Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serie C-II. Overenskomst. Mellem"

Transkript

1 NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland. Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens dækningsområde 3 2Løn 3 3 Merarbejde 5 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 5 Boliger 6 6 Til og fratrædelsesfrirejser 6 7 Frirejse ved forflyttelse i Grønland 7 8 Rejseforsikring (rejseulykkes og bagageforsikring) 8 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse 8 10 Tavshedspligt 8 11 Fridage 8 i af februar 2014

2 IMAK) 10 Tavshedspligt Fridage Ferie og feriegodtgørelse Ferierejsefond Udbetaling af løn Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Gruppeliv Kvalifikationstillæg Arbejdstid under kursusdeltagelse Offentlige hverv Ansættelsens ochor Afskedigelsesnævn Overenskomstens gyldighedsperiode 16 2 af 16

3 1 Overenskozustens dækningsområde Overenskomsten omfatter ansættelse i stillinger på overenskomstvil kår svarende til LR 35 i klassificeringsaftale mellem Naalakkersui sut og Ilinniartitsisoq Meeqqat Atuarfinneersut Kattuffiat og høje re aflønnede chefstillinger i Grønlands Selvstyres centraladmini stration, og i kommunerne i Grønland, når disse ikke besættes på tjenesternandsvilkår eller i henhold til overenskomst mellem Naalak kersuisut og Ilinniartitsisoq F4eeqqat Atuarfinneersut Kattuffiat Nalunaarutit Serie C II af 30. maj 2012 for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. Løn Aflønning sker med de i stk. 2. anførte løndele, uanset den ansat tes lønanciennitet ± øvrigt. Stk. 2. Grundlønnen udgør i aftaleperioden: Er. 1. april 2010 Er. 1. april 2011 Er. 1. april 2012 Er. 1. april , , , ,17 Der ydes et stillingsafhængigt, pensionsgivende tillæg som anført i bilag i til nærværende Overenskomst. 1. Den samlede nettoløn kan ikke overstige nettolønnen for en tjenestemand i den pågældende stilling. 3 af 16

4 2. Chefer omfattet af denne Overenskomst er tillige omfattet af aftale mellem Grønlands Selvstyre og Danmarks Jurist og økonomforbund, Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Læ rerforening, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Dansk Psy kologforening, Danske Arkitekters Landsforbund/Ansatte Arki tekters Råd samt Tjenestemænds og Overenskomstansattes Cen tralorganisation i Grønland (TOC/NAK) om etablering af chefpulje. 3. Ansatte efter denne Overenskomst friholdes fra arbejdsretli ge kampskridt. 4. For chefer, der ansættes i stillinger, som ikke omfattes af stillingskategorierne i bilag 1, og/eller hvor særlige rek rutteringsmæssige forhold gør sig gældende, indgås der mel lem parterne konkret aftale om løn og ansættelsesvilkår ef ter de principper, der ligger til grund for denne aftale. 5. Ved nyansættelse som direktør/styrelseschef/departementschef indplaceres den ansatte i lønramme 39. Når der er opnået 4 års sammenhængende lønanciennitet i stillingen, sker der op rykning til lønramme 40. I ganske særlige tilfælde kan en ansat fra og med ansættelsen, umiddelbart aflønnes i henhold til lønramme 40, såfremt den ansatte, efter en konkret vur dering, findes at besidde sådanne ekstraordinære kompetencer som leder, samt faglighed og væsentlig erfaring fra en eller flere ligeartede stillinger, der berettiger dertil. Er den ansatte ansat i stillingen forud for indgåelse af denne af tale, oprykkes direktøren til lønramme 40, når den ansattes sammenhængende lønanciennitet i stillingen udgør 4 år. 4 af 16

5 3 Merarbej de Bestemmelserne i If 4AK aftale om godtgzrelse for nerarbejde og bestem melserne om ydelse af gcdtgsrelse for mistede fridage finder ikke an vendelse for stillinger svarende til LR 38 og derover. Stk. 2. For stillinger der i henhold til denne overenskomst er klas sificeret svarende til lønramme 35 & 36 gælder, at der for merarbejde på såvel hverdage sort søn og helligdage er adgang til hcnorering ef ter de til enhver tid gældende regler. Rådighedsforpligtelsen for stillinger svarende til LR 35 er 280 timer og for stil linger svarende til LR 36 er rådighedsforpligtelsen 320 timer. 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Som bidrag til den overenskomstansattes pensionering betaler arbejds giveren 15,2% af grundlønnen og det pensionsgivende tillæg. Pensi onsordningen etableres som udgangspunkt i Lærernes Pension. Stk. 2. Hvis den ansatte fra tidligere ansættelse kan dokumentere medlemskab af en pensionsordning, som indbetales til denne ordning.?ersonalestvrelsen kan godkende Stk. 3. Ansatte, som ved aftalens ikrafttræden eller ved fremtidig ny ansættelse har opnået en alder på 55 år, og som ikke har en pensions ordning fra tidligere ansættelse, som pensionsbidraget kan indbetales til, kan i stedet vælge at få pensicnsbidraget udbetalt. Pensionsbi draget beskattes i så tilfælde efter de til enhver tid gældende reg ler herom. 5 af 16

6 5 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid gældende regler, eller b) at der til stillingen er knyttet pligt til, at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig. Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boliobetaling i Selvstyrets ejen domme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsæt telse til følge, jf. den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk., b), betaler boliobidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyret og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 5 Til og fratrædelsesirirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der såfremt der ifølge stillingso slaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebo lig, jf. 8, stk. 1, a) g c). Der kan konkret indgås aftale om ydelse af til og fratrædelsesfrirejse til et andet land end Danmark. Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættel sen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt ferie frirejse i det pågældende kalenderår. 6 af 16

7 eller Afsnit I. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle med ligestillede opnår retten til frirejse. c) Fratræden ved pensionering. d) Ved afskedigelse. der Stk. 3. Retten til til og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retter. til til og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelsen af til og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemidde. anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer inden rigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentli ge transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i Kzber.havn må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til og fratrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mel lem bopælen og tjenestestedet. Stk. 9. Der ydes flyttegodtgørelse og transportforsikring efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler (p.t. Nal C I, ). 7 Frirejse ved forflyttelse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. Jr.nr. ].6.40/506/ af 16

8 8 Rejseforsikring (rejseulykkes. og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er den ansat te men ikke eventuel familie omfattet af de til enhver tid gæl dende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes gcdtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre cg kommunernes tjeneste i Grøn land gældende regler (p.t. Nal 0 I, ) 10 Tavshedspligt Den ansatte skal iagttage tavshed ned hensyn til de forhold, som den ansatte i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemme ligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af den foresatte jf. sagsbehandlingslovens bestemmelse om tavsheds pligt. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjenesten. 11 Fridage For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed med løn i disse dage. Følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage B af 16

9 b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) 12 Ferie og feriegodtgørelse Ansatte i henhold til denne overenskomst har ret til årlig ferie ef ter den til enhver tid gældende landstingslov om ferie. 13 Ferierej sefond Til ansatte, der ikke har ret til feriefrirejse i henhold til 3 i aftale af 20. april 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat (NAK) om frirejser og ikke i kraft af ægte fælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår har ret til fe riefrirejse, indbetaler arbejdsgiver pr. måned kr 840,00 til IMAKs ferierej sefond. B at 16

10 14 Udbetaling af løn Løn og tillæg udbetales månedsvis forud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. 15 Besteae1ser vedrørende sygdom, efterløn m.v. Funktionærlovens regler om løn under sygdcm, samt efterløn finder an vendelse. Stk. 2. Efteriønnen tilkommer ægtefælle/registreret partner jvf, i øvrigt funktionærlovens 8. Efterlønnen indgår ikke i dødsboet. Ved beregning af efterløn indgår løn uden fradrag af ensionsbidrag. 16 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte er omfattet af aftalen mellem Grønlandslandstyre og ID1AI< om forholdene for Grønlands hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland ved graviditet, barsel og adoption. 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab til pas ning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. 10 af 16

11 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 18 Tjenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0 16 årigt barns indlæggese på sygehuset i eller uden for hjembyen, sort rejseledsager og under barnets indlæggelse i for bindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlægelse og forældres medindlæggelse samt ledsa gelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af :æge, kan tje nestefriheden forlænges op til 5 dage. 19 Gruppeliv Den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv(p.t.nal C l 10 2) 20 Kvalifikationstillæg Der kan ydes et kvalifikationstillæg for erhvervede kompetencegivende efter og videreuddannelse. Kvalifikationstillægget skal gives for følgende efter og videreuddannelse: 11 af 16

12 a. Pædagogisk IT kørekort oives med 200,00 kr. nr måned b. Crede, coaching, censor og andre cpkvalificerende kurser på til samlmen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr måned c. Skoleudvikler/kvalitetsudvikler og vejlederuddannelser gives med kr. 1000,00 pr måned d. Akademiske og pædagogiske diplomuddannelser, talehørepædagoger, speciallæreruddannelser og skolebiblioteksuddannelse gives med kr. 1000,00 pr måned e. Master, cand, pæd og cand. psyk. Gives med kr. 1500,00 pr måned Der gives kun et tillæg efter denne paragraf, også selvom man har flere tillægsgivende efter og videreuddannelser. Ved flere kompeten cegivende efter og videreuddannelser, ydes det tillæg med den stør ste værdi. 21 Nære pårorendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmel se med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes al vorlige sygdom og/eller begravelse. Stk. 2. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. Jr.nr /SDG/ at 16

13 Arbejdstid under kursusdeltagelse 22 Når en ansat efter aftale med tjenestestedet deltager i kursus bereg nes arbejdstiden efter nedenstående regler: Stk. 2. Arbejdstiden for hver kursusdag beregnes som 6 timer. Hvis den ansatte på en kursusdag udfører normaitjeneste, beregnes arbejds tiden som den tjeneste, der faktisk er udført den pågældende dag. Ar bejdstiden kan dog mindst udgøre 8 timer. Stk. 3. Hvis kurset afvikles på planlagte fridage, ydes der erstat ningsfrihed for kursusdagen. Stk.4. Rejsetid i forbindelse med ud og hernrejse samt opholdsdage i forbindelse med kurset medregnes i arbejdstiden efter i denne afta le gældende regler. Hvis der afvikles kursustimer i forbindelse med start eller afslutning af kursus på en rejsedag, medregnes den samle de kursus og rejsetid med 8 timer. Stk. 5. Under deltagelse i kurser optjenes der ikke ret til natpenge eller godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn og helligdage. 23 Offentlige hverv Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 24 Lnsættelsens ophør 13 at 16

14 Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler finder anvendelse. Opsigelsen fra den ansattes side er en måned til en måneds udgang. Stk. 2. Ved midlertidigt arbejde, der ikke vedvarer ud over 3 måne der, gælder et forkortet varsel på 14 dage for hver af parterne. Stk. 3. Der er ikke adgang til at fastsætte forkortet varsel ved af sked pga. sygdom Stk. 4. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansættelse efter denne overenskomst og ansættelse efter anden over enskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK Stk.5. Inden en ansat afskediges, skal der gives IMAK lejlighed til at udtale sig. Meddelelse om påtænkt uansøgt afsked skal være skrift lig. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det for nødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Stk. 6. Når en ansat meddeles uansøgt afsked, hvor der ikke er sket misligholdelse af ansættelsesforholdet fra den ansatte selv, ydes der løn som anført under litra a & b. a. ved kontinuerlig ansættelse i stillingen op til 12 måneder, et beløb svarende til 12 måneders løn. b. ved ansættelse kontinuerlig i stillingen over 12 måneder, et beløb svarende til 18 måneders løn. Beløbet ydes til fuld og endelig afgørelse af en afsked og således, at det almindelige opsigelsesvarsel anses for indeholdt i beløbet. Den ansatte chef fritstilles fra fratrædelsesaftalens indgåelse. 25 Af skedigelsesnævn 14 af 16

15 Skønner IMAK, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rime ligt begrundet i den pågældendes eller i arbejdsgiverens forhold, kan IMAK inden for en frist af i måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med arbejdsgiveren. Opnås der ikke enighed ved forhandlin gen, kan spørgsmålet inden for en frist af i måned efter forhandlin gen af IMAK ledning nedsat nævn, kræves gjort til genstand for behandling i et i denne an der består af en repræsentant valgt af hver af parterne samt en af Landsdommeren udpeget formand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af par ter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og de, i det tilfæl hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rime ligt begrundet i den pågældendes eller arbejdsgiverens forhold, kan det pålægges arbejdsgiveren at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis den pågældende og arbejdsgiveren ikke begge ønsker ansættelses forholdet opretholdt, kan det pålægges arbejdsgiveren at betale den pågældende en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet, og som skal være afhængig af sagens omstændigheder og den pågældendes anci ennitet hos arbejdsgiveren. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og den tabende part. fordeles mellem parterne eller pålægges Stk. 2. Bestemmelsen om afskedigelsessagers eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af ansat te, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i arbejdsgiverens tjene ste i mindst 1 år før afskedigelsen, eller ved opsigelse af ansatte, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er tidsmæssigt begræn set, og arbejdsforhoidet ikke vedvarer ud over 2 år. Jr.nr. 1E.40/506/2013 is af 16

16 25 Overenskomstens gyldighedsperiode Denne Overenskomst træder i kraft den 1. januar Overenskomst kan at hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2014 Stk. 2. Efter opsigelse at Overenskomst sker aflønning i henhold gæl dende lønsatser ved periodens udløb, indtil ny Overenskomst indgås. Nuuk, den 12FEB nÆré Gut tesen Siv Do ph Grønlands Selvstyre Ilinniartit s t Meeggat P.L.V. Atuarfianneer Kattufiat 16 af februar 2014

17 Departementschef pkt. 1 IKIIN Niveau svarende til Lønrammme 39 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , , , , , ,99 1. april , , , , , ,49 1. april , , , , , ,54 1. april , , , , , ,62 Departementschef pkt. 1 a IKIIN med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , , , , , ,83 1. april , , , , , ,12 1. april , , , , , ,67 1. april , , , , , ,50 Afdelingschef 1 pkt. 2 Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,33 1. april , , , , ,00 1. april , , , , ,87 1. april , , , , ,75 Kontorchef pkt. 3 Niveau svarende til Lønrammme 36 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,77 1. april , , , , ,42 1. april , , , , ,26 1. april , , , , ,83 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

18 Forvaltningschef (niveau 1) pkt. 4 Skole og daginstitutionsområdet Kujalleq Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,51 1. april , , , , ,01 1. april , , , , ,06 1. april , , , , ,14 Direktør for Udvikling pkt. 5 Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør for Udvikling pkt. 5 a Sermersooq med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Fagchef (Niveau 2) pkt. 6 Skoleafdeling Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

19 Fagchef (Niveau 2) pkt. 7 PPR Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Fagchef (Niveau 3) pkt. 8 Kultur og fritid Sermersooq ansættelsesanciennitet. Niveau svarende til Lønrammme 36 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,77 1. april , , , , ,42 1. april , , , , ,26 1. april , , , , ,83 Direktør pkt. 9 Qeqqa (uklassificeret) Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør pkt. 9 a Qeqqa (uklassificeret) med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

20 Fagchef (Niveau 2) pkt. 10 Områdechef for Uddannelse Maniitsoq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Fagchef (Niveau 2) pkt. 11 Områdechef Skole og daginstitutioner Sisimiut Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Direktør for Skole og Kultur pkt. 12 Qaasuitsup Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør for Skole og Kultur pkt. 12 a Qaasuitsup med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

21 Fagchef (Niveau 2) pkt. 13 Fagchef Undervisningsområdet Qaasuitsup Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II Afsnit NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i folkeskolen ± Grønland m.f 1. Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere