Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7"

Transkript

1 Ansøgning om støtte fra Vækstforum for Region Midtjylland til Ringkøbing den med hav- eller fjordvand som varmekilde - Indhold: 1. Ansøger Øvrige projektdeltagere Baggrund for ansøgningen Beskrivelse af produktet Udviklingsprojektets faglige indhold WP1: Afprøvning af en stor varmepumpe WP2: Udvikling af et dansk nichemarked for store varmepumper WP3: Udvikling og afprøvning af budmetoder i elmarkederne Projektets erhvervspotentiale Opgavefordeling, formidling og følgegruppe Følgegruppe Budget for projektet Finansiering af projektet Tidsplan Ønsker til hvad Vækstforum kan bidrage med Ansøger Ringkøbing Fjernvarmeværk Kongevejen Ringkøbing v. Direktør Jesper Skovhus Andersen Tlf. telefon Øvrige projektdeltagere EMD International A/S, v. Anders N. Andersen Averhoff Energi Anlæg A/S, v. Bjarne Averhoff Advansor, v. Torben M. Hansen Teknologisk Institut, v. Claus S. Poulsen 1

2 2. Baggrund for ansøgningen I handlingsplanen Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion har Vækstforum for Region Midtjylland prioriteret udvikling af metoder til en forbedret udnyttelse og integration af el fra vindkraft. Som et af indsatsområderne er nævnt at Varmepumper er et eksempel på en mulig teknologi, der i situationer med eloverløb kan omdanne el til varme. Det er velbegrundet at prioritere denne teknologi. Flere analyser har vist, at ved en væsentlig udbygning med vindmøller, er der en god samfundsøkonomi i at etablere store varmepumper på fjernvarmeværker. I EFP-projektet ENS-1753/ Lokale energimarkeder er det f.eks. vist, at ved en fortsat udbygning med vindmøller i Vestdanmark vil det være samfundsøkonomisk attraktivt at etablere 1000 MW-varme på varmepumper. Dette repræsenterer et marked i størrelsesorden mill. DKK. I andre områder på vores breddegrad, der tilsvarende vælger at udbygge med vindmøller, kan der på sigt forventes tilsvarende markeder. 3. Beskrivelse af produktet I denne ansøgning til Vækstforum søger vi om tilskud til at udvikle et unikt produkt, som er baseret på tre komponenter: En varmepumpe som effektivt kan pumpe lavtemperatur varme fra fjord- eller havvand op til f.eks. 80 C. En optimeret varmeveksler mellem varmepumpen og fjord- eller havvand. Et planlægningsværktøj til intelligent indkøb af varmepumpens elforbrug i flere elmarkeder. Det nye produkt har vi givet den engelske arbejdstitel Intelligent draining of heat from the sea. Det nye produkt er baseret på en unik kombination og videreudvikling af ekspertiser fra tre virksomheder. Advansor har udviklet en transkritisk CO2 varmepumpe, som effektivt kan pumpe lavtemperatur varme fra fjord- eller havvand op til f.eks. 80 C. Averhoff Energi Anlæg har mange års erfaring i etablering og drift af varmevekslere, med henblik på at maksimere effektivitet og minimere driftsomkostninger. EMD har udviklet værktøjerne energypro og energytrade, som optimerer kraftvarmeværkers elsalg i spotmarkedet og regulerkraftmarkedet. For netop at fremme forbedret udnyttelse og integration af el fra vindkraft fokuserer vi i dette udviklingsprojekt på intelligent indkøb af varmepumpens elforbrug i de to manuelle markeder, spotmarkedet og regulerkraftmarkedet (inklusiv dets rådighedsmarked). Elmarkedets opdeling i undermarkeder er vist i Figur 1. 2

3 Figur 1: Oversigt over elmarkedets opdeling i undermarkeder. Vi finder det velvalgt, at vi i dette projekt især fokuserer på de manuelle markeder. En bæredygtig elforsyning baseret på f.eks. vindmøller er karakteriseret ved at omsætningen i regulerkraftmarkedet vokser radikalt (dette forhold kan allerede ses på forskellen i regulerkraftmarkedernes størrelser i Vestdanmark, som har de fleste møller, og i Østdanmark). Derimod vokser behovet for automatiske reserver ikke nævneværdigt, selv om der udbygges med vindmøller. En oversigt over markedspriserne i de manuelle markeder lige nu kan ses på Det er velbegrundet at starte med at afprøve intelligente varmepumper i Vestdanmark, hvor der er den største udbygning med vindmøller og lokale kraftvarmeværker. Vestdanmark, Status for første halvår 2007 Spids forbrug af el Centrale kraftværker Vindmøller Lokale kraftvarmeværker Figur 2: Elmæssig status for Vestdanmark MW 3400 MW 2400 MW 1700 MW 3

4 Der er timer i Vestdanmark hvor møllerne producerer mere end elforbruget. Se et eksempel herpå i Figur 3. I disse timer vil spotprisen ofte være lav. Som det fremgår af figuren var spotprisen dog ikke lav i de to første timer den 5. oktober Dette vil typisk være begrundet i at vindmøllerne er handlet forkert ind i spotmarkedet, f.eks. fordi man dagen før har fejlvurderet hvornår en front passerer Danmark. Ubalancen, som denne fejlhandel forårsager, fjernes i Regulerkraftmarkedet, hvor en evt. overproduktion på vindmøllerne ofte kan købes til en meget lav pris. Det taler for at netop et intelligent indkøb af varmepumpens elforbrug i både spotmarkedet og regulerkraftmarkedet sikrer den laveste betaling for el (og fremmer også at varmepumpens elforbrug primært kommer fra vindmøller). Figur 3: Elproduktioner og forbrug den 5. oktober Den grønne kurve viser spotprisen i dette døgn. 4

5 4. Udviklingsprojektets faglige indhold Udviklingsprojektet er opdelt i tre veladskilte Work Packages: WP1: Afprøvning af en stor varmepumpe med fjordvand som varmekilde WP2: Udvikling af et dansk nichemarked for store varmepumper WP3: Udvikling og afprøvning af budmetoder i elmarkederne Varmepumpers evne til at deltage i indregulering af vindmølleproduktion hænger snævert sammen med at de teknisk er velfungerende (WP1), at de fortsat bliver videreudviklet på et dansk hjemmemarked (WP2) og at de reagerer præcist på elmarkedernes prissignaler (WP3). En præcis drift i forhold til priserne i elmarkederne vil også være med til at fremme varmepumpernes indtjening. 4.1 WP1: Afprøvning af en stor varmepumpe Før store varmepumper i væsentligt omfang kan blive implementeret på fjernvarmeværkerne skal det demonstreres at varmepumperne teknisk set er velfungerende. I dette projekt etablerer vi et demonstrationsanlæg på Ringkøbing Fjernvarmeværk på ca. 1 MW-varme med fjordvand som varmekilde. Følgende opgaver gennemføres i WP1: Myndighedsgodkendelser af at udnytte fjordvand som varmepumpens varmekilde. Analyse af varmepumpens økonomi ved betaling af fulde elafgifter. Etablering af varmepumpen. Afprøvning og dokumentation af den transkritiske CO2-varmepumpe. Udvikling og afprøvning af demonstrationsanlægget vil ske i tæt samarbejde med det allerede bevilgede PSO-projekt "Forøget fleksibilitet og effektivitet i energiforsyningen ved anvendelse af varmepumper i kraftvarmeværker ", hvori den egentlige udvikling af den transkritiske CO2- varmepumpe gennemføres. Finansieret via PSO-projektet vil Teknologisk Institut deltage i afprøvning af varmepumpen og dokumentation og formidling af de opnåede driftsresultater med varmepumpe og varmevekslere. 4.2 WP2: Udvikling af et dansk nichemarked for store varmepumper Igennem en ansøgt bevilling fra EUDP vil der være mulighed for at Ringkøbing Fjernvarmeværk i dette demonstrationsprojekt kan få en fornuftig tilbagebetalingstid på den afprøvede varmepumpe, selv om der skal betales fuld afgift af varmepumpens elforbrug. For at kunne udnytte de eksportmuligheder der ligger i vores produkt og for at fremme en fortsat udvikling af teknologien er det vigtigt, at der bliver etableret flere anlæg på andre fjernvarmeværker. Umiddelbart medfører de nuværende lovgivningsmæssige forhold omkring elafgifter, at det ikke er attraktivt at investere i store varmepumper på fjernvarmeværkerne. Men der er "et hul" i afgiftsloven, ved at der ikke skal betales elafgifter af en varmepumpes elforbrug, hvis strømmen leveres direkte fra en vindmølle til varmepumpen via en separat kabel. Det skaber en bedre økonomi i varmepumpen. Afprøvningen i WP1 er ikke afhængig af at der i Ringkøbing bliver 5

6 indgået aftale om at en vindmølle leverer el direkte til varmepumpen. Men i denne WP2 vil det bliver analyseret hvor meget økonomien forbedres ved at en vindmølle leverer el direkte til varmepumpen, med henblik på at der ved en formidling heraf kan skabes incitament til at der bliver etableret flere anlæg på andre fjernvarmeværker. Hvis det i dette projekt viser sig at der i Ringkøbing er mulighed for at indgå aftale om at en vindmølle leverer el direkte til varmepumpen, vil dette blive inkluderet i projektet, egenfinansieret af Ringkøbing Fjernvarmeværk. 4.3 WP3: Udvikling og afprøvning af budmetoder i elmarkederne I WP3 udvikles og afprøves metoder til at afgive bud for varmepumper i spotmarkedet og regulerkraftmarkedet (inklusiv dets rådighedsmarked). Men varmepumpernes deltagelse i f.eks. Regulerkraftmarkedet kan ikke afprøves før der er etableret et tilstrækkeligt antal varmepumper på flere værker, således at de tilsammen repræsenterer en eleffekt på 10 MW (det mindst tilladte bud i Regulerkraftmarkedet). Derfor afgrænser vi afprøvningen af de udviklede budmetoder til en simulering af hvad forskellige størrelser af varmepumper imod historiske spotpriser, rådighedspriser og regulerkraftpriser kan give af merindtjening for Ringkjøbing Fjernvarmeværk. Der er tale om omfattende simuleringer, da en stor varmepumpe varmemæssigt er i konkurrence med kraftvarmeenhederne og evt. solvarme på Ringkjøbing Fjernvarmeværk. F.eks. er budgivningen i spotmarkedet for et kraftvarmeværk, som både har installeret varmepumpe og kraftvarmeenheder, en udfordring, ved at der for hver af de 24 timer i morgen skal afgives både salgsbud for kraftvarmeenhederne og købsbud for varmepumpen. Det er en tilsvarende udfordring at afgive buddene i regulerkraftmarkedet og dets rådighedsmarked. Tidspunkterne for buddene i de udvalgte elmarkeder er følgende: Kl. 9 dagen før afgives opregulerings- og nedregulerings rådighedsbud for hver af de 24 timer i morgen. Kl. 12 dagen før afgives spotmarkedsbud for hver af de 24 timer i morgen. 3/4 time før hver driftstime afgives op- og nedreguleringsaktiveringsbud i regulerkraftmarkedet for den kommende driftstime. Simuleringerne vil både blive gennemført underlagt de nuværende afgiftsforhold, herudover vil vi gennemføre simuleringer, hvor vi antager at de lovgivningsmæssige forhold omkring elafgifter er tilpasset, således at Danmark kan få den dokumenterede samfundsøkonomiske gevinst af store varmepumper ved at det afgiftsmæssigt er gjort attraktivt at investere i og drive store varmepumper på kraftvarmeværkerne. 5. Projektets erhvervspotentiale Når de lovgivningsmæssige forhold omkring elafgifter er tilpasset, således at det er attraktivt at investere i og drive store varmepumper på kraftvarmeværkerne, vil der være et dansk hjemmemarked for store varmepumper på ca MW-varme. I lande på vores breddegrad, der udbygger med vindmøller, vil der være tilsvarende markeder. En vigtig erhvervspotentiale består herudover i at projektet vil skabe den nødvendige kompetence hos kraftvarmeværkerne og deres balanceansvarlige i også at handle elforbrug ind i elmarkederne. 6

7 Med en fortsat udbygning med vindmøller, bliver det afgørende at fleksibelt elforbrug handles intelligent ind i elmarkederne. Det er f.eks. en udfordring for et kraftvarmeværk, som både har installeret elforbrugende udstyr og kraftvarmeenheder, i spotmarkedet at afgive både salgsbud for kraftvarmeenhederne og købsbud for det elforbrugende udstyr. Det er en tilsvarende udfordring at afgive buddene i regulerkraftmarkedet og dets rådighedsmarked. I dette projekt er elforbruget knyttet til varmepumper, men den opnåede markedskompetence kan også udnyttes i forbindelse med andet elforbrugende udstyr, f.eks. brintproduktion på elektrolyseanlæg. 6. Opgavefordeling, formidling og følgegruppe Ringkøbing Fjernvarmeværk vil være vært for et demonstrationsanlæg. Det er dog forudsat, at Ringkøbing Fjernvarmeværks bestyrelse efter tilsagn om tilskud til projektet endeligt godkender projektet. EMD International A/S vil varetage projektledelsen, udvikle budberegningsmetoderne og gennemføre analyserne. Averhoff Energi Anlæg videreudvikler og leverer varmeveksleren, samt er hovedansvarlig over for Ringkøbing Fjernvarmeværk for at det samlede varmepumpesystem er velfungerende. ADVANSOR tilpasser og leverer den transkritiske CO2-varmepumpe. Teknologisk Institut vil være overordnet ansvarlig for målinger af varmepumpens produktionsevne på Ringkøbing Fjernvarmeværk og bidrage med den tekniske dokumentation af CO2-varmepumpen og det samlede varmepumpesystem. Den viden og de resultater, der opnås gennem dette udviklingsprojekt, stilles til rådighed for offentligheden ved formidling af Teknologisk Instituts dokumentation af varmepumpens produktionsevne og Teknologisk Instituts tekniske dokumentation af CO2-varmepumpen og det samlede varmepumpesystem. Denne dokumentation vil være tilgængelig på de deltagende firmaers hjemmesider. Herudover vil der blive udarbejdet en artikel til bladet Fjernvarmen samt afholdt et temamøde på Ringkøbing Fjernvarmeværk om projektets resultater. Slutrapporten vil kunne rekvireres hos EMD International A/S. 6.1 Følgegruppe Følgende firmaer vil blive indbudt til at deltage i en følgegruppe til dette udviklingsprojekt: De produktions- og forbrugsbalanceansvarlige for kraftvarmeværket. Vestas Den systemansvarlige, Energinet.dk, således at der er fokus på at varmepumpen har de fornødne tekniske egenskaber til at kunne deltage i bl.a. Regulerkraftmarkedet, samt at den tilpasser design af elmarkederne til at passe til kraftvarmeværker, som har både varmepumper og kraftvarmeenheder, Elnetselskabet, således at de tilrettelægger klare vilkår for, i hvilket omfang der bl.a. skal betales tilslutningsafgift af de elforbrugende varmepumper. Vindenergi Danmark. 7

8 7. Budget for udviklingsprojektet Timebudget Ringk. Fj. EMD AEA Advansor I alt Projektledelse Myndighedsgodkendelser Analyse af varmepumpens økonomi ved betaling af fulde elafgi er Tilpasning og etablering af varmepumpesystem Afprøvning af varmepumpesystem Udvikling af et dansk nichemarked i WP Udvikling og afprøvning af budmetoder Rapportering og formidling I alt Budget i 1000 kr I alt Lønomkostninger Ringkøbing Fjernvarmeværk EMD International A/S Averhoff Energi Anlæg A/S Advansor Lønomkostninger i alt Rejseomkostninger Indvestering i varmepumpesystem Budget i alt

9 8. Finansiering af projektet Finansiering i 1000 kr I alt Offentlig støtte Vækstforum EUDP Offentlig støtte i alt Finansiering fra deltagende parter Ringkøbing Fjernvarmeværk EMD International A/S Averhoff Energi Anlæg A/S Advansor Finansiering fra deltagende parter i alt Finansiering i alt Offentlig støtteintensitet (alle beløb i 1000 kr) Budget Støtte Støtte % Ringkøbing Fjernvarmeværk % EMD International A/S % Averhoff Energi Anlæg A/S % Advansor % I alt Teknologisk Instituts indsats i projektet er finansieret via PSO-projektet "Forøget fleksibilitet og effektivitet i energiforsyningen ved anvendelse af varmepumper i kraftvarmeværker". EUDP er ansøgt om medfinansiering til projektet gennem ansøgningen Intelligent draining of heat from the sea. 9

10 9. Tidsplan Projektet vil kunne gennemføres på ca. 2 år. Projektledelse WP1: Myndighedsgodkendelser Analyse af varmepumpens økonomi Etablering af varmepumpen Afprøvning af varmepumpen WP2: Udvikling af et dansk nichemarked WP3: Udvikling og afprøvning af budmetoder Slutrapport Ønsker til hvad Vækstforum kan bidrage med Ud over at støtte dette udviklingsprojekt økonomisk, foreslår vi at Vækstforum herudover bidrager til at forankre den udviklede viden i Region Midtjylland, ved at det deltager i formidlingen af projektets resultater. 10

Udviklingsprojektet Etablering af nordjysk netværk for elregulering (Styrelsens journalnummer: ERDFN-08-0044)

Udviklingsprojektet Etablering af nordjysk netværk for elregulering (Styrelsens journalnummer: ERDFN-08-0044) Slutrapport for Udviklingsprojektet Etablering af nordjysk netværk for elregulering (Styrelsens journalnummer: ERDFN-08-0044) KS: Side 1 af 6 Indhold 1. Indledning... 2 2. Markedsoptimering af de eksisterende

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010.

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. Til Styregruppen Projektdeltagerne Følgegruppen Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. 7. september 2010 SKR/SKR 1. Sammenfatning... 2 1.1 Tidsplan... 3 1.2 Økonomisk

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2010 Klaus Frederiksen, Teknologisk Institut Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Indledning...

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Bilagsrapport Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid I denne bilagsrapport oplistes et bruttokatalog over anbefalinger og virkemidler til fremme af et Smart Grid i Danmark.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet 4.10.10 Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet Indledning Dette notat beskrivelse forbrugernes muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til et

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere