Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serie C-II. Overenskomst. Mellem"

Transkript

1 NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland. Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens dækningsområde 3 2Løn 3 3 Merarbejde 5 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 5 Boliger 6 6 Til og fratrædelsesfrirejser 6 7 Frirejse ved forflyttelse i Grønland 7 8 Rejseforsikring (rejseulykkes og bagageforsikring) 8 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse 8 10 Tavshedspligt 8 11 Fridage 8 i af februar 2014

2 IMAK) 10 Tavshedspligt Fridage Ferie og feriegodtgørelse Ferierejsefond Udbetaling af løn Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Gruppeliv Kvalifikationstillæg Arbejdstid under kursusdeltagelse Offentlige hverv Ansættelsens ochor Afskedigelsesnævn Overenskomstens gyldighedsperiode 16 2 af 16

3 1 Overenskozustens dækningsområde Overenskomsten omfatter ansættelse i stillinger på overenskomstvil kår svarende til LR 35 i klassificeringsaftale mellem Naalakkersui sut og Ilinniartitsisoq Meeqqat Atuarfinneersut Kattuffiat og høje re aflønnede chefstillinger i Grønlands Selvstyres centraladmini stration, og i kommunerne i Grønland, når disse ikke besættes på tjenesternandsvilkår eller i henhold til overenskomst mellem Naalak kersuisut og Ilinniartitsisoq F4eeqqat Atuarfinneersut Kattuffiat Nalunaarutit Serie C II af 30. maj 2012 for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. Løn Aflønning sker med de i stk. 2. anførte løndele, uanset den ansat tes lønanciennitet ± øvrigt. Stk. 2. Grundlønnen udgør i aftaleperioden: Er. 1. april 2010 Er. 1. april 2011 Er. 1. april 2012 Er. 1. april , , , ,17 Der ydes et stillingsafhængigt, pensionsgivende tillæg som anført i bilag i til nærværende Overenskomst. 1. Den samlede nettoløn kan ikke overstige nettolønnen for en tjenestemand i den pågældende stilling. 3 af 16

4 2. Chefer omfattet af denne Overenskomst er tillige omfattet af aftale mellem Grønlands Selvstyre og Danmarks Jurist og økonomforbund, Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Læ rerforening, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Dansk Psy kologforening, Danske Arkitekters Landsforbund/Ansatte Arki tekters Råd samt Tjenestemænds og Overenskomstansattes Cen tralorganisation i Grønland (TOC/NAK) om etablering af chefpulje. 3. Ansatte efter denne Overenskomst friholdes fra arbejdsretli ge kampskridt. 4. For chefer, der ansættes i stillinger, som ikke omfattes af stillingskategorierne i bilag 1, og/eller hvor særlige rek rutteringsmæssige forhold gør sig gældende, indgås der mel lem parterne konkret aftale om løn og ansættelsesvilkår ef ter de principper, der ligger til grund for denne aftale. 5. Ved nyansættelse som direktør/styrelseschef/departementschef indplaceres den ansatte i lønramme 39. Når der er opnået 4 års sammenhængende lønanciennitet i stillingen, sker der op rykning til lønramme 40. I ganske særlige tilfælde kan en ansat fra og med ansættelsen, umiddelbart aflønnes i henhold til lønramme 40, såfremt den ansatte, efter en konkret vur dering, findes at besidde sådanne ekstraordinære kompetencer som leder, samt faglighed og væsentlig erfaring fra en eller flere ligeartede stillinger, der berettiger dertil. Er den ansatte ansat i stillingen forud for indgåelse af denne af tale, oprykkes direktøren til lønramme 40, når den ansattes sammenhængende lønanciennitet i stillingen udgør 4 år. 4 af 16

5 3 Merarbej de Bestemmelserne i If 4AK aftale om godtgzrelse for nerarbejde og bestem melserne om ydelse af gcdtgsrelse for mistede fridage finder ikke an vendelse for stillinger svarende til LR 38 og derover. Stk. 2. For stillinger der i henhold til denne overenskomst er klas sificeret svarende til lønramme 35 & 36 gælder, at der for merarbejde på såvel hverdage sort søn og helligdage er adgang til hcnorering ef ter de til enhver tid gældende regler. Rådighedsforpligtelsen for stillinger svarende til LR 35 er 280 timer og for stil linger svarende til LR 36 er rådighedsforpligtelsen 320 timer. 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Som bidrag til den overenskomstansattes pensionering betaler arbejds giveren 15,2% af grundlønnen og det pensionsgivende tillæg. Pensi onsordningen etableres som udgangspunkt i Lærernes Pension. Stk. 2. Hvis den ansatte fra tidligere ansættelse kan dokumentere medlemskab af en pensionsordning, som indbetales til denne ordning.?ersonalestvrelsen kan godkende Stk. 3. Ansatte, som ved aftalens ikrafttræden eller ved fremtidig ny ansættelse har opnået en alder på 55 år, og som ikke har en pensions ordning fra tidligere ansættelse, som pensionsbidraget kan indbetales til, kan i stedet vælge at få pensicnsbidraget udbetalt. Pensionsbi draget beskattes i så tilfælde efter de til enhver tid gældende reg ler herom. 5 af 16

6 5 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid gældende regler, eller b) at der til stillingen er knyttet pligt til, at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig. Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boliobetaling i Selvstyrets ejen domme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsæt telse til følge, jf. den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk., b), betaler boliobidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyret og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 5 Til og fratrædelsesirirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der såfremt der ifølge stillingso slaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebo lig, jf. 8, stk. 1, a) g c). Der kan konkret indgås aftale om ydelse af til og fratrædelsesfrirejse til et andet land end Danmark. Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættel sen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt ferie frirejse i det pågældende kalenderår. 6 af 16

7 eller Afsnit I. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle med ligestillede opnår retten til frirejse. c) Fratræden ved pensionering. d) Ved afskedigelse. der Stk. 3. Retten til til og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retter. til til og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelsen af til og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemidde. anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer inden rigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentli ge transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i Kzber.havn må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til og fratrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mel lem bopælen og tjenestestedet. Stk. 9. Der ydes flyttegodtgørelse og transportforsikring efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler (p.t. Nal C I, ). 7 Frirejse ved forflyttelse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. Jr.nr. ].6.40/506/ af 16

8 8 Rejseforsikring (rejseulykkes. og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er den ansat te men ikke eventuel familie omfattet af de til enhver tid gæl dende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes gcdtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre cg kommunernes tjeneste i Grøn land gældende regler (p.t. Nal 0 I, ) 10 Tavshedspligt Den ansatte skal iagttage tavshed ned hensyn til de forhold, som den ansatte i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemme ligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af den foresatte jf. sagsbehandlingslovens bestemmelse om tavsheds pligt. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjenesten. 11 Fridage For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed med løn i disse dage. Følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage B af 16

9 b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) 12 Ferie og feriegodtgørelse Ansatte i henhold til denne overenskomst har ret til årlig ferie ef ter den til enhver tid gældende landstingslov om ferie. 13 Ferierej sefond Til ansatte, der ikke har ret til feriefrirejse i henhold til 3 i aftale af 20. april 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat (NAK) om frirejser og ikke i kraft af ægte fælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår har ret til fe riefrirejse, indbetaler arbejdsgiver pr. måned kr 840,00 til IMAKs ferierej sefond. B at 16

10 14 Udbetaling af løn Løn og tillæg udbetales månedsvis forud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. 15 Besteae1ser vedrørende sygdom, efterløn m.v. Funktionærlovens regler om løn under sygdcm, samt efterløn finder an vendelse. Stk. 2. Efteriønnen tilkommer ægtefælle/registreret partner jvf, i øvrigt funktionærlovens 8. Efterlønnen indgår ikke i dødsboet. Ved beregning af efterløn indgår løn uden fradrag af ensionsbidrag. 16 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte er omfattet af aftalen mellem Grønlandslandstyre og ID1AI< om forholdene for Grønlands hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland ved graviditet, barsel og adoption. 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab til pas ning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. 10 af 16

11 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 18 Tjenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0 16 årigt barns indlæggese på sygehuset i eller uden for hjembyen, sort rejseledsager og under barnets indlæggelse i for bindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlægelse og forældres medindlæggelse samt ledsa gelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af :æge, kan tje nestefriheden forlænges op til 5 dage. 19 Gruppeliv Den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv(p.t.nal C l 10 2) 20 Kvalifikationstillæg Der kan ydes et kvalifikationstillæg for erhvervede kompetencegivende efter og videreuddannelse. Kvalifikationstillægget skal gives for følgende efter og videreuddannelse: 11 af 16

12 a. Pædagogisk IT kørekort oives med 200,00 kr. nr måned b. Crede, coaching, censor og andre cpkvalificerende kurser på til samlmen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr måned c. Skoleudvikler/kvalitetsudvikler og vejlederuddannelser gives med kr. 1000,00 pr måned d. Akademiske og pædagogiske diplomuddannelser, talehørepædagoger, speciallæreruddannelser og skolebiblioteksuddannelse gives med kr. 1000,00 pr måned e. Master, cand, pæd og cand. psyk. Gives med kr. 1500,00 pr måned Der gives kun et tillæg efter denne paragraf, også selvom man har flere tillægsgivende efter og videreuddannelser. Ved flere kompeten cegivende efter og videreuddannelser, ydes det tillæg med den stør ste værdi. 21 Nære pårorendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmel se med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes al vorlige sygdom og/eller begravelse. Stk. 2. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. Jr.nr /SDG/ at 16

13 Arbejdstid under kursusdeltagelse 22 Når en ansat efter aftale med tjenestestedet deltager i kursus bereg nes arbejdstiden efter nedenstående regler: Stk. 2. Arbejdstiden for hver kursusdag beregnes som 6 timer. Hvis den ansatte på en kursusdag udfører normaitjeneste, beregnes arbejds tiden som den tjeneste, der faktisk er udført den pågældende dag. Ar bejdstiden kan dog mindst udgøre 8 timer. Stk. 3. Hvis kurset afvikles på planlagte fridage, ydes der erstat ningsfrihed for kursusdagen. Stk.4. Rejsetid i forbindelse med ud og hernrejse samt opholdsdage i forbindelse med kurset medregnes i arbejdstiden efter i denne afta le gældende regler. Hvis der afvikles kursustimer i forbindelse med start eller afslutning af kursus på en rejsedag, medregnes den samle de kursus og rejsetid med 8 timer. Stk. 5. Under deltagelse i kurser optjenes der ikke ret til natpenge eller godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn og helligdage. 23 Offentlige hverv Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 24 Lnsættelsens ophør 13 at 16

14 Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler finder anvendelse. Opsigelsen fra den ansattes side er en måned til en måneds udgang. Stk. 2. Ved midlertidigt arbejde, der ikke vedvarer ud over 3 måne der, gælder et forkortet varsel på 14 dage for hver af parterne. Stk. 3. Der er ikke adgang til at fastsætte forkortet varsel ved af sked pga. sygdom Stk. 4. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansættelse efter denne overenskomst og ansættelse efter anden over enskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK Stk.5. Inden en ansat afskediges, skal der gives IMAK lejlighed til at udtale sig. Meddelelse om påtænkt uansøgt afsked skal være skrift lig. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det for nødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Stk. 6. Når en ansat meddeles uansøgt afsked, hvor der ikke er sket misligholdelse af ansættelsesforholdet fra den ansatte selv, ydes der løn som anført under litra a & b. a. ved kontinuerlig ansættelse i stillingen op til 12 måneder, et beløb svarende til 12 måneders løn. b. ved ansættelse kontinuerlig i stillingen over 12 måneder, et beløb svarende til 18 måneders løn. Beløbet ydes til fuld og endelig afgørelse af en afsked og således, at det almindelige opsigelsesvarsel anses for indeholdt i beløbet. Den ansatte chef fritstilles fra fratrædelsesaftalens indgåelse. 25 Af skedigelsesnævn 14 af 16

15 Skønner IMAK, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rime ligt begrundet i den pågældendes eller i arbejdsgiverens forhold, kan IMAK inden for en frist af i måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med arbejdsgiveren. Opnås der ikke enighed ved forhandlin gen, kan spørgsmålet inden for en frist af i måned efter forhandlin gen af IMAK ledning nedsat nævn, kræves gjort til genstand for behandling i et i denne an der består af en repræsentant valgt af hver af parterne samt en af Landsdommeren udpeget formand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af par ter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og de, i det tilfæl hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rime ligt begrundet i den pågældendes eller arbejdsgiverens forhold, kan det pålægges arbejdsgiveren at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis den pågældende og arbejdsgiveren ikke begge ønsker ansættelses forholdet opretholdt, kan det pålægges arbejdsgiveren at betale den pågældende en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet, og som skal være afhængig af sagens omstændigheder og den pågældendes anci ennitet hos arbejdsgiveren. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og den tabende part. fordeles mellem parterne eller pålægges Stk. 2. Bestemmelsen om afskedigelsessagers eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af ansat te, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i arbejdsgiverens tjene ste i mindst 1 år før afskedigelsen, eller ved opsigelse af ansatte, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er tidsmæssigt begræn set, og arbejdsforhoidet ikke vedvarer ud over 2 år. Jr.nr. 1E.40/506/2013 is af 16

16 25 Overenskomstens gyldighedsperiode Denne Overenskomst træder i kraft den 1. januar Overenskomst kan at hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2014 Stk. 2. Efter opsigelse at Overenskomst sker aflønning i henhold gæl dende lønsatser ved periodens udløb, indtil ny Overenskomst indgås. Nuuk, den 12FEB nÆré Gut tesen Siv Do ph Grønlands Selvstyre Ilinniartit s t Meeggat P.L.V. Atuarfianneer Kattufiat 16 af februar 2014

17 Departementschef pkt. 1 IKIIN Niveau svarende til Lønrammme 39 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , , , , , ,99 1. april , , , , , ,49 1. april , , , , , ,54 1. april , , , , , ,62 Departementschef pkt. 1 a IKIIN med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , , , , , ,83 1. april , , , , , ,12 1. april , , , , , ,67 1. april , , , , , ,50 Afdelingschef 1 pkt. 2 Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,33 1. april , , , , ,00 1. april , , , , ,87 1. april , , , , ,75 Kontorchef pkt. 3 Niveau svarende til Lønrammme 36 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,77 1. april , , , , ,42 1. april , , , , ,26 1. april , , , , ,83 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

18 Forvaltningschef (niveau 1) pkt. 4 Skole og daginstitutionsområdet Kujalleq Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,51 1. april , , , , ,01 1. april , , , , ,06 1. april , , , , ,14 Direktør for Udvikling pkt. 5 Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør for Udvikling pkt. 5 a Sermersooq med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Fagchef (Niveau 2) pkt. 6 Skoleafdeling Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

19 Fagchef (Niveau 2) pkt. 7 PPR Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Fagchef (Niveau 3) pkt. 8 Kultur og fritid Sermersooq ansættelsesanciennitet. Niveau svarende til Lønrammme 36 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,77 1. april , , , , ,42 1. april , , , , ,26 1. april , , , , ,83 Direktør pkt. 9 Qeqqa (uklassificeret) Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør pkt. 9 a Qeqqa (uklassificeret) med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

20 Fagchef (Niveau 2) pkt. 10 Områdechef for Uddannelse Maniitsoq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Fagchef (Niveau 2) pkt. 11 Områdechef Skole og daginstitutioner Sisimiut Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Direktør for Skole og Kultur pkt. 12 Qaasuitsup Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør for Skole og Kultur pkt. 12 a Qaasuitsup med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

21 Fagchef (Niveau 2) pkt. 13 Fagchef Undervisningsområdet Qaasuitsup Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere