Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serie C-II. Overenskomst. Mellem"

Transkript

1 NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland. Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens dækningsområde 3 2Løn 3 3 Merarbejde 5 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 5 Boliger 6 6 Til og fratrædelsesfrirejser 6 7 Frirejse ved forflyttelse i Grønland 7 8 Rejseforsikring (rejseulykkes og bagageforsikring) 8 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse 8 10 Tavshedspligt 8 11 Fridage 8 i af februar 2014

2 IMAK) 10 Tavshedspligt Fridage Ferie og feriegodtgørelse Ferierejsefond Udbetaling af løn Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Gruppeliv Kvalifikationstillæg Arbejdstid under kursusdeltagelse Offentlige hverv Ansættelsens ochor Afskedigelsesnævn Overenskomstens gyldighedsperiode 16 2 af 16

3 1 Overenskozustens dækningsområde Overenskomsten omfatter ansættelse i stillinger på overenskomstvil kår svarende til LR 35 i klassificeringsaftale mellem Naalakkersui sut og Ilinniartitsisoq Meeqqat Atuarfinneersut Kattuffiat og høje re aflønnede chefstillinger i Grønlands Selvstyres centraladmini stration, og i kommunerne i Grønland, når disse ikke besættes på tjenesternandsvilkår eller i henhold til overenskomst mellem Naalak kersuisut og Ilinniartitsisoq F4eeqqat Atuarfinneersut Kattuffiat Nalunaarutit Serie C II af 30. maj 2012 for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. Løn Aflønning sker med de i stk. 2. anførte løndele, uanset den ansat tes lønanciennitet ± øvrigt. Stk. 2. Grundlønnen udgør i aftaleperioden: Er. 1. april 2010 Er. 1. april 2011 Er. 1. april 2012 Er. 1. april , , , ,17 Der ydes et stillingsafhængigt, pensionsgivende tillæg som anført i bilag i til nærværende Overenskomst. 1. Den samlede nettoløn kan ikke overstige nettolønnen for en tjenestemand i den pågældende stilling. 3 af 16

4 2. Chefer omfattet af denne Overenskomst er tillige omfattet af aftale mellem Grønlands Selvstyre og Danmarks Jurist og økonomforbund, Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Læ rerforening, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Dansk Psy kologforening, Danske Arkitekters Landsforbund/Ansatte Arki tekters Råd samt Tjenestemænds og Overenskomstansattes Cen tralorganisation i Grønland (TOC/NAK) om etablering af chefpulje. 3. Ansatte efter denne Overenskomst friholdes fra arbejdsretli ge kampskridt. 4. For chefer, der ansættes i stillinger, som ikke omfattes af stillingskategorierne i bilag 1, og/eller hvor særlige rek rutteringsmæssige forhold gør sig gældende, indgås der mel lem parterne konkret aftale om løn og ansættelsesvilkår ef ter de principper, der ligger til grund for denne aftale. 5. Ved nyansættelse som direktør/styrelseschef/departementschef indplaceres den ansatte i lønramme 39. Når der er opnået 4 års sammenhængende lønanciennitet i stillingen, sker der op rykning til lønramme 40. I ganske særlige tilfælde kan en ansat fra og med ansættelsen, umiddelbart aflønnes i henhold til lønramme 40, såfremt den ansatte, efter en konkret vur dering, findes at besidde sådanne ekstraordinære kompetencer som leder, samt faglighed og væsentlig erfaring fra en eller flere ligeartede stillinger, der berettiger dertil. Er den ansatte ansat i stillingen forud for indgåelse af denne af tale, oprykkes direktøren til lønramme 40, når den ansattes sammenhængende lønanciennitet i stillingen udgør 4 år. 4 af 16

5 3 Merarbej de Bestemmelserne i If 4AK aftale om godtgzrelse for nerarbejde og bestem melserne om ydelse af gcdtgsrelse for mistede fridage finder ikke an vendelse for stillinger svarende til LR 38 og derover. Stk. 2. For stillinger der i henhold til denne overenskomst er klas sificeret svarende til lønramme 35 & 36 gælder, at der for merarbejde på såvel hverdage sort søn og helligdage er adgang til hcnorering ef ter de til enhver tid gældende regler. Rådighedsforpligtelsen for stillinger svarende til LR 35 er 280 timer og for stil linger svarende til LR 36 er rådighedsforpligtelsen 320 timer. 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Som bidrag til den overenskomstansattes pensionering betaler arbejds giveren 15,2% af grundlønnen og det pensionsgivende tillæg. Pensi onsordningen etableres som udgangspunkt i Lærernes Pension. Stk. 2. Hvis den ansatte fra tidligere ansættelse kan dokumentere medlemskab af en pensionsordning, som indbetales til denne ordning.?ersonalestvrelsen kan godkende Stk. 3. Ansatte, som ved aftalens ikrafttræden eller ved fremtidig ny ansættelse har opnået en alder på 55 år, og som ikke har en pensions ordning fra tidligere ansættelse, som pensionsbidraget kan indbetales til, kan i stedet vælge at få pensicnsbidraget udbetalt. Pensionsbi draget beskattes i så tilfælde efter de til enhver tid gældende reg ler herom. 5 af 16

6 5 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid gældende regler, eller b) at der til stillingen er knyttet pligt til, at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig. Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boliobetaling i Selvstyrets ejen domme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsæt telse til følge, jf. den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk., b), betaler boliobidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyret og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 5 Til og fratrædelsesirirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der såfremt der ifølge stillingso slaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebo lig, jf. 8, stk. 1, a) g c). Der kan konkret indgås aftale om ydelse af til og fratrædelsesfrirejse til et andet land end Danmark. Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættel sen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt ferie frirejse i det pågældende kalenderår. 6 af 16

7 eller Afsnit I. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle med ligestillede opnår retten til frirejse. c) Fratræden ved pensionering. d) Ved afskedigelse. der Stk. 3. Retten til til og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retter. til til og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelsen af til og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemidde. anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer inden rigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentli ge transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i Kzber.havn må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til og fratrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mel lem bopælen og tjenestestedet. Stk. 9. Der ydes flyttegodtgørelse og transportforsikring efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler (p.t. Nal C I, ). 7 Frirejse ved forflyttelse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. Jr.nr. ].6.40/506/ af 16

8 8 Rejseforsikring (rejseulykkes. og bagageforsikring) Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er den ansat te men ikke eventuel familie omfattet af de til enhver tid gæl dende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes gcdtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre cg kommunernes tjeneste i Grøn land gældende regler (p.t. Nal 0 I, ) 10 Tavshedspligt Den ansatte skal iagttage tavshed ned hensyn til de forhold, som den ansatte i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemme ligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af den foresatte jf. sagsbehandlingslovens bestemmelse om tavsheds pligt. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjenesten. 11 Fridage For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed med løn i disse dage. Følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage B af 16

9 b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) 12 Ferie og feriegodtgørelse Ansatte i henhold til denne overenskomst har ret til årlig ferie ef ter den til enhver tid gældende landstingslov om ferie. 13 Ferierej sefond Til ansatte, der ikke har ret til feriefrirejse i henhold til 3 i aftale af 20. april 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat (NAK) om frirejser og ikke i kraft af ægte fælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår har ret til fe riefrirejse, indbetaler arbejdsgiver pr. måned kr 840,00 til IMAKs ferierej sefond. B at 16

10 14 Udbetaling af løn Løn og tillæg udbetales månedsvis forud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. 15 Besteae1ser vedrørende sygdom, efterløn m.v. Funktionærlovens regler om løn under sygdcm, samt efterløn finder an vendelse. Stk. 2. Efteriønnen tilkommer ægtefælle/registreret partner jvf, i øvrigt funktionærlovens 8. Efterlønnen indgår ikke i dødsboet. Ved beregning af efterløn indgår løn uden fradrag af ensionsbidrag. 16 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte er omfattet af aftalen mellem Grønlandslandstyre og ID1AI< om forholdene for Grønlands hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland ved graviditet, barsel og adoption. 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab til pas ning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. 10 af 16

11 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 18 Tjenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0 16 årigt barns indlæggese på sygehuset i eller uden for hjembyen, sort rejseledsager og under barnets indlæggelse i for bindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlægelse og forældres medindlæggelse samt ledsa gelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af :æge, kan tje nestefriheden forlænges op til 5 dage. 19 Gruppeliv Den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv(p.t.nal C l 10 2) 20 Kvalifikationstillæg Der kan ydes et kvalifikationstillæg for erhvervede kompetencegivende efter og videreuddannelse. Kvalifikationstillægget skal gives for følgende efter og videreuddannelse: 11 af 16

12 a. Pædagogisk IT kørekort oives med 200,00 kr. nr måned b. Crede, coaching, censor og andre cpkvalificerende kurser på til samlmen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr måned c. Skoleudvikler/kvalitetsudvikler og vejlederuddannelser gives med kr. 1000,00 pr måned d. Akademiske og pædagogiske diplomuddannelser, talehørepædagoger, speciallæreruddannelser og skolebiblioteksuddannelse gives med kr. 1000,00 pr måned e. Master, cand, pæd og cand. psyk. Gives med kr. 1500,00 pr måned Der gives kun et tillæg efter denne paragraf, også selvom man har flere tillægsgivende efter og videreuddannelser. Ved flere kompeten cegivende efter og videreuddannelser, ydes det tillæg med den stør ste værdi. 21 Nære pårorendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmel se med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes al vorlige sygdom og/eller begravelse. Stk. 2. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. Jr.nr /SDG/ at 16

13 Arbejdstid under kursusdeltagelse 22 Når en ansat efter aftale med tjenestestedet deltager i kursus bereg nes arbejdstiden efter nedenstående regler: Stk. 2. Arbejdstiden for hver kursusdag beregnes som 6 timer. Hvis den ansatte på en kursusdag udfører normaitjeneste, beregnes arbejds tiden som den tjeneste, der faktisk er udført den pågældende dag. Ar bejdstiden kan dog mindst udgøre 8 timer. Stk. 3. Hvis kurset afvikles på planlagte fridage, ydes der erstat ningsfrihed for kursusdagen. Stk.4. Rejsetid i forbindelse med ud og hernrejse samt opholdsdage i forbindelse med kurset medregnes i arbejdstiden efter i denne afta le gældende regler. Hvis der afvikles kursustimer i forbindelse med start eller afslutning af kursus på en rejsedag, medregnes den samle de kursus og rejsetid med 8 timer. Stk. 5. Under deltagelse i kurser optjenes der ikke ret til natpenge eller godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn og helligdage. 23 Offentlige hverv Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 24 Lnsættelsens ophør 13 at 16

14 Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler finder anvendelse. Opsigelsen fra den ansattes side er en måned til en måneds udgang. Stk. 2. Ved midlertidigt arbejde, der ikke vedvarer ud over 3 måne der, gælder et forkortet varsel på 14 dage for hver af parterne. Stk. 3. Der er ikke adgang til at fastsætte forkortet varsel ved af sked pga. sygdom Stk. 4. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansættelse efter denne overenskomst og ansættelse efter anden over enskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK Stk.5. Inden en ansat afskediges, skal der gives IMAK lejlighed til at udtale sig. Meddelelse om påtænkt uansøgt afsked skal være skrift lig. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det for nødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Stk. 6. Når en ansat meddeles uansøgt afsked, hvor der ikke er sket misligholdelse af ansættelsesforholdet fra den ansatte selv, ydes der løn som anført under litra a & b. a. ved kontinuerlig ansættelse i stillingen op til 12 måneder, et beløb svarende til 12 måneders løn. b. ved ansættelse kontinuerlig i stillingen over 12 måneder, et beløb svarende til 18 måneders løn. Beløbet ydes til fuld og endelig afgørelse af en afsked og således, at det almindelige opsigelsesvarsel anses for indeholdt i beløbet. Den ansatte chef fritstilles fra fratrædelsesaftalens indgåelse. 25 Af skedigelsesnævn 14 af 16

15 Skønner IMAK, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rime ligt begrundet i den pågældendes eller i arbejdsgiverens forhold, kan IMAK inden for en frist af i måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med arbejdsgiveren. Opnås der ikke enighed ved forhandlin gen, kan spørgsmålet inden for en frist af i måned efter forhandlin gen af IMAK ledning nedsat nævn, kræves gjort til genstand for behandling i et i denne an der består af en repræsentant valgt af hver af parterne samt en af Landsdommeren udpeget formand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af par ter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og de, i det tilfæl hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rime ligt begrundet i den pågældendes eller arbejdsgiverens forhold, kan det pålægges arbejdsgiveren at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis den pågældende og arbejdsgiveren ikke begge ønsker ansættelses forholdet opretholdt, kan det pålægges arbejdsgiveren at betale den pågældende en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet, og som skal være afhængig af sagens omstændigheder og den pågældendes anci ennitet hos arbejdsgiveren. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og den tabende part. fordeles mellem parterne eller pålægges Stk. 2. Bestemmelsen om afskedigelsessagers eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af ansat te, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i arbejdsgiverens tjene ste i mindst 1 år før afskedigelsen, eller ved opsigelse af ansatte, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er tidsmæssigt begræn set, og arbejdsforhoidet ikke vedvarer ud over 2 år. Jr.nr. 1E.40/506/2013 is af 16

16 25 Overenskomstens gyldighedsperiode Denne Overenskomst træder i kraft den 1. januar Overenskomst kan at hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2014 Stk. 2. Efter opsigelse at Overenskomst sker aflønning i henhold gæl dende lønsatser ved periodens udløb, indtil ny Overenskomst indgås. Nuuk, den 12FEB nÆré Gut tesen Siv Do ph Grønlands Selvstyre Ilinniartit s t Meeggat P.L.V. Atuarfianneer Kattufiat 16 af februar 2014

17 Departementschef pkt. 1 IKIIN Niveau svarende til Lønrammme 39 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , , , , , ,99 1. april , , , , , ,49 1. april , , , , , ,54 1. april , , , , , ,62 Departementschef pkt. 1 a IKIIN med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , , , , , ,83 1. april , , , , , ,12 1. april , , , , , ,67 1. april , , , , , ,50 Afdelingschef 1 pkt. 2 Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,33 1. april , , , , ,00 1. april , , , , ,87 1. april , , , , ,75 Kontorchef pkt. 3 Niveau svarende til Lønrammme 36 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,77 1. april , , , , ,42 1. april , , , , ,26 1. april , , , , ,83 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

18 Forvaltningschef (niveau 1) pkt. 4 Skole og daginstitutionsområdet Kujalleq Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,51 1. april , , , , ,01 1. april , , , , ,06 1. april , , , , ,14 Direktør for Udvikling pkt. 5 Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør for Udvikling pkt. 5 a Sermersooq med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Fagchef (Niveau 2) pkt. 6 Skoleafdeling Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

19 Fagchef (Niveau 2) pkt. 7 PPR Sermersooq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Fagchef (Niveau 3) pkt. 8 Kultur og fritid Sermersooq ansættelsesanciennitet. Niveau svarende til Lønrammme 36 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,77 1. april , , , , ,42 1. april , , , , ,26 1. april , , , , ,83 Direktør pkt. 9 Qeqqa (uklassificeret) Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør pkt. 9 a Qeqqa (uklassificeret) med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

20 Fagchef (Niveau 2) pkt. 10 Områdechef for Uddannelse Maniitsoq Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Fagchef (Niveau 2) pkt. 11 Områdechef Skole og daginstitutioner Sisimiut Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Direktør for Skole og Kultur pkt. 12 Qaasuitsup Niveau svarende til Lønrammme 39 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,91 945, , , ,03 1. april , ,96 945, , , ,53 1. april , ,78 945, , , ,58 1. april , ,62 945, , , ,66 Direktør for Skole og Kultur pkt. 12 a Qaasuitsup med mere end 4 års ansættelsesanciennitet Niveau svarende til Lønrammme 40 pensionsgiven Funktionstill brutto netto Grundløn de tillæg æg 1. april , ,04 945, , , ,86 1. april , ,20 945, , , ,16 1. april , ,23 945, , , ,71 1. april , ,96 945, , , ,54 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

21 Fagchef (Niveau 2) pkt. 13 Fagchef Undervisningsområdet Qaasuitsup Niveau svarende til Lønrammme 38 pensionsgiven brutto netto Grundløn de tillæg 1. april , , , , ,60 1. april , , , , ,27 1. april , , , , ,14 1. april , , , , ,02 Afsnit I af 6 Bilag 1. IMAK Chef Overenskomst

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

1. april , , ,64

1. april , , ,64 4. Lønnen udgør: Løntrin 1. april 2012 1. april 2013 1. april 2014 1 31.290,81 31.643,22 31.995,64 5. Der ydes et stillingsafhængigt, pensionsgivende tillæg i henhold til overenskomstens 6 som anført i

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie CII. Lovsamling. Grønlandsk 16DEC. 2613. ansattes lønanciennitet i henhold til overenskomsten i. Afsnit J. (jurister & økonomer)

NALUNAARUTIT - Serie CII. Lovsamling. Grønlandsk 16DEC. 2613. ansattes lønanciennitet i henhold til overenskomsten i. Afsnit J. (jurister & økonomer) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit J. (jurister & økonomer) Lovsamling Serie CII 16DEC. 2613 Aftale mellem Naalakkersuisut og Danmarks Jurist og økonomforbund om løn og an sættelsesvilkår for overenskomstansatte,

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister) OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 20 Ordinært pensionsbidrag... 12 21 Ekstraordinært pensionsbidrag... 13 Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår... 14 22 Til- og fratrædelsesfrirejser... 14 23 Ferierejsetillæg...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 10. Til- og fratrædelsesfrirejser... 8 11. Frirejse i Grønland... 10 12. Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring)... 10 13. Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring...

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-Il *8 JULI Z015 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere