Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander"

Transkript

1 Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej. AMU-Fyn er en uddannelsesinstitution som er kendetegnet ved at rigtig mange borgere deltager på kurser af 1 dag til 3-6 ugers varighed inden for mange forskellige fagområder. Uddannelserne er beskrevet i fælles kompetencebeskrivelser, som udover det faglige, også stiller krav om at kursisterne får indsigt i de miljøproblemer faget indeholder. Det svingende deltagerantal på kurserne år for år kan aflæses i skolens forbrug af vand, varme og el. Det er naturligvis ledelsens holdning at den udvikling, der er sat i gang med den første miljøredegørelse, skal videreføres. Alle ansatte på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej skal tage aktiv del i at løse de i handlingsplanen beskrevne områder, til gavn for vores fælles arbejdsplads og det eksterne miljø. Lærergruppen skal derudover sikres den fornødne kompetence på miljøområdet som deres fagområder kræver, så de er i stand til, på en kompetent måde, at videregive denne viden til kursisterne. Som ansvarlig offentlig institution er vi med denne miljøredegørelse tvunget til at tage aktiv del i at nedbringe landets CO2 udslip. Det betyder, at vi alle skal have fokus på at spare på el, varme og vand. På el siden har vi nu fået udskiftet alle pærer til sparepærer, og vi har også udskiftet alle lysstofrør til lavenergirør. På varmeområdet har vi lidt større problemer med at finde besparelser, idet bygningens indretning gør det meget kostbart at installere et effektivt varmestyringssystem. Der arbejdes dog med andre knap så dyre løsningsmodeller. Affaldshåndteringen på afdelingen skal i den kommende periode have et kraftigere fokus. Tag godt imod miljøredegørelsen og tag aktiv del i at nå de mål der er beskrevet, så vi om 2 år kan iværksætte en ny miljøgennemgang. Ove Dalby Forstander 1

2 Miljøpolitik AMU-Fyn vil med denne miljøpolitik aktivt medvirke til at sikre kommende generationer et rent og alsidigt miljø. Miljøarbejdet skal være en del af hverdagen, hvor ledelse og medarbejder i samspil sætter fokus på at de fornødne miljøkompetencer er til stede, så en bæredygtig udvikling sikres. Som uddannelsesinstitution er det AMU-Fyns opgave på sigt at implementere miljøaspektet i al undervisning. AMU-Fyn vil: - arbejde på, at medarbejdere og kursister inddrages i bestræbelserne på at skabe holdninger og forståelse for miljøhensyn. - forsøge at minimere spild af ressourcer, såsom el, varme, vand og undervisningsmaterialer. - fokusere på, at affaldsmængden minimeres samt at sikre at affald separeres så genbrug sikres. - sikre, at undervisere løbende tilføres de fornødne miljøkompetencer. - efterspørge og anvende miljøvenlige produkter, hvor det er muligt. Kortlægning Stamoplysninger AMU-Fyn Petersmindevej Odense C Telefonnummer: SE-nummer: Ansatte: I perioden har der på afdelingen 80 ansatte. Elever: 2010: 826 årselever 2011: 566 årselever 2012: 539 årselever. 2

3 Ansvarlig ledelse: Ove G. Dalby Kontaktperson vedr. miljøarbejdet: Sven-Erik Pedersen Uddannelsesområde: AMU er forkortelsen for arbejdsmarkedsuddannelser. AMU's primære formål er, at medvirke til at skabe er velfungerende arbejdsmarked og uddannelsesområdet opdeles i: Korte erhvervsrettede kurser for ufaglærte både ledige og beskæftigede. Efteruddannelseskurser for faglærte. 3 erhvervsuddannelser AMU tilbyder kurser indenfor stort set alle fag, industrier og serviceydelser. Et par eksempler kunne være kurser inden for fødevareproduktion, metalindustrien, IT og personaleudvikling. Stort set alle fag og industrier, er dækket ind under AMU-kurser. Stofmængde AMU-Fyn kan opsummeret beskrives i nedenstående figur( gennemsnit for perioden ): Emission af CO 2: kg SO 2: 92 kg NO x: 581 kg Vand: 2018 m 3 Varme: m 3 El: kwh Papir: ca kg Fyringsolie: l Elever: 2010: 826 årselever 2011: : 539 Affald: 446 tons Spildevand: 2018 m 3 3

4 Miljøkrav til leverandører AMU-Fyn, Petersmindevej 50 stiller krav om, at kopi- og printpapir samt rengøringsmidler skal være svanemærket. Svanemærket angiver, at varen er blandt de mindst miljøbelastede inden for den pågældende varegruppe. Der sættes bl.a. grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen. Rengøringsartikler inkl. husholdningspapir Der benyttes udelukkende svanemærkede produkter. Kopi- og printpapir Kortlægningen af papirforbruget hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50 omfatter papir, der anvendes i samtlige af skolens printere og til kopiering i opstillede kopimaskiner. Det anvendte kopipapir er svanemærket. Nedenstående tabel viser en opgørelse over det samlede papirforbrug i 2011 og 2012 hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50. Forbruget er forbruget er næsten ens i de to år.der er sket en stor øgning af skolenes egenproduktion af kompendier og brochurer. Produkt Mængde (antal Mængde (kg) Svanemærket ark) A3-papir Ja A4-papir Ja I alt Energi og vand Forbruget svinger meget i forhold til antal årselever. Skolens opvarmede areal er 9169 m 2 og det anvendes til administration, undervisningslokaler og kantine. El-forbrug Forbruget angiver, at størstedelen af elforbruget på AMU-Fyn, Pertersmindevej 50 anvendes til belysning (af administration, alle undervisningslokaler, værksteder samt udebelysning), til ventilation (ventilation og udsugning på skolen) og til elektronik (PC ere, skærme, printere og kopimaskiner på hele skolen). Herudover opvarmes skolens seks barakker (ca. 90 m 2 pr. stk.) med el. 4

5 Belysningen består af lysstofrør og sparepærer, som alle er lysrørsarmaturer med HF-forkoblinger. Elforbruget på adressen afregnes fra én måler. Nedenstående tabel viser en oversigt over elforbruget i perioden på AMU-Fyn, Petersmindevej 50. Periode Aflæst elforbrug (kwh) Figuren viser det samlede elforbrug (kwh/m 2 /år) på AMU-Fyn, Petersmindevej 50 i perioden Det større forbrug i 2010 skyldes en kombination af mange årselever samt en stor kursusaktivitet på svejseområdet. Varmeforbrug Fjernvarmeforbruget på AMU-Fyn, Petersmindevej 50 afregnes fra én måler. Fjernvarmen leveres fra Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning, der er sammensat af leverancer fra Fynsværket, affaldsforbrænding, biogas samt olie- og gasfyrede varmecentraler. Fjernvarmen anvendes til at opvarme administrationen, undervisningslokalerne, kantine samt varmt vand. Skolens seks barakker (ca. 90 m 2 pr. stk.) opvarmes med el, mens kloakhaller opvarmes med oliefyr. 5

6 Der vil være fluktuationer i varmeforbruget fra år til år, afhængigt af udetemperaturen. For at kunne sammenligne energiforbruget for forskellige år, omregnes det faktiske varmeforbrug til et graddagekorrigeret forbrug. Ved denne omregning tages højde for de temperaturudsving, der har været i løbet af året. I nedenstående beregning er DMI s graddagesystem anvendt til graddagekorrektionen. Fjernvarmeforbruget for 2009 er aflæst til 3025 m 3. Dette er det samme som kwh eller 21,4 kwh/m 2. Ifølge Key2Greens hjemmeside er der 2480 graddage i Et normalår har 2906 graddage (jf. Teknologisk Institut), dvs. at 2009 var varmere end et normalår. Der korrigeres for dette ved graddagekorrigering, og beregningen giver følgende resultat: 2906/2480*196 Mwh = 229,68 MWh. Graddagekorrigeret pr. m2 = 25,05 kwh/m2. Nedenstående figur viser fjernvarmeforbruget for

7 Faldet i forbruget af fyringsolie efter 2010 skyldes især ibrugtagning af en ny velisoleret praktikhal til kloakuddannelsen. Hallen opvarmes nu med fjernvarme. AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har ikke installeret et CTS anlæg (Central tilstandskontrol og styring) til styring af fjernvarmen, men styrer varmeforbruget udelukkende ved hjælp af natsænkning. Der lukkes for varmen sidst på eftermiddagen, undtagen når der er aftenkurser. Ulempen ved dette system er, at hele skolen opvarmes, hvis fjernvarmen er slået til. Et CTS anlæg giver mulighed for at spare på varmen, da man ved hjælp af styringssystemet kan nøjes med at opvarme de lokaler, som er i brug. Vandforbrug AMU-Fyn, Petersmindevej 50 får leveret vand fra Odense Kommunale Vandforsyning. Der er installeret to målere på adressen, én der måler forbrug af varmt vand i bruserne og én, der måler det samlede forbrug. Skolens vandforbrug kan fordeles på tre primære anvendelsesformål: Rengøring Sanitære formål (toiletter, håndvaske, kantine og badefaciliteter) Bygge/ anlægs uddannelser gartneruddannelser Der findes vandsparefunktioner på hovedparten af skolens toiletter og vandhaner, og der sker en løbende udskiftning, når der købes nye. Faldet i vandforbruget fra 2010 til 2011, skyldes især faldet i antal årselever. 7

8 Luftforurening AMU-Fyn, Petersmindevej 50 bidrager udelukkende indirekte til luftforurening via emissioner af CO2, SO2 og NOx i forbindelse med brug af el, fjernvarme og fyringsolie. Årstal CO2 (kg) SO2 (kg) NOx (kg) El Fjernvarme Fyringsolie Total emis sion Det ses af ovenstående tabel, at udledningen af CO2 er den væsentligste kilde til den totale emission pr. år. Faktisk udgør CO2 emissionen 99 % af den totale emission for de undersøgte år, hvilket er gældende for både el-, fjernvarme- og fyringsolieforbruget. Det ses, at mængden af udledt CO2, SO2 og NOx er væsentligt reduceret fra 2005 til Som tidligere beskrevet er tallene for fjernvarmeforbruget i 2005 alt for høje, hvilket også giver et meget højt tal for emission af CO2, SO2 og NOx, og forskellen i emission som følge af forbrugt fjernvarme er altså ikke nødvendigvis begrundet i et lavere forbrug. Det ses desuden, at den kraftige reduktion i forbruget af fyringsolie giver en tilsvarende kraftig reduktion i udledning af CO2, SO2 og NOx. 8

9 I nedenstående lagkagediagram er CO2 emissionen i 2009 undersøgt nærmere. Lagkagediagrammet viser el-, fjernvarme- og fyringsolieforbrugets bidrag til den totale emission af CO2 pr. år for 2009 hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50. Det ses, at elforbruget er den største kilde til CO2 udledning, da det bidrager med 83 % af den samlede CO2 emission. Fjernvarmeforbruget og fyringsolieforbruget bidrager med hhv. 10 % og 7 %. Igen kan tallene ikke sammenlignes med tallene fra 2005 pga. forkerte værdier for fjernvarmeforbruget i Spildevand Spildevandet på AMU-Fyn, Petersmindevej 50 kan opdeles i to typer: Sanitært spildevand (fra toiletter, håndvaske, bad, kantine mv.) Regnvand (fra befæstede arealer og tage) Skolens samlede mængde af spildevand ledes direkte til et kommunalt rensningsanlæg. Affald Affaldet hos AMU-Fyn, Petermindevej 50, sorteres i følgende seks fraktioner: Småt brændbart; indeholder hovedsageligt dagrenovation og papir, der ikke kan genbruges. Affaldet køres til kommunalt forbrændingsanlæg af City Container. 9

10 Stort brændbart; indeholder primært af rent træ og køres til kommunalt forbrændingsanlæg af City Container. Beton; består af mursten og beton, der kan genbruges. Affaldet køres til knusning af City Container. Metal; består af metalskrot og metalrester, der kan genbruges. Affaldet køres til genvinding af City Container. Pap og papir; indsamles i alle lokaler samt ved kopimaskinerne. Affaldet indsamles til genanvendelse. Ikke brændbart; består hovedsageligt af glasuld og affald, der ikke må komme i de andre affaldsfraktioner. Affaldet køres til deponering på kommunal losseplads. PVC plast: Affald fra især især PVC rør fra kloakuddannelsen, køres af City Container til kommunalt genbrug. Herudover indsamles følgende affald: Spildolie; fra mindre gartnerimaskiner og fra undervisning. Indsamles i en separat container. Lysstofrør og elpærer; indsamles og afleveres på kommunal genbrugsplads. Flasker og glas; indsamles og afhentes til genbrug. Elektronisk skot; indsamles og afleveres på kommunal genbrugsplads. Batterier; indsamles og afleveres på kommunal genbrugsplads. Kemikalier og andet farligt affald; indsamles og afhentes af miljøbilen en gang om året. Toner patroner samles og returneres til leverandør ( HP ). Nedenstående figurer viser, hvordan affaldet fordeler sig på hhv. forbrænding, genanvendelse og deponi. 10

11 11

12 Der er meget fokus på at småt brændbart og restaffald minimeres, men igen er det antallet af årselever samt specifikke aktiviteter i året der har indflydelse på mængden. Uheld og driftsforstyrrelser AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har ikke særlige tilbagevendende driftsforstyrrelser, som giver anledning til gener eller udslip til jord, kloak eller lugt. I 2011 havde skolen et olieudslip. En håndværkerfejl i forbindelse med en sammenkobling mellem en tank og et olifyr, bevirkede at ca liter fyringsolie sev ud på jorden. Uheldet blev anmeldt til myndighederne og oprensning blev iværksat. Miljømyndighederne har godkendt oprensningen. Risiko AMU-Fyn, Petersmindevej 50 er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Jord- og grundvandsforurening AMU-Fyn, Petersmindevej 50 tilhører matriklen med følgende lokalitetsnummer: Petersmindevej 50: 6 g, Skt. Jørgensmark, Odense Jorde, Odense kommune. 12

13 Region Syddanmark har ingen oplysninger om forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Støj AMU Fyn, Petersmindevej 50 har ikke problemer med gener fra støj, lugt og vibration. Der har i den undersøgte periode ikke været klager fra naboer eller lignende. Kemiske forhold Oplag og håndtering af kemikalier Anvendelse af kemikalier i undervisningen er for længst ophørt på AMU-Fyn, Petersmindevej 50, hvilket betyder at gødning, pesticider og andre kemikalier til anvendelse af gartnerne ikke længere findes på AMU-Fyn. Oplag af farligt affald AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har ikke noget egentligt oplag af farligt affald, men der indsamles malerester, spraydåser, rengøringsmidler o.l., og dette afhentes af miljøbilen en gang om året. Olietanke over jorden På AMU-Fyn, Petersmindevej 50 findes fire olietanke over jorden. De tre af olietankene er ejet af Q8 og lejes af AMU-Fyn. Den sidste olietank er en l glasfibertank der er ejet af AMU-Fyn. Vurdering og prioritering½ I vurderingsarbejdet klarlægges betydningen af de kortlagte miljøpåvirkninger i forhold til miljøet, AMU-Fyn og dennes interesser. Da det er vanskeligt at sammenligne forskellige miljøpåvirkninger anvendes et scoringssystem til at forenkle vurderingen, så den bliver mere overskuelig at udvælge indsatsområder. Scoringssystemet er en forenklet udgave af en ekspertsynsvinkel, der fremstår objektivt, men den kan ikke stå alene. Den skal suppleres med ønsker og krav fra virksomhedens interesser, fra miljømyndigheden, naboerne, medarbejderne m.fl. 13

14 Ekspertvurdering Miljøpåvirkningerne scores således, at den miljømæssige betydning vægtes og dette gøres ved, at hver enkelt miljøpåvirkning vurderes med hensyn til: mængde/størrelse spredning (global, regional, lokal) effekt (reversibel, irreversibel) Hver af de tre parametre M (mængde), S (spredning) og E (effekt) tildeles en score på 1,2 eller 3 afhængig af problemets størrelse. Ved at gange scorerne for M, S og E sammen fremkommer et tal, der angiver problemets omfang. Jo større score desto større er problemet potentielt set. Nedenstående tabel angiver ekspertvurderingen, der tager udgangspunkt i et scoringssystem udarbejdet af COWI. Indsatsområde Scoring Problemniveau M S E (M*S*E) Forbrug af varer Kopi- og print papir Vandforbrug Elforbrug CO SO NOx Fjernvarmeforbrug CO SO NOx Forbrug af fyringsolie CO SO NOx

15 Affald Småt brændbart Stort brændbart Beton Metal Pap og papir Ikke brændbart Spildevand Prioritering Ekspertvurderingen suppleres med ønsker og krav fra virksomheden, miljømyndigheden, naboerne og medarbejderne. Endeligt udvælger ledelsen, hvilke miljøpåvirkninger, der skal prioriteres højest og dermed udgøre de primære indsatsområder. Prioriteringsskema for 2005 hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50. (1= højt prioriteret, 5= lavt prioriteret) 15

16 Ekspertvurdering Højt vurderet af myndigheder Kursistinteresse Energi- eller miljømærke Medarbejderinteresse Nabointeresse Mulighed for økonomiskbesparelse Konflikt med Implementering Let løsning Omfattet af politik Ledelsens prioritering Forbrug af varer Kopi- og print 2 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 3 papir Husholdningspapir - Ja* Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 3 Rengøringsmidler - Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 3 Engangsservice - Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 1 Vandforbrug 9 C Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 1 Elforbrug G Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 1 CO2 9 - Ja Nej - - SO2 6 - Ja Nej - - NOx 6 - Ja Nej - - Varmeforbrug F Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 2 CO2 9 - Ja Nej - - SO2 6 - Ja Nej - - NOx 6 - Ja Nej - - Fyringsolieforbrug - Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 CO2 9 - Ja Nej - - SO2 6 - Ja Nej - - NOx 6 - Ja Nej - - Affald - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 3 Småt brændbart 12 - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 2 Stort brændbart 12 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4 Beton 3 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 Metal 3 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 Pap og papir 2 - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 1 Ikke brændbart 12 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4 Spildevand 3 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 * Den ene type husholdningspapir er svanemærket. 16

17 Mål og handlingsplaner for 2005 AMU-Fyn, Petersmindevej 50 valgte i 2005 at prioritere følgende miljømål Udskifte de mest miljøbelastende rengøringsmidler Reducere elforbruget med 2 % Reducere mængden af småt brændbart med 10 % Reducere varmeforbruget med 2 % Overgå til udelukkende at bruge svanemærket papir Udarbejde materiale om miljø til undervisere Målet om at udskifte de mest miljøbelastende rengøringsmidler: Indfriet. Målet om at reducere elforbruget: En reduktion på 2 % i forhold til 2005 ville betyde, at der i 2009 skulle bruges 49,5 kwh/m 2. Dette mål er ikke indfriet, da der i 2009 er brugt 57,1 kwh/m 2. Målet om reduceret mængde af småt brandbart affald: En reduktion på 10 % i forhold til 2005 ville betyde, at der i 2009 skulle være 21 ton affald i kategorien småt brændbart. Dette mål er ikke indfriet, da der i 2009 var 31 ton affald i kategorien småt brændbart. Den meget store stigning i mængden af småt brandbart affald forklares ved at der er ryddet op i kælderrum samt fjernet en del buske som del blev sendt til forbrænding. Målet om at reducere varmeforbruget: Dette mål kan der ikke kommenteres på, da tallene i den sidste redegørelse var for to adresser, og de anvendte tal i denne redegørelse udelukkende er for adressen Petersmindevej 50. Målet om at overgå til svanemærket papir: Indfriet. Målet om at udarbejde materiale om miljø til undervisere. Lærernes miljøkompetencer er hele tiden i fokus dels som efteruddannelse, dels som led i kurser. Desuden er miljø et emne ved personalemøder, hvilket sikrer, at der holdes fokus på emnet. Mål og handlingsplaner AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har valgt at arbejde med følgende indsatsområder i perioden frem til aflevering af næste miljøredegørelse: Indsatsområderne er udvalgt med udgangspunkt i prioriteringerne i prioriteringsskemaet. 17

18 Område Miljømål Miljøhandling Tidpunkt Ansvarlig Fjernvarmeforbruforbruget Reducere fjernvarme- Det undersøges, om det økonomisk er 3 år Pedel Ronald Nielsen med 2 % muligt at opsætte CTS, hvilket vil gøre det muligt kun at opvarme de rum, der benyttes. Elforbrug Reducere elforbruget Opsætning af tændsluk funktion på sodavandsautomat 3 år Pedel Ronald Nielsen med 2 % samt varmestyring på opvarmning af barakker Fyringsolie Reducere forbruget af Bygge ny, isoleret hal 3 år Pedel Ronald Nielsen fyringsolie med 30 % Småt brændbart Reducere mængden af Der opstilles kompostbeholder til haveaffald. 3 år Per Skou Nielsen småt brændbart med 5 % (målt efter vægt) Det undersøges, om det er muligt at kildesortere engangsservice, så dette kan genbruges i stedet for at blive sendt til forbrænding. Miljøkompetencer Fortsat fokus på miljøkompetencer hos lærerne Udd.chef Sven Erik Pedersen 18

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Udarbejdet af miljøgruppen ved Børnecenter Randers, februar 2010. Indholdsfortegnelse Præsentation af Børnecenter Randers....................... 3 Miljøpolitik ved Børnecenter Randers.......................

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 -Indholdsfortegnelse -Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Introduktion... 2 Projektmål... 4 Ledelsens beretning... 5 Miljøpolitik... 5 Kortlægning... 6 Oversigt over stofstrømme 212...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Miljøredegørelsen 2010

Miljøredegørelsen 2010 Miljøredegørelsen 2010 Forord Syddansk Erhvervsskole Odense -Vejle har igennem 167 år uddannet mennesker inden for de tekniske fag. Gennem årene er de faglige tilbud øget væsentligt. I dag udgør de ansatte

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING...

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... Side 2 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... 6 KRAV TIL LEVERANDØRER... 6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER...

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere