CO2 som kølemiddel i varmepumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2 som kølemiddel i varmepumper"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 9 2 PROJEKTINDHOLD 11 3 PROJEKTETS GENNEMFØRELSE SIDEN SIDST OPBYGNING AF PROTOTYPE Den transkritiske kredsproces Grundlæggende krav til varmepumpe med CO2 som kølemiddel Opbygning af kølekredsløb Opbygning af styring Styringsstrategi Teoretisk model af transkritisk brugsvandsvarmepumpe TEST AF PROTOTYPE ENDELIGT KONCEPT 30 4 LITTERATURLISTE 33 5 ENGLISH SUMMARY Bilag A: Overordnede krav til brugsvands varmepumpe 3

4 4

5 Forord Nærværende rapport beskriver anden hovedfase af projektet CO 2 som kølemiddel i varmepumper. Projektets overordnede mål er at bidrage til udbredelse af renere produkter til køleområdet (hvorunder hører varmepumpebranchen) ved anvendelse af køleanlæg med naturlige kølemidler, hvor der hidtil har været anvendt HFCog HCFC-stoffer (med ozonlagsnedbrydnings- og drivhuseffekt). Projektet indeholder to hovedfaser, hvoraf den første omhandler et indledende studie af CO 2 som kølemiddel i varmepumper. Første fase er beskrevet i rapporten CO2 som kølemiddel i varmepumper, der kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Anden hovedfase, der omhandler opbygning og test af prototype er beskrevet i nærværende rapport. Projektet er økonomisk støttet af Miljøstyrelsen, Kontoret for renere produkter. Projektets organisation består af følgende: Vesttherm (A/S Vestfrost group) Høgevej Esbjerg Ø Lodam Elektronik A/S Grundtvigs Allé Sønderborg Teknologisk Institut, Energi (projektleder) Køle- og Varmepumpeteknik Gregersensvej 2630 Tåstrup Miljøstyrelsens Kemikaliekontor (følgegruppe) Strandgade København K Der skal fra projektlederens side rettes en tak til projektgruppen, samt naturligvis til Miljøstyrelsen. Herudover en tak til de øvrige firmaer, der har bidraget til projektets gennemførelse, herunder en speciel tak til Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S for deres store bidrag. Claus S. Poulsen Civilingeniør/Projektleder Teknologisk Institut 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Nærværende projektrapport beskriver design, opbygning og test af prototype varmepumpe med CO 2 som kølemiddel. Projektet er anden hovedfase i et projekt opstartet i 2000 med tilten CO 2 som kølemiddel i varmepumper. I første hovedfase blev det vist at der i dag findes komponenter på markedet til transkritiske CO 2 processer. Udbuddet er dog ikke voldsomt men som det ses af nærværende rapport er det trods alt muligt at designe, opbygge og teste et prototypesystem, som lever op til de forventninger, der kan stilles til CO 2 varmepumpeanlæg. Varmepumpen, der er opbygget i projektet, er en brugsvandsvarmepumpe, der er beregnet for opvarmning af brugsvand til husholdningsbrug. Varmepumper af denne type indeholder typisk HFC-134a, som er en såkaldt drivhusgas. Grundet pres fra myndigheder og visse kundegrupper er fokus i branchen rettet mod at finde alternativer til HFC erne. Det mest nærliggende alternativ er uden tvivl CO 2, der har fremragende egenskaber som kølemiddel i varmepumper og specielt i brugsvandsvarmepumper, hvor kravet til høje temperaturer er til stede. Projektet har vist, at visse komponenter er relativt svære at skaffe til transkritiske CO 2 systemer, specielt små kompressorer til brugsvandsvarmepumper har vist sig praktisk talt umulige at skaffe. Derfor er der i projektet anvendt en semihermetisk stempelkommpressor, som har en væsentlig højere ydelse end nødvendigt. Kompressoren (motoren) er derfor blevet forsynet med en frekvensomformer, der gør det muligt at reducere kompressorens ydelse. Men trods dette er kompressorens ydelse stadig en del højere end ønskeligt, og der er derfor foretaget visse korrektioner i analysen af måledata. Af andre komponenter, som det har været svært at skaffe, kan nævnes ventilerne. I projektet er anvendt to ventiler, én ventil, der regulerer trykket i gaskøleren (højttryks ventil) og én der virker som drøvleorgan. Begge de anvendte ventiler vurderes ikke på nuværende tidspunkt som værende kommercielt konkurrencedygtige. Der er i projektet desuden udviklet en ny styring til brugsvandsvarmepumper med CO 2 som kølemiddel. Styringen indeholder bl.a. optimal styring af gaskølertryk (højttrykket), som er nødvendig, hvis der skal opnås en optimal regulering af kølemiddelsystemet og kunne opnås de virkningsgrader, der er forventet. I projektet er der gennemført en række test af den opbyggede prototype. Af disse tests kan bl.a. nævnes tests vedr. kølemiddelfyldning, tests af ventiler etc. samt naturligvis de dele af EN255-3 testen, der er gennemført. EN255-3 er den prøvningsstandard, der anvendes, når brugsvandsvarmepumpers ydelse og effektivitet skal fastlægges. Testene viser alle, at såfremt der kompenseres for forhold som bl.a. den alt for store kompressor, er CO2 som forventet væsentligt bedre end R134a det skal dog bemærkes at kun dele af EN255-3 testen er gennemført. 7

8 8

9 1 Indledning I forbindelse med Miljøstyrelsens plan for udfasning af kraftige drivhusgasser, herunder HFC-kølemidlerne, søger køle- og varmepumpebranchen i øjeblikket alternativer til de kølemidler, man i dag anvender. Et af de kølemidler der i fremtiden forventes at kunne erstatte HFC erne er CO 2 (R744). CO 2 har dog helt anderledes egenskaber, end de kølemidler man i dag anvender, bl.a. opererer anlæg med CO 2 ved et højere tryk, og typisk er processen transkritisk, hvilket betyder, at trykket på højtrykssiden er højere end det kritiske tryk for det pågældende kølemiddel. Desuden har CO 2 et betydeligt mindre specifikt volumen, hvilket medfører at de komponenter, der skal anvendes i anlæggene fylder væsentligt mindre. Det blev i projektets første hovedfase vist, at det er muligt at skaffe komponenter til opbygning af transkritiske CO 2 kølesystemer. Et af de områder, hvor det blev vist at det er oplagt at anvende CO 2 som kølemiddel er i varmepumper og specielt i brug svandsvarmepumper er det nemlig muligt at udnytte det temperaturglid, der kan opnås i gaskøleren. Herved kan der, afhængig af driftskonditionerne, opnås virkningsgrader for varmepumpen med CO 2, der er væsentlig bedre end for traditionelle varmepumper. I første fase af projektet blev det bl.a. vist, at der ved vandtemperaturer på 65 C kan opnås en virkningsgrad der er mere end 50% bedre end for et tilsvarende R134a system. På nedenstående figur er det vist, hvor meget bedre CO 2 er end R134a: Sammenligning af R134a og R744 forbedring i.f.t. R134a (driftstilstande givet som "luft ind / vand ud") 180% %-vis forbedring af COP 160% 140% 120% 100% 80% 60% 2/35 2/55 7/55-7/55 2/65 7/65 40% R134a R744 R134a R744 R134a R744 R134a R744 R134a R744 R134a R744 20% 0% Figur 1.1: Teoretisk sammenligning af R134a og R744 (CO 2 ). En stor del af arbejdet i første fase bestod i undersøgelsen af egnede komponenter. Bl.a. blev der undersøgt mulighederne for at skaffe en egnet kompressor til brugsvandsvarmepumper med CO 2. En række af de firmaer, der i første fase blev nævnt som mulige leverandører af kompressorer er her i anden fase blevet kontaktet med henblik på levering af kompressor til 9

10 10 prototypen. Nærmere beskrivelse af de valgte komponenter følger i afsnittet, der beskriver den opbyggede prototype.

11 2 Projektindhold Projektet er opdelt i to hovedfaser, hvoraf første fase indeholdte følgende delelementer: Hovedfase 1: Indledende studie af CO 2 som kølemiddel i varmepumper 1.1) Opstilling af kravspecifikationer 1.2) Undersøgelse af komponenter 1.3) Undersøgelse af styringsstrategi 1.4) Rapportering og videnformidling Disse aktiviteter er alle beskrevet i /1/ (CO2 som kølemiddel i varmepumper pdf). Den efterfølgende hovedfase, som er beskrevet i nærværende rapport indeholdte følgende delfaser: Hovedfase 2: Dimensionering, opbygning og test af prototype (brugsvandsvarmepumpe) 2.1) Projektledelse 2.2) Udvælgelse af komponenter 2.3) Styringsstrategi 2.4) Opbygning af styring 2.5) Opbygning af første prototype 2.6) Test af første prototype 2.7) Fastlæggelse af endeligt koncept 11

12 12

13 3 Projektets gennemførelse 3.1 Siden sidst I projektets første hovedfase blev der gennemført en komponentundersøgelse, der havde til formål at klarlægge hvorvidt det var muligt at skaffe komponenter til en varmepumpe med CO 2 som kølemiddel. Undersøgelsen gav en overblik over aktuel status på daværende tidspunkt (efterår 2000) for komponenter til transkritiske CO 2 køleprocesser. Siden denne komponentundersøgelse blev gennemført, er der naturligvis sket en masse indenfor dette område. Naturligvis spiller undersøgelsen af egnede kompressorer en central rolle, og det er også en af de komponenter, hvor der pt. foregår den største udvikling. Bl.a. har den tyske kompressorproducent BOCK netop offentliggjort et projekt omkring udvikling af en transkritisk åben stempelkompressor designet for automobilindustrien (A/C i f.eks. busser). Kompressorens kuldeydelse ligger dog en del højere end, hvad der er er nødvendigt i brugsvandsvarmepumper i husholdninger. Men tendensen er, at stadig flere producenter i dag arbejder med, eller ligefrem producerer kompressorer til transkritisk drift. Det er dog stadig meget begrænset, hvad der i dag tilbydes af hermetiske kompressorer til CO 2. Og hvis kølemidlet skal blive en succes i små brugsvandsvarmepumper er det et krav, at der skal anvendes hermetiske kompressorer (grundt alt for stort varmetab fra semihermetiske og åbne kompressorer). Undersøgelsen i første hovedfase viste, ar det primært er i Japan, der virkelig foregår arbejde, som på relativ kort sigt vil kunne sikre, at der kommer hermetiske kompressorer til CO 2 på markedet. Desuden markedsfører Sanyo allerede nu en brugsvandsvarmepumpe med CO 2 på det japanske marked. Dette har medført en forventning om, at denne varmepumpe snart vil være kommercielt tilgængelig også på det europæiske marked. Det skal dog understreges at varmepumpen ikke umiddelbart forventes at kunne konkurrere med de eksisterende varmepumper rent prismæssigt dette vil bl.a. kræve at udbuddet af komponenter til transkritiske CO 2 processer bliver væsentligt større. Også omkring andre komponenter til transkritiske CO 2 -systemer er der siden afslutningen af første fase set en del interessante udviklingstendenser. Bl.a. har EGELHOF nu en step-motor ventil, der bl.a. er anvendt i den prototype, der er opbygget i projektet. Ventilen anvendes i prototypen som termoventil (drøvleventil), og dette har vist sig som en ganske god løsning rent teknisk. Desværre er ventilen i øjeblikket ikke attraktiv, når der ses på prisen, men som for kompressorerne må det forventes at udbud og efterspørgsel i fremtiden vil ændre markedet betragteligt sammenlignet med det vi i dag ser. 13

14 3.2 Opbygning af prototype I første hovedfase blev de grundlæggende forhold omkring transkritiske CO 2 processer gennemgået. I det efterfølgende afsnit gennemgås de vigtigste forhold, som anses for absolut nødvendige at have kendskab til, hvis man ønsker at anvende CO 2 i varmepumper. Afsnittets indhold er hentet fra første hovedfases rapport (se /1/) Den transkritiske kredsproces Anvendes CO 2 som kølemiddel i køleanlæg eller varmepumper, vil processen være væsentlig forskellig afhængigt af temperaturen på kondensatorsiden. Ved lav temperatur af det medie, der skal køle kondensatoren, vil processen forløbe som for andre kølemidler (Carnot-proces). Imidlertid vil processen ved højere temperaturer forløbe lidt anderledes, da CO 2 ikke kan kondensere ved temperaturer over 31 C. Dette betyder ikke, at processen ikke kan levere køling eller varme, men blot at systemet skal designes efter den anderledes kredsproces (Lorentz-proces). Kondensatoren anvendes nu ikke længere til at kondensere kølemidlet, men til at køle den transkritiske fluid og benævnes derfor ofte som gaskøleren. T = 40 C log(p) 100 CO 2 T = 40 C -10 C C Q 0 W k -10 C R134a 1 Q 0 W k h Figur 3.1: Kredsprocesser for R134a og CO 2 På figur 3.1 ses den transkritiske kredsproces sammenlignet med den konventionelle kredsproces med R134a indtegnet i et log(p), h-diagram (trykenthalpi diagram). På figuren er indtegnet de to isothermer (40 C) for hhv. R134a og CO 2. Begge processer arbejder ved en fordampertempertur på 10 C og op mod en udetemperatur/ eller vandtemperatur på ca. 40 C. Som det ses, arbejder kredsprocessen med CO 2 ved langt højere tryk end R134a. 14

15 Dette betyder, at rørsystemer, beholdere og komponenter skal designes til dette. Endvidere ses, at ekspansionsventilen har transkritisk fluid på tilgangen mod normalt væske (R134a). Dette betyder, at væskedannelsen for den transkritiske proces sker i ventilen under ekspansionen gennem dysen, hvilket normalt ikke er noget problem. Skematisk ser rørdiagrammet for en varmepumpeproces (eller køleproces) med CO 2 ud som traditionelt Figur 3.2: Simpelt varmepumpesystem Anlægget er opbygget med en kompressor, fordamper, kondensator (gaskøler) og en ventil. Anlægget indeholder således de samme komponenter som traditionelle systemer, hvor man dog er nødt til at modificere anlægget på visse punkter for at få det til at fungere i praksis. For at analysere processen for varmepumpen bedre tegnes processen i et temperatur/ entropi-diagram (T,S-diagram). T [ C] Før kompressor 2 Efter kompressor / før gaskøler 3 Efter gaskøler/ før ventil 4 Før fordamper 3 4 P = 120 bar P = 100 bar P = 80 bar P = 60 bar 2 1 P = 40 bar S [J/kg*K] Figur 3.3: Simpel CO 2 -proces tegnes i T-S diagram, hvor T e =5 C 15

16 I diagrammet er kompressionen tegnet isentropisk (ideel) og drøvlingen gennem ekspansionsventilen er isenthalpisk. Endvidere er tryktab i rørstrækninger og varmevekslere ikke medregnet. Processen tegnet i figur 3.3 viser, hvorledes varmepumpen forventes at køre. Fordampertemperaturen vil ligge omkring 5 C ( C), mens gastemperaturen (CO 2 ) ud af gaskøleren vil ligge omkring 20 C (15-30 C). Afhængigt af hvilket tryk, der vælges i gaskøleren, kan kompressorens afgangstemperatur varieres ( C). Højtrykket styres vha. ekspansionsventilen, hvilket netop er muligt, da der ved transkritisk drift ikke længere er afhængighed mellem tryk og temperatur i gaskøleren. Processen fra punkt 2 til 3 sker i gaskøleren, hvor brugsvandet opvarmes. Som det ses, svarer temperaturglidet på kølemiddelsiden til temperaturglidet på vandsiden, hvilket netop kan udnyttes i en modstrømsvarmeveksler i en varmepumpe. Det er således muligt f.eks. at opvarme vandet fra ca. 10 C til 65 C ved en meget høj COP relativt til et R134a-system, hvor man skulle holde en kondenseringstemperatur oppe omkring 70 C. En så høj kondenseringstemperatur ville for et R134a anlæg medføre et markant fald i COP en og det ville i praksis heller ikke være muligt Grundlæggende krav til varmepumpe med CO2 som kølemiddel I projektet er der opbygget en prototype varmepumpe (brugsvand). Udgangspunktet for opbygningen er naturligvis de erfaringer, der er gjort i komponentundersøgelsen i første hovedfase. Den opbyggede prototype er efterfølgende testet i laboratorium på Teknologisk Institut. Opbygning og test skal sidenhen danne grundlag for udvælgelse af det endelige koncept. Der er i projektets første hovedfase opstillet følgende overordnede krav til en brugsvandsvarmepumpe, der indeholder CO 2 : - Ingen væsentlig meromkostning ved anvendelse af CO 2 sammenlignet med HFC. - Overordnede dimensioner på færdig unit skal være uændrede. - Effektivitet (energi) skal mindst være på højde med den, der kan opnås ved anvendelse af HFC. - Komfortniveau skal være uændret i forhold til eksisterende anlæg (samme ydelse, betjening etc.). Ved udvælgelse af komponenter til prototypen er der udarbejdet en egentlig kravspecifikation, som tager udgangspunkt i den brugsvandsvarmepumpe, som Vesttherm i dag producerer. Denne kan ses i bilag A Opbygning af kølekredsløb I det følgende afsnit vil der være en kort beskrivelse af den systemopbygningen samt af styringen. Desuden vil der være en beskrivelse af de forskellige centrale komponenter og deres virkemåde, samt et alternativt valg til senere prototyper/0-serie. På figur 3.4 vises et billede af den prototype inden denne blev udstyret med styring, måleudstyr samt isolering. Varmepumpen blev opbygget på en stålramme, således at alle komponenter var let tilgængelige og således at varmepumpen kunne transporteres let ud og ind af klimakammeret, hvor apparatet blev testet. 16

17 Figur 3.4: Billede af prototype før isolering af beholder og montering af måleudstyr Det er muligt at vælge forskellige udformninger af kølekredsen. Det er valgt at bruge en 1 trins løsning med mellemtryksreceiver. Denne anlægsløsning er mere kompleks end f.eks. systemer med lavtryks receiver, men er mere driftsikker da der er sikkerhed for olieretur til kompressoren (Se fase 1 rapporten). POS. 1 POS. 2A POS. 2B POS. 7 TCE POS. 8 TCE POS. 6 Figur 3.5: Kølekredsløb - prototype POS. 5 POS. 4 POS. 3 Systemet skal kunne håndtere to driftstilstande. Tilstand 1 er underkritisk drift hvor temperaturen ud af gaskøleren pos. 2 er under 31 C. Tilstand 2 er transkritisk drift hvor temperaturen er over 31 C ud af gaskøleren. Ved underkritisk drift fungerer systemer som et konventionelt system hvor kølemidler kondensere i kondensatoren og opbevares ved kondenseringstrykket i receiveren. Ved denne tilstand er der sammenhæng mellem tryk og temperatur. 17

18 Ved transkritisk (eller overkritisk) drift er det ikke muligt af kondensere CO 2. I stedet for at have en blanding af gas og væske i kondensatoren er der en transkritisk fluid. Denne fluid opfører sig som en meget tung gas (densitet kg/m³) med meget stort energiindhold. Desuden er fluiden kompressibel. For at kunne kontrollere processen er det nødvendigt at styre trykket, da der ikke er sammenhæng mellem tryk og temperatur. Det er valgt at styre trykket efter optimal COP. Der er lavet en reguleringsalgoritme der fortæller hvad trykket skal være som funktion af fordampningstemperaturen og temperaturen ud af gaskøleren Kompressor Figur 3.6: Billede af Dorin semihermetisk CO 2 -kompressor til transkritisk drift Det er valgt at anvende en Dorin CD kompressor (pos 1 i kølekredsløbet på figur 3.5), da det var det eneste tilgængelige på markedet på daværende tidspunkt. Den valgte kompressor er ca. 5 gange for stor til denne anlægstype, hvilket bevirker at virkningsgraderne ikke er så gode som ellers. For at kompensere for dette, er kompressoren blevet forsynet med en frekvensomformer, hvorved det er muligt at regulere kompressorens omdrejningstal og dermed dennes ydelse. Når kompressoren frekvensreguleres er det tildels muligt at opretholde kompressorens virkningsgrad ved nedregulering men i dette tilfælde køres kompressoren ned omkring Hz, og her er faldet i virkningsgraderne så stort, at der i analysen af måleresultaterne er foretaget en korrektion af resultaterne. Kompressorudviklingen er drevet af AC til bilindustrien, hvor der er store forventninger til CO 2 anlæg. Derfor vil der med stor sandsynlighed komme kompressorer i den rigtige størrelse på markedet inden for få år. Der arbejdes også med kommercielle kompressorer til andre segmenter som kunne blive interessante. 18

19 Gaskøler og højtryksregulering Figur 3.7: Billede af gaskøler viklet på beholder Gaskøleren (pos. 2a) består af MPE rør, der er viklet omkring beholderen (pos. 2b). Der anvendes 5 parallelle løb, der er viklet omkring de nederste 30% af beholderen. Denne løsning er dog ikke optimal, da der er meget højt tryktab i denne del af kredsen (10 bar). For at nedbringe tryktabet kan der køres med flere parallelle løb eller med rør med en større lysning. Beholderen er en standardbeholder fra Vesttherm (volumen 270 liter). Figur 3.8: Billede af højttryksventil Trykket i gaskøleren styres af ventilen pos. 3. Der anvendes en prototype ventil fra Danfoss. Ventilen er fuldt åben ved underkritisk drift. Ventilen er stadig på prototypestadiet - på senere prototyper kunne denne ventil erstattes af en mere prisbillig udgave. På andre anlægstyper er det muligt at erstatte denne ventil med en blænde eller en konstanttryksventil, men på varmepumper kan der være meget store temperaturvariationer i tanken, hvilket giver store variationer i det optimale tryk i gaskøleren. 19

20 Receiver Figur 3.9: Billede af receiver og skueglas med fordamperen synlig i baggrunden Receiveren (pos. 4) optager de variationer i fyldningen, der opstår ved drift. Variationerne opstår ved at fordampningstemperaturen eller temperaturen ud af gaskøleren varierer. Der er specielt store variationer i det transkritiske område, hvor densiteten på CO 2 varierer meget. Mediet i receiveren vil altid befinde sig på mætningskurven. Derfor skal receiveren kunne modstå et tryk på minimum 73 bar. Det er dog tilrådeligt at receiveren dimensioneres for et væsentlig højere tryk, da det kan forekommer i korte perioder ved f.eks. opstart eller ved indjustering. Receiveren er forsynet med sikkerhedsventil, der blæser af til sugesiden af kompressoren. For at lette arbejdet med fyldning af systemet er der lavet en sløje af skueglas, for at kunne bestemme fyldningsmængden i receiveren. Der er valgt at leve en receiver på ca. 2 l. hvilket er ca. 6 gange mere end beregnet nødvendig størrelse. Dette valg er truffet for at være sikker på at have rigelig kapacitet. Det gør også fyldningen af systemet mindre kritisk. For at sikre mod væskeslag samt sikre underkøling frem til ekspansionsventilen benyttes der en intern varmeveksler pos. 5. Veksleren er fremstillet at et ekstruderet profil fra Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S. 20

21 Termoventil og fordamper Figur 3.10: Billede af termoventil stepmotor ventil Fordamperen styres af termoventilen pos. 6. Der har været problemer med at få ventiler, der kan klare det høje tryk på tilgangen (>70 bar). Der har været forsøgt med forskellige typer, men der er anvendt ventil med step-motor fra Egelhof (RTC-C 1,3/1,2 med MPS 21 styring). Ventilen styrer efter en konstant overhedning ud af fordamperen. På dette punkt kunne der anvendes en mekanisk ventil, der er dimensioneret til 80 bar på indgangen. Denne ventil er ikke kommercielt tilgængeligt pt. Figur 3.11: Billede af fordamperen set forfra 21

22 Fordamperen (pos. 7) er en standard fordamper der er trykprøvet for at sikre at den kunne modstå det højere tryk (73 bar). De valgte fordamper er volumenmæssigt i overkanten og det ville være mere optimalt med en fordamper med mindre rør, da fyldningen derved kunne nedbringes og fordamperen dermed ville være væsentligt lettere at styre. Til afrimning anvendes en ventil (pos. 8) der leder varmgassen fra kompressoren gennem fordamperen. Ventilen er ikke blevet anvendt selvom den er bygget på systemet. Denne ventil kan evt. udelades og der kunne benyttes naturlig afrimning (lade ventilator køre videre med stoppet kompressor kun ved anvendelse af indeluft som varmekilde) Samlet oversigt over hovedkomponenter Komponentliste Komponent betegnelse Pos. Nr. Anvendt komponent Alternativ komponent Kompressor 1 Dorin CD Danfoss mfl. Gaskøler 2a Hydro MPE rør 5x1 mm² Beholder 2b Standard beholder HT ventil 3 Danfoss Receiver 4 Hjemmelavet 130 bar Intern varmeveksler 5 Koaksialrør hjemmelavet Ekspansionsventil 6 Egelhof RTC-C Fordamper 7 Vesttherm standard Afrimningsventil 8 GSR Udover disse komponenter er der anvend måleudstyr til at bestemme tilstande i systemet samt ydelse på kompressor og gaskøler Opbygning af styring Der er i projektet opbygget en prototype styring. Denne tager udgangspunkt i normale styringer til brugsvandsvarmepumper med de modifikationer, som nu er nødvendige a.h.t. kølemidlet. Styringen er baseret på microcontroller. Den indeholder følgende:? Udgang til drøvleventil som regulere korrekt kondenseringstryk afhængig af underkøling af kølemedie? Relæ udgange for: kompressor, bypass ventil, el-patron, kedel drift og blæser med 2 trin.? Indgange til måling af følgende temperaturer: højtryk, underkøling (afgang af gaskøler), overflade fordamper, vand top og vand bund.? Indgang til måling af følgende tryk: kondensatortryk og fordampertryk? Digitale indgange til højtrykspressostat, lavtrykspressostat og anodekontrol.? Bruger panel med visning af målte værdier, samt indstilling af parametre 22

23 Styringen er forsynet med 230VAC. Det er muligt at opdatere software via PC. Printet måler 210 *150 mm. Styringen er monteret på den eksisterende styringsplade. Brugerpanelet måler 110*50mm. Brugerpanelet er med indikator for driftsform (varmepumpe og el-patron/kedel). Displayet er på 8*2 karakter. Brugerbetjeningen sker ved hjælp af en betjeningsknap med integreret tryk for ændring og accept af setpunkter og parameterindstillinger. Ændringer bliver gemt ved strømsvigt Styringsstrategi Kompressor indsatsgrænser er sikret via af høj og lavtrykstransducer, der er styret via softwaren. Kompressoren har en minimum off tid på 5 minutter. Setpunkt for udkobling af højtrykket ligger 5 bar under den mekaniske sikkerhedspressostat. Ventilen til styring af det optimale gaskølertryk i afhængighed af underkøling for at opnå optimal COP vil stå helt åben ved underkritisk drift. Fordamperblæseren kan styres i 3 trin (off, halv og fuld hastighed). Brugen vælger et niveau for drift og et for stilstand. Afrimningen styres via registrering af overladetemperatur på fordamper og et tidsinterval. Når nedre grænse nås, stater afrimningen og fortsætter til øvre grænse er opnået, dog max 20 minutter. De næste 2 timer er afrimningsfunktionen blokeret, selvom nedre temperatur grænse er passeret. Der kan vælges mellem luft afrimning og bypassafrimning. Der er en minimum temperaturgrænse på fordamperen. Kommer temperaturen under denne temperaturgrænse stopper varmepumpen. Energikilder for varmtvandsproduktion kan frit vælges af bruger. Alle varmekilder kan vælges alene. Varmepumpen kan vælges sammen med enten El-patron eller kedel. Behov for varmtvandsproduktion bestemmes udfra de 2 temperaturer i beholderen. Hvis temperaturen i toppen er for lav starter varmepumpen. Hvis setpunktet for topføler ikke er opnået, undersøges temperaturforskellen mellem top og bund. Bliver differensen større end setpunktet starter varmepumpen. Dette sikrer en god underkøling af kølemidlet, hvilket er nødvendigt, hvis høje COP er skal nås. Varmepumpen kører indtil temperaturdifferensen mellem top og bund er lille og vandtemperaturen er opnået. Eventuel suppleringsvarme (elpatron/kedel) bliver styret udfra et minimumsetpunkt med en hysterese ±4 C. Er el-patron/ kedel valgt alene styres med setpunkt. hysterese ±4 C. Legionellabekæmpelse aktiveres af bruger og gentages en gang hver uge. Vandtemperaturen hæves til 65 C og holdes der en time, hvorefter normal drift genoptages. 23

24 3.2.6 Teoretisk model af transkritisk brugsvandsvarmepumpe Der er i forbindelse med projektet lavet en statisk simuleringsmodel af varmepumpen. Modellen kan beregne en teoretisk COP for systemet ved en given temperatur i bunden af beholderen. Modellen bygger på en transkritisk kredsproces med intern varmeveksler. Det er dog også muligt at køre underkritisk med modellen (kold beholder). Det er muligt at ændre på kritiske parametre som f.eks. tryktab, virkningsgrader på kompressor og varmevekslere samt beholdertemperatur. Figur 3.12: CO 2 -modellen På følgende figur vises resultaterne af beregningerne med den udviklede teoretiske model vist som en sammenligning mellem beregnede og målte værdier. Det ses, at der gennemgående er fin overensstemmelse mellem den målte COP og den beregnede. COP model / målt COP [-] COP virkelig COP Tid [hh:mm] Figur 3.13: Sammenligning af de målte og de beregnede COP værdier. 24

25 Der gøres opmærksom på at den målte COP værdi er beregnet på forudsætninger beskrevet i efterfølgende afsnit. 3.3 Test af prototype Der er gennemført dele af EN 255 test af systemet på systemet. EN 255 testen består af et opvarmningsforløb, en styrttapning samt en tomgangsmåling hvor varmepumpen køre on/off. Det er valgt kun at gennemføre opvarmningstesten, da det i første omgang er meste interessant at se hvordan den yder i de forskellige driftspunkter, og denne giver et godt billede af, hvilken ydelsen der vil kunne forventes. Forløbet af EN 255 testen kan ses på figur Figur 3.14: Grundlag for EN255-test Der er valgt forskellige målepunkter på anlægget for at kunne bestemme tilstande og ydelser på systemet. Der er placeret coriolismåler for at kunne måle kølemiddelmassestrømmen i systemet. Der måles desuden tryk og temperaturer samt effektoptag på kompressoren. For at kunne se lagdelingen i beholderen, er der placeret 5 temperatur transmittere i beholderen med 300 mm afstand (se figur 3.15). 25

26 300mm 600mm 900mm 1200mm 1500mm Figur 3.15 Placering af målepunkter i beholder Testen startes med at alle komponenter inkl. beholderen er 20 C. Opvarmningsforløbet (periode 1 på figur 3.14) slutter igen når termostaten slukker varmepumpen. Tanktemperatur som funktion af tiden Temperatur [ C] Tank 1 Tank 2 Tank 3 Tank 4 Tank :00 00:18 00:36 00:54 01:12 01:31 01:49 02:07 02:25 02:43 03:01 03:20 03:38 03:56 04:14 04:33 04:49 04:53 04:56 04:59 05:05 05:14 05:23 05:32 05:41 05:50 05:59 06:09 06:18 Tid [hh:mm] Figur 3.16: Testresultater - tanktemperaturer Efter ca. 4 timer og 50 minutter udføres styrttappet på systemet (samtidig med at termostaten slukker varmepumpen). Opvarmningstiden er kortere end for konventionelle varmepumper, hvilket skyldes at kompressoren er meget større end normalt. Dette bevirker også at effektoptaget er væsentlig større. 26

27 COP og Temperatur som funktion tiden Temperatur [ C] COP [-] Tank top COP :00 00:18 00:36 00:54 01:12 01:31 01:49 02:07 02:25 02:43 03:01 03:20 03:38 03:56 04:14 04:33 Tid [hh:mm] Figur 3.17: Testresultater COP og temperaturer i tankens top 04:49 For at give et mere rigtigt billede af COP værdien, er det teoretiske energiforbrug beregnet udfra målingerne af tilstanden ved sugeporten og afgangsporten på kompressoren samt den målte massestrøm (figur 3.17). Det vurderes at denne metode giver det mest korrekte billede af systemets effektivitet. Til sammenligning med R134a brugsvandsvarmepumper, kan følgende resultat fra EN255-måling af Vesttherms brugsvandsvarmepumpe betragtes: Referencetemperatur, brugsvand 55,1 C Virkningsgrad for brugsvandstap 2,75 (-) Maksimal mængde af brugsvand i ét 427 liter tap Opvarmningstid 11:14 (timer:min) Tilført energi til opvarmning 5,58 kwh Effektoptagelse ved tomgang 51,2 W Figur 3.18: Resultatskema EN255-prøvning af Vesttherm VT105 Af ovenstående ses, at opvarmningstiden er mere end halveret, og at effektiviteten gennemgående er væsentlig højere med CO 2 varmepumpen. Det skal dog understreges, at driftsbetingelserne i de to tilfælde ikke er ens, hvilket gør sammenligningen problematisk. Men der er ingen tvivl om tendensen! 04:53 04:56 04:59 05:05 05:14 05:23 05:32 05:41 05:50 05:59 06:09 06:

28 Temperatur beholder / gaskøler Temperatur [ C] Tank 1 Tank 2 Efter gaskøleren :00 00:19 00:38 00:57 01:16 01:36 01:55 02:14 02:33 02:52 03:12 03:31 03:50 04:09 04:29 04:48 04:52 04:56 04:59 05:05 05:15 05:24 05:34 05:44 05:53 06:03 06:13 Tid [hh:mm] Figur 3.19: Testresultater temperaturer ud af gaskøler og i tankens top Af figur 3.19 ses det at der er sammenhæng mellem temperaturen ud af gaskøleren og temperaturen 1200mm fra toppen af beholderen (tank 2). Temperaturdifferencen mellem tank 2 og gaskølerafgangen er ca. 4-8 K. Hvis denne temperaturdifferens kan nedbringes, vil det give en væsentlig bedre COP for systemet. Denne forbedring kan opnås ved at vikle beholderen anderledes end på prototypen. På prototypen er hele viklingen lagt på den nederste 1/3 del af beholderen, hvilket giver mulighed for at sikre lagdelingen, men det giver desværre også en høj varmeflux gennem beholdervæggen. Figur 3.20: Placering af gaskøler på beholder venstre del viser hvorledes gaskøleren aktuelt er placeret, mens højre del viser, hvorledes den burde være placeret. 28

29 Den høje flux gennem beholdervæggen giver anledning til at der dannes et grænselag, som virker som en isolerende pude for gaskøleren. For at nedsætte tykkelsen på grænselaget, kan beholderen vikles således at der er konstant flux gennem hele beholdervæggen. Som en ekstra gevinst vil det også være muligt at udnytte den varme trykgas til at lave ekstra varmt vand i toppen af beholderen. Tryk som funktion af tiden Tryk [Bar] P sug Bar P tryk Bar P gk ud Bar Pm Bar 00:00 00:19 00:38 00:57 01:16 01:36 01:55 02:14 02:33 02:52 03:12 03:31 03:50 04:09 04:29 04:48 04:52 04:56 04:59 05:05 05:15 05:24 05:34 05:44 05:53 06:03 06:13 Tid [hh:mm] Figur 3.21: Tryk i kølemiddelsystem Figur 3.21 viser trykkene på 4 udvalgte steder i systemet. Efter ca. 3 timer og 40 minutter begynder trykreguleringen af højtrykket at træde i kraft. Grunden til at det ikke træder i kraft ved 73 bar som det teoretisk skulle gøre er at den anvendte algoritme for styring af højtrykket ikke er gyldig og anvendelig i dette område. Det ses også at tryktabet i gaskøleren er op til 10 bar hvilket burde kunne reduceres betragteligt hvilket ville medføre højere COP. Generelt er der tale om, at systemet skal optimeres til den valgte kompressor ved at lave flere parallelle løb eller bruge en kompressor med mindre ydelse (hvilket også ønskes af andre grunde). Udover EN 255 testen er der udført en del testarbejde for at på prototypen til at fungere optimalt. Der har specielt været lavet meget arbejde omkring fyldningsbestemmelse af systemet. Der har vist sig at være meget vanskeligt at fylde denne type systemer, da systemet i første omgang ikke har været forsynet med skueglas i receiveren. Fyldningsbestemmelsen har desuden været besværliggjort af en defekt termoventil undervejs. På figur 3.22 ses prototypen opstillet i klimakammer på Teknologisk Institut i Århus. 29

30 Figur 3.22: Prototype med måleudstyr monteret. 3.4 Endeligt koncept Det i denne rapport beskrevne projekt har haft det mål at udvikle en varmepumpe, der efter projektafslutningen kunne videreudvikles og produktmodnes. Det resterende arbejde er naturligvis betinget af, at de erfaringer, der er gjort i projektet, udnyttes. Det er derfor i det følgende forsøgt at give en kort oversigt over de forhold, som for næste generation af denne varmepumpe, bør tages til nærmere overvejelse. Kompressor: Der bør vælges en hermetisk kompressor med den korrekte ydelse. Gaskøler: Der skal klart stiles efter et mindre tryktab. Dette kan opnås ved at vælge rør med større hul igennem, eller alternativt flere løb. Styring/HT ventil: Reguleringen af højttrykket bør foretages ud fra en anden algoritme end den anvendte og der bør eventuelt foretages en justering efter testresultaterne. Receiver: Der bør klart vælges en mindre receiver både af hensyn til fyldningen, men også af hensyn til prisen for anlægget en beholder til 80 bar er relativt dyr. Den rigtige størrelse kan eventuelt bestemmes ved test. 30

31 Ekspansionsventil: Omkring ekspansionsventilen bør der vælges en mekanisk type, der er væsentligt mere prisbillig end den valgte. Fordamper: Som fordamper i denne type anlæg, bør vælges en model med væsentligt mindre rørdimensioner, primært af fyldningshensyn. 31

32 32

33 4 Litteraturliste /1/ CO2 som kølemiddel i varmepumper pdf /2/ Artikler fra Purdue 4 th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids At Purdue. July 25-28, 2000 Purdue University. West Lafayette, Indiana USA (se detaljeret oversigt i /1/). 33

34 34

35 5 English Summary The present report describes design, construction and test of a prototype heat pump with CO 2 as refrigerant. The project is phase 2 of a project commenced in 2000 with the title CO 2 som kølemiddel i varmepumper ("CO 2 as refrigerant in heat pumps"). In phase 1, it was demonstrated that components for transcritical CO 2 processes are commercially available today. There is however not a wide range of components, but as it appears from the present report, it is after all possible to design, construct and test a prototype system which lives up to the expectations of a CO 2 heat pump system. The constructed heat pump of the project is a sanitary water heat pump designed for heating of water for sanitary use. Heat pumps of this type typically contain HFC-134a, which is a so-called greenhouse gas. Due to pressure from authorities and certain customer groups, the industry has focused on finding alternatives to the HFCs. The most obvious alternative is without doubt CO 2, which has excellent properties as refrigerant in heat pumps and sanitary water heat pumps in particular, where the requirement for high temperatures is available. The project has demonstrated that certain components are difficult to obtain for transcritical CO 2 systems, especially small compressors for sanitary water heat pumps have turned out to be practically impossible to obtain. For that reason, a semihermetic piston compressor has been used in the project, which has a considerably higher performance than required. The compressor (i.e. the motor) has thus been equipped with a frequency converter, which makes it possible to reduce the performance of the compressor. But in spite of this, the compressor performance is still somewhat higher than desirable and certain corrections have been made in the analysis of measurement data. Other components, which have been difficult to obtain, are the valves. Two valves have been used in the project, i.e. one valve for regulating the pressure in the gas cooler (high-pressure valve) and one for throttling. Both of the used valves are not at the present time considered as being commercially competitive. In addition, a new control has been developed in the project for sanitary heat pumps with CO 2 as refrigerant. The control contains i.a. optimum control of the gas cooler pressure (the high pressure) which is necessary if an optimum regulation of the refrigerant system has to be achieved and if the expected efficiency has to be achieved. In the project, a number of tests have been carried out of the constructed prototype, i.e. tests concerning refrigerant charge, valves, etc. and naturally part of the EN255-3 test. EN255-3 is the test standard used when the performance and efficiency of the sanitary heat pumps have to be determined. All the tests demonstrate that if conditions (like e.g. the too large compressor) are compensated for, CO 2 is as expected better than R134a it should however be noticed that only part of the EN255-3 test has been carried out. 35

36 36

37 Bilag A Overordnede krav til brugsvands varmepumpe CO 2 varmepumpen udnytter energien i luften ved temperaturer i området 20 til +35 C til opvarmning af brugsvand. Den skal kunne dække det årlige forbrug af varmt vand til en familie på fire personer og kan eventuelt kombineres med rumventilation. Varmepumpen skal kunne anvendes hvor der er behov for brugsvand, og hvor der mulighed for tilslutning via vandledning (max. Arbejdstryk 10 bar). Primære & sekundære krav: Varmepumpen skal kunne opfylde det normale brugsvandsbehov for en familie på fire personer med en temperatur af brugsvandet på 55 C. Som forsyningssikkerhed anvendes en suppleringskilde samt en afrimningsfunktion. Desuden skal varmepumpen opfylde gældende standarder. For at undgå legionella bakterier skal brugsvandet i beholderen opvarmes til minimum 65 ºC, mindst én gang om ugen. Varmepumpens primære opgave er brugsvandsopvarmning. Evt. overskudsvarme skal kunne anvendes til rumopvarmning. Varmepumpen skal kunne installeres i private hjem, og dimensionen bør derfor ikke overstige mm (H B D). Derudover skal varmepumpen være forsynet med justerbare fødder, stikfærdig eltilslutning samt simpel og monteringsvenlig VVS og luft tilslutning. Varmepumpen skal have et minimum af vedligehold/service, dvs. rengøring af kondensafløb, fordamper, og luftkanaler (én gang om året). Beholderen korrosionsbeskyttes af en magnesiumsanode, som skal skal udskiftes når signal herom gives på varmepumpens betjeningspanel. Varmepumpen s kabinet skal være modstandsdygtig overfor korrosion, og kunne leveres i forskellige farver, med ridsefaste og rengøringsvenlige overflader. Varmepumpen skal for brugeren være enkel at betjene, dvs. få knapper og kun oplyse brugeren om nødvendig driftinformation (tænd/sluk, temp. brugsvand, fejl mm.). Emballeringen skal kunne beskytte varmepumpen i langtidstransporter med omlæsninger (eks. fra Danmark til Spanien med lastbil). Derudover skal emballeringen være fremstillet i genbrugsvenligt materiale (recycling) og være forholdsvis nemt at anvende. Salgs & markedsforhold: 3

38 Varmepumpen skal kunne leveres med forskelligt design og kunne tilpasses kundeønsker mht. logo, farver mm. Prisen skal ligge på samme niveau som tilsvarende varmepumpe med R134a. Varmepumpen er hovedsagelig en eksportartikel, som især sælges til Tyskland, Holland, Østrig Schweiz og Sverige. Da Danmark ikke har tradition for anvendelsen af varmepumper, som kun opstilles i område uden kollektiv varmeforsyning, vil hjemmemarkedet kun udgøre en mindre del. Der skal kun udvikles én varmepumpe grundmodel, med en varmeydelse på ca. 2 kw. Dog kan det på længere sigt være muligt at der udvides med en model med større effekt. Der er ingen elektriske varianter, da varmepumpen kun udføres som 230 V/ 50 Hz. Varmepumpen skal kunne leveres med ekstra varmeveksler, til sammenkobling med solvarmeanlæg. Levetiden må forventes at ligge på år, for at retfærdiggøre investeringen for brugeren. Varmepumpen skal kunne forsynes med CE-mærkning, samt typeskilt og nødvendige advarselsskilte. Test & typegodkendelser. Der skal forelægge en systemgodkendelse for varmepumpen samt en CCA godkendelse, således at godkendelsen for anvendelse i resten af Europa, evt. med tillægsgodkendelser. 4

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 586 2001 CO2 som kølemiddel i varmepumper Teknologisk Institut, Vesttherm, A/S Vestfrost Group og Lodam Elektronik A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 1 2 Indholdsfortegnelse Bilag A - Fordamperenhed... 4 A1 - fordampertyper... 4 A2 - Overhedningens påvirkning på fordampningstemperaturen...

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER

MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER Slutrapport EFP 2003 j.nr.: 1373/03-0007 September 2006 Kim G. Christensen, Teknologisk Institut Liviu Constantin Patru, Teknologisk

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere