506/ august 2014

24 19 Stedtillæg Der ydes stedtillæg efter de for tjenestemænd i folkeskolen i Grønland gældende regler. 20 Funktion Såfremt den ansatte accepterer at fungere i en højere stilling, ydes funktionsvederlag efter aftalen om betaling m.v. til tjene stemænd i Grønland under midlertidig tjeneste i højere stilling. Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C I, Pension For ansatte oprettes en pensionsordning i Lærernes Pension A/S. Stk. 2. Pensionsbidraget beregnes sort 15,2 af følgende løndele: a) den i 6-13 nævnte grundløn på det aktuelle løntrin b) særlige tillæg som nævnt i 17. Stk. 3. der beregnes ikke pensionsbidrag af særlige tillæg, rådig hedstillæg og øvrige tillæg. Stk. 4. Den lønudbetalende myndighed fratrækker det beregnede pen sionsbidrag i lønnen og indbetaler det til pensionsordningen i tilknytning til lønudbetalingen. Stk. 5. Der, ansattes rettigheder er fastsat i den pensionsoverens komst, som overenskomstens parter har aftalt om pensionsordningen. Stk. 6. For de lærere, der ved ansættelsen efter overenskomsten er optaget som medlemmer af Efterlønskassen, Pensionskassen af 1925 eller Pensionskassen for højskoler, landbrugsskoler og håndar bejdsskoler, og som med hjemmel i disses vedtægter ønsker at fort sætte den pensionsmæssige tilknytning til de nævnte pensionskas ser, indbetales pensionsbidrag til staten (FL 36) i stedet for til Lærernes Pension A/S. Pensionsbidraget følger pensionsaftalen mellem staten og Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner, og beregnes efter det løntrin som den pågældende ville være ind placeret på ved ansættelse som tjenestemand i folkeskolen i Grøn land. 24 af !506/2Q august 2014

25 Stk. 7. Ved ansættelse efter denne overenskomst af tjenestemænd fra den lukkede gruppe af tjenestemænd i den grønlandske folkesko le med tjenestefrihed, vil tjenestefrihedsperioden kunne medregnes i pensionsalderen på betingelse af, at der indbetales pensionsbi drag til staten (FL 36) i stedet for til Lærernes Pension A/S. Pensionsbidraget følger pensionsaftalen mellem staten og Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner og beregnes efter det løn trin, som pågældende ville have været indplaceret på, hvis pågæl dende ikke havde haft tjenestefrihed. 22 Gruppeliv Den ansatte er omfattet af særskilte aftaler om gruppeliv. Bemærkning: Materiale fra Forenede Gruppeliv A/S om ordningerne findes på skolernes kontor. KAPITEL 4 Arbejdstid 23 Arbejdstid Den ansatte er omfattet af den aftale om arbejdstid, der er gæl dende for tjenestemandsansatte i samme stilling. 24 Overtid Den ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om overtidsbetaling. Bemærkning: For ansatte i henhold til overenskomstens 7 samt skoleinspektøren og viceskoleinspektøren ved Ado Lyngep Atuarfia gælder for disse ansatte henholdsvis Aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland og Aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur og fritidsvirksomheden. For øvrige ansatte gælder Aftalen mellem Naalakkersuisut og IMAK om arbejdstid og merarbejde for administrativt ansatte tjeneste mænd. 25 af /506/ august 2014

26 KAPITEL 5 Nedsat arbejdstid og tjenestefrihed 25 Deltidsbeskæftigelse Ansættelse sker normalt på fuld tid. Stk. 2. Ansatte i fuld stilling kan efter to års ansættelse opnå nedsættelse af arbejdstiden efter ansøgning, såfremt tjenesten tillader det. Nedsættelsen kan enten være tidsbegrænset for et el ler to skoleår eller varig. Efter en tidsbegrænset nedsættelse har den ansatte ret til at vende tilbage til en hel stilling. Ved va rig nedsættelse har den pågældende fortrinsret til ledige tiner ved skolen, såfremt nedsættelsen ønskes ændret til en højere ar bejdstid eller fuld tid. Bemærkning: Anmodning om en højere beskæftigelsesgrad skal indsen des inden 1. februar. Stk. 3. Der kan i øvrigt ske tidsbegrænset ansættelse på deltid, hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres før an sættelsen. Stk. 4. Til ansatte på nedsat arbejdstid ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid ned undtagelse af eventuelle tillæg mv., der ydes uafhængigt af arbejdstiden. Bemærkning: På enkelte områder (f.eks. indbetaling til ferierejse fond) forudsættes der en beskæftigelsesgrad på mindst 75% for at opnå den samme ret som fuldtidsbeskæftigede. Ved lavere beskæfti gelsesgrad sker der forholdsnæssig optjening (indbetaling) Stk. 5. Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgø res med normal timeløn. Stk. 6. For psykologer, konsulenter for specialundervisning og ta le hørepædagoger kan der ske ansættelse på deltid ned dertil sva rende reduktion af lønnen i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 7. Ved ansættelse i henhold til stk. 6, kan der, hvor forhol dende taler derfor, mellem overenskomstens parter træffes konkret aftale om øvrige vilkår for deltidsansættelse. 26 af /506/ august 2014

27 Bemærkning: Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af lærerens beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset) 26 Tjenestefrihed Der ydes tjenestefrihed og fridage efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. 27 Offentlige hverv Der gives de ansatte ret cii tjenestefrihed til varetagelse af of fentlige hverv efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 28 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og be gravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed med løn efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønland. Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C I, Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2 Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendig:, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisteri suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. 27 af /506/ august 2014

28 30 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte er omfattet af Aftale af 16. februar 2007 mellem Grøn lands Landsstyre og IVAK om forholdene for Grønlands Hjemirestyres og kommunernes tjer.estemænd i Grønland ved graviditec, barsel og adoption. Stk. 2. Aftaler ligere end dagpenge ved efter Inatsisartutlov nr graviditet, stk. 1, kan aldrig lønmodtageren 14 af 7. december 2009 om orlov og barsel og adoption stille tilsiger. dår Ferie og KAPITEL 6 frirej ser 31 Ferie Den ansatte har nr. 10 af 12. november 2001 om ret til årlig ferie ferie. efter reglerne i Landstingslov Stk. 2. Feriedagene afvikles normalt i skolernes sorrmerferie. 32 Frirejser Den ansatte er omfattet af aftalen om folkeskolen i Grønland af 26. august frirejser for tjenestemænd i Stk. 2. I forbindelse med kan der ges sådan bagage, som rejsehjemmelen for vederlagsfrit at medbringe. frirejser, 33 Ferierej sef ond vederlagsfrit frirejsen medta giver ret Den ansatte er omfattet af aftalen om ferierejsefond for lærere i folkeskolen. til Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C I, B af /506/ august 2014

29 34 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved efter de regler, der Grønland. til enhver tid tjenesterejser i Grønland gælder for tjenestemænd i Bemærkning: Der henvises til Nal. C I, KAPITEL 7 Fratræden m.m. 35 Fratrædelsesgodtgørelse, sygdom og efterløn Følgende regler i nr. 11 af 29. november 2013 om recsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlo ven) finder anvendelse: Inatsisartutlov Fratrædelsesgodtgørelse - Løn under fravær p.g.a. sygdom Efterløn Bemærkning: Funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse ved uafbrudt beskæftigelse igennem længere 3): tid ( 1 månedsløn ved opsigelse land. efter 12 års uafbrudt ansættelse i Grøn 2 måneders løn ved opsigelse Grønland. efter 13 års uafbrudt ansættelse i 3 måneders løn ved opsigelse Grønland. efter 18 års uafbrudt ansættelse i Godtgørelsen udbetales ikke, såfremt den ansatte ved fratræden er aldersbetinget (førtids )pension. berettiget til 29 af /506/ august 2014

30 Afsnit L Efter funktionærldvens 7 ydes der fuld løn under sygdom. Der er ikke adgang til at fastsætte forkortet varsel ved afsked p.g.a. sygdom (120 dages reglen) Funktionærlovens regler om efterløn fremgår af 9: Efterlønr.en udgør 1, 2 eller dødsfaldet har været ansat i henholdsvis 1, 3 måneders løn, når den ansatte ved 2 eller 3 år. Efter lønnen tilkommer ægtefællen/registreret partner, og indgår ikke i afdødes bo. Er der ingen ægtefælle, udbetales efterlønnen til eventuelle børn under 18 år, hvis den ansatte havde forsørgerplig ten for disse børn. Ved beregning at fratrædelsesgodtgørelse og efterløn indgår løn uden fradrag for pensionbidrag. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansæt telse i den grønlandske folkeskole efter denne overenskomst. 36 Opsigelse De ansatte, som er at regne som funktionærer, er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 at 29. november 2013 om retsforholdet mel lem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlovens) regler varsling af opsigelse. om Stk. 2. For de ansatte, som ikke er funktionærer, er aftalt, at funktionærlovens regler om opsigelse finder anvendelse. Bemærkning: Efter Funktionærlovens 2 skal opsigelsesvarslet af gives så betids, at fratræder. med det for ansættelsesperioden giv ne varsel kan ske, inden perioden udløber. Opsigelse fra ansættel sesmyndighedens side kan herefter senest ske til en måneds udgang med: et varsel på: inden udløbet af: måned B måneder måneder måneder måneder måneder herefter år og år og år og måneder måneder måneder Opsigelse fra den ansattes sige er 1 maneo til er. maneos udgang. Ovenstående opsigelsesvarsel er gældende uanset prøveperiode. 30 af /506/ august 2014

31 Stk. 3. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansættelse i den grønlandske folkeskole efter denne overenskomst. Stk. 4. Den ansatte afskediges med udgangen af den måned, hvor pågældende fylder 65 år. Stk. 5. Inden en ansat afskediges, skal der (bortset fra de i stk. 4 nævnte tilfælde) gives IMAK lejlighed til at udtale sig. Meddelelse om påtænkt uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Stk. 6. Såfremt IMAK ikke finder, at afskedigelse bør finde sted, eller såfremt organisationen ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst, kan organisationen kræve sagen forhandlet med ansættelsesmyndigheden, forinden afskedigelsen finder sted. Ansættelsesmyndigheden kan kræve sådan forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger, efter afsendelsen af den i stk. 4 nævnte meddelelse. Fristen forlænges med eventuelle søgnehelligdage og juli måned. 37 Særlig godtgørelse ved uansøgt afsked Varsles en ansat, som har været ansat efter overenskomsten i 2 år eller længere, afsked til fratræden på et andet tidspunkt end 31. juli, ydes en særlig godtgørelse, der udgør: a) 2 måneders løn for ansatte, der på fratrædelsestidspunktet har været ansat 2 år, men ikke 4 år. b) 3 måneders løn for ansatte, der på fratrædelsestidspunktet har været ansat 4 år, men ikke 6 år. c) 4 måneders løn for ansatte, der på fratrædelsestidspunktet har været ansat 6 år eller længere. Bemærkning: Den særlige godtgørelse, der beregnes som lønnen uden fradrag for pensionsbidrag, ydes uafhængigt af eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 3 eller eventuel godtgørelse efter 37. Stk. 2. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansættelse i den grønlandske folkeskole efter denne overenskomst. Stk. 3. Godtgørelse ydes ikke, hvis afskedigelsen er begrundet: /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

32 a) alder (65 år) b) sygdom c) strafbart forhold eller d) ved alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Bemærkning: Viser en eventuel efterfølgende fagretlig behandling, at en afsked ikke anses for rimelig begrundet i en af de i stk. 3 nævnte årsager, tilkommer der den pågældende godtgørelse efter stk Afskedigelsesprocedure Det påhviler ansættelsesmyndigheden skriftligt at meddele enhver opsigelse til den ansatte. Denne meddelelse skal indeholde begrundelse for opsigelsen. Kopi af opsigelsen skal (bortset fra de i 36, stk. 4) nævnte tilfælde, samtidig sendes til IMAK. Stk. 2. Skønner IMAK, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan IMAK i de tilfælde, hvor der ikke har været forhandlet i henhold til 36, stk. 6, inden for en frist af 1 måned (juli måned fraregnet) efter opsigelsen, kræve spørgsmålet forhandlet med ansættelsesmyndigheden. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan IMAK inden for en frist af 1 måned (juli måned fraregnet) kræve spørgsmålet gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat afskedigelsesnævn, jf. stk. 3. Stk. 3. Nævnet består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Naalakkersuisut og 2 af IMAK, hvorefter disse i forening udpeger en opmand. Kan enighed ikke opnås, anmodes Landsdommeren i Grønland om at udpege en opmand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For Nævnet kan foretages afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan det pålægges ansættelsesmyndigheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges ansættelsesmyndigheden, såfremt den pågældende og ansættelsesmyndigheden ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved ansættelsesmyndighe /506/ af 35 RETTELSESBLAD 12. marts 2015

33 den. Godtgørelse kan maksimalt udgøre g måneders løn (uden fradrag for pensionsbidrag), for ansatte aflønnet højere end efter løntrin 26 dog maximalt 12 måneder. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller på lægges den tabende part. Stk. 4. Bestemmelsen om afskedigelsessagens eventuelle indbringel se for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af ansatte på prøve inden for det første ansættelsesår. Bærkning: Ved ansættelsesmyndigheden i 36 og 38 menes såvel Selvstyret som kommunerne. KAPITEL B Andre bestemmelser. 39 Tatrshedspligt Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som han i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmelig holdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af den foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tj enesten. 40 Tjenestemandsforhør Den ansatte har pligt til at give møde ved tjenestemandsforhør og afgive forklaring. Forhørslederen kan forlange udtalelsen afgivet på tro og love. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen vil ud sætte vidnet selv fcr tab af borgerlig agtelse eller velfærd. Den samme forpligtigelse gælder ved behandling af afskedigelsesnævns sager, jf. 38, stk Tillidsrepræsentanter De ansatte er omfattet af aftale om tillidsrepræsentanter i folke skolen i Grønland. Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C-II, afsnit L. 42 Hovedaf tale 33 af /506/ august 2014

34 Afsnit :ærere De ansatte er omfattet af hovedaftalen mellen Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Bemærkning: Hovedaftalen findes i Nal. C-II, afsnit L. KAPITEL Overgangsregler, ikrafttrædelse 9 og opsigelse 43 Qvergangsregler I forlængelse af, at aftalen om den decentrale pulje udgår ændres allerede tildelte tillæg til et personligt tillæg, der bortfalder ved fratræden. Ledigblivende tillæg kan ikke genanvendes. 44 Ikrafttrædelse og opsigelse Overenskomsten har virkning fra den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med marts, dog tidligst 31. marts måneders varsel til den 31. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2018 gældende satser, indtil ny overenskomst indgås. Stk. 3. Hermed ophæves: 1) Overens:<omst af 30. maj 2012 mellem parterne. 2) Protokollat af 8. februar 2013 som skolekonsulent i Kommunecarfik Kujalleg. om løn og ansættelsesvilkår 3) Protokollat af 15. februar 2013 i Narsag. om læreren ved Multicenteret 4) Protokollat af 24. maj 2013 om lønfastlæggelse af stillingen som Projektleder i IT / kursuskoordinator under Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Institut for Læring. Inerisaavik 34 af / august 2014

35 5) Protokollat af 24. maj 2013 om lønfastlæggelse af stillingen som Afdelingsleder for Meeqqerivitsialak under Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Inerisaavik Institut for Læring. 6) Protokollat af 27. januar 2014 om lønfastsættelse af ger som skolekonsulent i Kommunegarfik Sermersooq. stillin Nuuk, den 27. august 2014 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) Naalakkersuisut e.b. 4cbae1 Wür:z 35 af /5Q6/ august 2014

36 Protokollat i for lærere (II i overenskomsten folkeskolen m.fl. Protokollat mellem Grønlands Landsstyre og IMAK om ansættelse af læreruddannede i Grønland uden for folkeskolen. 1. Område Protokollatet omfatter personer, der har gennemgået uddannelse til lærer overenskomstens uddannelsen til lærer for arbejdsgiveren er af betydning som ansættes til at varetage andre opgaver end de i i i i Folkeskolen, og nævnte, og hvor forhold til stillingens indhold. Stk. 2. De af protokollatet omfattede stillinger er omfattet afoverenskomstcns bestemmelser med nedennævnte tilføjelser. 2. Løn m.v. Der indgàs lonkret aftale om stillingens aflønning efter overenskomstens lønskala. jfr. dog stk. 2. Stk. 2. Shfremt ansættelse sker på en anden uddannelsesinstirution aflønnes den ansatte med mindre andet aftales mellem overenskomstens parter øvrige ansatte, der varelager tilsvarende opgaver. Der beregnes pensionsbidrug som 15.27; af 100/95 af den pensionsgivende løn (svarende til 16% af denne løn). 3. Arbejdstid m.v. efter samme regler, som gælder for Det forudsættes, at arbejdstiden ikke overstiger gennemsnitligt 40 timer ugentligt. - Stk. 2. tjenestemænd Ved merarbejde ydes godtgørelse efter aftalen om godigørelse for merarhejde i Grønland. jfr. dog stk. 4. Stk. 3. Såfremt arbejdstiden er vanskeligt kontrollabel aftales et rådighedstillæg. Stk. 4. Ansatte, der aflønnes i henhold til 2, stk. 2, følger de regler om arbejdstid og overtidsbetaling in.v,, som gælder for øvrige ansatte, der varetager tilsvarende opgaver. til 4. Ikrafitrædelse og opsigelse Protokollatet har virkning fra underskrivelsen og kan opsiges og forhandles sammen mcd overenskomsten. Nuuk, den 16. februar ilinnianitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Grønlands Landsstyre Kattuffiat, IMAK P.L.V. Sivso DLrph (,hitte ArvcganrJ

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT. Lovsamling Serie C-II. Aftale

Grønlandsk NALUNAARUTIT. Lovsamling Serie C-II. Aftale NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale om klassificering af stillinger i folkeskolen i Grønland og klassificering af visse tjenestemandsstillinger under Grønlands Selvstyre, Departementet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-II Afsnit L (Lærere) Overenskomst mellem Nuuk Internationale Friskole og ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling. Serie C-I. Afsnit 2, Gruppe 2. Lb.nr. Aftale. justering af tjenestemandslør.ninger m.v.

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling. Serie C-I. Afsnit 2, Gruppe 2. Lb.nr. Aftale. justering af tjenestemandslør.ninger m.v. NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 2, Gruppe 2 Lb.nr. Aftale om justering af tjenestemandslør.ninger m.v. Der er mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqcat Atuarfianneersut Kattuffiat,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere