Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander"

Transkript

1 Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej. AMU-Fyn er en uddannelsesinstitution som er kendetegnet ved at rigtig mange borgere deltager på kurser af 1 dag til 3-6 ugers varighed inden for mange forskellige fagområder. Uddannelserne er beskrevet i fælles kompetencebeskrivelser, som udover det faglige, også stiller krav om at kursisterne får indsigt i de miljøproblemer faget indeholder. Det svingende deltagerantal på kurserne år for år kan aflæses i skolens forbrug af vand, varme og el. Det er naturligvis ledelsens holdning at den udvikling, der er sat i gang med den første miljøredegørelse, skal videreføres. Alle ansatte på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej skal tage aktiv del i at løse de i handlingsplanen beskrevne områder, til gavn for vores fælles arbejdsplads og det eksterne miljø. Lærergruppen skal derudover sikres den fornødne kompetence på miljøområdet som deres fagområder kræver, så de er i stand til, på en kompetent måde, at videregive denne viden til kursisterne. Som ansvarlig offentlig institution er vi med denne miljøredegørelse tvunget til at tage aktiv del i at nedbringe landets CO2 udslip. Det betyder, at vi alle skal have fokus på at spare på el, varme og vand. På el siden har vi nu fået udskiftet alle pærer til sparepærer, og vi har også udskiftet alle lysstofrør til lavenergirør. På varmeområdet har vi lidt større problemer med at finde besparelser, idet bygningens indretning gør det meget kostbart at installere et effektivt varmestyringssystem. Der arbejdes dog med andre knap så dyre løsningsmodeller. Affaldshåndteringen på afdelingen skal i den kommende periode have et kraftigere fokus. Tag godt imod miljøredegørelsen og tag aktiv del i at nå de mål der er beskrevet, så vi om 2 år kan iværksætte en ny miljøgennemgang. Ove Dalby Forstander 1

2 Miljøpolitik AMU-Fyn vil med denne miljøpolitik aktivt medvirke til at sikre kommende generationer et rent og alsidigt miljø. Miljøarbejdet skal være en del af hverdagen, hvor ledelse og medarbejder i samspil sætter fokus på at de fornødne miljøkompetencer er til stede, så en bæredygtig udvikling sikres. Som uddannelsesinstitution er det AMU-Fyns opgave på sigt at implementere miljøaspektet i al undervisning. AMU-Fyn vil: - arbejde på, at medarbejdere og kursister inddrages i bestræbelserne på at skabe holdninger og forståelse for miljøhensyn. - forsøge at minimere spild af ressourcer, såsom el, varme, vand og undervisningsmaterialer. - fokusere på, at affaldsmængden minimeres samt at sikre at affald separeres så genbrug sikres. - sikre, at undervisere løbende tilføres de fornødne miljøkompetencer. - efterspørge og anvende miljøvenlige produkter, hvor det er muligt. Kortlægning Stamoplysninger AMU-Fyn Petersmindevej Odense C Telefonnummer: SE-nummer: Ansatte: I perioden har der på afdelingen 80 ansatte. Elever: 2010: 826 årselever 2011: 566 årselever 2012: 539 årselever. 2

3 Ansvarlig ledelse: Ove G. Dalby Kontaktperson vedr. miljøarbejdet: Sven-Erik Pedersen Uddannelsesområde: AMU er forkortelsen for arbejdsmarkedsuddannelser. AMU's primære formål er, at medvirke til at skabe er velfungerende arbejdsmarked og uddannelsesområdet opdeles i: Korte erhvervsrettede kurser for ufaglærte både ledige og beskæftigede. Efteruddannelseskurser for faglærte. 3 erhvervsuddannelser AMU tilbyder kurser indenfor stort set alle fag, industrier og serviceydelser. Et par eksempler kunne være kurser inden for fødevareproduktion, metalindustrien, IT og personaleudvikling. Stort set alle fag og industrier, er dækket ind under AMU-kurser. Stofmængde AMU-Fyn kan opsummeret beskrives i nedenstående figur( gennemsnit for perioden ): Emission af CO 2: kg SO 2: 92 kg NO x: 581 kg Vand: 2018 m 3 Varme: m 3 El: kwh Papir: ca kg Fyringsolie: l Elever: 2010: 826 årselever 2011: : 539 Affald: 446 tons Spildevand: 2018 m 3 3

4 Miljøkrav til leverandører AMU-Fyn, Petersmindevej 50 stiller krav om, at kopi- og printpapir samt rengøringsmidler skal være svanemærket. Svanemærket angiver, at varen er blandt de mindst miljøbelastede inden for den pågældende varegruppe. Der sættes bl.a. grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen. Rengøringsartikler inkl. husholdningspapir Der benyttes udelukkende svanemærkede produkter. Kopi- og printpapir Kortlægningen af papirforbruget hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50 omfatter papir, der anvendes i samtlige af skolens printere og til kopiering i opstillede kopimaskiner. Det anvendte kopipapir er svanemærket. Nedenstående tabel viser en opgørelse over det samlede papirforbrug i 2011 og 2012 hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50. Forbruget er forbruget er næsten ens i de to år.der er sket en stor øgning af skolenes egenproduktion af kompendier og brochurer. Produkt Mængde (antal Mængde (kg) Svanemærket ark) A3-papir Ja A4-papir Ja I alt Energi og vand Forbruget svinger meget i forhold til antal årselever. Skolens opvarmede areal er 9169 m 2 og det anvendes til administration, undervisningslokaler og kantine. El-forbrug Forbruget angiver, at størstedelen af elforbruget på AMU-Fyn, Pertersmindevej 50 anvendes til belysning (af administration, alle undervisningslokaler, værksteder samt udebelysning), til ventilation (ventilation og udsugning på skolen) og til elektronik (PC ere, skærme, printere og kopimaskiner på hele skolen). Herudover opvarmes skolens seks barakker (ca. 90 m 2 pr. stk.) med el. 4

5 Belysningen består af lysstofrør og sparepærer, som alle er lysrørsarmaturer med HF-forkoblinger. Elforbruget på adressen afregnes fra én måler. Nedenstående tabel viser en oversigt over elforbruget i perioden på AMU-Fyn, Petersmindevej 50. Periode Aflæst elforbrug (kwh) Figuren viser det samlede elforbrug (kwh/m 2 /år) på AMU-Fyn, Petersmindevej 50 i perioden Det større forbrug i 2010 skyldes en kombination af mange årselever samt en stor kursusaktivitet på svejseområdet. Varmeforbrug Fjernvarmeforbruget på AMU-Fyn, Petersmindevej 50 afregnes fra én måler. Fjernvarmen leveres fra Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning, der er sammensat af leverancer fra Fynsværket, affaldsforbrænding, biogas samt olie- og gasfyrede varmecentraler. Fjernvarmen anvendes til at opvarme administrationen, undervisningslokalerne, kantine samt varmt vand. Skolens seks barakker (ca. 90 m 2 pr. stk.) opvarmes med el, mens kloakhaller opvarmes med oliefyr. 5

6 Der vil være fluktuationer i varmeforbruget fra år til år, afhængigt af udetemperaturen. For at kunne sammenligne energiforbruget for forskellige år, omregnes det faktiske varmeforbrug til et graddagekorrigeret forbrug. Ved denne omregning tages højde for de temperaturudsving, der har været i løbet af året. I nedenstående beregning er DMI s graddagesystem anvendt til graddagekorrektionen. Fjernvarmeforbruget for 2009 er aflæst til 3025 m 3. Dette er det samme som kwh eller 21,4 kwh/m 2. Ifølge Key2Greens hjemmeside er der 2480 graddage i Et normalår har 2906 graddage (jf. Teknologisk Institut), dvs. at 2009 var varmere end et normalår. Der korrigeres for dette ved graddagekorrigering, og beregningen giver følgende resultat: 2906/2480*196 Mwh = 229,68 MWh. Graddagekorrigeret pr. m2 = 25,05 kwh/m2. Nedenstående figur viser fjernvarmeforbruget for

7 Faldet i forbruget af fyringsolie efter 2010 skyldes især ibrugtagning af en ny velisoleret praktikhal til kloakuddannelsen. Hallen opvarmes nu med fjernvarme. AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har ikke installeret et CTS anlæg (Central tilstandskontrol og styring) til styring af fjernvarmen, men styrer varmeforbruget udelukkende ved hjælp af natsænkning. Der lukkes for varmen sidst på eftermiddagen, undtagen når der er aftenkurser. Ulempen ved dette system er, at hele skolen opvarmes, hvis fjernvarmen er slået til. Et CTS anlæg giver mulighed for at spare på varmen, da man ved hjælp af styringssystemet kan nøjes med at opvarme de lokaler, som er i brug. Vandforbrug AMU-Fyn, Petersmindevej 50 får leveret vand fra Odense Kommunale Vandforsyning. Der er installeret to målere på adressen, én der måler forbrug af varmt vand i bruserne og én, der måler det samlede forbrug. Skolens vandforbrug kan fordeles på tre primære anvendelsesformål: Rengøring Sanitære formål (toiletter, håndvaske, kantine og badefaciliteter) Bygge/ anlægs uddannelser gartneruddannelser Der findes vandsparefunktioner på hovedparten af skolens toiletter og vandhaner, og der sker en løbende udskiftning, når der købes nye. Faldet i vandforbruget fra 2010 til 2011, skyldes især faldet i antal årselever. 7

8 Luftforurening AMU-Fyn, Petersmindevej 50 bidrager udelukkende indirekte til luftforurening via emissioner af CO2, SO2 og NOx i forbindelse med brug af el, fjernvarme og fyringsolie. Årstal CO2 (kg) SO2 (kg) NOx (kg) El Fjernvarme Fyringsolie Total emis sion Det ses af ovenstående tabel, at udledningen af CO2 er den væsentligste kilde til den totale emission pr. år. Faktisk udgør CO2 emissionen 99 % af den totale emission for de undersøgte år, hvilket er gældende for både el-, fjernvarme- og fyringsolieforbruget. Det ses, at mængden af udledt CO2, SO2 og NOx er væsentligt reduceret fra 2005 til Som tidligere beskrevet er tallene for fjernvarmeforbruget i 2005 alt for høje, hvilket også giver et meget højt tal for emission af CO2, SO2 og NOx, og forskellen i emission som følge af forbrugt fjernvarme er altså ikke nødvendigvis begrundet i et lavere forbrug. Det ses desuden, at den kraftige reduktion i forbruget af fyringsolie giver en tilsvarende kraftig reduktion i udledning af CO2, SO2 og NOx. 8

9 I nedenstående lagkagediagram er CO2 emissionen i 2009 undersøgt nærmere. Lagkagediagrammet viser el-, fjernvarme- og fyringsolieforbrugets bidrag til den totale emission af CO2 pr. år for 2009 hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50. Det ses, at elforbruget er den største kilde til CO2 udledning, da det bidrager med 83 % af den samlede CO2 emission. Fjernvarmeforbruget og fyringsolieforbruget bidrager med hhv. 10 % og 7 %. Igen kan tallene ikke sammenlignes med tallene fra 2005 pga. forkerte værdier for fjernvarmeforbruget i Spildevand Spildevandet på AMU-Fyn, Petersmindevej 50 kan opdeles i to typer: Sanitært spildevand (fra toiletter, håndvaske, bad, kantine mv.) Regnvand (fra befæstede arealer og tage) Skolens samlede mængde af spildevand ledes direkte til et kommunalt rensningsanlæg. Affald Affaldet hos AMU-Fyn, Petermindevej 50, sorteres i følgende seks fraktioner: Småt brændbart; indeholder hovedsageligt dagrenovation og papir, der ikke kan genbruges. Affaldet køres til kommunalt forbrændingsanlæg af City Container. 9

10 Stort brændbart; indeholder primært af rent træ og køres til kommunalt forbrændingsanlæg af City Container. Beton; består af mursten og beton, der kan genbruges. Affaldet køres til knusning af City Container. Metal; består af metalskrot og metalrester, der kan genbruges. Affaldet køres til genvinding af City Container. Pap og papir; indsamles i alle lokaler samt ved kopimaskinerne. Affaldet indsamles til genanvendelse. Ikke brændbart; består hovedsageligt af glasuld og affald, der ikke må komme i de andre affaldsfraktioner. Affaldet køres til deponering på kommunal losseplads. PVC plast: Affald fra især især PVC rør fra kloakuddannelsen, køres af City Container til kommunalt genbrug. Herudover indsamles følgende affald: Spildolie; fra mindre gartnerimaskiner og fra undervisning. Indsamles i en separat container. Lysstofrør og elpærer; indsamles og afleveres på kommunal genbrugsplads. Flasker og glas; indsamles og afhentes til genbrug. Elektronisk skot; indsamles og afleveres på kommunal genbrugsplads. Batterier; indsamles og afleveres på kommunal genbrugsplads. Kemikalier og andet farligt affald; indsamles og afhentes af miljøbilen en gang om året. Toner patroner samles og returneres til leverandør ( HP ). Nedenstående figurer viser, hvordan affaldet fordeler sig på hhv. forbrænding, genanvendelse og deponi. 10

11 11

12 Der er meget fokus på at småt brændbart og restaffald minimeres, men igen er det antallet af årselever samt specifikke aktiviteter i året der har indflydelse på mængden. Uheld og driftsforstyrrelser AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har ikke særlige tilbagevendende driftsforstyrrelser, som giver anledning til gener eller udslip til jord, kloak eller lugt. I 2011 havde skolen et olieudslip. En håndværkerfejl i forbindelse med en sammenkobling mellem en tank og et olifyr, bevirkede at ca liter fyringsolie sev ud på jorden. Uheldet blev anmeldt til myndighederne og oprensning blev iværksat. Miljømyndighederne har godkendt oprensningen. Risiko AMU-Fyn, Petersmindevej 50 er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Jord- og grundvandsforurening AMU-Fyn, Petersmindevej 50 tilhører matriklen med følgende lokalitetsnummer: Petersmindevej 50: 6 g, Skt. Jørgensmark, Odense Jorde, Odense kommune. 12

13 Region Syddanmark har ingen oplysninger om forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Støj AMU Fyn, Petersmindevej 50 har ikke problemer med gener fra støj, lugt og vibration. Der har i den undersøgte periode ikke været klager fra naboer eller lignende. Kemiske forhold Oplag og håndtering af kemikalier Anvendelse af kemikalier i undervisningen er for længst ophørt på AMU-Fyn, Petersmindevej 50, hvilket betyder at gødning, pesticider og andre kemikalier til anvendelse af gartnerne ikke længere findes på AMU-Fyn. Oplag af farligt affald AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har ikke noget egentligt oplag af farligt affald, men der indsamles malerester, spraydåser, rengøringsmidler o.l., og dette afhentes af miljøbilen en gang om året. Olietanke over jorden På AMU-Fyn, Petersmindevej 50 findes fire olietanke over jorden. De tre af olietankene er ejet af Q8 og lejes af AMU-Fyn. Den sidste olietank er en l glasfibertank der er ejet af AMU-Fyn. Vurdering og prioritering½ I vurderingsarbejdet klarlægges betydningen af de kortlagte miljøpåvirkninger i forhold til miljøet, AMU-Fyn og dennes interesser. Da det er vanskeligt at sammenligne forskellige miljøpåvirkninger anvendes et scoringssystem til at forenkle vurderingen, så den bliver mere overskuelig at udvælge indsatsområder. Scoringssystemet er en forenklet udgave af en ekspertsynsvinkel, der fremstår objektivt, men den kan ikke stå alene. Den skal suppleres med ønsker og krav fra virksomhedens interesser, fra miljømyndigheden, naboerne, medarbejderne m.fl. 13

14 Ekspertvurdering Miljøpåvirkningerne scores således, at den miljømæssige betydning vægtes og dette gøres ved, at hver enkelt miljøpåvirkning vurderes med hensyn til: mængde/størrelse spredning (global, regional, lokal) effekt (reversibel, irreversibel) Hver af de tre parametre M (mængde), S (spredning) og E (effekt) tildeles en score på 1,2 eller 3 afhængig af problemets størrelse. Ved at gange scorerne for M, S og E sammen fremkommer et tal, der angiver problemets omfang. Jo større score desto større er problemet potentielt set. Nedenstående tabel angiver ekspertvurderingen, der tager udgangspunkt i et scoringssystem udarbejdet af COWI. Indsatsområde Scoring Problemniveau M S E (M*S*E) Forbrug af varer Kopi- og print papir Vandforbrug Elforbrug CO SO NOx Fjernvarmeforbrug CO SO NOx Forbrug af fyringsolie CO SO NOx

15 Affald Småt brændbart Stort brændbart Beton Metal Pap og papir Ikke brændbart Spildevand Prioritering Ekspertvurderingen suppleres med ønsker og krav fra virksomheden, miljømyndigheden, naboerne og medarbejderne. Endeligt udvælger ledelsen, hvilke miljøpåvirkninger, der skal prioriteres højest og dermed udgøre de primære indsatsområder. Prioriteringsskema for 2005 hos AMU-Fyn, Petersmindevej 50. (1= højt prioriteret, 5= lavt prioriteret) 15

16 Ekspertvurdering Højt vurderet af myndigheder Kursistinteresse Energi- eller miljømærke Medarbejderinteresse Nabointeresse Mulighed for økonomiskbesparelse Konflikt med Implementering Let løsning Omfattet af politik Ledelsens prioritering Forbrug af varer Kopi- og print 2 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 3 papir Husholdningspapir - Ja* Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 3 Rengøringsmidler - Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 3 Engangsservice - Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 1 Vandforbrug 9 C Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 1 Elforbrug G Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 1 CO2 9 - Ja Nej - - SO2 6 - Ja Nej - - NOx 6 - Ja Nej - - Varmeforbrug F Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 2 CO2 9 - Ja Nej - - SO2 6 - Ja Nej - - NOx 6 - Ja Nej - - Fyringsolieforbrug - Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 CO2 9 - Ja Nej - - SO2 6 - Ja Nej - - NOx 6 - Ja Nej - - Affald - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 3 Småt brændbart 12 - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 2 Stort brændbart 12 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4 Beton 3 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 Metal 3 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 Pap og papir 2 - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 1 Ikke brændbart 12 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4 Spildevand 3 - Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 * Den ene type husholdningspapir er svanemærket. 16

17 Mål og handlingsplaner for 2005 AMU-Fyn, Petersmindevej 50 valgte i 2005 at prioritere følgende miljømål Udskifte de mest miljøbelastende rengøringsmidler Reducere elforbruget med 2 % Reducere mængden af småt brændbart med 10 % Reducere varmeforbruget med 2 % Overgå til udelukkende at bruge svanemærket papir Udarbejde materiale om miljø til undervisere Målet om at udskifte de mest miljøbelastende rengøringsmidler: Indfriet. Målet om at reducere elforbruget: En reduktion på 2 % i forhold til 2005 ville betyde, at der i 2009 skulle bruges 49,5 kwh/m 2. Dette mål er ikke indfriet, da der i 2009 er brugt 57,1 kwh/m 2. Målet om reduceret mængde af småt brandbart affald: En reduktion på 10 % i forhold til 2005 ville betyde, at der i 2009 skulle være 21 ton affald i kategorien småt brændbart. Dette mål er ikke indfriet, da der i 2009 var 31 ton affald i kategorien småt brændbart. Den meget store stigning i mængden af småt brandbart affald forklares ved at der er ryddet op i kælderrum samt fjernet en del buske som del blev sendt til forbrænding. Målet om at reducere varmeforbruget: Dette mål kan der ikke kommenteres på, da tallene i den sidste redegørelse var for to adresser, og de anvendte tal i denne redegørelse udelukkende er for adressen Petersmindevej 50. Målet om at overgå til svanemærket papir: Indfriet. Målet om at udarbejde materiale om miljø til undervisere. Lærernes miljøkompetencer er hele tiden i fokus dels som efteruddannelse, dels som led i kurser. Desuden er miljø et emne ved personalemøder, hvilket sikrer, at der holdes fokus på emnet. Mål og handlingsplaner AMU-Fyn, Petersmindevej 50 har valgt at arbejde med følgende indsatsområder i perioden frem til aflevering af næste miljøredegørelse: Indsatsområderne er udvalgt med udgangspunkt i prioriteringerne i prioriteringsskemaet. 17

18 Område Miljømål Miljøhandling Tidpunkt Ansvarlig Fjernvarmeforbruforbruget Reducere fjernvarme- Det undersøges, om det økonomisk er 3 år Pedel Ronald Nielsen med 2 % muligt at opsætte CTS, hvilket vil gøre det muligt kun at opvarme de rum, der benyttes. Elforbrug Reducere elforbruget Opsætning af tændsluk funktion på sodavandsautomat 3 år Pedel Ronald Nielsen med 2 % samt varmestyring på opvarmning af barakker Fyringsolie Reducere forbruget af Bygge ny, isoleret hal 3 år Pedel Ronald Nielsen fyringsolie med 30 % Småt brændbart Reducere mængden af Der opstilles kompostbeholder til haveaffald. 3 år Per Skou Nielsen småt brændbart med 5 % (målt efter vægt) Det undersøges, om det er muligt at kildesortere engangsservice, så dette kan genbruges i stedet for at blive sendt til forbrænding. Miljøkompetencer Fortsat fokus på miljøkompetencer hos lærerne Udd.chef Sven Erik Pedersen 18

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 -Indholdsfortegnelse -Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Introduktion... 2 Projektmål... 4 Ledelsens beretning... 5 Miljøpolitik... 5 Kortlægning... 6 Oversigt over stofstrømme 212...

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Miljøredegørelsen 2010

Miljøredegørelsen 2010 Miljøredegørelsen 2010 Forord Syddansk Erhvervsskole Odense -Vejle har igennem 167 år uddannet mennesker inden for de tekniske fag. Gennem årene er de faglige tilbud øget væsentligt. I dag udgør de ansatte

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005 Grønt regnskab 2005 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord..................................... 3 Indledning................................. 5 1 Miljøstyring i Københavns Amt......... 6 2 Københavns Amts energi-

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere